Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 December 2012

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for november 2012 RN SEKR03/12 I. Indledning 1. Jeg vil i dette notat orientere Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets (Retten) årsberetning og revisionserklæring om EU s årsregnskab. Dette har været praksis i en årrække. Retten er EU s eksterne revisor, der hvert år reviderer EU s regnskab og afgiver en årsberetning om gennemførelsen af EU s budget og en erklæring om EU s regnskab. 2. Retten afgav den 6. november 2012 sin årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret Samme dag blev årsberetningen sendt til de nationale parlamenter, herunder Folketinget. Statsrevisorerne har også modtaget et brev fra det danske medlem af Retten, Henrik Otbo, hvori han orienterer om årsberetningen. Årsberetningen er ledsaget af en meddelelse, hvori Retten i kort form redegør for resultaterne af sin revision af EU s regnskab i Hovedparten af EU s udgifter forvaltes ved delt forvaltning i samarbejde mellem Europa- Kommissionen (Kommissionen) og de enkelte medlemslande. Kommissionen har det overordnede ansvar for, at EU-budgettet gennemføres korrekt, men det er medlemslandene, der udvælger og kontrollerer støtteberettigede projekter og udbetaler pengene til de endelige støttemodtagere. 4. Retten har i sin årsberetning fokus på Kommissionens forvaltning af EU s samlede budget. Retten giver således ikke en samlet vurdering af forvaltningen af EU-midler i de enkelte medlemslande. Retten vurderer dog forvaltnings- og kontrolsystemerne i enkelte lande, der bliver udvalgt på baggrund af en stikprøve. Medlemslandenes rigsrevisioner og Retten samarbejder løbende, men Retten anvender ikke direkte de enkelte rigsrevisioners arbejde i sin revision. 5. Statsrevisorerne behandlede på deres møde den 14. november 2012 beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i Beretningen handler om administrationen af EU-midler i Danmark, dvs. de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU, og de bidrag, som Danmark har betalt til EU. I beretningen vurderer Rigsrevisionen, hvordan EU-midlerne samlet set forvaltes i Danmark. 6. I dette notat orienterer jeg Statsrevisorerne om udvalgte dele af Rettens årsberetning, herunder revisionserklæringen og de væsentligste konklusioner. Jeg orienterer også om Rettens bemærkninger til de danske myndigheders forvaltning af EU-midlerne på landbrugsområdet, der i år indeholder en række kritikpunkter. Endelig orienterer jeg om den seneste udvikling i samarbejdet mellem rigsrevisionerne og Retten om revisionen i EU, inden jeg giver mine afsluttende bemærkninger.

3 2 II. Rettens revisionserklæring for Retten afgav den 6. november 2012 sin årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret 2011 til Europa-Parlamentet (Parlamentet) og Rådet for Den Europæiske Union (Rådet). Rettens årsberetning for 2011 indeholder resultaterne af Rettens finansielle revision og en opsummering af den udførte forvaltningsrevision. Rettens årsberetning indgår i Parlamentets og Rådets dechargeprocedure, som er en politisk vurdering og godkendelse af Kommissionens og de øvrige EU-institutioners forvaltning af EU-budgettet. 8. Rettens revisionserklæring (Déclaration d Assurance, som forkortes DAS) indeholder Rettens overordnede vurdering af: om EU s årsregnskab giver fuldstændige og nøjagtige oplysninger, dvs. om regnskabsprocedurerne fungerer korrekt, om regnskabsdataene er fuldstændige og korrekt registreret, og om de præsenteres hensigtsmæssigt i årsregnskabet om EU s indtægter, forpligtelser og betalinger, som ligger til grund for EU-regnskaberne, overholder de regler, der gælder for dem, og om de systemer og kontroller, der anvendes i forbindelse med betalinger og administration, fungerer korrekt. 9. Rettens erklæring er baseret på revision af en række transaktioner, som er udvalgt på baggrund af stikprøver. De udvalgte transaktioner undersøges for at vurdere, om de er behæftet med fejl, dvs. om de overholder de gældende EU-regler eller de relevante nationale regler. Retten supplerer disse revisioner med vurderinger af, om forvaltningen (overvågnings- og kontrolsystemer) fungerer korrekt. Retten anvender også Kommissionens ledelsesudtalelser og arbejde udført af andre revisorer i sin samlede vurdering. 10. Rettens revision omfatter EU s indtægter og udgifter. I 2011 udgjorde indtægterne 130 mia. euro, svarende til ca. 970 mia. kr., og udgifterne udgjorde 129,4 mia. euro, svarende til ca. 965 mia. kr. Regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed 11. På baggrund af sin revision konkluderer Retten om rigtigheden af årsregnskabet: EU s årsregnskab for 2011 giver i alt væsentligt et retvisende billede af EU s finansielle stilling og af resultaterne af regnskabsårets transaktioner og pengestrømme. Retten har således for 5. år i træk afgivet en blank erklæring uden forbehold om regnskabernes rigtighed.

4 3 12. Rettens erklæring om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed er opdelt i 3 hovedområder: indtægter, forpligtelser og betalinger. På baggrund af revisionen af EU s regnskaber konkluderer Retten, at: indtægterne, der ligger til grund for EU s årsregnskab for 2011, er i alt væsentligt lovlige og formelt rigtige. forpligtelserne, der ligger til grund for EU s årsregnskab for 2011, er i alt væsentligt lovlige og formelt rigtige. betalingerne, der ligger til grund for EU s årsregnskab for 2011, er væsentligt fejlbehæftede. 13. Retten har således afgivet en afkræftende erklæring om betalingernes lovlighed og formelle rigtighed. Retten konkluderer, at betalingerne i 2011 er væsentligt fejlbehæftede, og at overvågnings- og kontrolsystemerne samlet set kun er delvist effektive i forhold til at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Retten skønner, at den mest sandsynlige samlede fejlprocent for betalingerne er 3,9. Dvs. at 3,9 % af det samlede udbetalte beløb fra EU-budgettet i 2011 ikke burde have været udbetalt. 14. I forhold til regnskabsåret 2010 er der sket en lille stigning i fejlprocenten på 0,2. Statistisk set er der dog ikke tale om en signifikant ændring. Endvidere skyldes den lille stigning til dels, at Retten i år som noget nyt har medregnet fejl vedrørende krydsoverensstemmelse, som tegner sig for 0,1 procentpoint af den samlede fejlprocent. Krydsoverensstemmelse er en række krav til naturpleje og miljøbeskyttelse, som landmænd skal opfylde for at modtage støtte. Fejlprocenten har været faldende gennem en længere årrække, men stiger nu for 2. år i træk. For regnskabsåret 2009 vurderede Retten således fejlprocenten til 3,3, for 2010 til 3,7 og nu for 2011 til 3,9.

5 4 III. De væsentligste konklusioner i Rettens årsberetning 15. Hovedkonklusionerne i Rettens årsberetning for 2011 er samlet i tabel 1, som viser fordelingen af hovedparten af EU s udgifter og indtægter for 2011 og Rettens vurdering af forvaltningen af midlerne på de enkelte områder. Tabel 1. Resultaterne af Rettens revision 1) Fordelingen af hovedparten af EU s udgifter og indtægter i 2011 Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte Mia. euro Fejlprocent Vurdering af overvågningsog kontrolsystemerne Konklusion 43,8 2,9 Delvist effektive Væsentligt fejlbehæftede Regionalpolitik, energi og transport 33,4 6,0 Delvist effektive Væsentligt fejlbehæftede Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed 13,3 7,7 Delvist effektive Væsentligt fejlbehæftede Forskning og andre interne politikker 10,6 3,0 Delvist effektive Væsentligt fejlbehæftede Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Administrationsudgifter og andre udgifter Eksterne forbindelser, bistand og udvidelse 10,2 2,2 Delvist effektive Væsentligt fejlbehæftede 9,8 0,1 Effektive Uden væsentlig fejlforekomst 6,2 1,1 Delvist effektive Uden væsentlig fejlforekomst Samlede reviderede udgifter 1) 127,2 3,9 Delvist effektive Væsentligt fejlbehæftede Indtægter 130,0 0,8 Effektive Uden væsentlig fejlforekomst Differencen mellem de samlede udgifter nævnt i pkt. 10 og de samlede reviderede udgifter svarer til en række udbetalte forskud. Kilde: Rettens årsberetning for 2011 og Rettens meddelelse om årsberetningerne for Som det ses af tabellen, vurderer Retten, at 5 ud af 7 af EU s udgiftsområder var væsentligt fejlbehæftede. Områderne, hvor der er flest fejl, er Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed (fejlprocent 7,7) samt Regionalpolitik, energi og transport (fejlprocent 6). 16. Der er sket en stigning i fejlprocenten fra 2010 til 2011 på områderne Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte, Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed og Forskning og andre interne politikker. På de øvrige områder er fejlprocenten stort set uændret, eller der er sket et mindre fald. Samlet set vurderer Retten, at de undersøgte kontrolsystemer kun er delvist effektive til at sikre betalingernes lovlighed og formelle rigtighed, og Retten har konstateret mange eksempler på kontrolsvigt, hvor de nationale kontrolmyndigheder burde have opdaget og korrigeret fejlene.

6 5 17. Nogle af de mest udbredte fejltyper, som Retten har konstateret, er brud på udbudsreglerne vedrørende offentlige indkøb, anmeldelse af udgifter, der ikke var støtteberettigede og fejl i revisionserklæringer fra uafhængige revisionsfirmaer om EU-støttede projekter. I boks 1 er samlet en række eksempler på fejl, som Retten har konstateret på forskellige udgiftsområder. BOKS 1. EKSEMPLER PÅ FEJL FUNDET AF RETTENS REVISORER Eksempel 1.1 En landmand fik tildelt støtte for 150 får. Retten konstaterede, at han ikke havde nogen får. Eksempel 1.2 En offentlig myndighed anmeldte en udgift inkl. moms til tjenesteydelser i forbindelse med et uddannelses- og informationsprogram under Landdistriktsprogrammet. Hele beløbet blev udbetalt, selv om moms ikke er støtteberettiget. Eksempel 1.3 Omkostningerne til opførelsen af en bygning, som projektansøgeren hævdede skulle anvendes som laboratorium til forarbejdning af frugt mv. og som lager, blev godtgjort efter kontrol af den nationale kontrolmyndighed. Rettens revision viste, at bygningen var en privat bolig og ikke en landbrugsbygning. Eksemplet viser, at der her er en alvorlig svaghed ved den nationale kontrol. Eksempel 1.4 I 25 % af 180 undersøgte sager var reglerne for offentlige indkøb ikke overholdt. I 9 % var der tale om alvorlige brud på reglerne. Fx blev et projekt vedrørende rådgivning til et nationalt ministerium splittet op i en række mindre kontrakter for at undgå at sende projektet i offentligt udbud. Eksempel 1.5 Der blev ydet støtte til et kursus for ansatte i elektronikbranchen. Retten konstaterede, at mange af deltagerne var ansat uden for elektronikbranchen og dermed ikke var berettiget til at deltage og modtage støtte. Eksempel 1.6 Anmeldelser af omkostninger for projekter finansieret af EU s forskningsprogrammer skal ledsages af en revisionsattest fra et uafhængigt revisionsfirma. Retten konstaterede fejl i 81 % af de undersøgte projekter, hvor der ifølge attesten var givet en blank påtegning uden forbehold. Kilde: Rettens årsberetning for Flere forbehold fra Kommissionen om regnskabet 18. Retten anvender som nævnt ovenfor Kommissionens ledelsesudtalelser i sin revision af EU s årsregnskab. Generaldirektørerne for Kommissionens tjenestegrene afgiver hvert år aktivitetsrapporter ledsaget af en erklæring om, hvorvidt resurserne er blevet anvendt til de planlagte formål, og om kontrolprocedurerne sikrer, at transaktionerne er formelt rigtige. I erklæringerne kan generaldirektørerne også fremsætte forbehold, hvis de har konstateret væsentlige problemer. 19. Retten konstaterer i årsberetningen, at antallet af forbehold fra Kommissionen er steget, og at det beløb, som Kommissionens generaldirektører anser for at være risikofyldt, er steget fra 0,4 mia. euro i 2010 til 2 mia. euro i 2011, svarende til i alt 1,5 % af EU s udgifter. Ifølge Retten afspejler denne stigning, at Kommissionen erkender, at der er høj risiko for fejl på en række områder, navnlig vedrørende støtten til udvikling af landdistrikter, EU s regionalpolitikker og forskning. At risikoen for fejl er høj på disse områder, bliver bekræftet af Rettens revisionsresultater for 2011.

7 6 Større fokus på resultater 20. Både Kommissionen og Retten har i løbet af de seneste år rettet større fokus på resultaterne af EU s udgiftsprogrammer efter i mange år primært at have fokuseret på, om de formelle regler var overholdt, og om de afsatte midler på EU s budget var blevet udbetalt i de enkelte medlemslande. EU s politiske beslutningstagere i Parlamentet og Rådet har også tilskyndet og støttet dette større fokus på resultater. 21. Kommissionen afgav i henhold til Lissabontraktaten for første gang i februar 2012 en samlet rapport med en evaluering af EU s finanser på grundlag af de resultater, der er opnået. Retten har vurderet denne evalueringsrapport og skriver i årsberetningen, at dens nytteværdi indtil videre er begrænset, da den mangler substans og kun har vage konklusioner. 22. I Kommissionens årlige aktivitetsrapporter rapporterer generaldirektørerne de resultater, der er opnået i årets løb. Retten vurderer, at Kommissionen er blevet bedre til at måle sine resultater i aktivitetsrapporterne, men at der stadig er et stort potentiale for forbedringer. Ifølge Retten mangler der sammenhæng mellem målsætninger og indikatorer, og de mål, der fastsættes, bør gøres mere relevante. Kommissionen bør desuden forbedre sine årlige målinger af fremskridt med at opnå resultater på de forskellige udgiftsprogrammer. 23. Retten rapporterer desuden i årsberetningen om en række generelle problemstillinger fra de 16 særberetninger med fokus på performance, som Retten har afgivet i Særberetningerne fokuserer på, om EU s midler blev anvendt økonomisk forsvarligt, og om der er vigtige læringspointer, som kan uddrages om udarbejdelsen af nye udgiftsprogrammer og projekter. Dette er særligt relevant, da EU i den kommende tid skal udarbejde nye udgiftsprogrammer for perioden Rettens særberetninger viser helt overordnet: at der i mange tilfælde er utilstrækkelige analyser af det behov, som et program, der sættes i gang, skal opfylde, hvilket gør det vanskeligt at opnå gode resultater at der i en række tilfælde er programmer, der ikke er udformet hensigtsmæssigt både i forhold til at opnå de ønskede effekter, men også i forhold til at rapportere om resultaterne af indsatsen at det er en udfordring for Kommissionen at dokumentere, at EU-midlerne tilfører EUmerværdi dvs. at de forøger den nytte, som et medlemsland alene kunne have opnået med den samme resurseindsats. Hvis et EU-program ikke tilfører EU-merværdi, er det ifølge Retten som udgangspunkt ikke en effektiv måde at anvende EU-midlerne på, og Retten beskriver i sine særberetninger en række tilfælde, hvor EU-merværdien i bedste fald er tvivlsom.

8 7 Anbefalinger fra Retten 25. Retten giver en række anbefalinger til Kommissionens og medlemslandenes forvaltning af EU-midlerne på de undersøgte udgiftsområder. I boks 2 er en oversigt med eksempler på anbefalinger, der går på tværs af forskellige områder, eller som har et generelt sigte. BOKS 2. ANBEFALINGER FRA RETTEN TIL KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE Kommissionen og medlemsstaterne bør forenkle støttereglerne. Der skal øget fokus på overholdelsen af offentlige indkøbsregler i medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør styrke både den administrative kontrol og kontrollen på stedet (i marken), fx kontrol af opmålingen af støtteberettigede landbrugsarealer og af EU-støttede projekter. Kommissionen og medlemsstaterne bør mere konsekvent anvende sanktioner ved overtrædelser af reglerne, fx nedsættelse af støtten til et projekt, hvor der er konstateret mangler. Kommissionen bør styrke sanktionssystemerne vedrørende EU s regionalpolitikker ved at øge effekten af underkendelser, hvor medlemsstaterne skal betale penge tilbage. Kommissionen bør give bedre vejledning til nationale kontrolmyndigheder og uafhængige revisorer. Kommissionen bør fokusere aktiviteterne i de nye udgiftsprogrammer for perioden på resultater og effekt. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde bedre om at sikre kvaliteten af data, der kan dokumentere resultaterne, som opnås med EU-midlerne. Kilder: Rettens årsberetning for 2011 og Rettens meddelelse om årsberetningerne for Anbefalingerne i boksen illustrerer, at problemerne i forvaltningen af EU-midlerne i høj grad findes i medlemslandene, men at Kommissionen og medlemslandene deler ansvaret for at forbedre forvaltningen. IV. Rettens omtale af Danmark i årsberetningen for Efter flere år med begrænset omtale af Danmark i årsberetningen har Retten i år en række kritiske bemærkninger til den danske forvaltning af EU-midler. Rettens kritik retter sig mod de danske myndigheders forvaltning af midlerne fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (den direkte landbrugsstøtte) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet). Støtten fra begge landbrugsfonde forvaltes i Danmark af NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Landbrugsstøtten 27. Den direkte landbrugsstøtte til Danmark udgjorde med sine 6,9 mia. kr. ca. 80 % af den samlede EU-støtte til Danmark på 8,7 mia. kr. i Langt størsteparten af disse midler udbetales som arealstøtte til landmænd. Støtten udregnes på baggrund af størrelsen af det areal, som landmændene har til rådighed og søger støtte til. 28. Retten vurderer på baggrund af sin revision, at de danske overvågnings- og kontrolsystemer for den direkte landbrugsstøtte kun er delvist effektive. Denne vurdering er baseret på, at Retten bl.a. fandt unøjagtige oplysninger i databasen over støtteberettigede landbrugsarealer, og at NaturErhvervstyrelsens opmålinger af landbrugsarealer, som danner grundlag for tildelingen af landbrugsstøtte, i en række tilfælde ikke var korrekte.

9 8 29. I årsberetningen for 2011 har Retten også undersøgt forvaltningen af landbrugsstøtten i 5 andre lande (Finland, Italien, Spanien, Ungarn og Østrig). I alle 5 tilfælde vurderer Retten at overvågnings- og kontrolsystemerne er delvist effektive, hvilket også er Rettens overordnede konklusion for dette udgiftsområde. Landdistriktsprogrammet 30. Der blev udbetalt 524 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet til Danmark i 2011, hvilket udgjorde ca. 6 % af den samlede EU-støtte til Danmark. 31. Retten vurderer på baggrund af sin revision, at de danske overvågnings- og kontrolsystemer for Landdistriktsprogrammet ikke er effektive. Ikke effektiv er den laveste vurdering, som Retten anvender, og bruges om forvaltninger, hvor Rettens revision har konstateret alvorlige svagheder. Denne vurdering er ledsaget af en række kritiske bemærkninger. Retten konstaterede bl.a. i en række tilfælde: projektudgifter, som ikke var berettiget til støtte utilstrækkelig fysisk kontrol på stedet af projekter mangelfuld krydsoverensstemmelseskontrol utilstrækkelig uafhængighed og effektivitet fra den instans, der godkender projekter. 32. Sammenlignet med 5 andre lande, hvor Retten også har undersøgt forvaltningen af Landdistriktsprogrammet (Finland, Italien, Spanien, Ungarn og Østrig), får Danmark den laveste vurdering. Retten vurderer, at de øvrige landes overvågnings- og kontrolsystemer er delvist effektive, med undtagelse af Østrig, hvor forvaltningen vurderes at være effektiv. Rettens overordnede konklusion om forvaltningen af Landdistriktsprogrammet i EU er, at den er delvist effektiv. 33. I boks 3 er samlet en række eksempler på fejl, som Retten har konstateret i Danmark vedrørende landbrugsstøtten og Landdistriktsprogrammet. BOKS 3. EKSEMPLER PÅ FEJL FUNDET AF RETTENS REVISORER I DANMARK Eksempel 3.1 NaturErhvervstyrelsen nedsatte ikke støtten korrekt i tilfælde med såkaldte indlysende fejl, hvor en landmand fx har ansøgt om direkte landbrugsstøtte til det samme areal 2 gange. Eksempel 3.2 Retten udvalgte ved en stikprøve 5 tilfældige projekter under Landdistriktsprogrammet. I 4 af de 5 projekter var der udgifter, som ikke var støtteberettigede, og som NaturErhvervstyrelsen ikke havde opdaget. Eksempel 3.3 Retten konstaterede, at i 35 % af 65 gennemgåede sager var det firma, som godkendte projektregnskaber under Landdistriktsprogrammet, også involveret i den forudgående kontrol af, om projekterne var berettiget til støtte. Dermed var det ikke fuldstændigt uafhængigt, hvilket er et krav. Kilde: Rettens årsberetning for 2011.

10 9 Rigsrevisionens revision af landbrugsstøtten og Landdistriktsprogrammet 34. Baggrunden for Rettens kritik af den danske forvaltning er et længerevarende revisionsbesøg i maj 2011 fra 2 hold revisorer fra Retten, som undersøgte den direkte landbrugsstøtte og Landdistriktsprogrammet. Rigsrevisionen deltog også i disse revisioner. 35. Rettens kritik er ikke en samlet bedømmelse af forvaltningen af EU-midler i Danmark. Formålet med Rettens revision er at give en vurdering og erklæring om EU s samlede regnskab og at vurdere forvaltningen af de enkelte udgiftsområder på tværs af medlemslandene. De transaktioner og overvågnings- og forvaltningssystemer, som Retten har undersøgt i Danmark, er således udvalgt på baggrund af en stikprøve for at opnå en konklusion om forvaltningen af landbrugsområdet i EU som helhed. 36. For en samlet vurdering af forvaltningen af EU-midler i Danmark kan jeg henvise til beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011, som Statsrevisorerne behandlede på deres møde den 14. november Beretningen indeholder Rigsrevisionens erklæring om EU-midler i 2011, hvor vi konkluderer, at de danske regnskaber for de EU-midler, Danmark henholdsvis afgav og modtog i 2011, er retvisende. Desuden konkluderer vi, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne, som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Vi bringer dog også en række supplerende oplysninger om opmålingen af landbrugsarealer, om krydsoverensstemmelseskontrollen og om en række tilfælde, hvor Kommissionen har underkendt de danske myndigheders udbetaling af EU-midler og derfor krævet pengene tilbage. 38. De problemer, som Retten har konstateret vedrørende opmålingen af landbrugsarealer, har vi således også konstateret og rapporteret om i beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010, som vi afgav til Statsrevisorerne i november I dette års beretning om revisionen af EU-midler i Danmark har vi fulgt op på problemerne, og vi har konstaret en række forbedringer i organiseringen af kontrollen. Der er dog stadig behov for forbedringer i opmålingen af landbrugsarealerne. 39. Rigsrevisionen er også bekendt med, at der sker mange regnskabsmæssige fejl i Landdistriktsprogrammet, bl.a. på grund af komplicerede regler, og at mange forskellige aktører er involveret i forvaltningen af området. Nogle af de konkrete problemer, som Retten peger på, har vi også konstateret og rapporteret om i en revisionsrapport til NaturErhvervstyrelsen. Fx at et firma, der godkendte regnskabet for et projekt under Landdistriktsprogrammet, også gav konsulentbistand til udformningen af projektansøgningen, jf. eksempel 3.3 i boks I dette års beretning om revisionen af EU-midler i Danmark har vi dog valgt at lægge vægten på at undersøge effekterne af de projekter, der er udført under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet, hvor lokalt forankrede aktionsgrupper har ansvaret for at udvælge de støtteberettigede projekter. Dette fokus er valgt på grund af en sag under det danske landdistriktsprogram, hvor der kunne sættes spørgsmålstegn ved nytten af projektet. Vi har således undersøgt, om der er opstillet effektmål, og om det er muligt at måle effekten af de givne tilskud. Rigsrevisionens undersøgelse af effekterne af Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet påpeger for øvrigt en række af de samme problemer, som Retten beskriver i forbindelse med rapporteringen af resultater i Kommissionens aktivitetsrapporter, jf. pkt På baggrund af de problemer, som vi og Retten har konstateret i forvaltningen af Landdistriktsprogrammet, vil det blive overvejet, om Rigsrevisionen i planlægningen af næste års revision skal se nærmere på projekterne under Landdistriktsprogrammet.

11 10 V. Udviklingen i samarbejdet mellem Retten og rigsrevisionerne 42. Rigsrevisionen samarbejder i EU-Kontaktkomitéen med rigsrevisionerne i de øvrige medlemslande om revisionen af EU-midler. I dette regi drøfter rigsrevisionerne fælles problemstillinger og udveksler viden og erfaringer i netværk, arbejdsgrupper og gennem fælles revisioner. I de seneste år har den finansielle og økonomiske krise og rigsrevisionernes rolle i forbindelse med håndteringen af krisen været det primære fokus for samarbejdet. 43. I oktober 2012 var der møde i EU-Kontaktkomitéen, hvor jeg havde mulighed for at træffe mine kolleger fra de øvrige rigsrevisioner i EU. Drøftelserne på mødet fokuserede på rigsrevisionernes rolle i forhold til den økonomiske udvikling i EU og de mange nye lovgivningsinitiativer, der er taget fra EU s side for at styrke den økonomiske koordination og skærpe kravene til budgetdisciplin i EU. 44. På mødet vedtog EU s rigsrevisorer bl.a. en resolution, der udtrykker, at rigsrevisionerne ønsker at påtage sig en mere proaktiv rolle i forhold til udformningen af ny EU-lovgivning på dette område. Formålet med denne udvidede rolle er at medvirke til at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen af de betydelige midler på både EU-niveau og nationalt niveau, der er omfattet af lovgivningsinitiativerne i EU, fx i den nye EU-krisefond, den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM). Rigsrevisorerne mødes igen i foråret 2013 for at aftale nærmere, hvordan rigsrevisionerne kan forbedre deres overvågning af udviklingen, og hvordan rigsrevisionerne kan styrke deres bidrag til at sikre en effektiv og forsvarlig økonomisk forvaltning i EU. 45. På EU-Kontaktkomitémødet fremlagde den polske rigsrevisor og jeg resultatet af arbejdet i den taskforce om samarbejdet mellem rigsrevisioner, nationale statistikinstitutioner og Eurostat (EU s statistikkontor), som Rigsrevisionen sammen med den polske rigsrevision har stået i spidsen for i løbet af det sidste år. Rigsrevisionerne har sammen med de nationale statistikinstitutioner en rolle i at sikre, at de statistikker, der genereres på EU-plan, er korrekte. Statistikkerne bruges bl.a. til at vurdere EU-landenes overholdelse af konvergenskravene og størrelsen af EU-landenes offentlige gæld, der er rykket ind centralt på EU s dagsorden. Formålet med taskforcen har været at undersøge mulighederne for at forbedre samarbejdet mellem rigsrevisioner, nationale statistikinstitutioner og Eurostat. Resultatet af taskforcen er en resolution, der blev vedtaget på EU-Kontaktkomitémødet, og som opfordrer EU s rigsrevisioner til gennem deres revision at bidrage aktivt til at forbedre de økonomiske data, som de nationale statistikmyndigheder og Eurostat anvender, for hermed at sikre, at statistikkerne vedrørende medlemslandenes finanser er korrekte. Rigsrevisionen har i forbindelse med arbejdet i taskforcen etableret et godt samarbejde med Danmarks Statistik, hvor vi løbende vil orientere hinanden om udviklingen på relevante områder. 46. EU s rigsrevisioner drøftede på mødet også udviklingen i diskussionerne i EU om at indføre fælles regnskabsstandarder. Kommissionen arbejder netop nu på at fremlægge et forslag om at etablere en fælles EU-regnskabsstandard, der tager sit udgangspunkt i de internationale IPSAS-regnskabsstandarder (International Public Sector Accounting Standards). Rigsrevisionen vil i det kommende år følge udviklingen på dette område.

12 11 VI. Afsluttende bemærkninger 47. Jeg har noteret mig, at Retten for 5. år i træk har afgivet en blank erklæring uden forbehold om EU s årsregnskab. Samtidig kan jeg dog konstarere, at der efter Rettens vurdering ikke er sket nogen forbedring af forvaltningen og med kontrollen af EU-midlerne, og at Retten har givet en afkræftende erklæring om udbetalingerne fra EU-budgettet, som samlet set er væsentligt fejlbehæftede. Fejlprocenten er stort set uændret fra sidste år, og igen i år vurderer Retten, at de systemer, der forvalter EU-midlerne, kun er delvist effektive. 48. Det er efter min opfattelse beklageligt, at de fejl, der findes, og de mangler ved kontrolsystemerne, som Retten påpeger, går igen år efter år. Mange af de anbefalinger, som Retten giver til medlemslandene og Kommissionen, er også gentagelser fra de senere år, og på den baggrund er det min vurdering, at kvaliteten af forvaltningen af EU-midler ikke har udviklet sig i en positiv retning det seneste år, og at der stadig er et stort potentiale for forbedringer. 49. Med hensyn til anbefalinger er det min vurdering, at Retten er blevet bedre til at udpege de områder, der kræver ledelsesmæssigt fokus, og til at beskrive de initiativer, som Kommissionen og medlemslandene bør tage. Særligt i Rettens meddelelse om årsberetningerne for 2011 kommunikeres anbefalingerne tydeligt og klart. 50. Jeg finder det også positivt, at Retten har fastholdt sit øgede fokus på de resultater og den effekt der er opnået med EU-midlerne. Det er afgørende, at de betydelige EU-midler, der forvaltes af EU-institutionerne og af medlemslandene, anvendes fornuftigt til at opnå de mål og de effekter, der er behov for. 51. Retten har i år en række kritiske bemærkninger til de danske myndigheders forvaltning af landbrugsstøtten og af Landdistriktsprogrammet. Rigsrevisionen er bekendt med de problemer, der peges på i Rettens årsberetning, og har rapporteret om lignende sager til Statsrevisorerne og til de ansvarlige danske myndigheder. Rigsrevisionen vil fortsat prioritere revisionen af EU-midlerne og rapportere særskilt om revisionen på dette område i en beretning til Statsrevisorerne i Samarbejdet om revisionen af EU-midler mellem rigsrevisionerne i EU har i de seneste år fokuseret på den finansielle og økonomiske krise og de mange EU-lovgivningsinitiativer, som krisen har medført. Jeg forventer at denne tendens vil fortsætte i den kommende tid, og Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen nøje og deltage i de relevante EU-fora med fokus på, hvilken betydning de nye initiativer har for Rigsrevisionens arbejde. 53. Jeg vil holde Statsrevisorerne orienteret om udviklingen vedrørende revisionen af EUmidlerne og orientere om resultatet af Parlamentets dechargeprocedure i et notat, som jeg forventer at afgive i løbet af foråret Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Juni 2017 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 6. juni 2017 RN 1901/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2004 I.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007.

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007. Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007 Januar 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Forvaltning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2003

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU Jeppe Kofod: Farvel til fusk og fejl i EU Den 9. maj fejrer vi Europa-dagen. Her markerer vi årsdagen for det europæiske samarbejdes fødsel. Og vi minder hinanden

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. September 2014

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. September 2014 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 September 2014 BERETNING OM REVISIONEN AF EU-MIDLER I DANMARK I 2013 Indholdsfortegnelse 1. Erklæring... 1 1.1. Rigsrevisionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2016

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Fællesmøde i Folketinget om revision og kontrol af EU s regnskaber den 19. april 2016 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Beskytterne af EU s finanser

Beskytterne af EU s finanser DA Beskytterne af EU s finanser DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Kontrol af EU-midler rundt om i verden Den Europæiske Revisionsret er en EU institution. Den blev oprettet i 1977 og har hjemsted i Luxembourg.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via til: og

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via  til: og Dato 27. september 2016 Side 1 af 5 Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K Sendt via e-mail til: jwp@mfvm.dk og kad@mfvm.dk Skriftlig høring af 2-udvalget vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere