Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner"

Transkript

1 Opdateret maj 2015 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter relateret til analysegruppens beretning med 27 anbefalinger til fremme af danske ansættelser ved EU s institutioner. 1. Motivation, kommunikation og oplysning Emne 1.1 Webbaseret adgang til oplysninger om EU ansættelse Adgangen til systematisk opdateret webbaseret oplysning om EU's adgangsprøver, karriereperspektiver, løn- og ansættelsesvilkår, samt om adgang til kompetenceudvikling for potentielle kandidater, bør gøres mere synlig og brugervenlig, og kan eventuelt omfatte en EU-karriere Hotline. Relevante oplysningsplatforme bør knyttes til hinanden gennem gensidige henvisninger og links. Der bør etableres mulighed for, at potentielle kandidater og andre med interesse for en EU-karriere kan abonnere på sådanne platforme, og dermed underrettes ved opdatering, og modtage nyhedsbreve løbende. Aktiviteter Udenrigsministeriet har revideret ministeriets website for informering af karrieremuligheder i EU og EU s adgangsprøver under Der er etableret en abonnementsordning på ny web-site under um.dk kaldet nyt om internationale stillinger med foreløbigt ca. 775 abonnenter. Link til website: Nyt om Internationale stillinger. Oplysninger om praktikmuligheder ved EU's institutioner er udvidet med bl.a. en oversigt over tilbud, frister og regelsæt for praktikophold ved EU s institutioner og svar på hvordan og hvorfor man skal søge en til EU i praktik. Link til website: Praktikant i EU. Emne 1.2 Afholdelse af oplysnings- og motivationskampagner f.eks. EU-dage Eksisterende tiltag i forhold til oplysnings- og motiveringskampagner i forbindelse med udskrivelse af de enkelte adgangsprøver bør styrkes; og der bør afholdes årlige EU-Dage omkring EU's karriereperspektiver. Fokus skal fortsat ligge på AC-generalister og sprogkyndige medarbejdere; men en øget indsats kan også iværksættes over for andre personalegrupper, når omstændighederne taler derfor. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde, om disse kampagner skal gennemføres selvstændigt, eller knyttes til de regelmæssige generelle karrierearrangementer på universiteterne og i interesseorganisationerne.

2 Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet har i samarbejde med Djøf afholdt EU-karrieredag i København den 10. marts 2014 med deltagelse af Uddannelses- og Forskningsministeren samt Udenrigsministeren og mere end 200 deltagere. På karrieredagen blev bl.a. afholdt flere tema-cafeer med særskilte EU-emner, herunder Djøf og Universiteternes mulighed for at bistå både før, under og efter en EUkarriere, EU-karrieremuligheder, EU's adgangsprøve samt møde danskere med erhvervserfaring fra EU. Udenrigsministeriet har afholdt 4 oplysnings- og motivationsmøder i København, Århus, Ålborg og Odense med mere end 200 deltagere. Fokus på møderne var EU's ansættelses- og karrieremuligheder samt introduktion til EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet har deltaget i 3 oplysnings- og motivationsmøder i Djøf og Magisterforeningen med deltagelse af mere end 200 deltagere. Fokus på møderne var EU's karrieremuligheder samt en kort introduktion til EU's adgangsprøve. Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen i Bruxelles har i samarbejde med Djøf afholdt oplysnings- og motivationsmøde for danskere i Bruxelles med ca. 30 deltagere. Fokus var EU's karrieremuligheder samt indføring i første del af EU's adgangsprøve den elektroniske stopprøve, CBT en. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og EUrepræsentationen har i samarbejde med Djøf afholdt et oplysnings- og motivationsmøde om nye veje til en EU-karriere i København den 21. oktober 2014 med deltagelse af Uddannelses- og Forskningsministeren og ca. 200 deltagere. På mødet blev bl.a. viderebragt viden om, hvordan en karriere i EU kan anskues, hvorfor dansk erhvervsliv har brug for danskere i EU og om jobmuligheder i EU's 40 agenturer. Udenrigsministeriet har afholdt oplæg om karrieremuligheder hos Europæisk Ungdom Danmark, på KU s karrierebørs samt ved ACkarrieredag i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Samlet deltagerantal ca EU-repræsentationen har afholdt oplæg om EU-karrieremuligheder hos Erhvervs- og Vækstministeriet og Beskæftigelsesministeriet (i hhv. oktober 2014 og januar 2015). Samlet deltagerantal ca. 60. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og EUrepræsentationen har i samarbejde med Dansk Industri og Djøf afholdt et oplysnings- og motivationsmøde om EU-karrieremuligheder i København den 2. marts 2015 med deltagelse af ca. 280 deltagere. Ved arrangementet introduceredes deltagerne til EU's adgangsprøve og karrieremuligheder samt møde ansatte fra EU's institutioner og EU Careers Student Ambassadors, få vejledning om praktikmuligheder, høre om Erasmus-programmet m.m.

3 Udenrigsministeriet har i samarbejde med universiteterne afholdt oplysnings- og motivationsmøder i Århus og Ålborg med ca. 140 deltagere. Fokus på møderne var EU's ansættelses- og karrieremuligheder samt introduktion til EU's adgangsprøve. Ved mødet i Århus havde Udenrigsministeriet inviteret EPSO s direktør David Bearfield med som hovedtaler (EPSO er EU's rekrutteringsenhed (European Personelle Selection Office)). Emne 1.3 Fastholdelse af fokus på danske ansættelser blandt politikere, presse og offentlighed Det overvejes løbende, hvordan fokus på danske ansættelser i EU kan fastholdes, og gerne øges, blandt de danske politikere, pressen og offentligheden i almindelighed. EU-Kommissionens og Europa- Parlamentets repræsentationskontorer i Danmark, tillige med Europabevægelsen, kan spille en vigtig rolle i denne sammenhæng. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt 3 møder i universitetsnetværket, samt introduceret universiteternes karrierecentre for EU's adgangsprøve. Ved mødet i marts 2015 deltog EPSO s direktør David Bearfield. Den 11. december 2014 mødtes universiteternes samfundsvidenskabelige dekaner med Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at diskutere, hvordan universiteterne konkret kan bidrage til at skabe øget opmærksomhed om EU-karrierer hos de studerende og løfte EU kompetenceniveauet f.eks. i form af sommerkurser og integration af EU stof i undervisningen. Et af resultaterne fra mødet var, at Aarhus Universitet arrangerer en sommerskole i EU prøven i Udenrigsministeriet har inddraget et bredt udsnit af eksterne interessenter i informationsindsatsen om nye EU-adgangsprøver, oplysnings- og motivationsmøder o.l., herunder universitetsnetværket, EU-Kommissionens og Europa-Parlamentets repræsentationskontorer i Danmark, fagspecifikke organisationer, a-kasser og EPSO s EUkarriereambassadører. Udenrigsministeriet udsendte pressemeddelelse om EU-karrieredagen den 10. marts. Universitetsavisen og Djøf bragte artikler efterfølgende. EU-repræsentationen har i marts 2014 arrangeret samtaler for Århus Universitet med centrale EU-aktører i Bruxelles. Udenrigsministeriet har haft i alt 36 nyheder på abonnementssiden med nyt om internationale stillinger størstedelen vedrørende EUkarrieremuligheder og adgangsprøver. Ved EU-karrierearrangementet den 2. marts 2015 omtalte Dansk Industri arrangementet i deres medlemsblad, ligesom Djøf ofte bringer EU-relaterede artikler i deres medlemsblad Djøfbladet.

4 Emne 1.4 Partnerproblematik Mere systematisk kontakt bør etableres blandt de ansvarlige for partnerproblematikken i interesserede bilaterale udenrigstjenester, EU, FN-systemet og Verdensbanken med henblik på at identificere best practices, og på sigt etablere et egentligt samarbejde omkring ledsagende partneres beskæftigelse, f.eks. gennem fælles CV-bank og jobopslag. Aktiviteter Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen har drøftet udfordringerne med EPSO på netværksmøder, senest på et netværksmøde i København i marts Vækstlag for danske kandidater til ansættelse i EU s institutioner Emne 2.1 Målrettet oplysningsindsats overfor uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet Der bør iværksættes en mere målrettet oplysningsindsats rettet mod de uddannelsesinstitutioner, i Danmark og i udlandet, som udbyder uddannelser, der kan føre til ansættelse i EU. Indsatsen skal gøre de studerende interesserede i at tage et praktikantophold i en af EU s institutioner, og/eller motivere dem for at søge ansættelse i EU. Aktiviteter Se afsnit 1.2 og 1.3. Emne 2.2 EPSO-ambassadørernes rolle EPSO-ambassadørernes rolle, deres adgang til kommunikationskanaler, samt arbejdsdelingen i forhold både til universiteternes ledelse og formelle struktur, og Udenrigsministeriet skal klarlægges, bl.a. under inddragelse af den erfaring både EPSO selv, og andre EU-lande, har opsamlet siden start. Inden for rammerne af netværket med de danske universiteter, og med inddragelse både af EPSO-ambassadørerne, og de mest berørte interesseorganisationer, tages initiativ til at definere en handlingsplan for indsatsen over for studerende og yngre kandidater, der er målgruppe for ansættelse i EU s indgangsstillinger. Handlingsplanen bør rumme tiltag og arbejdsdeling for at opnå dette mål. Dette kan f.eks. ske gennem etableringen af et årshjul for større begivenheder i forbindelse med EU s adgangsprøver og karrieremuligheder, og om adgangsprøvernes indhold, format og teknik, løbende kan inddrages i den normale akademiske undervisning. Aktiviteter Der oplyses om EPSO s EU-karriereambassadører på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

5 Udenrigsministeriet har indhentet erfaringer fra andre medlemslandes brug af EPSO s EU-karriereambassadører og blandt andet inddraget dem i oplysnings- og motivationskampagner. Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet drøftet EPSO s EU-karriereambassadørernes rolle med universitetsnetværket og søgt at sikre koordinationen mellem universiteternes karrierecentre og de stedlige EPSO-ambassadører. 6 uddannelsesinstitutioner deltager i indeværende års program for EUkarriereambassadører og er tilmeldt det kommende program for 2015/2016: Ålborg, Århus, Syddansk, Roskilde, CBS og København. Uddannelses- og Forskningsministeriet har indledt drøftelserne med universitetsnetværket om mulige tvær-universitetslige sommerskoler vedrørende EU s adgangsprøve og karrieremuligheder. Emne 2.3 Praktikanter i EU Der bør udarbejdes en vejledning om ansøgningsprocedure og arbejdsvilkår for praktikanter i EU s institutioner, der også skal oplyse om muligheden for at få merit på studiet, om adgangen til at medtage SU, og om eventuel aflønning. Der skal endvidere sikres løbende kontakt til nuværende og tidligere praktikanter for at lære af deres erfaringer, og etablere et egentligt alumnenetværk som vækstlag for senere EUansættelser. En sådan vejledning kunne også omfatte andre praktikantstillinger i Bruxelles og Luxembourg, herunder hos danske offentlige myndigheder eller privatsektoren, samt f.eks. mulighederne for Europa-fokuserede studier i udlandet, eller deltagelse i EU s Erasmusprogram, herunder det kommende Erasmus+. Aktiviteter EU-repræsentationen i Bruxelles har indledt afdækningen af de faktiske forhold om danskeres søgning af praktikophold til EU-institutionerne, samt indledt dialog med danske erhvervs- og interesseorganisationer i Bruxelles med henblik på et evt. samarbejde om arrangementer og netværk for de danske praktikanter, herunder fastholdelse af interesse for EU's adgangsprøver. Det har været undersøgt, om der var tilstrækkeligt med interesserede danske praktikanter i Bruxelles for at kunne udbyde et kursus i første del af EU s adgangsprøve. Det var ikke tilfældet i første omgang, men det overvejes fortsat fremadrettet. Oplysninger om praktikantmuligheder ved EU's institutioner er blevet udbygget på Udenrigsministeriets hjemmeside. Se i øvrigt afsnit 1.1. EU-repræsentationen har afholdt 3 informationsmøder om EU-karrierer målrettet danske praktikanter i Bruxelles. Dette er sket i oktober 2014

6 sammen med Djøf, EPSO og Udenrigsministeriet, i januar 2015 med Dansk Industri og igen i marts 2015 med Djøf. Ved møderne indgik orientering om EU-concours samt oplæg fra danske EU-embedsmænd, der nyligt har bestået en EU-adgangsprøve og fra et af de nye danske kabinetsmedlemmer i Kommissionen. Emne 2.4 EU-stilling som en del af et karriereforløb for centraladministrationen eller privatsektoren Det overvejes, hvordan kortere eller længere udsendelse til en EU-stilling kan indtænkes i et normalt karriereforløb i centraladministrationen eller privatsektoren, og hvordan det kan sikres, at udsendte medarbejderes ekspertise og netværker, der opnås i forbindelse hermed, kan udnyttes optimalt ved eventuel hjemvenden. Aktiviteter Se afsnit 2.5. Emne 2.5 Fokuseret brug af refusionsordning for sekunderede nationale eksperter Refusionsordningen for sekunderede nationale eksperter bør tilpasses således, at danske nationale eksperter i fremtiden i højere grad beskæftiger sig med danske fokusområder, placeres centralt i institutionerne, og varetager opgaver, der ikke allerede varetages af andre danskere, ligesom de skal udsendes på baggrund af deres kvalifikationer, og i lyset af perspektiverne for, at udsendelsen kan bidrage positivt til deres senere karriereforløb. Aktiviteter Finansministeriet har 1. januar 2014 implementeret en ny praksis for udsendelse af nationale eksperter, der indebærer, at sekunderede nationale eksperter i fremtiden i højere grad skal beskæftige sig med danske fokusområder, placeres centralt i institutionerne og varetage opgaver, der ikke allerede varetages af andre danskere. Nationale eksperter udsendes på baggrund af deres kvalifikationer, hvor udsendelsen kan bidrage positivt til deres senere karrieremuligheder. Finansministeriet har fra 1. januar 2015 gjort det muligt for centraladministrationen at ansøge om tilskud til udsendelse af embedsmænd under det såkaldte NEPT-program efter samme retningslinjer som for nationale eksperter. Finansministeriet har fra 1. januar 2015 implementeret retningslinjer for nationale eksperters indberetningsvirksomhed til det sekunderende ministerium. Moderniseringsstyrelsen mødtes med departementernes personalechefer 21. oktober 2014 for at drøfte muligheder og metoder for at få flere danskere ansat i EU. På mødet blev orienteret om principperne for sekundering af nationale eksperter og andre EU-programmer.

7 Moderniseringsstyrelsen etablerede et kontaktnet til hurtig formidling af information om EU. EU-repræsentationen afholdt december 2014 et dialogmøde med danske nationale eksperter i EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet for bl.a. at orientere om retningslinjerne for indberetningsvirksomhed. Moderniseringsstyrelsen afholdt den 18. marts 2015 et orienteringsmøde for departementernes HR-medarbejdere. På mødet informerede Moderniseringsstyrelsen og EU-repræsentationen om regler og praktisk ansøgningsprocedure for bl.a. sekundering af nationale eksperter. 3. Kompetenceudvikling Emne 3.1 Finansiering af program for kompetenceudvikling for centraladministrationens medarbejdere, der ønsker en EU-karriere Med udgangspunkt i erfaringerne fra de aktiviteter, der er iværksat i 2013, overvejes, hvorvidt der kan sikres fremadrettet finansiering af et egentligt program for kompetenceudvikling for centraladministrationens medarbejdere, der ønsker en EU-karriere. Samtidig undersøges, med inddragelse af Uddannelsesministeriet og universiteterne, hvordan et sådant program, og finansieringen heraf, kan tilpasses behovet også hos de studerende, og i den akademiske verden i øvrigt. Kompetenceudviklingen bør udbydes både i forbindelse med de enkelte adgangsprøver, og f.eks. i form af en årlig EU-træningsdag med inddragelse af alle berørte parter, herunder interesseorganisationerne. Kompetenceudviklingen bør også kunne formidles gennem fjernundervisning til kandidater, der ikke befinder sig i Danmark. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har indhentet oplysninger om uddannelsesinstitutionernes nuværende aktiviteter og fremadrettede overvejelser om, hvordan de kan bidrage til at fremme danske ansættelser i EU. Oplysningerne bruges i Uddannelses- og Forskningsministeriets fremadrettede udvikling af mulige nye uddannelsesmæssige tiltag for de studerende. Se i øvrigt afsnit 2.2. Udenrigsministeriet har afholdt 3x4 undervisningssessioner i første del af EU s adgangsprøve den såkaldte stopprøve eller CBT ved den franske forvaltningshøjskole ENA (Ecole Nationale d Administration) med i alt ca. 150 deltagere. Forud for de 4 undervisningssessioner i maj 2014 holdt Udenrigsministeriet 2 intensive forberedelseskurser for interesserede deltagere. Undervisningen er ikke udbudt i Bruxelles, grundet lille interesse blandt mulige interessenter. Udenrigsministeriet har modtaget tilsagn om finansiering hos Statens Kompetencecenter til undervisning af centraladministrationens kandidater, der går videre til anden fase af EU's adgangsprøve for ACgeneralister. November 2014 afholdt Udenrigsministeriet undervisning

8 for 4 af de i alt 7 danskere, der er gået videre til anden del af EU's adgangsprøve for AC-generalister kaldet evalueringsprøven. Undervisningen blev gennemført ved den franske forvaltningshøjskole ENA. De resterende 3 danskere har ikke henvendt sig til ministeriet forud for adgangsprøven, hvorfor ministeriet ikke kunne inkludere dem i undervisningen. Ud af de 7 danske deltagere ved evalueringsprøven bestod 1 den endelige 2014-prøve. Denne kandidat havde deltaget i ENA undervisningen hos Udenrigsministeriet. Emne 3.2 Permanent EU Fast Track-program for yngre AC-fuldmægtige Ligeledes med udgangspunkt i erfaringerne fra de aktiviteter, der er iværksat i 2013, overvejes, om der i centraladministrationen regelmæssigt bør udbydes et EU Fast Track -program for yngre ACfuldmægtige. Aktiviteter Udenrigsministeriet gennemførte 2013/2014 et såkaldt EU Fast Trackprogram for 16 yngre AC-fuldmægtige, hvor deltagerne fik styrket deres EU-viden via bred introduktion til EU-områder og politikker, besøgte stedlige EU-organisationer, deltog i periodens oplysningsarrangementer samt modtog forberedende kurser i EU's adgangsprøve for ACgeneralister. Evalueringen viser, at programmet vurderedes som lærerigt samt oplysningsarrangementer og forberedende kurser som nyttige. Ca. halvdelen af deltagerne deltog i EU's adgangsprøve, hvoraf ingen desværre gik videre til adgangsprøvens anden del. Konklusionerne fra programmet vil blive inddraget i fremadrettede overvejelser om mulighederne for udbud af kompetenceudvikling inden for EU-området i centraladministrationen. 4. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og interesseorganisationerne Emne 4.1 Operative rammer for tværgående samarbejde Det overvejes, hvorledes der bedst kan etableres operative rammer for et tværgående samarbejde mellem de statslige og andre offentlige ansættelsesmyndigheder i Danmark med henblik på fremme af danske EU-ansættelser. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Udenrigsministeriet har indledt et tæt samarbejde for at skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner og øge viden hos danske studerende og karrierevejledere om karrieremuligheder og ansættelse i EU. Derudover samarbejdes med eksterne interessenter som Dansk Industri og Djøf. Emne 4.2 Universitetsnetværket Der bør afholdes regelmæssige møder i netværket med universiteterne

9 om fremme af danske ansættelser i EU, ligesom det overvejes, hvordan resultaterne heraf løbende kan kommunikeres f.eks. til netværkerne blandt de statslige og andre offentlige ansættelsesmyndigheder. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet afholdt 3 møder med universitetsnetværket, hvor analysegruppens anbefalinger af uddannelsesmæssig karakter blev diskuteret og muligheder for en forbedret indsats og samarbejde blev vendt. Se i øvrigt afsnit 2.2 og 3.1. Emne 4.3 Bredt samarbejde med større danske interesseorganisationer Der indkaldes til et bredt møde med de større danske interesseorganisationer for at drøfte, hvorledes de mere effektivt kan inddrages i bestræbelserne på at fremme danske EU-ansættelser. Aktiviteter Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og EUrepræsentationen har i perioden afholdt flere mindre afdækningsmøder med interesseorganisationerne, Djøf, EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Dansk Industri. EU-repræsentationen har endvidere løbende kontakt til interesseorganisationernes kontorer i Bruxelles og samarbejder med bl.a. Dansk Industri og Djøf om netværksmøder om EU-karriere for danske praktikanter i Bruxelles, jf. pkt Forholdet til danskere, der allerede er ansat i EU s institutioner Emne 5.1 Operative rammer for EU-repræsentationens samarbejde EU-repræsentationens indsats i forhold til danske ansættelser i EU's topstillinger skal styrkes. Allerede ansatte danskere i EU's institutioner opfordres til at holde EUrepræsentationen underrettet om deres ønsker om eventuel forflyttelse eller forfremmelse, således at EU-repræsentationen om ønsket kan bistå i dialogen med EU's beslutningstagere. Det overvejes, om der kan udarbejdes retningslinjer for den løbende kontakt mellem danske EU-ansatte og relevante danske myndigheder med fokus på de forventninger, de EU-ansatte med rette kan have til myndighederne, og sidstnævntes kapacitet til at følge op på kontakterne. EU-repræsentationen og ambassaden i Luxembourg fortsætter, og opprioriterer i muligt omfang, den løbende kontakt med danske EUansatte, herunder gennem faglig kontakt til de medarbejdere, der er ansvarlige for de samme fagområder som de enkelte EU-ansatte. Danske kandidater, der består EU's adgangsprøver, opfordres til i endnu højere grad at kontakte EU-repræsentationen med henblik på at opnå

10 aktiv støtte til hurtig placering i en EU-stilling i overensstemmelse med deres ønsker og kvalifikationer. EU-repræsentationen bør opprioritere afholdelsen af løbende tematiske arrangementer for de danske ansatte i EU's institutioner, eventuelt i samarbejde med det danske kabinet, f.eks. til belysning af særlige danske prioriteter eller strategiske fokusområder. Der bør etableres en mentorordning for interesserede nyansatte danskere i EU's institutioner, således at de kan sparre med mere erfarne danske kolleger inden for den pågældende institution. EUrepræsentationen kan om ønsket formidle den fornødne kontakt. Aktiviteter På et møde i Bruxelles har Udenrigsministeriet, EU-repræsentationen og danske ansatte i EU s institutioner drøftet rammer og muligheder for kontakt og samarbejde. EU-repræsentationen har holdt en række møder med danske ansatte i EU s institutioner, samt afholdt informationsmøder om analysegruppens beretning for danske ansatte i EU s institutioner. EU-repræsentationen har tæt kontakt til de danskere, der senest har bestået EU's adgangsprøve og forsøger at bistå dem med at opnå en hurtig og relevant placering i EU-systemet. EU-repræsentationen har intensiveret den strategiske kortlægning af og dialogen med de danske EU-ansatte på tværs af ansættelsesgrupper. EU-repræsentationen har op til den nye EU-Kommissions tiltrædelse 1. november 2014 arbejdet intensivt med kontakten til og markedsføringen af danske kandidater til stillingerne i de nye EU-Kommissærers kabinetter. Dette er sket i tæt samarbejde med den nye danske EU- Kommissærs kabinetschef. EU-repræsentationen har indledt samarbejde med den nye danske EU- Kommissærs kabinet om løbende temamøder, hvor danskere i EU- Kommissionen kan mødes uformelt og drøfte aktuelle emner på et specifikt fagområde, herunder med deltagelse af de relevante danske fagattachéer. Det første møde fandt sted den 13. marts 2015 og omhandlede bankunionen. EU-repræsentationen har taget kontakt til den nye EU HR-kommissærs kabinet for at indlede en uformel dialog om problemstillingen med nationale ubalancer i EU-rekruttering. Der har til samme formål været uformelle kontakter til andre medlemsstater med lignende udfordringer. Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen har i november/december 2014 arrangeret møder for Udenrigsministeren og Handels- og udviklingsministeren med danske ansatte i Den Fælles Udenrigstjeneste og EU-Kommissionen i Bruxelles.

11 EU-repræsentationen har i januar og februar 2015 afholdt møder med danske EU-ansatte i Frankfurt (ECB og EIOPA) og Paris (ESMA) for at undersøge muligheden for yderligere rekruttering til EU s finansielle institutioner. Se nedenfor under pkt vedrørende indsatsen over for danske EUansatte i Luxembourg. 6. Struktur og ressourcer for indsatsen Emne 6.1 Oprettelse af en stilling på EU-repræsentationen hvis fokusområde bliver Fremme af danske ansættelser i EU Der oprettes en stilling på EU-repræsentationen med det hovedmandat at fremme Danmarks repræsentation i EU, og deltage i udmøntningen af de relevante dele af Analysegruppens anbefalinger. Disse aktiviteter omfatter både støtte til kandidater, der har bestået adgangsprøverne, og til allerede ansatte med henblik på at sikre fortsat tilfredsstillende dansk repræsentation på områder af strategisk interesse, tillige med den løbende dialog og kontaktpleje i forhold til de danske ansatte i EU's institutioner. Aktiviteter Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen har i samarbejde med Udenrigsministeriet oprettet en fuldtidsstilling på EU-repræsentationen med ansvar for fremme af danskere i EU s institutioner. Medarbejderen er ansat pr. 1. marts 2014 for en 2-3 årig indledende periode. EU-repræsentationen har siden styrkelsen øget dialogen med relevante danske og udenlandske samtalepartnere, herunder med danske EUansatte og kandidater, der har bestået EU's adgangsprøve, for blandt andet at indsamle erfaring og idéer til en styrket dansk indsats. Se også aktiviteter og tiltag under andre anbefalinger. Emne 6.2 Inddragelse af interesseorganisationer De store interesseorganisationer, og deres omfattende kontaktflade til medlemmerne, bør inddrages endnu mere effektivt i bestræbelserne på at fremme danske EU-ansættelser. Aktiviteter Se aktiviteter og tiltag under andre anbefalinger. 7. Opfølgning og evaluering Emne 7.1 Udarbejdelse af handlingsplan for gennemførelse af analysegruppens anbefalinger Der bør i løbet af januar 2014 formuleres handlingsplaner til gennemførelse af de fremsatte anbefalinger med angivelse af en tidsplan

12 herfor. Udenrigsministeriet sikrer den tværgående koordination af tiltag, der omfatter flere aktører. Aktiviteter Nærværende aktivitetsplan udgør handlingsplanen for gennemførelse af analysegruppens anbefalinger. Emne 7.2 Præsentation af analysegruppens anbefalinger til danske EU-ansatte Udenrigsministeriet sikrer kommunikation til de danske EU-ansatte af Analysegruppens anbefalinger, og sørger for, at deres eventuelle synspunkter og forslag inddrages i de enkelte aktørers opfølgningsindsats. Aktiviteter Analysegruppens beretning og anbefalinger er offentliggjort i sin fulde ordlyd på Udenrigsministeriets hjemmeside december EU-repræsentationen har præsenteret beretningen for danske nationale eksperter sekunderet ved institutioner i EU. Supplerende hertil har Udenrigsministeriet præsenteret beretningen for danske ansatte ved EU s institutioner i Bruxelles, hvor deltagerne var inviteret til at give deres synspunkter og forslag til, hvordan man kan fremme ansættelse af danskere i EU. EU-repræsentationen har sammen med ambassaden i Belgien og Luxembourg orienteret danske EU-ansatte i Luxembourg om Analysegruppens anbefalinger på et dialogmøde november 2014, samt orienteret danske ansatte ved EU-Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Investeringsbank og EU-Kommissionens kontorer i Luxembourg via bilaterale samtaler om samme emne.

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret september 2014 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede

Læs mere

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner

Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Opdateret juni 2016 Aktivitetsoversigt over afsluttede tiltag og aktiviteter taget til fremme af danske ansættelser i EU s institutioner Nærværende oversigt udgør en aktivitetsoversigt over afsluttede

Læs mere

Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU

Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU 1 Analysegruppen om fremme af danske ansættelser i EU Beretning og anbefalinger Indhold I. Baggrund p. 2 II. Sammenfatning p. 3 III. Hovedtiltag og anbefalinger p.3 1. Motivation, kommunikation og oplysning

Læs mere

Handlingsplan for fremme af danskere i EU. December 2017

Handlingsplan for fremme af danskere i EU. December 2017 Handlingsplan for fremme af danskere i EU December 2017 Handlingsplan for fremme af danskere i EU December 2017 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet 7. kontor Christiansborg Slotsplads

Læs mere

Der er masser af spændende job i EU

Der er masser af spændende job i EU Gør karriere i EU Der er masser af spændende job i EU Denne pjece er tænkt som vejledning og inspiration for statsansatte akademikere, der overvejer at søge ansættelse i en af EU s institutioner. For Danmark

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Underbilag 4 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT

Underbilag 4 til bilag 6 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT Etablering og gennemførelse af juridisk vidensopbygning og -styring i FMT 1. AKTUEL STATUS Som et nyt fokusområde for Juridisk Afdeling bliver der nu arbejdet mere målrettet med at styrke forbindelsen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

EU-beslutningsprocedurer m.v. Oplæg i Finanstilsynets EU-formandskabsforum, d. 29. april 2011

EU-beslutningsprocedurer m.v. Oplæg i Finanstilsynets EU-formandskabsforum, d. 29. april 2011 EU-beslutningsprocedurer m.v. Oplæg i Finanstilsynets EU-formandskabsforum, d. 29. april 2011 Fuldmægtig Uffe Grøn-Sørensen, Europapolitisk Kontor DAGSORDEN 1. EU-beslutningsproceduren DK EU Kommitologi

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter 2007/1 BSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Naser Khader (NY), Inge Lene Ebdrup (NY) og Leif Mikkelsen (NY) Forslag til

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg

Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg Punkt 7. Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om analysen af højtuddannede ledige

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere