Bemærkninger til referencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til referencer"

Transkript

1 Bemærkninger til referencer Ref 1 Madsen, P:P og Larsen, B. (1987): Data vedrørende spormetalindhold i Marine overflade sedimenter. Miljøstyrelsen. Antagelser Tegnet " -" er tolket som "<". I de tilfælde hvor en sediment koncentration er angivet ved en maksimumværdi ( < xx ug/kg) er dette blevet fortolket som en koncentration lavere end detektionsgrænsen og er angivet som u.d. (under detektionsgrænsen. Der anføres to prøveudtagningsmetoder: PVC rør og Kajak prøveudtager. Der er derfor differentieret mellem disse to i databasen. Bemærkninger vedrørende prøver Data for punkt 73 (kort 8) kunne ikke genfindes i datadelen. Tungmetaldata for punkt 78 (kort 8) var på trods af markeringens type (ingen tungmetalanalyser) på kort 8 af finde i datadelen. For gruppen af prøver for H02, H42, H48 (kort 10) bemærkes det, at gruppen kun indeholder kviksølvdata for H42 & H48. I sådanne tilfælde vil der derfor være et stofafhængig antal prøver for samme grupper af prøver for hvert stof (positioner uden data kan ikke figurere i databasen). Data for punkt 72 kunne ikke umiddelbart genfindes. Der figurer dog et målepunkt nr 72 under den del af data, der er repræsenteret i kort 10b (formodentlig dette kort, da der ikke henvises til kort 10b, men til kort 10), og punkt 72 kan ikke genfindes i kort 10b. Det er dog uvist om punkt 31 i 10b gruppen derved henviser til 31 på 10 eller 10b. Punkt 72 under den gruppe der henviser til kort 10 er antaget som værende et 10b punkt, og punkt 31, der figurerer sammen med resten af 10b delen, er indtastet som et 10b punkt. Detektionsgrænsen for Cadmium analyserne for punkt 1 og 4 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (opgivet som < 3,0 og < 3,7). Det var ikke muligt at lokalisere data for punkterne (kort 10b & 10c) 11, 20, 30. Der figurerer dog nogle 011, 020 og 030 punkter, som man umiddelbart kunne tro var identiske med de søgte punkter, men der eksisterer også både et 1 og et 01. Det formodes, at der ikke er noget kort til punkterne 0+nr. Detektionsgrænsen for gruppen 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 36 (kort 10b & 10c) for Cadmium er ukendt, da der angivet niveauer som < 1,7 < 2,00 og < 2,20. Detektionsgrænsen for Cadmiumanalyserne for punkt 49 og 66 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (< 1,4 og < 2,7). Detektionsgrænsen for Cadmiumanalyserne for punkt 55 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (< 2,3 for punkt 55, der er i gruppe med punkt 58 med et indhold på 1,4 ug/kg). 1

2 For gruppen af prøver for L26, M10, L01 (kort 10) bemærkes det, at gruppen kun indeholder kviksølvdata for L26 (indtastet under samme position som gruppen med de 3 positioner) For gruppen af prøver for 7, 40 (kort 5) bemærkes det, at gruppen kun indeholder andre data end kviksølvdata for 40 (indtastet under samme position som gruppen med de 3 positioner). For gruppen af prøver for St.0.2, St.1.3, St.1.2, St.3.1, St.2.2, St.3.2, St.2.3, St.2.4 (kort 6b) bemærkes det, at der mangler data for st.3.1. Endvidere ses det, at der for nogle af stationerne er data både for 83 og 80. Der er dog datasæt, hvor nogle af stationerne går igen, men ikke alle. Data for stationer med målinger for flere år er indtastet i samme række under samme position. Data til kort 4, der er angivet ved et decimaltal (stationsnummeret), er fortolket som transekt, prøvenummer. Da det ikke er angivet, hvor på transekten en given prøve er udtaget, tildeles hver transekt en position (svarende ca. til midtpunktet på transekten). Denne position udgør da positionen for gruppen af prøver taget langs den pågældende transekt. Det bør bemærkes, at afstanden mellem de enkelte transekter i visse tilfælde er mindre end 5 km. For data til kort 4 er der tidsserier for Pb og Cu, da disse er målt på Tr 1, Tr 2, Tr 4 og Tr 5 i 1980 og Undersøgelser inddraget i denne reference Denne kilde dækker følgende undersøgelser: 1. Brix, H. og Lyngby, J.E. (1982): Tungmetaller i Limfjorden Limfjordskomitten Envirodan I/S (1984): Tungmetalundersøgelser i farvandene omkring Nordjylland. Rapport til Nordjyllands Amtskommune Instituttet for Teknisk Geologi. DTH. (1983): Tungmetaller i farvandene nord og syd for Fyn. Rapport til Fyns Amtskommune Instituttet for Teknisk Geologi. DTH. (1983): Tungmetaller i Lillebælt med tilstødende fjorde. Rapport til Vejle, Fyn og Sønderjyllands Amtskommuner. 5. Jensen, A. (1980): Preliminary report of the accumulation rate of heavy metals in sediments from Danish marine areas. ICES C.M. 1980/E: Naturvårdsverket (1984): Øresund. Tilstånd belastning och nivåer av toksiske åmnen. Naturvårdsverket Rapport Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1984): Fornæs 1984 Sediment Bundfauna. Rapport til Århus Amtskommune Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Tungmetalanalyse Hav, Sund og Bælt. Arbejdsdokumnet til Hovendstadsrådet Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Tungmetalanalyser i sedimenter og torsk fra Kattegat, Øresund, Køge Bugt og Fakse Bugt. Udkast til Rapport til Hovedstadsrådet November

3 10. Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Jammerland Bugt - 2. fase Rapport til Vestsjællands Amtskommune Vejle Amt (1985) Recipientkvalitetsplan. Vejle Amtsråd. Januar Århus Amtskommune (1986): Recipientundersøgelser ved Fornæs Århus Amtskommune Teknisk Forvaltning Juni Isotopcentralen/ATV (1983), Institut for Teknisk Geologi, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium: Pb-210 dateringer og tungmetalanalyser af 5 sedimentkerner fra Øresund. Upubl. data Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og Isotopcentralen/ATV (1986): Upubl. data fra 4 sedimentkerner Institut for Tekninsk Geologi: Upubl. data fra sedimentkerner Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1985): Sediment og bundfauna omkring Lynettens udløb i Rapport til Københavns Kommune Vestsjællandsamtskommune (1985) Upubliceret data vedrørende tungmetaller i Kalundborg Fjord Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1985): Undersøgelse af spildevandspåvirkningen af Limfjorden i området omkring Ålborg Rensningsanlæg Vest. Miljøprojekt nr Nordjyllands Amtskommune. 19. Andersen, F.B. et al. (1985): Undersøgelse af tungmetalforholdene ved Ålborg værft. Miljøprojekt nr Nordjyllands amtskommune Ref 2 Jensen, K. og Hansen, N. (1982): En undersøgelse af den kroniske olieforurening i Kalundborg Fjord. Miljøprojekt nr. 44. Miljøstyrelsen. I de tilfælde, hvor en sediment koncentration er angivet ved en maksimumværdi ( < xx ug/kg), er dette blevet fortolket som en koncentration lavere end detektionsgrænsen og er angivet som u.d. (under detektionsgrænsen) og at detektionsgrænsen for det pågældende stof er den angivne værdi. Tørstofindholdet og glødetabet er i denne reference angivet som g/kg. For at gøre denne kombatibel med data fra omregnes disse til % (omregning: 100% * 0,001g/kg = 0,1 %). Ref 3 Hansen, I.S., Krogsgaard, J., Rasmussen, E.K., Riber, H., Poulsen, E og Nielsen, N. (1990). Environmental impacts caused by dredging, reclamation and disposal operations. Total impact assessments, including lee effects around Sprogø. COWI consult A/S - Water quality institute joint venture. Stationerne I, IV og V ligger tilsyneladende inden for en radius af 5 km (på grænsen). Det er dog valgt ikke at gruppere disse, da sedimenterne er meget forskellige på disse 3 stationer. Ref 4 Sønderjyllands Amt (1998): Tungmetaller og miljøfremmede stoffer i havne og fjorde. Sønderjyllands Amt Teknisk forvaltning J. nr

4 Haderslev fjord: Station 1, 2, 3, 4,5 og 8 inddrages ikke, da disse ligger i Haderslev havn. Station 6 og 7 der begge er referencestationer indrages. Positionen for station 6 anvendes. Ref 5 Østefeldt, P., Gustavson, K., Jansson, B., Johnson, P., Miettinen, V., Ringstad, O. and Wesen, C. (1994): Halogenated organic compounds in the marine environment. Nordisk Ministerråd 1994:591. Alle analyser er udført ved ekstraktion i cyclohexan/isopropanol og efterfølgende analyse med udført med GC-ECD og GC-MS. Alle positioner er kun opgivet med grader og minutter. Det indføres pga. af datakompatibiliteten at alle positioner tilføjes 00 sek (alle data vil derfor være på formatet (xx yy'00). Disse positioner kan derfor være op til 1 minut fejlplacerede. De bemærkes at data er opdelt i 2 grupper (side og 89). Dioxiner og PCB 77,126 og 169 (indgår ikke i total PCB beregningen) medtages ikke. Det var ikke muligt, at lokalisere en detektionsgrænse for nogen af stofferne. Der gøres opmærksom på, at alle stof data er i enheden ug/kg GT. Ref 6 Nielsen, K. (1986): Tungmetaller i Vordingborg Nordhavn og Storstrømmen. Storstrøms Amtskommune Station 0, 1, 2 og 3 medtages ikke, da disse ligger i Vordingborg Nordhavn. Resten af stationerne (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 15) samles i en gruppe. Der opgives for denne ikke nogen specifik prøveudtagningsmetode. Det nævnes dog, at der anvendes Kajak på vanddybder under 3,5 m, men der for større vanddybder bruges VV (grab). Da vanddybderne for de enkelte prøver ikke er opgivet, angives prøveudtagningsmetoden som VV eller Kajak. Ref 7 Andersen, H.V. (1989): Indholdet af tungmetal og olie i sediment fra Vesterhavet. Ringkjøbing Amtskommune Appendiks til denne rapport indeholder 2 sæt data. Det første (appendiks 1 og 2) indeholder tungmetaldata baseret på GT (detektionsgrænser i TS). Det andet sæt (appendiks 3) indeholder tungmetaldata, men ingen positioner. Dette datasæt (appendiks 3) er derfor ikke inddraget i opgørelsen. Mht. til de data der figurerer i appendiks 1 og 2, er disse grupperet i 6 grupper efter figur 2 side 5 ( en indre og ydre gruppe udfor hhv. Hovvig, Hvide Sande og Sdr. Havrvig). For alle prøverne mangler prøveudtagningsmetode, vanddybde samt sedimentdybde. Alle analyser er udført iht. DS. Ref 8 Andersen, H.V. (1989): Tungmetal i sediment fra Nissum Fjord. Ringkjøbing Amtskommune Appendiks til denne rapport indeholder 2 sæt data. Det første (appendiks 1 og 2) indeholder tungmetaldata baseret på GT (detektionsgrænser i TS). Det andet sæt (appendiks 3) indeholder tungmetaldata, men ingen positioner. Dette datasæt (appendiks 3) er derfor ikke inddraget i opgørelsen. 4

5 Mht. til de data, der figurerer i appendiks 1 og 2, er disse grupperet i 5 grupper efter figur 2 side 3. For alle prøverne mangler prøveudtagningsmetode samt sedimentdybde. Det blev valgt at lægge station 21 i samme gruppe som med 12 station selvom denne station både opfylder kravene for gruppering med station 20 og 12. Alle analyser er udført iht. DS. Ref 9 Carl Bro as (1989): Tungmetalundersøgelser i Roskilde Fjord 1984 og 1987 ud for Frederiksværk. Hovedstadsrådet For undersøgelsen udført 1984 udelades station 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 23, 24, og 30, da disse ligger i havnen. Resten af prøverne grupperes i samme gruppe. For undersøgelsen udført 1987 indrages alle stationer, der grupperes i samme gruppe. Det ses at nikkel ikke er målt på nogen af stationerne undersøgt i Denne undersøgelse indeholder, som det fremgår af ovenstående, 2 sæt data for samme position. Der er dog ikke tale om de samme eller samme antal stationer. Positionen er derfor indtastet som 2 uafhængige datasæt med samme position. Tungmetalanalyserne følger ikke Dansk Standard, men analysemetoden, er beskrevet i bilag 2 til rapporten. Ref 10 Stuer-Lauridsen F., Larsen, M.M. og Pritzl, G. (1996): Fordeling af udvalgte metaller i sediment og vand. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Sedimentet der er undersøgt i denne rapport er i to tilfælde geografisk identisk med andre undersøgelser. Positionen Øresund 31-S er identisk med positionen for station 31 (kort 10) i /Ref 1/ og positionen Frederiksværk 93/95 er identisk med positionen for station 6 (fig. 3.1) i /Ref 10/. For prøverne taget i Roskilde fjord ud for Risø i 95 var kviksølv ikke målt i dublikaterne. For prøverne taget ud for Frederiksværk i 93, er kun middelværdien af tungmetalindholdet opgivet. Der er til de enkelte prøver ikke knyttet nogen TS eller GT. Derimod er der til hver gruppe af prøver knyttet et interval (min-max) for disse værdier. Til hver position er blev det valgt at angive midten af dette interval. Alle prøverne er taget med Kayak rør i sedimentlaget 0-2 cm. Analyserne følger DS med ICP-MS detektion. Duplikaterne af prøverne taget i Roskilde fjord er alle mærket med prøvenummeret og et D. Ref 11 Ref 12 Bemærkninger til data fra Lillebæltssamarbejdet (1987): Undersøgelser i Lillebælt Samlerapport. Lillebæltssamarbejdet. Fyn, Vejle og Sønderjyllands amter Jensen, A. (1990): Vurdering af udviklingen i tungmetalbelastningen for Lillebælt fra 1986 til Rapport til Lillebæltskommiteen udarbejdet af Isotopcentralen Database. 5

6 Stationerne 303, 22, 19, 20, 16, 25, 12, 9 og 511, er alle inddraget i /Ref 1/. Data fra /Ref 12/ der alle figurerer på bilag er fortolket på den måde at data for 1989 står øverst, data for 1986 står i midten mens data for 1980 står nederst i bemærkningerne ud for hver position. Ref 13 Lillebæltssamarbejdet (1998): Miljøfremmede stoffer i havbunden. Fyns, Sønderjyllands og Vejle Amt Følgende stationer i /Ref 11/ blev vurderet til at ligge lige ved eller i umiddelbar nærhed af en punktkilde, og blev derfor ikke inddraget i undersøgelsen: Sønderjyllands Amt: SA4HR591, SA5HR593, SA7HR582, SA9HR582, SA10HR5732, SA12HR5711, SA2HR544, SA3HR544, SA8HR544, SA6HR5922, SA11HR5723 og SA1HR1651 Vejle Amt: H2, H3, V6 OG K1 Fyns Amt: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 26, 28, 29, 31 og 32 Endvidere mangler der positioner til station 2 (Fyns Amt), hvorfor denne station heller ikke inddrages. Station V1 (Vejle Amt) figurerer i datadelen som en dobbeltbestemmelse. Kun middelværdien er inddraget i database. For Ethylmethansulfonat er der kun målinger for V1 (som eneste måling på de inddragede stationer i hele undersøgelsen) og dette stof er derfor ikke inddraget. Da alle positionerne er opgivet i grader og decimal minutter er det nødvendigt at omregne disse til grader, minutter, sekunder. Det angives i referencen af prøverne er udtaget i perioden dec. 96 til marts 97. For enkelte prøver fremgår datoen for prøvetagningen (Søndejyllands Amt), men generelt mangler datoen. De prøver, der mangler en specifik prøve dato, er alle placeret under For nonylphenol(ethoxylat)undersøgelserne er det uvist, for hvilke stoffer der analyseret. For chrysen gælder det for denne reference, at der er analysret for både chrysen og triphenylen. Det virker dog sandsynligt, at der i /2/ også er analyseret for triphenylen, men at dette ikke er anført. Chrysen (og dermed også triphenylen) resultaterne er derfor placeret under chrysen. Der er ikke registreret nogen GT/TS data for de målinger der stammer fra Vejle Amt. Ref 14 Gustavson, K og Johnson, P. (1999): Some halogenated organic compounds in sediments and blue mussel (Mytilus edulis) in Nordic seas. Marine Pollution Bulletin, Vol. 38, No. 8, pp De fem danske positioner er medtaget. Ref 15 GEUS (1996): The Øresund Link Base Line study. Fine grained sediment and heavy metal composition. Geological Survey of Denmark and Greenland. Hovedparten af analyserne er udført af et Canadisk firma (Activation Laboratories Ltd. Canada). Metoden dette firma anvender til sediment analyserne 6

7 er ikke magen til den danske standard. Det ses, at de prøver der også er analyseret af DMU, giver betydeligt lavere sediment koncentrationer af metallerne. Disse resultater er ikke inddraget. Analyseresultaterne fra DMU er inddraget. Ref 16 Bornholms Amt (1983): Analyseresultater for Nexø august Bilag 3, 4, 10. Materiale tilsendt af Bornholms Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater (anslået usikkerhed ± m). Neksø stationerne med data grupperes ud fra de gældende regler i 4 grupper (se kort i mappen): Gruppe 1: Station 3, 4, 5. Gruppe 2: Station 1. Gruppe 3: Station 8 Gruppe 4: Station Ref 17 Bornholms Amt (1984): Analyseresultater for Rønne august Bilag 7.1, 7.2. Materiale tilsendt af Bornholms Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Rønne stationerne med data grupperes omkring Rønne station 1. Ref 18 Vandkvalitetsinstituttet (1978): Akkumulering af tungmetaller i sediment, bundvegetation, bundfauna og fisk. Rapport udført for Hovedstadsrådet. Materiale tilsendt af Roskilde Amt. Nogle af positionerne er opgivet i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Andre er opgivet i ED 50, men er aflæst på et kort. Endvidere er et enkelt opgivet i landskoordinater, der omregnes (JLM). Station I, II, III og IV inddrages ikke da disse er taget ved udløb fra div. fabrikker. Stationer kan grupperes: 3, 25, 30, 32. Det fremgår ikke klart om prøverne er udtaget i 1977/1978. Men ud fra teksten under Figur 1 vælges det at placere prøverne under Der foreligger ingen analyseresultater af glødetab eller tørstofindhold. Ref 19 Roskilde Amt (1982): Tilsynsrapport. Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Roskilde Amt for Hovedstadsrådet Materiale tilsendt af Roskilde Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Station 51 inddrages ikke, da denne station ligge i Roskilde havn. 7

8 Det fremgår ikke klart, hvordan prøverne er udtaget. Ligeledes er det uklart hvilke sedimentlag, der er undersøgt. Af tabellen side 6 fremgår det dog, at der er analyseret i 0-10 cm dybde. Det er anført i databasen. For station 2, 52, 55, 56, 57 er der ingen analyseresultater på trods af, at positionerne er vedlagt. Station 63 figurerer med 2 benævnelser (I og II). Det er ikke muligt ud fra det tilsendte materiale at afgøre, om der er tale om en dobbelt bestemmelse eller lign. Station er derfor indtastet som 63 (I) og 63 (II) samme position. Ref 20 Nordjyllands Amt (1986): Undersøgelse af klappladsen ved øen Deget ud for Frederikshavn. Udført af VKI. Materiale tilsendt af Nordjyllands Amt. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (19, 22, 30) og en uden for (3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 2, 28, 26, 28). Ref 21 Nordjyllands Amt (1989): Undersøgelse af klappladsen ved øen Deget ud for Frederikshavn. Udført af VKI. Materiale tilsendt af Nordjyllands Amt. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (19) og en uden for (5, 8, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 28). Ref 22 Aalborg kommune (1988): Analyseresultater fra klappladserne ved Hirtshals. Udført af Nordjyllands Amt Miljøkontor. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (7) og en uden for (16, 17, 19, 23). Ref 23 Aalborg kommune (1990): Analyseresultater fra klappladserne ved Grenen. Udført af Nordjyllands Amt Miljøkontor. Der er flere indikationer for hvornår prøverne er udtaget (1991 og 1990). Alle data er indtastet under Stationerne deles op i tre grupper: En inden for klappladsen (19) og to uden for (11, 26) og (5). Ref 24 Nordjyllands Amt (1991): Analyseresultater fra klappladserne ved Frederikshavn. Stationerne deles op i tre grupper: En inden for klappladsen (14, 18) og tre grupper uden for (6, 7, 8, 16, 17, 31), (10) og (23) Ref 25 Nordjyllands Amt (1987): Analyseresultater fra klappladserne ved Hals Barre. Stationerne deles op i 7 grupper: En inden for klappladsen (16, 17, 18) og 6 grupper uden for (1), (7), (9, 10, 11), (14), (19, 20, 22, 24), (27) Ref 26 Københavns Amt (1994): Analyser af tre sediment kerner. 8

9 De tre sedimentanalysesæt består, hver for sig af 3 sedimentkerner, der i databasen er registreret under samme position. Ref 27 Københavns Amt (1988) Kontrolprogram i forbindelse med opfyldning med flyveaske og slagger ved Avedøre Holme. Stationerne: 7,8 13, 14, 20,21, 26, 27, 13A, ligger mindre end 500 m fra opfyldningsområdet (punktkilde) og inddages derfor ikke. Station. 11, 14A, 17, 19, 24, 30 og 32 inddrages og grupperes i samme gruppe, da disse ligger i passende afstand fra opfyldningsområdet/kloakudløbet. Ref 28 Århus Amt (1995): Tungmetaller i Århus Amts Kystvande udvikling og Status 1974 til Århus Bugt: Station og ligger mindre end 500 m fra en kystledning og inddrages derfor ikke. Da en del af stationerne ligger tæt nok grupperes nogle af disse: (170001), (170002), (170004), (170006, , ), (17007), (170016, , ), (170018, , ), (170024), (170015), (170020), (170068, , , , , , , , , , , , ), (17103, 17106). Ebeltoft Vig: Alle data for stationerne mangler Stationerne opdeles i 5 grupper (160022, , , , , , , ), (160021, ), (160020). Hjelm Dyb: Alle kobberdata er opgivet som % tørstof. Da tørstofindholdet ikke er opgivet indrages disse data ikke. Der mangler enhed på glødetabsdata. Det antages, at disse er opgivet i g/kg (som for Fornæs). Samtlige stationer ligger inden for en radius af 2,5 km. Stationerne , , , , , , , , ligger dog mindre end 500 m fra en havledning (punktkilde) og inddrages derfor ikke. De resterende stationer (219004, , , , , , , , , , , , , ) grupperes i samme gruppe. Fornæs: Station ligger mindre end 500 m fra en kystledning og inddrages derfor ikke. Der eksisterer ingen data for station 2 og der er en markering af station 7. Det formodes, at der er skrevet forkert på kortet, således at station 2 skulle have været 7. Der er to målinger af bly ( I og II) for station 7 i Begge er indtastet. Stationerne opdeles i 5 grupper: (7, 3, 16), (46, 48, 92), (79), (89), (95) Hevring Bugt: Stationerne opdeles i 9 grupper: (190003), (190005, ), (190007), (190012), (190019), (190018), (190029, ), (190032), (190035). For station er der ikke anført nogen årstal for de enkelte prøver, men det formodes, at disse ligesom alle de andre er fra 1985 og Glødetabsdata er angivet som % af tørstof og inddrages derfor ikke, da tør- 9

10 stof data ikke er opgivet. Data for station er ikke opgivet. Data for station forekommer helt usandsynlige og inddrages ikke, da det antages, at der må være sket en fejl. Randers Fjord: Data for station og er fra 1974 og indrages derfor ikke. Data for station A-H er i forbundet med geografiske koordinater og er ikke afbilledet på kortet og kan derfor ikke inddrages. Data fra 1983, 1984 og 1990 er fortolket således at de 2 sidste cifre i stations nummeret forbindes med stations nummeret på bilag Stationerne grupperes i 3 grupper: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (11), (12, 13, 16). Alle positionerne for de 3 grupper bestemmes i VisitPLUS 2.4. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): N E (11): N E (12, 13, 16): N E For de stationer, hvor der er foretaget målinger 2 gange på samme år er disse i databasen angivet ved hhv. a og b. Glødetabsdata er angivet som % af tørstof og inddrages derfor ikke, da tørstof data ikke er opgivet. Mariager Fjord Da det umiddelbart kan afgøres, hvilket år data fra Mariager Fjord stammer fra inddrages disse ikke. Ref 29 Birklund, J. & Andersen, K.J. (1992): Glatved Strand 1990 Bundvegetation og Bundfauna samt tungmetaller i sediment og organismer. Rapport udført for I/S Midtkraft af Vandkvalitetsinstituttet. Stationerne opdeles i tre grupper: (1, 2, 3, 4), (7, 8, 9, 10), (12, 13). Positionen for de enkelte grupper bestemmes med VisitPLUS. Ref 30 Birklund, J., Rasmussen, L & Sørensen P.S. (1996): Tungmetaller i sediment, savtang og blåmuslinger ved Glatved Strand Rapport udført for I/S Midtkraft af Vandkvalitetsinstituttet. Stationerne opdeles i 2 grupper: (7, 8, 9, 10) og (13). Positionen for de enkelte grupper passer med positionen for det samme stationer i database Ref /29/. Ref 31 Aagaard, S. (1988): Undersøgelser af forureningstilstanden i Karrebæk fjord og Dybsø fjord 1979 og Storstrøms Amt Station 1, 2 og 3 (punkt 3 Karrebæk fjord) inddrages ikke, da disse ligger mindre end 500 m fra et udløb fra et renseanlæg. Alle data er opgivet på baggrund af GT og omregnes til TS. Stationerne opdeles i 6 grupper: (8), (4, 5, 11, 12), (6, 7, 15, 16), (14), (13, 17, 18), (3 Dybsø fjord), (11 Dybsø fjord)), og positionen for de enkelte grupper bestemmes med VisitPLUS. Ref 32 Århus Amt (1998): Miljøfremmede stoffer i Århus Amt Fase 2 og Århus Amt

11 Det fremgår ikke for nogen af prøverne om disse er udtaget i 1997 eller Alle data registreres i databasen under Århus bugt: Station og ligger mere end 500 m fra udledningsrør og inddrages. Positionerne fra database Ref /28/ anvendes. Ud fra vanddybden og database Ref /28/ kan sammenhængen mellem søjlerne i tabel 8.4 og stationerne klarlægges. Stavns fjord: Positionen for prøveudtagningen er ikke udspecificeret, men det er muligt at lokalisere Gammelholm. Det formodes at prøven er taget midt i mellem Gammelholm og Hjortholm slot. Randers fjord: Stationen ligger mindre end 500 m fra udløb fra rensningsanlæg og inddrages derfor ikke. Mariager fjord: Det antages, at den station der er tale om er station 7 fra /28/. Positionen for denne station anvendes her. Ref 33 FORCE Institutterne (1991): Tungmetalundersøgelse af sedimenter i Køge Bugt. Rapport udarbejdet til Københavns og Roskilde Amt. Kun de 2 prøver udtaget i Køge Bugt (1684, 1685) inddrages. Tabellen side 7 er i henhold til side 4 er tale om 3 overflade prøver taget i sedimentdybden 0-1 cm. Prøven taget ved Staunings Bro er taget i en lagune og indrages derfor ikke. Ref 34 Jensen, A., Andersen, K.J & Sørensen, P.S. (1993): Sedimentundersøgelser i Lillebælt med 210 Pb-dateringer og analyse af tungmetaller. Rapport udarbejdet af VKI til Lillebæltsamarbejdet ved Fyns Amt, Vejle Amt og Sønderjyllands Amt. Data for 1986 og 1989 i denne reference er inddraget i Ref /12/. Kun data (gennemsnitsværdier for de enkelte positioner) for 1993 inddrages fra denne undersøgelse med samme positioner som for ref /12/. Som anført er hovedparten af prøverne udtaget i Alle data er i databasen anført under Ref 35 Christensen, H.W. & Sørensen, H.M. (1986): A/S Cheminova. Godkendelse efter 38. Bind 1 Recipienter. Rapport udarbejdet af Ringkjøbing Amtskommune. Kun Hg-data inddrages, da de andre 5 forbindelser/stoftyper vurderes til at være for specielle eller uspecifikt analyseret og inddrages derfor ikke. Alle stationerne grupperes i samme gruppe. Ref 36 Frederiksen (1994): Sedimentundersøgelser i Limfjorden Rapport udarbejdet af Bio/consult for Limfjordssamarbejdet v/viborg Amt. På trods af at de eksakte positioner for de enkelte stationer er anført i bilag 1 bruges der, for positioner der er gengangere fra ref /1/, de samme positioner 11

12 som i ref /1/. Tabellen i bilag er fortolket således, at hovedstationer der er identiske med stationerne fra 1 har hovednummer 00, og at de to første cifre i undernummeret angiver prøvetagningsåret. Alle stationerne grupperes i samme gruppe. Ref 37 Jensen, A. (1991): Pb-210-datering og tungmetalanalyse af to sediment kerner fra Roskilde fjord ved Frederiksværk. Rapport udarbejdet af FORCE Institutterne for Frederiksborg Amt. Station A inddrages ikke, da denne station ligger i selve Frederiksværk havn. Station B tildeles samme position som stationerne mk, mk, mk, mk, mk (Ref /10/), da station B ligger i samme område som disse. Alle data i bilag 1 er opgivet i enheden mg/kg. Det findes ved inspektion af figurerne i rapporten data for station B må være opgivet på baggrund af TS. Ref 38 Jensen, A. (1991): Pb-210-datering og tungmetalanalyse af to sediment kerner fra Isefjorden. Rapport udarbejdet af VKI for Frederiksborg Amt. De to stationer der repræsenterer en klapplads og en VMP station (formodentlig en station anvendt til Vandmiljøprogrammet) tildeles hver en position. Data for Cd, Cu, Hg og Sn i bilag 6 antages at være opgivet i enheden mg/kg TS. Ref 39 Jensen, A. & Ahrensberg, N. (1998): Pb-datering og analyse for tungmetaller og organiske forureninger i tre sedimentkerner fra Isefjorden. Rapport udarbejdet af VKI for Frederiksborg Amt. Alle stationerne tildeles separate positioner. Alle data for organiske stoffer i sedimentlaget 0-2 cm er opgivet i µg/kg TS. Glødetabsdata og og tørstofindhold er opgivet under tungmetaldata og er opgjort for en enkelte lag á 1 cm. Det er ikke muligt at beregne glødetabet for sedimentlaget 0-2 cm ud fra de data der er tilgængelige for de enkelte lag a 1 cm. Data omregnes derfor ikke fra µg/kg TS til µg/kg GT. Ref 40 Stentoft, H. (1997): Prøvedata for baggrundsundersøgelse af diffust belastede overfaldesediment i Roskilde Fjord. Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. Stationerne grupperes i 4 grupper: (7703, 7704), (7705, 7706), (7707, 7708, 7709, 7712), (7710, 7711). Ref 41 Stentoft, H. (1998): Prøvedata for baggrundsundersøgelse af diffust belastede overfaldesediment i Nivå Bugt 1998 Fjord. Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. Stationerne opdeles i 4 grupper: (1), (2), (3, 4), (5, 6, 7). Ref 42 Stentoft, H. (1993): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Kølholm i Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. 12

13 Begge klappladsstationer grupperes på samme position. Ref 43 Stentoft, H. (1993): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Kølholm i Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. De tre klappladsstationer grupperes på samme position. Ref 44 DMU (1992): Løsark med sedimentdata fra Nordsøen. Analyse udarbejdet af Havforsknings Institut i Bergen 1992 for Damarks Miljøundersøgelser. På baggrund af /5/ må det formodes at samplingen er forgået med en grab, med efterfølgende haps udtag fra grabben. Alle data er opgivet i enheden ng/g (el. µg/kg TS). Da glødetabet ikke er kendt kan omregning til µg/kg GT ikke foretages. Endvidere formodes det på baggrund af /5/ at det er de øverste 2 cm der er analyseret. De tre målinger på 1052 figurerer i databasen som 3 målinger på samme station på samme år. Positionerne er kun opgivet med grader og minutter. Sekunderne i databasen er derfor angivet ved 00. Disse positioner kan derfor være op til 1 minut fejlplacerede. Ref 45 DMU (1990): Tilsendte data for Nordsøen - ark med sedimentdata fra Nordsøen. Analyse udarbejdet af DMU Position 413 ligger i svensk farvand og position 1060 ligger i tysk farvand og de inddrages derfor ikke. Alle prøver formodes udtaget med HAPS i sedimentlaget 0-1 cm. Der er i dette datasæt kun analyseret i 2 mm sigtefraktionen. Ref 46 Jensen, K.B. (1994): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Gilleleje i Kattegat Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. De 3 stationer grupperes på samme position. Position 1060 ligger i tysk farvand og inddrages derfor ikke. Ref 47 Vestsjællands Amt (200): Sedimentdata og tungmetalkoncentrationer på tidsseriestationer samt stationsoplysninger. Rådata tilsendt af Vestsjællands Amt Data består af 2 regneark fremsendt elektronisk.. Endvidere er der i en mail fra Vestsjællands Amt (Jan Strømberg) data for en organotinundersøgelse udført i Ved gennemgang af de tilsendte data /47/ i VisIT 3.0 blev det fundet, at stationerne: 44011, 45012, 51013, og alle ligger mindre end 500 m fra land (og de fleste også i et nor). Disse stationer inddrages derfor ikke. For station fremgår det af de tilsendte data, at bl.a. Hg koncentrationen i sedimentet i perioden er bestemt til 0 mg/kg. Dette fortolkes som koncentrationer lavere end detektionsgrænsen, der endvidere er ukendt. Disse målinger inddrages derfor ikke. 13

14 Ref 48 Flensborg Fjord Kommisionen (1979): Sediment undersøgelser i Flensborg Fjord Rapport udarbejdet af Flensborg Fjord Kommissionen. Station 1 i dette materiale /48/ ligger mindre end 500 m fra land. Station 4 ligger i et Nor. disse stationer inddrages derfor ikke. Alle Cd målinger er angivet ved < 1 mg/kg TS, hvilket fortolkes som koncentrationer under detektionsgrænsen, og disse målinger inddrages derfor ikke. Ref 49 Lillebæltsamarbejdet (2000): Tungmetaller i havbunden Sedi-mentundersøgelser i Lillebælt, med analyse af tungmetaller i 210Pbdatering i Rapport udarbejdet af Lillebæltssamarbejdet. Prøvetagningen for de prøver, der er udtaget i perioden er foregået fra december 1997 til marts Alle prøver er placeret under 1998, da hver enkelt prøve ikke kan identificeres med årstal. Den oprindelige database indeholder data for 1986, 1989, og Nye data udgør kun De nye data giver derved anledning til opdatering af tidsserierne for station 9, 12, 16, 20, 22, 25, 303 og 511. I en tidligere version af databasen var station 303 og 511 fejlagtigt blevet sammenlagt under positionen for station 511. Disse stationer er i opdateringen blevet tildelt de korrekte positioner. Ref 50 Ringkøbing Amt (2000): Tungmetal rådata fra Nissum Bredning for Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Vestjylland I/S for Ringkøbing Amt. Det fremgår ikke af det fremsendte materiale, hvilken type positioner der tale om. Ved vurdering af data virker det dog sandsynligt, at disse er opgivet i grader, minutter, og buesekunder (ED50). Stationerne 303 og 404 ligger på land og inddrages derfor ikke. Stationerne 200, 304, 402 ligger mindre end 500 m fra formodede punktkilder og inddrages derfor heller ikke. De nye data giver anledning til en række nye tidsserier for stationerne 0100, 0203, 0300, 0301 og 0400, da tidligere referencer indholder data fra analyser på samme stationer. Ref 51 Ringkøbing Amt (2000): Tungmetal rådata fra Ringkøbing Fjord for Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Vestjylland I/S for Ringkøbing Amt. Stationerne RFBF2, RFBF51, RFBF54 og RFBF58 ligger alle mindre end 500 m fra kyst med formodede punktkilder og inddrages derfor ikke. Ref 52 Storstrøms Amt (2000): Tungmetal rådata fra farvandet omkring Sydsjælland, Lolland Falster og Møn for Rådata tilsendt af Storstrøms Amt. Prøver udtaget på stationerne , , , , , , er udtaget i 1973 og disse inddrages derfor ikke. 14

15 Stationerne , , , , , , , , , ligger mindre end 500 meter fra kyst med formodede punktkilder og inddrages derfor ikke. Ref 53 DHI (udkast, 2001): Miljøfremmede stoffer og metaller i havne- og havsedimenter Udkast til opfølgningsrapport for Miljøstyrelsens rapport: Havnesedimenters indhold af miljøfremmede organiske forbindelser. Stationen Øresund, Ven st. o-71-2a ligger i Svensk Farvand. Stationen Marseilsborg Lystbådehavn st (99) er, som det fremgår af navnet, en havn og inddrages derfor ikke. Rapporten indeholder 2 stoffer som ikke findes på stoflisten i databasen: Endrin aldehyd og Endrin keton. Data for disse to stoffer inddrages derfor ikke. Både tørstofindholdet og glødetabet for hver prøve er bestemt 2 gange, idet dette både er bestemt i forbindelse med metalanalyserne samt i forbindelse med analyse for anti-begroningsmidlerne. Det er her antaget at den bestemmelse der er udført i forbindelse med metalanalyserne er gældende for langt størstedelen af data og disse sedimentdata fremgår derfor af databasen. Databasen kan ikke relatere to sådanne prøver på samme lokalitet samme år for forskellige stofgrupper. Glødetabet og tørstofindholdet relateret til antibegroningsmidlerne fremgår dog af bemærkningen til sedimentkoncentrationen af anti-begroningsmidlerne. Ref 54 DHI (udkast 2001): Indhold af udvalgte stoffer i havne og havsediment. Stationen Øresund, Ven st. O-71-2a ligger i Svensk Farvand. Stationerne Københavns Havn, Øresund ved Københavns Nord havn og Odense Havn indrages ikke, da der er tale om havne prøver. For stationen i Limfjorden er der ikke opgivet position. Det formodes dog, at der tale om station fra ref. 53. Da stationerne allerede en gang samme år er blevet undersøgt for en række andre stoffer (ref. 53) er det ikke muligt at inddrage TS. Denne parameter fremgår af bemærkningsfeltet til hver prøve. Ref. 55 xxkøge Bugt 15

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5

Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Indhold FORORD 2 1 KORTLÆGNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 FREMGANGSMÅDE 3 2 ANALYSEMETODER 4 3 RESULTATER 5 Forord Der er i flere tilfælde konstateret allergiske reaktioner som følge af hudkontakt med mobiltelefoner

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet

Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet INSTITUT FOR BIOSCIENCE Eksempler på fremgangsmåder til at vurdere belastning og påvirkninger af miljøfarlige stoffer i vandmiljøet Jakob Strand Aarhus Universitet Nationalt Center for Miljø & Energi (DCE)

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.4 Miljøfarlige stoffer i muslinger Britta Pedersen Martin M. Larsen Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi

Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Tillæg til rapport om Havvindmøller i Nissum Bredning Modellering af strømningsforhold, sedimenttransport og kystmorfologi Thomas Ruby Bentzen Torben Larsen DCE Contract Report No. 115 Institut for Byggeri

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø Ansvarlig myndighed: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Email: post@vordingborg.dk Tlf. 55 36 36 36 Hvis

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 Miljøudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-05-2014 - Ændret titel og fremsendelsesskrivelse) MIU Alm.del Bilag 351 Offentligt en ere brug et Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 27. juni 2012 INDSÆT FOOTER: >VIS

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere