Teknik og Miljø. Vandhandleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. Vandhandleplan"

Transkript

1 Teknik og Miljø Vandhandleplan

2 -2 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Miljøvurdering... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter... 4 Baggrund... 5 Miljømål... 6 Virkemidler... 7 Generelle retningslinjer... 7 Indsatser i Slagelse Kommune... 8 Indsats i søer Indsats i kystvande Grundvandsindsats Forholdet til anden relevant planlægning... 17

3 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 3 Indledning Dette er Slagelse Kommunes plan for realisering af indsatsprogrammet i Vandplan Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde: 1) Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5). 2) Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 3) Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (bekendtgørelsens 4 stk. 2) Vandhandleplanen må ikke stride imod vandplanerne. Vandhandleplanen tager udgangspunkt i Vandplan Smålandsfarvandet, Hovedvandopland 2.5, Vanddistrikt Sjælland, som er udarbejdet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Den statslige vandplan er udarbejdet efter bestemmelserne i miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer EU s vandrammedirektiv i Danmark. Kommunerne har ansvaret for at gennemføre den kommunale del af indsatserne. Som led i dette arbejde skal kommunerne udarbejde en vandhandleplan. På baggrund af en analyse af de enkelte vandområder, har staten udarbejdet et indsatsprogram for opnåelse af miljømålene. Indsatsen er opdelt i henholdsvis basisforanstaltninger og supplerende indsats. Basisforanstaltninger (baseline) udgør de tiltag, som gældende direktiver, love og planer foreskriver, og som allerede er iværksat eller skal iværksættes. De supplerende foranstaltninger, som udgør indsatsen i vandplanens indsatsprogram, skal sikre målopfyldelsen inden udgangen af 2015.

4 -4 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Miljøvurdering For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis vandhandleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i vandhandleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Slagelse Kommune vurderer, at denne vandhandleplan ikke omfatter foranstaltninger, der går ud over vandplanen, og som kan tænkes at påvirke miljøet negativt, og derfor ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside, at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau. Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og byrådet vil opfordre til, at lodsejere og organisationer indgår i en konstruktiv dialog med kommunen om realisering af indsatsen. Kun gennem det gode samarbejde har vi mulighed for at tage stilling til lokale ønsker og behov i de projekter, som denne plan afføder. De enkelte lodsejere, som er kommunens vigtigste samarbejdspartnere i realiseringen af projekterne, vil naturligvis blive involveret, når projektfasen går i gang på baggrund af denne vandhandleplan. Forslaget til den første kommunale vandhandleplan blev godkendt af Byrådet den 25. juni 2012 og sendt i offentlig høring indtil 15. september Handleplanen blev endeligt vedtaget af Byrådet den 17. december Statens vandplan blev dog kort tid efter i december kendt ugyldig. I oktober 2014 er de nye vandplaner blevet vedtaget. Der er foretaget en række ændringer i vandplanen. Derfor har Slagelse Kommune revideret det tidligere forslag, til en vandhandleplan, så det nu er i overensstemmelse med vandplanen fra oktober Det reviderede forslag til vandhandleplan har været i 8 ugers offentlig høring fra 2. juli august Vandhandleplanen er vedtaget 26. oktober 2015.

5 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 5 Tidsplan Vandhandleplanen skal være udarbejdet senest 6 måneder efter at vandplanerne er offentliggjort, og senest 1 år efter, skal de vedtages, se boks 1. Boks 1. Oversigt over tidsplan for vandhandleplan Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alle vandområder i EU s medlemslande skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning for vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lovgivning er sket i december 2000 med miljømålsloven. Før kommunalreformen i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner. I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil den 30. oktober 2014, hvor der blev vedtaget nye bindende miljømål med vandplanerne. Til forskel fra regionplanerne indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram, og de danske myndigheder er forpligtigede til at sikre gennemførelsen af planens krav og indsatser. Den danske stat er forpligtiget til at udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark på baggrund af vandrammedirektivet og miljømålsloven i arbejdet for god tilstand i vandområderne. Statens vandplaner, som trådte i kraft oktober 2014, fungerer som overordnet administrativt grundlag for den fremtidige danske vandforvaltning. Vandplanen fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner, og deres tilhørende indsatsprogrammer, beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanen. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet inden for kommunen geografiske område, og hvordan målsætningerne i vandplanen opfyldes.

6 -6 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Miljømål Det overordnede mål med vandplanen er, at vandløb, søer og kystvande skal have mindst god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, mens grundvand skal have god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand i år For at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale kræves en tilstand, som kun svagt afviger fra en uforstyrret tilstand i vandområderne. Denne tilstand defineres forskelligt alt afhængig af vandområdets type, se boks 2. Vandløb skal som udgangspunkt opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, hvilket svarer til nedenstående faunaklasser. Faunaklasse er et mål for vandløbets tilstand baseret på smådyrene i vandløbet. Tilstanden angives ved DVFI (dansk vandløbsfaunaindeks) fra 1 til 7, hvor DVFI 1 er den dårligste og DVFI 7 er den bedste tilstand, se boks 2. Vandløb Miljømål (økologisk tilstand) Mål for Faunaklasse (DVFI) Høj tilstand 7 Normale 6 God tilstand 5 Blødbund God tilstand Anvendes ikke Maksimalt potentiale 7 Stærkt modificerede Godt potentiale Kunstige Godt potentiale Boks 2. Oversigt over miljømål som faunaklasse for forskellige typer af vandløb. Søer opnår miljømålet om god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale ved et maksimalt indhold af klorofyl a (mål for algemængden i søvand), som i vandplanen er fastsat for hver enkel sø. Kystvande opnår miljømålet ved at opfylde dybdegrænser for ålegræs fastsat for hvert enkelt kystvandsområde i vandplanen. Tilstandsklasserne angives fra 0-1, hvor 0 er dårlig tilstand, og 1 er høj tilstand. Grænsen for god tilstand går ved 0,74. Grundvand skal opfylde mål for både kvantitativ og kemisk tilstand, som fremgår af vandplanen. Mål for den kvantitative tilstand fastlægges således, at de tilknyttede vand- og naturområder kan opfylde deres miljømål, og at vandindvindingen bliver bæredygtig. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen. Mål for den kemiske tilstand er fastsat dels på grundlag af Grundvandsdirektivets kvalitetskrav (for nitrat og pesticider), dels på grundlag af kvalitetskrav til drikkevand (for øvrige stoffer).

7 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 7 Virkemidler Ud fra de opstillede miljømål er der i vandplanen vedtaget et indsatskrav til en række vandområder. Derudover er der angivet de virkemidler, som Naturstyrelsen vurderer, vil kunne medføre opfyldelse af miljømålene. Virkemidlerne er valgt ud fra virkemiddelkataloget, som beskriver de anbefalede virkemidler med tilhørende cost-benefit-analyser. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til vandløbsspærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Generelle retningslinjer Vandplansindsatsen er opdelt i en række generelle retningslinjer og et indsatsprogram med konkrete tiltag i udvalgte vandområder. Statens retningslinjer har bindende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og administration, og er gældende ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandområdernes tilstand. Generelle retningslinjer Vandplanen for Smålandsfarvandet omfatter i alt 54 retningslinjer med supplerende foranstaltninger med henblik på at opnå god tilstand i alle vandområder. Retningslinjerne er inddelt i følgende emner: - Generelle retningslinjer - Spildevand - Vandløb - Søer - Grundvand - Kystvande - Blandings- og aktivitetszoner - Miljøfarlige forurenende stoffer - Koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer Samtlige 54 retningslinjer i vandplan , Smålandsfarvandet 2014, kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

8 -8 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indsatser i Slagelse Kommune I første planperiode ( ) skal være fokus på målopfyldelse i vandløb. Det samlede indsatsprogram for hele Smålandsfarvandet omfatter i denne periode derfor tiltag indenfor tre typer påvirkninger relateret til vandløbstilstanden med tilhørende virkemidler, se boks 3. Påvirkninger der skal reduceres Virkemidler Diffus (spredt) påvirkning fra næringsstoffer Etablering af randzoner og pesticider landbrug mv. Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder Oversvømmelse af ådale til fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstof-fjernelse Yderligere brug af efterafgrøder i sædskifte Fysisk påvirkning af vandløb Fjernelse af faunaspærringer Vandløbsrestaurering Genåbning af rørlagte vandløb Påvirkninger fra punktkilder Forbedret rensning på renseanlæg Forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse Indsats ved regnbetingede udløb Boks 3. Oversigt over samlet indsatsprogram for Smålandsfarvandet. De generelle virkemidler mod diffus (spredt) påvirkning af vandområderne med næringsstoffer, pesticider mv. omfatter etablering af randzoner, forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder samt yderligere brug af efterafgrøder eller godkendte alternativer. Disse virkemidler bliver gennemført via Fødevareministeriets generelle regulering og ikke via tiltag i vandhandleplanerne. Der er ikke udpeget områder til fosforådale i Slagelse Kommune i første planperiode. Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse reguleres i henhold til Vandoplandsplan for Smålandsfarvandet, som er vedtaget af kommunerne i Smålandsfarvandet i Udover det igangværende projekt i Vejlerne ved Tude Å er der i Slagelse Kommune udpeget yderligere 3 områder til etablering af vådområder. Grundet økonomiske dispositioner vedtaget i Vandoplandsstyregruppen i samarbejde med staten er disse tre områder udskudt på ubestemt tid. Slagelse Kommune arbejder derfor kun med Vejlerne ved Tude Å projektet i denne planperiode. Indsatsen i forbindelse med den fysiske påvirkning af vandområder omfatter i Slagelse Kommune i første planperiode: Fjernelse af en vandløbsspærring Genåbning af ca. 800 m vandløb Der er i første planperiode fokuseret på vandløbstilstanden fra statens side, og dermed er der ingen konkrete tiltag i søer, kystvande og grundvandsforekomster i denne periode. Spildevandsindsatsen i Slagelse Kommune omfatter basislinjeindsatsen om påbud om forbedret spildevandsrensning af 797 ejendomme, samt indsats ved tre regnbetingede udløb.

9 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune er igangsættelsesåret for de enkelte projekter med projektbeskrivelse, lodsejersamtaler, ansøgning om midler mv., inden den egentlige gennemførelse af projektet, se boks 4. Virkemidler Etablering af vådområder til kvælstof-fjernelse Fjernelse af faunaspærringer Genåbning af rørlagte strækninger Forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse Indsats ved regnbetingede udløb Vejlerne ved Tude Å Korsør Nor (udskydes) Basnæs Nor (udskydes) Holsteinborg Nor (udskydes) Skidenrenden Lungrenden 797 Påbud 3 udløb i Spegerborgrenden Boks 4. Oversigt over indsatser i Slagelse Kommune.

10 -10 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Etablering af vådområde til kvælstof-fjernelse Etablering af vådområde til kvælstoffjernelse i Slagelse Kommune reguleres i Vandoplandsplan (VOP) for Smålandsfarvandet, som omfatter et projekt indenfor kommunen, se boks 5 og kort 1. Område Areal Potentielt vådområde Plan (ha) Musholm Bugt 256 Vejlerne ved Tude Å Opstartet Boks 5. Vådområdeprojektet i Slagelse Kommune. Kort 1. Kort der viser placering og udbredelse af vådområdet Vejlerne ved Tude Å Vandoplandsplanen omhandler på nuværende tidspunkt alene vådområdeindsatsen og er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne i Hovedopland Smålandsfarvandet i 2010, og planen bliver tilrettet løbende. Gennemførelsen af vådområdeprojekterne foregår i tæt dialog med berørte lodsejere og andre interessenter, herunder vandløbslav. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne om naturforvaltningsprojekter. Igangværende indsats Vådområdeprojektet i Vejlerne ved Tude Å er opstartet. Der er foretaget både tekniske og ejendomsmæssige undersøgelser. Projektet er godkendt af Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen og der er bevilliget ca. 33 mill. kr. til projektet. Projektet forventes at reducere udvaskningen af kvælstof til Smålandsfarvandet med 31 ton kvælstof pr. år.

11 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 11 Fjernelse af faunaspærring Faunaspærringer indbefatter flere typer af konstruktioner, der har til fælles, at de forhindrer/ hæmmer spredningen af fisk og smådyr i vandløbssystemerne. Spærringerne er anlagt i sammenhæng med forskellige tekniske anlæg, f.eks. spildevandsanlæg, møllebrug mv. I Slagelse Kommune er der udpeget én spærring, som skal fjernes i første planperiode, se boks 6 og kort 2. Årstal for forventet Vandløb Spærring gennem- førelse 2015 Skidenrenden Beton bygværk Boks 6. Faunaspærringen der skal nedlægges i Slagelse Kommune. Betonbygværket for enden af Skidenrenden er en markant faunaspærring med et niveauspring på over 1 m fra Skidenrenden til Tude Å. Bygværket skal fjernes og erstattes af et stryg i Kort 2. Indsatsen er markeret med rød prik signatur Igangværende indsats Der er på nuværende tidspunkt søgt om og opnået midler til en forundersøgelse af projektet. Forundersøgelsen viste, at der ikke umiddelbart er grunde til, at projektet ikke skal gennemføres. Forundersøgelsen viser, at en fjernelse af betonbygværket og anlæggelse af stryg vil være fremmende for målopfyldelse i Skidenrenden.

12 -12 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Genåbning af rørlagte vandløb Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger har til formål at sikre kontinuitet for åbne målsatte vandløb. Samtidigt skabes nye biotoper for flora og fauna. Vandplanen har udpeget et vandløb i Slagelse Kommune, hvor der skal åbnes rørlagt vandløbsstrækning. Se boks 7 og kort 3. Årstal for forventet gennemførelse Vandløb Samlet længde Strækning 2015 Lungrenden 820 m St Boks 7. Åbning af rørlægning i Slagelse Kommune. Kort 3. Oversigtkort der viser placering af åbning af rørlægning markeret med lilla streg signatur Igangværende indsats Der er på nuværende tidspunkt søgt om og opnået midler til en forundersøgelse af projektet. Forundersøgelsen viste, at rørlægningen har et fint fald (4.6 ), og projektet skaber kontinuitet til opstrøms vandløbsstrækning. Projektet vil derfor være fremmende for målopfyldelsen.

13 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 13 Indsats i søer I første planperiode er der ingen indsats direkte i søer. Igangværende indsats Kommunens indsats for søerne har indtil videre primært omhandlet nedbringelse af forurening af søerne med næringsstoffer fra spildevand og landbrug. Som en del af basislinjeindsatserne. Indsats i kystvande Samlet set er tilstanden i kystvandene i Hovedopland Smålandsfarvandet enten moderat eller ikke muligt at klassificere. Ingen af de marine vandområder forventes at nå målopfyldelse i 2015, uden at der iværksættes supplerende tiltag. Igangværende indsats Kommunens indsats for kystvandene har indtil videre primært omhandlet nedbringelse af forurening af kystvandene med næringsstoffer fra spildevand og landbrug. Grundvandsindsats Vandplanen indeholder ikke krav til indsats over for grundvandet i første planperiode. Samlet set opfylder kun to af grundvandsforekomsterne i kommunen deres miljømål i dag, og der forventes ingen markant forbedring inden udgangen af Tidsfristen for, hvornår grundvandsforekomsterne skal opfylde miljømålene, er udskudt for alle forekomster i Slagelse Kommune. Begrundelsen for at udskyde målopfyldelsen er generelt tekniske årsager (=manglende viden) i forhold til kvantitativ påvirkning og naturlige årsager i forhold til kemisk påvirkning. Naturstyrelsen har i december 2014 udsendt Udkast til Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland (den næste vandplan). I udkastet til vandområdeplan er afgrænsningen af grundvandsforekomsterne ændret. Det samme er kriterierne for, hvornår en forekomst er vurderet til at være god eller ringe. Hvis udkastet vedtages som det foreligger, vil det medføre, at der kun er én grundvandsforekomst i Slagelse Kommune, som er ringe (ikke opfylder miljømålet). Den endelige Vandområdeplan forventes offentliggjort senest den 22. december Mange indvindingstilladelser til vandværkerne udløber ca. ved udgangen af 2016 og skal derfor senest fornys i løbet af 2016 (tilladelserne udløb oprindeligt 1. april 2010, men er ved lov forlænget til et år efter vedtagelsen af den første kommunale vandhandleplan). I det omfang kommunen behandler ansøgninger om fornyet tilladelse, inden den kommende vandområdeplan er vedtaget, vil det alligevel primært ske med udgangspunkt i Udkast til Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland, da udkastet repræsenterer nyeste viden mht. afgrænsningen og vurderingen af grundvandsforekomsterne. For de indvindinger, der foregår fra den grundvandsforekomst, som vurderes som ringe, vil kommunen foretage en konkret vurdering af, om tilladelsen skal gives for en kortere periode end de løbetider, der er angivet i loven (f.eks. kun frem til 2021). Hvis tilladelserne kun gives frem til 2021, vil det være muligt at justere tilladelserne i forhold til kravene i den sidste vandplan. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en stor del af kommuneplanens udpegede områder til byformål (erhverv, beboelse mv.) ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Da meget store dele af Slagelse Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, giver det nogle udfordringer i udviklingsøjemed. Der skal tages hensyn til udpegningen ved kommuneplanrevisionen og udarbejdelse af efterfølgende lokalplaner, og der skal være

14 -14 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune mulighed for at tænke i afværgeforanstaltninger og andre måder at beskytte grundvandet på, så udviklingen kan fortsætte i de udvalgte områder. Derudover er områder på Agersø og Omø udpeget som særlige nitratfølsomme indvindingsområder og indvindingsoplande, hvor der skal ske en særlig indsats. Dette vil komme til at fremgå af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Agersø og Omø. Igangværende indsats I områder med særlige drikkevandsinteresser er der udpeget kortlægningsområder for grundvandsbeskyttelse på baggrund af ressourcernes størrelse og uerstattelige kildepladser. Vestsjællands Amt har i 2006 udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse nordøst, der dækker størstedelen af OSD-området i kommunen nord for Slagelse by. Staten har afsluttet kortlægningen af Agersø og Omø. Kortlægningen af området Slagelse, der dækker Slagelse by og OSD-området syd herfor, samt kortlægningen af indvindingsoplande uden for områder med særlige drikkevandsinteresser forventer Naturstyrelsen at være færdig med inden udgangen af Slagelse Kommune skal som udgangspunkt udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for de kortlagte områder inden udgangen af Indsats på spildevandsområdet i det åbne land Indsatsen for bedre spildevandsrensning i det åbne land har til formål at mindske udledningen af organisk stof, nitrat og fosfor fra enkeltejendomme til vandløb og søer. Spildevandsindsatsen gennemføres efter den gældende spildevandsplan. Spildevandsindsatsen, som reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, er en baselineindsats, som allerede er besluttet gennem gældende lovgivning, men som endnu ikke er fuldt gennemført. Igangværende indsats Indsatsen på spildevandsområdet har været i gang siden 2010 i Slagelse Kommune. Der er i alt gennemført ca. 240 påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Indsatsen har været målrettet søerne og de kystnære vandløb, der leder til Natura 2000 området ved Holsteinsborg og Basnæs Nor. Påbuddene til enkeltejendomme i det åbne land gives inden 30. oktober 2016 jævnfør vandplan

15 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 15 Kort 4. Kortet illustrerer indsatsplanen forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt vandplanens krav til indsats. Regnbetingede udløb Formålet med denne indsats er at mindske udledninger af opblandet overfladeafstrømning og spildevand fra fælleskloakker af hensyn til den hydrauliske og forureningsmæssige belastning af de vandområder, der modtager dette vand. Slagelse Kommune har i dag ikke det fulde overblik over alle kommunens regnbetingede udløb, men det er noget, som kommunen arbejder på. I vandplanen er udvalgt tre regnbetingede udløb, som skal ændres i første planperiode. Disse udløb ligger alle i den sydlige del af kommunen, og har udløb til Skælskør fjord, der er Natura 2000-området, se boks 8 og kort 5. Årstal Vandløb Udløbsnr. Status 2015 Spegerborgrenden US 23, US 25 Overløb fra fælleskloak 2015 Spegerborgrenden US 28 Overløb fra fælleskloak 2015 Spegerborgrenden US 20. US 22 Overløb fra fælleskloak Boks 8. Tabel der viser indsatser ved regnbetingede udløb i Slagelse Kommune.

16 -16 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Igangværende indsats Indsatsen er gennemført og den vil blive fuldt op med online målinger, der kan dokumentere effekten. Kort 5. Indsatsen er markeret med grøn prik signatur. Igangværende øvrige indsatser på spildevandsområdet I kommunens tre største byer Slagelse, Korsør og Skælskør fokuserer spildevandsplanen i perioden på renovering og separering af de ældre dele af kloaksystemet samt funktionsforbedring af hensyn til de stigende vandmængder.

17 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 17 Forholdet til anden relevant planlægning I henhold til Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner skal vandhandleplanen indeholde en redegørelse om forholdet til anden relevant planlægning og skal som minimum redegøre om forholdet til kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen, Natura 2000-planen og Natura 2000-skovhandleplaner. I forhold til Slagelse Kommune vil det være relevant også at redegøre for vandhandleplanens forhold til kommunens klimaplan, fysiske vandløbeplan, vandløbsregulativer og indsatsplan for grundvand. Vandløbsregulativer Indsatsplaner for grundvand Fysisk vandløbsplan Kommunal vandhandleplan Kommuneplan Vandforsyningsplan Spildevandsplan Råstofplan /jordforure ningsloven Klimaplan/ klimatilpasningsplan Natura handleplaner Planer mv. som skal spille sammen med vandhandleplanen i Slagelse Kommune. Kommuneplan Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre områder i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende overfor kommunen, er lokalplaner bindende for borgere/grundejeres fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. Kommuneplanen må ikke stride mod statens vandplan og den kommunale vandhandleplan. Man skal være opmærksom på, at vandplanerne har en 6-årig planperiode, mens kommuneplanen har en 12-årig planperiode, men revideres hver fjerde år. Særligt områder til byformål og lavbundsarealer udpeget som potentielle vådområder bør være i fokus ved revision af kommuneplanen.

18 -18 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Områder til byformål: Der er i den gældende Kommuneplan udlagt en række byudlæg, der endnu ikke er taget i brug, indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Det kan være problematisk i forhold til beskyttelsen af grundvandet. Der er dog stor forskel på, hvad byudlæggene skal anvendes til om der er tale om beboelse eller erhverv, og hvilken type af erhverv. Der bør f.eks. være særlig opmærksomhed på forureningsrisiko mv. i forbindelse med eksisterende lokalplanlagte erhvervsområder. Der er i tilknytning til andre eksisterende byer inden for områder med særlige drikkevandsinteresser udlagt mindre byudlæg til primært beboelse. Når disse områder skal udnyttes, skal der være særlig fokus på forholdet til grundvandet i udarbejdelsen af lokalplaner mv. Når der kommer mere konkret viden om de særligt følsomme områder i forhold til grundvandet, vil områderne indgå i kommuneplanlægningen for områder, der fremover skal friholdes for kommende byudvikling. Lavbundsarealer: De potentielle vådområder udpeget i vandoplandsplanen skal udpeges i kommuneplanen som lavbundsarealer for at kunne opnå økonomisk støtte fra staten. Der er i 2012 udarbejdet tillæg til kommuneplanen for vådområdet Vejlerne ved Tude Å, mens de øvrige tre områder indarbejdes i kommuneplanen i den igangværende revision. Vandforsyningsplan Vandforsyningsplanen beskriver, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Slagelse Kommunes vandforsyningsplan blev vedtaget i 2010 og gælder indtil Forsyningen af drikkevand i Slagelse Kommune varetages af: - SK Vand A/S (kommunalt ejet almen vandforsyning) bestående af 6 almene vandværker med i alt 8 kildepladser - 19 private almene vandforsyninger, heraf 2 med 2 separate vandværker - 3 distributionsvandværker uden egen indvinding - Ca. 70 større anlæg hovedsageligt til industri, godsvandværker og vanding - Ca. 260 mindre enkeltanlæg Der er 20 indvindingstilladelser til almene vandværker eller deres kildepladser, som skal fornyes, og det samme gælder otte tilladelser til godsvandværker. Desuden er der i Slagelse Kommune ca. 45 tilladelser til markvanding mv., som er udløbet. Det forventes, at de fleste indehavere af disse tilladelser ønsker tilladelserne fornyet. Hvis vandplanen viser, at der sker en overudnyttelse af grundvandressourcen i et område, kan dette få betydning for fornyelse af tilladelserne. Spildevandsplan Ifølge miljøbeskyttelseslovens 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for spredt bebyggelse, regnbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelse af indsatsen. Slagelse Kommune vedtog i 2010 Spildevandsplan , som har fokus på kloakforsyning, miljø og klima. Planen omfatter en strategi for bedre håndtering af spildevand og regnvand i kommunens byområder, sommerhusområder og det åbne land samt på kommunens offentlige og private renseanlæg.

19 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune 19 Vandplanen foreskriver en indsats for bedre spildevandsrensning i spredt bebyggelse. Vandplanen omfatter desuden ændring af en række regnbetingede udløb i første planperiode. Spildevandsindsatsen i forhold til vandplanen er beskrevet i Slagelse Kommunens spildevandsplan, som forventes at gælde i perioden Råstofplan/jordforureningsloven Region Sjælland har lavet et udkast til Råstofplan 2016, som p.t. er i høring i alle kommuner i Region Sjælland - herunder Slagelse Kommune. I udkastet foreslår Region Sjælland at Slagelse Kommunes to eneste graveområder udgår af udpegningen. Hvis disse graveområder udtages af Råstofplanen bliver der ikke givet råstoftilladelse i kommende planperiode fra Råstofindvinding vurderes derfor ikke at kunne påvirke den kommunale vandhandleplan. Natura 2000-handleplaner Vandhandleplanen skal koordineres med handleplan for Natura 2000-område nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Koordineringen vedrører alene snitfladen mellem Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og Vandplanernes indsats for vådområder. Samlet set forventes indsatsen i vandplanen at have en gavnlig effekt på Natura områderne, da næringsstoftilførslen mindskes gennem bedre spildevandshåndtering og etablering af vådområder. Klimaplan/klimatilpasningsplan Slagelse Kommune vedtog i 2011 en klimaplan med to overordnede udfordringer: 1) Forebyggelse af klimaforandringer, som handler om at nedbringe udledningen af drivhusgasser og CO- 2, og 2) Klimatilpasning, som handler om at sikre vores kommune og vores borgere mod forventede klimaændringer, som vil give anledning til øget nedbør og vandstandsstigninger. På baggrund af de to udfordringer er der udpeget en række hovedspor, hvor især skovrejsning, håndtering af øgede regnvandsmængder og oversvømmelser fra havet kan have indvirkning på vandområderne og dermed kommunens vandhandleplan. Efter Aftale om kommunernes økonomi for 2013 indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, vedtog Slagelse Kommune i 2014 en klimatilpasningsplan. Planen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, skaber overblik og prioriterer indsatsen inden for klimatilpasning. Særligt hovedsporet om håndtering af øgede regnmængder kan have betydning for eksisterende vandområders fysiske og kemiske tilstand. Klimatilpasningsplanen har afdækket at de langvarige og alvorlige oversvømmelseshændelser langs vores åsystemer i det åbne land vil blive hyppigere. Det skyldtes hovedsagelig belastningen af vandafledningen fra hele vandløbsoplande. Vandafledningen fra de samlede bebyggelser (i Slagelse Kommune er det primært Slagelse By) har ingen eller kun meget lille betydning for oversvømmelser langs åsystemerne. For at imødekomme fremtidens udfordringer på klimaområdet er det vigtigt, at der i fremtiden tænkes i bufferkapacitet i vandløbssystemerne i form af periodevis våde områder. Der blev i 2012 afsat midler til håndtering af regnvand i det åbne land, og der udarbejdedes i 2012 bl.a. et vandregnskab for Tude Å samt en oversigt over mulige placeringer af bufferbassiner. På baggrund heraf skal der arbejdes videre med den egentlige realisering af denne type projekter, som skal baseres på frivillig deltagelse fra lodsejerne.

20 -20 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Tiltagene i klimaplanen strider ikke mod vandplanen og vandhandleplanen, men vil være med til at sikre vandområdernes fysiske og kemiske tilstand ved at holde store regnvandshændelser tilbage i bufferbassiner. Fysisk vandløbsplan Slagelse Kommune har en plan for forbedring af vandløbenes fysiske forhold, som bygger på en politisk prioritering af kommunens vandløb fra I denne prioritering er Tude Å systemet vægtet højst med henblik på at genskabe vandløbenes levesteder og fødegrundlag for smådyr og fisk. Planen beskriver den fysiske tilstand i størstedelen af vandløbene i Tude Å systemet, og derudover omfatter den forslag til forbedring af de fysiske forhold i hvert enkelt vandløb. Den fysiske vandløbsplan har været med til at prioritere indsatsen i kommunens vandløb, så de vandløb med størst naturpotentiale er restaureret først. Effekten heraf fremgår tydeligt af årlige DVFI-undersøgelser og fiskeundersøgelser. Tiltagene i den fysiske vandløbsplan strider ikke mod vandplanen og vandhandleplanen, men vil i fremtiden derimod være med til at forbedre vandområderne fysisk og biologisk. Vandløbsregulativer Slagelse Kommune har regulativer for 66 offentlige vandløb udarbejdet i perioden Regulativerne er en aftale indgået mellem myndighed, lodsejere og interesseorganisationer om vandløbenes fysiske forhold, vedligeholdelse samt de enkelte parters rettigheder og pligter. Slagelse Kommune har opstartet revision af alle kommunens regulativer, og selve revisionen vil ske efter vandhandleplanens endelige vedtagelse. Ændringer som følge af vandplaner vil løbende blive indarbejdet i regulativerne. Indsatsplaner for grundvand Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal både pege på initiativer i forhold til kendte trusler mod grundvandets kvalitet (saltvandsindtrængning, overfladepåvirkning, jordforureninger mv.) samt forebygge fremtidig forurening af grundvandet. Det sidste ved eksempelvis at udlægge boringsnære beskyttelsesområder omkring boringer til almen vandforsyning eller at rejse skov til at skabe en permanent grundvandsbeskyttelse. Størsteparten af Slagelse Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Inden for disse områder, og indenfor indvindingsoplande til almen vandforsyning udenfor disse, skal der gennemføres en kortlægning af grundvandets sårbarhed. På baggrund af kortlægning skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Der er udarbejdet én indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse Kommune. Indsatsplanen gælder for Slagelse nordøst indsatsområde området nord for Slagelse By og er udarbejdet af Vestsjællands Amt i Inden udgangen af 2017 skal Slagelse Kommune have udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for de resterende områder med særlig drikkevandsinteresse. Det er hensigten, at indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse i videst muligt omfang understøtter målene i vandplanen.

21

22

23

24 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej Korsør September 2015 Redaktion: Lars Gaarn, Natur, Vej og Trafik Design: Teknik og Miljø/NFN Tryk: Slagelse Kommune

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planlægning Stat -kommuner -regioner Statens Vandplaner (4 vanddistrikter,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE 8. OKTOBER 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Indhold 1 Planens indhold og baggrund 3 2 Resumé af de statslige vandplaner 5 3 Forord 7 Offentlighedsfase og aktiviteter 9 4 Baggrund 10 5 Handleplanens indsatser

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser NOTAT Høringssvar til forslag til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser KL har flg. bemærkninger til planforslaget og de tilhørende bekendtgørelser. KL uddyber gerne bemærkningerne efter

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

Vandhandleplan for Ringsted Kommune

Vandhandleplan for Ringsted Kommune Vandhandleplan for Ringsted Kommune 2010-2015 November 2012 0. Indhold Vandhandleplan for Ringsted Kommune... 1 Forslag... 1 0. Indhold... 2 1. Forord... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 Kolofon...

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2009 2015 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere