Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budget politiske og strategiske rammer i SFU Årsberetning SFU Fokus på aktiv transport - Cykelkampagne 6. klasse, trafiksundhed Pilotprojekt med intervalgang for borgere med diabetes Svendborgløbet Svendborg Kommunes boligstrategi Til efterretning...32

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Budget politiske og strategiske rammer i SFU 13/5984 Beslutningstema: Drøftelse af udvalgets politikker og strategier med kobling til økonomi i forbindelse med budget 2014-processen. Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetproceduren 2014 er der lagt op til, at udvalget inden for de eksisterende økonomiske rammer drøfter egne politikker, strategier og indsatser. Indholdet for denne proces kunne være: Drøftelse af udvalgte politikker med kobling til mål og resultater. Forslag til udvidelsesønsker drift og anlæg Plan for aktivt medborgerskab I maj/juni afholdes der fælles udvalgsmøder, hvor udvalgene drøfter eventuelle tværgående tiltag. Økonomiske konsekvenser: Ingen på nuværende tidspunkt. Indstilling: Administrationen indstiller: til drøftelse. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 2. Årsberetning SFU 13/2802 Beslutningstema: Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets bidrag til regnskabet, og dermed årsberetning 2012, er udarbejdet. Sagsfremstilling: Udvalgets samlede regnskab 2012 udviser et merforbrug på 3,0 mio. kr. De kommunale områder har et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. og de regionale sundhedsopgaver et merforbrug på 6,8 mio. kr. heraf 6,0 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering og 0,8 mio. kr. vedrørende fuldfinansiering. Afvigelsen på de regionale sundhedsopgaver tilgår kassen. 24

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Mindreforbruget på det kommunale område, fordeler sig med 3,3 mio. kr. på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, hvoraf 2,5 mio. kr. er statsfinansierede puljemidler. 0,8 mio. kr. vedrører konkrete projekter. De resterende 0,5 mio. kr. vedrører Tandplejen, Træning og Sundhedplejen. Jf. Svendborg Kommunes overførselsregler, overføres mindreforbrug til Dog overføres de 2,5 mio. kr. vedrørende statsligt finansierede projekter til Det vedtagne budget er i årets løb reduceret med 0,7 mio. kr., hvilket dækker over bl.a. genbevilling fra 2011, organisationspulje, barselspuljemidler og negativ tillægsbevilling på aktivitetsbestemt medfinansiering. På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der søges overført til Overførslen vedrører bl.a. en række forbedringer af tilgængeligheden på den nye centrale tandklinik. Der henvises i øvrigt til vedlagte bidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver udvalgets regnskabsresultat. Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Årsberetning 2012 Åben - SFU- driftsoverførsler R2012 Åben - SFU anlægsoverførsler R2012 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Fremsendes. 3. Fokus på aktiv transport - Cykelkampagne 6. klasse, trafiksundhed 13/9276 Beslutningstema: Fokus på aktiv transport Cykelkampagne 6. klasse, Trafiksundhed Sagsfremstilling: Sammenlægningen af skoler i forbindelse med skolestrukturreformen har resulteret i at flere børn skal transportere sig længere til skole og/eller af nye veje, når de begynder i 7. klasse. 25

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Samtidig er det et mål for Svendborg Kommune, at så mange skolebørn som muligt cykler til skole for bl.a. at opnå sundhedsgevinsterne ved aktiv transport. På det grundlag er det fordelagtigt, at 6. klasserne rustes til at færdes trygt i trafikken på cykel, så de er klar til længere og/eller nye skoleveje, når de skal begynde i 7. klasse efter sommerferien. Formål: At styrke 6. klassernes evner som cyklister og dermed få flere trafiksikre skolebørn i 6. klasse. At gøre forældrene opmærksomme på, hvad børnene skal kunne for at kunne færdes sikkert og selvstændigt i trafikken. At få flere skolebørn til at vælge cyklen som transportmiddel til/fra skole og dermed opnå de dertilhørende sundhedsgevinster. Indsats: Cykelkampagnen er en gentagelse af kampagnen, Trafiksundhed, der blev udarbejdet og gennemført for alle 6. klasser i Svendborg Kommune sidste år. Kampagnen indeholder informations-/kampagnemateriale til børnene i 6. klasse og deres forældre. Derudover fungerer den som supplement til og igangsætter af den årlige cyklistfinale for 6. klasserne, der afholdes i samarbejde med politiet og Børn & Unge. Økonomiske konsekvenser: Udgangspunkt: 800 elever. Udgifter til: Goodiebags (vandflaske, nøglesnor), Opgavehæfter, Forældrefolder + magneter, Konkurrencehåndtering, Præmie-raising, Webarbejde. Total: ,- Indstilling: Det indstilles, at: Kampagnen gennemføres som beskrevet. Der bevilges kr. fra rammen til sundhedsfremme og forebyggelse. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstillingen følges. 4. Pilotprojekt med intervalgang for borgere med diabetes 13/

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Beslutningstema: Pilotprojekt for afprøvning af mobilapplikation til træning af borgere med type-2 diabetes i Svendborg Kommunes rehabiliteringsindsats Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes rehabiliteringsindsats Mit Liv Tilbage til hverdagen tilbyder, i samarbejde med træningsafdelingen, træning på hold til borgere med kronisk sygdom, herunder diabetes. Et nyt stort forskningsprojekt har undersøgt interval gang, som træningsform til personer med type-2 diabetes. Forskningen har vist, at interval gang kan være en effektiv træningsform for bedre glukose kontrol, kondition samt kropssammensætning. Forskningen er udført af Dansk center for strategisk forskning i type 2 Diabetes (DD2), der er placeret i Odense, og er et af verdens største diabetes forskningsprojekter. Projektets mål er at finde den rigtige behandling til den enkelte patient, blandt andet baseret på den enkelte patients genetik. DD2 har udviklet en mobilapplikation som guider folk, så der trænes korrekt. Applikationen kan fra 1. maj hentes gratis via Apples App store og inden længe på Android platformen. Svendborg Kommune vil i 2013, i samarbejde med DD2, afprøve applikationen på de borgere der deltager på diabeteshold i et mindre pilotprojekt. Pilotprojektets formål er, at få erfaring med at anvende velfærdsteknologi og digitalisering i træningsafdelingen generelt få erfaring med at anvende mobilapplikationen, som supplement, til den træning der udføres på diabeteshold På sigt kan erfaringerne bruges til at udvide anvendelsen af applikationen. Det kan fx være til: At forbedre muligheden for vedligeholdende træning til og fastholdelse af borgere på diabeteshold Et udvidet træningstilbud til borgere med diabetes. I dag tilbydes holdtræning og ikke alle borgere har mulighed for at deltage på disse hold. Vi vil således nå en bredere gruppe borgere med diabetes Andre kronikergrupper, fx borgere med KOL Give et bredere træningstilbud til borgere i kommunens vægttabsindsats Projektet kan påbegyndes i maj måned, hvor applikationen kan hentes. Pilotprojektet udføres i 2013 og det forventes at ca. 20 borgere kan deltage. I pilotprojektet afsættes tid til, at fysioterapeuten kan rådgive og vejlede borgeren i brugen af applikationen. Desuden afholdes en 27

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den opfølgende samtale med borgeren 3 måneder efter endt deltagelse på diabeteshold. I den mellemliggende periode får borgere, gennem applikationen, forskningsbaseret rådgivning til træning gennem applikationen. Ved den opfølgende samtale anvendes data fra applikationen til at rådgive borgeren om den fremtidige træning. Det vurderes, at den gruppe borgere der går på diabeteshold, ikke nødvendigvis har et Apple produkt som iphone eller ipod Touch, som applikationen i første omgang frigives til. Derfor får borgeren mulighed for at låne en ipod Touch af Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: Pilotprojektets samlede økonomi i 2013 er kroner. Det foreslås, at pilotprojektet finansieres fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pulje. Indstilling: Administrationen indstiller, at: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender pilotprojektet Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 5. Svendborgløbet 10/32339 Beslutningstema: Orientering om, at borgere med kronisk sygdom deltager i Svendborg Løbet Sagsfremstilling: Svendborg kommunes rehabiliteringsindsats Mit liv - tilbage til hverdagen har stor tilslutning til blandt andet deres træningshold. Et at målene for træningen er at sikre at borgerne fortsat er aktive. For at hjælpe det på vej, har træningsholdene et årligt mål om at deltage i et løb i Svendborg. SG Atletik har i en årrække afholdt Svendborg Løbet i maj måned. De sidste år har de haft stigende deltagelse af især borgere, som ikke normalt løber. Svendborg Løbet henvender sig bl.a. til personer, der ikke er så aktive i forvejen og SG Atletiks oplevelse er, at der hvert år er nogle, der 28

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den fortsætter med at løbe både i og uden for foreningsregi. Svendborg Kommune har i samarbejdet med SG om at øge deltagerantallet. Deltagere fra træningsholdene fra Mit liv tilbage til hverdagen har deltaget i Valdemar Slots løb en enkelt gang. Det er dog besluttet at have Svendborg Løbet som fast tilbagevendende mål. Svendborg Løbet er årstidsmæssigt placeret bedre, og vores deltagende borgere passer bedre ind i Svendborg Løbets målgruppe. Deltagerne fra Mit liv tilbage til hverdagen er glade for at arbejde hen i mod et formelt løb. Her har de også anledning til at styrke netværket med tidligere deltagere i Mit liv tilbage til hverdagen, der inviteres til at deltage. Til deltagende borgere udleveres en løbetrøje med Mit livs logo på. Indstilling: Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 6. Svendborg Kommunes boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Kultur, Erhverv og Udvikling Som led i implementeringen af styringsreformen for den almene boligsektor havde Svendborg Kommune inviteret de almene boligorganisationer til et fælles dialogmøde mandag d. 24. september Samtlige boligorganisationer deltog ved administration samt organisationsbestyrelsesmedlemmer. Fra Svendborg Kommune deltog borgmester og formænd for udvalget for kultur og plan, udvalget for børn og unge, socialudvalget samt udvalget for miljø og teknik. På mødet blev Svendborg Kommunes kommende boligstrategi drøftet. Det blev aftalt, at Svendborg Kommune skulle udarbejde et første udkast til strategien, som skulle drøftes på et nyt fællesmøde med de almene boligorganisationer i maj måned På den baggrund er nu udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for den kommende boligstrategi. Sagsfremstilling: Styringsreformen for den almene boligsektor er affødt af sektorens voksende udfordringer. Udfordringerne betyder bl.a. i Svendborg Kommune, at der pt. er udfordringer med tomme boliger, tendenser til øget omfang af udsatte boligområder, stigende renoverings- eller fremtidssikringsbehov mv.. Samtidig er en øget opmærksom på de 29

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den kommunaløkonomiske ricisi i den sammenhæng, her primært betragtet som tilførsel af kommunal grundkapital og kommunal garantistillelse ved nybyggeri samt lånoptagning ved renoveringssager. Den almene boligsektor kan i en række forhold håndteres isoleret, men i væsentlige sammenhænge i forhold til udbud og efterspørgsel må sektoren vurderes inden for en samlet betragtning af det lokale boligmarked i Svendborg Kommune; dvs. ejerboliger og udlejning. Det er derfor vurderingen, at en samlet boligstrategi for Svendborg Kommune vil give en strategisk platform til at overveje fremtidige dispositioner på tværs af kommunens lokalområder; idet et nybyggeri et sted vil kunne medføre overudbud af boliger med mindre boligmassen reduceres eller tilpasses et andet behov et andet sted. Boligstrategien tager således afsæt i den aktuelle udvikling af boligmarkedet med faldende mobilitet, ændret behov og stigende vanskeligheder ved at afsætte og udleje boliger. Således vil en boligstrategi sætte rammer for udvikling af fremtidige bæredygtige projekter. Tids- og procesplan Målet er gennem dialog og inddragelse af en række interessenter og målgrupper at udarbejde et beslutningsgrundlag for en boligstrategi inden udgangen af Arbejdet med boligstrategien er opdelt i fire faser. Første fase frem til ultimo maj har fokus på rammesætning af boligstrategien gennem drøftelse og beslutning heraf i de politiske udvalg samt udarbejdelse af analysedel og inddragelse af den almene boligsektor i arbejdet med boligstrategien. Således forelægges rammer for boligstrategien og tids- og procesplan til drøftelse og godkendelse i samtlige politiske udvalg i april måned. Desuden gennemføres styringsdialogmøder med hver af de almene boligorganisationer frem til medio marts. Samtidig udarbejdes den indledende analysedel. Disse grundlag sammenfattes til et første udkast til boligstrategi, der drøftes med boligorganisationerne samlet på et fællesmøde ultimo maj måned. I anden fase fra maj frem til september inddrages interessenter fra det private boligmarked, såvel fra lejer som ejerside samt investorer, bygherre, entreprenører mv. I tredje fase i september måned udarbejdes andet udkast til boligstrategi og interessenter, primært uden for Svendborg Kommune, som inddrages fra et strategisk perspektiv i forhold til bosætning. Fjerde fase udgør den endelige beslutningsfase, hvor strategien fremlægges til drøftelse og beslutning i samtlige politiske udvalg og byrådet i oktober måned. Rammer Boligstrategien indgår i strategisk sammenhæng med andre vedtagne strategier og visioner for Svendborg Kommune. Skitse hertil vedlægges i form af et strategikort; bilag 1. Selve boligstrategien vil tage form som et dash-board svarende til vækststrategien samt et understøttende notat af 4-5 sider, der favner og beskriver sammenhænge mellem analysedelene. Et dashboard er en enkelt side, der på samme måde som et instrumentpanel giver et hurtigt overblik over strategiens væsentligste elementer. Desuden vil der, hvor det er relevant blive udarbejdet mindre baggrundsnotater til det nævnte notat. 30

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Den foreløbige disposition for boligstrategiens analyse/datadel udgør nedenstående dele - Udmøntning af kommuneplanen og lokalområder samt strategiske byudviklingsprojekter - Identifikation af præmisser for en fremtidig efterspørgsel (demografi, flyttemønstre, megatrends mv.) - Beskrivelse af eksisterende boligmasse med fokus på attraktion - fremtidssikring, identifikation af tomgang, prisniveau, grønne/rekreative nærområder og natur - Behov og krav til specialiserede boliger (udsatte, ældre, handicappede m.fl.) - Velfærdsopgaven billige og gode boliger til alle (herunder den boligsociale anvisning) - Det regionale perspektiv og sammenhæng med andre vedtagne politikker og mål. Indstilling: Direktionen anbefaler at udvalget drøfter sagen m.h.p. at godkende rammer, tids- og procesplan for boligstrategien. Bilag: Åben - 1. skitse til boligstrategi Beslutning i Socialudvalget den : Rammer, tids- og procesplan godkendt. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Jens Munk (DF) stemmer imod. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt Lise-Lotte Tilsted (V) var fraværende Masoum Moradi (løsgænger) var fraværende Arne Ebsen (T) var fraværende Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Morten Petersen (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Rammer-, tids- og procesplan godkendes. Beslutning i Nærdemokratiudvalget den : 31

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Indstilling tiltrådt, det anbefales at det under Tema 5: Attraktiv bosætningskommune under Strategiske bemærkninger pind 1 tilføjes lokalområder. 7. Til efterretning 13/556 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformand 2. Orientering fra udvalgsmedlemmer 3. Orientering fra administration 1. Orientering om regnskab 2012 for Mødrerådgivningen Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 32

11 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:00 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 33

12 Bilag: 2.1. Årsberetning 2012 Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21667/13

13 Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Kort fortalt! Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 2012 blev afregningen vedr. kommunal medfinansiering væsentligt højere end i Det skyldes først og fremmest ændrede principper for finansiering af området, hvor det indbyggertals baserede grundbidrag pr indbygger budgetteret under Økonomiudvalget faldt bort og blev erstattet af en væsentlig forhøjelse af medfinansieringen af aktiviteterne. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete projekter/initiativer i 2012: Mit liv Rehabiliteringsindsats for borgere med hjertekarsygdomme, kræft, KOL og diabetes Sund i Hømarken *Grib chancen tilbud til overvægtige børn. Herunder også Sund mad i børnefamilier, som er et diætisttilbud til familier med overvægtige børn. Uge 40 kampagne på alkoholområdet Sund Sex Skole Sund By Forebyggelse af rygestart undervisning af alle 7. klasser, events på alle ungdomsuddannelser, rygestopkurser for unge og opstart af X:IT som pilotprojekt på Østre Skole Rygestop kurser på apoteker Astmaskole SMUK Sunde Mennesker Uanset Kultur Små skridt til varigt vægttab Praksiskonsulent Opstart af GO Start Sundhedsplejens rolle i at støtte nydanske forældre Aktiv transport fokus på aktiv transport blandt børn og unge Cykler uden grænser bl.a. cykelfremmekampagner rettet mod skoler og daginstitutioner Sundhedsplejersketelefon Hjertestartere Men s health week RUSK Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune Forebyggende indsats for overvægtige børn Mad og måltidskultur Opsøgende tandpleje for udsatte borgere En styrket indsats på hjerneskade området Udover dette gives driftstilskud til Mødrerådgivningen I 2012 har der været særlig fokus på: Tandpleje Forebyggende besøg af alle 1.5 årige i kommunen. Når børnene fylder 3 år kan forældrene vælge mellem kommunal tandpleje og en af de private tandlæger som kommunen har indgået samarbejdsaftale med. I løbet af året blev ventelisten på undersøgelser Side afskaffet. 1 6 Acadresag:

14 Side 2 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget I 2012 har der været særlig fokus på: Tandpleje Forebyggende besøg af alle 1.5 årige i kommunen. Når børnene fylder 3 år kan forældrene vælge mellem kommunal tandpleje og en af de private tandlæger som kommunen har indgået samarbejdsaftale med. I løbet af året blev ventelisten på undersøgelser afskaffet. Specialtandplejen blev hjemtaget fra Odense kommune som havde løst opgaven indtil Der var ca. 1/3 borgere på venteliste til undersøgelse i Odense. Målet var at denne venteliste skulle afskaffes i 2012 og målet er nået modtaget projektmidler fra Sundheds- og Forebyggelses ministeriet, til tandpleje for udsatte borgere. Projektet varer til og med Arbejdet med og fået den nye centralklinik til at fungere optimalt. Hvilket er lykkedes i godt samarbejde med medarbejdere og ledelse. Modtaget mange besøgende fra andre tandplejer og kommuner der har ønsket at se vores nye klinik. Sundhedspleje I 2012 har der været særlig fokus på: at justere sundhedsplejen efter ny organisering af småbørns- og skolesundhedspleje. at optimere driften af Sundhedshuset. Der ses nu en tendens til at flere hjemmebesøg bliver erstattet af konsultationer og gruppeaktiviteter i Sundhedshuset. strukturerede, forebyggende og sundhedsfremmende undersøgelser af alle skoleeleverne. Herunder optimering af brug af Sund Sex Skolen. udvikling af digitale løsninger i kontakt med borgerne. projekt Sunde Unge i Svendborg. projekt Go Start for nydanske familier. at implementere de pædagogiske metoder: Narretiv Tilgang, Små Skridt og Den Motiverede Samtale. I 2012 har der været særlig fokus på: Træning I 2012 havde vi 10 pct. flere nyhenvisninger en i Dette har bevirket yderligere fokus på effektivisering og omstrukturering af genoptræningsindsatsen. Videreudviklingen af træningselementet i Mit liv tilbage til hverdagen, herunder afprøvning af individuelle fysioterapeutiske og ergoterapeutiske forløb, som supplement til holdtræningen. Opstart af projekt om indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade Hovedsagen. Projektet arbejder på tværs af hele Svendborg Kommune, med fokus på sammenhængende indsatser på tværs af afdelinger

15 Side 3 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Sundhed- og Forebyggelsesudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet 122,9 208,2 206,0 212,0 6,0 Fuldfinansiering af sygehusvæsenet 13,1 12,6 12,6 13,4 0,8 Kommunale opgaver: 46,1 52,7 54,3 50,5-3,8 Heraf: Træning 12,9 13,6 14,0 13,8-0,2 Tandpleje 22,3 23,3 23,4 23,1-0,3 Sundhedspleje 8,0 8,1 8,2 8,2 0,0 Sundhedsfremme puljen/rammen 2,9 7,7 8,6 5,3-3,3 Drift i alt 182,1 273,6 272,9 275,9 3,0 Heraf overførs til 2013/2014 3,8 Anlæg: Tandplejen 7,7 0,0 1,4 0,7-0,7 Anlæg i alt 7,7 0,0 1,4 0,7-0,7 Heraf overførs til ,7 Sundhed- og Forebyggelses- udvalget i alt 189,8 273,6 274,3 276,6 2,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Genbevilling overført fra ,4 Organisationspulje (0,3%) 0,1 Barselspuljemidler 0,1 Tillægsbevilling. Økonomirapport pr. 30. september -2,2 Projekt Unge og rusmidler -0,1 Driftsbevillinger i alt -0,7 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Genbevilling fra 2011 vedr. Tandklinikken 1,4 Anlægsbevillinger i alt 1,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

16 Side 4 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår i ovenstående tabel. Korrigeret budget for hele udvalget er 272,9 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 275,9 mio. kr., som betyder, at udvalget har et merforbrug 3,0 mio. kr. Mindreforbruget på de kommunale områder er på 3,8 mio. kr., og merforbruget på på medfinansieringsområdet på 6,8 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget på de kommunale områder kommer fra uforbrugte puljemidler under Sundhedsfremme og forebyggelse med 3,3 mio. kr. 2,5 mio. kr. er statsfinansierede puljemidler som overføres til Resten vedrører konkrete projekter, Tandplejen, Træning og Sundhedsplejen. Tandplejen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf de kr. skyldes uforbrugte midler til projektet opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte som er statsfinansieret og derfor overføres til Merforbruget på medfinansieringsområdet på 6,8 mio. kr. tilgår kassen. Området bliver beskrevet nærmere på de næste sider. Anlæg: Korrigeret budget på 1,4 mio. kr. er en genbevilling på uforbrugte midler fra Den nye centrale tandklinik blev taget i brug i Men da den af udlejer anviste plads til cykelskuret ikke kunne godkendes af kommunens beredskab, afventes der en ny lokation til cykelskuret. Endvidere er der i samarbejde med Handicaprådet taget initiativ til en række forbedringer af tilgængeligheden på tandklinikken. Regnskabsresultatet på 0,7 mio. kr. i mindreforbrug overføres herfor til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse. Fuld kommunal finansiering, som omfatter færdigbehandlede patienter og borgere på hospiceophold, hvor kommunen betaler en takst pr. døgn. Området omfatter også specialiseret ambulant genoptræning. Fuld kommunal finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommune udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter

17 Side 5 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 122,9 208,2 206,0 212,0 6,0 Spec. ambulant genoptræning 2,2 2,5 2,5 2,0-0,5 Færdigbehandlede patienter og hospice 0,8 1,4 1,4 0,8-0,7 Vederlagsfri fysioterapi 10,1 8,6 8,6 10,6 2,0 Drift i alt 136,0 220,8 218,6 225,4 6,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Områdets regnskab 2013 er på 225,4 mio. kr., som i forhold til korrigeret budget giver et merforbrug på 6,8 mio. kr. beløbet overføres ikke, da området ikke er omfattet af kommunens overførselsregler. Der konstateres et merforbrug på 6,0 mio. kr. på kommunal medfinansiering af sygehusvæsnet. Afvigelsen kan forklares med en ændret organisering på Svendborg Sygehus (FAM ), der resulterede i en betydelig, og uvarslet, aktivitetsforøgelse i andet halvår af PÅ den fuldfinansierede del af området (spec.ambulant genoptræning, færdigbehandlende patienter og hospice, vederlagsfri fysioterapi) konstateres der et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Hvilket hovedsageligt skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi/rideterapi. Pr. september lagde Udvalget et, på det tidspunkt, forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i kassen. Tabeller og nøgletal Tabel 1 Aktivitetsbestemt bidrag Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse Ambulant behandling, somatik, pr. besøg %. af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 34 %. af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 34 % af DAGS takst, maks kr. 34 % af DAGS takst, maks kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr. pr. døgn kr. pr. døgn Speciallægebehandling, pr ydelse 34 % af honorar, max kr. 34 % af honorar, max kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar

18 Side 6 af 6 Acadresag: Regnskab 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tabel 2 Fordeling af områdets udgifter, regnskab 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 94,1 % Heraf Stationær somatik 39,9 % Ambulant somatik 41,2% Stationær psykiatri 1,5% Ambulant psykiatri 2,5% Sygesikring 6,9% Genoptræning under indlæggelse 2,0% Komm. finansiering: spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient. 1,2% Vederlagsfri fysioterapi 4,7% Tabel 3 Kommunal medfinansiering.. Svendborg antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) Ambulant somatik* Stationær somatik Ambulant psykiatri Stationær psykiatri Læge/speciallæge Ambulant somatik er incl. Skadestue Ændringer i organiseringen på Svendborg Sygehus (FAM) medførte en betydelig stigning i aktivitetsforøgelsen i andet halvår af 2012.

19 Bilag: 2.2. SFU- driftsoverførsler R2012 Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60363/13

20 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Drift og overførselsindkomst Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Nettobeløb Politikområde Registreringsfunktion gruppering i alt konto Overførsel til 2013: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Sundhedsfremme- og forebyggelse Sundhedsfremme- og forebyggelse Smuk Se bilag RUSK Se bilag Forebyggende indsats for overvægtige Se bilag Mit liv Se bilag Sund i Hømarken Se bilag Go' start Se bilag Kommunal Genoptræning En styrket indsats på hjerneskadeområdet Kommunale Tandpleje Projekt opsøgende tandpleje Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2013 i alt Overførsel til budget 2014: Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning Område i alt Kommunal Tandpleje Tandpleje 0-18 årige Omsorgs-/ specialtandplejen Område i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Diverse projekter Sund Sex skole Sund by Astma skolen Sundhedsplejersketelefon Mad og måltids kultur Praksiskonsulent Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre Små skridt til varigt vægttab Sundhed, psykiatri og handicap Uge 40 kampagne Forebyggelse af rygestart Rygestopkurser på apoteker Grib chancen Svendborgløbet Aktiv transport Mens Health week Hjertestartere Kommunal Sundhedspleje

21 Sundhedsplejen Område i alt Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg 0 Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Områder der ikke overføres til 2013 / Budget 2014: fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering andre sygehusudgifter - fuldfinansiering tilgår kassen I alt Afstemning pr.: Restbudget i ØS: Skema i alt Difference -0,59

22 Interne bemærkninger (Udskrives ikke)

23

24 Bilag: 2.3. SFU anlægsoverførsler R2012 Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60366/13

25 Uforbrugte bevillinger 2012 Bilag til note 3 i årsberetning Anlæg Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto Registrerings- Kvalitetsfunktion gruppering konto fondsmidler Overførsel til 2013: Kommunal tandpleje Rådighedsbeløb ny tandklinik Overførsel til 2013 i alt Projekter der afsluttes i 2012 og ikke overføres til 2013: Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til Afstemning pr.: 21. februar 2013 Restbudget i ØS: Skema i alt Difference 0

26 Interne bemærkninger (Udskrives ikke)

27 Bilag: skitse til boligstrategi Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62911/13

28 Svendborg Kommune - Bosætningsstrategi Formål og værdier Interessenter og partnere Vision Nøgletemaer Strategiske enablere Et godt liv for alle borgere Svendborg det naturlige valg for bosætning Vi skal levere den service, som politikerne ønsker og som omverdenen forventer ved at fokusere på Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel. Vores værdier P1 sund økonomi og åbenhed - indadtil og udadtil Vores politikere forventer P2 hurtig og fleksibel betjening på højt fagligt niveau - tættest muligt på borgerne P3 målrettet udnyttelse af IT til gavn for vore borgere, erhverv og vore ansatte Omverdenen borgere, virksomheder, organisationer forventer P4 P5 P6 P7 mangfoldighed og kvalitet i bosætningsmuligheder udfordrende stimulerende og spændende kultur-, idrætsog foreningsliv et inspirerende uddannelsesmiljø fra grundskole til videregående uddannelser fokus på vilkårene for det lokale erhvervsliv og på udvikling af nye beskæftigelsesmulighed er Innovation og digitalisering Iderig Effektiv og sund økonomi Troværdig Vi skal inspirere og understøtte personlig udvikling for alle borgere Vi skal være en troværdig samarbejdspartner med et ry for professionalisme og målrettethed Attraktiv bosætningskommune Svendborgvækst flere og smartere Svendborg vækst skal gøre os til flere kultur og smartereårets vækstkommune i 2015 Lydhørhed Forbedre vores produktivitet og evnen til at eksekvere igangsatte projekter Sikre økonomisk og finansiel bæredygtighed Værdsætte og udvikle vores medarbejdere Workshop 13. februar 2013 nr.

29 Svendborg Kommune - Bosætningsstrategi Formål og Purpose Stakeholders & partners Interessenter og partnere Vision & Values værdier Et godt liv for alle borgere Svendborg stedet naturlige hvor livet valg udfordres bosætning og nydes Vi skal levere den service, som politikerne ønsker og som omverdenen forventer ved at fokusere på Helhed i opgaveløsningen Borgeren i centrum Læring og udvikling Trivsel. Vores Our values værdier P1 Our Vores research politikere sponsors forventer expect high sundquality research økonomi og of importance åbenhed - to society indadtil og udadtil P2 the hurtig best og externally fleksibel recognized betjening på experts højt fagligt in their field niveau - tættest muligt på borgerne P3 to målrettet deal with a udnyttelse Universityaf with IT til agavn for reputation vore borgere, for delivery erhverv og and professionalis vore ansatte m Omverdenen Students as borgere, lifelong virksomheder, members of our organisationer University community forventer expect P4 to study at a P5 to udfordrende learn from P6 an et P7 first-class mangfoldighed University og kvalitet i recognised bosætnings-fomuligheder strong, its enduring reputation academics stimulerende at the og spændende cuttingedge kultur-, ofidræts- og knowledge foreningsliv education inspirerende that creates uddannelsesmiljø fra excellent career grundskole til opportunities videregående uddannelser a fokus stimulating på environment vilkårene for that det lokale supports personal erhvervsliv og development på udvikling af nye beskæftigelsesmulighed er TEMA 5 : ATTRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE Strategiske målsætninger Målepunkter Mål Initiativer 1. Øget bosætning gennem udvikling af bymidte og havn samt attraktivt og varieret boligudbud 2. Naturen bevares, udvikles og bruges aktivt 3. Markedsføring attraktiv bosætning Eksekvering af anlægsprojekter Udvikling af maritim byhavn Tankefuld Tilsynet med den almene boligsektor Financial sustainability Boligstrategi Natur- og friluftsliv Gennemførelse af anlægsprojekter for havn og by. Udviklingsplan for Maritim Byhavn forlægges Byråd senest juni 2013 Tankefuld strategi revideres inden maj 2013 og implementering påbegyndes i 2. kvartal Gennemførelse af styringsdialog og vedtagelse af boligstrategi inden udgang af 2013 som sikrer Lokalområderne sikres en klargøring af udstykninger Valuing and udendeveloping løbende all our staff byggemodning af boligarealer. for Svendborg bymidte og Tankefuld. Strategi og handleplan for natur og friluftsliv vedtages inden udgangen af 2013 Havn og by sammenbindes ved etablering af byrumsforløb og kultur- [og] erhvervssamarbejde. Udviklingsplan for den maritime byhavn udarbejdes og midlertidige aktiviteter igangsættes Tankefuld udvikling og markedsføring bosætning Boligsocial indsats boligsocial helhedsplan. Naturen - Visioner og indsatser for natur og friluftsliv i Svendborg Kommune beskrives i en strategi og handleplan. Workshop 13. februar 2013 nr.

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014

Status på Vækstplan 2018. 1. kvartal 2014 på Vækstplan 2018 1. kvartal 2014 1 Sammenfatning og anbefaling Byrådet har med Vækstplan 2018 prioriteret at igangsætte en række projekter, der frem mod 2018 bidrager til at gøre Aabenraa Kommune vækstparat,

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere