Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007

2 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning: Sammenfatning Overordnet tilfredshed med skolerne Sammenligning med 2004 undersøgelsen og øvrige kommuner Sammenligning af de enkelte skoler Overordnet tilfredshed med SFO Resultater opdelt på kvalitetsindikatorer Skoleområdet Direkte forhold Kommunale rammeforhold Skoleopdelt sammenligning Skoleopdelt sammenligning omkring de direkte forhold Skoleopdelt sammenligning omkring de kommunale rammeforhold SFO er Direkte forhold Kommunale rammeforhold Resultater opdelt på brugertyper Skoler Køn Civilstand SFO Køn Civilstand Metode og Statistisk Usikkerhed Datagrundlag Sammenligningsgrundlag Definitioner Statistisk usikkerhed

3 Rapportens opbygning: Rapportens 1. afsnit er en sammenfatning, hvor der kort redegøres for brugernes overordnede tilfredshedsvurdering på henholdsvis skole og SFO området. I afsnittet sammenlignes Gladsaxe Kommunes resultater fra 2006 både med kommunens egne resultater fra og resultaterne fra 3 sammenligningsgrupper. De 3 sammenligningsgrupper er: Kommuner i Region Hovedstaden 2, kommuner med over indbyggere og kommuner på landsplan. Data fra de tre sammenligningsgrupper er leveret af Kommunernes Landsforening, og baserer sig på en landsdækkende undersøgelse, der er foretaget i I afsnit 2 rettes blikket mod de lige kvalitetsindikatorer 3, der er blevet spurgt ind til i undersøgelsen. Afsnittet går dermed spadestikket dybere end afsnit 2, der alene ser på den overordnede tilfredshed med skole og SFO. Samtidig redegør afsnittet for de resultater, som de enkelte skoler opnår. Der gennemføres således en skolebaseret sammenligning for alle undersøgelsens kvalitetsindikatorer. I afsnit 3 opdeles resultaterne på de lige brugertyper. Der ses udelukkende på køn og civilstand. I afsnit 4 redegøres for den anvendte metode og undersøgelsens datagrundlag. Afsnittet redegør for den statistiske usikkerhed i undersøgelsen og de data, der løbende bliver sammenlignet med. Svarprocenten er på 54 %, hvilket er omtrent den samme som i undersøgelsen fra Der er i alt 1163 forældre, der har besvaret spørgeskemaet. I rapporten anvendes en skala gående fra 1 til 5, hvor 1 er lig utilfreds og 5 er lig tilfreds. Resultaterne udtrykkes som en gennemsnitsscore og/eller som en procentfordeling. 1 Gladsaxe Kommune gennemførte en lignende brugerundersøgelse på skoleområdet i På grund af strukturreformen er forudsætningerne for, at sammenligne tallene på det tidligere Amtsniveau og det nuværende/kommende Regionsniveau ændret. Regionen er bredere og består af flere kommuner end det tidligere Københavns Amt og derfor skal der tages et vist forbehold, når man sammenligner de to undersøgelser på dette særlige område. (Problemstillingen er beskrevet mere detaljeret i afsnit 4) 3 Se afsnit 4 for en nærmere uddybning af begrebet kvalitetsindikatorer. 2

4 1. Sammenfatning Overordnet tilfredshed med skoler og SFO De efterfølgende afsnit 1.1 og 1.2 viser udviklingen i den overordnede tilfredshed fra 2004 til Der redegøres særskilt for udviklingen på skole og SFO området. Derudover indeholder afsnittene en ekstern sammenligning med resultaterne fra de tre ovennævnte sammenligningsgrupper. På skoleområdet er der endvidere foretaget en skolebaseret sammenligning, hvor den overordnede tilfredshed for hver enkelt af kommunens 15 skoler fremgår (afsnit 1.1.2). Den overordnede tilfredshed opgøres udelukkende på baggrund af kvalitetsindikatoren: alt i alt tilfredsheden med henholdsvis skoler og SFO. Afsnit som fokuserer på den overordnede tilfredshed med skolerne viser, at Gladsaxe Kommune fastholder et højt tilfredshedsniveau. Der er 80,7 % af forældrene, der enten er tilfredse eller tilfredse med skolerne. Dette tal er højere end det tilsvarende tal fra 2004, hvor der var 76,4 %, der enten var tilfredse eller tilfredse. Den gennemsnitlige tilfredshed er en anden måde at se på hvordan forældrenes tilfredshed har udviklet sig fra 2004 til 2006 undersøgelsen. Den beregnes på baggrund af den 5 punktskala, der er anvendt i undersøgelsen, hvor svarkategorien tilfreds svarer til 5 og utilfreds svarer til 1. Den gennemsnitlige tilfredshed er steget fra 3,91 i 2004 til i 2006, hvilket afspejler at 10 ud af 15 skoler har opnået en højere gennemsnitlig tilfredshedsscore i Da undersøgelsen er baseret på stikprøver, vil resultaterne altid være forbundet med en vis statistisk usikkerhed. Det betyder blandt andet, at stigningen i den gennemsnitlige overordnede Alt i alt tilfredshed ikke er statistisk signifikant 4. I rapporten illustreres den statiske usikkerhed omkring den gennemsnitlige tilfredshed ved hjælp af tilfredshedsintervaller. F.eks. fremgår det af figur (side 6), at den gennemsnitlige overordnede Alt i alt tilfredshed med skolerne med 95 % sikkerhed ligger inden for tilfredshedsintervallet 3,95-4,05. I afsnit sammenlignes resultaterne fra undersøgelsen med resultaterne fra de 3 sammenligningsgrupper. Den sammenligning viser, at Gladsaxe Kommune ligger fint på niveau med resultaterne fra de 3 grupper. Gladsaxe Kommune opnår en højere gennemsnitlig tilfredshed end samtlige af de 3 sammenligningsgrupper, det skal dog pointeres, at lene i den gennemsnitlige tilfredshed er små. Afsnit 1.2 viser tilfredsheden for SFO en. Der har været en mindre tilbagegang i den overordnede tilfredshed, der illustreres ved, at der i 2004 var 81,2 % af forældrene, der enten var tilfredse eller tilfredse med fritidsordningerne til skolebørn. I 2006 undersøgelsen er det tal faldet til 76,8 %. En tolkning af len mellem de to tal skal dog tages med det forbehold, at der i 2004 undersøgelsen spørges bredt ind til fritidsordninger for skolebørn. I Gladsaxe Kommunes 2006 undersøgelsen spørges der udelukkende til SFO erne. 5 [einfog1] Det forbehold er man også nødt til at tage ved sammenligningen med resultaterne fra de 3 sammenligningsgrupper, hvor der også er spurgt generelt ind til fritidsordninger. Ved sammenligningen mellem Gladsaxe Kommune og de tre sammenligningsgrupper, kan man dog 4 Begrebet statistisk signifikans og den måde det anvendes på i forbindelse med denne undersøgelse forklares mere detaljeret i rapportens afsnit 4 om metode og statistisk usikkerhed. I rapporten anvendes et 95 % sikkerhedsniveau, som betyder at der maksimalt er 5 % risiko for, at statistisk signifikante le beror på tilfældigheder. 5 Baggrunden for det er, at SFO i dag er det eneste fritidstilbud, som kommunen tilbyder. 3

5 konstatere, at Gladsaxe Kommune ligger fint på niveau med de resultater, som sammenligningsgrupperne opnår. Gladsaxe Kommune ligger således med en højere gennemsnitlig tilfredshed end kommuner i Region Hovedstaden og Kommuner i hele landet. Omvendt ligger gennemsnittet under det, som gruppen bestående af Kommuner med over indbyggere opnår. Overordnet tilfredshed med de enkelte kvalitetsindikatorer Ud over alt i alt tilfredsheden er forældrene blevet spurgt til en lang række lige kvalitetsindikatorer eller kvalitetsområder, eksempelvis omkring de udendørs arealer og børnenes trivsel. De områder er i fokus i rapportens afsnit I disse afsnit behandles skole og SFO området hver for sig. Da der i vid udstrækning er brugt identiske spørgsmålsformuleringer i 2004 og 2006 undersøgelserne, er det muligt at se udviklingen inden for de enkelte kvalitetsindikatorer. De enkelte afsnit viser, hvor der er sket udsving i form af henholdsvis stigende og faldende tilfredshed. I de fleste tilfælde har der dog ikke været statistisk signifikante ændringer. På skoleområdet er den gennemsnitlige tilfredshed højest ved kvalitetsindikatoren dit barns trivsel med en gennemsnitsscore på 4,14, samt lærernes indsats for at skabe et godt arbejdsklima i klassen med en gennemsnitsscore på. [einfog2]desuden er tilfredsheden med kvalitetsindikatoren dit barns faglige udbytte, steget fra 3,85 i 2004 undersøgelsen til 3,91 i 2006 undersøgelsen. Omvendt ligger kvalitetsindikatoren elevernes indflydelse på undervisningen med en lavere gennemsnitlig tilfredshed i 2006 undersøgelsen sammenlignet med Gladsaxe Kommunes resultater fra sscoren er gået tilbage fra 3,64 i 2004 til 3,49 i I afsnit 2.2 foretages en skoleopdelt sammenligning for hver enkelt af de 20 kvalitetsindikatorer, der er spurgt ind til på skoleområdet. På den måde gør afsnittet det muligt at se, hvordan de enkelte skoler klarer sig på de lige områder, som indikatorerne dækker. I det omfang den enkelte kvalitetsindikator går igen fra 2004 undersøgelsen, er det også muligt, at se om der er sket en udvikling på de enkelte områder i 2006 undersøgelsen. På SFO området kan der spores en mindre tilbagegang i den gennemsnitlige tilfredshed på de fleste kvalitetsindikatorer. Medarbejderens tid til det enkelte barn og kommunens information om SFO er to af de kvalitetsindikatorer hvor den gennemsnitlige tilfredshed er faldet. Den førstnævnte indikator opnåede i 2004 undersøgelsen en gennemsnitlig tilfredshed på 3,51, som i 2006 undersøgelsen er faldet til 3,32. Kvalitetsindikatoren Kommunens information om SFO, er faldet fra et gennemsnit på i 2004 til 3,14 i

6 1.1 Overordnet tilfredshed med skolerne Sammenligning med 2004 undersøgelsen og øvrige kommuner Størstedelen af forældrene er alt i alt tilfredse eller tilfredse med deres børns skoler (80,7 %). Den gennemsnitlige overordnede tilfredshed i Gladsaxe Kommune ligger lidt over det gennemsnitlige niveau i de tre sammenligningsgrupper og kommunens egne tal fra undersøgelsen i De fem diagrammer i figur viser forældrenes procentvise svarfordeling i Gladsaxe Kommunes 2006 og 2004 undersøgelser, samt for kommuner i Region Hovedstaden, kommuner med over indbyggere og kommuner i hele landet. Derudover fremgår den gennemsnitlige tilfredshedsscore for de fem kategorier. Det fremgår, at den overordnede gennemsnitlige tilfredshed med skolerne i Gladsaxe Kommune er steget fra 3,91 i 2004 undersøgelsen til i 2006 undersøgelsen. Den gennemsnitlige tilfredshed for Gladsaxe Kommune ligger også lidt over gennemsnittene i de tre sammenligningsgrupper. Figur Overordnet tilfredshed med skolen. (alt i alt tilfredshed) Gladsaxe Kommune 2006 Gladsaxe Kommune 2004 tilfreds 28,1% utilfreds 1,6% utilfreds 5,2% tilfreds 52,5% / hverken eller %12,6 tilfreds 27,6% utilfreds 2,3% Gns. Gns. 3,91 utilfreds 8,6% / hverken eller 12,5% tilfreds 49,0% Kommuner i Region Hovedstaden utilfreds 1,2% tilfreds 23,7% utilfreds 9,1% / hverken eller 13,7% Kommuner med over indbyggere tilfreds 20,4% utilfreds utilfreds 6,9% 0,7% / hverken eller 15,2% tilfreds tilfreds 52,3% 56,7% Gns. 3,88 Gns. 3,89 Kommuner i hele landet tilfreds 24,1% utilfreds 0,9% Gns. 3,95 utilfreds 6,8% tilfreds 55,2% / hverken eller 13,0% 5

7 Figur stilfredsheden, inkl. usikkerhedsmarginer (sammenligning). 4,10 Tilfredshed med Skolen 4,05 3,95 3,90 3,85 3,80 4,05 3,95 3,97 3,91 3,85 3,95 3,89 3,99 3,89 3,88 3,80 3,76 3,70 Gladsaxe Kommune 2006 Gladsaxe Kommune 2004 Hele landet Kommuner over Region Hovedstaden Anm. I og med at usikkerhedsmarginerne omkring de enkelte gennemsnit overlapper hinanden i alle 5 tilfælde, viser figur 1.1.2, at der ikke er signifikant le. Der er kun tale om signifikante le, hvis den ene gruppes negative yderværdi ligger over de andres positive yderværdier. Figur illustrerer imidlertid, at lene i de 5 gennemsnit ikke er statistisk signifikante. Man kan med andre ord ikke konkludere entydigt, at der reelt er sket en fremgang fra 2004 til 2006 eller, at Gladsaxe Kommune har en højere gennemsnitstilfredshed end de 3 sammenligningsgrupper Sammenligning af de enkelte skoler Den nedenstående figur viser gennemsnittet for den overordnede tilfredshed på de enkelte skoler. tene er udelukkende beregnet på baggrund af forældrenes besvarelser på spørgsmålet om deres alt i alt tilfredshed med barnets skole. Det fremgår, at 10. klasse centret har den højeste gennemsnitlige tilfredshed. Derudover viser figuren, at 10. klasse centret sammen med Søndergård og r opnår en tilfredshedsscore, der er signifikant højere end det samlede gennemsnit for de 15 skoler. Figur stilfredshed, inkl. usikkerhedsmarginer (2006 undersøgelsen). 5,00 4,75 4,77 4,53 4,28 4,44 4,45 4,42 4,39 4,32 4,29 4,31 4,28 4,20 4,14 4,23 4,21 4,16 4,13 4,03 4,03 3,97 6 4,21 4,06 4,14 4,04 4,01 3,99 3,87 3,96 3,84 4,32 3,82 3,33 3,92 3,93 3,98 3,80 3,90 3,74 3,74 3,74 3,69 3,56 3,55 3,60 3,49 3,47 Anm. Forklaringen på, at gennemsnittet er 0,01 højere end det gennemsnit der er afrapporteret i afsnit 2.1.1, er at der kun er 1132 der har svaret på både skole og alt i alt spørgsmålene. Mens der er 5 mere altså 1137, der udelukkende har svaret på alt i alt spørgsmålet. Den nedenstående figur viser, hvordan den gennemsnitlige tilfredshed fordelte sig på de enkelte skoler i 2004 undersøgelsen. På den baggrund er det mulig at se, hvor der henholdsvis er sket en statistisk signifikant positiv og negativ udvikling. 10. klasse centret ligger eksempelvis væsentligt højere i 2006 undersøgelsen end i 2004 undersøgelsen. 3,40

8 Figur stilfredshed, inkl. usikkerhedsmarginer (2004 undersøgelsen). 5,00 4,75 4,46 4,44 4,30 4,32 4,33 4,29 4,12 4,15 4,06 4,10 4,17 4,09 4,08 3,96 4,07 4,05 4,04 3,98 3,96 3,96 3,81 3,87 3,92 3,91 3,91 3,79 3,80 3,82 3,84 3,82 3,74 3,74 3,79 3,77 3,85 3,74 3,60 3,58 3,60 3,59 3,63 3,52 3,59 3,37 3,42 3,36 Nedenstående figur giver et oversigtsbillede i forhold til hvordan den enkelte skoles gennemsnitsscore var i henholdsvis 2004 og 2006 undersøgelsen. Det fremgår af figuren, at 10 ud af 15 skoler har opnået en højere gennemsnitlig tilfredshedsscore i Figur stilfredshed for alle skolerne i 2004 og 2006 undersøgelsen ,05 4, ,59 3, , ,92 3,99 3,79 4,13 3,91 3,74 3,63 4,16 3,82 3,82 3,77 3,74 3,98 3,69 3,82 4,01 3,91 4,29 3,60 3,74 4,21 4,29 4,04 4,09 4,53 3,96 7

9 Figur Antal besvarelser fordelt på de enkelte skoler ( alt i alt tilfredshed ). utilfreds utilfreds hverken/eller tilfreds tilfreds Total Frekvens Procent 2,1 4,1 11,3 52,6 29,9 100,00 Frekvens Procent 1,3 2,7 6,7 52,0 37,3 100,00 Frekvens Procent 0,0 15,7 24,1 44,6 15,7 100,00 Frekvens Procent 0,0 2,6 5,1 52,6 39,7 100,00 Frekvens Procent 4,1 5,4 24,3 50,0 16,2 100,00 Frekvens Procent 1,2 10,7 15,5 58,3 14,3 100,00 Frekvens Procent 5,9 0,0 29,4 35,3 29,4 100,00 Frekvens Procent 0,0 1,3 14,3 51,9 32,5 100,00 Frekvens Procent 4,4 8,8 17,6 47,1 22,1 100,00 Frekvens Procent 1,2 1,2 10,5 58,1 29,1 100,00 Frekvens Procent 1,0 4,2 11,5 61,5 21,9 100,00 Frekvens Procent 0,0 1,1 4,3 56,4 38,3 100,00 Frekvens Procent 2,2 9,8 13,0 62,0 13,0 100,00 Frekvens Procent 2,8 1,4 5,6 50,7 39,4 100,00 Frekvens Procent 0,0 5,0 5,0 22,5 67,5 100,00 Frekvens Procent 1,5 5,2 12,5 52,7 28,2 100,00 Figur og viser, at usikkerhedsniveauet er markant større omkring s gennemsnit. Forklaringen på dette findes i figur 1.1.6, hvor det fremgår, at der kun er indkommet 17 besvarelser fra, hvilket er væsentligt lavere end antallet af besvarelser fra de øvrige skoler. Forklaringen er, at der er væsentligt færre elever og dermed forældre på den skole. Det samme der gør sig i øvrigt gældende omkring 10. klasse centret, hvor der kun er indkommet 40 besvarelser. Bortset fra disse to skoler, ligger antallet af besvarelser mellem 74 og 97. Der er udsendt 150 spørgeskemaer til, hver skole og det betyder, at svarprocenten ligger lige omkring eller over 50 % på samtlige af kommunens skoler. 8

10 1.2 Overordnet tilfredshed med SFO Næsten 8 ud af 10 forældre med børn i SFO er alt i alt tilfredse eller tilfredse med det fritidstilbud deres børn modtager (76,8 %). Figur viser den overordnede tilfredshed med Gladsaxe Kommunes SFO er i 2006 og Derudover vises tilfredsheden i de tre sammenligningsgrupper. Den gennemsnitlige overordnede tilfredshed i Gladsaxe Kommune ligger stort set på niveau med gennemsnittet i de tre sammenligningsgrupper og kommunens egne tal fra undersøgelsen i Den konklusion skal imidlertid tages med det forbehold, at der i Gladsaxe Kommunes 2004 undersøgelse og i undersøgelserne fra de tre sammenligningsgrupper, er spurgt ind til tilfredsheden med fritidsordninger for skolebørn. Dvs. at de undersøgelser, der sammenlignes med, dækker en bredere gruppe af fritidstilbud, end Gladsaxe Kommunes 2006 undersøgelse, som alene er rettet mod SFO erne. De fem diagrammer viser den procentvise svarfordeling og derudover fremgår den gennemsnitlige overordnede tilfredshedsscore for hver af de fem grupper. Figur Overordnet tilfredshed med SFO erne (Alt i alt tilfredshed). Gladsaxe Kommune 2006 Gladsaxe Kommune 2004 tilfreds 35,7% tilfreds 30,4% utilfreds 2,7% utilfreds 1,8% utilfreds 6,6% tilfreds 41,0% utilfreds 8,2% tilfreds 43,9% / hverken eller %13,9 / hverken eller 13,1% utilfreds 1,4% utilfreds 5,8% tilfreds 35,0% tilfreds 46,1% Gns. Gns. 4,08 Kommuner i Region Hovedstaden tilfreds 36,5% utilfreds 0,0% utilfreds 7,1% / hverken eller 11,6% Kommuner med over indbyggere Gns. 3,93 Gns. 4,14 / hverken eller 8,2% tilfreds 48,2% tilfreds 31,7% Kommuner i hele landet utilfreds 2,0% utilfreds 7,8% tilfreds 45,4% / hverken eller 15,8% Gns. 3,97 9

11 Den overordnede gennemsnitlige tilfredshed er faldet fra 4,08 i 2004 undersøgelsen til i Den gennemsnitlige tilfredshed for Gladsaxe Kommune ligger lidt over gennemsnittet for kommuner i Region Hovedstaden og kommuner i hele landet. Omvendt ligger det under gennemsnittet for kommuner med over indbyggere. Figur viser, at der ikke er statistisk signifikante le på de fem gennemsnit. Det fremgår af figuren, at usikkerheden er forholdsvis stor for gennemsnittet i Region Hovedstaden og kommuner med over indbyggere. Figur stilfredsheden, Inkl. usikkerhedsmarginer (konfidensinterval). 4,40 4,30 4,32 Tilfredshed med SFO 4,20 4,10 3,90 3,80 4,09 3,92 4,13 4,08 4,02 4,06 3,97 3,88 4,14 3,96 4,08 3,93 3,78 3,70 Gladsaxe Kommune 2006 Gladsaxe Kommune 2004 Hele landet Kommuner over Region Hovedstaden På SFO området er der ikke foretaget en sammenligning mellem de enkelte institutioner, fordi svargrupperne for de enkelte SFO er er forholdsvis små. Det medvirker, at usikkerheden omkring de enkelte gennemsnit er for stor til, at en sammenligning er meningsfuld. 10

12 2. Resultater opdelt på kvalitetsindikatorer Det udsendte spørgeskema indeholder en række spørgsmål om lige aspekter af skole og SFO tilbuddene i Gladsaxe Kommune. I dette afsnit rettes fokus på de enkeltområder, der er blevet spurgt ind til i undersøgelsen. De områder betegnes efterfølgende som kvalitetsindikatorer. Der sondres mellem to kvalitetsindikatorer, direkte forhold og kommunale rammeforhold. Direkte forhold omhandler de forhold, som den enkelte skole eller SFO har direkte indflydelse på, mens de kommunale rammeforhold omhandler de forhold, hvor der spørges til forældrenes oplevelse af den kommunale forvaltning. 2.1 Skoleområdet I undersøgelsen er der blevet spurgt til 17 kvalitetsindikatorer vedrørende de direkte forhold og 3 vedrørende de kommunale rammeforhold på skoleområdet Direkte forhold 8 af de 17 kvalitetsindikatorer vedr. de direkte forhold, er der også er spurgt til i Gladsaxe Kommunes undersøgelse fra 2004 og den undersøgelse fra 2005, der dækker de tre sammenligningsgrupper. Det betyder, at det på disse kvalitetsindikatorer både er muligt at foretage en intern og en ekstern sammenligning af resultaterne. I den interne sammenlignes Gladsaxe Kommunes 2006 resultater, med de tilsvarende resultater fra 2004 undersøgelsen. I den eksterne sammenlignes 2006 resultaterne med resultaterne i de tre sammenligningsgrupper. Disse sammenligninger betegnes som gruppe 1 og afbildes i figur og I 2006 undersøgelsen er der desuden spurgt til 5 kvalitetsindikatorer, som der også er spurgt til i den nationale undersøgelse. De 5 er nye i forhold til 2004 undersøgelsen, og det betyder, at der for disse spørgsmåls vedkommende udelukkende kan foretages en ekstern sammenligning. Denne betegnes som gruppe 2 og afbildes i figur og De sidste 4 af de 17 kvalitetsindikatorer er udelukkende med i Gladsaxe Kommunes undersøgelse fra Derfor er det ikke muligt at lave hverken interne eller eksterne sammenligninger omkring disse fire indikatorer, der betegnes som gruppe 3 og afbildes i figur

13 Den nedenstående Figur viser den gennemsnitlige tilfredshed med de første 8 kvalitetsindikatorer for de direkte forhold. (gruppe 1) Figur lig tilfredshed - Direkte forhold 2006 og 2004 (Gruppe 1) Dit barns faglige udbytte ,91 Dit barns faglige udbytte ,85 Dit barns trivsel 2006* 4,14 Skolens evne til at fremme elevernes trivsel ,57 Lærernes tid til den enkelte elev ,26 Lærernes tid til den enkelte elev ,08 Lærernes indsats for at skabe et godt arbejdsklima i klassen 2006* 4,01 Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen ,69 Undervisningsmaterialets kvalitet ,47 Undervisningsmaterialets kvalitet ,48 Elevernes indflydelse på undervisningen ,49 Elevernes indflydelse på undervisningen ,64 Mulighederne for som forældre at påvirke undervisningen ,27 Mulighederne for som forældre at påvirke undervisningen ,35 Samarbejdet mellem skole og hjem (f.eks. forældremøder) 2006 Samarbejdet mellem skole og hjem (f.eks. forældremøder) ,93 3,82 Anm.: Ved de med * markerede indikatorer, er spørgsmålsformuleringen ændret fra 2004 til Det betyder at man ikke kan foretage en direkte sammenligning mellem resultaterne fra 2004 og 2006 undersøgelserne. De grønne søjler angiver at den gennemsnitlige tilfredshed i 2006 ikke er signifikant ligt fra 2004 tilfredshedsniveauet. De blå søjler angiver at den gennemsnitlige tilfredshed er signifikant højere end i undersøgelsen fra Den røde søjle angiver at den gennemsnitlige tilfredshed er signifikant lavere end i undersøgelsen fra Det fremgår, at der i langt de fleste tilfælde er små variationer i gennemsnittene fra 2004 til 2006 undersøgelsen. De to steder, hvor der er sket størst udsving er de indikatorer, hvor spørgsmålsformuleringen er ændret og gjort mere præcis i forhold til 2004 undersøgelsen. Der er sket en signifikant stigning i forældrenes tilfredshed med lærernes tid til den enkelte elev, hvor gennemsnittet er steget fra 3,08 til 3,26. Omvendt er der sket et signifikant fald i tilfredsheden med elevernes indflydelse på undervisningen. Her er gennemsnittet faldet fra 3,64 i 2004 til 3,49 i

14 De øvrige grønne søjler illustrerer, at der ikke er sket signifikante ændringer i tilfredsheden med de øvrige kvalitetsindikatorer. Den gennemsnitlige tilfredshed med de 8 direkte forhold i gruppe 1 ligger tæt på gennemsnittene i de tre sammenligningsgrupper. Kvalitetsindikatoren Lærernes tid til den enkelte elev, opnår i Gladsaxe Kommune en signifikant højere tilfredshed end landsgennemsnittet og kommuner med over indbyggere, mens undervisningsmaterialets kvalitet opnår et signifikant højere tilfredshedsniveau end i kommuner med over indbyggere. Kvalitetsindikatoren lærernes indsats for at skabe et godt arbejdsklima i klassen får en signifikant højere tilfredshedsscore end de tre sammenligningsgrupper, hvilket illustreres nedenfor i tabel Tabel Signifikante le mellem Gladsaxe Kommune og sammenligningsgrupperne (Gruppe 1). Landsgennemsnit Kommuner med over indbyggere Region Hovedstaden Dit barns faglige udbytte Dit barns trivsel * Lærernes tid til den enkelte elev Signifikant Signifikant Lærernes indsats for at skabe et godt arbejdsklima i klassen * Signifikant Signifikant Signifikant Undervisningsmaterialets kvalitet Signifikant el Elevernes indflydelse på undervisningen Mulighederne for som forældre at påvirke undervisningen Samarbejdet mellem skole og hjem (f.eks. forældremøder) Anm.: Ved de med * markerede indikatorer, er spørgsmålsformuleringen ændret i Gladsaxe Kommunes undersøgelse. Det betyder at man ikke kan foretage en direkte sammenligning mellem resultaterne fra de 3 sammenligningsgrupper. De blå felter angiver, at Gladsaxe Kommunes gennemsnit er signifikant højere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen. De grønne felter angiver, at der ikke er signifikant mellem gennemsnittet i Gladsaxe Kommune og gennemsnittet i sammenligningsgruppen. 13

15 Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige tilfredshed ved de direkte forhold, hvor Gladsaxe Kommunes resultater kan sammenlignes med resultaterne i de 3 sammenligningsgrupper (Gruppe 2). Figur lig tilfredshed - Direkte forhold 2006 (Gruppe 2) Lærernes evne til at engagere eleverne ,92 Skolens evne til at udvikle elevernes sociale færdigheder 2006 Lærernes lydhørhed over for dine synspunkter ,73 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 2,95 De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 3,18 Det fremgår af figur 2.1.3, at lærernes evne til at engagere eleverne er det forhold, hvor der opnås den højeste gennemsnitlige tilfredshed. Omvendt er tilfredsheden med de fysiske rammer indendørs den kvalitetsindikator, hvor den gennemsnitlige tilfredshed er lavest. Netop den kvalitetsindikator opnår også det laveste gennemsnit af samtlige 17 direkte forhold. Tabel Signifikante le mellem Gladsaxe Kommune og sammenligningsgrupperne (Gruppe 2). Lærernes evne til at engagere eleverne Skolens evne til at udvikle elevernes sociale færdigheder Lærerens lydhørhed over for dine synspunkter De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) Landsgennemsnit Signifikant Forskel Signifikant Signifikant Kommuner med over indbyggere Signifikant Signifikant Region Hovedstaden Signifikant Anm.: De blå felter angiver, at Gladsaxe Kommunes gennemsnit er signifikant højere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen. Det røde felt angiver, at Gladsaxe Kommunes gennemsnit er signifikant lavere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen De grønne felter angiver, at der ikke er signifikant mellem gennemsnittet i Gladsaxe Kommune og gennemsnittet i sammenligningsgruppen. Det fremgår af tabel 2.1.4, at Gladsaxe Kommunes resultater i flere tilfælde ligger signifikant højere end resultaterne i sammenligningsgrupperne. Ved kvalitetsindikatoren de fysiske rammer indendørs, der som bekendt opnåede den laveste gennemsnitstilfredshed, ligger Gladsaxe Kommune imidlertid signifikant lavere end landsgennemsnittet. 14

16 De indikatorer der udelukkende er spurgt til i Gladsaxe Kommunes 2006 undersøgelse, udgør den sidste gruppe omkring de direkte forhold. (gruppe 3) Resultaterne fra denne gruppe er gengivet i figur Figur lig tilfredshed - Direkte forhold (Gruppe 3) Lærernes information om dit barns udbytte af undervisningen ,70 Lærernes information om årsplanen for klassens arbejde ,92 Skolens evne til at udvikle elevernes faglige færdigheder 2006 Skoleledelsens generelle information om skolen ,73 Det fremgår af figur 2.1.5, at forældrene er mest tilfredse med lærernes information om årsplanen for klassen arbejde. Alle fire indikatorers gennemsnit ligger imidlertid alle tæt på hinanden Kommunale rammeforhold Figur viser den gennemsnitlige tilfredshed med de kvalitetsindikatorer, der omhandler de kommunale rammeforhold. Det forhold, hvor der tilsyneladende er sket den største udvikling er kvalitetsindikatoren: Kommunens information om folkeskoler i kommunen. I 2004 lå gennemsnittet for den kvalitetsindikator på 3,39 og i 2006 er det faldet til 3,17. Faldet i gennemsnittet er statistisk signifikant. De to øvrige indikatorer er tilsyneladende også gået lidt tilbage, men her er tilbagegangen ikke statistisk signifikant Figur lig tilfredshed - Kommunale rammeforhold 2006 og Trafiksikkerheden mellem skole og hjem ,29 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem ,38 Kommunens information om folkeskoler i kommunen ,17 Kommunens information om folkeskoler i kommunen ,39 Muligheden for at vælge mellem lige folkeskoler ,65 Muligheden for at vælge mellem lige folkeskoler 2004 Anm.: De grønne søjler angiver at den gennemsnitlige tilfredshed i 2006 ikke er signifikant ligt fra 2004 tilfredshedsniveauet. Den røde søjle angiver, at den gennemsnitlige tilfredshed er signifikant lavere end i undersøgelsen fra Den blå søjle angiver, at den gennemsnitlige tilfredshed er signifikant højere end undersøgelsen fra

17 Af tabel fremgår det, at der er signifikante le når Gladsaxe Kommunes resultater vedr. de tre kommunale rammeforhold sammenlignes med resultaterne fra de 3 sammenligningsgrupper. Tilfredsheden med trafiksikkerheden mellem skole og hjem ligger signifikant lavere end landsgennemsnittet og Region Hovedstaden. Til gengæld ligger Gladsaxe Kommunes tilfredshedsscore for kvalitetsindikatoren muligheden for at vælge mellem lige folkeskoler signifikant højere end landsgennemsnittet.. Tabel 2.1.7: Signifikante le mellem Gladsaxe Kommune og sammenligningsgrupperne. Landsgennemsnit Kommuner med over indbyggere Region Hovedstaden Trafiksikkerheden mellem skole og hjem Signifikant Forskel Forskel Signifikant Forskel Kommunens information om folkeskoler i kommunen Forskel Forskel Forskel Muligheden for at vælge i mellem lige folkeskoler Signifikant Forskel Forskel Forskel Anm.: Det blå felt angiver, at Gladsaxe Kommunes gennemsnit er signifikant højere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen. De røde felter angiver, at Gladsaxe Kommunes gennemsnit er signifikant lavere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen De grønne felter angiver, at der ikke er signifikant mellem gennemsnittet i Gladsaxe Kommune og gennemsnittet i sammenligningsgruppen. 16

18 2.2 Skoleopdelt sammenligning I afsnit og præsenteres de enkelte skolers resultater fordelt på de 17 kvalitetsindikatorer, der omhandler de direkte forhold samt de 2, der omhandler de kommunale rammeforhold. I de tilfælde, hvor der både er spurgt til kvalitetsindikatoren i 2004 og 2006 afrapporteres resultaterne fra begge undersøgelser. På den baggrund er det muligt at analysere om en given skole henholdsvis er gået frem eller tilbage i forhold til de enkelte kvalitetsindikatorer. Det fremgår af figurerne, at usikkerhedsniveauet er markant større omkring s gennemsnit. Forklaringen på er, at der er indkommet væsentligt færre besvarelser fra den skole sammenlignet med de øvrige skoler. Det skyldes, at der også er væsentligt færre elever og dermed forældre på den skole. Det samme gør sig i øvrigt gældende omkring 10. klasse centret. Dog i en noget mindre udstrækning. Bortset fra de to skoler ligger antallet af besvarelser mellem ca. 70 og ca. 95. Der er udsendt 150 spørgeskemaer til, hver skole. Det betyder, at svarprocenten ligger lige omkring eller over 50 % på samtlige af kommunens skoler Skoleopdelt sammenligning omkring de direkte forhold Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Børnenes faglige udbytte i henholdsvis 2004 og Figur lig tilfredshed Børnenes faglige udbytte (2006). 4,33 4,36 4,24 4,24 4,16 4,20 4,18 4,20 4,13 4,11 4,12 3,97 4,10 4,09 3,90 3,98 3,97 4,03 4,01 3,99 4,01 4,02 4,01 3,89 3,95 3,91 3,98 3,82 3,83 3,82 3,88 3,86 3,77 3,78 3,84 3,83 3,81 3,79 3,86 3,66 3,62 3,66 3,64 3,61 3,60 3,41 2,75 2,92 Figur lig tilfredshed Børnenes faglige udbytte (2004) 2,75 4,36 4,20 4,18 4,17 4,11 4,10 4,09 4,11 4,02 4,05 4,10 4,01 3,97 3,97 3,90 3,93 3,96 3,98 3,91 3,91 3,82 3,89 3,86 3,84 3,82 3,81 3,69 3,72 3,72 3,70 3,57 3,60 3,78 3,62 3,57 3,55 3,52 3,40 3,86 3,90 3,66 3,61 3,42 3,36 17

19 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med kvalitetsindikatoren Dit barns trivsel (2006) og Skolens evne til at fremme elevernes trivsel (2004). Figur lig tilfredshed Dit barns trivsel (2006). 5,00 4,75 4,83 4,69 4,55 4,54 4,39 4,24 4,49 4,32 4,16 4,39 4,40 4,22 4,22 4,06 4,04 4,33 4,37 4,16 4,15 3,98 3,94 4,19 4,14 4,09 4,27 4,29 4,23 4,24 4,22 4,24 4,19 4,18 4,07 4,04 4,03 4,02 4,01 3,99 3,98 3,85 3,86 3,82 3,83 3,78 3,78 3,78 3,71 3,15 Figur lig tilfredshed Skolens evne til at fremme elevernes trivsel (2004)*. 4,44 4,41 2,75 4,23 4,17 4,07 4,07 3,96 3,96 3,70 3,73 3,70 3,74 3,98 3,96 3,91 3,80 3,77 3,69 3,62 3,58 3,47 3,63 3,57 3,51 3,77 3,69 3,69 3,64 3,60 3,42 3,54 3,53 3,53 3,45 3,42 3,31 3,31 3,36 3,31 3,21 3,28 3,20 3,13 3,20 3,10 3,03 2,98 Anm.: * Der gøres opmærksom på, at spørgsmålsformuleringen i 2006 undersøgelsen er: Hvor tilfreds er du med dit barns trivsel, mens det i 2004 undersøgelsen var: Hvor tilfreds er du med Skolens evne til at fremme elevernes trivsel. Det betyder, at man ikke direkte kan sammenligne gennemsnittene i de to figurer direkte med hinanden. Grunden til at de alligevel står sammen i denne forbindelse, er at de begge omhandler barnets trivsel. 18

20 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Lærernes tid til den enkelte elev i henholdsvis 2006 og Figur lig tilfredshed Lærernes tid til den enkelte elev (2006). 4,14 3,94 3,86 3,85 3,70 3,58 3,59 3,61 3,52 3,55 3,43 3,44 3,32 3,34 3,40 3,37 3,40 3,45 3,39 3,32 3,35 3,16 3,28 3,26 3,26 3,24 3,16 3,23 3,20 3,18 3,17 3,16 3,16 3,02 3,03 3,04 3,02 3,04 2,93 2,97 2,96 2,93 2,88 2,82 2,75 2,77 2,70 Figur lig tilfredshed Lærernes tid til den enkelte elev (2004). 4,09 4,12 3,80 3,77 3,77 3,51 3,57 3,41 3,39 3,38 3,33 3,26 3,29 3,14 3,27 3,27 3,18 3,22 3,16 3,17 3,12 3,08 3,02 3,02 3,06 3,04 3,04 3,01 2,97 2,96 2,87 3,01 2,93 2,93 2,77 2,75 2,80 2,83 2,80 2,75 2,75 2,75 2,70 2,70 2,68 2,55 19

21 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med henholdsvis Lærernes indsats for at skabe et godt arbejdsklima i klassen (2006) og Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen (2004). Figur lig tilfredshed Lærernes indsats for at skabe et godt arbejdsklima i klassen (2006). 5,00 4,75 4,48 4,40 4,24 4,20 4,34 4,29 4,29 4,27 4,07 4,21 4,24 4,12 4,12 4,17 4,16 4,08 4,07 4,13 4,10 3,90 3,94 4,01 4,01 4,01 3,96 3,87 3,87 3,95 3,93 3,92 3,90 3,78 3,81 3,76 3,69 3,71 3,69 4,24 4,03 3,79 3,71 3,56 3,17 Figur lig tilfredshed Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen (2004)*. 5,00 4,75 4,29 4,26 4,15 4,21 4,08 4,05 4,02 4,01 3,94 3,99 3,88 3,92 3,94 3,84 3,83 3,85 3,82 3,77 3,77 3,76 3,74 3,69 3,69 3,68 3,66 3,64 3,51 3,53 3,58 3,49 3,62 3,44 3,33 3,45 3,38 3,42 3,34 3,76 3,72 3,65 3,49 3,48 3,38 3,22 3,24 3,10 Anm.: * Der gøres opmærksom på, at spørgsmålsformuleringen i 2006 undersøgelsen er: Hvor tilfreds er du med Lærernes indsats for at skabe et godt arbejdsklima i klassen, mens det i 2004 undersøgelsen var: Hvor tilfreds er du med Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen. Det betyder, at man ikke direkte kan sammenligne gennemsnittene i de to figurer direkte med hinanden. Grunden til at de alligevel står sammen i denne forbindelse, er at de begge omhandler arbejdsklimaet i klassen. 20

22 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Undervisningsmaterialets kvalitet i henholdsvis 2004 og Figur lig tilfredshed Undervisningsmaterialets kvalitet (2006). 2,75 4,13 3,96 3,81 3,77 3,58 3,48 3,89 3,66 3,43 3,76 3,56 3,36 3,83 3,67 3,67 3,71 3,52 3,67 3,68 3,60 3,59 3,59 3,41 3,49 3,48 3,47 3,47 3,45 3,51 3,42 3,40 3,40 3,39 3,30 3,28 3,41 3,36 3,24 3,24 3,29 3,16 3,20 3,21 3,19 3,08 3,19 2,89 2,98 Figur lig tilfredshed Undervisningsmaterialets kvalitet (2004). 4,14 3,89 3,89 3,76 3,79 3,77 3,74 3,64 3,55 3,67 3,71 3,65 3,67 3,53 3,53 3,59 3,59 3,59 3,43 3,55 3,51 3,48 3,54 3,49 3,39 3,40 3,48 3,48 3,35 3,40 3,28 3,29 3,36 3,42 3,34 3,24 3,24 3,14 3,14 3,13 3,17 2,98 2,75 2,81 2,90 21

23 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Elevernes indflydelse på undervisningen i henholdsvis 2006 og Figur lig tilfredshed Elevernes indflydelse på undervisningen (2006). 2,75 4,19 3,92 3,65 3,82 3,66 3,49 3,76 3,81 3,71 3,68 3,65 3,70 3,55 3,68 3,63 3,67 3,55 3,61 3,58 3,53 3,53 3,51 3,51 3,49 3,47 3,46 3,45 3,34 3,35 3,35 3,36 3,43 3,39 3,26 3,30 3,44 3,27 3,28 3,22 3,24 3,20 3,57 3,45 3,26 3,07 3,07 2,57 Figur lig tilfredshed Elevernes indflydelse på undervisningen (2004). 5,00 4,75 4,35 4,18 4,05 3,93 3,93 3,94 3,85 3,85 3,84 3,82 3,69 3,82 3,80 3,83 3,76 3,65 3,68 3,73 3,72 3,66 3,72 3,63 3,66 3,68 3,59 3,64 3,64 3,63 3,62 3,62 3,61 3,55 3,48 3,44 3,45 3,51 3,42 3,44 3,49 3,58 3,38 3,37 3,42 3,30 3,30 3,22 22

24 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Forældrenes mulighed for at påvirke undervisningen i henholdsvis 2006 og Figur lig tilfredshed Forældrenes muligheder for at påvirke undervisningen (2006). 2,75 2,25 3,71 3,58 3,62 3,67 3,52 3,54 3,44 3,47 3,46 3,34 3,40 3,33 3,46 3,45 3,45 3,39 3,30 3,35 3,32 3,28 3,27 3,27 3,26 3,18 3,11 3,16 3,17 3,23 3,09 3,09 3,08 3,05 3,54 3,40 3,42 3,16 3,29 3,19 3,18 3,13 3,11 2,99 2,95 2,93 2,97 2,71 2,78 2,00 Figur lig tilfredshed Forældrenes muligheder for at påvirke undervisningen (2004). 2,75 3,89 3,86 3,86 3,89 3,66 3,64 3,57 3,61 3,60 3,57 3,61 3,41 3,54 3,43 3,41 3,43 3,42 3,41 3,39 3,37 3,27 3,35 3,34 3,26 3,22 3,20 3,13 3,29 3,13 2,94 3,46 3,46 3,47 3,41 3,43 3,23 3,22 3,21 3,04 3,05 3,03 2,98 3,45 3,19 2,94 2,25 2,00 23

25 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Skole-hjem samarbejdet i henholdsvis 2006 og Figur lig tilfredshed Skole-hjem samarbejdet (2006). 5,00 4,75 4,35 4,39 4,28 4,05 4,17 4,15 4,18 4,18 4,16 4,10 3,98 4,08 4,09 4,07 4,07 3,99 4,01 4,01 4,05 3,91 3,93 3,97 3,95 3,89 3,93 3,84 3,91 3,90 3,90 3,88 3,85 3,76 3,82 3,88 3,73 3,79 3,64 3,70 3,76 3,70 3,69 3,60 3,59 3,57 3,56 3,07 Figur lig tilfredshed Skole-hjem samarbejdet (2004). 5,00 4,75 4,46 4,45 4,54 4,29 4,26 4,20 4,06 4,11 4,08 4,10 4,12 4,12 3,88 4,03 3,99 3,83 3,98 3,95 3,96 3,86 3,90 3,89 3,82 3,81 3,81 3,84 3,84 3,70 3,76 3,76 3,66 3,74 3,58 3,52 3,53 3,55 3,61 3,51 3,58 3,56 3,56 3,38 3,38 3,33 3,29 24

26 I de efterfølgende figurer afrapporteres de kvalitetsindikatorer, der ikke kan sammenlignes direkte med Gladsaxe Kommunes 2004 resultater, idet spørgsmålene ikke var med i 2004-undersøgelsen. Figur lig tilfredshed Lærernes evne til at engagere eleverne (2006) 5,00 4,75 4,45 4,23 4,29 4,23 4,27 4,21 4,20 4,11 4,08 4,07 4,04 4,04 3,93 3,99 3,92 3,87 3,88 3,84 3,77 3,98 3,92 3,87 4,10 4,08 4,04 4,03 4,04 3,98 3,88 3,88 3,85 3,83 3,80 3,78 3,67 3,68 3,65 3,64 3,56 3,58 4,23 3,65 3,52 3,06 3,73 3,31 Figur lig tilfredshed Lærernes information om dit barns udbytte af undervisningen (2006). 2,75 4,21 4,06 4,06 4,03 4,01 3,91 3,87 3,84 3,82 3,82 3,61 3,68 3,62 3,61 3,62 3,96 3,97 3,91 3,91 3,92 3,85 3,67 3,74 3,73 3,72 3,72 3,70 3,74 3,68 3,65 3,52 3,56 3,63 3,61 3,53 3,55 3,43 3,47 3,64 3,44 3,46 3,38 3,36 3,27 3,19 Figur lig tilfredshed Lærernes information om årsplanen for klassens arbejde (2006). 5,00 4,75 4,57 4,43 4,43 4,37 4,40 4,44 4,33 4,34 4,30 4,31 4,18 4,24 4,23 4,18 4,18 4,22 4,06 4,08 4,06 4,08 4,14 4,14 4,16 3,97 4,02 3,98 4,01 3,99 3,82 3,96 3,94 3,94 3,96 3,81 3,95 3,79 3,82 3,73 3,79 3,74 3,59 3,62 3,53 3,56 3,44 3,42 3,30 25

27 Figur lig tilfredshed Skolens evne til at udvikle elevernes faglige færdigheder (2006). 4,40 4,14 3,89 4,06 4,11 3,93 3,81 3,90 3,68 4,03 4,01 3,96 3,90 3,92 3,74 3,74 3,83 3,85 3,87 3,78 3,73 3,71 3,63 3,68 3,72 3,66 3,67 3,55 3,55 3,55 3,61 3,62 3,62 3,51 3,63 3,56 3,47 3,47 3,35 3,39 3,45 3,43 3,27 3,28 3,24 2,75 2,73 Figur lig tilfredshed Skolens evne til at udvikle elevernes sociale færdigheder (2006). 5,00 4,75 4,41 4,17 4,17 4,21 4,16 4,10 4,01 3,92 3,96 3,91 3,81 3,90 3,83 3,81 3,86 3,83 3,66 3,74 3,80 3,72 3,79 3,78 3,76 3,72 3,76 3,73 3,60 3,60 3,58 3,57 3,70 3,55 3,62 3,60 3,56 3,55 3,38 3,38 3,32 3,36 3,36 3,45 Figur lig tilfredshed Lærerens lydhørhed overfor dine synspunkter (2006). 4,23 3,97 3,71 4,07 4,02 4,01 4,03 4,01 3,79 3,92 3,95 3,87 3,86 3,88 3,88 3,88 3,83 3,82 3,85 3,85 3,78 3,66 3,70 3,73 3,66 3,72 3,70 3,70 3,69 3,69 3,62 3,67 3,64 3,54 3,68 3,52 3,51 3,45 3,42 3,80 3,78 3,55 3,33 3,29 2,75 2,78 26

28 Figur lig tilfredshed Skoleledelsens information om skolen (2006). 5,00 4,52 4,29 4,07 4,05 4,01 3,84 3,92 3,92 3,93 3,78 3,84 3,76 3,79 3,63 3,55 3,61 3,59 3,71 3,70 3,55 3,63 3,46 3,63 3,57 3,51 3,96 3,70 3,71 3,65 3,53 3,47 3,35 3,44 3,43 3,23 3,21 2,92 3,51 3,30 3,09 3,29 3,42 3,20 2,98 3,05 2,81 2,00 Figur lig tilfredshed De fysiske rammer indendørs (2006). 5,00 2,00 4,38 4,05 4,01 3,72 3,79 3,77 3,65 3,72 3,56 3,53 3,45 3,44 3,30 3,35 3,17 3,02 3,15 3,13 2,95 2,95 2,97 2,93 2,75 2,83 2,86 2,63 2,86 2,82 2,88 2,75 2,78 2,69 2,59 2,69 2,53 2,61 2,60 2,44 2,52 2,30 2,39 2,35 2,44 2,27 2,20 2,39 2,15 Figur lig tilfredshed De fysiske rammer udendørs (2006). 3,99 3,94 3,93 3,82 3,84 3,85 3,64 3,70 3,64 3,59 3,46 3,56 3,35 3,43 3,24 3,33 3,41 3,31 3,29 3,34 3,38 3,33 3,22 3,18 3,23 3,15 3,06 3,15 3,01 3,12 3,10 3,09 3,05 3,11 2,90 2,89 2,99 2,73 2,83 2,85 2,95 2,87 2,75 2,74 2,69 2,44 2,18 2,00 1,93 1,50 27

29 2.2.2 Skoleopdelt sammenligning omkring de kommunale rammeforhold Det er muligt at sammenligne Gladsaxe Kommunes 2006 og 2004 resultater ved alle de tre indikatorer for de kommunale rammeforhold. Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Trafiksikkerheden mellem skole og hjem i henholdsvis 2006 og Figur lig tilfredshed Trafiksikkerheden mellem skole og hjem (2006). 4,53 3,98 4,22 4,03 3,83 3,90 3,90 3,70 3,51 3,63 3,35 3,71 3,66 3,67 3,49 3,43 3,43 3,27 3,20 3,18 3,36 3,29 3,22 3,76 3,54 3,43 3,27 3,19 3,14 3,01 2,96 2,52 3,27 3,06 2,86 3,16 3,12 2,94 2,88 2,71 2,64 2,81 2,99 2,68 2,53 2,38 2,00 2,24 Figur lig tilfredshed Trafiksikkerheden mellem skole og hjem (2004). 4,35 4,36 4,15 4,05 4,04 3,94 3,85 3,89 3,79 3,73 3,72 3,65 3,66 3,46 3,63 3,59 3,54 3,48 3,55 3,43 3,47 3,41 3,38 3,38 3,42 3,19 3,21 3,23 3,33 3,31 3,19 3,13 3,19 3,06 3,08 3,14 2,87 3,31 3,10 2,92 2,85 2,65 2,62 2,30 2,37 2,00 28

30 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Kommunens information om folkeskoler i kommunen i henholdsvis 2006 og Figur lig tilfredshed Kommunes information om folkeskoler i kommunen (2006). 2,75 2,25 3,72 3,39 3,52 3,46 3,49 3,33 3,32 3,41 3,44 3,30 3,17 3,29 3,36 3,37 3,12 3,13 3,24 3,23 3,16 3,29 3,30 3,30 3,06 3,09 3,19 3,17 3,20 3,06 3,16 3,13 3,12 3,13 2,93 2,96 2,97 3,07 3,06 2,90 2,98 2,84 2,81 2,96 2,77 2,75 2,00 Figur lig tilfredshed Kommunes information om folkeskoler i kommunen(2004). 2,75 3,77 3,80 3,66 3,64 3,64 3,63 3,56 3,54 3,54 3,46 3,44 3,44 3,43 3,36 3,33 3,28 3,27 3,24 3,24 3,23 3,43 3,38 3,32 3,55 3,53 3,55 3,49 3,45 3,37 3,33 3,30 3,18 3,26 3,24 3,13 3,06 3,02 3,03 3,40 3,53 3,35 3,17 3,15 2,98 3,10 2,77 2,80 2,25 2,00 29

31 Figur og viser den gennemsnitlige tilfredshed med Muligheden for at vælge mellem lige folkeskoler i kommunen i henholdsvis 2006 og Figur lig tilfredshed Muligheden for at vælge mellem lige folkeskoler i kommunen (2006). 3,99 3,99 4,04 4,05 3,89 3,91 3,89 3,93 3,71 3,91 3,80 3,80 3,79 3,83 3,73 3,73 3,77 3,78 3,61 3,70 3,60 3,68 3,73 3,67 3,65 3,55 3,56 3,64 3,63 3,59 3,49 3,41 3,47 3,41 3,59 3,36 3,42 3,52 3,41 3,26 3,27 3,80 3,62 3,36 3,10 3,10 2,00 2,40 Figur lig tilfredshed Muligheden for at vælge mellem lige folkeskoler i kommunen (2004). 4,22 4,05 3,88 4,11 4,16 4,14 4,08 4,04 4,05 4,01 3,94 3,93 3,89 3,77 3,85 3,81 3,80 3,71 3,79 3,65 3,61 3,57 3,55 3,57 3,80 3,74 3,68 4,10 3,80 3,85 3,88 3,83 3,74 3,64 3,63 3,63 3,70 3,60 3,52 3,40 3,37 3,36 3,43 3,38 3,30 3,18 3,16 2,96 2,00 30

32 2.3 SFO er På SFO området er der blevet spurgt til 8 kvalitetsindikatorer omkring direkte forhold og 2 vedrørende de kommunale rammeforhold. De 8 direkte forhold betragtes efterfølgende under ét på trods af, at en af indikatorerne udelukkende er anvendt i Gladsaxe Kommunes 2006 undersøgelse. Derudover skal det understreges, at der ved sammenligningen med Gladsaxe Kommunes egne resultater fra 2004 og resultaterne fra de tre sammenligningsgrupper, skal tages forbehold for, at der i disse tidligere undersøgelser er spurgt bredt ind til fritidsordninger for skolebørn. I Gladsaxe Kommunes 2006 undersøgelse, er der udelukkende spurgt til SFO. De enkelte spørgsmålsformuleringer fremgår af figurerne Direkte forhold Figur viser den gennemsnitlige tilfredshed med de direkte forhold i 2006 og Det fremgår af figur 2.3.1, at der er en signifikant tilbagegang fra 2004 til 2006 på den indikator, der omhandler Medarbejderens tid til det enkelte barn. Her er den gennemsnitlige tilfredshed faldet fra 3,51 i 2004 til 3,32 i Med undtagelse af de udendørs faciliteter er samtlige af de øvrige indikatorer også gået lidt tilbage. De øvrige fald er imidlertid ikke statistisk signifikante. Figur lig tilfredshed Direkte forhold 2006 og 2004 (inkl. ekstraspørgsmål) Aktiviteterne i SFO'en ,91 Aktiviteterne i Fritidsordningen ,01 SFO'ens evne til at skabe trivsel for børnene ,90 Fritidsordningens evne til at skabe trivsel for børnene ,96 Medarbejdernes tid til det enkelte barn ,32 Medarbejdernes tid til det enkelte barn ,51 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj, spil) ,53 De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj, spil) ,68 De udendørs faciliteter og arealer ,61 De udendørs faciliteter og arealer ,49 Kontakten mellem SFO og hjemmet ,69 Kontakten mellem SFO og hjemmet 2004 Kontakten mellem skole og SFO ,74 Kontakten mellem skole og SFO ,85 SFO ens evne til at udvikle børnenes sociale færdigheder 2006* 3,70 Anm.: Det med * markerede forhold, er Gladsaxe Kommunes ekstraspørgsmål. De grønne søjler angiver at den gennemsnitlige tilfredshed i 2006 ikke er signifikant lig fra 2004 tilfredshedsniveauet. Den røde søjle angiver, at den gennemsnitlige tilfredshed i 2006 er signifikant lavere end i

33 Tabel viser, hvor der henholdsvis er og ikke er signifikante le mellem den gennemsnitlige tilfredshed i Gladsaxe Kommune og de tre sammenligningsgrupper. Det fremgår, at det udelukkende er ved indikatoren kontakten mellem SFO og hjemmet, der kan spores en signifikant. I det tilfælde ligger Gladsaxe Kommune med en signifikant højere gennemsnitlig tilfredshed end den sammenligningsgruppe, der udgøres af kommuner med over indbyggere. Tabel Signifikante le mellem Gladsaxe Kommune og sammenligningsgrupperne. Aktiviteterne i SFO en SFO ens evne til at skabe trivsel for børnene Medarbejdernes tid til det enkelte barn De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj, spil) De udendørs faciliteter og arealer Kontakten mellem SFO og hjemmet Kontakten mellem skole og SFO Landsgennemsnit Anm.: Det blå felter angiver, at Gladsaxe Kommunes gennemsnit er signifikant højere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen. De grønne felter angiver, at der ikke er signifikant mellem gennemsnittet i Gladsaxe Kommune og gennemsnittet i sammenligningsgruppen Kommunale rammeforhold Kommuner med over indbyggere Signifikant Region Hovedstaden Figur viser den gennemsnitlige tilfredshed med de 2 kommunale rammeforhold omkring SFO erne. Det fremgår, at der i forhold til 2004 undersøgelsen kan spores en tilbagegang på begge kvalitetsindikatorer. Ved kvalitetsindikatoren Kommunens information om SFO er tilbagegangen signifikant Figur lig tilfredshed Kommunale rammeforhold i 2006 og Størrelsen af forældrebetaling i SFO ,55 Størrelsen af forældrebetaling i Fritidsordningen ,59 Kommunens information om SFO ,14 Kommunens information om Fritidsordningen 2004 Anm.: De grønne søjler angiver at den gennemsnitlige tilfredshed i 2006 ikke er signifikant lig fra 2004 tilfredshedsniveauet. Den røde søjle angiver, at den gennemsnitlige tilfredshed i 2006 er signifikant lavere end i

34 Af tabel fremgår det at Gladsaxe Kommune opnår en signifikant højere gennemsnitsscore på kvalitetsindikatoren Størrelsen af forældrebetalingen for SFO i forhold til landsgennemsnittet og Region Hovedstaden. Tabel 2.3.4: Signifikante le mellem Gladsaxe Kommune og sammenligningsgrupperne. Størrelsen af forældrebetalingen for SFO Kommunens information om SFO Landsgennemsnit Signifikant Forskel Kommuner med over indbyggere Region Hovedstaden Signifikant Forskel Anm.: De blå felter angiver, at Gladsaxe Kommunes gennemsnit er signifikant højere end gennemsnittet i sammenligningsgruppen. De grønne felter angiver, at der ikke er signifikant mellem gennemsnittet i Gladsaxe Kommune og gennemsnittet i sammenligningsgruppen. 33

35 3. Resultater opdelt på brugertyper Dette afsnit viser tilfredsheden for lige brugertyper. Der fokuseres udelukkende på køn og civilstand undersøgelsen viste ikke nogen signifikante le, når der blev sondret mellem lige brugertyper. Derfor er de fleste af baggrundsspørgsmålene om f.eks. indkomst og beskæftigelse ikke gentaget i 2006 undersøgelsen. Denne undersøgelse har prioriteret flere kvalitetsindikatorer omkring skolerne frem for baggrundsspørgsmål omkring hvilke brugertyper, der har besvaret skemaerne. 34

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af skole og skolefritidsordning 2006

Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af skole og skolefritidsordning 2006 Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af skole og skolefritidsordning 2006 København, 14. juni 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune 14. juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% Randersvej beelser: 197 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 491 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 83% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere