Educational Games and Activities

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Educational Games and Activities"

Transkript

1 Educational Games and Activities L7 herlige spil i praktiske asker. Beskrivelser: Bis (niveau ^A1) Et kortspil, der indlarer og befaster et ordforrid pfl 60 ord - flest substantiver og enkelte verber - primert gennem ord-billed associationer. De to set kort med henholdsvis de skrevne ord og tilsvarende billedgengivelser kan anvendes pi flere mider, f,eks.: Eleverne konkurrerer om forst at parre flest kort. Ordene er ordnet i logiske sammenhange, si eleverne i pararbejde eller grupper kan sortere kortene efter deres tilhor, som er fgdevarer fmad/drikkevarer) - dyr fvilde dyr/husdyr] - bekladning - transportmidler findividuelle/ kollektive) - mgbler. Lad eleverne bringes de illustrerede verber i forbindelse med de substantiver, de normalt kan forbindes med, og lad dem efterfolgende danne smfl satninger heraf. Dette arbejde kan folges op med smi samtaler som f.eks.: Can you only sleep in a bed? Why can't you eat your cake and have it? Can an elephant be a pet? Can a bird speak? Etc., etc. Picture Bingo (niveau A1) Alle kan spille bingo, og fomilet med dette set er skabelse og fastholdelse af ordforrid - ca. 100 ord fordelt pi logiske grupper: Shapes - Colours - Animals - Clothes - Inside the house - Food - Means of transport - Nature and weather - Freetime - School, Inden der spilles bingo, kan lareren lave'opvarmning'ved at samle eleverne om sig, idet kortene er lagt op pe katederet (efter temperament og evner kan kortene vises med billed- eller ordsiden op). Lareren siger f.eks.: Pick up all the animal cards please. Who got most cards? Would you tell us their names, Peter? All of you: Which of Peter's animals could be pets? Who has got one of these pets at home? Pick a colour card from the table to show its colour. - samtalemulighedern er uendelige. Bingo kan spilles i fire variationer: Match Picture to picture * Word to word - Picture to word - Word to picture, Den medfglgende veiledning giver yderligere veiledning for bl,a. spil som Happy Families, 10 Questions, Go shopping, Storytelling, Picture Bingo giver stof til mange timers undervisning, The Number Game (niveau AL/Z) Dette spil indlarer tallene fra gennem bingo i forskellige sverhedsgrader og mange andre lege og aktiviteter. De 32 spilleplader og kort anfgrer pi den ene side tallene som cifre, og pa modstiende side det samme tal stavet som ord. Spillet

2 introduceres f.eks, ved at lareren samler alle elever ved katederet, hvor de 100 talkort er placeret i rakker - tallene 1 til10, 11 til 20 osv. - lettest med ciffersiderne op, Senere kan ovelsen gentages med ordsiden op. Lareren peger nu pfl et kort og udtaler tallet tydeligt nogle gange, medens eleverne opfordres til at gentage i kor. Dernast tages kortet op, vendes og udtales igen. Herefter sporger lereren f. eks,: Michael, how old is your father (mother, brother, sister etc.)? Michael peger pi de relevante kort og opfordres til at sige tallet pi engelsk. Dernast f.eks.: Ella, when were you born? What's your cell phone number? - mulighederne er legio. Bingo kan spilles I fire varianterr Ciffer til ciffer - Ord til ord - Ord til ciffer og Ciffer til ord. Kortene blandes, og lereren riber op, som kortene tages fra bunken. Senere kan en afeleverne fungere som opraber, Veiledningen giver endvidere forslag og regler til yderlige en rakke aktiviteter og lege som f.eks. Bluff - Memory * Personal numbers - I spy - Ludo. Flere af legene'frister'eleverne til hele smi dialoger og anvendelse af en rekke faste vendinger. Time for Dominoes (niveau AL/Z) Dette dominospil har til formal at lare eleverne at tale om tid pi engelsk. Sattet bestflr af 48 dominobrikker, der brik for brik viser henholdsvis en urskive med 6t klokkeslat og et andet klokkeslat i skrevet form.i den fgrste undervisning anbefales at anvende de fgrste 27 kort, der angiver hele klokkeslet og a quarter past, half past og a quarter to, De resterende kort anivet'skave'tidspunkter, som f,eks. 5 to ten, 10 past four etc. Som ved vore ovrige spil giver vejledningen forslag til introduktion og en rakke kommunikative Iege som f.eks. Parrots, Am I on time?, Battleships og Ludo. The Busy Day Dominoes fniveau AL/Z) Spillet bestf;r af 45 dominokort, der pi venstre del med en tegning viser en af dagens mange handlinger/verber, medens hojre del angiver en verbal beskrivelse af en anden handling. Det ngdvendige verbum er anfgrt i infinitiv. Ud fra ibningskortet lagger eleverne nu deres brikker efter tur, safremt de har en brik, der passer - ellers gir turen videre. Der er den ekstra detalie, at den, der kan legge et kort, ogsi skal oplase sin tekst med rigtigt boiet verbum fog derved vinder et point), I begyndelsen vil man typisk anvende verberne i presens. Efterhinden trenes andre tider efter lererens oplag. Derved kan spillet anvendes gentagne gange med nye udfordringer - enten i klassen eller i grupper i forbindelse med differentieret undervisning. Som ved vore ovrige spil giver veiledningen forslag til introduktion og en rekke kommunikative lege : Can you remember who? - If... - When (med inddragelse af adverbier) - Copycats - Charades.

3 SuperBis fniveau Al/2) Et kortspil, der i forbindelse med 60 sporge- og 60 svarkort indover sporgeordene med vagt pi en lang rekke faste udtryk og vendinger fra hverdagssproget. De to set kort kan anvendes pi flere mider, f.eks.: Eleverne konkurrerer om forst at parre flest kort. Eleverne opfordres til at udvalge 5 sporgekort, som de skal'individualisere'og stille til kammerater, der igen skal svare ud fra egne forudsatninger (i begyndelsen efter at denlde spurgte elever har det pigeldende svarkort i hande). EfterhAnden kan ovelserne udvides til at omfatte andre personer, steder og handlinger med tilhgrende boiningsandringer. Questions and Answers (niveau A1-/Z) Formilet med spillet er at indgve og trene anvendelsen af folgende sporgeord; Who - hat - how - where - when og which.,zesken indeholder en posterstor spilleplade med et tivoli {38x60 cm}, en terning med sporgeordene samt 66 illustrerede spillekort, der hver for sig er gengivelser af detalier fra spillepladen, Veiledningen giver forslag til selve spilforlobet suppleret med en lang rakke aktiviteter, der dels trener syntaks i forbindelse med sporgsmil, dels skaber kommunikation i form af smi samtaler - sivel i klassen som i grupper og pararbejde. Til indledning/opleg kan lareren fremlagge samtlige kort pi katederet og opfordre eleverne til at samle ordene logisk i'familier: Means of transport - Animals - Food- Musical instruments - Stationery og Everyday obiects. Selve spillet: Lereren valger et kort, og efter tur skal eleverne stille sporgsmil for at gette kortet. Terningen afgar, hvilket sporgeord eleven skal anvende. Den, der forst gatter ordet, fir et point. Vejledningen giver mange ideer til videre aktiviter som f.eks. Count, count! - Guess who? - The job game - Object hunting. Her er stof til mange timers selvforglemmende laring. Verb Bingo (niveau A1^/2) Formfllet med dette bingospil er indtraning og aktiv beherskelse af 66 basale verber. De 56 spillekort og og 36 spilleplader anforer pi den ene side den tegnede handling, og pe modstiende side det samme verbum stavet som ord. Sverhedsgraden kan oges gradvist efter lererens vurdering. Som andre bingospil egner dette sig fortrinligt til gruppearbeide i forbindelse med differentiering. Den gode larerveiledning giver forslag til forberedende arbejde samt alternative forlgb med forskellig svarhedsgrad. Blandt Ovrige spilforslag: Memory - Mystery Action - Storytelling - Miming a story, alle med forslag til forskellige varianter.

4 Who's who? (niveau AZ) Ved hjelp af 33 persontegninger skal eleverne ud fra en kombination af beskrivelser og sporgsmil gatte de udvalgte personers navne. FormAlet er at udvide og befaste elevernes ordforrid i forbindelse med menneskers ydre, herunder kgn, bekladning, farver, udtryk, smykker etc. Undervejs styrkes elevernes ordforrid i forbindelse med anvendelse af sproglige strukturer - ikke mindst nir en elev overtager larerens rolle som leder af legene, f.eks. i forbindelse med gruppe- eller pararbejde. De 33 persontegninger forekommer i yderligere et saet kort, som blot adskiller sig ved en anden farvekodning. Dette muliggor forskellige spilvariationer som angivet i lererveiledningen. F.eks, legges det ene sat frem for klassen, medens en elev tildeles et kort fra det andet set,'kortholder'udsporges af de andre om personens ydre. Der mi kun svares 'Yes' eller'no'. Den, der forst getter, hvem kortet gengiver, vinder et point. Blandt andre aktiviteter: Memory - Wanted - True or false. ust the ob (niveau AZ) Spillet indtraner ord, beskrivelser og setninger i forbindelse med arbeidspladsen - sivel i form af 40 forskellige erhverv som ord og vendinger, der forekommer naturligt i forbindelse med udfgrelsen af de enkelte jobs,,zesken indeholder 3 sat kort, hvoraf det forste viser tegnede gengivelser af de 40 erhverv. Andet set viser de skrevne iobbetegnelser. Tredje sat viser en kort beskrivelse af de forskellige jobs. Som introduktion kan lereren fremvise et udvalgt billedkort. Han stiller nu en rekke sporgsmil, der naturligt knytter sig til det valgte erhverv. Efter at samtlige kort er lagt frem, kan eleverne efter tur udvalge tre sammenhorende kort. Nir de har oplest den rigtige beskrivelse, tildeles de et point - og to points, hvis de derudover kan sige en korrekt satning om det pageldende arbeide. Den gode veiledning giver beskrivelser af en lang rekke aktiviteter og lege, som befaster iobbetegnelser samt vigtige ord og vendinger - f.eks.: Who am I? - I spy.,.? Memory - Charades. The Great Verb Game (niveau AT/BL) Spillet indover boiningen af 100 verber - bflde regelmassige og uregelmassige - pi en engagerende og underholdende mide, Ved hialp af 100 illustrerede kort og tre terninger flbnes for en lang rakke forskellige aktiviteter, der gor verbernes bojning til motiverende leg. F.eks,: Efter tur tager eleverne et kort og kaster fefter niveau og valg) en, to eller tre terninger. En terning afgar tid (now, always, yesterday, ever/ iust, tomorrow og i0, den anden angiver de personlige pronomener - og tredie terning fastlagger, om udsagnet skal vere positivt, negtende eller sporgende. Ud fra terningernes krav skal eleven nu sige en korrekt satning med det pfl kortet angirme verbum. Er svaret korrekt, gives et point. I en indledende fase kan man lade eleverne optrede i grupper, der sammen mi finde frem til det rigtige svar. Man kan ogsi variere svarhedsgraden ved kun at udvalge enten regelmassige eller uregelmassige verber. Ud over boining af samtlige 100 verber giver larerveiledningen en rakke forslag til andre

5 aktiviteter og lege, som ggr, at spillet kan tages op mange gange pi forskellige klassetrin uden at blive trattende. Let's Party {niveau AT/BL} Hvad er mere engelsk end et garden parry - en vigtig del af engelsk kultur, hvad enten det drejer sig om et hurtigt arrangeret haveselskab fmed sandwiches, salater og andet traditionelt tilbehgr, miske en barbeque) eller the Queens Garden Party. Spillet indover ordforrid og syntaks i sociale, afslappede sammenhenge, Samtidig arbeides med relevante verbers tider og former, Efter elevernes forudsetninger kan man gore spillet svarere ved anvendelse af forskellige bojninger, idet lereren/ spillederen f.eks. valger en af folgende muligheder: Emma (dresses/dressed/will dress/is dressing) the salad. Eller: The friends (chat/chatted/will chat/are chatting) osv. Dominospillet bestflr af 48 solide brikker med tegninger og tekster, som kan spilles som traditionelt dominospil eller efter gnske f.eks. True or false? I don't believe youl Eller The correct sentence, Se den medfglgende vejledning Question Chain (niveau A2/81) Spillet indlerer og befaster sporgeformer, ordforrfld og syntaks i forbindelse med hverdagens basale konversation, bl.a. i form af oplag til smfl dialoger og korrekt anvendelse af idiomatiske udtryk. To sat a hver 66 spillekort henvender sig til henholdsvis niveau AZ ogb1. Hvert kort indeholder et spgrgsmfll og et svar pi et andet sporgsmil. Kortene fra et sat fordeles mellem deltagerne og igangsettes, nar en af deltagerne stiller sporgsm&let fra et af sine kort. Den, der har svaret pfl sit kort, skal derefter oplese svaret. Er svaret korrekt, skal svareren nu oplese sporgsmfllet, der stir pi samme kort, og sidan fortsatter spillet til hele rakken er gennemfort. Er svaret forkert, kan spillederen stille en ekstra opgave - f.eks, en tongue twister, som skal siges korrekt, inden den uheldige deltager mi fortsatte i spillet (eksempler pi tongue twisters er anfort i veiledningen, som ogsi indeholder link adresser til flere opgaver), Vejledningen indeholder yderligere forslag til spillets anvendelse. Roundtrip of Britain and lreland (niveau AZ/BL) Spillet tager deltagerne med pi en rundreise gennem de britiske 6er repr senteret ved en posterstor spilleplan, der gengiver et kort over England, Wales, Scotland, Northern Ireland og the Republic of Ireland med 100 felter, hvoraf nogle er illustrerede, Underveis skal deltagerne l6se opgaver, der relaterer til samfund, kultur, geografi eller til grammatik, idiomatiske udtryk og gfrder. Deltagerne kan spille enkeltvis eller som teams, hvorved op til 16 elever kan vare med. Et terningekast afgor, hvilken type opgave der skal lgses fra de seks stakke med opgavekort (ialtlz? kort fordelt pi henholdsvis niveau

6 AZ og B1). Kun hvis opgaven loses korrekt, far deltageren/teamet lov til at kaste terning to, der afgor, hvor mange felter der m& rykkes fra Dover pa turen frem mod London. Ved forkert svar mfl man sti over. Nir der har varet spillet nogle gange, vil det v re en fortrinlig hiemmeopgave at lade eleverne selv udarbejde nye opgaver (f.eks. ved hjelp af de mange links i veiledningen), der kan indgi i nye spillerunder. Lerervejledningen giver yderligere forslag til mange timers lererig underholdning. My Shopping List (niveau AL/AZ og senere) My Shopping List beskaftiger sig med ordforrfld og idiomer i forbindelse med mad og drikke med sarligt hensyn til briternes indksbs-, spise- og drikkevaner. Spillet kan anvendes fra og med niveau AL/A2, men har i hoigrad ogsfl bud til senere niveauer afhangigt af, hvilke aktiviteter og lege man valger i forbindelse med spillet. Veiledningen giver mange forslag til anvendelse med forskellige variationer og sverhedsgrader. Fra Bingo for de lavere niveauer til idiomatisk sprog i forbindelse kgbssituationer og interviews om spisevaner pi senere niveauer. Blandt de mange forslag til lege og aktiviteter: Bingo i forskellige variationer - The Shopping List - The Food Pyramid - Breakfast, Lunch and Dinner - Shops and Market Stalls - Invent a Dish - Proverbs and Idioms with Fruit and Vegetables, English Championship (niveau AZ /BL) English Championship er et herligt vidensspil, der dels indlarer dels udfordrer elevernes viden om den engelsktalende verden, Gennem dette bretspil kommer de vidt omkring i en konkurrence om kendskab til savel engelsk kultur, samfund og traditioner som geografi, idiomer, miljo og fritid - en herlig blanding af konkurrence, sjov og udfordring med mangder af indbygget viden. Samtidig styrkes elevernes sproglige formien og udtryksferdigheder.,zesken indeholder spillebret,2 sa't spillekort e 66, 60 farvede spillebrikker, en terning og veiledning. Der er i alt 660 opgaver, som nemt kan udvides ved at bede eleverne stille nye opgaver efter samme koncept [f.eks. som hjemmearbeide ofte larer man lige si meget ved at stille en opgave som ved at besvare den). Spillet kan gennemfores af enkeltpersoner eller grupper, der skal svare pi seks forskellige typer af opgaver, afhangigt af terningens oine og felt, man lander pi. Vinder er den elev/gruppe, der fgrst har svaret rigtigt pa 6t af hver slags sporgsmfll (kultur - geografi - historie, raditioner og levevilkir - fritid, livsstil og sund rnad - natur og videnskab). Spillet styres af lareren eller en udpeget spilleder, der oplaser opgaverne med tre losningsmuligheder, hvoraf den rigtige er fremhavet.

7 Preposition Island (niveau ^A1 og senere) Preposition Island er et fornoieligt spil, der indlarer nye og repeterer mere eller mindre kendte stedprepositioner i herligt tegnede og direkte forstielige illustrationer. Scenen er sat pa en travl pirato, og de muntre pirater og genstande og deres indbyrdes placeringer lagger yderligere op til indlering af et betydeligt ordforrid.,zesken indeholder en spilleplade med prapositionsforbindelser pi 6n side og spillepladen pi modstflende side. Endvidere: 60 spillekort, 60 guldmonter og vejledning med losninger og oplag til yderligere aktiviteter i klassen eller grupper, f.eks. i forbindelse med differentieret undervisning. Vejledningen indeholder ud over spillevejledning forslag til to lege: Eight by Eight og Treasure Hunt samt losninger.

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009 Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af overlærer Bodil Brandt Redigeret af fagkonsulenterne Birthe

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

Denne vejledning er senest opdateret d. 12-8-2015

Denne vejledning er senest opdateret d. 12-8-2015 1 SamirNepal.dk Velkommen Welcome to Samir s world Denne vejledning er senest opdateret d. 12-8-2015 Følg med på Facebook Grethe Grønkjær og Bo Westersø 2 Side 2 GeGe Forlag, 2015, 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner kk The Big Five Af Pernille Christensen Faglige mål Forløbet tager udgangspunkt i de kompetencemål, der er stillet op i forenklede Fælles Mål (2014). De beskrevne færdigheds- og vidensmål tager hovedsagelig

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Teaching writing to beginners

Teaching writing to beginners Teaching writing to beginners teaching genres to begin with Artiklen handler om, hvordan man kan gribe arbejdet med skriftlighed an i begynderundervisningen i et genreperspektiv. På det grundlag henvender

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

TITELBLAD. Titel: Nota Duo -Netværk for studerende med læsevanskeligheder Afleveringsdato: 17 dec 2014. Gruppe 2 Vejleder: Betty Li Melvang Meldgaard

TITELBLAD. Titel: Nota Duo -Netværk for studerende med læsevanskeligheder Afleveringsdato: 17 dec 2014. Gruppe 2 Vejleder: Betty Li Melvang Meldgaard NOTA DUO -Netværk for studerende med læsevanskeligheder Gruppe 2 Vejleder: Betty Li Malvang Meldgaard Aalborg Universitet, Interaktiv Digitale Medier - 7. Semester 2014 TITELBLAD Titel: Nota Duo -Netværk

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Teori Comprehensible Input Plus 1 s. 4 Comprehensible Output s. 4 Grammatiksyn s. 5 Ordforrådstilegnelse s. 6 Menneskesyn

Læs mere

ENGRAM Engelsk grammatik

ENGRAM Engelsk grammatik ENGRAM Engelsk grammatik www.engram.dk LISE MARK TIM BIRKEBÆK MARCUS HEMMINGSEN NICKLAS AUGUSTINE ENGRAM Engelsk grammatik 4. udgave 2013 www.engram.dk ENGRAM Engelsk grammatik August & Hemmingsen I/S,

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

KUNSTEN AT LÆRE SPROG

KUNSTEN AT LÆRE SPROG KUNSTEN AT LÆRE SPROG Inspirationsmateriale om sprogindlæring for voksne sprogkursister på kunstmuseer Forsidebillede: A Kassen, The Title is a Pile of Letters, 2011. Sorø Kunstmuseum. INDLEDNING Kunsten

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere