Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni Henvisning til link på Undervisningsministeriets hjemmeside. Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvisning til link på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Resultatkontraktens formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten er opdelt i 2 rammer. Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Rammen for skolens direktør er x kr. på basisrammen og x kr. på ekstrarammen. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. Kontrakten fokuserer på indsatsområder og mål i 2015 og tager naturligvis afsæt i Mercantecs strategiplan På vej mod 2020 med de udfordringer, der fremgår af figuren nedenfor.

2 Samlet vægt af basisramme Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser 25 % delmål 1.1 EUD Udvikling af indhold og fastlæggelse af organisering for hhv. gf.1 og gf.2 samt hovedforløbene. Gældende for gf.1 og gf.2 skal indholdet og miljøet udvikles således, at det appellerer til de unge. Såvel pædagogisk tilgang og metode som indholdet i fagretningerne skal inkluderes. Fokus skal på holddannelse og klassefællesskab og IT baseret læring. A. Tids og procesplan for reformudvikling og implementering skal udvikles og ajourføres løbende. B. Gf.1 Gf.1 skal organiseres som en central enhed med delvis fast lærerteam og under eget chefområde. Der udvikles og implementeres didaktisk model, der sikrer en helheds- og praksisorienteret undervisning. Enheden skal være tilrettelagt således, at økonomien i gf.1 fra starten er i balance. C. Trykket på samarbejdet med Viborg Kommune om flere i de erhvervsrettede uddannelser skal fastholdes vha. -Udvidet brobygning -Udvikling og implementering af 10 kl. på Mercantec eller 20/20 model eller volumen på eud 10 -Folkeskolens valgfag og talent fag afvikles på Mercantec -Særligt fokus på efterskoler og friskoler -Udvidet indsats for 8. klasse herunder brobygning og andre tiltag, der sikrer, at vi udfordrer de 80 % Fastlægge organisering og struktur for udbud af erhvervsuddannelser til unge, der kan danne grundlaget for indfrielse af ambitionerne om øget optag på erhvervsuddannelserne. A. Tids- og procesplan skal foreligge som bilag hver måned B. Organisering og didaktisk plan skal foreligge som bilag C. Ved start august 2015 skal 140 elever (excl. EUX) være tilmeldt fagretningerne (gf.1 inkl. HS) 1 1

3 Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser delmål 1.2 EUV Der skal etableres et realkompetenceafklaringscenter centralt på Mercantec, således at voksne med uddannelses- og/eller erhvervserfaring kan få lavet en realkompetencevurdering og dermed får godskrevet alt, hvad de kan, så de kun får den uddannelse, der er behov for. Indhold og struktur for centret skal udvikles og implementeres. At understøtte den politiske målsætning om, at flere ufaglærte skal være faglærte. Her prioriteres i resultatkontrakten indsatsen omkring vejledning og realkompetenceafklaring. At sikre, at den voksne møder et professionelt beredskab, der kan vejlede, rådgive, kompetenceafklare og udarbejde uddannelsesplan i et tæt samspil med den voksne primært med henblik på efterfølgende deltagelse i EUD/EUV og/eller AMU inden for Mercantecs uddannelsesområder. At sikre en håndholdt indsats i forhold til den voksne i et tæt samarbejde med de enkelte afdelinger på Mercantec. A. Færdigt realkompetenceafklaringscenter skal være etableret. B. Samarbejdsaftaler med interessenter skal foreligge f.eks. Jobcentre, UU, virksomheder, fagforbund og a-kasser, andre skoler. C. Model for realkompetenceafklaring skal være indeholdt i konceptet % 2

4 Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser del mål 1.3 EUX Udvikling og organisering af undervisningen på eux, således vi fortsat udbyder uddannelse af høj kvalitet og samtidig afvikler undervisningen på nye måder efter en særskilt eux model som appellerer til de unge. Færdigbeskrevet lokal undervisningsplan for alle eux uddannelser klar til august 2015 jf. 45 og 46 i hovedbekendtgørelsen. Flere unge skal vælge en eux. Med det formål at sikre en velfungerende eux aktivitet prioriteres udvikling af eux. På EUX business: At opbygge en ny klar profil, således at eux er et reelt alternativ til en gymnasial uddannelse. Endvidere skal sikres en god økonomi fra start. På det tekniske: At opbygge en pædagogisk god og sammenhængende uddannelse for eux eleverne. Uddannelsen skal i meget høj grad være elevaktiverende. Endvidere skabes en ny økonomisk bæredygtig model for eux. Der har til dato været investeringstilskud til uddannelsen i vores budget, men underskuddet på aktiviteten skal nu reduceres væsentligt. A. Lokal undervisningsplan for alle eux uddannelser foreligger som bilag/link. B. Der er dannet en ny eux enhed på begge områder. C. EUX på det tekniske område hænger økonomisk sammen i 2. halvår af 2015, dvs. isoleret betragtet kommer ud med et 0 resultat for 2.halvår. D. EUX business hænger økonomisk godt sammen fra dag % 3

5 Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser delmål 1.4 De gymnasiale uddannelser A. Hvert gymnasium udbyder to talentforløb for alle kommunens 8. og 9.klasser. Det ene som et valgfagstilbud, og det andet som et 5 dages talentforløb. B. De gymnasierettede forløb, som 10cv vil udbyde i 2015 skal indeholde undervisning af lærere fra erhvervsgymnasierne. C. Udbuddet af studieretninger skal analyseres og ændres, således at de appellerer til de unge og lever op til de fornyede krav i gymnasiereformen. D. Gymnasierne skal i samarbejde med kommunen og UU udvikle en ny form for orienteringsaftener i stedet for de hidtidige, som er en begrænset succes. E. Der skal arbejdes med nye undervisningsformer, som supplerer undervisningsformen én lærer - én klasse. Det skal være undervisningsformer, der appellerer til eleverne, og som giver en større elevdeltagelse i undervisningen. F. De erhvervsgymnasiale uddannelser har fra haft omkring 30 % af de elever, som starter på en gymnasial uddannelse i Viborg. Det er et mål at øge denne andel.- Bilag regneark. Hovedparten af de unge, som vælger en gymnasial uddannelse i Viborg Kommune vælger en almen gymnasial uddannelse. Vi vil gerne ændre på fordelingen mellem de gymnasiale uddannelser, hvorfor vi prioriterer i år at udbyde særlige talentforløb for kommunens folkeskole elever. Endvidere skal udbuddet af attraktive studieretninger tilpasses den nye gymnasiereform. A. Beskrivelser af to talentforløb for hvert gymnasium udbudsmateriale vedlagt. B. Elever på 10cv deltager i undervisningstilbud på Viborg Tekniske Gymnasium eller Viborg Handelsgymnasium dokumentation vedlagt. C. Fornyet og tilpasset udbud jf. gymnasiereformen - dokumentation vedlagt. D. Program for orienteringsarrangement vedlægges. E. Der skal beskrives 3 pædagogiske tiltag, som har erstattet dele af den traditionelle undervisningsform med én lærer én klasse. F. I 2015 skal 33 % af de elever, som vælger en gymnasial uddannelse i Viborg, starte på en erhvervsgymnasial uddannelse % 4

6 Indsatsområde 1 Flere i de erhvervsrettede uddannelser delmål 1.5 VEU Med baggrund i de seneste års tilbagegang på VEU-området skal udviklingen vendes. Der er i 2014 vedtaget flere politiske initiativer, som skal styrke VEU-indsatsen både blandt ledige og beskæftigede. Det drejer sig bl.a. om Beskæftigelsesreformen og VEU-milliarden, som begge skal udmøntes i Der foreligger et stort stykke arbejde med at få omsat disse nye politiske initiativer til lokale handlinger, som kan bidrage til en styrkelse af kompetencerne på arbejdsmarkedet. At bidrage til, at de rette kompetencer er til stede i erhvervslivet. 1. VEU aktiviteten blandt beskæftigede skal øges med 5% i antal årselever i forhold til niveauet i Denne stigning svarer til Undervisningsministeriets forventninger til aktivitetsstigningen på baggrund af initiativerne forbundet med VEU-Milliarden 2. VEU aktiviteten blandt ledige skal øges med 5% i antal årselever i forhold til niveauet for Denne stigning skal tillægges forventningerne om, at der vil ske en stigning i aktivitetsniveauet grundet en række initiativer i Beskæftigelsesreformen bl.a. retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, retten til en realkompetencevurdering samt muligheden for at deltage på længerevarende uddannelsesforløb, hvis man er ufaglært % 5

7 basisramme Samlet vægt af Indsatsområde 2 Fremragende undervisning 25 % delmål 2.1 Pædagogisk strategi Der udvikles ny pædagogisk strategi, metoder og modeller for Mercantec med udgangspunkt i EUD reformen, gymnasiereformen og voksenefteruddannelsesindsatsen. Strategien skal sikre, at vi tilbyder vore elever og kursister undervisning, der udfordrer vore elever på flere niveauer, at lærerne er mere sammen med eleverne end tidligere (før OK 13) og således det gøres mindre tidskrævende at afvikle god undervisning. Strategien skal samtidigt sikre et højt fagligt niveau. Alle målgrupper skal indeholdes i strategien; unge, ældre, voksne, talenter og elever med støttebehov. Med baggrund i de ovennævnte reformer er det nødvendigt at prioritere udviklingen af de pædagogiske metoder og modeller. Dette indebærer naturligvis fokus på undervisningsformer, klasseledelse, kompetencekrav til underviserne, talentudvikling og understøtning af elever med behov herfor. A. En ny pædagogisk strategi for EUD, gymnasierne og efteruddannelse er udviklet jf. skolens strategiske målsætninger. B. Der udvikles en oversigt over mulige undervisningsmodeller/metoder, der sikrer god undervisning for færre ressourcer. Herunder skal der udvikles og iværksættes en involverende proces med såvel TR som medarbejdere. C. Implementeringsplan for den nye gymnasiereform er udviklet. 2 6

8 Indsatsområde 2 Fremragende undervisning delmål 2.2. Den professionelle underviser Det nyudviklede kodeks for professionel undervisning, som er udarbejdet inden for alle uddannelsesområder, skal implementeres. Kodekset danner rammerne for klasseledelse, relationer, feedback, lærerrollen og kompetenceudvikling. Elevernes undervisningsevaluering skal afspejle dette kodeks. Med baggrund i På vej mod 2020 og målsætningen om at skabe en undervisning som gør, at alle elever og kursister bliver så dygtige som muligt, har vi valgt at prioritere implementeringen af de netop færdigudviklede koncepter for den professionelle underviser. A. Metoden til implementering af den professionelle underviser skal fastlægges, beskrives og implementeres. B. Undervisningsevalueringerne skal afspejle indsatserne i Den professionelle underviser og resultatet heraf medbringes til MUS samtaler hvorefter handlinger iværksættes. Dokumentation herfor skal foreligge ved årets afslutning. 1 7

9 Samlet vægt Indsatsområde 3 Bedre læringsmiljø 25 % delmål 3.1 EUD Campus EUD campus ombygning på H.C. Andersens Vej startende med centralisering af fagretningerne (ekskl. HS) gf1. De tekniske fagretninger placeres på HOT gangen og der gøres plads til flytning af gf.1 på det merkantile område. Dermed sættes en større tilbygning i gang for at sikre, at HOTs aktiviteter fortsat har et attraktivt uddannelsesmiljø for eleverne. At etablere attraktive campusmiljøer ved at samle vores EUD uddannelser i et særligt erhvervsuddannelsesmiljø. Fokus lægges i år på fagretningerne og dermed på gf1. A. Ombygningen af gf.1 skal være klar til skolestart august B. Den nye tilbygning til HOT er færdig til skolestart august 2016 eller i løbet af efteråret 2016, afhængig af udbudsform. C. Opstart af processen vedr. ombygningen til Handelsskolen igangsættes i efteråret delmål % Erhvervsgymnasialt campus Der skal bygges et samlet erhvervsgymnasium i Banebyen. Der skal i foråret 2015 vælges bygherrerådgiver. Byggeprojektgruppen skal sikre, at det videre forløb med byggeprogram, samarbejdet med Viborg Kommune, fondsinddragelse, brugergruppe mv. igangsættes/fortsættes og tidsplan overholdes. 3 At etablere attraktive campusmiljøer ved at samle vores erhvervsgymnasiale uddannelser i et særligt gymnasialt ungdomsuddannelsesmiljø. A. Bygherrerådgiver valgt i foråret B. Der skal ansættes projektleder til opgaven. C. Samspillet med Viborg Kommune i udbudsfase m.v. skal være klarlagt/afgrænset. D. Der skal være nedsat brugergrupper til sikring af medarbejderinvolvering. E. Det skal i processen være beskrevet, hvorledes der tages hensyn til såvel fysisk, psykisk og æstetisk miljø. 34 % 8

10 delmål 3.3 Undervisningsmiljø Vi vil udvikle et koncept for et godt undervisningsmiljø baseret på DCUMs definitioner og analyse med udgangspunkt i det fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Unge såvel som voksne elever skal indtænkes. Konceptet skal i øvrigt udvikles som beskrevet i strategiplan Mercantec vil gerne være kendetegnet ved at have et godt undervisningsmiljø med god atmosfære, faglig inspiration, godt indeklima og hvor motion og bevægelse indgår. A. Koncept for fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø implementeres - det særlige ungdomsuddannelsesmiljø for gf.1. udvikles, beskrives og implementeres særskilt. B. Motion og bevægelse indgår som en naturlig del af undervisningen, og inspirationskatalog hertil udarbejdes C. Kvalitetsmålinger med en tilfredshed på 70 på indikatorer om fysisk, psykisk og æstetisk miljø D. Der udarbejdes et koncept for elevrådsarbejde central og decentral der sikrer, at elevrådet deltager aktivt i arbejdet med godt undervisningsmiljø % 9

11 Samlet vægt Indsatsområde 4 Professionel ledelse 25 % delmål 4.1 Pædagogisk og administrativ ledelse Kodeks for professionel ledelse udvikles i samarbejde med ledere og medarbejdere. Kodeks skal indeholde elementer af trivsel, tæt-påundervisning/øvrige opgaver, økonomistyring, struktur, kompetence opbygning, organisering, effektivisering og brug af de nye muligheder (OK13). Vi står overfor store udfordringer i sektoren, og for at lede organisationen sikkert igennem forandringerne stilles der krav om professionel ledelse. Ledelsesopgaven skifter fra en administrativ prioritering til en pædagogisk og personalemæssig prioritering. Der er mere end nogensinde også behov for skarp økonomistyring. 4 Der defineres i perioden hvilke KPI er vi udvælger til at måle god ledelse, og også målsætningen fastsættes. Der gennemføres i perioden en leder evaluering (360 gr.) delmål 4.2 Trivsel Vi har primo 2015 igangsat en trivselsanalyse og APV og vi har endnu ikke set resultaterne. De punkter fra analysen, som afviger mest fra det ønskede mål identificeres, og handlinger iværksættes. Med baggrund i de mange forandringer, som pt. gennemføres på Mercantec, skal fokus holdes på trivsel for medarbejderne. Alle medarbejdere skal have indflydelse på eget arbejde, og fastlæggelsen af jobindhold og jobvaretagelse skal ske i dialog mellem leder og medarbejder. Fordybelse, trivsel og fleksibilitet skal tilgodeses. På en scala fra 1-10 i Trivselsundersøgelsen 2015 hvor 10 er den højeste score skal undersøgelsens gennemsnit være mindst 7. For alle målinger under 7 iværksættes handlinger til forbedring af trivslen. Forefindes der afdelinger, hvori trivslen er særlig udfordret, iværksættes udover korrigerende handlinger endnu en måling sidst på året for at følge udviklingen. 4 10

12 Mål i ekstrarammen Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 1 Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. delmål 1.1 Der udarbejdes en struktur og målsætning for videndeling mellem underviserne et med dette er at reducere og effektivisere arbejdet for den enkelte, således at eleven modtager mere undervisning for samme eller færre ressourcer end i dag. 1 i ekstraramme Et system for videndelig er beskrevet pr. afd., indeholdende såvel system for planlagt fysisk fælles forberedelse som ajourført offentlig materialedatabase pr. afd. delmål 1.2 Der udarbejdes en analyse af hvilke opgaver, der kan løses af andre end lærerne samt af, hvilke der evt. kan varetage disse opgaver et med dette er at finde måder, hvorpå lærerne kan anvende en større del af deres arbejde sammen med eleverne med undervisning/læringsaktiviteter. Det forventes at de medarbejdere, som evt. fremadrettet skal løse disse opgaver, kan gøre det for en mindre omkostning samlet set end i dag. 1 i ekstraramme Der skal foreligge en færdig analyse af ovennævnte og iværksættes handlinger i en eller flere pilotafdelinger. 11

13 Mål i ekstrarammen Samlet vægt af ekstraramme Indsatsområde 2 En målrettet indsats mod frafald delmål 2.1 Der udarbejdes maksimale mål for frafaldet på de enkelte uddannelsesområder i henhold til tidligere års måltal. et er at fastholde elever i deres uddannelsesvalg og sikre, at flest mulige gennemfører deres uddannelse. Med udgangspunkt i skolens opgørelser over frafald er målene for 2015 følgende: MetalCraft: Frafaldet for skoleåret 2014 var 13,89 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 % AutoTeknisk Center: Frafaldet for skoleåret 2014 var 21,43 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. House of Technology: Frafaldet for skoleåret 2014 var 22,27 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks.14 %. Byggetek: Frafaldet for skoleåret 2014 var 13,07 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. Hotel og Restaurantskolen: Frafaldet for skoleåret 2014 var 16,97 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. Handelsskolen Viborg: Frafaldet for skoleåret 2014 var 13,84 %, og frafaldsmålet for skoleåret 2015 er maks. 14 %. Viborg Handelsgymnasium: På Viborg Handelsgymnasium var der i skoleåret et frafald på 0 %. Frafaldsmålet for 2015 er maks. 6 %. Viborg Tekniske Gymnasium: Frafaldet for skoleåret 2014 var 8,20 %, og frafaldsmålet for 2015 er maks. 6 %. På erhvervsuddannelserne vurderes et mål på 14 % at være optimal for sikring af god undervisningskvalitet. Målet for direktøren er et gennemsnit på max. 12 % 2 i ekstraramme 12

14 delmål 2.2 Der udarbejdes maksimale mål for fravær på de enkelte uddannelsesområder i henhold til hidtidige måltal. At lave en målrettet indsats mod fravær i vore uddannelser. Der indsættes måltal for 2015 fordelt pr. uddannelsesafdeling. Vi vælger fravær på EUD grundforløbene, idet udfordringen er størst på disse. I 2015 måles op imod hhv. grundforløb i 1. halvår og GF2 i 2. halvår. Der måles særskilt på gf1. På gymnasieområderne vælger vi fravær på 1. år. Vi måler igen i uge 17 (2 dage) og i uge 41 (2 dage) lektion 1,2,3,4. Bilaget, som er fundamentet for udregningen, vedlægges som bilag. MetalCraft: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 10,95 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. AutoTeknisk Center: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 21,3 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. House of Technology: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 19,9 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. Byggetek: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 18,1 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. Hotel og Restaurantskolen: Fraværet i 2014 var gennemsnitligt 21,75 %. Fraværsmålet er maks. 10 %. Handelsskolen Viborg: Fraværet i uge 17 var gennemsnitligt 7,1 %. Fraværsmålet er maks. 8 %. Viborg Handelsgymnasium: Fraværet i uge 17 var gennemsnitligt 4,25 %. Fraværsmålet er maks. 5 %. Viborg Tekniske Gymnasium: Fraværet i uge 17 var gennemsnitligt 5,9 %. Fraværsmålet er maks. 5 %. GF1: Mål 10 % 2 i ekstraramme 13

15 I forbindelse med opgørelsen af resultatlønskontrakten ultimo 2015 indsættes der ved hvert indsatsområde kolonner hvori beskrives målopfyldelsen, herunder opnåelsen i pct., begrundelse for opnåelse og dokumentation vedlægges. Når der under et indsatsområde er angivet mere end én måleindikator vægter de angivne måleindikatorer lige meget. Basisrammen udgør x kr. og ekstrarammen udgør x kr. Totalt udgør resultatlønskontrakten x kr. Resultatlønskontrakten er ikke pensionsgivende og procentreguleres ikke. Ved direktørens eventuelle fratrædelse i resultatlønskontraktperioden opgøres kontrakten pr. 31. december 2015 og udmøntes forholdsmæssigt efter det opnåede resultat samt det antal måneder af kontraktperioden, som ansættelsen har varet. Viborg den Gert Ringgaard Bestyrelsesformand Kirsten Holmgaard Direktør 14

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2014 Udmøntning

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2014 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2014 Udmøntning Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.16 til 31.12.16

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.16 til 31.12.16 Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.16 til 31.12.16 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

skolens mangfoldighed og fremtidige mulighed for vækst og udvikling. 2 Mercantec Strategiplan på vej mod 2020

skolens mangfoldighed og fremtidige mulighed for vækst og udvikling. 2 Mercantec Strategiplan på vej mod 2020 På vej mod 2020 Mercantecs symbolgrafik udspringer fra et plus og er et symbol på Mercantecs komplekse sammensætning af uddannelsestilbud. Symbolet er dybt forankret i organisationen og underbygger skolens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Hans Chr. Jeppesen for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for direktør Hans Chr. Jeppesen for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for direktør Hans Chr. Jeppesen for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH

Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Undervisningsmiljøvurdering 2015 på AARHUS TECH Indsatsen på AARHUS TECH i forhold til undervisningsmiljø skal ses i sammenhæng med indsatserne for forbedring af elevtilfredsheden, øget gennemførelse,

Læs mere

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering

Resultatkontrakt AMU- Vest. Afrapportering Resultatkontrakt AMU- Vest Afrapportering 1. Indledning Der er ved indgåelse af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og direktøren aftalt, at de i det følgende beskrevne resultatmål udgør grundlaget

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Evaluering af målopfyldelsesgrad

Evaluering af målopfyldelsesgrad Evaluering af målopfyldelsesgrad Nedenfor evalueres målopfyldelsesgrad for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 indgået mellem Erhvervsgymnasiet Grindsteds bestyrelse og direktør

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Formål med kontrakten: Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler

Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Kvalitetsløft gennem nye arbejdstidsregler Jørgen Balling Rasmussen og Elsebeth Pedersen Undervisningsministeriet Side 1 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne, UVM, dec. 2012 Mål Regeringens overordnede

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere