EU-notifikationer Juli Affaldshåndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-notifikationer Juli 2013. Affaldshåndtering"

Transkript

1 EU-notifikationer Juli 2013 Affaldshåndtering 2013/410/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for anlæg til udnyttelse af biologisk nedbrydeligt komposteringsaffald af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse 2013/411/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for anvendelse af inaktivt affald i opfyldningsmaterialerne af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse 2013/420/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for opbevaring af affald på indsamlingssteder, der hører under klasse 4 for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse Affaldsprodukter 2013/361/SI Slovenien Dekret om håndtering af biologisk nedbrydeligt affald og anvendelse af kompost eller fermenteret materiale Fristdato: Biocider 2013/378/NL Forskrift fra statssekretæren for infrastruktur og miljø til ændring af forskriften om plantebeskyttelsesmidler og biocider (ajourføring af krav til faglig kompetence) Brandbestemmelser 2013/376/LT Litauen Bekendtgørelse om godkendelse af brandsikkerhedsregler for varmesystemer, der anvender fast brændstof, udstedt af direktøren for brand- og redningsdepartementet under indenrigsministeriet Brændstof 2013/402/E Udkast til kongeligt dekret om godkendelse af den supplerende tekniske vejledning til MI-IP-04 "Anlæg til påfyldning på køretøjer" og om regulering af bestemte aspekter af lovgivningen for olieanlæg Byggebestemmelser 2013/367/NL Dekret til ændring af bygningsreglementet af 2012 om implementering af byggevareforordningen

2 2013/372/A Østrig Niederösterreichs lov af 2013 om byggevarer og markedsovervågning 2013/373/A Østrig Ændring af Niederösterreichs forskrift af 2008 om bygningers energimæssige ydeevne 2013/374/A Østrig Ændring af Niederösterreichs forskrift for byggeteknik af /380/NL Forskrift til ændring af bygningsreglementet af 2012 om implementering af byggevareforordningen 2013/391/F Frankrig Dekret om tilgængelighed i og til boliger, som er beregnet til midlertidigt ophold eller sæsonbeboelse, og hvis forvaltning og vedligeholdelse er planlagt og varetages permanent, om ændring af artikel R og R i bygge- og boligloven og indføjelse af en artikel R i bygge- og boligloven 2013/392/F Frankrig Bekendtgørelse om fastsættelse af bestemmelser om tilgængelighed i og til boliger, som er beregnet til midlertidigt ophold eller sæsonbeboelse, og hvis forvaltning og vedligeholdelse er planlagt og varetages permanent som defineret i bygge- og boliglovens artikel R , R , stk. II, og R Fristdato Bygningskonstruktioner 2013/390/NL Nederlandene Forskrift til ændring af forskrift om bygningers energimæssige ydeevne Emballage 2013/388/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om emballage og emballageaffald Fristdato: /407/NL Nederlandene Varelovsforskrift om emballage og forbrugsartikler Fristdato:

3 Euforiserende stoffer 2013/338/HU Ungarn Ændring af bilag 1 til regeringsdekret 66/2012 (IV. 2.) om aktiviteter, som kan udføres i forbindelse med narkotiske stoffer, psykotropiske stoffer og nye psykoaktive stoffer, samt optagelse af sådanne stoffer i skemaer og ændringen af sådanne skemaer Fristdato: Farlige stoffer 2013/382/NL Forskrift til ændring af forskrift om aktiviteter med relation til miljøforvaltning i forbindelse med ajourføringen af rækken af udgivelser om farlige stoffer (PGS 15, 25, 28 og 30) 2013/423/D Forbundsrepublikken Tyskland Forskrift om anlæg til håndtering af vandskadelige stoffer (AwSV) Fristdato: Fiskeri 2013/401/E Resolution fra generaldirektoratet for landbrug og fiskeri om regulering af tilladte perioder for traditionelt vodfiskeri fra land samt af den maksimale fangstkvote i farvandene omkring De Baleariske Øer Forurening 2013/395/HU Ungarn Dekret fra indenrigsministeriet om tekniske krav til kuliltedetektorer Fyrværkeri og pyrotekniske artikler 2013/366/B Belgien Kongeligt dekret til ændring af det kongelige dekret af 3. marts 2010 om markedsføring af pyrotekniske artikler Føde- og drikkevarer 2013/360/B Belgien Kongeligt dekret til ændring af det kongelige dekret af 22. december 2005 om yderligere tiltag til tilrettelæggelsen af de offentlige kontroller af animalske produkter, som er beregnet til konsum Fristdato: /371/HU Ungarn Udkast til dekret fra ministeriet for menneskelige ressourcer (Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI) om den højst tilladte mængde transfedtsyrer i fødevarer, myndighedernes betingelser for og kontrol med distributionen af fødevarer, som indeholder transfedtsyrer, og regler for sporing af befolkningens forbrug af transfedtsyrer

4 2013/377/F Frankrig Anordning til ændring af anordning af 19. oktober 2006 om anvendelsen af teknologiske hjælpestoffer i fremstillingen af visse levnedsmidler 2013/379/NL Forskrift til ændring af forskrift om animalske produkter vedrørende ændringer af krav i relation til ost 2013/394/UK United Kingdom Udkast til forskrift om fødevareinformation af 2013 Udkast til forskrift om fødevareinformation (Nordirland) af 2013 Udkast til forskrift om fødevareinformation (Skotland) af 2013 Udkast til forskrift om fødevareinformation (Wales) af /404/E Udkast til kongeligt dekret om vedtagelse af en kvalitetsstandard for yoghurt Fødevaresikkerhed 2013/370/B Belgien Kongelig anordning, som ændrer kongelig anordning af 13. marts 2011 om obligatorisk kontrol af pulveriseringsapparater og ændring af kongelig anordning af 10. november 2005 vedrørende gebyrer omhandlet i artikel 5 i lov af 9. december 2004 om finansiering af det føderale agentur for fødevarekædens sikkerhed Gødningsstoffer 2013/386/I Italien Ministerielt dekret om ændring af bilagene til lovgivningsdekret nr. 75 af 29. april 2010: "Omlægning og revision af reglerne om gødningsstoffer i henhold til artikel 13 i lov nr. 88 af 7. juli 2009" Fristdato: /412/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for husdyrgødning og fermentater til klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen Jernbanesystemer og materialer 2013/396/RO Rumænien Jernbaneinfrastruktur. Gummiunderlag lagt under skinnen, brugt i fastgørelseselementer af K-typen. Kropsudsmykning 2013/375/DK Danmark

5 Bekendtgørelse om tatoveringsfarver Køretøjer 2013/356/S Sverige Forskrifter om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2010:2) om biler og påhængskøretøjer, som trækkes af biler Fristdato: /358/S Sverige Forskrifter om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2010:2) om biler og påhængskøretøjer, som trækkes af biler Fristdato: /424/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. Fristdato: Land- og husdyrbrug 2013/406/NL Nederlandene Forskrift om regulering af produktrådet for fjerkræ og æg vedrørende bestemmelser om vaccination mod Newcastle disease (2013) Fristdato: /414/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for virksomheder, der varetager fjerkræavl eller -opdræt og ægproduktion af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/417/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for svineavlsvirksomheder af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/418/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for kaninhold af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen Lovgivning og retssystemet 2013/403/NL

6 Nederlandene Forskrift om ændring af modelforskrift af 2010 i tilknytning til valgloven og valgbekendtgørelsen med hensyn til de tekniske krav til stemmepasset Metrologi og måling 2013/408/RO Rumænien Bekendtgørelse fra generaldirektøren for det rumænske kontor for retslig metrologi, der ændrer og supplerer bekendtgørelse nr. 148/2012 fra generaldirektøren for det rumænske kontor for retslig metrologi vedrørende godkendelse af den officielle liste over måleinstrumenter, der er underlagt retslig metrologisk kontrol L.O Fristdato: /422/HR Kroatien Udkast til lovforslag om metrologi Fristdato: /425/RO Rumænien Bekendtgørelse fra generaldirektøren for det rumænske kontor for retslig metrologi om godkendelse af retslig metrologisk standard NML "Elektronisk udstyr til måling af rundtømmer" Fristdato: Minedrift 2013/385/CZ Tjekkiet Udkast til dekret til ændring af dekret nr. 165/2002 om separat ventilation for minearbejde i gasholdige miner, som ændret ved dekret nr. 56/2007 og dekret nr. 176/2011 Fristdato: Måleinstrumenter 2013/383/DK Danmark Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter. Fristdato: Nanopartikler 2013/369/B Belgien Kongelig anordning om markedsføring af stoffer fremstillet i nanopartikulær form Offshore enheder 2013/405/D Forbundsrepublikken Tyskland Retningslinje for bygning, udrustning og drift af offshore-servicefartøjer (retningslinje for offshore-servicefartøjer) Radio- og teleterminaludstyr 2013/362/D Tyskland SSB LA-NOE Grænsefladespecifikation for radioudstyr til anvendelser til offentlige jernbaner

7 Fristdato: /363/D Tyskland SSB LA-NOE Grænsefladespecifikation for radioudstyr til trådløse audioanvendelser Fristdato: /364/D Tyskland SSB LA-NOE Grænsefladespecifikation for radioudstyr med kort rækkevidde til ikke nærmere specificerede anvendelser Fristdato: /397/E Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for reguleret IR-226- og IR-227-radiogrænseflade til amatørradioudstyr i 472 khz- og 1810 khz-frekvensbåndet 2013/381/NL Forskrift fra økonomiministeren af , nr. AT-EZ/xxxxxx, om ændring af forskriften af 2008 om anvendelse af frekvenser uden licens i forbindelse med gennemførelsen af lovgivning om anvendelse af frekvenser for udstyr med kort rækkevidde og mobile elektroniske kommunikationsnetværk med en lav udgangseffekt og anvendelse af industrielle radarer til niveaumåling uden licens Rørledninger 2013/421/F Frankrig Bekendtgørelse om fastlæggelse af anvendelsesbestemmelserne til bind V, titel V, kapitel V, i miljøloven og om sikkerhedsforskrifter for rørledninger til transport af gas, kulbrinter og kemikalier Slagtning 2013/409/L Luxenburg Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for slagterier af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse Spil og lotteri 2013/393/IRL Irland Lovforslag af 2013 om væddemål (ændring) 2013/398/E Udkast til bekendtgørelse fra finansministeriet om udvikling af krav til spillemaskiner af typen B og C, der er angivet i dekret nr.. om godkendelse af kataloget for spil og væddemål i Castilien-La Mancha 2013/399/E

8 Udkast til bekendtgørelse fra finansministeriet om regulering af de tekniske krav til materialer i forbindelse med gennemførelse af væddemål, formaliseringen heraf samt udbetalingen af præmier 2013/400/E Udkast til bekendtgørelse fra finansministeriet om regulering af regler for og krav til bingospil og forskellige varianter heraf jf. dekret nr...., hvori kataloget for spil og væddemål i Castilien-La Mancha godkendes 2013/413/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for hestestalde og ridecentre af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/415/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for kvægstalde af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/416/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for fåre- og gedestalde af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/419/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for siloer til grøntfoder, inklusive grøntfoderballer af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift af 25. april 2008, som ændret, til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven af 18. april 2008, som ændret, vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen Strålingsbeskyttelse 2013/365/S Sverige Forskrift om ændring af forskrift om strålingsbeskyttelse (1988:293) Fristdato: Sundhedsskadelige stoffer 2013/368/I Italien Udkast til ministerielt lovdekret om: "Sundhedsbestemmelser til beskyttelse mod transmissibel spongiform encephalopati

9 Tobaksrygning 2013/387/NL Nederlandene Lovforslag om præcisering af rygeforbuddene i tobaksloven, herunder et generelt rygeforbud for hotel- og restaurationsvirksomheder Fristdato: Trafikudstyr 2013/384/S Sverige Transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger vedrørende trafiksignaler Fristdato: Vejarbejde 2013/357/UK Storbritannien Håndbog til kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 1 Specifikation for vejarbejder, samling 000, introduktion og tilhørende Håndbog til kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 2 Notater til vejledning for specifikation for vejarbejder (NGSHW), samling NG000, introduktion Fristdato: /359/UK Storbritannien Håndbog i kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 1, specifikationer for vejarbejder, serie præliminær del Håndbog i kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 2, vejledende notater til specifikationer for vejarbejder, serie NG Præliminær del Fristdato:

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09 EU-notifikationer Oktober 2013 Affaldshåndtering 2013/586/HU Udkast til dekret fra ministeriet for udvikling af landdistrikter om tekniske krav og driftsforhold for affaldsforbrænding samt teknologiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2005) 521 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2005 (07.11) (OR. fr) 13808/05 LIMITE AGRILEG 160 CODEC 952 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst

Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst ERHVERVSPOLITIK Direktiv 98/34/EF: et instrument til samarbejde mellem institutioner og virksomheder for at sikre, at det indre marked fungerer gnidningsløst En vejledning i proceduren for indberetning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 31.10.2003 L 283/51 RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11750/02/DA WP 67 Arbejdsdokument om behandling af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning Vedtaget den 25. november 2002 Gruppen, der er nedsat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 37/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel 1992L0042 DA 21.03.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK PÅ DEN ANDEN SIDE OM ÆNDRING AF AFTALEN OM HANDEL, UDVIKLING OG SAMARBEJDE CE/ZA/da 1 KONGERIGET

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere