Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen. Niels Abildtrup deltog fra kl Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendtes.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 2 Sagsnr. Side 1. LBR s budget pr. 1. december 2011 og oversigt over projekter Kommunens anvendelse af praktikker pr. 1. december 2011 samt voksenlærlinge-forløb pr. 1. december Årsplan 2012 for Midler til de lokale beskæftigelsesråd i Opfølgningsrapport for 4. kvartal Orientering om projekt LM glasfiber Kommunikation af LBR-projekter Kort version af Beskæftigelsesplan Opsigelse af lejemål i Kolding Storcenter Nyt fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Aktivering af selvforsørgere Styrket indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere... 23

3 Sidenr LBR s budget pr. 1. december 2011 og oversigt over projekter Sagsid.: 10/28602 Orientering om s budget pr. 1. december 2011 samt oversigt over igangsatte projekter pr. 1. december De igangsatte projekter omhandler de projekter, som har bevilget midler til.. at oversigterne tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Oversigterne vil blive gennemgået på mødet. Bilag: /11 Åben Oversigt over projekter pr. 1. december /11 Åben LBR - budget pr. 1. december 2011

4 Sidenr Kommunens anvendelse af praktikker pr. 1. december 2011 samt voksenlærlingeforløb pr. 1. december 2011 Sagsid.: 06/17126 Der er udarbejdet en status over kommunens anvendelse af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud pr. 1. december Oversigten indeholder navn på de virksomheder, der har borgere ansat i praktik eller løntilskud. Dette gælder både private, kommunale, regionale og statslige arbejdspladser samt foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Herudover bliver også orienteret om kommunens anvendelse af voksenlærlinge pr. 1. december at oversigterne tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at der til næste møde redegøres for mulighederne for at kvalitets-forbedre offentlige løntilskud med f.eks. tættere opfølgning samt at mulighederne for at anvende jobrotation i større omfang undersøges. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at det af lov om aktiv beskæftigelsesindsats 49a samt i 96 i bekendtgørelsen fremgår, at kommunen skal underrette om anvendelsen af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud. Kommunen skal underrette én gang om måneden. Den enkelte kommune og råd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. På s møde den 12. december 2006 (sag nr ) blev det besluttet, at underretningerne fremlægges kvartalsvis på rådets ordinære møder. Herudover vil der også fremgå en oversigt over kommunens anvendelse af voksenlærlinge.

5 Sidenr. 5 Desuden har anmodet om en stikprøveundersøgelse af effekten ved ansættelse i offentlig løntilskud. Jobcenter Kolding har derfor tilfældigt udvalgt 28 borgere, som indenfor de seneste 2-3 måneder har været ansat i en offentlig løntilskudsstilling. De 28 borgeres beskæftigelsessituation umiddelbart efter endt ansættelse med offentligt løntilskud samt 2-3 måneder senere er undersøgt. Resultatet af undersøgelsen er vedhæftet. Bilag: /11 Åben Voksenlærlingeforløb pr. 1. december /11 Åben Oversigt over praktikker og løntilskud pr /11 Åben Stikprøve for LBR - effekten af offentlige løntilskud

6 Sidenr Årsplan 2012 for Sagsid.: 11/28627 Der er udarbejdet et forslag til årsplan 2012 for. I årsplanen indgår rådets mødeplan samt en oversigt over hvilke emner, der som minimum vil blive behandlet på hvert af rådets møder.. at årsplanen for 2012 godkendes. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson,, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at det af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46 fremgår, at de lokale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge resultaterne og effekterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag og forbedringer i indsatsen. De lokale beskæftigelsesråd skal inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, at der sker ændringer i planen. Til brug for løsningen af opgaven, skal de lokale beskæftigelsesråd have en række redskaber stillet til rådighed. Dette kan f.eks. være resultatrevisionen samt den årlige analyserapport. Årsplanen og strategiplanen skal i fællesskab medvirke til at sikre, at rådet systematisk modtager fyldestgørende information om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Elementer i årsplanen for 2012 Årsplanen indeholder de emner, der som minimum bør indgå i rådets arbejde i Det vil sige, at årsplanen udelukkende fokuserer på den formelle hovedopgave, som består i at overvåge resultater og effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats samt at rådgive om tiltag til forbedringer af indsatsen.

7 Sidenr. 7 Årsplanen har ud fra en planlægningsmæssig vinkel, det formål at skabe overblik over de væsentligste emner i forhold til rådgivning af Arbejdsmarkedsudvalget. Under rådgivningsrollen overfor de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, fremgår det af 47 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at rådet skal anvende den årlige bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer. De lokale beskæftigelsesråd skal indenfor rammen af beskæftigelsesplanen udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke denne indsats. Den nuværende strategiplan for danner i 2012 baggrund for hvilke initiativer som vil igangsætte og hvor rådet vil udmønte dets midler. Disse beskrivelser er altså ikke med i årsplanen. Proces vedr. beskæftigelsesplanen Af s forretningsorden 3 fremgår det, at beskæftigelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd inden udgangen af april måned og at planen umiddelbart efter Arbejdsmarkedsudvalget behandling i juni måned sendes til rådets medlemmer til orientering. Dette giver medlemmerne mulighed for konstruktivt at inddrage deres baglande forud for afgivelse af høringssvar i august De 2 næstformænd fra Det Lokale Beskæftigelsesråd deltager på det efterfølgende møde i Arbejdsmarkedsudvalget, hvor høringssvaret behandles. Denne proces er også beskrevet i årsplanen. Bilag: /11 Åben LBR årsplan 2012

8 Sidenr Midler til de lokale beskæftigelsesråd i 2012 Sagsid.: 11/26725 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 17. oktober 2011 udmeldt den foreløbige fordeling af bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Efter 47 i bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, afsættes der årligt et beløb til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Bevillingsudmeldingen sker med forbehold for eventuelle ændringer af bevillingen i forbindelse med den endelige vedtagelse af finansloven for Når finansloven er endelig vedtaget, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen udsende en endelig bevillingsudmelding. Det samlede beløb til fordeling udgør kr , hvoraf Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune modtager kr Ved telefonisk kontakt til Arbejdsmarkedsstyrelsen den 5. december 2011, er det oplyst, at bevillingen til De Lokale Beskæftigelsesråd i forbindelse med finanslovens vedtagelse er reduceret til et niveau, som ligger under I 2011 var bevilling til i Kolding kr Den endelige bevilling og fordeling mellem kommunerne er endnu ikke fastsat, men Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer, at kunne udsende endelig bevilling og fordeling i januar 2012.

9 Sidenr. 9 Bilag: /11 Åben Foreløbig LBRfordeling2012.xls /11 Åben Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2012.pdf

10 Sidenr Opfølgningsrapport for 4. kvartal 2011 Sagsid.: 11/32141 Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet en opfølgningsrapport for 4. kvartal og Arbejdsmarkedsudvalget. at rapporten tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Opfølgningsrapporten vil blive gennemgået på mødet. Bilag: /11 Åben Opfølgning til lokale politikere 4. kvt 2011 Kolding.pdf

11 Sidenr Orientering om projekt LM glasfiber Sagsid.: 10/18006 Projektleder Ingelise Bøhme vil på mødet give en orientering om status på projekt LM Glasfiber.. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

12 Sidenr Kommunikation af LBR-projekter Sagsid.: 09/10443 Der ansøges om midler til systematisk interessentkommunikation.. at der i 2012 afsættes kr til systematisk interessentkommunikation. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling På s møde den 22. oktober 2009 (sag nr. 9), blev der bevilget midler til opstart og igangsætning af systematisk interessentkommunikation samt midler til videreførelse af konceptet i 2010 og på rådets møde den 16. december 2010 blev der bevilget midler til videreførelse i Systematisk interessentkommunikation har til formål at understøtte og styrke Det Lokale Beskæftigelsesråds rolle som bindeleddet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Kolding, ved at informere alle interessenter om tiltag på arbejdsmarkedsområdet. Konkret foregår kommunikationen ved, at der efter hvert af rådets møder, udpeges en række relevante historier, som indgår i et elektronisk nyhedsbrev, som sendes til ca. 461 samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere i denne forbindelse er medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget, s medlemmer, medarbejderne på Jobcenter Kolding, virksomheder som Jobcenter Kolding har et samarbejde med samt øvrige interessenter og aktører. Herudover identificeres der i samarbejde med Kolding Kommunes Kommunikationstjeneste en historie, som kan have interesse for en bredere målgruppen end de parter, som Jobcenter Kolding sædvanligvis kommunikerer og samarbejder med. Dette indebærer blandt andet, at Kommunikationstjenesten er med i processen omkring udvælgelse af historier og projekter, som gøres til genstand for udarbejdelse af pressemeddelelser og

13 Sidenr. 13 også i forhold til en vurdering af, hvorvidt der er tale om historier og projekter, som kan have mere end lokal interesse. Økonomiske konsekvenser Udsendelse af nyhedsbreve (hver anden måned efter afvikling af LBR s møder) Kr Udarbejdelse af pressemeddelelser Kr I alt Kr Lovgivning Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 48, stk. 4, fremgår det at rådets midler kan anvendes til evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. s strategiplan for Af s strategiplan for , fremgår det under strategi F, kommunikation og synliggørelse af LBR, at rådet har et mål om at formidle viden og information til andre aktører og samarbejdspartnere og dette skal ske ved hjælp af pressemeddelelser, nyhedsbreve samt systematisk og bevidst at formidle viden til aktører og samarbejdspartnere.

14 Sidenr Kort version af Beskæftigelsesplan 2012 Sagsid.: 11/10696 Jobcenter Kolding har, i samarbejde med reklamebureauet Wanek og Myrner, udarbejdet en kort version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsudvalget og. at den korte version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 tages til efterretning. til den at den korte version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Lis Ravn Ebbesen, Christian Kloppenborg-Skrumsager Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

15 Sidenr. 15 Sagsfremstilling Jobcenter Kolding har, i samarbejde med reklamebureauet Wanek og Myrner, udarbejdet en kort og mere læsevenlig version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 med økonomisk støtte fra. Jobcenter Kolding ønsker med en kort og læsevenlig version af beskæftigelsesplanen for 2012 at præsentere Kolding Kommunes beskæftigelsesplan til et så bredt publikum som muligt. Bilag: /11 Åben Endelig Version fra Wanek og Myrner

16 Sidenr Opsigelse af lejemål i Kolding Storcenter Sagsid.: 09/3270 Antallet af besøgende i Jobbutikken i Kolding Storcenter er på et lavt niveau, hvorfor det indstilles at opsige lejemålet et halvt år før tid. Arbejdsmarkedsudvalget og. at lejemålet for Jobbutikken i Kolding Storcenter opsiges pr. 31. december til at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Lis Ravn Ebbesen, Christian Kloppenborg-Skrumsager Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

17 Sidenr. 17 Sagsfremstilling Som et led i Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2010 blev der etableret en jobbutik i Kolding Storcenter, som skulle fungere som satellit til Jobbutikken i Ny Vestergade og hermed være et sted, hvor borgere kunne komme ind fra gaden og søge job samt modtage rådgivning og vejledning. Placeringen i Kolding Storcenter skyldtes ønsket om at være synlig et sted, hvor mange borgere har deres gang. Kolding Kommune indgik derfor den 1. september 2009 en tidsbegrænset lejekontrakt med Danica Ejendomsselskab ApS vedrørende butikslejemål i Kolding Storcenter. Lejemålet er aftalt med automatisk ophør den 31. august Kolding Kommune har i perioden fra kontraktens indgåelse og indtil dato anvendt lokalerne til Jobbutik. Det Lokale Beskæftigelsesråd finansierer huslejen og indretning af jobbutikken i Kolding Storcenter for 2010, 2011 og 2012 mens 2 ansatte ved Jobcenter Kolding betjener Jobbutikken i Kolding Storcenter. Nedenfor følger en oversigt over besøgstallene i jobbutikken i perioden fra oktober 2010 til og med september Antal besøgende Antal arbejdsdage og evt. helligdage Oktober arbejdsdage Efterårsferie i uge 42 November arbejdsdage December arbejdsdage Lukket i uge 52 Januar arbejdsdage Februar arbejdsdage Vinterferie i uge 7 Marts arbejdsdage April arbejdsdage - 3 helligdage over påske Påskeferie i uge 16 Maj arbejdsdage Juni arbejdsdage Der blev ikke talt besøgende i uge 26 2 helligdage Juli arbejdsdage August arbejdsdage September arbejdsdage Cirka et år efter Jobbutikkens start kan det konstateres, at antallet af besøgende i Jobbutikken i næsten hele perioden har holdt sig under 30 besøgende pr. dag og i længere perioder har besøgstallene været neden omkring besøgende om dagen. Desværre har det vist sig, at Kolding Kommune ikke har formået at drage fordel af placeringen i Kolding Storcenter. Endvidere er Jobcenter Kolding under et administrativt pres, hvorfor en forflytning af de to fuldtidsmedarbejdere i Jobbutikken medfører en mere optimal anvendelse af de samlede administrative ressourcer. De to fuldtidsmedarbejdere i Jobbutikken udfører i forvejen andre administrative opgaver, når der ikke er kunder i Jobbutikken.

18 Sidenr. 18 Det er umiddelbart Socialforvaltningens opfattelse, at kommunen i løbet af et par måneder kan have forladt og istandsat lejemålet, således at det allerede inden årsskiftet 2011/12 kan være klar til genudlejning Socialforvaltningen har derfor den 16. august 2011 rettet henvendelse til Steen & Strøm Danmark A/S med henblik på at få afklaret mulighederne for, at lejeforholdet mellem Kolding Storcenter og Kolding Kommune kan ophøre før aftalt tid. Steen & Strøm Danmark A/S har i et brev af den 31. august 2011 meddelt, at man er indforstået med evt. at søge Kolding Kommunes lejemål i Kolding Storcenter genudlejet allerede fra den 1. januar Kommunaldirektøren skal derfor foreslå, at Socialforvaltningen, på vegne af Kolding Kommune, opsiger lejemålet pr. 31. december 2011 i Kolding Storcenter med fraflytning hurtigst muligt. Centralforvaltningens bemærkninger Der er ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

19 Sidenr Nyt fra medlemmerne Sagsid.: 10/31160 For at sikre en maksimal inddragelse af s baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer.. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

20 Sidenr Orientering fra forvaltningen Sagsid.: 10/31160 Orientering om nyt fra forvaltningen.. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

21 Sidenr Aktivering af selvforsørgere Sagsid.: 11/32551 LO fremsender forslag om drøftelse af aktivering af selvforsørgere.. at sagen drøftes. Beslutning den Et enigt råd besluttede, at problemstillingen optages i projekt råderum. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Jobcentrenes pligt til at give alle selvforsørgende tilbud om aktivering fremgår af 75 a, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, har ret til tilbud efter kapitel 10-12, med mindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give tillægsydelser efter kapitel 14 og 15. Hermed er hovedreglen, at jobcentrene har pligt til at give alle selvforsørgende, der beder om det, et tilbud efter Lov om aktivbeskæftigelse kapitler 10-12, medmindre jobcenteret skønner, at et tilbud ikke vil forbedre den pågældendes muligheder for at få beskæftigelse. Pligten til at give tilbud omfatter også selvforsørgende udlændinge, der ikke er omfattet af retten til tilbud efter integrationsloven. Jobcentrene kan kun give afslag på tilbud, hvis jobcentrene skønner, at et tilbud ikke kan forbedre den selvforsørgendes mulighed for at få beskæftigelse. Som eksempel på dette kan næves, at jobcentrene vurderer, at ansøgeren ikke har brug for tilbud, fordi den pågældende allerede har de fornødne kvalifikationer til at finde beskæftigelse. Lige- som ved tilbud til dagpenge-, kontant-, og starthjælpsmodtagere er det jobcentret, der efter en konkret vurdering af personens forudsætninger og arbejdsmarkedets behov beslutter, hvilket tilbud der skal gives, og hvor længe tilbuddet skal vare.

22 Sidenr. 22 Efter 23, stk. 5 i integrationsloven er det endvidere bestemt at: Kommunalbestyrelsen skal give en flygtning eller familiesammenført udlænding, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager introduktionsydelse eller starthjælp eller kontanthjælp, tilbud efter 23 a 23 c, hvis den pågældende anmoder herom, medmindre ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder Således har en nyankommen udlænding, der ikke modtager offentlig forsørgelse, som udgangspunkt ret til at få et tilbud om aktivering, såfremt dette ønskes. Et sådant tilbud skal dog have til formål at bringe den pågældende i beskæftigelse. Kommunalbestyrelsen kan derfor undlade at give tilbud, hvis et tilbud efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke vil forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder. Kolding Kommune administrerer ovenstående regler i forhold til selvforsørgere ud fra et individuelt skøn. Selvforsørgende borgere, hvis arbejdsevne er truet har også ret til de ovennævnte tilbud ud fra et individuelt skøn. Der er endvidere i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4 a stk. 3 fastsat regler om, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om krav til undersøgelse af arbejdsevnen i behandlingen af sager, der vedrører revalidering eller fleksjob. Beskæftigelsesministeren har udstedt Arbejdsevnebekendtgørelsen, som specificerer de nærmere regler for, hvorledes arbejdsevnen skal beskrives, udvikles og vurderes(arbejdsevnemetoden). I forbindelse med vurdering af arbejdsevnen kan, der indgå arbejdsprøvninger. Opstart af arbejdsprøvningen vil som hovedregel først ske når tilstanden er tæt på eller er stationær. Der er aktuelt 118 selvforsørgere i Kolding Kommune, hvoraf 77 er omfattet af integrationsloven og 44 af beskæftigelsesindsatsloven. Endvidere er de administrative procedurer vedrørende sagsoverlevering fra Sygedagpengeafdelingen til Beskæftigelsesrådgivningen vedlagt. Bilag: /11 Åben Procedure - sager der skal visiteres direkte til Beskæftigelsesrådgivningen

23 Sidenr Styrket indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere Sagsid.: 11/18041 Jens M. Andersen (DA) og Jens Lund (LO) fremsender pr. 12. december 2011 brev vedr. udfaldstruede dagpengemodtagere. Af brevet fremgår følgende: I forbindelse med at der i Kolding Kommune er mange ledige dagpengemodtagere, som er ved at miste retten til dagpenge, anbefaler vi, at der igangsættes en ekstra indsats. Vi anbefaler derfor, at afsætter en ramme på Kr. til en forstærket indsats rettet imod udfaldstruede dagpengemodtagere. Den konkrete indsats skal iværksættes på baggrund af det arbejde en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra flere a-kasser og Jobcenter Kolding, har udført i efteråret Endvidere anbefales det, at indsatsen hurtigst muligt og forankres i Jobcenter Kolding. Forinden iværksættelsen af indsatsen fremsendes projektbeskrivelse med tilhørende budget til endelig godkendelse i formandskabet i.. at sagen drøftes. Beslutning den Et enigt råd afsætter et rammebeløb på kr. rettet mod en ekstraordinær indsats i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere, som udmøntes af formandsskabet i Det Lokale Beskæftigelsesråd under forudsætning af, at der er et juridisk grundlag herfor. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

24 Sidenr. 24 Sagsfremstilling Reglerne om ret til dagpenge fremgår af kapitel 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Heraf fremgår det af 53, at retten til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse. Herudover kan medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, når kassen modtager skriftlig begæring om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning opnå ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge, kan modtage dagpenge i sammenlagt 2 år inden for en periode på 3 år. Der opnås ret til påbegyndelse af en ny periode, hvis 1. Et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller 2. Et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. For et medlem, hvis ret til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioden er udløbet, er generhvervelsen af retten til dagpenge betinget af, 1. Et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 962 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller 2. Et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 629 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Regeringen (SRSF) og Enhedslisten er med aftale om finanslov for 2012 blevet enige om at forlænge dagpengeperioden med ½ år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Den midlertidige forlængelse vil således også omfatte forsikrede personer, der er blevet ledige efter 1. juli 2010, hvilket er en udvidelse i forhold til regeringens finanslovsudspil. På baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesregion kan Jobcenter Kolding oplyse, at ultimo august 2011 var der 344 dagpengemodtagere i Kolding Kommune med en anciennitet på mere end 2 år. Herudover var der 551 dagpengemodtagere med en anciennitet på mellem 1 og 2 år. Dagpengemodtagere med mere end 2 års anciennitet kommer primært fra Fælles Faglig A-kasse (130), Kristelig A-kasse (54) og HK (36). Dette er også tilfældet for dagpengemodtagere med 1 2 års anciennitet. Bilag: /11 Åben Brev fra LO_DA.pdf /11 Åben 2_rs_anciennitet_ultimo_august_11doc.pdf

25 Sidenr. 25 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Inge-Mette Ohrt Rasmussen Medlem Jens Lund Næstformand Jens M. Andersen Næstformand Jytte Kristensen Medlem Niels Abildtrup Medlem Per Bergenhagen Medlem Svend Erik Hansson Medlem Jesper Vestergård Hansen Medlem Mogens Jørgensen Medlem Marwan Zobi Medlem Frank Grevelund Medlem Morten Heilskov Medlem Jan Issacson Medlem

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere