REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 7. august Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 7. august 2010. Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11."

Transkript

1 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 7. august 2010 Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. Revisor Karsten Pedersen Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 4, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. 47

2 1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt. Beslutning: Dagsordenen godkendt. HK ønskede orientering om biogasprojektet i Blåhøj medtaget under eventuelt. 2. Godkendelse, opfølgning og underskrift af referatet fra mødet den 15. juni 2010 Beslutning: Referat godkendt og underskrevet. 3. Orienteringspunkter. 3.1 Status ny gaskedel. Kedlen er placeret. Varmepumpen er sat på plads og elinstallationerne omkring ny kedel er iværksat. Første koldstart forventes først i september. Kernerne i skorstenen er blevet udskiftet, samt røggaskanalerne fra kedel 5 og ny kedel (Big Mamma) er monteret. Taget til efterretning 3.2 Værkets drift. Der er i juni 2010 produceret MWh varme og 919 MW el på et gasforbrug på m3 gas. HK nævnte, at der var låst kb.m. Og i juli 2010 er der produceret MWh varme og 639 MW el på et gasforbrug på ca m3 gas. HK nævnte, at der var låst kb.m. Og at der i august måned er brugt kb.m naturgas og låst kb.m. 3.3 Renovering af PV8 og PV9. Det blev aftalt mellem tidligere bestyrelsesmedlem Karl Andersen og Tømrer L.E.Nielsen at renoveringen af PV8 og PV9 skulde holde sig inden for kr Færdigt arbejde ifølge faktura: PV8: kr ,50 PV8: kr ,52 PV9: kr ,00 48

3 PV9: kr ,72 Sum kr ,74 Inkl. Moms kr ,93 Taget til efterretning. Men det bemærkedes, at renoveringen IKKE var foretaget efter indhentet tilbud fra flere sider. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet retningslinjer for indhentelse af tilbud ved større opgaver af enhver art. 3.4 Renovering af fjernvarmerør. Vandtabet er steget til ca.7m3 pr døgn. Og en del af tabet er fundet på Landlyst. Der blev konstateret 3 muligvis 4 utætheder. Det har resulteret i at en strækning på ca. 200m bliver renoveret med ny hovedledning samt nye stikledninger som det første efter ferien. Ligeledes er der efter planen igangsat renovering af ca. 100m hovedledning i kanal på Ørbækvej ud for Lejerbo. Samt at der ligges nye rør til de 3 blokker + børnehaven. Samlet budget pris ca.: kr eks. moms HM oplyste, at vandtab koster knap 50 kr pr kb.m. HM nævnte endvidere, at renoveringen på Landlyst vil koste ca kr, som ikke er budgetteret. 3.5 Serviceeftersyn af motor 2. Elhuset har udført serviceeftersyn af generator 2 på eldelen. Rolls-Royce her udført timeeftersyn af motor 2. Sagsbehandler: Henning Mikkonen Beslutning: Taget til efterretning. 49

4 4. Status på 4-mandsgruppen arbejde med udredning af flisanlæg. Michael Møller og Poul Erik Jensen fra 4-mandsgruppen er inviteret til at deltage under dette punkt. Der vil blive givet en status på gruppens arbejde: Jf. tidligere udsendt pressemeddelelse Besøg på Ry Varmeværk Pressemeddelelser op til generalforsamling Udbud af bygning og tekniske installationer Modellen i en fremtidig udbygning Samfundsøkonomi Driftsøkonomi Indstilling fra 4-mandsgruppen til generalforsamlingen Indstilling fra bestyrelsen til generalforsamlingen Kommunegaranti for lån Låneoptagelse Ikast-Brande kommunes teknik- og miljøudvalg har på mødet den 24. august 2010, godkendt projektet om opførelse af flisanlæg på arealet ved BioMar. Næste møde i 4-mandsgruppen er onsdag, den 8. september 2010, hvor det endelige forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen foreligger fra ingeniør Viktor Jensen Bilag: Skitse over forslag til fremtidig udbygning på arealet ved BioMar, forslag til annonce vedr. besøget på Ry Varmeværk, skrivelse til særlig indbudte samt strategi for pressemeddelelse op til generalforsamlingen. Ikast-Brande kommunes godkendelse er tidligere fremsendt på mail. Sagsbehandler: Holger Skott/Henrik Kraglund Beslutning: Efter grundig drøftelse af ovenstående punkter blev det besluttet, at gennemgå projektet mere indgående på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16.9., idet 4-mandsgruppen afholder møde den 8. september, hvor det færdige projekt gennemgås. 50

5 5. Forslag til nye vedtægter for Brande Fjernvarme a.m.b.a. Dansk Fjernvarme har fremsendt et forslag til ny standardvedtægter for fjernvarmeværker. Bestyrelsen har tidligere besluttet at et udvalg bestående af Carsten Kvist, Henrik Kraglund samt Holger Skott skulle udarbejde et forslag til nye vedtægter for Brande Fjernvarme med udgangspunkt i standardvedtægterne. Udvalgets forslag blev efterfølgende sendt til juridisk kommentering hos Dansk Fjernvarme. Det foreliggende forslag er stort set i overensstemmelse med standardvedtægten bortset fra at udvalget ønskede indføjes en bestemmelse om At lejere med selvstændig måler ejet af selskabet blev ligestillet med andelshavere. Bilag: Udkast til nye vedtægter, samt Dansk Fjernvarmes bemærkninger til forslaget. Sagsbehandler: Carsten Kvist/Henrik Kraglund/Holger Skott Beslutning: Gruppens ambition om at lejere, som afregner direkte med værket, ville kunne opnå stemmeret på lige fod med boligejere, har vist sig at være ikke (juridisk) gangbar. Lejere kan ikke disponere over tilslutningen altså f.eks. opsige tilslutningen og derfor kan disse lejere ikke opnå andelshaverstatus. Det blev aftalt, at gøre det enkelt for lejere at opnå stemmeret, nemlig ved at BF anmoder om en oversigt over lejere, som da vil kunne stemme under forudsætning af at udlejer vil uddelegere stemmeretten til den enkelte lejer. HM kunne oplyse, at rande Andelsboligforening er indforstået hermed Lejerbo ikke. BF vil rette henvendelse til Lejerbo s ledelse og her få en afklaring. Carsten Kvist og HK formulerer hver især yderligere spørgsmål til juridisk afdeling ved DFF (Dansk Fjernvarme Forening). (HK s spørgsmål er dog ikke omfattet af vedtægterne). 51

6 7. Regnskab for varmeåret 2009/2010. Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet regnskabet for året 2009/2010. Konklusionen på regnskabet er i henhold til varmeforsyningsloven at underdækningen i mellemværende med forbrugerne på kr. 5,6 mio ved årets indgang er nedbragt til ved regnskabsårets afslutning af udgøre en overdækning på kr , d.v.s. værket skylder forbrugerne dette beløb. Varmeprisen for varmeåret 2010/2011 er indberettet til Energistyrelsen med kr. 600,00 plus moms. Overdækningen på kr giver mulighed (og bør, jf. Varmeforsyningsloven) nedsættes med kr. 50,00 plus moms. Det anbefales at dette gøres fra den 1. oktober 2010, og at der foretages indberetning til Energitilsynet. Regnskabet vil blive gennemgået på mødet. Regnskab m.v. er gennemgået med selskabets kasserer Jan Andersen. Bilag: Årsrapport, herunder ledelsesberetning som vil være lig beretningen på generalforsamling. Specifikationer til årsrapporten. Revisionsprotokollat Hæfte som udleveres på generalforsamlingen, og som kan rekvireres af andelshavere inden generalforsamlingen. Sagsbehandler: Karsten Pedersen/Henning Mikkonen Beslutning: Regnskabet blev gennemgået af revisor Karsten Pedersen. Kassereren har gennemgået bilag og kritisk revisor ligeså. Der var ikke særlige kommentarer til regnskabet, som er udarbejdet efter reglerne udstukket af Energitilsynet og i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven. Det blev som en sideordnet diskussion besluttet, at formulere driftslederens beføjelser i bred forstand, herunder omfanget af hans fuldmagt. Punktet dagsordenssættes til senere behandling. 52

7 8. Status på tilgodehavende til Midtvest Bredbånd AS under konkurs. Revisorens revisionsprotokollat har givet anledning til at fremhæve følgende forhold. Status på tilgodehavende til Midtvest Bredbånd A/S under konkurs Selskabet har i regnskabsåret forlods modtaget i 52 tkr. i dividende, således at det samlede tilgodehavende hos Midtvest Bredbånd A/S under konkurs pr. 31. maj 2010 udgør 191 tkr. (2008/09: 232 tkr. ekskl. moms. Selskabets ledelse har på basis af kurators oplysninger fortsat en forventning om en samlet dividende på ca. 50 %. Hensættelsen til forventet tab på 116 tkr. er som følge heraf opretholdt i årsregnskabet. Selskabet har endvidere anmeldt erstatning for manglende husleje i det konkursregulerede opsigelsesvarsel på i alt 385 tkr. En dividende på 50 % vil udløse en udbetaling på 193 tkr. Selskabet har valgt ikke at indregne den forventede erstatning i årsregnskabet for 2009/10. Beløbet indtægtsføres i den periode en eventuel erstatningen modtages. Vi er enige i den af ledelsen foretagne vurdering. Opgørelse af forventet regnskab for ombygning og udlejning af kulkælder Ombygningen af lokaler mv. i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen med Midtvest Bredbånd A/S under konkurs i 2005/06 og 2006/07 er opgjort til 649 tkr. Selskabet har efter Midtvest Bredbånd A/S konkurs indgået en nye af aftale med MVB Backbone A/S (nu fiber Backbone A/S), der er uopsigelige fremt til september måned De samlede forventede indtægter for udlejningen frem til september 2016 kan opgøres således: tkr: Indtægter Modtaget leje fra Midtvest bredbånd A/S før betalingsstandsningen 33 Modtaget leje fra Midtvest bredbånd A/S under betalingsstandsningen 75 Anmeldt manglende lejebetaling for perioden forud for betalingsstandsningen, forventede dividende 50 % af 269 tkr

8 Anmeldt erstatning for manglende husleje i det konkursregulerede opsigelsesvarsel, forventede dividende 50 % af 385 tkr. 193 Lejeindtægter fra ny aftale med MVB Backbone A/S i uopsigeligehedsperioden 213 Forventede indtægter i alt frem til september Kurator har oplyst, at der som følge af løbende sager er nogen usikkerhed om den forventede dividende. Driftsleder og revisor har analyseret sagen nærmere og det viser nu at Brande Fjernvarme aldrig har betalt udgiften, kr , som tilbygningen har andraget. Udgiften er betalt af Bredbånd MidtVest. Opgørelsen i konkursboet er således foretaget på et forkert grundlag, idet der her var forudsat at Brande Fjernvarme har betalt udgiften. Selskabets advokat Henrik Seligmann er overdraget sagen. Sagsbehandler: Karsten Pedersen Beslutning: Bygmester af de omfattede og til MVB s brug opførte 42 kv.m., nemlig murermester Sven T. Nielsen, har oplyst, at regningen blev sendt til MVB, som betalte og ikke til BF! Situationen er grotesk, da BF har anmeldt et krav i MVB-boet, hvor det var forudsat, at BF havde betalt for tilbygningen. Advokat Henrik Seligmann, som har anmeldtkravet for BFi MVB s konkursbo, forelægges sagen til udtalelse. Andelshaver Christian Aaskov har beskæftiget sig indgående med sagen men har heller ikke kunnet finde tilstrækkelig dokumentation. Christian Aaskov, som selv er revisor, har derfor anmodet om yderligere oplysninger, jfr. dagsordenens punkt 9. Sagens rette og overraskende sammenhæng er nu konstateret. Da C. Aa. nok er den person, som p.t. ved mest om sagen forespørges han om, hvordan sagen efter hans vurdering bedst lukkes. 54

9 9. Forespørgsel fra andelshaver Chr. Aaskov vedr. Midtvest Bredbånd. Chr. Aaskov har skriftlig anmodet om en redegørelse for hvordan investeringen i tilbygningen til Midtvest Bredbånd er behandlet rent regnskabsmæssigt. Chr. Aaskov har gennemgået årsregnskaber og beretning men har ikke kunnet finde svar på ovennævnte. Værket har anmodet statsaut. Revisor Karsten Pedersen om at udarbejde en redegørelse. Bilag: Mail fra Chr. Aaskov Sagsbehandler: Karsten Pedersen Beslutning: HK informerer CA om sagens rette sammenhæng og drøfter næste skridt med ham. 10. Generalforsamling. I henhold til vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af september måned. Datoen er tidligere fastsat til tirsdag, den 28. september 2010 kl Der vil bl.a. være at tage stilling til: Annoncering Sted Dirigent Valg til bestyrelsen Gennemgang af dagsordenen Beretningen M.v. Vedr. valg til bestyrelsen skal vi forholde os til om der skal fortsættes med 5 medlemmer som forslaget til nye vedtægter lægger op til, eller de gamle vedtægter som fastsætter 6 medlemmer. 55

10 Bilag: Der henvises til bilag til punkt 7, Regnskab 2009/2010, hvor udkast til dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt. Beslutning: Der annonceres 2 gange i Brande Bladet 2. gang med den fulde dagsorden. Generalforsamlingen finder sted i Brande Hallen. Advokat Jens Møller har frasagt sig dirigent-opgaven, som Peder Holt efterfølgende har indvilliget i at påtage sig. På valg er Jan Andersen, som ikke ønsker at opstille og Carsten Kvist, som gerne opstiller. Øvrige punkter gennemgås på den ekstraordinære generalforsamling den Dagsordenen vil derfor kunne udbygges indtil da. Hovedpunkterne vil dog være: ledelsesberetningen Viktor Jensens præsentation af flisfyr-projektet, vedtægterne, hvortil kommer MVBafklaring samt valg af revisor. 11. Elektrisk styring af port ved indgangen til den lukkede gård bag værket. Den nuværende port er meget tung at skubbe op og det anbefales at der etableres en elektrisk styring af porten af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne og samarbejdspartnere som skal have adgang til gården. Der er indhentet tilbud på opgaven er udgiften beløber sig til kr plus moms. Sagsbehandler: Henning Mikkonen Beslutning: Godkendt 56

11 12. Maling af træværk på ejendommen Præstevænget 8. Ejendommen har netop gennemgået en større udvendig renovering med ny facade. En færdig afslutning på den udendørs renovering vil være at få alt udvendig træværk malet, d.v.s. vinduer og udhæng. Der er indhentet et overslag fra Malerfirmaet Jørgen Larsen og det samlede udgift vil andrage kr plus moms. Bilag: Overslag fra Malerfirmaet Jørgen Larsen. Sagsbehandler. Henning Mikkonen Beslutning: Godkendt 13. Lønforhandlinger med medarbejderne. På bestyrelsesmødet den 27. april 2010 var dagsordensat lønforhandling med medarbejderne. Som anført reguleres lønningerne efter det kommunale overenskomstområde d.v.s. hvert tredje år, næste gang er pr. 1. april Herudover har medarbejderne ret til en lønforhandling i løbet af den 3-årige overenskomstperiode, men ikke krav på lønforhøjelse. Bestyrelsen besluttede at anmode om indhentning af lønninger fra omkringliggende værker, samt en beskrivelse af medarbejdernes opgaver, både hos os selv og de sammenlignelige værker. Medarbejderne har udfærdiget en beskrivelse af arbejdsopgaverne og desuden indhentet oplysninger om lønforhold hos andre værker. Der er ikke nogen ensartet linje i aflønning fra værk til værk, nogle ligger lønmæssigt over Brande, 3 ud af 5, andre under, 2 ud af 5. Medarbejdernes lønudspil er en løn som svarer til lønnen i Tørring, Vildbjerg og Give, hvilket er en lønstigning på ca til pr. måned. 57

12 På baggrund af en lille undersøgelse svarer den nuværende grundløn til driftsassistenterne til gennemsnitslønnen for en smedesvend i det private, hvorimod betalingen for vagtforpligtigelsen ligger i underkanten af det private område. Vagtforpligtigelsen indebærer at medarbejderen skal opholde sig i Brande by og have mulighed for at være på værket indenfor under en time fra alarm. Bilag: Opgavebeskrivelse fra Lars Andersen og Niels Nielsen samt oversigt over lønninger på andre værker. Sagsbehandler: Holger Skott Beslutning: Det blev besluttet at fastholde HM på løntrin 48 men at regulere hans gage med 750 kr/md som et tillæg. Assistenterne løftes fra løntrin 37 til løntrin 38 (svarer til ca. 500 kr/md). 14. Udskiftning af motorstyring. Da styreskabene til motorerne indeholdende motorstyringen er af sådan alder at: Siemens indstiller produktionen af reservedele senest i år For nogle PLC komponenters vedkommende er produktionen allerede stoppet. Siemens har stoppet opdateringen af softwaren, hvilket fremadrettet vanskeliggør kompabiliteten med Microsoft PC styresystemer. Udskiftningen er på sigt en nødvendighed for motorernes fortsatte drift og sikkerhed. Derfor anbefales det, at der tages tiltag til udskiftning af motorstyringen i nær fremtid. Således at motorstyringen er fremtidssikret. Bilag: Tilbud fra Rolls-Royce Marine AS Sagsbehandler: Henning Mikkonen Beslutning: Udskydes til senere punktet tages op om 1 år. 58

13 15. Udbud af revisionsforretningen. Revisionsforretningen blev senest udbudt i Udbuddet var blandt tre statsautoriserede revisionsfirmaer og bestyrelsen besluttede at anbefale af firmaet KPMG fortsatte, hvilket generalforsamlingen efterfølgende godkendte. Der ønskes nu en afprøvning af pris og forslag til omfang af revisionsopgaven og det anbefales at der anmodes om bud fra følgende firmaer: KPMG BDO Partner Revision Sagsbehandler: Jan Andersen/Holger Skott Beslutning: Karsten Pedersen afleverede medbragt tilbud på revisionsopgaven. BDO er forespurgt (BDO har en energigruppe ). Partner Revision er iflg. HM revisor for Ikast Værkerne. Naboværker forespørges om, hvem de anvender JA indsamler tilbuddene til vurdering den Meddelelse til forbruger / pressen Andelshaverne er inviteret til besøg på Ry Varmeværk (annonce i BB). Politikere fra teknik- og miljøudvalget inviteres. Diverse medarbejdere fra embedsværket ligeså. Der udarbejdes pressemeddelelse vedr. flis-værkets økonomi og drift. I den førstkommende udgave af BB informeres dog om vedtægter og generalforsamlingen (pressemeddelelse). 59

14 17. Eventuelt. Miljøgodkendelse er modtaget. Biogas-projektet drøftes næste gang. 18. Næste møde Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den kl. 16:09 Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde den kl. 16: oktober 2010 kl Der skal allerede nu aftales et møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmødet slut kl. 23:45 MØDEDELTAGERE: Bestyrelsen: Holger Skott, Eivin Joensen, Carsten Kvist, Jan Andersen, Henrik Kraglund Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. Revisor Karsten Pedersen Michael Møller og Poul Erik Jensen fra 4-mandsgruppen deltog under punkt 4, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. 60

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13 Indhold Generalforsamling 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. juni 31. maj 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere