ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN"

Transkript

1 ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af Museum Lolland-Falsters faste procedure i forbindelse med en arkæologisk udgravning. Den digitale opmåling sikrer ikke bare en præcis registrering af de arkæologiske undersøgelser men også en bevidstgørelse af de jordfaste fortidsminder for eftertiden. Som det videre vil fremgå kan digitale registreringer desuden være afgørende for planlægningen af arkæologiske undersøgelser. På Femern Bælt udgravningerne bliver alt lige fra udgravningsfelter og søgegrøfter til boreprøver, anlæg og genstande målt op med GPS eller totalstation. Forundersøgelsen fase 1 Undersøgelsesmetode I maj 2012 påbegyndte Museum Lolland-Falster den første fase af den arkæologiske forundersøgelse i forbindelse med etableringen af en sænketunnel under Femern Bælt. Ved undersøgelsen foretog museet 987 kerneboringer med en diameter på 70 mm. Boringerne blev foretaget i samarbejde med den hollandske entreprenør Sialtech og blev foretaget, fordi forundersøgelsen ikke kunne foregå på traditionel vis. Ved arkæologiske forundersøgelser anlægger man typisk såkaldte søgegrøfter. De er to meter brede og anlægges med ca. 15 meters mellemrum fordelt udover det område, undersøgelsen berører. Da 187 ha af området i Rødbyhavn imidlertid er inddæmmet havbund, er det ikke muligt med en traditionel forundersøgelse. Et forsøg udført i efteråret 2011 viste, at vandtrykket fra Femern Bælt er så voldsomt, og at grundvandspejlet står så højt, at grøfternes sider uden spunsning vil kollapse, og at grøfterne i løbet af ganske kort tid vil blive oversvømmet.

2 Oversigt over kerneboringer Holland har som et af verdens mest lavtliggende lande samme problem. De har derfor udviklet en forundersøgelsesmetode, som ikke består af de traditionelle søgegrøfter men af kerneboringer. GPS og totalstation i et systematisk net for at sikre, at boringerne blev foretaget de helt rigtige steder og for at dække et så bredt udsnit af området som muligt. Med udgangspunkt i Hollands positive erfaringer med denne type undersøgelser af inddæmmede områder blev det besluttet i fællesskab med Femern A/S at anvende denne metode i Rødbyhavn og supplere med snegleboringer og små spunsede felter. Inden boringerne fandt sted, blev de alle afsat med Opmåling med totalstation (til venstre i billedet) og med GPS (til højre i billedet) Sialtech har foretaget en boring og er ved at køre borekernen, jordsøjlen, ud af boret. Til højre i billedet er en arkæolog i gang med at undersøge en del af en sådan jordsøjle. Den geologiske model Resultaterne af kerneboreprøverne har gjort det muligt at foretage en stratigrafisk analyse af sedimentlagene i området. Alle boreprøverne og de forskellige lag blev registreret i en database, og ud fra de afsatte boreprøver og databasen har museet udviklet en digital geologisk landskabsmodel for området.

3 Geologi i 3 meters dybde Modellen illustrerer geologien i f.eks. minus 2 eller minus 3 meter under den nuværende havoverflade og viser placeringen af sand, ler, tørv eller gytje i forhold til hinanden. Modellen kan således være med til at give en viden om, hvor der har været vand, og hvor der har været land på forskellige tidspunkter i forhistorien. På den måde kan vi få information om, hvordan området har set ud og har udviklet sig gennem tiden. De to laguner øst for Rødby Havn Allerede inden forundersøgelsens start var vi klar over, at der oprindeligt har været en fjord ud mod Femern Bælt, der er gået helt op til Rødby, ca. 5 km fra den nuværende kyst. Vores geologiske model viser yderligere, at der har været to små laguner med dertilhørende barriereøer øst for det nuværende færgeleje. Naturvidenskabelige undersøgelser Der er blevet taget prøver fra et bredt udsnit af kerneboringerne til salinitetsanalyse. En salinitetsanalyse viser saltindholdet i prøverne, og på den måde er det muligt at undersøge, hvor der har været henholdsvis saltvand, brakvand og ferskvand. Dette kan, ligesom den geologiske landskabsmodel, være med til at belyse, hvordan lagunerne har set ud, og hvor det vil have været fordelagtigt at bosætte sig i forhold til adgangen til drikkevand og mulighederne for fiskeri. Foruden prøver til salinitetsanalyse er der blevet taget prøver ud til C14-datering. Disse dateringer gør, at de forskellige lag kan dateres, og lagene kan dermed fortælle, hvor gamle eventuelle genstande og anlæg er.

4 Oversigt over snegleboringer Forundersøgelsen fase 2 Den geologiske landskabsmodel har haft afgørende betydning for vores videre undersøgelser på Femern Bælt-projektet, da undersøgelsesstrategien i høj grad er baseret herpå. Gennem hele den danske oldtid har mennesket foretrukket at bosætte sig nær vand. Men særligt i slutningen af jægerstenalderen var det foretrukne sted at bosætte sig ved fjordene. Enten ved fjordmundingerne eller inde i fjordene langs med kysterne. Med denne viden i betragtning, og med udgangspunkt i den geologiske landskabsmodel, har museet udvalgt de mest oplagte områder, hvor der er størst sandsynlighed for at finde spor efter stenalderbosættelser. Undersøgelsesmetode Forundersøgelsens fase 2 strakte sig fra december 2012 til marts Her foretog museet i samarbejde med entreprenørfirmaet MSE A/S i alt 1119 snegleboringer med en diameter på 120 cm. Inden boringerne blev snegleboringerne afsat med GPS, og placeringerne blev nøje udvalgt på baggrund af den geologiske landskabsmodel og den viden, vi har om placeringen af stenalderbopladser. Spredning af genstande fra snegleboreprøverne. De røde søjler illustrerer mængden af fundne genstande. MSE har foretaget en snegleboring med maskine og en arkæolog er i gang med at gennemgå jorden for genstande. Med snegleboringerne var formålet at finde arkæologiske genstande og dermed spore arkæologiske lokaliteter.

5 Oversigt over spunsede kasser Alle de fundne genstande er efterfølgende blevet relateret til bestemte stratigrafiske sedimentlag, men derudover blev der ikke lagt vægt på de stratigrafiske lag i denne forundersøgelsesfase. Endvidere er alle genstande blevet registreret i en database, hvori de er blevet relateret til de snegleboringer, de er blevet fundet i. Databasen er sidenhen blevet overført på et kort. På den måde har det været muligt at lave spredningskort over genstande fordelt på snegleboringer. Forundersøgelsen fase 2.1 Undersøgelsesmetode Som sidste led i forundersøgelsen blev der fra marts 2013 til juni 2013 sat og undersøgt 64 spunsede kasser a 4x4 meter. Entreprenørfirmaet Arkil A/S stod for spunsningen af kasserne, mens museet i samarbejde med MSE A/S stod for udgravningen og undersøgelsen af kasserne. Kasserne blev placeret i de områder, hvor snegleboringerne havde påvist flest genstande i håb om, at der her var tale om bosættelser eller andre menneskelige aktivitetsområder. Forventningerne til udgravningen af kasserne var således på forhånd store. Pludselig var det også muligt at registrere eventuelle anlæg, så som ildsteder, hytter, grave og jordfaste fiskeanlæg på grund af de større undersøgelsesflader og ikke kun løsfundne genstande som flintøkser, pilespidser, keramik og dyreknogler. Spunsning af 4x4 meter kasse Langt de fleste kasser indeholdt genstande, og i flere kasser var der som håbet også anlæg. Heriblandt et velbevaret fiskegærde, der står som det blev forladt for ca år siden. De ekstraordinære bevaringsforhold har desuden medført fund af dyreknogler, bennåle og tilspidsede pæle, der ser ud, som var de lavet i går.

6 Den første egentlige udgravning Vi har endnu ingen fund af menneskeknogler, men håbet er at finde grave fra stenalderen i området. For at dokumentere undersøgelsernes fulde omfang blev alle kasser opmålt med GPS eller totalstation efter spunsningen. Herudover blev eventuelle anlæg og systemer af lodretstående og/eller vandrette pinde målt op. Desuden er alle anlæg blevet tegnet og fotograferet. Såfremt det var muligt, blev en sektion af kassernes lodretstående væg ligeledes tegnet og fotograferet for at dokumentere de forskellige jordlag og deres tykkelse. Ligesom det var tilfældet med snegleboringerne, er alle genstande fra kasserne blevet indført i en database, der efterfølgende er blevet overført på et kort. Fiskegærde Naturvidenskabelige undersøgelser Som det var tilfældet med kerneboringerne er der blevet taget prøver af jord såvel som af tilspidsede pinde og dyreknogler til C14-dateringer, der gør at vi kan datere vores fund. De C14-dateringer, der er taget fra kasserne, underbygger vores teori om, at området var befolket i slutningen af jægerstenalderen og i bondestenalderen. De endelige udgravninger Ud fra forundersøgelsens samlede resultater er der blevet udpeget 30 områder, der har særlig arkæologisk interesse. Indenfor disse områder er der blevet indstillet mindre områder til egentlig udgravning. Den første udgravning startede i den østligste del af området medio august 2013 og blev afsluttet medio september Udpegningerne af områder til udgravning er blevet overvejet nøje og er baseret på vores resultater af forundersøgelserne. Fra forundersøgelserne ved vi, at der er spor efter aktivitet fra slutningen af jægerstenalderen og bondestenalderen. Men vi har endnu ikke den fulde forståelse for aktiviteternes udstrækning. Hvordan vores endelige resultater kommer til at se ud, er det svært at spå om, men i det arkæologiske team på Museum Lolland-Falster ser vi alle frem til at finde ud af det!

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: 15.01.10, KUAS journalnr.: for 2003-2111-1820. Beretning for den arkæologiske

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

MERE END MURSTEN - undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn

MERE END MURSTEN - undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn MÅNEDENS ARTIKEL Marts 2014 MERE END MURSTEN - undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn Af: Camilla Adler Jensen, etnolog, tidligere projektansat på Museum Lolland-Falster Bygninger er meget mere

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere