Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budget politiske og strategiske rammer i SFU Årsberetning SFU Fokus på aktiv transport - Cykelkampagne 6. klasse, trafiksundhed Pilotprojekt med intervalgang for borgere med diabetes Svendborgløbet Svendborg Kommunes boligstrategi Til efterretning...32

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Budget politiske og strategiske rammer i SFU 13/5984 Beslutningstema: Drøftelse af udvalgets politikker og strategier med kobling til økonomi i forbindelse med budget 2014-processen. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetproceduren 2014 er der lagt op til, at udvalget inden for de eksisterende økonomiske rammer drøfter egne politikker, strategier og indsatser. Indholdet for denne proces kunne være: Drøftelse af udvalgte politikker med kobling til mål og resultater. Forslag til udvidelsesønsker drift og anlæg Plan for aktivt medborgerskab I maj/juni afholdes der fælles udvalgsmøder, hvor udvalgene drøfter eventuelle tværgående tiltag. Økonomiske konsekvenser: Ingen på nuværende tidspunkt. Indstilling: Administrationen indstiller: til drøftelse. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 2. Årsberetning SFU 13/2802 Beslutningstema: Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bidrag til regnskabet, og dermed årsberetning 2012, er udarbejdet. Sagsfremstilling: Udvalgets samlede regnskab 2012 udviser et merforbrug på 3,0 mio. kr. De kommunale områder har et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. og de regionale sundhedsopgaver et merforbrug på 6,8 mio. kr. heraf 6,0 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering og 0,8 mio. kr. vedrørende fuldfinansiering. Afvigelsen på de regionale sundhedsopgaver tilgår kassen. 24

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Mindreforbruget på det kommunale område, fordeler sig med 3,3 mio. kr. på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, hvoraf 2,5 mio. kr. er statsfinansierede puljemidler. 0,8 mio. kr. vedrører konkrete projekter. De resterende 0,5 mio. kr. vedrører Tandplejen, Træning og Sundhedplejen. Jf. Svendborg Kommunes overførselsregler, overføres mindreforbrug til Dog overføres de 2,5 mio. kr. vedrørende statsligt finansierede projekter til Det vedtagne budget er i årets løb reduceret med 0,7 mio. kr., hvilket dækker over bl.a. genbevilling fra 2011, organisationspulje, barselspuljemidler og negativ tillægsbevilling på aktivitetsbestemt medfinansiering. På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der søges overført til Overførslen vedrører bl.a. en række forbedringer af tilgængeligheden på den nye centrale tandklinik. Der henvises i øvrigt til vedlagte bidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver udvalgets regnskabsresultat. Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Årsberetning 2012 Åben - SFU- driftsoverførsler R2012 Åben - SFU anlægsoverførsler R2012 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Fremsendes. 3. Fokus på aktiv transport - Cykelkampagne 6. klasse, trafiksundhed 13/9276 Beslutningstema: Fokus på aktiv transport Cykelkampagne 6. klasse, Trafiksundhed Sagsfremstilling: Sammenlægningen af skoler i forbindelse med skolestrukturreformen har resulteret i at flere børn skal transportere sig længere til skole og/eller af nye veje, når de begynder i 7. klasse. 25

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Samtidig er det et mål for Svendborg Kommune, at så mange skolebørn som muligt cykler til skole for bl.a. at opnå sundhedsgevinsterne ved aktiv transport. På det grundlag er det fordelagtigt, at 6. klasserne rustes til at færdes trygt i trafikken på cykel, så de er klar til længere og/eller nye skoleveje, når de skal begynde i 7. klasse efter sommerferien. Formål: At styrke 6. klassernes evner som cyklister og dermed få flere trafiksikre skolebørn i 6. klasse. At gøre forældrene opmærksomme på, hvad børnene skal kunne for at kunne færdes sikkert og selvstændigt i trafikken. At få flere skolebørn til at vælge cyklen som transportmiddel til/fra skole og dermed opnå de dertilhørende sundhedsgevinster. Indsats: Cykelkampagnen er en gentagelse af kampagnen, Trafiksundhed, der blev udarbejdet og gennemført for alle 6. klasser i Svendborg Kommune sidste år. Kampagnen indeholder informations-/kampagnemateriale til børnene i 6. klasse og deres forældre. Derudover fungerer den som supplement til og igangsætter af den årlige cyklistfinale for 6. klasserne, der afholdes i samarbejde med politiet og Børn & Unge. Økonomiske konsekvenser: Udgangspunkt: 800 elever. Udgifter til: Goodiebags (vandflaske, nøglesnor), Opgavehæfter, Forældrefolder + magneter, Konkurrencehåndtering, Præmie-raising, Webarbejde. Total: ,- Indstilling: Det indstilles, at: Kampagnen gennemføres som beskrevet. Der bevilges kr. fra rammen til sundhedsfremme og forebyggelse. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstillingen følges. 4. Pilotprojekt med intervalgang for borgere med diabetes 13/

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Beslutningstema: Pilotprojekt for afprøvning af mobilapplikation til træning af borgere med type-2 diabetes i Svendborg Kommunes rehabiliteringsindsats Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes rehabiliteringsindsats Mit Liv Tilbage til hverdagen tilbyder, i samarbejde med træningsafdelingen, træning på hold til borgere med kronisk sygdom, herunder diabetes. Et nyt stort forskningsprojekt har undersøgt interval gang, som træningsform til personer med type-2 diabetes. Forskningen har vist, at interval gang kan være en effektiv træningsform for bedre glukose kontrol, kondition samt kropssammensætning. Forskningen er udført af Dansk center for strategisk forskning i type 2 Diabetes (DD2), der er placeret i Odense, og er et af verdens største diabetes forskningsprojekter. Projektets mål er at finde den rigtige behandling til den enkelte patient, blandt andet baseret på den enkelte patients genetik. DD2 har udviklet en mobilapplikation som guider folk, så der trænes korrekt. Applikationen kan fra 1. maj hentes gratis via Apples App store og inden længe på Android platformen. Svendborg Kommune vil i 2013, i samarbejde med DD2, afprøve applikationen på de borgere der deltager på diabeteshold i et mindre pilotprojekt. Pilotprojektets formål er, at få erfaring med at anvende velfærdsteknologi og digitalisering i træningsafdelingen generelt få erfaring med at anvende mobilapplikationen, som supplement, til den træning der udføres på diabeteshold På sigt kan erfaringerne bruges til at udvide anvendelsen af applikationen. Det kan fx være til: At forbedre muligheden for vedligeholdende træning til og fastholdelse af borgere på diabeteshold Et udvidet træningstilbud til borgere med diabetes. I dag tilbydes holdtræning og ikke alle borgere har mulighed for at deltage på disse hold. Vi vil således nå en bredere gruppe borgere med diabetes Andre kronikergrupper, fx borgere med KOL Give et bredere træningstilbud til borgere i kommunens vægttabsindsats Projektet kan påbegyndes i maj måned, hvor applikationen kan hentes. Pilotprojektet udføres i 2013 og det forventes at ca. 20 borgere kan deltage. I pilotprojektet afsættes tid til, at fysioterapeuten kan rådgive og vejlede borgeren i brugen af applikationen. Desuden afholdes en 27

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den opfølgende samtale med borgeren 3 måneder efter endt deltagelse på diabeteshold. I den mellemliggende periode får borgere, gennem applikationen, forskningsbaseret rådgivning til træning gennem applikationen. Ved den opfølgende samtale anvendes data fra applikationen til at rådgive borgeren om den fremtidige træning. Det vurderes, at den gruppe borgere der går på diabeteshold, ikke nødvendigvis har et Apple produkt som iphone eller ipod Touch, som applikationen i første omgang frigives til. Derfor får borgeren mulighed for at låne en ipod Touch af Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: Pilotprojektets samlede økonomi i 2013 er kroner. Det foreslås, at pilotprojektet finansieres fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pulje. Indstilling: Administrationen indstiller, at: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender pilotprojektet Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 5. Svendborgløbet 10/32339 Beslutningstema: Orientering om, at borgere med kronisk sygdom deltager i Svendborg Løbet Sagsfremstilling: Svendborg kommunes rehabiliteringsindsats Mit liv - tilbage til hverdagen har stor tilslutning til blandt andet deres træningshold. Et at målene for træningen er at sikre at borgerne fortsat er aktive. For at hjælpe det på vej, har træningsholdene et årligt mål om at deltage i et løb i Svendborg. SG Atletik har i en årrække afholdt Svendborg Løbet i maj måned. De sidste år har de haft stigende deltagelse af især borgere, som ikke normalt løber. Svendborg Løbet henvender sig bl.a. til personer, der ikke er så aktive i forvejen og SG Atletiks oplevelse er, at der hvert år er nogle, der 28

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den fortsætter med at løbe både i og uden for foreningsregi. Svendborg Kommune har i samarbejdet med SG om at øge deltagerantallet. Deltagere fra træningsholdene fra Mit liv tilbage til hverdagen har deltaget i Valdemar Slots løb en enkelt gang. Det er dog besluttet at have Svendborg Løbet som fast tilbagevendende mål. Svendborg Løbet er årstidsmæssigt placeret bedre, og vores deltagende borgere passer bedre ind i Svendborg Løbets målgruppe. Deltagerne fra Mit liv tilbage til hverdagen er glade for at arbejde hen i mod et formelt løb. Her har de også anledning til at styrke netværket med tidligere deltagere i Mit liv tilbage til hverdagen, der inviteres til at deltage. Til deltagende borgere udleveres en løbetrøje med Mit livs logo på. Indstilling: Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 6. Svendborg Kommunes boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Kultur, Erhverv og Udvikling Som led i implementeringen af styringsreformen for den almene boligsektor havde Svendborg Kommune inviteret de almene boligorganisationer til et fælles dialogmøde mandag d. 24. september Samtlige boligorganisationer deltog ved administration samt organisationsbestyrelsesmedlemmer. Fra Svendborg Kommune deltog borgmester og formænd for udvalget for kultur og plan, udvalget for børn og unge, socialudvalget samt udvalget for miljø og teknik. På mødet blev Svendborg Kommunes kommende boligstrategi drøftet. Det blev aftalt, at Svendborg Kommune skulle udarbejde et første udkast til strategien, som skulle drøftes på et nyt fællesmøde med de almene boligorganisationer i maj måned På den baggrund er nu udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for den kommende boligstrategi. Sagsfremstilling: Styringsreformen for den almene boligsektor er affødt af sektorens voksende udfordringer. Udfordringerne betyder bl.a. i Svendborg Kommune, at der pt. er udfordringer med tomme boliger, tendenser til øget omfang af udsatte boligområder, stigende renoverings- eller fremtidssikringsbehov mv.. Samtidig er en øget opmærksom på de 29

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den kommunaløkonomiske ricisi i den sammenhæng, her primært betragtet som tilførsel af kommunal grundkapital og kommunal garantistillelse ved nybyggeri samt lånoptagning ved renoveringssager. Den almene boligsektor kan i en række forhold håndteres isoleret, men i væsentlige sammenhænge i forhold til udbud og efterspørgsel må sektoren vurderes inden for en samlet betragtning af det lokale boligmarked i Svendborg Kommune; dvs. ejerboliger og udlejning. Det er derfor vurderingen, at en samlet boligstrategi for Svendborg Kommune vil give en strategisk platform til at overveje fremtidige dispositioner på tværs af kommunens lokalområder; idet et nybyggeri et sted vil kunne medføre overudbud af boliger med mindre boligmassen reduceres eller tilpasses et andet behov et andet sted. Boligstrategien tager således afsæt i den aktuelle udvikling af boligmarkedet med faldende mobilitet, ændret behov og stigende vanskeligheder ved at afsætte og udleje boliger. Således vil en boligstrategi sætte rammer for udvikling af fremtidige bæredygtige projekter. Tids- og procesplan Målet er gennem dialog og inddragelse af en række interessenter og målgrupper at udarbejde et beslutningsgrundlag for en boligstrategi inden udgangen af Arbejdet med boligstrategien er opdelt i fire faser. Første fase frem til ultimo maj har fokus på rammesætning af boligstrategien gennem drøftelse og beslutning heraf i de politiske udvalg samt udarbejdelse af analysedel og inddragelse af den almene boligsektor i arbejdet med boligstrategien. Således forelægges rammer for boligstrategien og tids- og procesplan til drøftelse og godkendelse i samtlige politiske udvalg i april måned. Desuden gennemføres styringsdialogmøder med hver af de almene boligorganisationer frem til medio marts. Samtidig udarbejdes den indledende analysedel. Disse grundlag sammenfattes til et første udkast til boligstrategi, der drøftes med boligorganisationerne samlet på et fællesmøde ultimo maj måned. I anden fase fra maj frem til september inddrages interessenter fra det private boligmarked, såvel fra lejer som ejerside samt investorer, bygherre, entreprenører mv. I tredje fase i september måned udarbejdes andet udkast til boligstrategi og interessenter, primært uden for Svendborg Kommune, som inddrages fra et strategisk perspektiv i forhold til bosætning. Fjerde fase udgør den endelige beslutningsfase, hvor strategien fremlægges til drøftelse og beslutning i samtlige politiske udvalg og byrådet i oktober måned. Rammer Boligstrategien indgår i strategisk sammenhæng med andre vedtagne strategier og visioner for Svendborg Kommune. Skitse hertil vedlægges i form af et strategikort; bilag 1. Selve boligstrategien vil tage form som et dash-board svarende til vækststrategien samt et understøttende notat af 4-5 sider, der favner og beskriver sammenhænge mellem analysedelene. Et dashboard er en enkelt side, der på samme måde som et instrumentpanel giver et hurtigt overblik over strategiens væsentligste elementer. Desuden vil der, hvor det er relevant blive udarbejdet mindre baggrundsnotater til det nævnte notat. 30

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Den foreløbige disposition for boligstrategiens analyse/datadel udgør nedenstående dele - Udmøntning af kommuneplanen og lokalområder samt strategiske byudviklingsprojekter - Identifikation af præmisser for en fremtidig efterspørgsel (demografi, flyttemønstre, megatrends mv.) - Beskrivelse af eksisterende boligmasse med fokus på attraktion - fremtidssikring, identifikation af tomgang, prisniveau, grønne/rekreative nærområder og natur - Behov og krav til specialiserede boliger (udsatte, ældre, handicappede m.fl.) - Velfærdsopgaven billige og gode boliger til alle (herunder den boligsociale anvisning) - Det regionale perspektiv og sammenhæng med andre vedtagne politikker og mål. Indstilling: Direktionen anbefaler at udvalget drøfter sagen m.h.p. at godkende rammer, tids- og procesplan for boligstrategien. Bilag: Åben - 1. skitse til boligstrategi Beslutning i Socialudvalget den : Rammer, tids- og procesplan godkendt. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Jens Munk (DF) stemmer imod. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt Lise-Lotte Tilsted (V) var fraværende Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende Arne Ebsen (T) var fraværende Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Morten Petersen (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Rammer-, tids- og procesplan godkendes. Beslutning i Nærdemokratiudvalget den : 31

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Indstilling tiltrådt, det anbefales at det under Tema 5: Attraktiv bosætningskommune under Strategiske bemærkninger pind 1 tilføjes lokalområder. 7. Til efterretning 13/556 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformand 2. Orientering fra udvalgsmedlemmer 3. Orientering fra administration 1. Orientering om regnskab 2012 for Mødrerådgivningen Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 32

11 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:00 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 33

12 Bilag: 2.1. Årsberetning 2012 Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21667/13

13 Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Kort fortalt! Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 2012 blev afregningen vedr. kommunal medfinansiering væsentligt højere end i Det skyldes først og fremmest ændrede principper for finansiering af området, hvor det indbyggertals baserede grundbidrag pr indbygger budgetteret under Økonomiudvalget faldt bort og blev erstattet af en væsentlig forhøjelse af medfinansieringen af aktiviteterne. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete projekter/initiativer i 2012: Mit liv Rehabiliteringsindsats for borgere med hjertekarsygdomme, kræft, KOL og diabetes Sund i Hømarken *Grib chancen tilbud til overvægtige børn. Herunder også Sund mad i børnefamilier, som er et diætisttilbud til familier med overvægtige børn. Uge 40 kampagne på alkoholområdet Sund Sex Skole Sund By Forebyggelse af rygestart undervisning af alle 7. klasser, events på alle ungdomsuddannelser, rygestopkurser for unge og opstart af X:IT som pilotprojekt på Østre Skole Rygestop kurser på apoteker Astmaskole SMUK Sunde Mennesker Uanset Kultur Små skridt til varigt vægttab Praksiskonsulent Opstart af GO Start Sundhedsplejens rolle i at støtte nydanske forældre Aktiv transport fokus på aktiv transport blandt børn og unge Cykler uden grænser bl.a. cykelfremmekampagner rettet mod skoler og daginstitutioner Sundhedsplejersketelefon Hjertestartere Men s health week RUSK Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune Forebyggende indsats for overvægtige børn Mad og måltidskultur Opsøgende tandpleje for udsatte borgere En styrket indsats på hjerneskade området Udover dette gives driftstilskud til Mødrerådgivningen I 2012 har der været særlig fokus på: Tandpleje Forebyggende besøg af alle 1.5 årige i kommunen. Når børnene fylder 3 år kan forældrene vælge mellem kommunal tandpleje og en af de private tandlæger som kommunen har indgået samarbejdsaftale med. I løbet af året blev ventelisten på undersøgelser Side afskaffet. 1 6 Acadresag:

14 Side 2 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget I 2012 har der været særlig fokus på: Tandpleje Forebyggende besøg af alle 1.5 årige i kommunen. Når børnene fylder 3 år kan forældrene vælge mellem kommunal tandpleje og en af de private tandlæger som kommunen har indgået samarbejdsaftale med. I løbet af året blev ventelisten på undersøgelser afskaffet. Specialtandplejen blev hjemtaget fra Odense kommune som havde løst opgaven indtil Der var ca. 1/3 borgere på venteliste til undersøgelse i Odense. Målet var at denne venteliste skulle afskaffes i 2012 og målet er nået modtaget projektmidler fra Sundheds- og Forebyggelses ministeriet, til tandpleje for udsatte borgere. Projektet varer til og med Arbejdet med og fået den nye centralklinik til at fungere optimalt. Hvilket er lykkedes i godt samarbejde med medarbejdere og ledelse. Modtaget mange besøgende fra andre tandplejer og kommuner der har ønsket at se vores nye klinik. Sundhedspleje I 2012 har der været særlig fokus på: at justere sundhedsplejen efter ny organisering af småbørns- og skolesundhedspleje. at optimere driften af Sundhedshuset. Der ses nu en tendens til at flere hjemmebesøg bliver erstattet af konsultationer og gruppeaktiviteter i Sundhedshuset. strukturerede, forebyggende og sundhedsfremmende undersøgelser af alle skoleeleverne. Herunder optimering af brug af Sund Sex Skolen. udvikling af digitale løsninger i kontakt med borgerne. projekt Sunde Unge i Svendborg. projekt Go Start for nydanske familier. at implementere de pædagogiske metoder: Narretiv Tilgang, Små Skridt og Den Motiverede Samtale. I 2012 har der været særlig fokus på: Træning I 2012 havde vi 10 pct. flere nyhenvisninger en i Dette har bevirket yderligere fokus på effektivisering og omstrukturering af genoptræningsindsatsen. Videreudviklingen af træningselementet i Mit liv tilbage til hverdagen, herunder afprøvning af individuelle fysioterapeutiske og ergoterapeutiske forløb, som supplement til holdtræningen. Opstart af projekt om indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade Hovedsagen. Projektet arbejder på tværs af hele Svendborg Kommune, med fokus på sammenhængende indsatser på tværs af afdelinger

15 Side 3 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Sundhed- og Forebyggelsesudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet 122,9 208,2 206,0 212,0 6,0 Fuldfinansiering af sygehusvæsenet 13,1 12,6 12,6 13,4 0,8 Kommunale opgaver: 46,1 52,7 54,3 50,5-3,8 Heraf: Træning 12,9 13,6 14,0 13,8-0,2 Tandpleje 22,3 23,3 23,4 23,1-0,3 Sundhedspleje 8,0 8,1 8,2 8,2 0,0 Sundhedsfremme puljen/rammen 2,9 7,7 8,6 5,3-3,3 Drift i alt 182,1 273,6 272,9 275,9 3,0 Heraf overførs til 2013/2014 3,8 Anlæg: Tandplejen 7,7 0,0 1,4 0,7-0,7 Anlæg i alt 7,7 0,0 1,4 0,7-0,7 Heraf overførs til ,7 Sundhed- og Forebyggelses- udvalget i alt 189,8 273,6 274,3 276,6 2,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Genbevilling overført fra ,4 Organisationspulje (0,3%) 0,1 Barselspuljemidler 0,1 Tillægsbevilling. Økonomirapport pr. 30. september -2,2 Projekt Unge og rusmidler -0,1 Driftsbevillinger i alt -0,7 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Genbevilling fra 2011 vedr. Tandklinikken 1,4 Anlægsbevillinger i alt 1,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

16 Side 4 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår i ovenstående tabel. Korrigeret budget for hele udvalget er 272,9 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 275,9 mio. kr., som betyder, at udvalget har et merforbrug 3,0 mio. kr. Mindreforbruget på de kommunale områder er på 3,8 mio. kr., og merforbruget på på medfinansieringsområdet på 6,8 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget på de kommunale områder kommer fra uforbrugte puljemidler under Sundhedsfremme og forebyggelse med 3,3 mio. kr. 2,5 mio. kr. er statsfinansierede puljemidler som overføres til Resten vedrører konkrete projekter, Tandplejen, Træning og Sundhedsplejen. Tandplejen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf de kr. skyldes uforbrugte midler til projektet opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte som er statsfinansieret og derfor overføres til Merforbruget på medfinansieringsområdet på 6,8 mio. kr. tilgår kassen. Området bliver beskrevet nærmere på de næste sider. Anlæg: Korrigeret budget på 1,4 mio. kr. er en genbevilling på uforbrugte midler fra Den nye centrale tandklinik blev taget i brug i Men da den af udlejer anviste plads til cykelskuret ikke kunne godkendes af kommunens beredskab, afventes der en ny lokation til cykelskuret. Endvidere er der i samarbejde med Handicaprådet taget initiativ til en række forbedringer af tilgængeligheden på tandklinikken. Regnskabsresultatet på 0,7 mio. kr. i mindreforbrug overføres herfor til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse. Fuld kommunal finansiering, som omfatter færdigbehandlede patienter og borgere på hospiceophold, hvor kommunen betaler en takst pr. døgn. Området omfatter også specialiseret ambulant genoptræning. Fuld kommunal finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommune udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter

17 Side 5 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 122,9 208,2 206,0 212,0 6,0 Spec. ambulant genoptræning 2,2 2,5 2,5 2,0-0,5 Færdigbehandlede patienter og hospice 0,8 1,4 1,4 0,8-0,7 Vederlagsfri fysioterapi 10,1 8,6 8,6 10,6 2,0 Drift i alt 136,0 220,8 218,6 225,4 6,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Områdets regnskab 2013 er på 225,4 mio. kr., som i forhold til korrigeret budget giver et merforbrug på 6,8 mio. kr. beløbet overføres ikke, da området ikke er omfattet af kommunens overførselsregler. Der konstateres et merforbrug på 6,0 mio. kr. på kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet. Afvigelsen kan forklares med en ændret organisering på Svendborg Sygehus (FAM ), der resulterede i en betydelig, og uvarslet, aktivitetsforøgelse i andet halvår af PÅ den fuldfinansierede del af området (spec.ambulant genoptræning, færdigbehandlende patienter og hospice, vederlagsfri fysioterapi) konstateres der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Hvilket hovedsageligt skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi/rideterapi. Pr. september lagde Udvalget et, på det tidspunkt, forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i kassen. Tabeller og nøgletal Tabel 1 Aktivitetsbestemt bidrag Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse Ambulant behandling, somatik, pr. besøg %. af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 34 %. af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 34 % af DAGS takst, maks kr. 34 % af DAGS takst, maks kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr. pr. døgn kr. pr. døgn Speciallægebehandling, pr ydelse 34 % af honorar, max kr. 34 % af honorar, max kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar

18 Side 6 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabel 2 Fordeling af områdets udgifter, regnskab 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 94,1 % Heraf Stationær somatik 39,9 % Ambulant somatik 41,2% Stationær psykiatri 1,5% Ambulant psykiatri 2,5% Sygesikring 6,9% Genoptræning under indlæggelse 2,0% Komm. finansiering: spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient. 1,2% Vederlagsfri fysioterapi 4,7% Tabel 3 Kommunal medfinansiering.. Svendborg antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) Ambulant somatik* Stationær somatik Ambulant psykiatri Stationær psykiatri Læge/speciallæge Ambulant somatik er incl. Skadestue Ændringer i organiseringen på Svendborg Sygehus (FAM) medførte en betydelig stigning i aktivitetsforøgelsen i andet halvår af 2012.

19 Bilag: 2.2. SFU- driftsoverførsler R2012 Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60363/13

20 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Drift og overførselsindkomst Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Nettobeløb Politikområde Registreringsfunktion gruppering i alt konto Overførsel til 2013: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Sundhedsfremme- og forebyggelse Sundhedsfremme- og forebyggelse Smuk Se bilag RUSK Se bilag Forebyggende indsats for overvægtige Se bilag Mit liv Se bilag Sund i Hømarken Se bilag Go' start Se bilag Kommunal Genoptræning En styrket indsats på hjerneskadeområdet Kommunale Tandpleje Projekt opsøgende tandpleje Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2013 i alt Overførsel til budget 2014: Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning Område i alt Kommunal Tandpleje Tandpleje 0-18 årige Omsorgs-/ specialtandplejen Område i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Diverse projekter Sund Sex skole Sund by Astma skolen Sundhedsplejersketelefon Mad og måltids kultur Praksiskonsulent Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre Små skridt til varigt vægttab Sundhed, psykiatri og handicap Uge 40 kampagne Forebyggelse af rygestart Rygestopkurser på apoteker Grib chancen Svendborgløbet Aktiv transport Mens Health week Hjertestartere Kommunal Sundhedspleje

21 Sundhedsplejen Område i alt Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg 0 Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Områder der ikke overføres til 2013 / Budget 2014: fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering andre sygehusudgifter - fuldfinansiering tilgår kassen I alt Afstemning pr.: Restbudget i ØS: Skema i alt Difference -0,59

22 Interne bemærkninger (Udskrives ikke)

23

24 Bilag: 2.3. SFU anlægsoverførsler R2012 Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60366/13

25 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Anlæg Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto Registrerings- Kvalitetsfunktion gruppering konto fondsmidler Overførsel til 2013: Kommunal tandpleje Rådighedsbeløb ny tandklinik Overførsel til 2013 i alt Projekter der afsluttes i 2012 og ikke overføres til 2013: Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til Afstemning pr.: 21. februar 2013 Restbudget i ØS: Skema i alt Difference 0

26 Interne bemærkninger (Udskrives ikke)

27 Bilag: skitse til boligstrategi Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62911/13

28 Svendborg Kommune - Bosætningsstrategi Formål og værdier Interessenter og partnere Vision Nøgletemaer Strategiske enablere Et godt liv for alle borgere Svendborg det naturlige valg for bosætning Vi skal levere den service, som politikerne ønsker og som omverdenen forventer ved at fokusere på Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel. Vores værdier P1 sund økonomi og åbenhed - indadtil og udadtil Vores politikere forventer P2 hurtig og fleksibel betjening på højt fagligt niveau - tættest muligt på borgerne P3 målrettet udnyttelse af IT til gavn for vore borgere, erhverv og vore ansatte Omverdenen borgere, virksomheder, organisationer forventer P4 P5 P6 P7 mangfoldighed og kvalitet i bosætningsmuligheder udfordrende stimulerende og spændende kultur-, idrætsog foreningsliv et inspirerende uddannelsesmiljø fra grundskole til videregående uddannelser fokus på vilkårene for det lokale erhvervsliv og på udvikling af nye beskæftigelsesmulighed er Innovation og digitalisering Iderig Effektiv og sund økonomi Troværdig Vi skal inspirere og understøtte personlig udvikling for alle borgere Vi skal være en troværdig samarbejdspartner med et ry for professionalisme og målrettethed Attraktiv bosætningskommune Svendborgvækst flere og smartere Svendborg vækst skal gøre os til flere kultur og smartereårets vækstkommune i 2015 Lydhørhed Forbedre vores produktivitet og evnen til at eksekvere igangsatte projekter Sikre økonomisk og finansiel bæredygtighed Værdsætte og udvikle vores medarbejdere Workshop 13. februar 2013 nr.

29 Svendborg Kommune - Bosætningsstrategi Formål og Purpose Stakeholders & partners Interessenter og partnere Vision & Values værdier Et godt liv for alle borgere Svendborg stedet naturlige hvor livet valg udfordres bosætning og nydes Vi skal levere den service, som politikerne ønsker og som omverdenen forventer ved at fokusere på Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel. Vores Our values værdier P1 Our Vores research politikere sponsors forventer expect high sundquality research økonomi og of importance åbenhed - to society indadtil og udadtil P2 the hurtig best og externally fleksibel recognized betjening på experts højt fagligt in their field niveau - tættest muligt på borgerne P3 to målrettet deal with a udnyttelse Universityaf with IT til agavn for reputation vore borgere, for delivery erhverv og and professionalis vore ansatte m Omverdenen Students as borgere, lifelong virksomheder, members of our organisationer University community forventer expect P4 to study at a P5 to udfordrende learn from P6 an et P7 first-class mangfoldighed University og kvalitet i recognised bosætnings-fomuligheder strong, its enduring reputation academics stimulerende at the og spændende cuttingedge kultur-, ofidræts- og knowledge foreningsliv education inspirerende that creates uddannelsesmiljø fra excellent career grundskole til opportunities videregående uddannelser a fokus stimulating på environment vilkårene for that det lokale supports personal erhvervsliv og development på udvikling af nye beskæftigelsesmulighed er TEMA 5 : ATTRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE Strategiske målsætninger Målepunkter Mål Initiativer 1. Øget bosætning gennem udvikling af bymidte og havn samt attraktivt og varieret boligudbud 2. Naturen bevares, udvikles og bruges aktivt 3. Markedsføring attraktiv bosætning Eksekvering af anlægsprojekter Udvikling af maritim byhavn Tankefuld Tilsynet med den almene boligsektor Financial sustainability Boligstrategi Natur- og friluftsliv Gennemførelse af anlægsprojekter for havn og by. Udviklingsplan for Maritim Byhavn forlægges Byråd senest juni 2013 Tankefuld strategi revideres inden maj 2013 og implementering påbegyndes i 2. kvartal Gennemførelse af styringsdialog og vedtagelse af boligstrategi inden udgang af 2013 som sikrer Lokalområderne sikres en klargøring af udstykninger Valuing and udendeveloping løbende all our staff byggemodning af boligarealer. for Svendborg bymidte og Tankefuld. Strategi og handleplan for natur og friluftsliv vedtages inden udgangen af 2013 Havn og by sammenbindes ved etablering af byrumsforløb og kultur- [og] erhvervssamarbejde. Udviklingsplan for den maritime byhavn udarbejdes og midlertidige aktiviteter igangsættes Tankefuld udvikling og markedsføring bosætning Boligsocial indsats boligsocial helhedsplan. Naturen - Visioner og indsatser for natur og friluftsliv i Svendborg Kommune beskrives i en strategi og handleplan. Workshop 13. februar 2013 nr.

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 17:15 Beboerhuset Nordrelys

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 17:15 Beboerhuset Nordrelys Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 17:15 Beboerhuset Nordrelys Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen Afbud: Jens Munk, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-20 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 1 af 11 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat 's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-04-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-04-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-04-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne Ebsen

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 10 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne: Tandpleje, Sundhedspleje, Træning og forebyggende hjemmebesøg. Herudover har sundheds-

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 15 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering Udvalg REGNSKAB 2014 Social- og Sundhedsudvalg 50.56. Sundhed og Forebyggelse Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et en nettoudgift på 292,6 mio.

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 08-10-2009 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, lokale138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jørgen Pless, Grete Schødts, Arne Ebsen,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-01-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Masoum Moradi Indholdsfortegnelse

Læs mere