Vandhandleplan for Ringsted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandhandleplan for Ringsted Kommune"

Transkript

1 Vandhandleplan for Ringsted Kommune November 2012

2 0. Indhold Vandhandleplan for Ringsted Kommune... 1 Forslag Indhold Forord... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 Kolofon Resumé... 7 Vandløb... 7 Søer... 7 Fosfor vådområder... 7 Spildevand... 8 Grundvand Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatskrav, miljøtilstand og målsætning for de enkelte vandområder og påvirkninger Vandløb Søer Fosfor vådområder Grundvand Spildevand Kommunens prioriteringskriterier for indsatser Indsatser i Ringsted Kommune Vandløb Søer Fosfor-vådområder Spildevand Grundvand Øvrige indsatser i kommunen Forholdet til anden relevant planlægning Kommuneplanen Råstofplanen Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Relation til Natura 2000-handleplan

3 Figurliste: Figur 1-1 Hovedvandoplande i Ringsted Kommune... 4 Figur 1-2 Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse... 5 Figur 3-1 Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Figur 3-2 Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Figur 3-3 Kriterier til vurdering for bæredygtigheden af indvindingen af grundvand Figur 4-1 Samlet indsatsprogram for Ringsted Kommune Figur 4-2 Oversigt over vandløb som er omfattet af statens vandplaner i Ringsted Kommune Figur 4-3 Oversigt over miljømålene udtrykt ved faunaklasse i vandløb omfattet af vandplanerne i Ringsted Kommune Figur 4-4 Oversigt over den nuværende økologiske tilstand i vandløb omfattet af vandplanerne i Ringsted Kommune Figur 4-5 Oversigt over undtagelser i vandløb omfattet af vandplanerne i Ringsted Kommune Figur 5-1 Oversigt over prioritering og igangsættelse af indsatser i vandløb samt angivelse af tidsrækkefølge (år) Figur 6-1 Oversigt over indsatser og virkemidler i vandløb i Ringsted Kommune Figur 6-2 Søer omfattet af vandplanerne Figur 6-3 Indsats for reduktion af påvirkninger af søer i Ringsted Kommune Figur 6-4 Oversigt over projektområder til fosforfjernelse i Ringsted Kommune Figur 6-5 Tidsmæssig prioritering af spildevandsindsatsen ved nykloakering Figur 6-6 Oversigt over antallet af ejendomme, der kloakeres i den spredte bebyggelse Figur 6-7 Tilladelser til indvinding af grundvand i Ringsted Kommune Figur 7-1 Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis)

4 1. Forord I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne og deres indsatsprogram vil blive realiseret i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december Figur 1-1 Hovedvandoplande i Ringsted Kommune 4

5 Ringsted Kommune ligger helt overvejende i oplandet til Smålandsfarvandet, men har også små områder i vandoplandene til 2.1 Kalundborg Fjord, 2.4 Køge bugt samt oplandet til 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Vandplanerne for de tre sidst nævnte oplande angiver ingen indsatskrav i Ringsted Kommune i 1. planperiode. Smålandsfarvandet går på tværs af kommunegrænser, og Ringsted Kommune har derfor indgået et samarbejde med nabokommuner. I den forbindelse er der nedsat vandoplandsstyregruppe (VOS) for kommuner i Smålandsfarvandet, samt politisk følgegruppe. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk. 2) Handleplanen må ikke stride imod vandplanerne. Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanernes offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. Figur 1-2 Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse Et forslag til kommunal vandhandleplan vil ikke kunne vedtages, hvis andre berørte kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod handleplanen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed (Miljømålsloven 31e og d). Det er regionerne, der skal fungere som mæglere, hvis der ikke kan opnås enighed mellem to eller flere kommuner (Miljømålsloven 31d stk. 3). Såfremt der ikke kan opnås enighed, skal Regionsrådet forelægge sagen for Miljøministeren, som herefter træffer afgørelse. 5

6 Miljøministeren kan til varetagelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsperioden. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Hvis der ikke ved forhandling kan opnås enighed, træffer miljøministeren afgørelse. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vidt omfang baseret på vandplanens forslag til indsatser. Da det konkrete forslag til handleplan ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser end det, der fremgår af vandplanen, vurderes forslaget til handleplan ikke at være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Handleplanen skal derfor ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009). Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanerne fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Ringsted Kommune vil lægge op til lokal dialog ved inddragelse af organisationer, som repræsenterer lodsejere m.fl. Forslag til Ringsted Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Klima og Miljøudvalget i Ringsted Kommune. Forslag til vandhandleplan har været fremlagt til offentlig høring fra d. 8. juni 2012 og frem til den 31. august Kolofon Udarbejdet fra februar 2012 til maj 2012, Ringsted Kommune. Planlægningen er sket i samarbejde med Ringsted Forsyning A/S. Data til kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidebillede: Stemmeværk i Ringsted Å ved Høm Mølle. Foto Eilif Byrnak 6

7 2. Resumé Staten har udarbejdet konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Ringsted Kommune er omfattet af Vandopland 2.5 Smålandsfarvandet. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Vandplanerne indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger. Vandløb I Ringsted Kommune er i alt 137 km vandløb omfattet af vandplanerne. De 137 km er fordelt på 36 vandløb, hvoraf Suså, Ringsted Å, Frøsmose Å, Vigersdal Å og Sneslev Lilleå udgør hovedvandløbene. Størstedelen af vandløbene afvander via Susåen til Karrebæksminde Fjord. I første planperiode er der planlagt indsats i syv vandløb (se kort i kap. 7). Samlet set skal der åbnes 2 km rørlagte vandløb og restaureres 0,3 km vandløb. Kommunen vil ligeledes i 1. planperiode fjerne en faunaspærring i form af et stemmeværk ved en vandmølle i Ringsted Å. Kommunen vil prioritere etableringen af faunapassagen i Ringsted Å samt åbningen af rørlagte strækninger i tidligere A-målsatte vandløb højest. Ringsted Kommune forventer at påbegynde realiseringen, når finansieringen er til rådighed. Bemærk at realisering af indsatser er betinget af, at der opnås statslige tilsagn om finansiering. Søer I Ringsted kommune er i alt 13 søer omfattet af vandplanerne (se Figur 6-2). I 6 søer forventes målopfyldelse i 2015 ved allerede vedtagen indsats (jf. Spildevandsplan). Resten af søerne forventes ikke målopfyldt i 2015 og her forlænger vandplanerne fristen for opfyldelse. Vandplanerne indeholder således ikke krav om sørestaurering i første planperiode. For at fremme miljøtilstanden i søerne i Ringsted Kommune vil kommunen selv søge midler til sørestaureringsprojekter i en eller flere søer. Fosfor vådområder I Vandplanerne er det forudsat, at der skal udlægges 292 ha fosfor vådområder opstrøms Tystrup Sø. Vandoplandsstyregruppen for Smålandsfarvandet har foreslået 4 projektområder. I 3 af projekterne ligger arealerne delvist i Ringsted Kommune og et projekt ligger udelukkende i Ringsted Kommune. (se Figur 6-4) 7

8 Spildevand Spildevandsindsatsen i Ringsted Kommune begrænser sig til gennemførelse af spildevandsrensning for ejendomme i den spredte bebyggelse. Det forventes, at der påbydes forbedret rensning eller nykloakeres 5 ejendomme pr indbyggere pr. år i henhold til vandplanernes 1. planperiode (Bilag 2 i vandplanerne). Ringsted Kommune gennemfører en omfattende spildevandskloakering i den spredte bebyggelse. Alle ejendomme i den spredte bebyggelse er udpeget i kommunens spildevandsplan i planperiode og denne er gennemført i Finansieringen på spildevandsområdet er brugerfinansieret. Grundvand I Ringsted kommune er i alt 16 grundvandsforekomster omfattet af vandplanerne. I 2 grundvandsforekomster forventes målopfyldelse i Resten af grundvandsforekomsterne forventes ikke at opfylde miljømålene i Vandplanerne indeholder ikke krav til indsats over for grundvandet i første planperiode, tidsfristen for målopfyldelse er udskudt. For at fremme miljøtilstanden i grundvandsforekomsterne i Ringsted Kommune vil kommunen selv arbejde for målopfyldelse. Kommunen vil søge midler til udpegning af Boringsnære Beskyttelsesområder. Kommunen vil ved fornyelse af indvindingstilladelserne arbejde for, at de nye tilladelser ikke hindrer målopfyldelse for drikkevandsforekomsterne i vandplanernes tredje planperiode. Ringsted Å med Ringsted By i baggrunden. 8

9 3. Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil der den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanernes indsatsprogram. Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. lovens 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanerne og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder hvordan og målsætningerne i vandplanerne derved opfyldes. 9

10 Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand. Økologisk kvalitetsklasse Kunstige eller stærkt Naturlige vandområder modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Figur 3-1 Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. Figur 3-1 højst være en svag afvigelse. Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs-faunaindeks) jf. Figur 3-2. Miljømål Vandløb Mål for Økologisk faunaklasse tilstand Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 4 Kunstige Godt potentiale Figur 3-2 Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden medfører, at tilknyttede vand- og naturområder kan opnå god tilstand. 10

11 Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandvindvinding (Figur 3-3). 1 Max indvinding = 35 % naturlig grundvandsdannelse 2 Max indvinding = 30 % af aktuel grundvandsdannelse 3 Max reduktion af gennemsnitlig afstrømning = 10 % 4 Max reduktion af sommervandføring = (5-50 %) afhængig af recipientmålsætning Figur 3-3 Kriterier til vurdering for bæredygtigheden af indvindingen af grundvand Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 1. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. Det er ikke endeligt afklaret, hvordan vandhandleplanens indsatser finansieres. Kommunens planarbejde sker under forudsætning af, at den statslige medfinansiering falder på plads. Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet. 11

12 4. Vandplanernes indsatsprogram Staten har udarbejdet konkrete indsatsprogrammer for de enkelte hovedvandoplande, hvor Ringsted Kommune er en del af: 2.1 Kalundborg (ingen indsats i Ringsted Kommune) 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord (ingen indsats i Ringsted Kommune) 2.4 Køge Bugt (ingen indsats i Ringsted Kommune) 2.5 Smålandsfarvandet (her skal Ringsted Kommune arbejde i 1. planperiode) Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. Indsatsprogram - supplerende foranstaltninger Ringsted Kommune Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler Anvendelse af virkemidler 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug mv. Påvirkningen reduceres generelt ved nationale tiltag 2 - Oversvømmelse af ådale mhp. P-fjernelse 3-2. Vandindvinding påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser 0 m 3 Kompenserende udpumpning 0 m 3 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og havet Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af spærringer 4 1 stk 0 km Vandløbsrestaurering Genåbning af rørlagte vandløb 4. Påvirkning fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 0,3 km 2 km 0 anlæg Spredt bebyggelse forbedret spildevandsrensning ejendomme Regnbetingede udløb bassiner Figur 4-1 Samlet indsatsprogram for Ringsted Kommune 0 Udløb 2 Generelle virkemidler over for jordbruget gennemføres af staten. 3 Opstrøms Tystrup Sø skal udpeges 292 ha, indsatsen deles mellem Næstved -, Sorø - og Ringsted Kommune. 4 Yderligere syv spærringer skal fjernes i de følgende to planperioder. 5 Kan gennemføres ved 5 påbud (alternativt nykloakeringer) pr indbyggere pr. år 12

13 Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og der er lagt op til at tekniske baggrundsnotater vil beskrive krævede handlinger. De tekniske baggrundsnotater er dog hverken fremlagt i februar eller marts 2012, så Ringsted Kommune har kun i begrænset omfang kunnet inddrage dette materiale i planlægningen. Indsatskrav, miljøtilstand og målsætning for de enkelte vandområder og påvirkninger Vandplanerne udskyder krav til indsats for mange vandområder til en senere planperiode. I vandplanerne er brugt tre begrundelser for at udskyde indsatsen: Naturlige årsager, hvor de naturlige forhold ikke muliggør en rettidig forbedring af vandforekomsternes tilstand Tekniske årsager, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger om årsagen til problemet og der følgelig ikke kan peges på en løsningsmodel Uforholdsmæssigt store omkostninger, hvor der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med en færdiggørelse inden for tidsplanen. Vandløb Der er 137 km vandløb, som er omfattet af statens vandplaner i Ringsted Kommune (se Figur 4-2). Vandløbene er delt i stærkt modificerede, blødbundsvandløb og normale. I syv vandløb er strækninger udpeget som stærkt modificerede. Strækningerne udgør til sammen 3 km. I Ringsted Å, Vigersdal Å, Kværkeby Bæk, Fjællebroløbet og Flædemoseløbet er i alt 12 km vandløb udpeget som blødbundsvandløb. Øvrige vandløb er kategoriseret som normale. Kategoriseringen af vandløbene i disse typer er afgørende for kravet til målopfyldelse. Målet for alle vandløb omfattet af vandplanerne i Ringsted Kommune er god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Med få undtagelser skal målet være nået i 1. planperiode. Miljømålet for normale vandløb kan være enten god økologisk tilstand eller høj økologisk tilstand. Ingen vandløb i Ringsted Kommune er målsat til høj økologisk tilstand eller højt økologisk potentiale. For normale vandløb opnås god økologisk tilstand når faunaklassen i vandløbet er enten 5 eller 6, mens kravet til faunaklasse for stærkt modificerede og blødbundsvandløb er 4. Miljømålene for vandløbene udtrykt ved faunaklasse fremgår af Figur 4-3. I tre små private skovvandløb, der løber til henholdsvis Haraldsted Sø, Stængebækken og Susåen er kravet til god økologisk tilstand at der opnås faunaklasse 6. I de øvrige normale vandløb er kravet til målopfyldelse faunaklasse 5. Faunaklasse Tilstand i et vandløb vurderes på baggrund af forekomsten af smådyr i vandløbet. Faunaklasserne angives ved et indeks kaldet Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). DVFI har indeksværdier fra 1 til 7. Faunaklasse 1 angiver et ensidigt eller manglende dyreliv. Faunaklasse 7 angiver et meget varieret dyreliv. Den optimale faunaklasse er den tilstand, som et givent vandløb ville have, hvis det ikke var påvirket af menneskelige aktiviteter (upåvirket tilstand, faunaklasse 7). Denne tilstand kaldes også for referencetilstanden. Referencetilstanden indebærer at der ikke er hverken forurening, udretninger af vandløbet, rørlægninger, grødeskæring eller lignende. 13

14 Figur 4-2 Oversigt over vandløb som er omfattet af statens vandplaner i Ringsted Kommune. Vist er også vandløb, som er udpegede som stærk modificerede og blødbundsvandløb. 14

15 Figur 4-3 Oversigt over miljømålene udtrykt ved faunaklasse i vandløb omfattet af vandplanerne i Ringsted Kommune. Omkring 2/3 af vandløbene lever på nuværende tidpunkt ikke op til målet god økologisk tilstand. Tilstanden i disse vandløb er enten moderat eller ringe. Vandløbenes nuværende tilstand fremgår af Figur

16 Figur 4-4 Oversigt over den nuværende økologiske tilstand i vandløb omfattet af vandplanerne i Ringsted Kommune. I 1. planperiode er kravet til indsats, at der fjernes 1 spærring, restaureres 0,3 km vandløb og åbnes samlet set 2 km vandløb (se Figur 4-1). Udskudt til 2. eller 3. planperiode er fjernelse af syv spærringer (se Fig. 4.5). Desuden er tidsfristen for målopfyldelse udskudt på delstrækninger i seks vandløb. Det drejer sig om Sneslev Lilleå, Gasemose Bæk, Ørslevløbet, Slimminge Å, Adamhøjløbet og Skee Å. Begrundelsen for at udskyde målopfyldelsen er faglig viden og uforholdsmæssigt store omkostninger. Fjernelsen af syv spærringer til sikring af kontinuitet (faunapassage) er alle udskudt med begrundelsen, at der er uforholdsmæssigt store omkostninger forbunden med en indsats i 1. planperiode. Spærring En spærring eller faunaspærring er en konstruktion i vandløbet, som spærrer for faunaens (fisk og smådyrs) naturlige spredning. Opstemningsanlæg ved vandmøller er et eksempel på faunaspærringer. Spærringen der skal fjernes i 1. planperiode i Ringsted Kommune er netop et opstemningsanlæg ved en vandmølle i Ringsted Å. 16

17 Figur 4-5 Oversigt over undtagelser i vandløb omfattet af vandplanerne i Ringsted Kommune. Miljøfarlige forurenende stoffer kan hindre målopfyldelsen i vandløb og derfor er vandløbene inddelt i fire indsatskategorier: 1. vandområder uden problemer, 2. vandområder under observation, 3. vandområder med stofbestemt indsats og 4. vandløb med ukendt tilstand/belastning. I Ringsted Å, Høm Lilleå, Ørslevløbet og Sneslev Lilleå er der udpeget strækninger som vandområder under observation. Strækningerne ligger nedstrøms udledninger fra renseanlæg eller virksomheder. Denne kategorisering betyder, at der er behov for at kommunen tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportvej for forurenende stoffer samt sikre at udledningstilladelser er tidssvarende. 17

18 Søer 13 søer i Ringsted kommune er omfattet af statens vandplan (se kort i kap. 6). I 6 søer forventes målopfyldelse i 2015 ved allerede vedtagen indsats (jf. Spildevandsplan). Resten af søerne forventes ikke målopfyldt i 2015 og her meddeles fristforlængelse. Vandplanernes begrundelse for fristforlængelse er for nogle søer manglende viden (tekniske årsager) og for andre søer intern belastning (naturlige årsager). Vandplanerne indeholder således ikke krav om sørestaurering i første planperiode. For at fremme miljøtilstanden i søerne i Ringsted Kommune vil kommunen søge midler til sørestaureringsprojekter i en eller flere søer. Fosfor vådområder Vandplanerne indeholder krav om målrettet reduktion af fosforbelastningen i ådale i oplande til søer med indsatsbehov, og der forudsættes udlagt 292 ha. i oplandet til Tystrup Sø. Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene og dermed nedsætte fosforbelastningen af de søer der ligger nedstrøms vådområderne. Herved kan vandkvaliteten sidenhen forbedres i søerne. I Vandoplandsplanen (VOP) for dette opland er der foreslået områder i Ringsted Kommune. Forslag til fosforvådområder er vist i kap.6. Grundvand I forarbejderne til vandplanerne er de vandførende lag opdelt i grundvandsforekomster. Disse grundvandsforekomster er delt i terrænnære -, regionale og dybe grundvandsforekomster. Der er 3 terrænnære -, 10 regionale - og 3 dybe grundvandsforekomster i Ringsted Kommune. Grundvandsforekomsterne kan have en af to mulige tilstande: GOD eller RINGE. Vandplanerne opgør både kvantitativ tilstand og kemisk tilstand for grundvandsforekomsterne. En grundvandsforekomst kan kun få samlet god tilstand, hvis den har god kemisk tilstand (grundvandskvalitet) og god kvantitativ tilstand (bæredygtig vandindvinding). De fleste grundvandsforekomster under Ringsted Kommune har samlet ringe tilstand. Vandplanernes mål for alle grundvandsforekomster er God Tilstand. Vandplanerne indeholder ikke krav til indsats over for grundvandet i første planperiode, tidsfristen for målopfyldelse er udskudt. Begrundelsen for at udskyde målopfyldelsen er helt generelt tekniske årsager i forhold til kvantitativ påvirkning og naturlige årsager i forhold til kemisk påvirkning. Begrundelsen uforholdsmæssigt store omkostninger er ikke brugt i forhold til målopfyldelse for grundvandsforekomster. 18

19 Spildevand Vandplanerne indeholder krav til spildevandsindsats for den spredte bebyggelse i Ringsted Kommune. Der er ingen krav til reducering af antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer eller nedlæggelse af renseanlæg. Ringsted Kommune har valgt at henholde sig til vandplanernes krav til spredt bebyggelse om gennemførelse af nykloakering/forbedret rensning svarende til 5 påbud pr 1000 indbygger i kommunen pr. år. Det antal ejendomme, sammenlagt med de individuelle kloakeringer, der kommer på eget initiativ, ender med at ramme det antal ejendomme som er sat som krav til gennemførsel af spildevandsrensning af ejendomme i den spredte bebyggelse. Haraldsted sø ved Humlebjerg 19

20 5. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, Ringsted kommune har valgt for at opfylde vandplanernes mål. Ringsted Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende generelle kriterier. Prioriteringskriterier Størst naturforbedring/størst naturværdi Fremkommelighed Ønsker fra lodsejere og interesseorganisationer Rekreative interesser Synergi til Kommuneplan Synergi til Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Samarbejde med andre kommuner Kommunen har valgt at prioritere indsatsen i Ringsted Å højest. Indsatsen i Ringsted Å udgør den mest omfattende indsats, økonomisk og anlægsmæssig på vandløbsområdet. Indsatsen skal sikre kontinuitet (faunapassage) i vandløbet og derfor giver det god mening at prioritere et stort vandløb, der ligger langt nedstrøms i vandløbssystemet højt. Bag denne prioritering ligger også overvejelser omkring den naturforbedrende effekt af indsatsen samt den naturværdi, vandløbet rummer. Ringsted Å har en rig fiskefauna, som tæller flere sjældne arter. Højt prioriteret er også de små tidligere A-målsatte vandløb, som tilløber Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø. Disse vandløb rummer en høj naturværdi, bl.a. sjældne insekter. Vandløbene er ligesom Ringsted Å beliggende indenfor de områder, der i Kommuneplan er udvalgt til en særlig naturforvaltningsmæssig indsats. De øvrige vandløb er lavere prioriteret, enten fordi de ligger udenfor områderne udvalgt i kommuneplanen eller har en lavere naturværdi. Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og tidsplan for indsatserne (se Figur 5-1). 20

21 Vandløb Navn/nr. Klassifikation Tilløb til Prioritering Spærring fjernes sikring af kontinuitet Igangsætning/Fysisk etablering Genåbning af rørlagt strækning Restaurering i vandløb Ringsted Å Offentlig Susåen 1 Ja 2014 Nej - Nej - Nr Privat Gyrstinge Sø 2 Nej - Ja 2013 Ja 2013 Nr Privat Gyrstinge Sø 2 Nej - Ja 2013 Nej - Nr Privat Haraldsted Sø 2 Nej - Ja 2013 Nej - Nr. 8-6/8-7 Privat Susåen 3 Nej - Ja 2014 Nej - Nr Privat Stængebækken 3 Nej - Ja 2015 Nej - Gasemose - Offentlig Sneslev Lilleå 4 Nej - Ja 2015 Nej Bæk Figur 5-1 Oversigt over prioritering og igangsættelse/fysisk etablering af indsatser i vandløb samt angivelse af tidsrækkefølge (år). Vandløbenes beliggenhed kan ses på Figur 6-1 Ringsted Kommune griber prioriteringslisten an fra toppen og realiserer indsatserne i den givne rækkefølge så langt, som der er finansiering til det. Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Det er endnu ved planens offentliggørelse uafklaret, hvordan finansieringen af vandløbsindsatsen skal ske, men Ringsted Kommune forventer at påbegynde straks, så snart finansieringen er til rådighed. Spildevandsindsatsen i Ringsted Kommune afspejler ud over krav i vandplanerne de prioriteringskriterier, der har været grundlæggende for kommunens spildevandsplan: 1. at søerne i kommunen og Tystrup Sø afskæres for spildevand. 2. at store dele af kommunen har særlig drikkevandsinteresse, samt uerstattelige kildepladser. Ringsted Kommune tager ikke andre virkemidler i brug end dem, der er nævnt i vandplanerne. Derfor redegøres der ikke i handleplanen for den omkostningseffektive udmøntning af de ovennævnte indsatser. 21

22 6. Indsatser i Ringsted Kommune Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne. Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 6 og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen. Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af vandløbsbræmmer. Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der herudover også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering. Vandløb På nedenstående kort (Figur 6-1) er vist hvilke vandløb, der er omfattet af vandplanerne, samt hvilke indsatser og virkemidler, der forventes at skulle anvendes for at nå vandplanernes mål. I Ringsted Kommune tages følgende tre virkemidler i anvendelse i første planperiode Vandplanernes virkemidler Frilægning/genåbning af vandløb Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet Vandløbsrestaurering Dæmning ved Gyrstinge Sø 22

23 Figur 6-1 Oversigt over indsatser og virkemidler i vandløb i Ringsted Kommune. Kommunens prioritering af indsatserne fremgår også af kortet. Vandløb ( i forhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven) Vandløb, der er omfattet af vandplanerne er også omfattet af vandløbsloven og i de fleste tilfælde naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at der skal udstedes godkendelser og dispensationer i henhold til disse love, før indsatserne kan gennemføres. Det er kommunen som udsteder godkendelserne. Indsatsen i vandløb i Ringsted Kommune skal gennemføres som regulerings- eller restaureringsprojekter. Vandløbsregulering eller -restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb eller skikkelse ændres. Eksempel på sådanne ændringer er ændringer i et vandløbs beliggenhed (tracé), bredde eller bundkote. Projekterne forudsætter tilladelse efter 17 i vandløbsloven samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. Projekterne vil som regel også forudsætte en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Resulterer vandløbsindsatsen i ændret arealanvendelse i landzonen forudsættes ligeledes en tilladelse efter Planlovens 35. Genåbning af rørlagte vandløb på landbrugsareal vil for eksempel kræve en tilladelse efter Planloven. 23

24 Som led i et regulerings- eller restaureringsprojekt skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. Projekterne skal i høring i minimum 4 uger. Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007). I følge vandløbsloven skal der udarbejdes regulativer for offentlige vandløb. Vandløbsregulativer fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndigheden og lodsejerne, bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives samt en beskrivelse af vandløbet. Ændringer i et offentlig vandløbs vedligeholdelse kræver en revision af eller tillæg til det eksisterende regulativ. Idet virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse ikke er taget i anvendelse i Ringsted Kommune kan vandløbsindsatsen iværksættes uden forudgående revision af de gældende regulativer. Afgørelser der træffes i forbindelse med vandløbsreguleringer/restaureringer vil i praksis fungere som tillæg til vandløbsregulativerne. Ændringerne indarbejdes i regulativerne ved den først kommende revision. I tilfælde hvor der gennemføres store reguleringer/restaureringer eller hvor en indsats kræver at der formuleres nye bestemmelser om vedligeholdelse, for eksempel ved åbning af rørlagte strækninger på offentlige vandløb, vil en snarlig efterfølgende revision være påkrævet. Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger. Søer Statens vandplaner har medtaget 13 søer i Ringsted kommune. De er vist på kort herunder (Figur 6-2) I 6 søer forventes målopfyldelse i 2015 ved allerede vedtagen (spildevands)indsats. Resten af søerne forventes ikke målopfyldt i 2015 og her meddeles fristforlængelse (jf. vandplanerne). Der følger ikke statslige midler med vandplanerne til sørestaurering i Ringsted Kommune i første planperiode. Søernes tilstand vil blive forbedret via vandplanernes øvrige indsatser spildevandsrensningen, 10-meter randzoner, samt ved kommunens løbende administration af sektorlovgivningen. Alle søer over 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven. 24

25 Figur 6-2 Søer omfattet af vandplanerne. I nedenstående Figur 6-3 ses vandplanernes krav til indsats over for søer i Ringsted kommune. 25

26 Vandområde og type af påvirkning som skal reduceres Indsatsbehov 1. planperiode Reduktion (kg P / år) Enghave Sø 6 v. Jystrup Næringsstofbelastning fra - Spredt bebyggelse 39 kg/år Mål opfyldelse 2015 Begrundelse for anvendelse af undtagelse for målopfyldelse Nuværende Tilstand? 7 Ukendt Bemærkninger fra Kommunen Søen forventes tømt i 2012 Gyrstinge Sø Næringsstofbelastning fra - Spredt bebyggelse - Landbrug Gørlev Sø Næringsstofbelastning fra - Renseanlæg - Spredt bebyggelse - Intern belastning Haraldsted Langesø Næringsstofbelastning fra - Spredt bebyggelse - Landbrug Haraldsted Lillesø Næringsstofbelastning fra - Renseanlæg - Spredt bebyggelse - Intern belastning - Landbrug Hvidsø Næringsstofbelastning fra Jystrup Sø Næringsstofbelastning fra - Spredt bebyggelse - Intern belastning - Landbrug Regnbetinget udledning 724 kg/år 446 kg/år 1078 kg/år 1131 kg/år 7 kg/år ja ja ja delvis 8 Forlængelse af tidsfrist Naturlige årsager intern belastning Moderat Moderat Moderat Ringe ja - God nej Forlængelse af tidsfrist Tekniske årsager manglende viden Dårlig Overveje at sænke vandstanden på sigt Allindemagle renseanlæg nedlægges i 2012 En del fosfor kan måske fjernes ved vand indvinding Allindemagle renseanlæg nedlægges i 2012 Problem med karper Klarsø Næringsstofbelastning fra - Renseanlæg - Regnbetinget udledning Mortenstrup Sø Næringsstofbelastning fra - Spredt bebyggelse - Intern belastning - Landbrug ja 31 kg/år delvis 8 Forlængelse af tidsfrist Naturlige årsager intern belastning Høj Ringe Andeudsætning 6 I Vandplanerne kaldes denne sø for Engsø 7 Målopfyldelse kan ikke vurderes, da nuværende tilstand er ukendt. 8 Der gennemføres / er gennemført indsats overfor den eksterne belastning, men på grund af intern belastning i søen er det uvist, hvor stor en grad af målopfyldelse, der opnås inden udgangen af

27 Vandområde og type af påvirkning som skal reduceres Rosengård Sø Næringsstofbelastning fra - Spredt bebyggelse - Landbrug Skjoldnæsholm Gårdsø Næringsstofbelastning fra - Spredt bebyggelse - Intern belastning Sørup Sø v. Vetterslev Næringsstofbelastning fra - Intern belastning Indsatsbehov 1. planperiode Reduktion (kg P / år) 66 kg/år 53 kg/år Valsølille Sø Næringsstofbelastning fra - Industri - Spredt bebyggelse 143 kg/år Mål opfyldelse 2015 Begrundelse for anvendelse af undtagelse for målopfyldelse Nuværende Tilstand Ja - Moderat Delvis 8 Delvis 8 Ja Forlængelse af tidsfrist Naturlige årsager intern belastning Forlængelse af tidsfrist Naturlige årsager intern belastning Ringe Moderat Ukendt (god) Bemærkninger fra Kommunen Andeudsætning? Figur 6-3 Indsats for reduktion af påvirkninger af søer i Ringsted Kommune Ringsted Kommune vil gerne arbejde langsigtet og effektivt med den omfattende opgave at sikre målopfyldelse i søerne og havde derfor gerne set sørestaureringstiltag i vandplanernes 1. planperiode. Vi ser gerne en strategi, hvor man prioriterer de søer, der ligger opstrøms andre søer højest. Dette vil sikre en høj effektivitet i forhold til omkostningerne. På trods af, at der ikke er afsat statslige midler til sørestaurering i Ringsted Kommune i 1. planperiode, vil kommunen søge midler til et eller flere forsøg med alternative sørestaureringsmetoder. Herudover vil kommunen i forbindelse med ny indvindingstilladelse til Haraldsted Sø vurdere, om indvindingen kan foretages fra de mest fosforholdige vanddybder. En tømning af Enghavesø i 2012 vurderes ligeledes at ville forbedre vandkvaliteten i søen. Fosfor vådområder Et af virkemidlerne til at mindske fosfortilførslen til søer er at etablere arealer langs vandløb, som oversvømmes en gang i mellem, de såkaldte fosfor-vådområder (eller P-ådale). Fosfor er særligt et problem i søer, hvor det medfører algeopblomstring og iltsvind. Et fosfor-vådområde kan f.eks. etableres, ved ændret vandløbsvedligeholdelse, hævning af vandløbsbunden eller (gen)slyngning af vandløbet. I Vandplanerne forudsættes udlagt 292 ha. i oplandet til Tystrup Sø. I Vandoplandsplanen (VOP) for dette opland er der foreslået områder i Ringsted Kommune, vist på Figur

28 Figur 6-4 Oversigt over projektområder til fosforfjernelse i Ringsted Kommune. To af projektområderne deles med Næstved Kommune, et område deles med Sorø Kommune og et område ligger udelukkende i Ringsted Kommune. Projektet som strækker sig fra jernbanen og ca. 5 km forbi Vetterslev til og med Råen, er i Vandoplandsstyregruppen prioriteret som det første projekt, hvor Ringsted og Næstved Kommuner har ansøgt Naturstyrelsen om midler til at lave forundersøgelse i En forundersøgelse vil vise om projektområdet er egnet til formålet og om det er relevant at gå videre med en gennemførelse. 28

29 Gennemførelsen af disse projekter, foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter Spildevand Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, indeholder nye initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning. Ringsted Kommunes spildevandsplan blev vedtaget i 2005 og beskriver status og tiltag for spildevandshåndtering i Ringsted Kommune frem til Til Spildevandsplanen er der udarbejdet 14 tillæg og 2 mere er på vej. Baggrunden for planen er de målsætninger, der blev lagt i Vestsjællands Amts regionplan, vandløbsplan og Søplan. Der er desuden i planen taget særlige hensyn til, at store dele af kommunen dækker områder med særlige drikkevandsinteresser og uerstattelige kildepladser. Ringsted Kommune har derfor valgt at tilslutte en meget stor del af ejendommene i kommunen til forsyningens kloaksystem frem for at påbyde forbedret rensning. Det er desuden i spildevandsplanen prioriteret, at tilslutningen til forsyningens kloak tidsmæssigt sker før påbud om forbedret rensning. Spildevandskloakeringen afskærer spildevandet fra søerne og fosfortilførslen til Tystrup Sø reduceres mest muligt. Prioriteringen af spildevandskloakeringen er overordnet knyttet geografisk til vandløbsoplande. Samtlige ejendomme i den spredte bebyggelse er udpeget i kommunens spildevandsplan til enten at blive tilsluttet forsyningens kloak eller forbedre rensningen af spildevand i henhold til områdets fastsatte renseklasse. Vandplanerne sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. 29

30 Figur 6-5 Tidsmæssig prioritering af spildevandsindsatsen ved nykloakering Vandplanernes virkemidler Renseanlæg Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme 30

31 Renseanlæg I henhold til vandplanerne skal Ringsted Kommune ikke nedlægge renseanlæg. Allindemagle Renseanlæg vil dog blive nedlagt, men betragtes som et af de 45 renseanlæg, som i Vandplanernes indsatsprogram er forudsat nedlagt i henhold til baseline Regnbetingede udløb Der er ingen krav i vandplanerne om, at Ringsted Kommune skal reducere regnbetingede udløb i første planperiode. Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme Vandplanerne stiller krav omforbedret rensning af 437 ejendomme eller at der gennemføres 5 påbud eller nykloakeringer pr indbyggere i kommunen. Det svarer til ca. 150 ejendomme, der skal have forbedret rensningen af spildevand i Ringsted. Ringsted Kommune gennemfører en omfattende spildevandskloakering i den spredte bebyggelse. Årstal for kloakering Antal ejendomme Figur 6-6 Oversigt over antallet af ejendomme, der kloakeres i den spredte bebyggelse Derudover forbedres rensningen på ca enkeltejendomme i den spredte bebyggelse, som ikke spildevandskloakeres. Dette sker i forbindelse med ombygninger, nedslidte anlæg mv. I 1. vandplanperiode forbedres således rensningen af spildevandet fra ca. 670 ejendomme i den spredte bebyggelse. Samtlige ejendomme i Ringsted Kommune vil ved udgangen af 2. vandplanperiode have forbedret rensningen af spildevandet. Andet Sideløbende med spildevandsindsatsen i den spredte bebyggelse, arbejdes der med at sanere kloaksystemerne samt separatkloakere i Ringsted midtby og kommunens landsbyer. Dette arbejde vil medføre yderligere reducering af overløb fra fællessystemer, samt udbygning af regnvandsbassiner. Kommunen forventer med udgangen af 2013 at udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning, heri tages blandt andet udgangspunkt i forsyningens saneringsplaner. Arbejdet med sanering vil medføre en række tillæg til kommunens spildevandsplan. Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen og tillæg hertil. Den endelige plan og tillæg kan ikke påklages. Spildevand (i forhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen) I forbindelse med udstedelse af påbud om forbedret rensning skal Ringsted Kommune udarbejde udledningstilladelser til henholdsvis minirenseanlæg og nedsivningsanlæg. Der skal desuden udarbejdes tilladelser til etablering af pilerenseanlæg. 31

32 Tilladelse til udledning af spildevand fra minirenseanlæg sker efter 28 i Miljøbeskyttelsesloven, samt 12 i Spildevandsbekendtgørelsen. Tilladelse til nedsivning af spildevand meddeles efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven og 29 i Spildevandsbekendtgørelsen. Der meddeles tilladelse til pilerenseanlæg efter 44 i Spildevandsbekendtgørelsen. Etablering af pilerenseanlæg medfører desuden ændret arealanvendelse i landzonen og forudsætter således en tilladelse efter Planlovens 35. Ved tilladelse efter Planloven, sendes projektet i nabohøring i ca. 3 uger. Der sker ingen høring ved udarbejdelse af tilladelse til nedsivning af spildevand eller udledning af spildevand fra minirenseanlæg. Ved etablering af nye regnvandsbassiner udarbejdes udledningstilladelser efter 28 i Miljøbeskyttelsesloven samt 12 i Spildevandsbekendtgørelsen. Tilladelser til pilerenseanlæg, nedsivning og udledning af renset spildevand kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelser vedrørende udledning af overfladevand kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En klagevejledning vil fremgå af kommunens afgørelser/tilladelser. Grundvand Indsatskrav i forhold til grundvandsbeskyttelse og vandindvinding Vandplanerne indeholder ikke krav om indsats i Ringsted Kommune i første vandplanperiode. Andre steder i hovedopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord er der krav om en indsats over for grundvandsindvindingens påvirkning af vandløb. Grundvandsbeskyttelse Vandkvalitet i drikkevandsforekomster er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning som en grundlæggende foranstaltning. Indsatsplaner skal behandles i grundvandsrådet/koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog ud i offentlig høring i 12 uger. Vandindvinding I Ringsted Kommune indvinder 17 vandværker, 30 virksomheder og 130 husholdninger (egen vandforsyning). Indvindingen sker helt overvejende fra grundvand, overfladevand indvindes alene fra Haraldsted Sø, fra Enghave Sø og fra Gårdsø. I 2010 blev indvundet 7,5 millioner kubikmeter grundvand i Ringsted Kommune, indvindingen fordeler sig på hovedgrupper og steder som vist i Figur

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

. VANDHANDLEPLAN SKANDERBORG KOMMUNE 1

. VANDHANDLEPLAN SKANDERBORG KOMMUNE 1 . VANDHANDLEPLAN 2009-2015 SKANDERBORG KOMMUNE 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015. Skanderborg Kommune År: Fremlagt til vedtagelse af Skanderborg Byråd, september 2015 Kort: Kortmaterialet er hentet

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Indhold 1 Planens indhold og baggrund 3 2 Resumé af de statslige vandplaner 5 3 Forord 7 Offentlighedsfase og aktiviteter 9 4 Baggrund 10 5 Handleplanens indsatser

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE 8. OKTOBER 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan

Teknik og Miljø. Vandhandleplan Teknik og Miljø Vandhandleplan 2014-2015 -2 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Miljøvurdering... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter...

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Maj 2012 Kolofon Udarbejdet fra december 2011 til maj 2012 af Odense Kommune. 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af Odense Kommunes vandhandleplan... 4 2. Forord... 5

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

Faxe Kommune. Kommunal vandhandleplan

Faxe Kommune. Kommunal vandhandleplan Faxe Kommune Kommunal vandhandleplan 2012-2015 Den 26. april 2012 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk 20. februar 2015 Sagsnr. 440-2013-11032 Dokumentnr.

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 591 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 6. april 2011. Høringssvar vedr.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Vandhandleplan. For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune

Vandhandleplan. For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune Vandhandleplan For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune 1. planperiode 2009-2015 Vandhandleplan for vandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariagerfjord Indenfor Mariagerfjord

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Vandhandleplan

Vandhandleplan Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Høje-Taastrup

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Vandhandleplan. Kommune. Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen

Vandhandleplan. Kommune. Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen Vandhandleplan for Svendborg Kommune Møde i Det Grønne Råd, Svendborg Kommune den 11. april 2012 Biolog Terkel Broe Christensen Den kommunale vandhandleplan Kommunerne skal udarbejde handleplaner der beskriver,

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (PDF - print af forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, april 2015 Forord Vedtagelse Miljøvurdering Offentlighedsfase Spørgsmål

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere