Referat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård torsdag den 13. oktober 2011 på Quality Hotel Høje Taastrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård torsdag den 13. oktober 2011 på Quality Hotel Høje Taastrup."

Transkript

1 Referat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård torsdag den 13. oktober 2011 på Quality Hotel Høje Taastrup. Fra afdelingen deltog: 194 husstande Fra ejendomskontoret deltog: Tom Axelsen Tina Vicky Rønhard (deltog ved indtjekning af beboere) Fra Domea deltog: Driftschef Ole Pedersen Afdelingschef Tinus Lassen Sekretær Irene Vous (ref.) Øvrige gæster: 2 fra Regnbuen 2 fra Sundhed 4 fra Mennesker mødes Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Afdelingsbestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet for 2011/ Indkomne forslag 1. Forslag fra Leif Loll Jørgensen, Murskeen 30 om opsætning af videoovervågning. 2. Forslag fra Leif Loll Jørgensen, Murskeen 30 om støttebetingelser for klubber i Gadehavegård. 3. Forslag fra fam. Benzon, bo 239 om billigere køkkenaftale. 4. Forslag fra Fam. Benzon, bo 239 om, at ny indflytter tager stilling til om køkkenet skal udskiftes. 5. Forslag fra unavngiven om ændring af husorden, så krybdyr bliver tilladt. 5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Der skal vælges 2 medlemmer for 2 år På valg er: Petina Larsen, Murskeen 40 - genopstiller Richard Lensing, Øksen 1 - genopstiller 6. Valg af suppleanter der skal vælges 2 suppleanter

2 7. Stillingtagen til, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentantskabsmedlem 8. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem 9. Eventuelt Formand Jytte Rønne bød velkommen til mødet og foreslog Tinus Lassen som dirigent, da ingen andre ønskede hvervet blev Tinus Lassen valgt. Ad. Pkt. 1. Tinus Lassen takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i alle henseender. Der var til aftenens møde udsendt en ekstra dagsorden med valg af formand, idet Jytte Rønne flytter fra afdelingen, så af nemheds hensyn tages punktet med under dagsordenens pkt. 5. Irene Vous blev valgt som referent. Herefter blev følgende valgt som stemmetællere: Aziz Yurttas Jesper B Jensen Yadiger Akbulut Ismail Celik Abid Ali Abid (deltog ikke i stemmeoptælling ved valg til afdelingsbestyrelsen, idet han selv var kandidat). Ad. Pkt. 2. Afdelingsbestyrelsens beretning, der var vedlagt indkaldelsen, gav ingen anledning til yderligere spørgsmål og det kunne derfor konstateres, at beretningen var taget til efterretning. Projektleder Pernille Agerbæk fortalte og viste en præsentation med billeder fra Gadehavegårds boligsociale helhedsplan; Mennesker Mødes i Gadehavegård. Maria Hertz Kristensen, tovholder for skoleprojektet, samt Nanna C. Rohweder, projektleder på De usynlige stier deltog også. Goran Fazlinovic er tovholder på Kom med ud, men han kunne desværre ikke deltage i mødet. Pengene til helhedsplanen er bevilget fra Landsbyggefonden, Høje Taastrup kommune og Gadehavegård. Projektet er organiseret i 4 forskellige delprojekter, nemlig; Hej Nabo, Kvarteret ind i skolen skolen ud i kvarteret, De usynlige Stier og Kom med ud. Det overordnede formål for helhedsplanen er, at styrke kvarterets interne og eksterne netværk, for at finde nye løsninger på fælles problemer og skabe mere liv og fællesskab i boligområdet. Helhedsplanen holder til i den hvide pavillon ved Øksen 1. Pavillonen fungerer som arbejdsplads for projektets snart fem ansatte, men den bruges også indimellem til beboerdrevne aktiviteter som f.eks. filmklubben. De enkelte delprojekter arbejder på forskellig vis på at skabe nye aktiviteter og styrke samarbejdet mellem klubber, beboere og institutioner i området, og så arbejder alle medarbejdere på tværs omkring større arrangementer i

3 kvarteret, som f.eks. kulturfesten den 4. september i år. Mennesker mødes har blandt andet sammen med frivillige beboere og andre igangsat Pigeklub, filmklub, teaterprojekt med unge, Nabotræf i beboerhuset, Gam3-aktiviteter for børn og unge, Hundeklub, zumba og et forældrenetværk. Projektet har også deltaget i de årlige kræmmermarkeder og fastelavnsfest samt flere begivenheder. I øjeblikket arbejder helhedsplanen blandt andet med at styrke trygheden i Gadehavegård det gør vi i samarbejde med beboerne unge som ældre og med nærpolitiet, Gadeplan og andre professionelle, i det lokale SSP-samarbejde. Mennesker mødes har også en projektpulje, som beboerne kan søge penge i til projekter, der gavner mange mennesker i Gadehavegård. Alle er velkomne til at komme forbi Pavillonen til en snak om kvarteret, en kop kaffe og måske et nyt samarbejde. Find meget mere info på: Herefter fortalte Suzanne fra Sundhed og trivsel om deres arbejde, der som hovedformål ønsker, at øge folkesundheden og trivslen i Gadehavegård. Der var lavet en lokal sundhedsprofil på baggrund af telefoninterviews med 400 beboere og interview med 89 beboere. Ud fra profilen kan det nævnes, at: Der i Gadehavegård er beboere fra 44 forskellige lande 35 % børn med én forsøger 54 % børn i institutioner 64 % med økonomiske afsavn (ikke råd til: tandlæge, sportstøj, gaver, medicin og sportsaktiviteter) 61 % vurderer eget helbred godt 80 % med mindst én psykisk smerte (søvnbesvær, deprimeret, nervøs, ulykkelig) 77 % med mindst én fysisk smerte (hovedpine, ondt i kroppen, træt, hjertebanken) 50 % overvægtige (BMI over 25) 50 % rygere(67 % ønsker at holde op) Af ønsker til området kan bl.a. nævnes: Lektiehjælp, forældrekurser, motionstilbud, kostvejledning og meget mere. Af konkrete tiltag kan bl.a. nævnes: Forældrenetværk i beboerhuset tirsdage fra Motionsrum Sylen 28, kld. se åbningstider i cafeen Gå grupper mandag og torsdag kl og lørdag kl Pernille sluttede indslagene af med at takke for alle der støtter op om klubberne. Ad. Pkt. 3. Ole Pedersen gennemgik det tidligere fremsendte budget for Gadehavegård. Budgettet, der er udarbejdet i samarbejde med afdelingsbestyrelsen foreslår en stigning på 2,62 %. Dette betyder en stigning på mellem 62 kr. og 175 kr./md. afhængig af boligens størrelse. Af væsentlige ændringer i forhold til indeværende budget blev nævnt: Konto Nettokapitaludgifter t.kr. Konto 106 Ejendomsskatter tkr. Konto 110 Forsikringer t.kr.

4 Konto 112 Administration 385 t.kr. Konto 114 renholdelse 372 t.kr. Konto 115 Alm. vedligehold t.kr. Konto 118 Særlige aktiviteter t.kr. Konto 119 Div. Udgifter t.kr. Konto 120 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse t.kr. Konto 127 Ydelse på forbedringsarbejder t.kr. Ole Pedersen oplyste, at efter udarbejdelsen af budgettet, så er der varslet yderligere en stigning på bygningsforsikringen på ca t.kr. Stigningen skyldes, at Gadehavegård over en årrække har haft et meget højt skadesforløb. Afdelingen har siden 2007 fået erstatningsudbetalinger på mere end 3,5 gange så end præmieindbetalingen. Denne stigning er ikke medregnet i budgettet med modregnes delvist af posten til uforudsete udgiftsstigninger på konto 119 på 448 t.kr. Da afdelingen de senere år har haft overskud forventes det, at man ved mådehold på driften kan imødegå resten af stigningen, der elles samlet vil øge huslejestigningen med ca. 1,5 %. Det blev gennemgået hvilken større arbejder, der er på drifts og vedligeholdelsesplanen og her blev nævnt: Genopretning af fliser og asfalt: 450 t.kr. Maling af opgange: 496 t.kr. Udskiftning af stigledninger: 200 t.kr. Udskiftning af lamper i opgange og kældre: 500 t.kr. Fornyelser af legepladser/sand: 430 t.kr. Hvidevarer: t.kr. Udskiftning af maskiner: t.kr. Serviceaftaler: 848 t.kr. Der er på planen med øvrige afsætninger planlagt arbejder for i alt t.kr. Det blev også oplyst at den nuværende henlæggelse pr. lejemål er ca kr. og at dette ikke er meget i forhold til afdelingens størrelse og alder. Målsætningen er, at øge henlæggelsen til ca kr. pr. lejemål. Man må derfor påregne at udgiften til henlæggelser vil stige de kommende år. Der blev bl.a. spurgt til nødvendigheden af nogle af de planlagte arbejder, bl.a. udskiftning af maskiner. Der blev også spurgt til, om beboerne fik penge tilbage, hvis der kommer et overskud. Det blev her forklaret, at overskuddet indsættes på en overskuds/underskudskonto og dermed er med til at nedbringe huslejen de efterfølgende år. Flere gav udtryk for, at huslejen er meget høj i Gadehavegård. Ole Pedersen tilbageviste dette med henvisning at en leje på 829 kr./m 2 ikke er høj i forhold til gennemsnittet af tilsvarende ejendomme og at han havde kendskab til tilsvarende ejendomme med huslejer over 1000 kr/m 2. Efter at afdelingsmødet havde fået svar på de stillede spørgsmål blev budgettet sat til afstemning, der resulterede i, at et flertal var imod budgettet, dette betyder, at budgettet, der tidligere er godkendt af organisationsbestyrelsen, nu som en tvist, sendes til Høje-Taastrup Kommune. En sagsbehandling i Kommunen vil nok typisk være 2-3 måneder.

5 Ad. Pkt. 4. Forslag 1 fra Leif Loll Jørgensen om opsætning af videoovervågning Da Leif Loll Jørgensen ikke var til stede ved mødet, blev forslaget i stedet fremsat på dennes vegne af afdelingsbestyrelsen. Efter en debat og fremvisning af et foreløbigt prisoverslag, blev forslaget sat til afstemning, og efter ønske om en skriftlig afstemning, blev resultatet at: 163 stemte imod forslaget 190 stemte for forslaget Forslaget er herefter vedtaget, og afdelingsbestyrelsen går videre med undersøgelser mv. til et estimeret beløb på op til kr. 3.7 mio. Forslag 2 fra Leif Loll Jørgensen om støttebetingelser for klubber i Gadehavegård. Leif Loll Jørgensen var ikke til stede ved mødet, men en tilstedeværende beboer ønskede forslaget opretholdt. Efter en kort debat blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev forkastet med stor majoritet. Forslag 3 fra fam. Benzon om billigere køkkenaftalt. Forslagsstiller begrundede forslaget. Ole Pedersen orienterede om, at den aftale der var indgået med HTH for en 5-årig periode, var ved at være udløbet og der skulle derfor genforhandles med nye køkkenfirmaer. Med forslagsstillerens accept bortfaldt forslaget herefter. Forslag 4 fra fam. Benzon om, at nyindflyttere selv skal kunne tage stilling til, om køkkenet skal udskiftes. Forslaget blev begrundet og drøftet og herefter sat til afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med stor majoritet. Forslag 5 Fra unavngiven beboer om, at det fremover skal være tilladt at holde krybdyr Forslagsstilleren var ikke til stede. Ingen ønskede at opretholde forslaget, som derfor bortfaldt. Ad. Pkt. 5. Til dette punkt oplyste dirigenten, at den nyvalgte formand skulle vælges for en periode frem til næste ordinære afdelingsmøde (2012), for at følge den afgående formand valgperiode. Herefter ønskede følgende at opstille som kandidater til formandsposten: Petina Larsen Cashif Iqbal Efter at de opstillede kandidater havde præsenteret sig selv og besvaret spørgsmål fra afdelingsmødet, blev resultatet af den skriftlige afstemning som følger: Petina Larsen fik 125 stemmer Cashif Iqbal fik 232 stemmer

6 Cashif Iqbal er således valgt som formand frem til næste ordinære afdelingsmøde. Herefter var der valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Følgende ønskede at opstille: Petina Larsen Richard Lensing Saer el-jaichi Abid Ali Abid Murat Kayha Efter en skriftlig afstemning blev resultatet som følger: Petina Larsen fik 112 stemmer Richard Lensing fik 93 stemmer Saer el-jaichi fik 194 stemmer Abid Ali Abid fik 33 stemmer Murat Kayha fik 182 stemmer Således er Saer el-jaichi og Murat Kayha valgt som nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der herefter består som følger: Formand Cashif Iqbal (på valg igen i 2012) Medlem Bente Holtz (på valg igen i 2012) Medlem Gerda Gyler (på valg igen i 2012) Medlem Murat Kayhan (på valg igen i 2013) Medlem Haifa Abed Elkarin (på valg igen i 2013) Herefter takkede Petina Larsen Jytte Rønne for det store arbejde hun havde lagt i bestyrelsen i de sidste år. Ad. Pkt. 6. Til posterne som suppleanter opstillede følgende, som blev valgt uden afstemning: Haifa Abed Eikarim 1. supplant Gülnar Demir 2. suppleant. Ad. Pkt. 7. Ingen ændringsforslag, så det er fortsat afdelingsbestyrelsen der udpeger medlemmer til repræsentantskabet. Ad. Pkt. 8. Udgår som følge af pkt. 7.

7 Af. Pkt. 9. Der var efterlysning af Pakistansk og Indisk TV. Kritik af manglende omtale i Gadespejlet i forbindelse med afholdelse af forskellige arrangementer. Afslutningsvis takkede dirigenten for et godt møde og god ro og orden trods det meget store fremmøde. Mødet sluttede kl Dirigent Formand Tinus Lassen Jytte Rønne

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 28. maj 2013 kl. 19.00 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13 Deltagere Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem, Ejvind Lilaa

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Afdeling 1-3047 Hedelyngen Mødedato/kl.: 25.09.2013 - kl. 19.00 Sted: Fælleslokalerne i afdelingen Deltagere: Per Bro, pkt. 2, Finn Karstrup og Poul Erik Ottosen

Læs mere

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3.

1.A. Valg af stemmeudvalg. Som stemmetællere valgtes Jeanne Johansen fra bord 1, Mogens (spørg best.) fra bord 2, og Mogens Scott fra bord 3. V A L D A L ØSTER ALLÉ 33 TLF 35 38 50 00 FAX 35 38 68 00 www.valdal.com 2100 KØBENHAVN Ø valdal@valdallaw.dk Danske Bank 4180 4410 502933 A D V O K A T F I R M A Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere