Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods"

Transkript

1 Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med transport fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning, af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage 1.1. Affaldet kan på betingelserne i nedennævnte punkt transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR uden at: Særlig bestemmelse 650 i kapitel 3.3, Punkt , Afsnit og 4.1.4, Afsnit , Afsnit 5.1.4, Indledningen til punkt for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde oplysninger om alle farlige stoffer og genstande, der transporteres, og Punkt (f) 1.2. Affaldet skal være af en type som forekommer eller har forekommet i detailhandlen. Affaldet må ikke være genstande, såsom lithiumbatterier eller akkumulatorer Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til en af klasserne 3, 4.1, 6.1, 8 og 9. Affaldet må endvidere ikke have sekundære oxiderende egenskaber Affaldet skal emballeres på én af følgende måder: Indvendige emballager med indtil 5 liter flydende affald skal i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nedennævnte punkt 1.8, pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer: a) Plasttromle med aftageligt låg (1H2) b) Ståltromle med aftageligt låg (1A2) Affald, der henføres til emballagegruppe III, skal dog pakkes i en ydre emballage, der som minimum er Y-mærket Tomme, urensede indvendige emballager og indvendige emballager med indtil 5 kg fast affald skal i overensstemmelse med klassificeringen, jf. nedennævnte punkt 1.8, pakkes i en ydre emballage af én af følgende typer: a) Plasttromle med aftageligt låg (1H2) b) Ståltromle med aftageligt låg (1A2) c) Kasse af homogen plast (4H2) med låg d) Storemballage af stiv plast (50H) e) IBC af stiv plast (11H2)

2 Affald, der henføres til emballagegruppe III, skal dog pakkes i en ydre emballage, der som minimum er Y-mærket Tomme, urensede indvendige emballager eller indvendige emballager med fast affald, der pakkes sammen med indvendige emballager med flydende affald, skal dog emballeres i overensstemmelse med punkt Indvendige emballager skal, medmindre der som ydre emballage anvendes en plasttromle med aftageligt låg (1H2), anbringes i den ydre emballage i en plastsæk, som skal omslutte alle de indvendige emballager. Plastsækken skal snøres til, inden den ydre emballage lukkes Indvendige emballager, bortset fra tomme, urensede emballager, skal pakkes i den ydre emballage ved hjælp af inert stødabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til at udfylde eventuel overskydende plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt under normale transportforhold. Indvendige emballager med indhold af flydende affald skal desuden pakkes i den ydre emballage ved hjælp af væskeabsorberende materiale i tilstrækkelig mængde til, at det flydende affald i de to indvendige emballager, der indeholder de største mængder, kan absorberes Låg på den ydre emballage skal forblive lukket, hvis emballagen ændrer orientering, f.eks. ved væltning Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til det UN-nummer, den godsbetegnelse og den emballagegruppe, der bedst muligt dækker de væsentligste fareegenskaber, jf. afsnit i ADR om klassificering af blandinger og opløsninger. Hvis den ydre emballage indeholder både indvendige emballager med fast affald og indvendige emballager med flydende affald, skal det samlede indhold henføres til et UN-nummer og en godsbetegnelse for væsker Den ydre emballage skal mærkes med påskrifter og faresedler i overensstemmelse med klassificeringen, jf. ovennævnte punkt 1.8. Herudover skal den mærkes med etiket med teksten»farligt affald«. Etiketten skal have A5-format liggende (210 mm 148 mm) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort. IBC s med en kapacitet på mere end 450 liter og storemballager skal være forsynet med påskrifter, faresedler og etiketter på to modstående sider Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. ovennævnte punkt 1.8. Den samlede mængde af hver type farligt gods, hvis UN-nummer, officielle godsbetegnelse eller eventuelt emballagegruppe adskiller sig fra de andres skal angives som en bruttovægt eller som et estimeret volumen eller en estimeret nettovægt. Efter de i punkt (a), (b), (c), (d) og (k) og i ADR krævede oplysninger skal Farligt affald, transport i henhold til nationale regler angives. Angivelse af den tekniske betegnelse, jf. særlig bestemmelse 274 i kapitel 3.3 i ADR, kan udelades Underafsnit i ADR finder ikke anvendelse. 2. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med transport fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning, af affald, der er farligt gods, i mængder på indtil 30 liter henholdsvis 30 kg pr. indvendig emballage 2.1. Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af ovennævnte kapitel 1, med følgende supplementer og afvigelser: a) Den ydre emballage, jf. ovennævnte punkt 1.4, skal være X-mærket. b) Indvendige emballager med flydende affald, må tillige pakkes i en X-mærket kasse af homogen plast (4H2) med låg, hvis de indvendige emballager kun pakkes i ét lag.

3 2.2. Transport af affald i mængder på højst 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage kan ske i henhold til enten kapitel 1 eller dette kapitel. 3. Særlige bestemmelser for dokumentation i forbindelse med transport fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning, af affaldsaerosolbeholdere 3.1. Affaldsaerosolbeholdere kan på betingelserne i nedennævnte punkt transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR uden at: Indledningen til punkt for så vidt angår kravet om, at transportdokumentet skal indeholde oplysninger om alle farlige stoffer og genstande, der transporteres, og (f) 3.2. Affaldsaerosolbeholderne skal være af en type som forekommer i detailhandlen Aerosolbeholderne skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til UN 1950 Aerosoler. Aerosolerne må ikke have oxiderende egenskaber Aerosolbeholderne må ikke pakkes sammen med andet farligt gods Det samlede indhold af den enkelte ydre emballage skal henføres til den klassifikation under UN 1950, der dækker flest mulige af indholdets farlige egenskaber, idet egenskaberne prioriteres som følger: brandfarlig (F), giftig (T), ætsende (C), kvælende (A) (laveste prioritet) Deklarering i transportdokumentet skal ske i overensstemmelse med klassificeringen, jf. ovennævnte punkt 3.5, idet mængden angives som en bruttovægt. Efter de i punkt (a), (b), (c), (d) og (k) og i ADR krævede oplysninger skal Farligt affald, transport i henhold til nationale regler angives Underafsnit i ADR finder ikke anvendelse. 4. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med transport af affald, der er farligt gods, indsamlet fra laboratorier og klinikker, i mængder på indtil 5 liter henholdsvis 5 kg pr. indvendig emballage 4.1. Affaldet kan transporteres på samme betingelser som affald omfattet af ovennævnte kapitel 1, med følgende supplementer og afvigelser: a) Affaldet skal være fra laboratorier eller klinikker. b) Afvigende fra ovennævnte punkt 1.2, behøver affaldet ikke at forekomme eller have forekommet i detailhandlen. c) Den ydre emballage, jf. ovennævnte punkt 1.4, skal være X-mærket og af typen plasttromle med aftageligt låg (1H2) eller ståltromle med aftageligt låg (1A2). d) Etiketten, jf. ovennævnte punkt 1.9, 2. pkt., skal indeholde teksten»farligt affald (indsamlet fra laboratorier og klinikker)«. e) Efter de i punkt (a), (b), (c), (d) og (k) og i ADR krævede oplysninger skal Farligt affald (indsamlet fra laboratorier og klinikker), transport i henhold til nationale regler angives. 5. Særlige bestemmelser for klassificering, emballering, mærkning og dokumentation i forbindelse med transport til midlertidigt forarbejdningsanlæg af blandet farligt affald eller problemaffald, der indeholder farligt gods, indsamlet fra husstande

4 5.1. Affaldet kan på betingelserne i nedennævnte punkt transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR, uden at: del 2 for personer i husstande, hvorfra affaldet indsamles, kapitel 3.3, kapitel 4.1, bortset fra punkt , og , afsnit 5.1.4, kapitel 5.2, afsnit 5.4.1, punkt , punkt for så vidt angår, at de skriftlige anvisninger skal være på fire sider, og fodnote 2 og 4 i afsnit Affaldet skal fra hver husstand være pakket med henblik på indsamling fra husstande af blandet farligt affald eller problemaffald Affaldet skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til: a) Emballagegruppe II eller III i klasse 3, 4.1, 6.1, 8 eller 9, b) Aerosoler i klasse 2, c) Lightere og refiller til lightere i klasse 2, eller d) Røgalarmer i klasse Affaldet skal være pakket i en X- eller Y-mærket og UN-godkendt ydre emballage af typen kasse af homogen plast (4H2) med låg Den, der foranlediger, at der sker indsamling, er at betragte som afsender og skal inden transporten navnlig sikre: a) At indvendige emballager er anbragt i den ydre emballage på en sådan måde, at de under normale transportforhold ikke kan gå i stykker eller lade indholdet slippe ud i den ydre emballage, b) At indvendige emballager, der indeholder væsker, er pakket med lukningen opad, c) At eventuelle utætheder ikke medfører en væsentlig nedsættelse af den ydre emballages beskyttende egenskaber, d) At den ydre emballage ikke indeholder andet farligt gods end det i ovennævnte punkt 5.3 nævnte, og e) At bruttovægten af kolli ikke overstiger 12 kg Den ydre emballage må ikke indeholde skarpe eller spidse genstande, medmindre den er indrettet på en sådan måde, at de skarpe og spidse genstande ikke kan komme i kontakt med det farlige gods Den ydre emballage skal mærkes med en etiket med teksten»farligt affald (fra husstande kan indeholde farligt gods)«. Etiketten skal have A5-format liggende (210 mm 148 mm) og skal være orange med sort tekst og med en 5 mm bred kant ligeledes i sort Mængden af affald pr. transporterende enhed, der transporteres i henhold til bestemmelserne i dette punkt, må ikke overstige 1800 kg (brutto) Såfremt mængden af affald pr. transporterende enhed ikke overstiger 300 kg (brutto), kan ladningen antages at overholde undtagelsesgrænserne i underafsnit i ADR Der må ikke samtidig transporteres andet farligt gods på den transporterende enhed.

5 5.11. Kolli skal transporteres i åbne eller ventilerede køretøjer eller containere Medmindre underafsnit i ADR finder anvendelse, skal der medbringes skriftlige anvisninger, der i form og indhold som minimum svarer til første side af den fire siders model i punkt i ADR Medmindre underafsnit i ADR finder anvendelse, skal der medbringes øjenskyllevæske, flugtmaske, skovl, afløbsdække og opsamlingsbeholder foruden øvrigt udstyr i henhold til afsnit i ADR. 6. Særlige bestemmelser for mærkning i forbindelse med transport fra et indsamlingssted, der indgår i en kommunal indsamlingsordning, af visse affaldstrykbeholdere 6.1. Trykbeholderne kan på betingelserne i nedennævnte punkt transporteres i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR, uden at kapitel 5.2 i ADR finder anvendelse for kolli: 6.2. Trykbeholdernes indhold skal i overensstemmelse med klassificeringskriterierne i ADR kunne henføres til UN 1044, UN 1965 eller UN 2037 i klasse Trykbeholderne skal pakkes i en ekstra ydre emballage, der skal være mærket med bogstaverne UN efterfulgt af UN-nummeret og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kravene for kolli i afsnit i ADR Der må kun pakkes trykbeholdere henført til samme UN-nummer i samme ekstra ydre emballage.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7 KAPITEL 6.7 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, FREMSTILLING, EFTERSYN OG PRØVNING AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm.: Mht. faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere