Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/168 DA Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Indledning 1.1. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 16 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (i det følgende "EIOPAforordningen") Retningslinjerne vedrører artikel i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2 og artikel 69-73, 76, 77, 79 og 82 i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (herefter "Forordning (EU) 2015/35") Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Retningslinjerne har til formål at vejlede om, hvordan listerne over elementer af kapitalgrundlaget og de faktorer, der benyttes til klassificering for hver tier, bør anvendes. Endvidere skitserer retningslinjerne procedurerne for klassificering af kapitalgrundlag, herunder tilsynsmyndighedernes forudgående godkendelse af elementer, der ikke er med på listerne over elementer af kapitalgrundlaget Selskaber har forskellige elementer i deres regnskaber. De fleste svarer til elementerne i listerne over elementer af kapitalgrundlaget i Forordning (EU) 2015/35, som ikke kræver tilsynsmyndighedernes godkendelse. Nogle, bl.a. overført overskud, indregnes i afstemningsreserven, som er et særskilt element i kapitalgrundlaget. Andre elementer, der ikke er med på listerne, er det nødvendigt at godkende som elementer af basiskapitalgrundlaget eller elementer af det supplerende kapitalgrundlag. Alle elementer bør vurderes i forhold til de faktorer, der benyttes til klassificering, for at afgøre, om de anerkendes som tilgængeligt kapitalgrundlag og deres relevante tier Betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget bør ud over kravene til formen også opfylde kravene til substans i Solvens IIdirektivet, og være klar og utvetydig Indbetalt præferenceaktiekapital og den dermed forbundne overkurs ved emission, og indbetalt garantikapital, medlemsbidrag eller tilsvarende elementer af basiskapitalgrundlaget for gensidige og gensidiglignende sammenslutninger bør danne et kapitalgrundlag af højeste kvalitet, der kan anvendes til at absorbere tab på going concern-basis. Kvaliteten af et sådant kapitalgrundlag bør ikke undergraves Fortolkningen af konto for beløb indkommet ved overkurs ved emission bør ske på grundlag af den økonomiske substans, idet forskellig terminologi kan 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /21

3 anvendes i national lovgivning. En konto for beløb indkommet ved overkurs ved emission bør derfor forstås som en særskilt konto eller reserve, hvortil aktiepræmier (forskellen mellem det modtagne beløb og den nominelle værdi af den udstedte aktie eller den modtagne værdi ved udstedelse og værdien indregnet i aktiekapitalen) overføres i overensstemmelse med national lovgivning Retningslinjerne præciserer, at for at selskaber altid har fuld fleksibilitet til at rejse nye elementer af kapitalgrundlaget, bør indbetalte efterstillede gensidige medlemskonti, indbetalte præferenceaktier og den dermed forbundne overkurs ved emission og indbetalte efterstillede forpligtelser ikke forhindre eller stå i vejen for, at der rejses et nyt kapitalgrundlag Elementerne af kapitalgrundlaget bør have tilstrækkelig løbetid afhængigt af, hvordan de klassificeres. Retningslinjerne beskriver, at kravet ifølge definitionen i artikel 94 i Solvens II-direktivet ikke må undergraves af calloptioner indtil fem år for alle elementer, uanset om de vedrører ændringer, som selskabet har kontrol over eller ej. Mens genkøb eller tilbagekøb af kapitalgrundlag accepteres for selskabet på eller efter første indløsningsdato, må selskabet ved udstedelsen ikke skabe nogen forventning om, at elementet købes tilbage, indløses eller annulleres inden det kontraktuelle udløb. Idet tilbagebetaling eller indløsning kan have stor betydning for selskabets soliditet på kort og mellemlangt sigt, er tilbagebetaling eller indløsning altid underlagt tilsynsmyndighedernes godkendelse. Dette berører ikke behandlingen af transaktioner, som ikke anses for at være tilbagebetaling eller indløsning som beskrevet i artikel 71, stk. 2, artikel 73, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, i Forordning (EU) 2015/ For at undgå forringelse af et selskabs solvensposition bør elementer af kapitalgrundlaget sikre, at selskabet kan opretholde sit kapitalgrundlag i tilfælde af manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet, eller hvis tilbagebetalingen eller indløsningen ville medføre manglende opfyldelse. Ifølge retningslinjerne bør det ske uafhængigt af kontraktuelle forpligtelser eller enhver meddelelse om tilbagebetaling og indløsning Eftersom udlodning ikke kan foretages, hvis det fører til en yderligere forringelse af selskabets solvensposition, angives det i retningslinjerne, at alternative kuponopfyldelsesmekanismer kun tillades i begrænset omfang, hvorved annullering af udlodning ikke undergraves og der ikke sker en reduktion af selskabets kapitalgrundlag Ordninger, som har til formål at standse eller kræve betaling for andre elementer, undergraver den fulde fleksibilitet. Retningslinjerne gør det klart, at brugen af udbyttestandsning eller -begrænsning eller anden begrænsning i niveau eller beløb for udlodning for elementet omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i, i Forordning (EU) 2015/35, til et hvilket som helst element af kapitalgrundlaget, uanset tier, som ville forhindre betaling af tier 1-elementer, idet det kan fraholde nye kapitalformidlere og dermed stå i vejen for rekapitalisering. 3/21

4 1.14. For at enhver tabsabsorberende evne for hovedstolen kan opfylde sit formål på udløsningstidspunktet, bør betingelserne i de kontraktmæssige vilkår være klart defineret og juridisk korrekte og kunne anvendes uden videre. I retningslinjerne forklares det, at mens fremtidig opskrivning generelt accepteres, må mekanismen ikke undergrave den tabsabsorberende evne og kun tillades på grundlag af overskud, som er genereret efter fornyet opfyldelse af solvenskapitalkravet Idet indkaldt, men ikke indbetalt præferenceaktiekapital kan klassificeres som tier 2-basiskapitalgrundlag, forudsat at kriterierne herfor er opfyldt, fastlægger retningslinjerne, at denne kapital kun må gælde som kapitalgrundlag i begrænset tid. Det er for at undgå opsigelse af kapital alene for at opfylde kravene til klassificering af kapitalgrundlag uden, at det er meningen at elementet indbetales rettidigt Nærværende retningslinjer indeholder bestemmelser for manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet. Der er tale om manglende opfyldelse, når værdien af det anerkendte kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet er mindre end solvenskapitalkravet. Det må ikke forveksles med en væsentlig manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet ifølge definitionen i artikel 71, stk. 8), i Forordning (EU) 2015/35, navnlig med henblik på den tabsabsorberingsmekanisme der er på hovedstolen. Der er tale om manglende opfyldelse i forhold til minimumskapitalkravene, når værdien af anerkendt kapitalgrundlag til dækning af minimumskapitalkravet er mindre end minimumskapitalkravet Med henblik på disse retningslinjer er der udarbejdet følgende definition: Element, der ikke er på listen betyder et element af kapitalgrundlaget, der ikke er omfattet af listerne i artikel 69, 72 og 76 i Forordning (EU) 2015/ Hvis begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er fastlagt i de i indledningen omtalte retsakter Retningslinjerne finder anvendelse fra den 1. april Afsnit 1: Tier 1-elementer Retningslinje 1 Tier 1 - Indbetalt præferenceaktiekapital og præferenceaktier Med henblik på artikel 69, litra a, nr. i, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskabet identificere indbetalt præferenceaktiekapital ud fra følgende egenskaber: aktierne udstedes direkte af selskabet med forudgående godkendelse fra aktionærerne eller, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning, dets administrations-, ledelses eller tilsynsorganer (AMSB), aktierne giver ejeren ret til et krav på de resterende aktiver i selskabet i tilfælde af likvidation, som er proportionalt med de udstedte beløb, og som hverken er fast eller begrænset. 4/21

5 1.21. Hvis et selskab har mere end en aktieklasse, bør det: i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra a, nr. i, og stk. 3, litra a, i Forordning (EU) 2015/35 identificere forskellene mellem klasser, hvor en klasse rangerer over en anden eller skaber præference vedrørende udlodning, og kun behandler den klasse, som rangerer efter alle andre krav, som eventuel tier 1-stamaktiekapital (og som er uden præferencerettigheder), vurdere aktieklasser, der rangerer højere end den mest efterstillede klasse, eller som har andre præferentielle faktorer, der forhindrer dem i at blive klassificeret som tier 1-stamaktiekapital i henhold til punkt a) og potentielt kvalificerende som præferenceaktier og klassificere disse i den relevante tier ud fra deres faktorer. Retningslinje 2 - Afstemningsreserve Med henblik på artikel 70, stk. 1, litra a, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne medtage egne aktier, der både ejes direkte og indirekte Med henblik på artikel 70, stk. 1, litra b, i Forordning (EU) 2015/35: bør selskaberne indregne udbytte eller udlodning senest, når det erklæres eller godkendes af dets administrations-, ledelses eller tilsynsorganer, eller de personer som har ansvar for ledelsen af selskabet, uanset krav om godkendelse på den årlige generalforsamling, bør det deltagende selskab, hvis et selskab har en ejerandel i et andet selskab, som har et forudsigeligt udbytte, ikke foretage nogen reduktion i sin afstemningsreserve for det forudsigelige udbytte, bør selskaberne tage hensyn til forudsigelige gebyrer, der inddrages som: (i) (ii) størrelsen af forventet skat, som ikke allerede er indregnet som passiv i henhold til Solvens II-balancen, størrelsen af forpligtelser eller omstændigheder, der følger i den relaterede rapporteringsperiode, som forventes at reducere selskabets overskud, og som tilsynsmyndighederne ikke er tilfreds med, er tilstrækkeligt indregnet i værdiansættelsen af aktiver og passiver i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/35. Retningslinje 3 Tier 1 Faktorer, der benyttes til klassificering af elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i, ii og iv, i Forordning (EU) 2015/ I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i, ii og iv, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne vurdere faktorer, som kan medføre insolvens eller accelerere selskabets udvikling mod insolvens, herunder: ejeren af elementet af kapitalgrundlaget kan søge om likvidation af udsteder, hvis der ikke foretages udlodninger, 5/21

6 elementet behandles som et passiv, hvor en fastsættelse af, at selskabets passiver overstiger aktiverne, udgør en insolvenstest i henhold til den gældende nationale lovgivning, ejeren af elementet af kapitalgrundlaget kan som følge af annullering eller manglende gennemførelse af en udlodning opnå mulighed for fuld eller delvis betaling af det investerede beløb eller kræve sanktioner eller anden kompensation, som kunne medføre en reduktion af egne midler. Retningslinje 4 Tier 1 Faktorer, der benyttes til klassificering af elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i og ii, i Forordning (EU) 2015/ I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i og ii, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne opfylde faktorerne i artikel 71, stk. 3, i Forordning (EU) 2015/35 og bør: (d) (e) vurdere udloddede elementer som bestående af overført indtjening, herunder resultatet for året forud for udlodningsåret og reserver, som i henhold til national lovgivning eller selskabets vedtægter kan udloddes, reduceret med reduktionen af det foreløbige nettotab for det aktuelle regnskabsår fra den overførte indtjening, fastlægge omfanget af elementer, der kan udloddes, på grundlag af selskabets eget regnskab, og ikke på grundlag af et konsolideret regnskab, sikre, at fastlæggelsen af elementer, der kan udloddes, afspejler eventuelle begrænsninger, som er pålagt i henhold til national lovgivning med hensyn til konsoliderede regnskaber, sikre, at betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget eller ethvert andet element af kapitalgrundlaget ikke begrænser omfanget eller størrelsen af udlodningen for elementet, jf. artikel 69, litra a, nr. i, i Forordning (EU) 2015/35, herunder begrænsning af udlodningen til nul, sikre, at betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget ikke stiller krav om udlodning i tilfælde af udlodning for et andet element af kapitalgrundlaget, som selskabet har udstedt Selskabet bør identificere det juridiske grundlag for annullering af udlodninger i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra l, nr. i, i Forordning (EU) 2015/35, inden elementet klassificeres som tier 1. Retningslinje 5 Tier 1 - Faktorer, der benyttes til klassificering af elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. iii og v, og litra b, i Forordning (EU) 2015/ I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. iii og v, og litra b, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne vurdere faktorer, som kan medføre insolvens eller accelerere selskabets udvikling mod insolvens, herunder: 6/21

7 (d) ejeren af elementet af kapitalgrundlaget har mulighed for at anmode om likvidation af udsteder, hvis der ikke foretages udlodning, elementet behandles som et passiv, hvis fastlæggelsen af, at et selskabs passiver overstiger aktiverne, svarer til en insolvenstest i henhold til gældende national lovgivning, der i betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet er angivet omstændigheder eller betingelser, som hvis de opfyldes, vil kræve en konkursbegæring eller tilsvarende procedure, hvilket ville berøre selskabets fortsatte virksomhed eller dets virksomhed som going concern, ejeren af værdipapiret vedrørende et element i kapitalgrundlaget kan som følge af annullering af en udlodning opnå mulighed for fuld eller delvis betaling af investeringen eller mulighed for at kræve sanktioner eller anden kompensation, som kunne medføre en reduktion af egne midler Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 1, litra d, i Forordning (EU) 2015/35 (absorbering af tab, når der forekommer en afvigelse fra kapitalkravet, og ikke være til hinder for rekapitalisering) bør selskabet sikre, at betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementer af kapitalgrundlaget eller betingelserne i eventuelle dermed forbundne ordninger: (d) ikke hindrer et nyt eller større kapitalgrundlag, der er udstedt af selskabet, i at rangere over eller være på samme niveau som dette element, ikke kræver, at nye elementer af kapitalgrundlaget, som selskabet tilvejebringer, er mere efterstillede end dette i tilfælde af stresssituationer eller andre forhold, hvor der kan være behov for yderligere kapitalgrundlag, ikke omfatter vilkår, som hindrer udlodning af andre elementer af kapitalgrundlaget, ikke kræver, at elementet automatisk konverteres til en højere prioritering i tilfælde af stresssituationer eller andre forhold, hvor der kan være behov for kapitalgrundlag, eller som følge af strukturelle ændringer som f.eks. fusion eller opkøb Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 1, litra f, nr. ii, i Forordning (EU) 2015/35 (tilbagebetaling eller indløsning inden 5 år) bør selskaberne sikre, at elementet ikke omfatter kontraktmæssige vilkår med en call-option inden 5 år fra datoen for udstedelse, herunder call-optioner baseret på uforudsete ændringer, som selskabet ikke har kontrol over Med forbehold af opfyldelse af alle relevante faktorer til at fastlægge klassificering og forudgående godkendelse fra myndighederne bør disse overveje en ordning baseret på uforudset ændringer, som selskabet ikke har kontrol over, og som kan føre til transaktioner eller ordninger, som ikke anses for tilbagebetaling eller indløsning, som bør accepteres i henhold til artikel 71, stk. 2, i Forordning (EU) 2015/35. 7/21

8 1.31. Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 1, litra m, i Forordning (EU) 2015/35 (dispensation fra annullering af udlodning) bør selskaberne sikre, at: (d) (e) en alternativ kuponopfyldelsesmekanisme kun medtages i betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget, hvis mekanismen erstatter betaling af kontantudlodning baseret på udlodning, der foretages via udstedelse af præferenceaktiekapital, en alternativ kuponopfyldelsesmekanisme giver samme tabsabsorbering som annullering af udlodning, og der intet fald er i kapitalgrundlaget, en udlodning med en alternativ kuponopfyldelsesmekanisme foretages, så snart tilsynsmyndighederne undtagelsesvist har dispenseret fra annulleringen af udlodninger ved hjælp af ikke-udstedt aktiekapital, som allerede er godkendt eller autoriseret i henhold til national lovgivning eller selskabets vedtægter, en alternativ kuponopfyldelsesmekanisme ikke giver selskabet mulighed for at anvende egne aktier, det er i besiddelse af som følge af tilbagekøb, betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for kapitalgrundlag: (i) sikrer, at anvendelsen af en alternativ kuponopfyldelsesmekanisme er genstand for en undtagelsesvis dispensation fra tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 71, stk. 1, litra m, i Forordning (EU) 2015/35, hver gang annullering af udlodning er påkrævet, (ii) ikke forpligter selskabet til at anvende en alternativ kuponopfyldelsesmekanisme Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 4, i Forordning (EU) 2015/35 (fuld fleksibilitet i forhold til udlodninger) bør selskaberne sikre, at betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for kapitalgrundlaget ikke: kræver udlodning for elementet i tilfælde af udlodning for et andet element i kapitalgrundlaget, som selskabet har udstedt, kræver, at betalingen af udlodninger skal annulleres eller undgås for andre af selskabets elementer af kapitalgrundlaget, hvis ingen udlodning sker for dette, knytter betalingen af udlodninger til en anden hændelse eller transaktion, som har samme økonomiske virkning som punkt a) eller b) Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 1, litra e, og stk. 5, 6 og 8, i Forordning (EU) 2015/35 (tabsabsorberingsmekanisme på hovedstolen) bør selskaberne sikre, at: tabsabsorberingsmekanismen og den udløsende hændelse er klart defineret i betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget og er juridisk holdbar, tabsabsorberingsmekanismen kan være effektiv på udløsningstidspunktet uden forsinkelse og uanset krav om orientering af aktionærer, 8/21

9 (d) en nedskrivningsmekanisme, der ikke giver mulighed for fremtidig opskrivning, bør sikre, at de nedskrevne beløb i overensstemmelse med artikel 71, stk. 5, litra a, i Forordning (EU) 2015/35 ikke kan gendannes, en nedskrivningsmekanisme, der giver mulighed for fremtidig opskrivning af den nominelle eller pålydende værdi, bør sikre, at: (i) opskrivninger først tillades, når selskabet igen opfylder solvenskapitalkravet, (ii) opskrivninger ikke aktiveres med henvisning til elementer af kapitalgrundlaget, der udstedes eller øges, således at selskabet igen opfylder solvenskapitalkravet, (iii) opskrivninger kun kan ske på grundlag af overskud, der hidrører fra udlodninger foretaget efter, at solvenskapitalkravet igen opfyldes, på en måde, der ikke undergraver tabsabsorberingen, jf. artikel 71, stk. 5, i Forordning (EU) 2015/35, (e) en konverteringsmekanisme, der sikrer at: (i) det grundlag, som værdipapiret vedrørende elementet af kapitalgrundlaget konverteres på til almindelig aktiekapital ved væsentlig manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet, specificeres klart i betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for værdipapiret, (ii) konverteringsvilkårene ikke kompenserer fuldstændigt for den påløbende værdi ved, at der accepteres en ubegrænset konverteringssats i tilfælde af fald i aktiekursen, (iii) ved fastlæggelse af det område, som instrumenterne konverteres inden for, er det maksimale antal aktier, som investoren kan modtage, givet på udstedelsestidspunktet, kun med forbehold af justeringer til at afspejle aktiesplit, som foretages efter udstedelsen af disse instrumenter, (iv) konverteringen fører til en situation, hvor tab absorberes på going concern-basis og de elementer af kapitalgrundlaget, der følger af konverteringen, er ikke til hinder for rekapitalisering Hvis selskabet har elementer af kapitalgrundlaget med konverteringsmekanismer, bør de sikre, at der allerede er autoriseret tilstrækkeligt med aktier i henhold til national lovgivning eller selskabets vedtægter, så aktierne kan udstedes efter behov. Retningslinje 6 Tier 1 - Faktorer, der benyttes til klassificering af elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i, ii, iii og v, og litra b, i Forordning (EU) 2015/35 - umiddelbar tilgængelighed for absorbering af tab I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i, ii, iii og v, og litra b, i Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne kun indregne elementet som umiddelbart tilgængeligt for absorbering af tab, hvis elementet er betalt og der ikke er tilknyttet betingelser eller eventualforpligtelser hvad angår dens evne til at absorbere tab. 9/21

10 Retningslinje 7 - Tier 1 - Faktorer, der benyttes til klassificering af elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i, ii, iii og v, og litra b, i Forordning (EU) 2015/35 - umiddelbar tilgængelighed for absorbering af tab I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. i, ii, iii og v, og litra b, i Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 1, litra h og i, i Forordning (EU) 2015/35, sikre, at betingelserne i de juridiske eller kontraktmæssige vilkår for elementet eller dermed forbundne ordninger ikke udgør et incitament til indløsning, jf. retningslinje 19, ikke skabe en forventning ved udstedelsen om, at elementet indløses eller annulleres, eller at de juridiske eller kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget indeholder vilkår, som kan føre til en forventning af denne art Selskaberne bør behandle elementet som tilbagebetalt eller indløst pr. den dato, hvor ejerne får meddelelse herom, og hvis der ingen meddelelse kræves, datoen for tilsynsmyndighedernes godkendelse, og udelukke elementet fra kapitalgrundlaget pr. denne dato I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 69, litra a, nr. iii og v, og litra b, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 1, litra j, i Forordning (EU) 2015/35 (suspendering af tilbagebetaling eller indløsning), sikre, at betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget indeholder bestemmelser for suspendering af tilbagebetaling eller indløsning af elementet på et givent tidspunkt samt ved meddelelse om tilbagebetaling eller indløsning ud over følgende undtagelsesvise dispensation, jf. retningslinje 15, ved manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet, eller hvis tilbagebetaling eller indløsning ville medføre manglende opfyldelse For selskaber, der suspenderer tilbagebetaling eller indløsning i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra j, i Forordning (EU) 2015/35, bør selskabernes efterfølgende handlinger ifølge den genoprettelsesplan, der nævnes i artikel 138 i Solvens II-direktivet. Retningslinje 8 - Kontraktmæssige muligheder for indløsning og passende margin I forbindelse med en anmodning om tilsynets godkendelse af tilbagebetaling eller indløsning mellem 5 og 10 år efter udstedelsesdatoen i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra g, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne påvise, hvordan solvenskapitalkravet overskrides med en passende margin efter tilbagebetaling eller indløsning, for selskabets plan for kapitalstruktur på mellemlangt sigt eller, i tilfælde af længere tid, for perioden fra datoen for tilbagebetalingen eller indløsningen til 10 år efter udstedelsesdatoen I vurderingen af, hvorvidt en margin er passende, bør tilsynsmyndighederne tage hensyn til: 10/21

11 selskabets aktuelle og forventede solvensforhold, med indregning af den foreslåede tilbagebetaling eller indløsning og enhver anden foreslået indløsning og tilbagebetaling eller udstedelse, selskabets plan for kapitalstruktur på mellemlangt sigt og dets vurdering af egen risiko og solvens (ORSA), volatiliteten i selskabets kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav hvad angår arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med selskabets virksomhed, (d) i hvor vidt omfang selskabet har adgang til eksterne kilder til kapitalgrundlag, og markedsudviklingens indvirkning på selskabets muligheder for at rejse kapital. Afsnit 2: Tier 2-elementer Retningslinje 9 - Tier 2 Liste over elementer af kapitalgrundlaget I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 72, litra a, nr. i, ii og iv, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne sikre, at, perioden fra, at aktionærer eller medlemmer bedes om at betale, til betalingen modtages, ikke overstiger tre måneder. I løbet af denne periode bør selskaberne anse kapitalgrundlaget for at være krævet indbetalt, men ikke indbetalt, og bør klassificere det som tier 2- basiskapitalgrundlag, forudsat alle andre relevante kriterier er opfyldt, for elementer, der er krævet indbetalt, men ikke er indbetalt, endnu bør aktionæren eller medlemmer, der ejer elementet, stadig være forpligtet til at betale i tilfælde af selskabets insolvens eller konkursbegæring og sikre, at beløbet dækker tab. Retningslinje 10 Tier 2 Faktorer, der benyttes til klassificeringen I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 72, litra a, nr. i og ii, i Forordning (EU) 2015/35 gælder punkt 1.24 i retningslinje 3 mutatis mutandis for selskabers klassificering i overensstemmelse med artikel 73, stk. 1, litra b, i Forordning (EU) 2015/ I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 72, litra a, nr. iii og iv, og litra b i Forordning (EU) 2015/35 gælder punkt 1.27 i retningslinje 5 mutatis mutandis for selskabers klassificering i overensstemmelse med artikel 73, stk. 1, litra b, i Forordning (EU) 2015/ Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 73, stk. 1, litra c, i Forordning (EU) 2015/35 (tilbagebetaling eller indløsning inden 5 år) bør selskaberne sikre, at de kontraktmæssige vilkår, der gælder for elementet, ikke omfatter en bestemmelse om en call-option inden 5 år fra udstedelsesdatoen, herunder calloptioner baseret på uforudsete ændringer, som selskabet ikke har kontrol over Med forbehold af opfyldelse af alle relevante faktorer til klassificering og forudgående godkendelse fra tilsynsmyndighederne bør disse 11/21

12 tilsynsmyndigheder overveje at godtage ordninger, der er baseret på uforudsete ændringer, som selskabet ikke har kontrol over, og som ville føre til transaktioner eller ordninger, der ikke anses for tilbagebetaling eller indløsning, jf. artikel 73, stk. 2, i Forordning (EU) 2015/ Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 73, stk. 1, litra e, i Forordning (EU) 2015/35 (begrænset incitament til indløsning) bør selskaberne kun medtage begrænsede incitamenter til indløsning, jf. retningslinje 19, i de kontraktmæssige vilkår for elementer af kapitalgrundlaget Selskaberne bør behandle tier 2-basiskapitalgrundlag som tilbagebetalt eller indløst pr. den dato, hvor ejerne underrettes herom, eller hvis ingen meddelelse kræves, datoen for tilsynsmyndighedernes godkendelse, og udelukke elementet fra kapitalgrundlaget pr. denne dato Selskaberne bør sikre, at betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for kapitalgrundlaget: med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 73, stk. 1, litra f, i Forordning (EU) 2015/35 (suspendering af tilbagebetaling eller indløsning) indeholder bestemmelser om suspendering af tilbagebetaling eller indløsning af et element på et givent tidspunkt, herunder ved meddelelse om tilbagebetaling eller indløsning eller på instrumentets udløbsdato, undtagen efter undtagelsesvis dispensation, jf. retningslinje 15, i tilfælde af manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet eller hvis tilbagebetalingen eller indløsningen ville medføre manglende opfyldelse, med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 73, stk. 1, litra g, i Forordning (EU) 2015/35 (udskudt udlodning) indeholder bestemmelser om udskudt udlodning på et givent tidspunkt i tilfælde af manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet, eller hvis udlodningen ville medføre manglende opfyldelse For selskaber, der suspenderer tilbagebetaling eller indløsning i overensstemmelse med artikel 73, stk. 1, litra f, i Forordning (EU) 2015/35, bør selskabernes efterfølgende handlinger følge den genoprettelsesplan, der er omhandlet i artikel 138 i Solvens II-direktivet. Afsnit 3: Tier 3-elementer Retningslinje 11 Tier 3 Faktorer, der benyttes til klassificeringen For selskaber, der klassificerer i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, litra b, i Forordning (EU) 2015/35 gælder punkt 1.27 i retningslinje 5 mutatis mutandis for tier 3-elementer af kapitalgrundlaget Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 77, stk. 1, litra c, i Forordning (EU) 2015/35 (tilbagebetaling eller indløsning inden 5 år) bør selskabet sikre, at elementet ikke omfatter kontraktmæssige vilkår med en call-option inden 5 år fra udstedelsesdatoen, herunder call-optioner baseret på uforudsete ændringer, som selskabet ikke har kontrol over. 12/21

13 1.53. Med forbehold af opfyldelsen af alle relevante faktorer til klassificering og forudgående godkendelse fra tilsynsmyndighederne bør disse tilsynsmyndigheder overveje at godkende en ordning baseret på uforudsete ændringer, som selskabet ikke har kontrol over, og som kan føre til transaktioner eller ordninger, som ikke anses for tilbagebetaling eller indløsning, jf. artikel 77, stk. 2, i Forordning (EU) 2015/ Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 77, stk. 1, litra e, i Forordning (EU) 2015/35 (begrænset incitament til indløsning) bør selskaberne kun medtage begrænsede incitamenter til indløsning, jf. retningslinje 19, i de kontraktmæssige vilkår for elementer af kapitalgrundlaget Selskaberne bør behandle tier 3-elementer af kapitalgrundlaget som tilbagebetalt eller indløst pr. den dato, hvor ejerne får meddelelse herom, og hvis ingen meddelelse kræves, datoen for tilsynsmyndighedernes godkendelse, og udelukke elementet fra kapitalgrundlaget pr. den dato I forbindelse med elementer omhandlet i artikel 76, litra a, nr. i og ii, og litra b, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne sikre, at betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for kapitalgrundlaget: med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 77, stk. 1, litra f, i Forordning (EU) 2015/35 indeholder bestemmelser om suspendering af tilbagebetaling eller indløsning af elementet på et givent tidspunkt, herunder ved meddelelse om tilbagebetaling eller indløsning eller på den sidste udløbsdato for instrumentet, undtagen efter undtagelsesvis dispensation, jf. retningslinje 15, i tilfælde af manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet eller hvis tilbagebetalingen eller indløsningen ville medføre manglende opfyldelse, med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 77, stk. 1, litra g, i Forordning (EU) 2015/35 indeholder bestemmelser om udskudt udlodning på et givent tidspunkt i tilfælde af manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet eller hvis udlodningen ville medføre manglende opfyldelse For selskaber, der har suspenderet tilbagebetaling eller indløsning i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, litra f, i Forordning (EU) 2015/35, bør selskabernes efterfølgende handlinger følge den genoprettelsesplan, der er omhandlet i artikel 138 i Solvens II-direktivet. Afsnit 4: Alle elementer af basiskapitalgrundlaget Retningslinje 12 - Tilbagebetaling eller indløsning Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, artikel 73 og artikel 77 i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne anse tilbagebetaling eller indløsning for at omfatte tilbagebetaling, indløsning, tilbagekøb eller genkøb af et hvilket som helst element af kapitalgrundlaget eller en anden ordning med samme økonomiske virkning. Det omfatter aktietilbagekøb, auktioner, genkøbsaftaler og tilbagekøb af hovedstol ved udløb af tidsfristede elementer og 13/21

14 tilbagebetaling eller indløsning ved udnyttelse af udsteders call-option. Dette berører ikke behandlingen af transaktioner, der ikke anses for at være tilbagebetaling eller indløsning som beskrevet i artikel 71, stk. 2, 73, stk. 2, og 77, stk. 2, i Forordning (EU) 2015/35. Retningslinje 13 - Behæftelse med byrder Med henblik på udvisning af faktorerne i artikel 71, stk. 1, litra o, 73, stk. 1, litra i, og 77, stk. 1, litra h, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne: vurdere, om et element af kapitalgrundlaget er behæftet med byrder på grundlag af behæftelsens økonomiske virkning og elementets art, idet princippet om substans frem for form anvendes, anse behæftelse med byrder som inklusive, men ikke begrænset til: (i) ret til modregning, (ii) begrænsninger, (iii) gebyrer eller garantier, (iv) besiddelse af kapitalgrundlag i selskabet, (v) virkningen af transaktion eller gruppe forbundne transaktioner, der har samme virkning som de anførte under punkt i) til iv), (vi) virkningen af transaktionen eller en gruppe forbundne transaktioner, som ellers undergraver et elements evne til at opfylde de faktorer, der benyttes til klassificeringen som kapitalgrundlag, vurdere en behæftelse med en byrde, der stammer fra en transaktion eller gruppe transaktioner, som svarer til besiddelsen af egne aktier, herunder hvis selskabet besidder sine egen tier 1-, tier 2- eller tier 3-elementer af kapitalgrundlaget Hvis behæftelsen svarer til besiddelsen af egne aktier, bør selskaberne reducere afstemningsreserven med det behæftede elements værdi Ved valget af behandlingen af elementet af kapitalgrundlaget, som er behæftet i overensstemmelse med artikel 71, stk. 1, litra o, og artikel 73, stk. 1, litra i, eller artikel 77, stk. 1, litra h, i Forordning (EU) 2015/35, hvor elementet sammen med behæftelsen udviser de faktorer, der kræves for en lavere tier, bør selskaberne: klarlægge, om det behæftede element er omfattet af listen over elementer af kapitalgrundlaget for den lavere tier i artikel 72 og 76 i Forordning (EU) 2015/35, klassificere et element ud fra de relevante faktorer, der benyttes til klassificering, i artikel 73 og 77 i Forordning (EU) 2015/35, anmode tilsynsmyndighederne om lov til at klassificere elementer, der ikke er omfattet af listen, jf. artikel 79 i Forordning (EU) 2015/35. 14/21

15 1.62. Hvis et element er behæftet i et sådant omfang, at det ikke længere udviser de faktorer, der benyttes til klassificering, bør selskaberne ikke klassificere det som kapitalgrundlag. Retningslinje 14 - Call-optioner baseret på uforudsete ændringer Selskaberne bør vurdere uforudsete ændringer, som de ikke har kontrol over, jf. punkt 1.29, 1.30, 1.45, 1.46, 1.52 og 1.53, herunder: ændringer i lovgivning eller gældende bestemmelser for selskabets kapitalgrundlag i en hvilken som helst jurisdiktion, eller en domstol eller myndigheds fortolkning af denne lovgivning eller bestemmelse, ændringer i den gældende skattemæssige behandling, regulatoriske klassificering eller kreditvurderingsbureauers behandling af det pågældende element af kapitalgrundlaget. Retningslinje 15 Undtagelsesvis dispensation fra udsættelse af tilbagebetaling eller indløsning Ved anmodning om undtagelsesvis dispensation fra udsættelse af tilbagebetaling eller indløsning, jf. artikel 71, stk. 1, litra k, nr. i, artikel 73, stk. 1, litra k, nr. i, og artikel 77, stk. 1, litra i, nr. i, i Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne: beskrive den foreslåede ombytning eller konvertering og dens virkning på basiskapitalgrundlaget, herunder hvordan ombytning eller konvertering er omfattet af betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af kapitalgrundlaget, påvise, hvordan den foreslåede ombytning eller konvertering er eller ville blive i overensstemmelse med den genoprettelsesplan, som kræves i artikel 138 i Solvens II-direktivet, søge tilsynsmyndighedernes forudgående godkendelse af transaktionen i overensstemmelse med retningslinje 18. Retningslinje 16 - Undtagelsesvis dispensation fra annullering eller udskydelse af udlodninger Ved anmodning om undtagelsesvis dispensation fra annullering eller udskydelse af udlodning, jf. artikel 71, stk. 1, litra m, og artikel 73, stk. 1, litra h, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskaberne påvise, hvordan udlodningen kan foretages uden at svække solvenspositionen, og hvordan minimumskapitalkravet opfyldes Et selskab, der ønsker undtagelsesvis dispensation i forbindelse med afvikling via en alternativ kuponopfyldelsesmekanisme, bør tage hensyn til størrelsen af den ordinære aktiekapital, som det er nødvendigt at udstede, i hvilket omfang genopfyldelsen af solvenskapitalkravet vil kræve yderligere kapitalfremskaffelse, og den forventede virkning, som selskabets evne til at fremskaffe dette kapitalgrundlag vil have på aktieudstedelsen med henblik på 15/21

16 den alternative kuponopfyldelsesmekanisme, og bør give disse oplysninger til myndighederne. Retningslinje 17 Hovedstolstabsabsorbering: konvertering Ved anvendelse af en tabsabsorberingsmekanisme på hovedstolen i form af en konverteringsfaktor i henhold til artikel 71, stk. 1, litra e, nr. ii, i Forordning (EU) 2015/35, bør selskabets administrations-, ledelses eller tilsynsorganer og andre personer, som leder selskabets drift, være opmærksomme på den virkning, som en eventuel konvertering af et instrument kan have på kapitalstrukturen og ejerskabet af selskabet, og bør holde øje med denne virkning i som led i selskabets ledelsessystem. Retningslinje 18 - Tilsynsmyndighedernes godkendelse af tilbagebetaling og indløsning Hvis selskabet anmoder tilsynsmyndighederne om godkendelse af tilbagebetaling eller indløsning, jf. artikel 71, stk. 1, litra h, artikel 73, stk. 1, litra d, og artikel 77, stk. 1, litra d, i Forordning (EU) 2015/35, eller af en transaktion, der ikke anses for at være tilbagebetaling eller indløsning i henhold til artikel 71, stk. 2, artikel 73, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, i Forordning (EU) 2015/35, bør det forelægge tilsynsmyndighederne en vurdering af tilbagebetalingen eller indløsningen, hvori der tages hensyn til: både den aktuelle og korte/mellemlange virkning på selskabets samlede solvensposition, og hvordan handlingen stemmer overens med selskabets plan for kapitalstruktur på mellemlang sigt, og selskabets vurdering af egen risiko og solvens, selskabets evne til at fremskaffe yderligere kapitalgrundlag, hvis det er nødvendigt, i forhold til de bredere økonomiske forhold og dets adgang til kapitalmarkeder og andre kilder til kapitalgrundlag Hvis et selskab foreslår en række tilbagebetalinger eller indløsninger over en kort tidsperiode, bør de orientere tilsynsmyndighederne, som eventuelt vil betragte en række transaktioner som én samlet transaktion i stedet for enkeltvise Et selskab bør aflevere sin anmodning om tilsynsmyndighedernes godkendelse tre måneder inden (afhængigt af hvad der indtræffer først): den påkrævede kontraktuelle orientering af ejeren af elementet om tilbagebetaling eller indløsning den foreslåede tilbagebetalings- eller indløsningsdato Tilsynsmyndighederne bør sikre, at den tidsperiode, inden for hvilken de træffer afgørelsen om anmodningen om tilbagebetaling eller indløsning, ikke overskrider tre måneder fra modtagelsen af anmodningen Efter modtagelsen af tilsynsmyndighedernes godkendelse af tilbagebetalingen eller indløsningen bør selskabet: 16/21

17 (d) tage hensyn til, at det har mulighed for, men ikke er forpligtet til at udnytte call- eller anden frivillig tilbagebetaling eller indløsning i henhold til betingelserne i de kontraktmæssige bestemmelser for kapitalgrundlaget, ved udelukkelse af et element, der behandles som ubetalt eller indløst pr. den dato, hvor modtageren af betalingen er orienteret, eller hvis der ikke kræves nogen meddelelse på datoen for myndighedernes godkendelse, reducere den pågældende kapitalgrundlagskategori og ikke foretage yderligere justeringer af eller genberegne afstemningsreserven, fortsat overvåge sit solvensforhold for faktisk eller potentiel manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet, som ville medføre suspendering af tilbagebetaling eller indløsning i perioden op til datoen for tilbagebetaling eller indløsning, ikke fortsætte med tilbagebetaling eller indløsning, hvis det ville medføre manglende opfyldelse af solvenskapitalkravet, selvom der er givet meddelelse om tilbagebetaling eller indløsning til modtageren. Hvis tilbagebetaling eller indløsning suspenderes under disse omstændigheder, kan selskabet genindføre elementet som tilgængeligt kapitalgrundlag, og tilsynsmyndighedernes godkendelse af tilbagebetaling eller indløsning trækkes tilbage. Retningslinje 19 - Incitament til indløsning Med henblik på udvisning af faktorerne i henhold til artikel 71, stk. 1, litra i, artikel 73, stk. 1, litra e, og artikel 77, stk. 1, litra e, i Forordning (EU) 2015/35 bør selskabet overveje incitamenter til indløsning, som ikke er begrænset som ikke-tilladt i en given tier Selskaberne bør overveje incitamenter til indløsning, som ikke er begrænset til: (d) afvikling af primær aktiekapital kombineret med en call-option, hvor den primære aktiekapitals afvikling er en betingelse i de kontraktmæssige vilkår for kapitalgrundlag, der kræver, at ejeren af kapitalgrundlaget modtager ordinære aktier, hvis optionen ikke udnyttes, obligatorisk konvertering kombineret med en call-option, stigning i hovedstolen, som gælder efter call-datoen, kombineret med en call-option, enhver anden bestemmelse eller ordning, som med rimelighed kan anses for at udgøre et økonomisk grundlag for den forventede indløsning af elementet. Retningslinje 20 - Anerkendelse og begrænsninger for tier 1-, tier 2- og tier 3-elementer Med henblik på beregning af anerkendt kapitalgrundlag i overensstemmelse med artikel 82 i Forordning (EU) 2015/35 for solvenskapitalkravet bør selskabet: 17/21

18 betragte alle tier 1-elementer i henhold til artikel 69, litra a, nr. i, ii, iv og vi, i Forordning (EU) 2015/35 som anerkendt til at dække solvenskapitalkravet, betragte de begrænsede tier 1-elementer udover grænsen på 20 % i artikel 82, stk. 3, i Forordning (EU) 2015/35 som tilgængeligt basiskapitalgrundlag Med henblik på beregning af relevant kapitalgrundlag i overensstemmelse med artikel 82 i Forordning (EU) 2015/35 for minimumskapitalkravet bør selskabet: betragte alle tier 1-elementer i henhold til artikel 69, litra a, nr. i, ii, iv og vi, i Forordning (EU) 2015/35 som anerkendte til at dække solvenskapitalkravet, betragte de begrænsede tier 1-elementer udover grænsen på 20 % i artikel 82, stk. 3, som tilgængeligt basiskapitalgrundlag, tage i betragtning, at virkningen af artikel 82, stk. 2, i Forordning (EU) 2015/35 er, at tier 2-elementer af kapitalgrundlaget anerkendes, så længe den udgør mindre end 20 % af minimumskapitalkravet. Afsnit 5: Godkendelse af vurdering og klassificering af elementer, som ikke er på listen Retningslinje 21 - Generelt vedrørende ansøgningen Ved ansøgning om godkendelse i henhold til artikel 79 i Forordning (EU) 2015/35 bør selskabet: indsende en skriftlig ansøgning om godkendelse af hvert element af kapitalgrundlaget, indsende en ansøgning på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor selskabet har hovedkontor, eller på et sprog, der aftales med tilsynsmyndigheden, have ansøgningen godkendt af administrations-, ledelses eller tilsynsorganerne og vedlægge dokumentation på godkendelsen, (d) aflevere en ansøgning, der består af et følgebrev og tilhørende dokumentation. Retningslinje 22 - Følgebrev Selskabet bør indsende et følgebrev, der bekræfter, at: selskabet mener, at alle juridiske eller kontraktmæssige vilkår for elementer af kapitalgrundlaget eller dermed forbundne ordninger er utvetydige og klart definerede, selskabet, under hensyntagen til en mulig fremtidig udvikling og omstændigheder gældende pr. anmodningsdatoen, mener, at elementet af kapitalgrundlaget både hvad angår juridisk form og økonomisk substans opfylder kriterierne i artikel 93 og 94 i Solvens II-direktivet samt de 18/21

19 faktorer, der benyttes til klassificering i overensstemmelse med artikel 71, 73 og 77 i Forordning (EU) 2015/35, der ikke er udeladt oplysninger, som, hvis tilsynsmyndigheden havde kendskab til disse, ville påvirke dens beslutning om at godkende vurderingen og klassificeringen af elementet af kapitalgrundlaget Endvidere bør selskabet i følgebrevet angive eventuelle andre ansøgninger, som selskabet har indsendt eller forventer at indsende i løbet af de næste seks måneder, vedrørende godkendelse af elementer omhandlet i artikel 308a, stk. 1, i Solvens II-direktivet, samt de respektive ansøgningsdatoer Selskabet bør sikre, at følgebrevet underskrives af personer med bemyndigelse til at underskrive på vegne af selskabets administrations-, ledelses eller tilsynsorganer. Retningslinje 23 - Støttedokumentation Selskabet bør vedlægge en beskrivelse af, hvordan kriterierne i artikel 93 og 94 i Solvens II-direktivet og faktorerne, som benyttes til klassificering i henhold til artikel 71, 73 og 77 i Forordning (EU) 2015/35, er opfyldt, hvordan elementet kan bidrage til selskabets eksisterende kapitalstruktur, og hvordan elementet kan sætte selskabet i stand til at opfylde eksisterende eller fremtidige kapitalkrav Selskabet bør aflevere en beskrivelse af elementet af basiskapitalgrundlaget, som er tilstrækkelig til, at tilsynsmyndighederne kan vurdere dets tabsabsorberingsevne, herunder betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for kapitalgrundlaget og eventuelle dermed forbundne ordninger sammen med dokumentation for, at en eventuel modpart, hvor dette er relevant, har indgået aftalen og at eventuelle dermed forbundne ordninger, og dokumentation for, at aftalen og eventuelle dermed forbundne ordninger er juridisk bindende og kan håndhæves i alle jurisdiktioner. Retningslinje 24 - Tilsynsmyndighedernes procedurer Tilsynsmyndighederne bør fastlægge procedurer for kvittering for modtagelse og behandling af ansøgningerne og de forelagte oplysninger fra selskabet, jf. retningslinje 21 til 23. Retningslinje 25 - Vurdering af ansøgningen Tilsynsmyndighederne bør bekræfte modtagelsen af en ansøgning Tilsynsmyndighederne bør betragte en ansøgning for at være fuldstændig, hvis den dækker alle de nævnte forhold i retningslinje Tilsynsmyndighederne bør bekræfte, om ansøgningen anses for fuldstændig i rimelig tid og højst 30 dage efter modtagelsen af ansøgningen Tilsynsmyndighederne bør sikre, at den tid, der bruges på at træffe beslutning om en ansøgning: 19/21

20 er rimelig, ikke overstiger tre måneder fra modtagelsen af en fuldstændig ansøgning, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, som meddeles skriftligt til selskabet i rette tid Hvis der foreligger særlige omstændigheder, bør der højst gå 6 måneder fra tilsynsmyndighederne modtager en fuldstændig ansøgning, til den er behandlet Hvis det er nødvendigt for vurderingen af elementet af kapitalgrundlaget, bør tilsynsmyndighederne anmode selskabet om yderligere oplysninger efter at de har vurderet, at ansøgningen er fuldstændig. Tilsynsmyndigheden bør angive, hvilke yderligere oplysninger, der er behov for, og årsagen til anmodningen. De dage, der går fra datoen, hvor tilsynsmyndigheden beder om disse oplysninger, til datoen, hvor tilsynsmyndigheden modtager disse oplysninger, bør ikke medregnes i de tidsperioder, der nævnes i punkt 1.87 og Selskabet bør underrette tilsynsmyndighederne om eventuelle ændringer af oplysninger i ansøgningen Hvis et selskab underretter tilsynsmyndigheden om en ændring i ansøgningen, bør tilsynsmyndighederne behandle den som en ny ansøgning, medmindre: ændringen skyldes en anmodning fra tilsynsmyndigheden om yderligere oplysninger, eller tilsynsmyndigheden finder det godtgjort, at ændringen ikke påvirker vurderingen af ansøgningen væsentligt Selskaberne bør kunne trække en ansøgning tilbage ved at give skriftlig meddelelse på et hvilket som helst tidspunkt inden tilsynsmyndigheden træffer en afgørelse. Hvis selskabet efterfølgende genindsender ansøgningen eller afleverer en opdateret ansøgning, bør tilsynsmyndigheden behandle den som en ny ansøgning. Retningslinje 26 Meddelelse af tilsynsmyndighedernes beslutning Når tilsynsmyndighederne har truffet en beslutning om en ansøgning, bør de skriftligt meddele selskabet denne beslutning i rette tid Hvis tilsynsmyndigheden afviser ansøgningen, bør den angive, hvilke årsager der danner grundlag for beslutningen. Afsnit 6: Overgangsbestemmelser Retningslinje 27 - Overgangsbestemmelser Selskabet bør vurdere alle tier 1-elementer af kapitalgrundlaget, som er udstedt før 1. januar 2016 eller datoen for ikrafttræden af Forordning (EU) 2015/35, jf. artikel 97 i Solvens II-direktivet, alt efter, hvad der kommer først, for at vurdere, om de udviser faktorerne for klassificeringen i henhold til artikel 71 og 73 i Forordning (EU) 2015/35. Hvis elementerne udviser faktorerne til klassificering som tier 2 eller tier 3, bør selskabet klassificere elementet således, selvom det ikke kan anvendes til at opfylde den tilgængelige 20/21

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/168 DA Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forsikringsselskabers kapitalgrundlag og udstedelse af efterstillet gæld i henhold til solvens II-reglerne

Forsikringsselskabers kapitalgrundlag og udstedelse af efterstillet gæld i henhold til solvens II-reglerne Forsikringsselskabers kapitalgrundlag og udstedelse af efterstillet gæld i henhold til solvens II-reglerne Peter Qvist, advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel Solvens II-direktivet og solvens II-forordningen

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere