Spilleregler for. Bingo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for. Bingo"

Transkript

1 Spilleregler for Bingo gældende fra 15. maj 2014

2 Generelt 1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre. 2. Bingo kan spilles via hjemmesiden Endvidere kan Bingo spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for Bingo, uanset hvorledes spillet etableres. Det er en betingelse for deltagelse i spil via at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på I nærværende spilleregler forstås ved "spil via alle former for etablering af spil, der kræver, at spilleren tiltræder netspilsvilkårene. Oplysning om spilformer og spillevejledning kan ses på 3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af og kan fås ved henvendelse til Kundecentret. 4. Kun de spilleplader, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet. En spilleplade gælder altid for det enkelte spil, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Det spil der deltages i, angives på den elektroniske kvittering, jf. punkt 20. Danske Lotteri Spil kan ikke holdes ansvarlige, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system skulle forhindre, at et spil gennemføres. 5. Det er som udgangspunkt de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale ITsystem, der er gældende. Er der imidlertid fejl i de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, ophæver Danske Lotteri Spil spillet, såfremt spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige. Er der fejl i de oplysninger, der angives på spillerens elektroniske kvittering, se punkt 20, og dette ikke er forårsaget af en fejlagtig registrering af oplysninger i Danske Spil koncernens centrale ITsystem, ophæver Danske Lotteri Spil spillet, såfremt spilleren vidste eller burde vide, at de oplysninger, der var angivet på kvitteringen, var fejlagtige. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres på f.eks. plakater og andet materiale hos forhandlere, internetbannere mv. hos samarbejdspartnere o.l., dog med undtagelse af de til enhver tid gældende spilleregler. Spillemyndigheden 6. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af Bingo.

3 Bingospillet 7. Bingo spilles som fler-spiller Bingo, hvor flere Bingo deltagere spiller i samme trækning og mod hinanden. Fler-spiller Bingo kan spilles som Variant Bingo, Klassisk Bingo eller 90 kuglers Bingo. Fler-spiller Bingo kan kun afvikles, hvis der er mindst 3 spillere, der har købt spilleplade(r) til det pågældende spil. Såfremt der er mindre end 3 spillere, der har købt spilleplade(r) til et spil ved spillets planlagte start, sættes spillernes indskud tilbage på netspilskontoen. Spillepladen 8. Spilleren skal for at deltage i Bingo købe en eller flere spilleplader til det pågældende spil. En spilleplade består af enten en kvadrant (Klassisk Bingo),tre kvadranter (Variant Bingo) eller seks kvadranter (90 kuglers Bingo). For Klassisk og Variant Bingo består en kvadrant af 5x5 felter, dvs. i alt 25 numre. En kvadrant kan inddeles i 5 søjler, og tallene placeres i søjlerne fra venstre mod højre efter følgende interval: 1-15, 16-30, 31-45, og Inden for hver søjle står tallene imidlertid ikke i numerisk rækkefølge. I 90 kuglers Bingo består en kvadrant af 3x9 felter, dvs. i alt 27 numre. En kvadrant i 90 kuglers Bingo kan inddeles i 3 rækker med 5 tal på hver række i følgende interval: 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, og Inden for hver søjle står tallene ikke i numerisk rækkefølge. For fler-spiller Bingo kan der kun købes spilleplade(r) til det førstkommende spil. 9. En spilleplade genereres ved hjælp af en tilfældighedsgenerator og er ikke unik, hvorfor to eller flere spillere således kan have samme spilleplade i et spil. Klassisk Bingo 10. Ved fler-spiller Klassisk Bingo har en eller flere spillere Bingo, når den eller de pågældende, som den/de første i spillet, opnår et nærmere angivet mønster på spillepladen. Mønstre der berettiger til gevinst fremgår af 11. Der kan ved fler-spiller Klassisk Bingo kun opnås bingo én gang pr. spilleplade pr. spil. Variant Bingo 12. I fler-spiller Variant Bingo består hvert spil af 5 deltrækninger. I fler-spiller Variant Bingo defineres en deltrækning i forhold til opnåelsen af de mønstre der berettiger til gevinst i hver deltrækning. I første deltrækning spilles der om én række, og så snart én eller flere spillere har opnået en række, går spillet automatisk videre til anden deltrækning, hvor der spilles om to rækker. Så snart en eller flere spillere har opnået to rækker, går spillet automatisk videre til tredje deltrækning, og således fortsætter spillet indtil femte og sidste deltrækning, hvor der spilles om 5 rækker (fuld plade).

4 13. For Variant Bingo gælder, at den samme spiller kan vinde på den samme spilleplade flere gange i samme spil, dog kun én gang pr. deltrækning. Det er kun det for hver deltrækning specifikke angivne mønster, der berettiger til gevinst i den pågældende deltrækning. 14. Ved fler-spiller Variant Bingo har en spiller Bingo, når den pågældende, som den første i en deltrækning, opnår et nærmere angivet mønster i en kvadrant på spillepladen. Mønstre der berettiger til gevinst fremgår af 90 kuglers Bingo 15. I fler-spiller 90 kuglers Bingo består hvert spil af 3 deltrækninger. I fler-spiller 90 kuglers Bingo defineres en deltrækning i forhold til opnåelsen af de mønstre der berettiger til gevinst i hver deltrækning. I første deltrækning spilles der om én række, og så snart én eller flere spillere har opnået en række, går spillet automatisk videre til anden deltrækning, hvor der spilles om to rækker. Så snart en eller flere spillere har opnået to rækker, går spillet automatisk videre til tredje deltrækning, hvor der spilles om 3 rækker (fuld plade). 16. For 90 kuglers Bingo gælder, at den samme spiller kan vinde på den samme spilleplade flere gange i samme spil, dog kun én gang pr. deltrækning. Det er kun det for hver deltrækning specifikke angivne mønster, der berettiger til gevinst i den pågældende deltrækning. 17. Ved fler-spiller 90 kuglers Bingo har en spiller Bingo, når den pågældende, som den første i en deltrækning, opnår et nærmere angivet mønster i en kvadrant på spillepladen. Mønstre der berettiger til gevinst fremgår af Opnår to eller flere spillere gevinst samtidig, fordeles gevinsten blandt de vindende spillere. Jackpots 18. I fler-spiller Klassisk Bingo spiller der om en eller flere jackpot-puljer, som udløses, hvis Bingo opnås inden for et givent antal udtrukne numre i et spil. Antallet af udtrukne numre bestemmende for om jackpot-puljen vinder, kan ses på Hvis ikke jackpot-puljen udløses, går den videre til det næste Klassisk Bingo spil. Der spilles endvidere om en eller flere jackpot-puljer i Variant Bingo og 90 kuglers Bingo, som udløses, hvis en spiller får fuld plade inden for et vist antal udtrukne numre, jf. gevinstplanen, som kan ses på Ved "fuld plade" forstås, at samtlige numre på en spilleplade er blevet udtrukket. Hvis ikke jackpot-puljen udløses, går den videre til næste fler-spiller Variant Bingo spil hhv. 90 kuglers Bingo spil. Spilleinterval 19. For fler-spiller Bingo spil gælder, at der efter afslutningen af et spil vil være et tidsinterval på max. 10 minutter, førend et nyt spil starter, jf. dog punkt 7. Det fremgår af et nedtællings-ur på skærmbilledet, hvor lang tid der er, indtil næste spil starter. Kvitteringen

5 20. Spillet registreres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet. Kvittering for købet kan hentes frem på skærmen via "min side". En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller. 21. Inden spillet bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger svarer til det ønskede spil. Annullering af spil 22. Spilleren kan ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet. Trækningen 23. Trækningen af Bingo tallene foretages af en tilfældighedsgenerator. Gevinstberegning 24. I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter for visse spil anvendes mindst 45 % af den samlede indskudssum til gevinster (gevinstsum). Med hensyn til gevinstberegningen henvises til gevinstplanen, som vises i forbindelse med de forskellige spil. 25. I fler-spiller Bingo anvendes mellem 7-20 % (afhængig af spiltype) af gevinstsummen til en eller flere jackpot-puljer. Jackpot-puljerne vil ved hvert spil indeholde et minimumsbeløb - en jackpot garanti - uanset hvor mange spillere der deltager. Størrelsen på garantien kan ses på Hvis flere spillere vinder ret til en jackpot-pulje, deles puljen ligeligt imellem de vindende spillere. Afrunding af gevinstbeløb 26. Alle gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af gevinstafgift (jf. punkt 27), nedad til nærmeste hele kronebeløb. Gevinstafgift 27. I henhold til lov om afgifter af spilskal der betales en afgift til staten på 15 % af det beløb, hvormed en gevinst overstiger 200 kr. Afgiften fradrages gevinsten inden udbetalingen. Danske Lotteri Spil beregner og afregner gevinstafgiften til skattemyndighederne. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat. Gevinstudbetaling

6 28. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af spillerens egne forhold, ikke sker straks. 29. Gevinsten tilføres automatisk spillerens netspilskonto umiddelbart efter spillets afslutning, jf. netspilsvilkårene. Det påhviler spilleren at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Der kan ikke rejses krav mod Danske Lotteri Spil eller Spillemyndigheden i forbindelse med ændringer af det gevinstgivende resultat. Spærring for udbetaling 30. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer uregelmæssigheder i forbindelse med det købte spil. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter købet af spillet. Hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af indsigelsen eller uregelmæssigheden, eller indledt efterforskningsskridt fra politiets side, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til spilleren. Force Majeure 31. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre Bingospillet under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer Danske Lotteri Spil sammen med Spillemyndigheden, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens netspilskonto. Forældelse 32. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst. Klageadgang 33. Klager vedrørende gevinster på beløb under 200 kr. skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest 90 dage efter dagen for spillets afvikling. Klager vedrørende gevinstbeløb på 200 kr. eller derover skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest et år efter dagen for spillets afvikling. Et særligt skema til hjælp ved indgivelse af klager kan fås ved henvendelse til Kundecentret eller kan hentes via De involverede parter får skriftlig meddelelse om afgørelsens indhold. Eventuel udbetaling af gevinster starter snarest efter endelig afgørelse af klagen.

7 Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling. Offentliggørelse 34. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre spillerens alias, informationer om at et givent alias er tæt på at have Bingo, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om hvornår spillet er købt. Danske Lotteri Spil A/S Korsdalsvej Brøndby Kundecenter tlf

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere