Bemærkninger til referencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til referencer"

Transkript

1 Bemærkninger til referencer Ref 1 Madsen, P:P og Larsen, B. (1987): Data vedrørende spormetalindhold i Marine overflade sedimenter. Miljøstyrelsen. Antagelser Tegnet " -" er tolket som "<". I de tilfælde hvor en sediment koncentration er angivet ved en maksimumværdi ( < xx ug/kg) er dette blevet fortolket som en koncentration lavere end detektionsgrænsen og er angivet som u.d. (under detektionsgrænsen. Der anføres to prøveudtagningsmetoder: PVC rør og Kajak prøveudtager. Der er derfor differentieret mellem disse to i databasen. Bemærkninger vedrørende prøver Data for punkt 73 (kort 8) kunne ikke genfindes i datadelen. Tungmetaldata for punkt 78 (kort 8) var på trods af markeringens type (ingen tungmetalanalyser) på kort 8 af finde i datadelen. For gruppen af prøver for H02, H42, H48 (kort 10) bemærkes det, at gruppen kun indeholder kviksølvdata for H42 & H48. I sådanne tilfælde vil der derfor være et stofafhængig antal prøver for samme grupper af prøver for hvert stof (positioner uden data kan ikke figurere i databasen). Data for punkt 72 kunne ikke umiddelbart genfindes. Der figurer dog et målepunkt nr 72 under den del af data, der er repræsenteret i kort 10b (formodentlig dette kort, da der ikke henvises til kort 10b, men til kort 10), og punkt 72 kan ikke genfindes i kort 10b. Det er dog uvist om punkt 31 i 10b gruppen derved henviser til 31 på 10 eller 10b. Punkt 72 under den gruppe der henviser til kort 10 er antaget som værende et 10b punkt, og punkt 31, der figurerer sammen med resten af 10b delen, er indtastet som et 10b punkt. Detektionsgrænsen for Cadmium analyserne for punkt 1 og 4 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (opgivet som < 3,0 og < 3,7). Det var ikke muligt at lokalisere data for punkterne (kort 10b & 10c) 11, 20, 30. Der figurerer dog nogle 011, 020 og 030 punkter, som man umiddelbart kunne tro var identiske med de søgte punkter, men der eksisterer også både et 1 og et 01. Det formodes, at der ikke er noget kort til punkterne 0+nr. Detektionsgrænsen for gruppen 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 36 (kort 10b & 10c) for Cadmium er ukendt, da der angivet niveauer som < 1,7 < 2,00 og < 2,20. Detektionsgrænsen for Cadmiumanalyserne for punkt 49 og 66 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (< 1,4 og < 2,7). Detektionsgrænsen for Cadmiumanalyserne for punkt 55 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (< 2,3 for punkt 55, der er i gruppe med punkt 58 med et indhold på 1,4 ug/kg). 1

2 For gruppen af prøver for L26, M10, L01 (kort 10) bemærkes det, at gruppen kun indeholder kviksølvdata for L26 (indtastet under samme position som gruppen med de 3 positioner) For gruppen af prøver for 7, 40 (kort 5) bemærkes det, at gruppen kun indeholder andre data end kviksølvdata for 40 (indtastet under samme position som gruppen med de 3 positioner). For gruppen af prøver for St.0.2, St.1.3, St.1.2, St.3.1, St.2.2, St.3.2, St.2.3, St.2.4 (kort 6b) bemærkes det, at der mangler data for st.3.1. Endvidere ses det, at der for nogle af stationerne er data både for 83 og 80. Der er dog datasæt, hvor nogle af stationerne går igen, men ikke alle. Data for stationer med målinger for flere år er indtastet i samme række under samme position. Data til kort 4, der er angivet ved et decimaltal (stationsnummeret), er fortolket som transekt, prøvenummer. Da det ikke er angivet, hvor på transekten en given prøve er udtaget, tildeles hver transekt en position (svarende ca. til midtpunktet på transekten). Denne position udgør da positionen for gruppen af prøver taget langs den pågældende transekt. Det bør bemærkes, at afstanden mellem de enkelte transekter i visse tilfælde er mindre end 5 km. For data til kort 4 er der tidsserier for Pb og Cu, da disse er målt på Tr 1, Tr 2, Tr 4 og Tr 5 i 1980 og Undersøgelser inddraget i denne reference Denne kilde dækker følgende undersøgelser: 1. Brix, H. og Lyngby, J.E. (1982): Tungmetaller i Limfjorden Limfjordskomitten Envirodan I/S (1984): Tungmetalundersøgelser i farvandene omkring Nordjylland. Rapport til Nordjyllands Amtskommune Instituttet for Teknisk Geologi. DTH. (1983): Tungmetaller i farvandene nord og syd for Fyn. Rapport til Fyns Amtskommune Instituttet for Teknisk Geologi. DTH. (1983): Tungmetaller i Lillebælt med tilstødende fjorde. Rapport til Vejle, Fyn og Sønderjyllands Amtskommuner. 5. Jensen, A. (1980): Preliminary report of the accumulation rate of heavy metals in sediments from Danish marine areas. ICES C.M. 1980/E: Naturvårdsverket (1984): Øresund. Tilstånd belastning och nivåer av toksiske åmnen. Naturvårdsverket Rapport Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1984): Fornæs 1984 Sediment Bundfauna. Rapport til Århus Amtskommune Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Tungmetalanalyse Hav, Sund og Bælt. Arbejdsdokumnet til Hovendstadsrådet Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Tungmetalanalyser i sedimenter og torsk fra Kattegat, Øresund, Køge Bugt og Fakse Bugt. Udkast til Rapport til Hovedstadsrådet November

3 10. Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Jammerland Bugt - 2. fase Rapport til Vestsjællands Amtskommune Vejle Amt (1985) Recipientkvalitetsplan. Vejle Amtsråd. Januar Århus Amtskommune (1986): Recipientundersøgelser ved Fornæs Århus Amtskommune Teknisk Forvaltning Juni Isotopcentralen/ATV (1983), Institut for Teknisk Geologi, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium: Pb-210 dateringer og tungmetalanalyser af 5 sedimentkerner fra Øresund. Upubl. data Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og Isotopcentralen/ATV (1986): Upubl. data fra 4 sedimentkerner Institut for Tekninsk Geologi: Upubl. data fra sedimentkerner Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1985): Sediment og bundfauna omkring Lynettens udløb i Rapport til Københavns Kommune Vestsjællandsamtskommune (1985) Upubliceret data vedrørende tungmetaller i Kalundborg Fjord Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1985): Undersøgelse af spildevandspåvirkningen af Limfjorden i området omkring Ålborg Rensningsanlæg Vest. Miljøprojekt nr Nordjyllands Amtskommune. 19. Andersen, F.B. et al. (1985): Undersøgelse af tungmetalforholdene ved Ålborg værft. Miljøprojekt nr Nordjyllands amtskommune Ref 2 Jensen, K. og Hansen, N. (1982): En undersøgelse af den kroniske olieforurening i Kalundborg Fjord. Miljøprojekt nr. 44. Miljøstyrelsen. I de tilfælde, hvor en sediment koncentration er angivet ved en maksimumværdi ( < xx ug/kg), er dette blevet fortolket som en koncentration lavere end detektionsgrænsen og er angivet som u.d. (under detektionsgrænsen) og at detektionsgrænsen for det pågældende stof er den angivne værdi. Tørstofindholdet og glødetabet er i denne reference angivet som g/kg. For at gøre denne kombatibel med data fra omregnes disse til % (omregning: 100% * 0,001g/kg = 0,1 %). Ref 3 Hansen, I.S., Krogsgaard, J., Rasmussen, E.K., Riber, H., Poulsen, E og Nielsen, N. (1990). Environmental impacts caused by dredging, reclamation and disposal operations. Total impact assessments, including lee effects around Sprogø. COWI consult A/S - Water quality institute joint venture. Stationerne I, IV og V ligger tilsyneladende inden for en radius af 5 km (på grænsen). Det er dog valgt ikke at gruppere disse, da sedimenterne er meget forskellige på disse 3 stationer. Ref 4 Sønderjyllands Amt (1998): Tungmetaller og miljøfremmede stoffer i havne og fjorde. Sønderjyllands Amt Teknisk forvaltning J. nr

4 Haderslev fjord: Station 1, 2, 3, 4,5 og 8 inddrages ikke, da disse ligger i Haderslev havn. Station 6 og 7 der begge er referencestationer indrages. Positionen for station 6 anvendes. Ref 5 Østefeldt, P., Gustavson, K., Jansson, B., Johnson, P., Miettinen, V., Ringstad, O. and Wesen, C. (1994): Halogenated organic compounds in the marine environment. Nordisk Ministerråd 1994:591. Alle analyser er udført ved ekstraktion i cyclohexan/isopropanol og efterfølgende analyse med udført med GC-ECD og GC-MS. Alle positioner er kun opgivet med grader og minutter. Det indføres pga. af datakompatibiliteten at alle positioner tilføjes 00 sek (alle data vil derfor være på formatet (xx yy'00). Disse positioner kan derfor være op til 1 minut fejlplacerede. De bemærkes at data er opdelt i 2 grupper (side og 89). Dioxiner og PCB 77,126 og 169 (indgår ikke i total PCB beregningen) medtages ikke. Det var ikke muligt, at lokalisere en detektionsgrænse for nogen af stofferne. Der gøres opmærksom på, at alle stof data er i enheden ug/kg GT. Ref 6 Nielsen, K. (1986): Tungmetaller i Vordingborg Nordhavn og Storstrømmen. Storstrøms Amtskommune Station 0, 1, 2 og 3 medtages ikke, da disse ligger i Vordingborg Nordhavn. Resten af stationerne (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 15) samles i en gruppe. Der opgives for denne ikke nogen specifik prøveudtagningsmetode. Det nævnes dog, at der anvendes Kajak på vanddybder under 3,5 m, men der for større vanddybder bruges VV (grab). Da vanddybderne for de enkelte prøver ikke er opgivet, angives prøveudtagningsmetoden som VV eller Kajak. Ref 7 Andersen, H.V. (1989): Indholdet af tungmetal og olie i sediment fra Vesterhavet. Ringkjøbing Amtskommune Appendiks til denne rapport indeholder 2 sæt data. Det første (appendiks 1 og 2) indeholder tungmetaldata baseret på GT (detektionsgrænser i TS). Det andet sæt (appendiks 3) indeholder tungmetaldata, men ingen positioner. Dette datasæt (appendiks 3) er derfor ikke inddraget i opgørelsen. Mht. til de data der figurerer i appendiks 1 og 2, er disse grupperet i 6 grupper efter figur 2 side 5 ( en indre og ydre gruppe udfor hhv. Hovvig, Hvide Sande og Sdr. Havrvig). For alle prøverne mangler prøveudtagningsmetode, vanddybde samt sedimentdybde. Alle analyser er udført iht. DS. Ref 8 Andersen, H.V. (1989): Tungmetal i sediment fra Nissum Fjord. Ringkjøbing Amtskommune Appendiks til denne rapport indeholder 2 sæt data. Det første (appendiks 1 og 2) indeholder tungmetaldata baseret på GT (detektionsgrænser i TS). Det andet sæt (appendiks 3) indeholder tungmetaldata, men ingen positioner. Dette datasæt (appendiks 3) er derfor ikke inddraget i opgørelsen. 4

5 Mht. til de data, der figurerer i appendiks 1 og 2, er disse grupperet i 5 grupper efter figur 2 side 3. For alle prøverne mangler prøveudtagningsmetode samt sedimentdybde. Det blev valgt at lægge station 21 i samme gruppe som med 12 station selvom denne station både opfylder kravene for gruppering med station 20 og 12. Alle analyser er udført iht. DS. Ref 9 Carl Bro as (1989): Tungmetalundersøgelser i Roskilde Fjord 1984 og 1987 ud for Frederiksværk. Hovedstadsrådet For undersøgelsen udført 1984 udelades station 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 23, 24, og 30, da disse ligger i havnen. Resten af prøverne grupperes i samme gruppe. For undersøgelsen udført 1987 indrages alle stationer, der grupperes i samme gruppe. Det ses at nikkel ikke er målt på nogen af stationerne undersøgt i Denne undersøgelse indeholder, som det fremgår af ovenstående, 2 sæt data for samme position. Der er dog ikke tale om de samme eller samme antal stationer. Positionen er derfor indtastet som 2 uafhængige datasæt med samme position. Tungmetalanalyserne følger ikke Dansk Standard, men analysemetoden, er beskrevet i bilag 2 til rapporten. Ref 10 Stuer-Lauridsen F., Larsen, M.M. og Pritzl, G. (1996): Fordeling af udvalgte metaller i sediment og vand. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Sedimentet der er undersøgt i denne rapport er i to tilfælde geografisk identisk med andre undersøgelser. Positionen Øresund 31-S er identisk med positionen for station 31 (kort 10) i /Ref 1/ og positionen Frederiksværk 93/95 er identisk med positionen for station 6 (fig. 3.1) i /Ref 10/. For prøverne taget i Roskilde fjord ud for Risø i 95 var kviksølv ikke målt i dublikaterne. For prøverne taget ud for Frederiksværk i 93, er kun middelværdien af tungmetalindholdet opgivet. Der er til de enkelte prøver ikke knyttet nogen TS eller GT. Derimod er der til hver gruppe af prøver knyttet et interval (min-max) for disse værdier. Til hver position er blev det valgt at angive midten af dette interval. Alle prøverne er taget med Kayak rør i sedimentlaget 0-2 cm. Analyserne følger DS med ICP-MS detektion. Duplikaterne af prøverne taget i Roskilde fjord er alle mærket med prøvenummeret og et D. Ref 11 Ref 12 Bemærkninger til data fra Lillebæltssamarbejdet (1987): Undersøgelser i Lillebælt Samlerapport. Lillebæltssamarbejdet. Fyn, Vejle og Sønderjyllands amter Jensen, A. (1990): Vurdering af udviklingen i tungmetalbelastningen for Lillebælt fra 1986 til Rapport til Lillebæltskommiteen udarbejdet af Isotopcentralen Database. 5

6 Stationerne 303, 22, 19, 20, 16, 25, 12, 9 og 511, er alle inddraget i /Ref 1/. Data fra /Ref 12/ der alle figurerer på bilag er fortolket på den måde at data for 1989 står øverst, data for 1986 står i midten mens data for 1980 står nederst i bemærkningerne ud for hver position. Ref 13 Lillebæltssamarbejdet (1998): Miljøfremmede stoffer i havbunden. Fyns, Sønderjyllands og Vejle Amt Følgende stationer i /Ref 11/ blev vurderet til at ligge lige ved eller i umiddelbar nærhed af en punktkilde, og blev derfor ikke inddraget i undersøgelsen: Sønderjyllands Amt: SA4HR591, SA5HR593, SA7HR582, SA9HR582, SA10HR5732, SA12HR5711, SA2HR544, SA3HR544, SA8HR544, SA6HR5922, SA11HR5723 og SA1HR1651 Vejle Amt: H2, H3, V6 OG K1 Fyns Amt: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 26, 28, 29, 31 og 32 Endvidere mangler der positioner til station 2 (Fyns Amt), hvorfor denne station heller ikke inddrages. Station V1 (Vejle Amt) figurerer i datadelen som en dobbeltbestemmelse. Kun middelværdien er inddraget i database. For Ethylmethansulfonat er der kun målinger for V1 (som eneste måling på de inddragede stationer i hele undersøgelsen) og dette stof er derfor ikke inddraget. Da alle positionerne er opgivet i grader og decimal minutter er det nødvendigt at omregne disse til grader, minutter, sekunder. Det angives i referencen af prøverne er udtaget i perioden dec. 96 til marts 97. For enkelte prøver fremgår datoen for prøvetagningen (Søndejyllands Amt), men generelt mangler datoen. De prøver, der mangler en specifik prøve dato, er alle placeret under For nonylphenol(ethoxylat)undersøgelserne er det uvist, for hvilke stoffer der analyseret. For chrysen gælder det for denne reference, at der er analysret for både chrysen og triphenylen. Det virker dog sandsynligt, at der i /2/ også er analyseret for triphenylen, men at dette ikke er anført. Chrysen (og dermed også triphenylen) resultaterne er derfor placeret under chrysen. Der er ikke registreret nogen GT/TS data for de målinger der stammer fra Vejle Amt. Ref 14 Gustavson, K og Johnson, P. (1999): Some halogenated organic compounds in sediments and blue mussel (Mytilus edulis) in Nordic seas. Marine Pollution Bulletin, Vol. 38, No. 8, pp De fem danske positioner er medtaget. Ref 15 GEUS (1996): The Øresund Link Base Line study. Fine grained sediment and heavy metal composition. Geological Survey of Denmark and Greenland. Hovedparten af analyserne er udført af et Canadisk firma (Activation Laboratories Ltd. Canada). Metoden dette firma anvender til sediment analyserne 6

7 er ikke magen til den danske standard. Det ses, at de prøver der også er analyseret af DMU, giver betydeligt lavere sediment koncentrationer af metallerne. Disse resultater er ikke inddraget. Analyseresultaterne fra DMU er inddraget. Ref 16 Bornholms Amt (1983): Analyseresultater for Nexø august Bilag 3, 4, 10. Materiale tilsendt af Bornholms Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater (anslået usikkerhed ± m). Neksø stationerne med data grupperes ud fra de gældende regler i 4 grupper (se kort i mappen): Gruppe 1: Station 3, 4, 5. Gruppe 2: Station 1. Gruppe 3: Station 8 Gruppe 4: Station Ref 17 Bornholms Amt (1984): Analyseresultater for Rønne august Bilag 7.1, 7.2. Materiale tilsendt af Bornholms Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Rønne stationerne med data grupperes omkring Rønne station 1. Ref 18 Vandkvalitetsinstituttet (1978): Akkumulering af tungmetaller i sediment, bundvegetation, bundfauna og fisk. Rapport udført for Hovedstadsrådet. Materiale tilsendt af Roskilde Amt. Nogle af positionerne er opgivet i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Andre er opgivet i ED 50, men er aflæst på et kort. Endvidere er et enkelt opgivet i landskoordinater, der omregnes (JLM). Station I, II, III og IV inddrages ikke da disse er taget ved udløb fra div. fabrikker. Stationer kan grupperes: 3, 25, 30, 32. Det fremgår ikke klart om prøverne er udtaget i 1977/1978. Men ud fra teksten under Figur 1 vælges det at placere prøverne under Der foreligger ingen analyseresultater af glødetab eller tørstofindhold. Ref 19 Roskilde Amt (1982): Tilsynsrapport. Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Roskilde Amt for Hovedstadsrådet Materiale tilsendt af Roskilde Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Station 51 inddrages ikke, da denne station ligge i Roskilde havn. 7

8 Det fremgår ikke klart, hvordan prøverne er udtaget. Ligeledes er det uklart hvilke sedimentlag, der er undersøgt. Af tabellen side 6 fremgår det dog, at der er analyseret i 0-10 cm dybde. Det er anført i databasen. For station 2, 52, 55, 56, 57 er der ingen analyseresultater på trods af, at positionerne er vedlagt. Station 63 figurerer med 2 benævnelser (I og II). Det er ikke muligt ud fra det tilsendte materiale at afgøre, om der er tale om en dobbelt bestemmelse eller lign. Station er derfor indtastet som 63 (I) og 63 (II) samme position. Ref 20 Nordjyllands Amt (1986): Undersøgelse af klappladsen ved øen Deget ud for Frederikshavn. Udført af VKI. Materiale tilsendt af Nordjyllands Amt. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (19, 22, 30) og en uden for (3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 2, 28, 26, 28). Ref 21 Nordjyllands Amt (1989): Undersøgelse af klappladsen ved øen Deget ud for Frederikshavn. Udført af VKI. Materiale tilsendt af Nordjyllands Amt. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (19) og en uden for (5, 8, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 28). Ref 22 Aalborg kommune (1988): Analyseresultater fra klappladserne ved Hirtshals. Udført af Nordjyllands Amt Miljøkontor. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (7) og en uden for (16, 17, 19, 23). Ref 23 Aalborg kommune (1990): Analyseresultater fra klappladserne ved Grenen. Udført af Nordjyllands Amt Miljøkontor. Der er flere indikationer for hvornår prøverne er udtaget (1991 og 1990). Alle data er indtastet under Stationerne deles op i tre grupper: En inden for klappladsen (19) og to uden for (11, 26) og (5). Ref 24 Nordjyllands Amt (1991): Analyseresultater fra klappladserne ved Frederikshavn. Stationerne deles op i tre grupper: En inden for klappladsen (14, 18) og tre grupper uden for (6, 7, 8, 16, 17, 31), (10) og (23) Ref 25 Nordjyllands Amt (1987): Analyseresultater fra klappladserne ved Hals Barre. Stationerne deles op i 7 grupper: En inden for klappladsen (16, 17, 18) og 6 grupper uden for (1), (7), (9, 10, 11), (14), (19, 20, 22, 24), (27) Ref 26 Københavns Amt (1994): Analyser af tre sediment kerner. 8

9 De tre sedimentanalysesæt består, hver for sig af 3 sedimentkerner, der i databasen er registreret under samme position. Ref 27 Københavns Amt (1988) Kontrolprogram i forbindelse med opfyldning med flyveaske og slagger ved Avedøre Holme. Stationerne: 7,8 13, 14, 20,21, 26, 27, 13A, ligger mindre end 500 m fra opfyldningsområdet (punktkilde) og inddages derfor ikke. Station. 11, 14A, 17, 19, 24, 30 og 32 inddrages og grupperes i samme gruppe, da disse ligger i passende afstand fra opfyldningsområdet/kloakudløbet. Ref 28 Århus Amt (1995): Tungmetaller i Århus Amts Kystvande udvikling og Status 1974 til Århus Bugt: Station og ligger mindre end 500 m fra en kystledning og inddrages derfor ikke. Da en del af stationerne ligger tæt nok grupperes nogle af disse: (170001), (170002), (170004), (170006, , ), (17007), (170016, , ), (170018, , ), (170024), (170015), (170020), (170068, , , , , , , , , , , , ), (17103, 17106). Ebeltoft Vig: Alle data for stationerne mangler Stationerne opdeles i 5 grupper (160022, , , , , , , ), (160021, ), (160020). Hjelm Dyb: Alle kobberdata er opgivet som % tørstof. Da tørstofindholdet ikke er opgivet indrages disse data ikke. Der mangler enhed på glødetabsdata. Det antages, at disse er opgivet i g/kg (som for Fornæs). Samtlige stationer ligger inden for en radius af 2,5 km. Stationerne , , , , , , , , ligger dog mindre end 500 m fra en havledning (punktkilde) og inddrages derfor ikke. De resterende stationer (219004, , , , , , , , , , , , , ) grupperes i samme gruppe. Fornæs: Station ligger mindre end 500 m fra en kystledning og inddrages derfor ikke. Der eksisterer ingen data for station 2 og der er en markering af station 7. Det formodes, at der er skrevet forkert på kortet, således at station 2 skulle have været 7. Der er to målinger af bly ( I og II) for station 7 i Begge er indtastet. Stationerne opdeles i 5 grupper: (7, 3, 16), (46, 48, 92), (79), (89), (95) Hevring Bugt: Stationerne opdeles i 9 grupper: (190003), (190005, ), (190007), (190012), (190019), (190018), (190029, ), (190032), (190035). For station er der ikke anført nogen årstal for de enkelte prøver, men det formodes, at disse ligesom alle de andre er fra 1985 og Glødetabsdata er angivet som % af tørstof og inddrages derfor ikke, da tør- 9

10 stof data ikke er opgivet. Data for station er ikke opgivet. Data for station forekommer helt usandsynlige og inddrages ikke, da det antages, at der må være sket en fejl. Randers Fjord: Data for station og er fra 1974 og indrages derfor ikke. Data for station A-H er i forbundet med geografiske koordinater og er ikke afbilledet på kortet og kan derfor ikke inddrages. Data fra 1983, 1984 og 1990 er fortolket således at de 2 sidste cifre i stations nummeret forbindes med stations nummeret på bilag Stationerne grupperes i 3 grupper: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (11), (12, 13, 16). Alle positionerne for de 3 grupper bestemmes i VisitPLUS 2.4. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): N E (11): N E (12, 13, 16): N E For de stationer, hvor der er foretaget målinger 2 gange på samme år er disse i databasen angivet ved hhv. a og b. Glødetabsdata er angivet som % af tørstof og inddrages derfor ikke, da tørstof data ikke er opgivet. Mariager Fjord Da det umiddelbart kan afgøres, hvilket år data fra Mariager Fjord stammer fra inddrages disse ikke. Ref 29 Birklund, J. & Andersen, K.J. (1992): Glatved Strand 1990 Bundvegetation og Bundfauna samt tungmetaller i sediment og organismer. Rapport udført for I/S Midtkraft af Vandkvalitetsinstituttet. Stationerne opdeles i tre grupper: (1, 2, 3, 4), (7, 8, 9, 10), (12, 13). Positionen for de enkelte grupper bestemmes med VisitPLUS. Ref 30 Birklund, J., Rasmussen, L & Sørensen P.S. (1996): Tungmetaller i sediment, savtang og blåmuslinger ved Glatved Strand Rapport udført for I/S Midtkraft af Vandkvalitetsinstituttet. Stationerne opdeles i 2 grupper: (7, 8, 9, 10) og (13). Positionen for de enkelte grupper passer med positionen for det samme stationer i database Ref /29/. Ref 31 Aagaard, S. (1988): Undersøgelser af forureningstilstanden i Karrebæk fjord og Dybsø fjord 1979 og Storstrøms Amt Station 1, 2 og 3 (punkt 3 Karrebæk fjord) inddrages ikke, da disse ligger mindre end 500 m fra et udløb fra et renseanlæg. Alle data er opgivet på baggrund af GT og omregnes til TS. Stationerne opdeles i 6 grupper: (8), (4, 5, 11, 12), (6, 7, 15, 16), (14), (13, 17, 18), (3 Dybsø fjord), (11 Dybsø fjord)), og positionen for de enkelte grupper bestemmes med VisitPLUS. Ref 32 Århus Amt (1998): Miljøfremmede stoffer i Århus Amt Fase 2 og Århus Amt

11 Det fremgår ikke for nogen af prøverne om disse er udtaget i 1997 eller Alle data registreres i databasen under Århus bugt: Station og ligger mere end 500 m fra udledningsrør og inddrages. Positionerne fra database Ref /28/ anvendes. Ud fra vanddybden og database Ref /28/ kan sammenhængen mellem søjlerne i tabel 8.4 og stationerne klarlægges. Stavns fjord: Positionen for prøveudtagningen er ikke udspecificeret, men det er muligt at lokalisere Gammelholm. Det formodes at prøven er taget midt i mellem Gammelholm og Hjortholm slot. Randers fjord: Stationen ligger mindre end 500 m fra udløb fra rensningsanlæg og inddrages derfor ikke. Mariager fjord: Det antages, at den station der er tale om er station 7 fra /28/. Positionen for denne station anvendes her. Ref 33 FORCE Institutterne (1991): Tungmetalundersøgelse af sedimenter i Køge Bugt. Rapport udarbejdet til Københavns og Roskilde Amt. Kun de 2 prøver udtaget i Køge Bugt (1684, 1685) inddrages. Tabellen side 7 er i henhold til side 4 er tale om 3 overflade prøver taget i sedimentdybden 0-1 cm. Prøven taget ved Staunings Bro er taget i en lagune og indrages derfor ikke. Ref 34 Jensen, A., Andersen, K.J & Sørensen, P.S. (1993): Sedimentundersøgelser i Lillebælt med 210 Pb-dateringer og analyse af tungmetaller. Rapport udarbejdet af VKI til Lillebæltsamarbejdet ved Fyns Amt, Vejle Amt og Sønderjyllands Amt. Data for 1986 og 1989 i denne reference er inddraget i Ref /12/. Kun data (gennemsnitsværdier for de enkelte positioner) for 1993 inddrages fra denne undersøgelse med samme positioner som for ref /12/. Som anført er hovedparten af prøverne udtaget i Alle data er i databasen anført under Ref 35 Christensen, H.W. & Sørensen, H.M. (1986): A/S Cheminova. Godkendelse efter 38. Bind 1 Recipienter. Rapport udarbejdet af Ringkjøbing Amtskommune. Kun Hg-data inddrages, da de andre 5 forbindelser/stoftyper vurderes til at være for specielle eller uspecifikt analyseret og inddrages derfor ikke. Alle stationerne grupperes i samme gruppe. Ref 36 Frederiksen (1994): Sedimentundersøgelser i Limfjorden Rapport udarbejdet af Bio/consult for Limfjordssamarbejdet v/viborg Amt. På trods af at de eksakte positioner for de enkelte stationer er anført i bilag 1 bruges der, for positioner der er gengangere fra ref /1/, de samme positioner 11

12 som i ref /1/. Tabellen i bilag er fortolket således, at hovedstationer der er identiske med stationerne fra 1 har hovednummer 00, og at de to første cifre i undernummeret angiver prøvetagningsåret. Alle stationerne grupperes i samme gruppe. Ref 37 Jensen, A. (1991): Pb-210-datering og tungmetalanalyse af to sediment kerner fra Roskilde fjord ved Frederiksværk. Rapport udarbejdet af FORCE Institutterne for Frederiksborg Amt. Station A inddrages ikke, da denne station ligger i selve Frederiksværk havn. Station B tildeles samme position som stationerne mk, mk, mk, mk, mk (Ref /10/), da station B ligger i samme område som disse. Alle data i bilag 1 er opgivet i enheden mg/kg. Det findes ved inspektion af figurerne i rapporten data for station B må være opgivet på baggrund af TS. Ref 38 Jensen, A. (1991): Pb-210-datering og tungmetalanalyse af to sediment kerner fra Isefjorden. Rapport udarbejdet af VKI for Frederiksborg Amt. De to stationer der repræsenterer en klapplads og en VMP station (formodentlig en station anvendt til Vandmiljøprogrammet) tildeles hver en position. Data for Cd, Cu, Hg og Sn i bilag 6 antages at være opgivet i enheden mg/kg TS. Ref 39 Jensen, A. & Ahrensberg, N. (1998): Pb-datering og analyse for tungmetaller og organiske forureninger i tre sedimentkerner fra Isefjorden. Rapport udarbejdet af VKI for Frederiksborg Amt. Alle stationerne tildeles separate positioner. Alle data for organiske stoffer i sedimentlaget 0-2 cm er opgivet i µg/kg TS. Glødetabsdata og og tørstofindhold er opgivet under tungmetaldata og er opgjort for en enkelte lag á 1 cm. Det er ikke muligt at beregne glødetabet for sedimentlaget 0-2 cm ud fra de data der er tilgængelige for de enkelte lag a 1 cm. Data omregnes derfor ikke fra µg/kg TS til µg/kg GT. Ref 40 Stentoft, H. (1997): Prøvedata for baggrundsundersøgelse af diffust belastede overfaldesediment i Roskilde Fjord. Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. Stationerne grupperes i 4 grupper: (7703, 7704), (7705, 7706), (7707, 7708, 7709, 7712), (7710, 7711). Ref 41 Stentoft, H. (1998): Prøvedata for baggrundsundersøgelse af diffust belastede overfaldesediment i Nivå Bugt 1998 Fjord. Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. Stationerne opdeles i 4 grupper: (1), (2), (3, 4), (5, 6, 7). Ref 42 Stentoft, H. (1993): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Kølholm i Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. 12

13 Begge klappladsstationer grupperes på samme position. Ref 43 Stentoft, H. (1993): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Kølholm i Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. De tre klappladsstationer grupperes på samme position. Ref 44 DMU (1992): Løsark med sedimentdata fra Nordsøen. Analyse udarbejdet af Havforsknings Institut i Bergen 1992 for Damarks Miljøundersøgelser. På baggrund af /5/ må det formodes at samplingen er forgået med en grab, med efterfølgende haps udtag fra grabben. Alle data er opgivet i enheden ng/g (el. µg/kg TS). Da glødetabet ikke er kendt kan omregning til µg/kg GT ikke foretages. Endvidere formodes det på baggrund af /5/ at det er de øverste 2 cm der er analyseret. De tre målinger på 1052 figurerer i databasen som 3 målinger på samme station på samme år. Positionerne er kun opgivet med grader og minutter. Sekunderne i databasen er derfor angivet ved 00. Disse positioner kan derfor være op til 1 minut fejlplacerede. Ref 45 DMU (1990): Tilsendte data for Nordsøen - ark med sedimentdata fra Nordsøen. Analyse udarbejdet af DMU Position 413 ligger i svensk farvand og position 1060 ligger i tysk farvand og de inddrages derfor ikke. Alle prøver formodes udtaget med HAPS i sedimentlaget 0-1 cm. Der er i dette datasæt kun analyseret i 2 mm sigtefraktionen. Ref 46 Jensen, K.B. (1994): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Gilleleje i Kattegat Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. De 3 stationer grupperes på samme position. Position 1060 ligger i tysk farvand og inddrages derfor ikke. Ref 47 Vestsjællands Amt (200): Sedimentdata og tungmetalkoncentrationer på tidsseriestationer samt stationsoplysninger. Rådata tilsendt af Vestsjællands Amt Data består af 2 regneark fremsendt elektronisk.. Endvidere er der i en mail fra Vestsjællands Amt (Jan Strømberg) data for en organotinundersøgelse udført i Ved gennemgang af de tilsendte data /47/ i VisIT 3.0 blev det fundet, at stationerne: 44011, 45012, 51013, og alle ligger mindre end 500 m fra land (og de fleste også i et nor). Disse stationer inddrages derfor ikke. For station fremgår det af de tilsendte data, at bl.a. Hg koncentrationen i sedimentet i perioden er bestemt til 0 mg/kg. Dette fortolkes som koncentrationer lavere end detektionsgrænsen, der endvidere er ukendt. Disse målinger inddrages derfor ikke. 13

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1

Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1 Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1 1/47 Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1 Udarbejdet af: Christian F. Andersen Benny Bruhn Anne T. Eriksen Birgitte Jensen Kirsten Johansen Claus H. Krabbesmark

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

15. sammenlignende støjmåling

15. sammenlignende støjmåling 15. sammenlignende støjmåling 270 315 0 2 1 0-1 -2-3 -4 45 90 225 135 180 Rapport nr. 18 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution:

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere