Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution"

Transkript

1 Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev, 7790 Thyholm. Mart.nr. 19 Uglev by, Odby, matr.nr, 20 Uglev by, Odby og mart. Nr. Uglev by, Odby. 2 Stationen, der er en selvejende institution er oprettet af borge4rne i I samarbejde med Uglev Boldklub, menighedsrádet og FDF. uglevomráder Institutionens formal er at skabe rammer, der kan vre ved til at standse den begyndende affolkning og tiitrkke nye beboere samt medvirke til, at uglevomràdet kan udvikie sig I positiv retning og blive ved med at vre et godt sted at bo. Formálet er endvidere at styrke sammenholdet I omrádet og dermed skabe forstáeise for vigtighed af flles fodsiag gennem kulturelle og sociale arrangementer og aktiviteter for sável børn, voksne og ldre I samarbejde med eksisterende fonde, foreninger og rád. Ejendommen mart. Nr. 19 Uglev by, Odby, mart.nr. 20 Uglev by, Odby og matr.nr. 21 Uglev by, Odby beliggende Saturnvej 3, Uglev, 7790 Thyholm overdrages til Den selvejende institution Stationen til ovennvnte formal. Medlemsforhold:

2 1) Optagelse: Som medlem kan optages alle borgere, der har folkeregisteradresse i Struer Kommune. 2) Udmeldelse og eksklusion: Optagelse kan ngtes, nár sriige grunde taler herfor, og 4 af bestyrelsens med lemmer stemmer for at afvise indmeldelse. BengteIse skal dog, sáfremt optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinre generalforsamling. Et udtrádt eller udelukket medlem kan kun optages, sáfremt eventuel Idre gid til fonden er berigtiget. Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden for bestyrelsen senest med 3 màneders varsel til regnskabsârets udgang. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller som handler til skade for fonden. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte trffer endelig afgørelse. 3) Kontingent: Kontingent faststtes for hvert regnskabsár, der følger kalenderáret, af generalforsamlingen og indbetales til fonden inden den ordinre generalforsamling. Bestyrelsen kan i sriige tilfide, dog for højest et regnskabsár ad gangen, bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom, og I øvrigt efter bestyrelsens afgørelse. Kapital og haeftelse: 3 Den til institutionens fornødne kapital tilvejebringes ved tilskud fra private, tilskud fra offentlige myndigheder, organisationer og fonde samt egen aktivitet. Bestyrelsen eller brugerne har intet økonomisk ansvar over for tredjemand, Institutionen hfter alene med sin formue.

3 Der skal i ejendommen mart.nr. 19 Uglev by, Odby, Matr.nr. 20 Uglev by, Odby og matr.nr. 21 Uglev by, Odby beliggende Saturnvej 3, Uglev 7790 Thyholm tinglyses en dekiaration om, at der ikke kan optages gid med pant i ejendommen. Bestyrelsen: 4 Institutionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der bestár af 7 personer. Alle bestyrelsesmedlemmer viges pa generalforsamling. Valgperioden er 2 ár. Ved første generalforsamling efter disse vedtgters vedtagelse viges 4 medlemmer. Ved hver generalforsamling viges 2 suppleanter for en periode pa 1 ár. Skulle der blive behov for flere end 2 suppleanter for at fá bestyrelsen fuldtallig er bestyrelsen selvsupplerende. Bestyrelsens medlemmer skal vre myndige. 1. Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen faststter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, nàr formanden finder det fornødent, eller nar flere bestyrelsesmedlemmer krver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden og et menigt medlem af bestyrelsen og referenten. Bestyrelsen trffer beslutning ved simpel stem meflerhed, men er kun beslutningsdygtig, nar 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen: Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. 5

4 Generalforsamlingen afholdes hvert ár i februar eller marts máned. Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i en lokal annonceavis f eks Ugeavisen Struer. Forsiag, der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, skal vre bestyrelsen i hnde senest 1 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen er følgende: 1) VaIg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Det reviderede regnskab foreigges 4) Behandling af eventuelt indkomne forsiag 5) VaIg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6) VaIg af revisor 7) Eventuelt Ekstraordinr generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, nàr 4 bestyrelsesmedlemmer krver det. Fremgangsmáde ved ekstraordinr generalforsamling er den samme som ved ordinr generalforsamling. 3. Mødeberettiget: Mødeberettiget pa generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldig medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse. 4. Stemmeberettiget: Stemmeberettiget pa generalforsamlingen er awe mødte myndige medlemmer. Konstitution: Den valgte bestyrelse konstituerer sig hurtigst muligt sáledes: 1) Formand, nstformand, kasserer og sekretr 2) Der føres protokol med referat og beslutninger 6

5 3) Bestyrelsen kan inddrage personer med speciel viden til sriige opgaver, og nedstte underudvaig med folk udefra 4) Et bestyrelsesmedlem kan th enhver tid udtrde, suppleant indkaldes 5) Formanden og kassereren reprsenterer den selvejende institution 6) Bestyrelsen en beslutningsdygtig, nár 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede 7) Bestyrelsesmøde afholdes, nár 2 medlemmer eller formanden krver det 8) Bestyrelsesmøde indkaldes skriftligt med dagsorden. Regnskab: 7 Fondens regnskab følger kalenderáret. Regnskabet skal før den ordinre generalforsamling vre revideret af revisor. Den af generalforsamling valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i fondens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmrksom pa eventuelle uregelmssigheder I sâ henseende. Tegning og haeftelse: 8 Fonden forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og af et bestyrelsesmedlem. Der páhviler ikke fondens medlemmer nogen personlig hfteise for de fonden pahvilende forpligtelser. Vedtegtsaendri nger: 9 Til ndring af nrvrende vedtgter krves vedtagelse pa en ordinr generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Sáfremt dette ikke opnás, kan ndringerne vedtages pa en efterfølgende ekstraordinr generalforsamling ved almindelig stemmeflertal af de fremmødte. Desuden skal Struer Kommune godkende vedtgtsndringerne. Ejendommens Vedligeholdelse: 10

6 Ved bygningens (ejendommen matr.nr. 19 Uglev by, Odby, matrnr. 20 Uglev by, Odby og matr.nr. 21 Uglev by, Odby beliggende Saturnvej 3, Uglev, 7790 Thyhoim) fremtidige vedligeholdelse/renovering skal dens arkitektur bevares. Enhver ndring af den oprindelige arkitektur kan alene ske efter aftale med Struer Kommune. Udlán af lokaler: 11 Lokalerne skal udlánes vederlagsfrit af fonden I udløse Iokaletilskud. de tilflde, hvor det ellers yule Oplosning: 12 Til institutionens opløsning krves vedtagelse pa en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnás denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget UI at indkalde til en ny generalforsamling, pa hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte med lemmer. Ophører institutionen, skal ejendommen og andre aktiver overgà til en anden selvejende institution med et tilsvarende/iignende formal som nvnt I 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal aktiverne overga til idrts- og ungdomsarbejde eller anden form for almennyttigt arbejde I uglevomrádet. Ved opløsning/ophør af institutionen og deraf følgende overdragelse af den faste ejendom til andre formal, skal kommunalbestyrelsen for Struer Kommune godkende den faste ejendoms fremtidige benyttelse, forinden en sádan overdragelse af ejendommen til andre formal kan finde sted. Overdragelsen skal tillige under henvisning til fondslovgivningen desangaende godkendes af Civilretsd irektoratet. Bestyrelsen kan ikke trde tilbage, før dette arbejde er afsluttet. Voidgift: 13

7 Stridgheder om anvendelse af denne vedtgt afgøres ved voidgift. Voldgiftsretten skal bestá af 2 voidgiftsmnd, hvoraf hver af stridens parter viger en, samt en af disse i fiiesskab valgt opmand. Skulle voidgiftsmndene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i Struer Retskreds. I øvrigt henvises til by nr. 181 af 24. maj 1972 om Voldgift. Vedtgterne skal godkendes af Civilretsdirektoratet.

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere