Tilsynsplan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsplan 2015-2016. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet"

Transkript

1 Tilsynsplan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

2 Indhold 1. Indledning Det faglige kvalitetstilsyn m.v Folkeskolen Frie grundskoler Efterskoler og frie fagskoler Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Produktionsskolerne Kombineret Ungdomsuddannelse Almen voksen- og efteruddannelse, herunder danskuddannelse for voksne udlændinge Arbejdsmarkedsuddannelser Statsborgerskabsprøven Det økonomiske tilsyn Institutioner på det regulerede område Institutioner på det frie område Enkeltstående økonomiske tilsynsopgaver Øvrige områder Vedtægter Resultatkontrakter A-kassernes administration af VEU-godtgørelse Tværgående tematisk tilsyn Specialpædagogisk støtte Bilag 1: Vejledning af skoler og institutioner Bilag 2: Samlet oversigt over tilsynet Bilag 3: Tentativ tidsplan for tilsynet

3 1. Indledning Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bidrager gennem tilsyn med uddannelser og institutioner til at opfylde Undervisningsministeriets mål om fagligt stærke uddannelser til alle. Strategien Dialogbaseret kvalitetstilsyn udgør den overordnede ramme for styrelsens tilsynsvirksomhed. Tilsynet har fokus på skolernes og institutionernes faglige og økonomiske resultater med henblik på både at understøtte kvalitetssikring og effektiv institutionsdrift lokalt. Styrelsens gennemførelse og udvikling af tilsynet foregår i tæt samspil med Undervisningsministeriets arbejde i øvrigt, herunder udstedelse og fortolkning af regler, kvalitetsunderstøttende initiativer, etablering af dataunderstøttelse samt arbejdet med at implementere folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen. Denne tilsynsplan beskriver overordnet de planlagte tilsynsaktiviteter for Styrelsen vil løbende orientere de relevante skoleforeninger og øvrige parter samt informere på styrelsens digitale tilsynsplatform om aktiviteterne. En oversigt over de samlede tilsynsaktiviteter i fremgår af bilag 2, og tidsplanen for tilsynet i 2015 er beskrevet i bilag 3. Styrelsen vil løbende foretage justeringer og tilpasninger i planen, hvis konkrete forhold kræver det. Tilsynsaktiviteterne kan overordnet opdeles i tre spor: Enkeltsagstilsyn I det risikobaserede tilsyn monitoreres de enkelte uddannelses- og institutionsområders resultater gennem screeninger med udgangspunkt i fastlagte indikatorer. Styrelsen vil indgå en dialog med de skoler og institutioner, der via screeningerne viser vedvarende tegn på at have udfordringer. I det tematiske tilsyn rettes fokus på et særligt tilsynsemne inden for eller på tværs af de enkelte uddannelses- og institutionsområder, hvor styrelsen vurderer, at der kan være risiko for, at skoler og institutioner er fagligt eller økonomisk udfordrede. Det tematiske tilsyn indeholder ligeledes tilsyn med institutionernes overholdelse af regler. Enkeltsagstilsynet Enkeltsagstilsynet omfatter som hovedregel tilsyn med enkelte skolers og institutioners processer, økonomi og resultater, herunder tilsyn med økonomiske vanskeligheder, manglende ef- 3

4 fektivitet i forvaltningen eller manglende overholdelse af regler. Enkeltsagstilsynet iværksættes ofte på baggrund af konkrete henvendelser. På de enkelte tilsynsområder vil der i løbet af tilsynsåret i større eller mindre omfang forekomme enkeltsager. Konkrete enkeltsager er ikke beskrevet i tilsynsplanen. 4

5 2. Det faglige kvalitetstilsyn m.v. 2.1 Folkeskolen Kommunalbestyrelsen har som skoleejer ansvaret for folkeskolen. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter indholdet i kommunens skolepolitik inden for rammerne af folkeskoleloven. Formålet med folkeskolen er blandt andet at give eleverne kundskaber og færdigheder, der kan forberede dem til videre uddannelse, give dem lyst til at lære mere og fremme den enkelte elevs alsidige udvikling. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for kvaliteten i undervisningen, og styrelsen varetager det statslige kvalitetstilsyn med folkeskolen. Folkeskolereformen fra juni 2013 Et fagligt løft af folkeskolen opstiller tre overordnede mål, som skoler og kommuner skal arbejde hen mod for at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed: Mål 1: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mål 2: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål 3: Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Kvalitetstilsynet tager udgangspunkt i nationalt fastsatte måltal, som knytter sig til de tre mål. På baggrund af indikatorer skal kvalitetstilsynet understøtte skolernes og kommunernes opfølgning på målene. Tilsynet har fokus på at skabe grundlag for kvalitetsudvikling på skolerne gennem dialog med kommuner og skoler. Styrelsens tilsynsarbejde skal ses i sammenhæng med kommunernes arbejde med kvaliteten i øvrigt, og styrelsen vil i arbejdet med at udvælge konkrete skoler inddrage kommunernes kvalitetsrapporter. Læringskonsulenterne vil som led i tilsynet kunne inddrages i kvalitetsudviklingsarbejdet ved at medvirke til at understøtte den lokale kapacitetsudvikling gennem rådgivning til skoler og forvaltning om udvikling af undervisningspraksis med henblik på at løfte elevernes faglige resultater. Udviklingen af det nye statslige kvalitetstilsyn er sket i dialog med Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og Skolelederforeningen. Kvalitetstilsynet igangsættes i 1. kvartal Styrelsen vil i det risikobaserede kvalitetstilsyn screene skolerne med udgangspunkt i følgende indikatorer: 5

6 Resultater fra 9.-klasseprøver Elevernes overgang til ungdomsuddannelse Resultater i de nationale test (dansk og matematik) Socioøkonomisk reference for 9.-klasseprøverne (viser, hvordan en enkelt skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold) Foruden ovenstående indikatorer, vil resultater fra den obligatoriske, nationale trivselsmåling indgå som indikator i kvalitetstilsynet. Resultaterne fra trivselsmålingen, som er tilgængelige fra maj 2015, vil første gang blive anvendt i tilsynets screeninger i 4. kvartal Styrelsen gennemfører en nærmere undersøgelse af de skoler, der på baggrund af screeningen viser tegn på vedvarende kvalitetsudfordringer. Formålet hermed er, at styrelsen kan vurdere omfanget af skolernes kvalitetsudfordringer, og om det er nødvendigt at indlede en dialog med den ansvarlige kommune. Styrelsen orienterer i 1. kvartal 2015 de kommuner, hvor det vurderes, at der er behov for, at kommunen iværksætter yderligere tiltag i forhold til en eller flere skolers resultater. De pågældende kommuner får herefter mulighed for at iværksætte initiativer og tiltag til at forbedre kvaliteten på de udvalgte skoler. Styrelsen følger i 1. kvartal 2016 op på resultaterne af kommunernes tiltag og vurderer på baggrund af en dialog med de pågældende kommuner behovet for videre opfølgning, herunder eventuelt indgåelse af målfokuseret indsatsaftale. Undervisningstid og minimumstimetal Styrelsen fører tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om undervisningstid og minimumstimetal i folkeskolen. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der har ansvaret for, at reglerne om undervisningstid og minimumstimetal overholdes i kommunen. Folkeskoleloven fastsætter minimumstimetal for det samlede antal årlige undervisningstimer på hvert enkelt klassetrin fra og minimumstimetal for det samlede antal årlige undervisningstimer i hvert af fagene dansk, matematik og historie på de klassetrin, der følger af fagrækken. Loven stiller derudover krav om, at undervisningstidens samlede varighed i et skoleår udgør mindst timer i børnehaveklassen og på klassetrin, mindst timer på klassetrin, og timer på klassetrin. I 10. klasse udgør det mindste antal årlige undervisningstimer 840 timer ved undervisningsforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb. Styrelsens tilsyn gennemføres på baggrund af data om skolernes planlagte undervisning for det kommende skoleår, som skolerne indberetter til Styrelsen for It og Læring som led i den årlige grundskoleindberetning i efteråret. Tilsynet omfatter såvel folkeskolens almindelige klasser som 6

7 specialklasser, specialskoler samt undervisning på dagbehandlingstilbud og interne skoler på anbringelsessteder. I 2015 gennemfører styrelsen tilsyn med, at skolernes planlagte timer i skoleåret 2014/15 opfylder reglerne om minimumstimetal og kravene til den mindste varighed af undervisningstiden. Tilsyn med regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Styrelsen fører i 2015 tilsyn med undervisningen på tre ud af de i alt seks lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. 47 b i folkeskoleloven. 7

8 2.2 Frie grundskoler Det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen samt, at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Forældre til børn på frie grundskoler skal føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder undervisningens kvalitet. Tilsynet bliver gennemført enten af en certificeret og forældrevalgt tilsynsførende eller ved selvevaluering efter en af styrelsen godkendt selvevalueringsmodel. Styrelsen fører blandt andet tilsyn med, om skolerne opfylder stå-mål-med-kravet, og om skolerne overholder reglerne for tilskud, herunder mindsteelevtalskravet. I 2015 gennemfører styrelsen en evaluering af certificerede tilsynsførende og skolernes mulighed for at vælge selvevaluering som tilsynsmodel, samt betydningen af afskaffelsen af undervisningsministeriets særskilte tilsyn med de frie grundskoler, som ikke tilbyder folkeskolens 9.-klasseprøve eller ikke tilbyder prøve i faget historie. Evalueringen varetages af et eksternt konsulentfirma og afsluttes i februar Styrelsen vil efterfølgende drøfte resultatet af evalueringen med skoleforeningerne. Skoler uden overbygning Skoler, der tilbyder undervisning uden 9. klassetrin indgår i styrelsens tematiske tilsyn. Ved stikprøve udtages et antal skoler med henblik på at vurdere, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen lever op til tilskudsbetingelser. 8

9 2.3 Efterskoler og frie fagskoler Det følger af lov om efterskoler og frie fagskoler, at skolerne skal tilbyde undervisning og samvær med hovedsigtet livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Styrelsen fører tilsyn med, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Styrelsen fører endvidere tilsyn med, om skolerne overholder reglerne for tilskud, herunder omfanget af skolernes undervisning, tilrettelæggelse og kvalitet samt skolens opfyldelse af krav om åbenhed, oplysninger på hjemmesider m.m. Skoler uden prøve i historie Skoler, der har meddelt Undervisningsministeriet, at afholdelse af 9. -klasseprøve i historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke tilbyde prøve i historie, men i et andet fag, der udtrækkes inden for den humanistiske fagblok. Skolerne skal dog stadig give en undervisning i faget, der skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Styrelsen vil i det tematiske tilsyn med skoler uden prøve i historie ved stikprøve udtage et antal skoler med henblik på at vurdere, om undervisningen i historie står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og leder frem mod de slutmål, skolen har fastsat for faget. Skolers administration af og opfyldelse af betingelser for inklusionstilskud Efterskoler og frie fagskoler, med undtagelse af skoler med et samlet særligt undervisningstilbud, har siden skoleåret 2013/14 været omfattet af en inklusionstilskudsordning, hvorefter skolerne modtager tilskud til inklusion af elever, der har behov for supplerende støtte eller anden faglig undervisning, men hvis støttebehov er under 9 ugentlige undervisningstimer og dermed ikke er omfattet af reglerne om tilskud til specialundervisning. Betingelserne for at opnå tilskud er blandt andet udarbejdelse af inklusionsplaner for de enkelte elever, offentliggørelse af skolens inklusionstilbud på hjemmesiden samt løbende og systematisk evaluering af indsatsen. Skolerne vil blive udvalgt, så der er bred repræsentation både for så vidt angår antallet af inklusionselever (det absolutte antal og relativt ift. det samlede elevtal) og typen af inklusionstilbud, eksempelvis om tilbuddet er målrettet elever med faglige vanskeligheder, elever med udviklingsforstyrrelser eller har en mere generel karakter. De udvalgte skoler vil blive bedt om at indsende inklusionsplaner, hvorefter styrelsen vil undersøge, om planerne lever op til de gældende krav, og om de elever, der indgår i beregningen af inklusionselever, er elever, der har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Den generelle beskrivelse af inklusionstilbuddet vil ligeledes indgå i tilsynet. 9

10 2.4 Gymnasiale uddannelser De gymnasiale uddannelser omfatter de almene gymnasiale uddannelser stx og 2-årigt hf samt de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser htx og hhx. De gymnasiale uddannelser udbydes af gymnasier, voksenuddannelsescentre, HF-kurser, private gymnasier og studenterkurser samt erhvervsskoler. Det overordnede formål med de gymnasiale uddannelser er at forberede eleverne til videre uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer. Med henblik på at udvælge skoler og institutioner med de største faglige udfordringer bliver skolerne screenet med udgangspunkt i følgende indikatorer: Eksamensresultat (gennemsnit). Overgang til videregående uddannelse. Frafald. Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter) Udvælgelsen af skoler til tilsyn tager udgangspunkt i de skoler, der for en treårig periode på de tre førstnævnte indikatorer har dårlige resultater samt de skoler, der har negativ løfteevne. Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af de udvalgte skoler med henblik på at vurdere, om skolerne har et målrettet kvalitetssikringssystem, der sikrer fokus på egne resultater og forbedring heraf. Undersøgelsen kan blandt andet indebære en gennemgang af skolens hjemmeside, årsrapporter, bestyrelsesreferater, resultatlønskontrakter, opfølgningsplaner, beskrivelse af skolens kvalitets- og evalueringssystemer og andet relevant materiale. På baggrund af undersøgelserne indleder styrelsen en dialog med de udvalgte skoler. Læringskonsulenterne vil som led i tilsynet kunne inddrages i kvalitetsudviklingsarbejdet ved at medvirke til at understøtte og rådgive om kvalitetsudvikling og indsatser lokalt. Kvalitetstilsynet vil samtidig have fokus på skoler med en positiv udvikling i resultaterne. Formålet hermed er blandt andet at indsamle viden om tiltag og initiativer, som kan styrke skolernes kvalitet og resultater. Opbygning af viden skal kvalificere styrelsens dialog med skoler, som bliver udvalgt til tilsyn. I 2015 gennemføres et risikobaseret tilsyn med htx og hhx, herunder screening og efterfølgende udvælgelse af skoler til tilsyn. Endvidere følger styrelsen op på og afslutter tilsyn med 2 årigt hf, der blev igangsat i

11 Det fleksible klasseloft På de gymnasiale fuldtidsuddannelser indebærer det fleksible klasseloft, at hver institution i gennemsnit maksimalt må have 28 elever eller kursister i klasserne pr. klassetrin på hver uddannelse. Under nærmere fastsatte omstændigheder kan institutionerne i særlige tilfælde fravige dette krav, så der konkret kan være mere end 28 elever eller kursister i gennemsnit pr. klasse. Styrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne om det fleksible klasseloft, herunder institutionernes anvendelse af fravigelsesmulighederne. Tilsynet omfatter institutionernes opgørelse og indberetning af gennemsnitlige klassekvotienter for første trin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Styrelsen vil i 2015 gennemføre et stikprøvebaseret tilsyn med institutionernes overholdelse af klasseloftet på 2. og 3. klassetrin på de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Styrelsen vil i 2015 kontakte institutionerne med henblik på en tydeliggørelse af regelgrundlaget for indberetning samt krav til administration og dokumentation ved anvendelse af fravigelsesmuligheder. 11

12 2.5 Erhvervsuddannelser Formålet med erhvervsuddannelserne er at udvikle elevernes erhvervsfaglige kompetencer til at kunne varetage et arbejde på et specifikt område af arbejdsmarkedet samt give grundlag for videre uddannelse. Erhvervsuddannelsesreformen fra februar 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indebærer en ny struktur for erhvervsuddannelserne fra skoleåret 2015/2016, hvor erhvervsskolernes resultater vil blive holdt op mod fire overordnede mål: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Aftalen stiller ændrede krav til kvalitetstilsynet, som skal tage udgangspunkt i de fire mål. Styrelsen vil i 2015 videreudvikle en model for det statslige kvalitetstilsyn, som tager udgangspunkt i indikatorer for institutionernes bidrag til opfyldelse af reformens klare mål og dertilhørende resultatmål. Kvalitetstilsynet vil have særligt fokus på de skoler, som vedvarende opnår dårlige resultater i forhold til de centralt opstillede mål. Tilsynet skal gennemføres i dialog med skolerne, hvor der bliver fulgt op på skolernes kvalitetsarbejde til forbedring af resultaterne. Læringskonsulenterne vil som led i tilsynet kunne inddrages i kvalitetsudviklingsarbejdet ved at medvirke til at understøtte og rådgive om kvalitetsudvikling og indsatser lokalt. Kvalitetstilsynet vil samtidig have fokus på skoler med en positiv udvikling i resultaterne. Formålet hermed er blandt andet at indsamle viden om tiltag og initiativer, som kan styrke skolernes kvalitet og resultater. Opbygning af viden skal kvalificere styrelsens dialog med skoler, som bliver udvalgt til tilsyn. Modellen for det statslige kvalitetstilsyn vil blive anvendt fra skoleåret 2015/2016. De nye indikatorer bliver gradvist tilgængelige i perioden Styrelsen gennemfører de første screeninger på udvalgte indikatorer efter reformens ikrafttræden i Udviklingsarbejdet vil ske med inddragelse af blandt andre Danske Erhvervsskoler, Danske Landbrugsskoler og Danske SOSU-skoler. 12

13 2.6 Produktionsskolerne Formålet med et produktionsskoleforløb er at styrke deltagernes personlige udvikling samt at forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder beskæftigelse i flexjob, i skånejob eller lignende. Forløbene skal tilrettelægges med særligt henblik på, at deltageren opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Styrelsen har med inddragelse af Produktionsskoleforeningen udarbejdet en ny model for gennemførelse af dialogbaseret kvalitetstilsyn på produktionsskoleområde. Modellen består af et risikobaseret tilsyn med udgangspunkt i screening på indikatorer og af tematiske tilsyn. Tilsynet med produktionsskolerne vil fra 2015 følge denne model efter en toårig kadence, således at der indledes et risikobaseret tilsyn i 2015 og et tematisk tilsyn i 2016, der vil fokusere på skolernes indsatser vedrørende styrkelse af deltagenes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Styrelsen vil i det risikobaserede kvalitetstilsyn fokusere på skolernes resultater i forhold til at udsluse eleverne til henholdsvis beskæftigelse eller uddannelse. Styrelsen vil udvælge produktionsskoler til tilsyn, der har lave resultater i forhold til udslusning af elever. Der vil herefter blive indledt en dialog med de udvalgte skoler. Det risikobaserede tilsyn vil tage udgangspunkt i screeninger foretaget på følgende indikatorer: Andel deltagere, som udsluses til kompetencegivende uddannelse Andel deltagere, som udsluses til ordinær eller anden beskæftigelse Samlet andel deltagere, som udsluses til kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse I første omgang afgrænses 10 skoler, der relativt set præsterer dårligst med hensyn til succesfuld udslusning på tværs af de valgte indikatorer. Disse skoler analyseres efterfølgende nærmere ved inddragelse af supplerende oplysninger. Formålet er, at der udvælges ca. tre skoler, som ud fra en helhedsbetragtning vil have størst gavn af et tilsyn. Der vil i screeningen blive taget udgangspunkt i seneste års opgørelse, men oplysninger fra tidligere år inddrages til at korrigere for eventuelle udsving i enkelte år. 13

14 2.7 Kombineret Ungdomsuddannelse I juni 2014 vedtog Folketinget lov om kombineret ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er et beskæftigelsesrettet ungdomsuddannelsestilbud til de årige, som ikke har alle de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet er at løfte elevens grundlag for efterfølgende beskæftigelse i forhold til et lokalt/regionalt arbejdsmarked. Kombineret Ungdomsuddannelse kan også danne grundlag for videre uddannelse. I januar 2015 tildeles der udbud til institutionssamarbejder der har ansøgt herom. Uddannelsens første optag vil være i august I 2016 vil styrelsen udvikle model for tilsyn med kombineret ungdomsuddannelse. 14

15 2.8 Almen voksen- og efteruddannelse, herunder danskuddannelse for voksne udlændinge De almene voksen- og efteruddannelser, som udbydes af voksenuddannelsescentrene (VUC), sprogcentrene og en række andre udbydere, omfatter forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu), hf-enkeltfag og danskuddannelse for voksne udlændinge (DAU). Almen voksen- og efteruddannelse er uddannelse på grundskoleniveau og gymnasialt niveau. Uddannelserne er et tilbud til voksne med henblik på at styrke deres muligheder for videre uddannelse og øge deres muligheder på arbejdsmarkedet. Styrelsen fører tilsyn med de almene voksen- og efteruddannelser. I forhold til danskuddannelse for voksne udlændinge kvalitetssikrer styrelsen kommunernes tilsyn og har det direkte tilsyn med danskprøven. Styrelsen vil i 2015 foretage forsøgsvise screeninger af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) med henblik på at vurdere muligheden for et risikobaseret tilsyn. Endvidere vil styrelsen i 2015 have fokus på udviklingen af tilsynet med danskuddannelserne til voksne udlændinge (DAU), herunder fokus på kommunernes tilsyn blandt andet gennem justering af vejledningen for danskuddannelse for voksne udlændinge m.v. Fravær på almen voksenuddannelse Styrelsen vil i 2015 føre stikprøvebaseret tilsyn med omfanget af fravær på almen voksenuddannelse (avu). Ved stikprøve udtages et antal voksenuddannelsescentre med henblik på at vurdere omfanget af fraværet og overholdelsen af kravet om aktiv deltagelse i undervisningen. Danskuddannelse for voksne udlændinge Styrelsen vil i 2015 følge op på kommunernes tilsyn med danskuddannelse for voksne udlændinge, herunder følge op på de kommunale tilsynsrapporter, som kommunerne indleverede december Opfølgningen vil have særligt fokus på det pædagogiske tilsyn og på formidling af resultaterne af kommunernes gennemførte tilsyn. Danskprøver for voksne udlændinge Danskprøver for voksne udlændinge (Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven) knytter sig til danskuddannelsen for voksne udlændinge (DAU). Prøverne bliver afholdt af sprogcentrene. Styrelsen varetager det lovregulerede tilsyn med gennemførelsen og afholdelsen af de fire afsluttende danskprøver. Prøverne følges overordnet især via de statistikker, som Ankestyrelsen udarbejder vedrørende antal prøvedeltagere, gennemsnitskarakterer i en prøvetermin m.v. 15

16 Ved hver prøvetermin (juni og december) gennemfører styrelsen uanmeldte tilsynsbesøg ved de mundtlige prøver på et eller flere sprogcentre. Udvælgelsen af sprogcentre baserer sig på geografisk spredning og forhåndskendskab til mulige uregelmæssigheder i forbindelse med prøveafholdelse på de enkelte sprogcentre. Tilsynet består i henholdsvis en pædagogisk og en administrativ del. Den pædagogiske del har fokus på blandt andet prøvegrundlagets kvalitet og funktion, samt eksaminator- og censors varetagelse af deres opgave. Den administrative del har fokus på forhold som prøvelokalets egnethed, forevisning af legitimation, korrekt information af prøvedeltagerne, overholdelse af formalia ved udfyldning af karakterlister m.v. I 2015 vil der blive aflagt tilsynsbesøg efter ovennævnte retningslinjer. Der planlægges et møde med repræsentanter for prøveansvarlige forår

17 2.9 Arbejdsmarkedsuddannelser Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korterevarende uddannelser, som har til formål at dække ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af erhvervsskoler, AMU-centre og private udbydere. Styrelsen har i 2015 fokus på at udvikle kvalitetstilsynet med arbejdsmarkedsuddannelserne. Datagrundlaget skal styrkes, så det på baggrund af indikatorbaserede screeninger i højere grad bliver muligt at foretage systematisk opfølgning på kvaliteten af udbydernes uddannelser. Arbejdet med at udvikle kvalitetstilsynet tager udgangspunkt i en videreudvikling af det fælles kvalitetssikringssystem VisKvalitet.dk og sker i dialog med uddannelsesinstitutioner samt efteruddannelsesudvalg. Styrelsen vil i 2015 have særligt fokus på AMU afholdt på alle tidspunkter (dvs. AMU afholdt i hverdagene mellem kl og i weekenderne) og virksomhedsforlagt undervisning for at sikre opfølgning på initiativer om øget fleksibilitet og anvendelse af AMU, jf. Vækstplan DK. Endvidere vil der være fokus på vejledning og dialog med AMU-udbydere, der har været udfordret på tilsynssager eller forståelsen af gældende regler. 17

18 2.10 Statsborgerskabsprøven For at opnå dansk indfødsret er det et krav, at ansøgeren har bestået statsborgerskabsprøven. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for at udarbejde statsborgerskabsprøven og for prøvernes afholdelse. Statsborgerskabsprøven bliver oftest afholdt af sprogcentre med godkendelse fra styrelsen. Styrelsen beskikker ligeledes censorer efter indstilling fra det prøveafholdende center. Styrelsen varetager tilsynet med gennemførelsen og afholdelsen af prøven. Der føres tilsyn med, om statsborgerskabsprøven bliver afholdt i overensstemmelse med bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen, fx om de tilsynsførendes opgavevaretagelse. Tilsynet i 2015 bliver gennemført ved uanmeldte tilsynsbesøg hos de prøveafholdende centre ved prøveterminerne i juni og december. 18

19 3. Det økonomiske tilsyn Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager det økonomiske tilsyn med de selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Det økonomiske tilsyn omfatter institutionernes økonomi, drift og anvendelse af tilskud. Formålet med tilsynet er at understøtte en effektiv og bæredygtig institutionsdrift, sikre overholdelse af regler og retningslinjer på området samt at varetage statens kreditorinteresse, hvis en institution viser sig at være alvorlig udfordret i sin fremtidige økonomiske drift. Styrelsens strategi for det økonomiske tilsyn fastlægger blandt andet de fremtidige indsatsområder for det økonomiske tilsyn. Tilsynet skal: Have skarpere fokus på at tage hånd om de institutioner, hvor der er risiko for økonomiske eller administrative udfordringer Udvikles i mere proaktiv retning, så det i højere grad bliver muligt at reagere tidligere og dermed modvirke, at udfordringerne kan udvikle sig i mere alvorlig retning. Udmøntningen af strategien indebærer et mere langsigtet udviklingsarbejde, blandt andet med at etablere et mere tidstro datagrundlag for det økonomiske tilsyn, og med at understøtte god økonomistyring. Som led heri vil styrelsen i 2015 foretage besøg på en række institutioner med henblik på at indhente erfaringer om institutionernes datagrundlag, og hvordan de anvender data i den strategiske styring. Udviklingsarbejdet sigter mod at udarbejde forslag til anvendelse af mere tidstro data i det økonomiske tilsyn. Samtidig vil styrelsen fortsat have fokus på at understøtte kvaliteten af revisors arbejde med henblik på at sikre et solidt grundlag for det økonomiske tilsyn. 3.1 Institutioner på det regulerede område Tilsynet tager afsæt i screeninger af samtlige selvejende uddannelsesinstitutioner på det regulerede område 1. Formålet hermed er dels systematisk monitorering af institutionernes økonomiske udvikling, dels at målrette tilsynet mod de institutioner, hvor styrelsen vurderer, at der er risiko for udfordringer af økonomisk eller administrativ karakter. Den systematiske monitorering af institutionerne sker på baggrund af en screening af institutionerne ud fra fastlagte indikatorer. Indikatorerne kan fx være institutionens økonomiske nøgletal, som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen indberettes i ministeriets regnskabsportal. 1 De regulerede institutioner omfatter almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettede uddannelser og voksenuddannelsescentre. 19

20 Indikatorerne, der forventes at blive anvendt til screeningen af institutionerne i 2015, er følgende: Likviditetsgrad Soliditetsgrad Den relative aktivitetsudvikling Belåningsgraden i ejendomme. Derudover inddrages følgende parametre: Aktuel status på igangværende tilsynssager Institutioner, som ved udgangen af 2014 er sat under skærpet tilsyn Karakteren af revisorforbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen Statslige lån til institutioner i en særlig vanskelig økonomisk situation Fusion af institutioner Skift af revisor i årets løb Revisors kritiske bemærkninger eller anbefalinger i revisionsprotokollatet, som bestyrelsen ikke har taget stilling til. På baggrund heraf foretages en endelig kategorisering af institutionerne ud fra samlet vurdering af, om der er institutioner, som er i risiko for at være administrativt eller økonomisk udfordrede. Kategoriseringen anvendes som udgangspunkt for en dialog med de udfordrede institutioner med henblik på at vurdere behovet for en eventuel tilsynsmæssig reaktion. Der foretages derudover en stikprøvevis gennemgang af institutioner, hvor der på baggrund af screeningen ikke er tegn på udfordringer. Stikprøven har til formål at opfange, om screeningen har fungeret efter hensigten og formået at identificere de institutioner, som er udfordrede. Som tematisk tilsyn forventes i 2015 gennemført en undersøgelse af de regulerede institutioners opfyldelse af vedligeholdelsespligten. Det er en forudsætning for tilskud til de regulerede institutioner, at institutionerne vedligeholder deres bygninger på et forsvarligt niveau. Formålet med undersøgelsen vil være at påse, om institutionerne vedligeholder deres bygninger i forsvarligt omfang, hvilket vil indikere god forvaltning af de økonomiske midler og understøtte institutionens økonomiske bæredygtighed. Det tematiske tilsyn udvikles løbende, og planlægningen af kommende undersøgelser vil være påvirket af aktuelle tilsynsmæssige behov. Det må derfor forventes, at de tematiske undersøgelser kan blive justeret som følge heraf. 20

21 3.2 Institutioner på det frie område Tilsynet tager afsæt i screeninger af samtlige selvejende uddannelsesinstitutioner på det frie område 2. Formålet hermed er dels systematisk monitorering af institutionernes økonomiske udvikling, dels at målrette tilsynet mod de institutioner, hvor styrelsen vurderer, at der er risiko for udfordringer af økonomisk eller administrativ karakter. Den systematiske monitorering af institutionerne på det frie område foretages på baggrund af en screening af institutionerne ud fra fastlagte indikatorer. Indikatorerne kan fx være institutionens økonomiske nøgletal, som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen indberettes i ministeriets regnskabsportal. Indikatorerne, der forventes at blive anvendt til screeningen af institutionerne i 2015, er følgende: Likviditetsgrad Soliditetsgrad Den relative aktivitetsudvikling Belåningsgraden i ejendomme Derudover inddrages følgende parametre: Aktuel status på igangværende tilsynssager Institutioner, som ved udgangen af 2014 er sat under skærpet tilsyn Karakteren af revisorforbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen Aftale mellem styrelsen og institutionen om afdragsordning Underretning fra institutionen om risiko for lukning Skift af revisor i årets løb Revisors kritiske bemærkninger eller anbefalinger i revisionsprotokollatet, som bestyrelsen ikke har taget stilling til. På baggrund heraf foretages en endelig kategorisering af institutionerne ud fra en samlet vurdering af, om der er institutioner, som er i risiko for at være administrativt eller økonomisk udfordrede. Kategoriseringen anvendes som udgangspunkt for en dialog med de udfordrede institutioner med henblik på at vurdere behovet for eventuel tilsynsmæssig reaktion. Der foretages derudover en stikprøvevis gennemgang af institutioner, hvor der på baggrund af screeningen ikke er tegn på udfordringer. Stikprøven har til formål at opfange, om screeningen har fungeret efter hensigten og formået at identificere de institutioner, som er udfordrede. 2 Institutionerne på det frie område omfatter efterskoler, frie fagskoler, produktionsskoler, frie grundskoler samt private gymnasier og studenterkurser. 21

22 Som tematisk tilsyn forventes der i 2015 gennemført en undersøgelse af de frie skolers administration af personalerelaterede ydelser som resultatløn, tjenestebil og -bolig. Undersøgelsen vil have til formål at afdække, om statens retningslinjer i Personale Administrativ Vejledning, herunder regler for godtgørelse af transportudgifter samt statens cirkulære for tjeneste- og lejeboliger, bliver overholdt. Derudover vil undersøgelsen omfatte løntilsyn ved at påse, om den i statens cirkulære fastsatte beløbsgrænse for tildeling af lønbonus bliver overholdt, og om der ved afvigelser fra beløbsgrænsen er søgt om dispensation. Det tematiske tilsyn udvikles løbende, og planlægningen af kommende undersøgelser vil være påvirket af aktuelle tilsynsmæssige behov. Det må derfor forventes, at de tematiske undersøgelser kan blive justeret som følge heraf. 3.3 Enkeltstående økonomiske tilsynsopgaver Udover tilsynet med de selvejende uddannelsesinstitutioner gennemgår styrelsen regnskaber for en række særlige institutioner eller enheder. Det drejer sig om regnskaberne for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og for modtagere af tilskud fra Sydslesvigudvalget. 22

23 4. Øvrige områder 4.1 Vedtægter De selvejende uddannelsesinstitutioners styrelse reguleres i en vedtægt. Det er institutionens bestyrelse, der som hovedregel fastsætter vedtægten, som skal være udformet i henhold til gældende love og bekendtgørelser. Styrelsen fører tilsyn med, om institutionernes vedtægter er i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser og standardvedtægter og, om institutionerne opfylder lovens krav til offentliggørelse af vedtægterne. Tilsynet udføres som stikprøvevis tilsyn. I 2015 afsluttes tilsynet påbegyndt i og tilsynet vil herudover sætte fokus på styrket vejledning om regler og krav på vedtægtsområdet Resultatkontrakter Undervisningsministeriet fastsætter retningslinjer for institutioners anvendelse af resultatkontrakter for den øverste leder på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene gymnasier, private gymnasier og studenterkurser samt voksenuddannelsescentre. Til brug for tilsynet indberetter institutionerne oplysninger om resultatkontraktens udmøntning. Som led i det almindelige tilsyn og med henblik på fortsat forbedring af resultatkontrakterne foretager styrelsen en stikprøveundersøgelse af et antal institutioners anvendelse af resultatkontrakter, herunder anvendelse af resultatløn i tilknytning til kontrakten. Styrelsen indhenter i den forbindelse de pågældende institutioners resultatkontrakter samt anden dokumentation for deres anvendelse. På den baggrund vurderer styrelsen, hvorvidt resultatkontrakten bliver anvendt efter sit formål og i øvrigt overholder retningslinjerne. I 2015 afsluttes tilsynet påbegyndt i A-kassernes administration af VEU-godtgørelse Styrelsen fører tilsyn med a-kassernes administration af VEU-godtgørelse, der ydes ved deltagelse i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Tilsynet består blandt andet i en gennemgang af og opfølgning på revisionen af a-kassernes administration med VEU-godtgørelse. I 2015 vil der endvidere blive udmeldt en revisortjekliste til brug for revisionen. Fra 2015 vil tilsynet i højere grad blive baseret på screeninger i en ny VEU-database. Databasen vil indeholde relevante analysedata fra EfterUddannelse.dk og vil understøtte styrelsens tilsynsarbejde ved at samle essentiel information ét sted. VEU-databasen vil blandt andet give styrelsen mulighed for at gennemføre et risikobaseret tilsyn, hvor a-kasser screenes ud fra fastlagte 23

24 kriterier. Screeninger i VEU-databasen skal således danne baggrund for, at styrelsen indgår i en dialog med a-kasserne om, hvordan kvaliteten af administrationen af VEU-godtgørelse kan styrkes. 4.4 Tværgående tematisk tilsyn Tilsyn med institutionernes hjemmesider på tværs af sektorerne Styrelsen har i november 2014 udsendt en samlet hjemmesidevejledning til institutioner, der udbyder regulerede uddannelser. Vejledningen gennemgår de krav til oplysningspligt på institutionernes hjemmesider, som følger af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. og den øvrige regulering i institutions- og uddannelsesreglerne. Styrelsen har i den forbindelse orienteret institutionerne om, at der i anden halvdel af 2015 vil blive gennemført et tværgående tematisk tilsyn med institutionernes hjemmesider på tværs af sektorerne. Det tværgående tilsyn vil blive gennemført som et stikprøvetilsyn. 4.5 Specialpædagogisk støtte Elever på ungdomsuddannelser har mulighed for at få specialpædagogisk støtte. Formålet med støtten er at sikre, at eleverne kan deltage fuldt ud i den almindelige undervisning samt i prøver og eksamener. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med SPS-ordningen og institutionernes administration heraf. Styrelsen vil i 2015 uddybe og præcisere vejledning om instruktion i it-startpakke til ordblinde på spsu-net, som er et lukket netsted for institutioner om den specialpædagogiske støtteordning. Endvidere vil styrelsen vil i 2015 følge op på tilsynet i 2014 (omtalt i tilsynsplan ). 24

25 Bilag 1: Vejledning af skoler og institutioner Styrelsen vil i 2015 udarbejde eller revidere vejledninger på nedenstående uddannelses- og institutionsområder. Vejledningerne kan omfatte en præcisering af regelsættet og/eller formidling af god praksis over for samtlige institutioner inden for et område. En sådan proaktiv tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden skal bidrage til bredt at forebygge fremtidige tilsynssager, men også til at de erfaringer og den viden, der genereres i det centrale og decentrale tilsyn, kan tilgå den videst mulige kreds samt understøtte kvalitetsudviklingsarbejde og kapacitetsopbygning lokalt. Uddannelsesområder Frie grundskoler Styrelsen vil revidere vejledning om udarbejdelse af del- og slutmål samt undervisningsplaner for friskoler og private grundskoler. Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse på en fri grundskole og vejledning om evaluering af undervisningen og opfølgningsplan forventes færdig maj 2015 (omtalt i tilsynsplan ). Efterskoler og frie fagskoler Vejledning om udarbejdelse af evaluering af den samlede undervisning og opfølgningsplan, vejledning om udarbejdelse af indholdsplan og vejledning om skolernes opsyn med eleverne forventes færdig maj 2015 (omtalt i tilsynsplan 2015). Almen voksen- og efteruddannelse, herunder danskuddannelsen for voksne udlændinge Styrelsen vil udarbejde en vejledning om, hvordan VUC skal tilse aktiviteter hos driftsoverenskomstparter. Styrelsen vil desuden uddybe og præcisere de kommunale tilsynsopgaver i vejledningen om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder kravene til de tilsynsrapporter, som kommunerne skal indsende til styrelsen hvert tredje år. Institutionsområder Institutioner på det regulerede område og frie område Styrelsen udarbejder en årlig opsamling til institutionerne om særlige forhold, som institutionerne skal være opmærksomme på i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Ligeledes samles der op på forhold, som styrelsen har bemærket i forbindelse med gennemgang af regnskaber, hvilket kan give anledning til en præcisering af reglerne. Styrelsen udarbejder tilskudsinstrukser, der fastsætter vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra Undervisningsministeriet, og vejleder om korrekt opgørelse og indberetning af aktivitet 25

26 m.m. Instrukserne opdateres løbende i takt med eventuelle behov for præcisering, eller hvis der sker justeringer af regelgrundlaget. På det regulerede område opdaterer styrelsen løbende en konteringsvejledning til institutionerne samt en vejledning om udarbejdelse af årsrapport og målrapportering. Styrelsen vil opdatere og udvide vejledning til institutioner på det regulerede område om anvendelse af finansielle instrumenter med fokus på strategiske overvejelser om finansiel risikostyring og de risici, der kan være forbundet hermed. Styrelsen vil vejlede institutionerne på både det regulerede og frie område nærmere om retningslinjerne for udarbejdelse og offentliggørelse af institutionernes vedtægter. Styrelsen vil styrke vejledningen af institutioner, der udbyder gymnasial fuldtidsuddannelse, om regelgrundlaget for indberetning af gennemsnitlig klassekvotient samt krav til administration og dokumentation ved anvendelse af fravigelsesmuligheder. 26

27 Bilag 2: Samlet oversigt over tilsynet Tilsynsområde Det faglige kvalitetstilsyn m.m. Folkeskolen Screening på baggrund af følgende indikatorer: Resultater fra 9.-klasseprøver. Resultater i de nationale test (dansk og matematik). Elevtrivsel (ny indikator fra 2015). Socioøkonomisk reference for 9.-klasseprøverne. Elevernes overgang til ungdomsuddannelse. Advisering af kommuner om resultater af screening og nærmere undersøgelse. Tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om undervisningstid og minimumstimetal for folkeskolens fag. Tilsynet med de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Der føres tilsyn med undervisningen på tre ud af de i alt seks lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. 47 b i folkeskoleloven. Screening på baggrund af følgende indikatorer: Resultater fra 9.-klasseprøver. Resultater i de nationale test (dansk og matematik). Elevtrivsel. Socioøkonomisk reference for 9.-klasseprøverne. Elevernes overgang til ungdomsuddannelse (evt. også fastholdelse i ungdomsuddannelse). Advisering af kommuner om resultater af screening og nærmere undersøgelse. Opfølgning på kvalitetstilsynet i 2015 Hvert år i januar følger styrelsen op over for de kommuner, som blev udvalgt til tilsyn det foregående tilsynsår. Tilsyn med kommunernes overholdelse af reglerne om undervisningstid og minimumstimetal for folkeskolens fag. Tilsynet med de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Der føres tilsyn med undervisningen på de resterende tre ud af de i alt seks lands- og landsdelsdækkende undervis-

28 Tilsynsområde ningstilbud, jf. 47 b i folkeskoleloven. Frie grundskoler Skoler uden overbygning. Screening på baggrund af følgende indikatorer: Resultater fra 9.-klasseprøver. Elevernes overgang til ungdomsuddannelse. Socioøkonomisk reference for 9.-klasseprøverne. Nyoprettede skoler. Efterskoler og frie fagskoler Skoler uden prøve i historie. Skolers administration af og opfyldelse af betingelser for inklusionstilskud. Screening på baggrund af følgende indikatorer: Resultater fra 9.-klasseprøver. Elevernes overgang til ungdomsuddannelse. Socioøkonomisk reference for 9.-klasseprøverne Gymnasiale uddannelser (hhx og htx) Screening og udvælgelse af institutioner, der udbyder hhx og htx. Følgende indikatorer anvendes: Eksamensresultat (gennemsnit). Overgang til videregående uddannelse. Frafald. Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter). 28 (stx) Screening og udvælgelse af institutioner, der udbyder stx. Følgende indikatorer forventes anvendt: Eksamensresultat (gennemsnit). Overgang til videregående uddannelse. Frafald. Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter). Opfølgning på risikobaseret tilsyn 2015 (hhx og htx)

29 Tilsynsområde Opfølgning på risikobaseret tilsyn 2014 (2-årigt hf) Styrelsen følger op over for de institutioner, der er udvalgt i tilsynet i Institutionernes overholdelse af reglerne om det fleksible klasseloft på 28 elever for 1. trin i skoleåret 2015/2016 Institutionernes overholdelse af reglerne om det fleksible klasseloft på 28 elever for 2. og 3. klassetrin. Fokus på styrket vejledning af institutionerne om regelgrundlaget for indberetning af gennemsnitlig klassekvotient. Styrelsen følger op over for de institutioner, der er udvalgt i tilsynet i Institutionernes overholdelse af reglerne om det fleksible klasseloft på 28 elever for 1. trin i skoleåret 2016/2017. Erhvervsuddannelserne Udvikling af kvalitetstilsynet Der vil blive udviklet en model for det nye statslige kvalitetstilsyn, som tager udgangspunkt i institutionernes opfyldelse af EUD-reformens klare mål. Udvikling af kvalitetstilsynet Fortsat udvikling af model for det statslige kvalitetstilsyn. Screening og udvælgelse af institutioner til tilsyn. Produktionsskoler Screening og udvælgelse af produktionsskoler. Følgende indikatorer anvendes: Opfølgning på risikobaseret tilsyn 2015 Styrelsen følger op på det risikobaserede tilsyn igangsat i Andel deltagere som udsluses til kompetencegivende uddannelse. Andel deltagere som udsluses til ordinær eller anden beskæftigelse. Samlet andel deltagere som udsluses til kompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse. 29 Skolernes indsatser i forhold til udvikling af deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

30 Tilsynsområde Kombineret Ungdomsuddannelse Der tildeles udbud til institutionssamarbejder med henblik på uddannelsesstart fra august Der udvikles model for tilsyn med kombineret ungdomsuddannelse. Almene voksen- og efteruddannelser, herunder danskuddannelse for voksne udlændinge Udvikling af kvalitetstilsynet Styrelsen vil foretage forsøgsvise screeninger af forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne og almen voksenuddannelse med henblik på at vurdere muligheden for risikobaseret tilsyn. Endvidere vil styrelsen have fokus på udviklingen af tilsynet med danskuddannelserne til voksne udlændinge. Omfanget af fravær på almen voksenuddannelse (avu). Opfølgning på kommunernes tilsynsrapporter fra december Tilsyn med danskprøver for voksne udlændinge ved uanmeldte tilsynsbesøg på sprogcentre. Tilsyn med, hvordan VUC tilser aktiviteterne hos deres driftsoverenskomstparter. Tilsyn med danskprøver for voksne udlændinge ved uanmeldte tilsynsbesøg på sprogcentre. Arbejdsmarkedsuddannelser Udvikling af kvalitetstilsynet Videreudvikling af det fælles kvalitetssikringssystem Vis- Kvalitet.dk. Tilsyn med AMU afholdt på alle tidspunkter (dvs. AMU afholdt i hverdagene mellem kl og i weekenderne) og virksomhedsforlagt undervisning for at sikre opfølgning på initiativer om øget fleksibilitet og anvendelse af AMU, jf. Vækstplan DK. Fortsat opfølgning ift. Vækstplan DK. 30

31 Tilsynsområde Vejledning og dialog med AMU-udbydere, der har været udfordret på tilsynssager eller forståelsen af gældende regler. Statsborgerskabsprøven Tilsyn med prøveafholdelse ved uanmeldte tilsynsbesøg hos den prøveafholdende skole. Tilsyn med prøveafholdelse ved uanmeldte tilsynsbesøg hos den prøveafholdende skole. Økonomisk tilsyn Det regulerede område Udvikling af det økonomiske tilsyn Screening på baggrund af indikatorer for institutionernes økonomiske udvikling og udvælgelse af institutioner til tilsyn. Tilsyn med bygningsvedligeholdelse på de regulerede institutioner. Udvikling af det økonomiske tilsyn Screening på baggrund af indikatorer for institutionernes økonomiske udvikling og udvælgelse af institutioner til tilsyn. Tema fastlægges i forbindelse med tilsynsplanen Det frie område Udvikling af det økonomiske tilsyn Screening på baggrund af indikatorer for institutionernes økonomiske udvikling og udvælgelse af institutioner til tilsyn. Udvikling af det økonomiske tilsyn Screening på baggrund af indikatorer for institutionernes økonomiske udvikling og udvælgelse af institutioner til tilsyn. 31

32 Tilsynsområde Tilsyn med frie skolers administration af personalerelaterede udgifter (resultatløn, tjenestebolig mv.). Tema fastlægges i forbindelse med tilsynsplan Enkeltstående økonomiske tilsynsopgaver Gennemgang af regnskaber for en række særlige institutioner eller enheder. Gennemgang af regnskaber for en række særlige institutioner eller enheder. Øvrige områder Vedtægter Tilsynet påbegyndt i afsluttes. Herudover sættes der fokus på styrket vejledning af institutionerne om regler og krav på vedtægtsområdet. Stikprøvevis gennemgang af vedtægter. Resultatkontrakter Tilsynet påbegyndt i 2014 afsluttes. Stikprøvevis gennemgang af resultatkontrakter. A-kassernes administration af VEU-godtgørelse Gennemgang af og opfølgning på revisionen af a- kassernes administration af VEU-godtgørelse. baseret på screening i en ny VEUdatabase. Gennemgang af og opfølgning på revisionen af a- kassernes administration af VEU-godtgørelse. baseret på screening i VEU-databasen. Tværgående tematisk tilsyn Tilsyn med institutionernes hjemmesider på tværs af sektorerne. Styrelsen har november 2014 udsendt en samlet hjemmesidevejledning til institutioner, der udbyder regulerede 32 I 2016 gennemføres tilsyn på det frie område.

Tilsynsplan 2014-2015. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Tilsynsplan 2014-2015. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Tilsynsplan 2014-2015 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Indhold 1. Indledning... 1 2. Det faglige kvalitetstilsyn m.v.... 3 2.1 Folkeskolen... 3 2.2 Frie grundskoler... 5 2.3 Frie kostskoler... 7 2.4 Gymnasiale

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1 Dialogbaseret kvalitetstilsyn Titel 1 Indhold 1 Indledning 4 2 Dialogbaseret kvalitetstilsyn 5 3 Gennemsigtighed og kommunikation 6 Tilsynsforum 6 Revisornetværket 6 Databank/Datavarehus 6 Digital platform

Læs mere

Tilsynsberetning 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Titel 1

Tilsynsberetning 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Titel 1 Tilsynsberetning 2014 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Titel 1 Forord Tilsynsberetningen sammenfatter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens aktiviteter i 2014 i relation til det faglige og det økonomiske tilsyn

Læs mere

Tilsynsberetning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Tilsynsberetning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Tilsynsberetning 2015 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 12-4-2016 Forord Denne tilsynsberetning er en samlet afrapportering af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsynsvirksomhed i 2015. I det

Læs mere

Tilsynsplan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Tilsynsplan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Tilsynsplan 2017-2018 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 26-4-2017 Forord Tilsynsplanen giver et samlet billede af det tilsynsarbejde, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har planlagt for 2017

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

SKOLELEDERKONFERENCE SVENDBORG Marts 2015

SKOLELEDERKONFERENCE SVENDBORG Marts 2015 SKOLELEDERKONFERENCE SVENDBORG Marts 2015 Disposition Skolernes hverdag, foreningens ditto Stemmer forventninger, udfordringernes karakter m.v. overenst id til tanker, efterbehandling og evaluering Politiske

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Tilsynsplan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Tilsynsplan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Tilsynsplan 2016-2017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 12-4-2016 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet denne plan for det samlede tilsynsarbejde i 2016 med virkning ind i året

Læs mere

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens

Læs mere

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til alle erhvervsskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Orientering om det

Læs mere

Tilsynsberetning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Tilsynsberetning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Tilsynsberetning 2016 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 26-4-2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet redegør i denne beretning for styrelsens tilsynsvirksomhed i 2016. Styrelsen kan på

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 Historien viser, at reformer ikke bare er noget, man ruller ud, og så virker de 13-Apr- 15 Klare mål Indikator landsplan

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler Side 2 Velkommen til orienteringsdage 2017 Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler 01-09-2017 Side 2 5. September 2017 Frist: 6. oktober 2017 01-09-2017 Side 3 Information om tilskud Friskoleloven

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Klejtrup Musikefterskole Musikbakken 2-4, Klejtrup 9500 Hobro Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Kære bestyrelsesformand Poul Anker Møller og

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater

Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater Bestyrelserne i front for kvaliteten Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater Departementschef Jesper Fisker Side 1 En ny minister hvad betyder det Øgede krav til eleverne Eleverne

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Maj 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere