Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]*"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 23. juni 2011 Sagsnr.: Dokumentnr.: Sektormanual MFI-statistikken [Version 1]* Indhold Institutionelle enheder... 2 Kriterier for sektorplacering... 2 Danske og udenlandske modparter Sektorer Ikke-finansielle selskaber Offentlig del af ikke-finansielle selskaber Privat del af ikke-finansielle selskaber Finansielle selskaber Centralbanker Kreditinstitutter Pengemarkedsforeninger Investeringsforeninger Andre finansielle formidlere Finansielle hjælpeenheder Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Forsikringsselskaber Pensionskasser Offentlig forvaltning og service Staten Delstater Kommuner og regioner Sociale kasser og fonde Husholdninger Personligt ejede virksomheder Lønmodtagere, pensionister mv Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Litteraturliste Bilag *Denne version er rettet i forhold til version 1 af 17. juni, da sektorkoderne er rettet i tabel 28.

2 2 Manualen beskriver principperne for at tildele sektorer ved indberetning til MFI-statistikken. Den gennemgår sektorerne for at vise baggrunden for tildelingen af sektorer til både danske og udenlandske modparter. Sektorerne er generelt opbygget efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem fra 2010 (ENS2010) med enkelte tilføjelser fra ECB's forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2008/32) og en særlig dansk opdeling af kreditinstitutter. Institutionelle enheder Virksomhedernes sektorer tager udgangspunkt i økonomiske enheder. Det er enheder, der selv kan træffe finansielle beslutninger, og som kan føre et fuldstændigt regnskab. En simpel økonomisk enhed svarer til én juridisk enhed med ét CVR-nummer. En kompleks økonomisk enhed består af flere juridiske enheder med flere CVR-numre, fx når to virksomheder er horisontalt integreret med fælles administration. Den kan have flere aktiviteter, men kun én sektorkode, som er den samme for alle CVR-numrene. Kriterier for sektorplacering Sektorerne bliver generelt bestemt efter en kombination af den økonomiske enheds branche, virksomhedsform og funktionskode. Branchen viser en virksomheds hovedaktivitet og er fastlagt i Dansk Branchekode (DB07), som bygger på den europæiske branchenomenklatur NA- CE rev. 2. DB07 er mere detaljeret end NACE, da den er opbygget i fem niveauer. De fire øverste niveauer sektion, hovedgruppe, gruppe og undergruppe er de samme, men DB07 er også opdelt på brancher. Da NACE er den europæiske standard, kan strukturen genfindes i andre EU-lande. EKSEMPEL PÅ OPBYGNING AF DB07 (NACE I PARENTES) Boks 1 Sektion (section) A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Hovedgruppe (division) 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Gruppe (group) 01.4 Husdyravl Undergruppe (class) Svineavl Branche Avl af smågrise Branche Produktion af slagtesvin Virksomhedsformen viser, hvordan en enhed er organiseret i selskabsform eller offentlige aktiviteter. Funktionskoden viser, om en enhed er placeret i den private eller den offentlige sektor. I forhold til virksomhedsformen er offentlige aktiviteter opdelt i flere detaljer.

3 3 Danske og udenlandske modparter Sektorerne for danske modparter er bestemt ud fra oplysninger i det Erhvervsstatistiske Register (ESR) hos Danmarks Statistik. Enhedens branche, virksomhedsform og funktionskode afgør i langt de fleste tilfælde sektoren i MFI-statistikken. Enkelte sektorer er dog ikke er mulige at bestemme på baggrund af ESR. I stedet bestemmer Nationalbanken sektoren efter andre kriterier, som fx tilladelser til at drive en særlig type finansiel virksomhed. Nationalbanken stiller hver måned en opdateret nøgle til rådighed for indberetterne med CVR-numre, sektorer og brancher for danske modparter. 1 Principperne for sektorerne er de samme for udenlandske modparter. 1. Sektorer Hvert af de følgende afsnit beskriver en sektor. Beskrivelsen viser også, hvilke brancher, virksomhedsformer og funktionskoder der bestemmer sektorerne. Hver sektorbeskrivelse indeholder en tabel, der viser de kriterier, en virksomhed skal opfylde for at tilhøre sektoren. Tabellen viser branchekoderne på så højt niveau som muligt for at dække både DB07 og NACE, så udenlandske modparter bliver lettere at identificere. Når en branche, virksomhedsform eller funktionskode ikke er specificeret, er den ikke afgørende for sektorplaceringen. Når virksomhederne i sektoren er bestemt efter andre kriterier, henviser tabellen til en positivliste, som indeholder alle de pågældende virksomheder. Endelig henviser den til dokumenter, hvor sektoren er beskrevet. 1.1 Ikke-finansielle selskaber Ikke-finansielle selskaber er enheder, som er juridisk adskilt fra deres ejere og hovedsageligt producerer varer og ikke-finansielle tjenester. Sektoren er opdelt i en offentlig og en privat del. Baggrunden er, at nationalregnskabet bruger opdelingen i flere sammenhænge. Ejerforholdet er afgørende for, hvilken del et ikke-finansielt selskab tilhører Offentlig del af ikke-finansielle selskaber Delsektoren består af offentligt ejede selskaber, der producerer varer og ikke-finansielle tjenester. Staten, regionerne, kommunerne eller andre offentlige selskaber skal tilsammen ejer mindst 50 pct. af selskabet. Den omfatter fx kommunale energiselskaber og statsejede selskaber som DSB og DONG. Selskaberne kan tilhøre brancher, der ikke producerer finansielle tjenester eller er et holdingselskaber. Funktionskoden er en integreret juridisk offent- 1 Den tekniske løsning er endnu ikke afklaret.

4 4 ligt ejet institution eller en ikke-integreret offentlig virksomhed, der er organiseret som et selskab (61-63 og 70). OFFENTLIG DEL AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER Tabel 1 DB07... Hovedgrupperne og undtagen NACE... Division og undtagen del af 70 Virksomhedsform... Funktionskode og 70 Reference... ENS2010, afsnit Privat del af ikke-finansielle selskaber Delsektoren består af privat selskaber, der producerer varer og ikkefinansielle tjenester Den omfatter også erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Selskaberne kan tilhøre brancher, der ikke producerer finansielle tjenester eller er et holdingselskaber. Der er dog flere undtagelser, når virksomhedsformen er en fond (090), forening (110) eller frivillig forening (115). Funktionskoden ligger i det private område (80) eller er endnu ikke blevet tildelt (99). PRIVAT DEL AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER Tabel 3 DB07... Hovedgrupperne og undtagen NACE... Division og undtagen del af 70 Virksomhedsform , 030, 040, 050, 060, 070, 080, 100, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 270, 280, 000, 990 og 999 Funktionskode eller 99 eller DB07... Hovedgrupperne og undtagen NACE... Division og undtagen del af 70 Virksomhedsform ,110 og 115 Funktionskode eller 99 Reference... ENS2010, afsnit Finansielle selskaber Finansielle selskaber er enheder, der hovedsageligt laver finansiel formidling eller finansielle hjælpetjenester. De monetære finansielle institutioner, som indberetter til MFI-statistikken, består af tre delsektorerne i finansielle selskaber: Centralbanker, kreditinstitutter og pengemarkedsforeninger. Betegnelsen MFI dækker derfor over virksomheder, som tilhører én af de tre sektorer Centralbanker Delsektoren består af finansielle selskaber, hvis hovedfunktion er at udstede penge, opretholde værdien af den nationale valuta samt opbevare et lands internationale reserver. Danmarks Nationalbank er den eneste danske enhed

5 5 i sektoren. Den Europæiske Centralbank tilhører også sektoren, men har sin egen landekode (4F), selv om den rent fysisk er placeret i Tyskland. Sektoren svarer til undergruppen Centralbanker (64.11), og der er ingen bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. CENTRALBANKER Tabel 4 DB07... Undergruppe Class Positivliste... ECB's liste over MFI'er Reference... ENS2010, Kreditinstitutter Delsektoren omfatter selskaber, der modtager indlån eller andre midler fra offentligheden, der skal tilbagebetales. De yder lån for egen regning og har fået tilladelse efter Kreditinstitutdirektivet. 2 I Danmark opdeles de i penge- og realkreditinstitutter samt andre kreditinstitutter efter Lov om finansiel virksomhed. Banker uden for Danmark er pr. definition andre kreditinstitutter Pengeinstitutter Selskaberne er banker, sparekasser og andelskasser, der modtager indlån og har fået tilladelse til at drive pengeinstitut. Det er det en dansk definition, da den er givet efter Lov om finansiel virksomhed. Filialer af udenlandske kreditinstitutter tilhører dog også sektoren, når de modtager indlån i Danmark. Sektoren svarer til undergruppen Anden pengeinstitutvirksomhed (64.19). Pengeinstitutter findes branchen ikke i NACE. Der er ingen bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. PENGEINSTITUTTER Tabel 5 DB07... Undergruppe Positivliste... Reference... Del af ECB's liste over MFI'er Lov om finansiel virksomhed 2 Direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

6 Realkreditinstitutter Selskaberne yder lån på baggrund af udstedte obligationer og har fået tilladelse til at drive realkreditinstitut. Det er det en dansk definition, da den er givet efter Lov om finansiel virksomhed. Sektoren svarer til branchen Realkreditinstitutter ( ). Da realkreditinstitutter er en dansk definition, findes branchen ikke i NACE. Der er ingen bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. REALKREDITINSTITUTTER Tabel 6 DB07... Branchen Positivliste... Reference... ECB's liste over MFI'er Lov om finansiel virksomhed Andre kreditinstitutter Selskaberne opfylder kravene til at være kreditinstitutter, men er ikke klassificeret som penge- eller realkreditinstitut. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov, der bygger på Kreditinstitutdirektivet. Kreditinstitutter uden for Danmark ligger i denne sektor, og deres filialer i Danmark tilhører sektoren, når de ikke modtager indlån i Danmark. Et institut uden for EU skal falde ind under definitionen af en bank i det land, hvor det et hjemmehørende. Desuden er internationale organisationer som IMF og BIS er også en del af sektoren. 3 Sektoren svarer til branchen Andre kreditinstitutter ( ). I NACE bestemmes de af Other monetary intermediation (64.19). For andre kreditinstitutter er der derfor som den eneste sektor ikke overensstemmelse mellem DB07 og NACE. Der er ingen bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. Europæiske selskaber optræder på en liste over alle MFI'er i EU. Formateret: Dansk ANDRE KREDITINSTITUTTER Tabel 7 DB07... Branchen Class Positivliste... Reference... ECB's liste over MFI'er Kreditinstitutdirektivet (2006/48/EF) Lov om finansiel virksomhed 3 Tabel 28 har for en oversigt over udvalgte internationale organisationer.

7 Udstedere af elektroniske penge Selskaberne udsteder betalingsmidler i form af elektroniske penge, der er en pengeværdi, som repræsenterer et krav på udstederen og er lagret på et elektronisk medium. De har fået tilladelse efter Lov om finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov, der bygger på E-pengedirektivet. 4 Udstedere af elektroniske penge er MFI'er, selv om de er ikke formelt er kreditinstitutter. Selskaberne udfører dog lignende aktiviteter, da pengeinstitutter og andre kreditinstitutter også må udstede elektroniske penge. Selskaberne fremgår ikke direkte i DB07 eller NACE, og der er ingen bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. Europæiske udstedere af elektroniske penge optræder på en liste over alle MFI'er i EU. UDSTEDERE AF ELEKTRONISKE PENGE Tabel 8 DB07... Positivliste... Reference... ECB's liste over MFI'er E-pengedirektivet (2009/110/EF) Lov om finansiel virksomhed Pengemarkedsforeninger Selskabernes har udelukkende til formål at investere medlemmernes midler i rentebærende kortfristede papirer. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om investeringsforeninger. Sektoren svarer til branchen Pengemarkedsforeninger ( ). Europæiske selskaber optræder på en liste over alle MFI'er i EU. PENGEMARKEDSFORENINGER Tabel 9 DB07... Branchen Del af class Positivliste... Reference... ECB's liste over MFI'er MFI-forordningen ECB/2008/32 ENS2010, afsnit Investeringsforeninger Selskaberne har til formål at investere medlemmernes midler i et bredt udvalg af værdipapirer, hvorved risikoen spredes for den enkelte deltager. 4 Direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed.

8 8 Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Sektoren svarer til branchen Investeringsforeninger ( ). Selskaberne optræder på en liste over alle investeringsforeninger i EU, da de er et selvstændigt statistikområde i ECB. INVESTERINGSFORENINGER Tabel 10 DB07... Branchen NACE... Del af class Positivliste... ECB's liste over investeringsforeninger Reference... IF-forordningen ECB/2007/8 ENS2010, afsnit Lov om investeringsforeninger og specialforeninger Andre finansielle formidlere FVC-selskaber Selskaberne er oprettet med det formål at udføre securitisering. Det overtager aktiver eller risiko og formidler dem videre til investorer. Et special purpose vehicle (SPV) vil typisk være et FVC-selskab. Formateret: Dansk Sektoren er fx relevant for arket med securitisering og andre låneoverførsler (SupSec). Når et udlån securitiseres, overfører det indberettende institut udlånsporteføljen til et FVC-selskab. Sektoren svarer til branchen FVC-selskaber ( ). Selskaberne optræder på en liste over alle FVC-selskaber i euroområdet, da de er et selvstændigt statistikområde i ECB. FVC-SELSKABER Tabel 11 DB07... Branchen Del af class Positivliste... Reference... ECB's liste over FVC-selskaber FVC-forordningen (ECB/2008/30) MFI-forordningen (ECB/2008/32) ENS2010, afsnit Centrale modparter Selskaberne er juridisk mellemled i forretninger mellem to MFI'er. De medvirker til handlen og afhjælper modpartsrisiko mellem markedsdeltagerne, så transaktioner ikke foregår direkte mellem to markedsdeltagere. 5 Sektoren 5 Centrale modparter er beskrevet i Kreditinstitutdirektivets bilag III

9 9 er fx relevant ved en trepartsrepo, hvor modparten i indberetningen vil være en central modpart. Centrale modparter fremgår ikke direkte i DB07 eller NACE, og der er ingen bindinger for virksomhedsform eller funktionskode. European Securities and Markets Authority (ESMA) har en komplet liste over centrale modparter i EU på sin hjemmeside. 6 Formateret: Dansk Formateret: Dansk CENTRALE MODPARTER Tabel 12 DB07... Positivliste... Reference... ESMA's liste over Central Counterparties Kreditinstitutdirektivet 2006/48/EF, bilag III Formateret: Engelsk (Storbritannien) Andre finansielle formidlere i øvrigt Selskaberne beskæftiger sig med finansiel formidling, men indgår ikke i ovenstående delsektorer. De udfører fx finansiel leasing, factoring, forhandler værdipapirer og kreditselskaber (der ikke modtager indlån). Sektoren svarer til de brancher i hovedgruppen Pengeinstitut- og finansvirksomhed (64), som ikke er centralbanker, kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger eller investeringsforeninger. ANDRE FINANSIELLE FORMIDLERE I ØVRIGT Tabel 13 DB07... Brancherne , , , og NACE... Del af division 64 Virksomhedsform... Funktionskode... Reference... ENS2010, afsnit Finansielle hjælpeenheder Selskaberne er knyttet til finansiel formidling, men står ikke selv for selve formidlingen. De udfører fx børsmægling, stiller kautioner, er administrationsselskaber eller selskaber, der stiller infrastruktur til rådighed for finansmarkederne, fx en fondsbørs. Sektoren svarer til hovedgruppen Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring (66). Desuden indgår branchen Finansielle hovedsæders virksomhed ( ). 6 under Central Counterparties.

10 10 FINANSIELLE HJÆLPEENHEDER Tabel 14 DB07... Hovedgruppe 66 og branchen Division 66 og del af class Reference... ENS2010, afsnit Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Selskaberne udfører finansielle tjenester, hvor hovedparten af deres aktiver og passiver ikke handles på de sekundære finansielle markeder. De ejer fx en kontrollerende del af ejerandelene i et eller flere selskaber og har som hovedaktivitet at eje andre selskaber. Holdingselskaberne i leverer ingen andre tjenesteydelser til de virksomheder, som har udstedt aktierne, dvs. de forvalter eller styrer ikke andre enheder. Sektoren svarer til undergruppen Holdingselskabers virksomhed (64.2). Desuden kan en mindre del af branchen Anden finansiel formidling ( ) tilhøre sektoren, hvis selskabet udelukkende skaffer finansiering til sin ejer ved koncernintern finansiering, fx netting og cash-pooling. KONCERNTILKNYTTEDE FINANSIELLE INSTITUTIONER OG PENGEUDLÅNERE Tabel 15 DB07... Gruppen 64.2 og del af undergruppen Group 64.2 og del af class Reference... ENS2010, afsnit Forsikringsselskaber Selskaberne har til formål at lave fx skades- eller livsforsikring. De kan også genforsikre andre forsikringsselskaber. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov. Sektoren svarer til undergrupperne Forsikring (65.1) og Genforsikring (65.2). FORSIKRINGSSELSKABER Tabel 16 DB07... Grupperne 65.1 og 65.2 Group 65.1 og 65.2 Reference... ENS2010. afsnit Lov om finansiel virksomhed Pensionskasser Selskaberne er juridiske enheder (dvs. fonde, ordninger og/eller planer), der har til formål at udbetale pensionsydelser til forsikringstagers ansatte eller

11 11 medlemmer. Det omfatter pensionsordninger med fastsatte ydelser og individuelle ordninger, hvor ydelserne blot fastsættes ud fra medlemmets bidrag. Baggrunden er tilladelser givet efter Lov om finansiel virksomhed eller en tilsvarende europæisk lov. Definitionen omfatter bl.a. ATP. Sektoren svarer til undergruppen Pensionsforsikring (65.3). PENSIONSKASSER Tabel 17 DB07... Gruppen 65.3 Group 65.3 Reference... ENS2010, afsnit Lov om finansiel virksomhed 1.3 Offentlig forvaltning og service Sektoren består af enheder, der producerer til individuelt og kollektivt forbrug, og som hovedsageligt er finansieret af obligatoriske betalinger Staten Delsektoren er statslige administrative organer og andre centrale organer, hvis kompetenceområder normalt dækker hele det økonomiske område med undtagelse af sociale kasser og fonde. Den omfatter bl.a. ambassader, forsvaret, universiteter, ministerier og retssystemet. Non-profitinstitutioner, som kontrolleres og især finansieres af de centrale myndigheder, fx Folkekirken, er også en del af den. 7 Staten er ikke bundet til en bestemte branche, men dens aktivitet vil typisk ligge i sektionen Offentlig forvaltning og forsvar (O). Funktionskoden skal være enten integreret juridisk statsligt ejet institution (31) eller integreret juridisk ikke-statsligt ejet institution (32). STATEN Tabel 18 DB og 32 Reference... ENS2010, afsnit Udenlandske ambassader i Danmark og internationale institutioner (hovedgruppe 99) er ikke danske modparter. En ambassade har i stedet hjemsted i det land, som den repræsenterer. Internationale organisationer ikke er hjemmehørende i et specifikt land, men har i stedet særlige landekoder. 7 Andre trossamfund end folkekirken er Non-profitorganisationer rettet mod husholdninger.

12 Delstater Delsektoren består af delstatsregeringer, der er separate institutionelle enheder, som udøver regeringsfunktioner på et niveau mellem de centrale og de lokale myndigheder. Delsektoren omfatter også non-profitinstitutioner, som kontrolleres og hovedsageligt finansieres af delstatsmyndighederne. Delstatsniveauet findes ikke i Danmark. DELSTATER Tabel 19 DB07... Reference... ENS2010, afsnit Kommuner og regioner Delsektoren består af den offentlige forvaltning, hvis kompetenceområde kun dækker et lokalt udsnit af et økonomisk område. Den omfatter bl.a. regioner, kommuner, folkeskoler, hospitaler og non-profitinstitutioner, som kontrolleres og hovedsageligt finansieres af de lokale myndigheder. Den er ikke bundet til en bestemte branche, men aktiviteten vil typisk ligge i sektionen Offentlig forvaltning og forsvar (O). Funktionskoden skal være enten integreret juridisk amtskommunalt ejet institution (41), integreret juridisk ikke-amtskommunalt ejet institution (42), juridisk kommunalt ejet institution (51) eller integreret juridisk ikkekommunalt ejet institution (52). KOMMUNER OG REGIONER Tabel 20 DB , 42, 51 og 52 Reference... ENS2010, afsnit Sociale kasser og fonde Delsektoren består af institutionelle enheder, der har til formål at leverer sociale ydelser. Den omfatter bl.a. A-kasser, offentlige sociale fonde og Lønmodtagernes Garantifond. Den er ikke bundet til en bestemt branche.

13 13 SOCIALE KASSER OG FONDE Tabel 21 DB Reference... ENS2010, afsnit Husholdninger Personligt ejede virksomheder Virksomhederne har kun én personlig ejer, som hæfter uden begrænsning med hele sin formue. Der stilles ikke særlige kapitalkrav for at starte en enkeltmandsvirksomhed. Sektoren kan tilhøre alle brancher, hvis virksomhedsformen er en enkeltmandsvirksomhed (010). PERSONLIGT EJEDE VIRKSOMHEDER Tabel 22 DB Reference... ENS2010, afsnit Lønmodtagere, pensionister mv. Sektoren består af privatpersoner, som ikke er organiseret i en selskabsform. Da der ikke er tale om selskaber, svarer sektoren ikke til brancherne i DB07 eller NACE. Hovedgrupperne Husholdninger med ansat medhjælp (97) og Privates produktion af varer og tjenesteydelser (98) kan dog pr. definition kun ske i denne sektor. LØNMODTAGERE, PENSIONISTER MV. Tabel 23 DB07... Reference... ENS2010, afsnit Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Sektoren består af selvstændige juridiske enheder, der leverer varer og tjenesteydelser til husholdninger, men ikke producerer til markedet. Den omfatter bl.a. fagforeninger, politiske partier, sportsklubber og velgørende organisationer

14 14 Sektoren svarer til hovedgrupperne undtagen Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (94.11). Virksomhedsformen skal være erhvervsdrivende fond (100), forening (110) eller frivillig forening (115). NON-PROFITINSTITUTIONER RETTET MOD HUSHOLDNINGER Tabel 24 DB07... Hovedgrupperne 85-94, undtagen branchen NACE... Division 85-94, undtagen class Virksomhedsform , 110 og 115 Funktionskode... Reference... ENS2010, afsnit

15 15 2. Litteraturliste Følgende dokumenter beskriver sektoropbygningen i den monetære statistik og nationalregnskabet. Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6), 6th edition, kapitel 4, IMF, 2007 Dansk Branchekode 2007 (DB07), Danmarks Statistik Europarådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab Den Europæiske Centralbanks forordning om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8) Den Europæiske Centralbanks forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2008/32) Det Europæiske Nationalregnskabssystem 2010 (ENS2010), Eurostat Money and Banking Statistics Sector Manual, ECB, 2007 NACE Rev. 2, Statistical classification of economic activities in the European Community, Eurostat, 2008 System of National Accounts 2008 (SNA2008) Europæiske Centralbanks lister over indberetningspligtigt institutter Monetære Finansielle Institutioner [http://www.ecb.int/stats/money/mfi/general/html/index.en.html] Investeringsforeninger [http://www.ecb.int/stats/money/mfi/funds/html/index.en.html] FVC-selskaber [http://www.ecb.int/stats/money/mfi/corporation/html/index.en.html]

16 3. Bilag BAGGRUND FOR OPDELING AF SEKTORER I MFI-STATISTIKKEN Tabel 25 Sektor MFI-forordning (ECB/2008/32) Nationalregnskab (ENS2010) 1110 Offentlige ikke-finansielle selskaber Offentlig del af ikke-finansielle selskaber Ikke-finansielle virksomheder 1120 Private ikke-finansielle selskaber Privat del af ikke-finansielle selskaber 1210 Centralbanken Centralbanker Centralbanker 1221 Pengeinstitutter 1222 Realkreditinstitutter Kreditinstitutter 1223 Andre kreditinstitutter Virksomheder der modtager indlån 1224 Udstedere af elektroniske penge Øvrige MFI'er 1230 Pengemarkedsforeninger Pengemarkedsforeninger 1240 Investeringsforeninger Investeringsforeninger Investeringsforeninger 1251 FVC-selskaber Financial vehicle corporations 1252 Centrale modparter Centrale modparter Andre finansielle formidlere 1259 Andre finansielle formidlere i øvrigt 1260 Finansielle hjælpeenheder Andre finansielle formidlere og finansielle hjælpeenheder Finansielle hjælpeenheder 1270 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere Koncerntilknyttede fin. inst. og pengeudlånere 1280 Forsikringsselskaber Forsikringsselskaber Forsikringsselskaber og pensionskasser 1290 Pensionskasser Pensionskasser 1311 Staten Staten Statslig forvaltning og service 1312 Delstater Delstater Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau 1313 Kommuner og regioner Kommuner og regioner Kommunal forvaltning og service 1314 Sociale kasser og fonde Sociale kasser og fonde Sociale kasser og fonde 1410 Personligt ejede virksomheder Personligt ejede virksomheder Arbejdsgivere 1430 Lønmodtagere, pensionister mv. Lønmodtagere, pensionister mv. Lønmodtagere, pensionister mfl Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger Anm.: Sektorerne er bestemt efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010) med tilføjelser fra Den Europæiske Centralbanks forordning om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2008/32).

17 SAMMENHÆNG MELLEM FUNKTIONSKODER, VIRKSOMHEDSFORMER OG BRANCHEKODER I DET ERHVERVSSTATISTISKE REGISTER Tabel 26 Sektor Funktionskode Virksomhedsform DB07-brancher 1110 Offentlige ikke-finansielle selskaber 61-63; XX.XX-63.XX.XX; 68.XX.XX-96.XX.XX, undtagen Private ikke-finansielle selskaber 80; 99; BLANK 020; 030; 040; 050; 060; 070; 080; 100; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 200; 210; 220; 270; 280; 000; 990; 999; BLANK 090; 110; Centralbanken Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Andre kreditinstitutter Udstedere af elektroniske penge [Positivliste] 1230 Pengemarkedsforeninger Investeringsforeninger FVC-selskaber Centrale modparter [Positivliste] 01.XX.XX-63.XX.XX; 68.XX.XX-96.XX.XX; undtagen XX.XX-63.XX.XX; 68.XX.XX-82.XX.XX; ; 95.XX.XX; 96.XX.XX; undtagen Andre finansielle formidlere i øvrigt ; ; ; ; Finansielle hjælpeenheder 66.XX.XX; Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere 64.2X.XX 1280 Forsikringsselskaber 65.1X.XX; 65.2X.XX 1290 Pensionskasser 65.3X.XX 1311 Staten 31-33; Delstater Kommuner og regioner Personligt ejede virksomheder Lønmodtagere, pensionister mv Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger 80; 99; BLANK 090; 110; XX.XX-94.XX.XX; undtagen

18 SEKTORERNES BRANCHEPLACERING I MFI-STATISTIKKEN Tabel 27 Sektor Brancher i MFIstatistikken 1110 Offentlige ikke-finansielle selskaber AZZ-JCZ, LZZ-SZ Private ikke-finansielle selskaber AZZ-JCZ, LZZ-SZ Centralbanker K Pengeinstitutter (DK) K Realkreditinstitutter (DK) K Andre kreditinstitutter K Udstedere af elektroniske penge K Pengemarkedsforeninger K Investeringsforeninger K FVC-selskaber K Centrale modparter K Andre finansielle formidlere i øvrigt K07, K08, K11, MA Finansielle hjælpeenheder K16, K Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere K02, K03, K Forsikringsselskaber K12, K13, K Pensionskasser K Staten 1313 Kommuner og regioner 1314 Sociale kasser og fonde 1410 Personligt ejede virksomheder 1430 Lønmodtagere, pensionister mv. TZZ 1500 Non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger PZZ, QBZ, SZ1 SEKTORER OG LANDEKODER FOR UDVALGTE INTERNATIONALE INSTITUTIONER Tabel 28 Enhed Sektor Land Den Europæiske Centralbank (ECB) F Den Internationale Valutafond (IMF) C Den Internationale Betalingsbank (BIS) B Arab Monetary Fund (AMF) M International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) E Den Europæiske Investeringsbank (EIB) C European Investment Fund (EIF) G Den Europæiske Finansielle Stabiliseringsmekanisme (EFSM) Z Den Europæiske Udviklingsbank (EBRD) F Den Nordiske Investeringsbank H Verdenshandelsorganisationen (WTO) D FN-organisationer H 1Z EU-institutioner og organer (ekskl. ECB, EIB, EIF og EFSM) B, 4D-4E og 4H-4Z Anm: En mere detaljeret liste over sektorerne for internationale organisationer findes I ECB's Money and Banking Statistics Manual (marts 2007). Slettet: 1310 Slettet: 1310 Slettet: 1310

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 02 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) L 305/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.11.2012 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) STYRELSESRÅDET

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET Har du brug for hjælp? Skriv til os på: betalingsbalance@nationalbanken.dk eller kontakt: Lasse Vogelius på tlf. 3363 6853 Samir

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter Side 1 af 5 Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 17. januar 2013 0.1 Navn Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015

(EUT L 305 af , s. 6) nr. side dato Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 2012R0024 DA 27.05.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1011/2012 af 17. oktober

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] repo DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1204951 Indberetningsvejledning MFI-statistikken Udenlandske enheder [Version 4] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken fuldt indberettende institutter [Version 7]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken fuldt indberettende institutter [Version 7] 1 DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 31. januar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1198978 Indberetningsvejledning MFI-statistikken fuldt indberettende institutter [Version 7] Indhold 1 Generelt

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER

MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER MANUAL INDBERETNING VED FUSIONER MELLEM MFI'ER Statistisk Afdeling Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik Kopi: Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1347967 6. januar 2015 Notatet beskriver fremgangsmåden

Læs mere

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Del 1 Information om kontohaver Selskabets navn Nuværende adresse Postadresse (udfyldes kun, hvis denne er forskellig fra adresse ovenfor)

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 136/6 HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 31. maj 2007 om ændring af henstilling ECB/2004/16 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner

Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner 3 Ny balancestatistik for monetære finansielle institutioner Kjeld Ole Nielsen og Anders Mølgaard Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Statistik opstillet efter internationale retningslinjer er et

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5, L 222/24 17.8.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22)

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE DA L 2/34 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise sektorkonti

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed Anordning nr. 1252 af 15. december 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 438, stk.

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE Stinne Skriver Jørgensen tlf. 3363 6834 Stine Ludvig Bech tlf. 3363 6849 Statistisk Afdeling Penge-, Bank- og Nationalregnskabsstatistik

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere