FU N DATS FOR LAURITZEN FONDEN -1-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FU N DATS FOR LAURITZEN FONDEN -1-"

Transkript

1 FU N DATS FOR LAURITZEN FONDEN /1 FMO FMO

2 o Navn Fondens navn er: Launtzen Fonden. 2. H3emsted Fondens hjemsted er K#benhavn. Fondens kapital bestir af aktleposter u forskellige af de fonden tllknyttede vlrksomheder og kontante belÿb overdraget fonden af A/S D/S "VESTERHAVET" *) og af sklbsrederne Ivar og Knud Laurltzen ved gavebreve af 17. maj 1945 samt af andre formuegenstande og pengemidler, der mÿtte bllve overdraget eller erhvervet af fonden eller oplagt af dets indtaegter. Fondens kapftal er opdelt i en grundkapital, stor kr , og en reservefond. Fondens bestyrelse har ttl opfyldelse af fondens formal fuld dispositionsret over kapitalen. Indtaegter. Fondens mdtÿegter er dels renter og udbytte af fondens formue, dels gaver. Ved stillingtagen til forslag om aktieudbytte og tjlskud fra de fonden ttlknyttede vlrksomheder skal hensyn tages tll sikring af disses bestÿen og udvikhng., Formal Fondens form&l er: virke for Danmarks anseelse ved fremme og udv0khng af dansk sefart, herunder saerhgt mden for den mternlonale sklbsfart, og af dansk foretagsomhed t evngt, 'ÿ Selskabet hedder nu LF Investment ApS -2-

3 yde stotte til unders0gelser og opgaver af teknisk, kommerciel og hgnende art vedr0- rende sktbsfart, handel, industrb landbrug og anden vtrksomhed, yde stotte tll unges uddannelse herhjemme og i udlandet, vjrke for, vjrksomheders - I saerdeleshed de fonden tllknyttede vlrksomheders - sklbe, vaerksteder og andre arbejdspladser samt kontorer og bohger er sunde, lyse, rene og velholdte, og forholdene pÿ arbejdssteder mdrettes bedst muhgt ttl fremme af arbejdsglaede saint endvtdere yde st0tte tll personer og institutloner, sore arbejder for de her anforte formal, spectelt Inden for skibsfarten, yde st0tte til mstltutjoner, forenlnger og personer, som ÿ det hele varetager s0fartens og de i s0fartens erhverv anste personers mteresser, saerhgt sÿdanne instltutioner og foreninger, sore den Laurttzenske slaegt eller dens vtrksomheder har oprettet, st0ttet, mteresseret slg for eller stÿet naer, saint eventuelt s0ge dtsse tllknyttet andre tilsvarencle, mere hvskraftjge Jnstttuttoner, sÿfremt de Ikke selv er levedygtige, endvldere oprette og drive sÿdanne veldaedlge instttuttoner, som varetager formal af ovennaevnte art, yde st0tte tll personer, som h gjort tjeneste i en af de fonden eller den Lauritzenske slaegt tilknyttede vtrksomheder, samt tll sÿdanne personers efterladte, yde stotte ttl mstttutloner, foreninger og personer, der arbejder for: skabe kendskab tll og agtelse for dansk kultur, derunder saerhgt erhvervskultur, uddannelse, dygttggorelse og karaktertraenmg af ungdommen, studrer vedrÿrende bekaempelse af sygdomme, i saerdeleshed ved forebyggende foranstaltnmger, yde stotte tll mstltutioner, forenmger og personer, der arbejder for nordisk og mternlonalt samarbejde, ogsÿ af ren humanitaer art, yde stotte tll mstituttoner, vlrksomheder, forenlnger og personer, hvls formal og arbejde bestyrelsen sk0nner det af betydnmg stotte. B/drag fra fonden, Bidrag skal fortrlnsvts have en sÿdan storrelse, de bhver af vaesenthg betydnmg for 10snmgen af de opgaver, som modtagerne har sttllet sig. De skal almmdehgvis vaere behaeftet med den klausul, de ikke mÿ henlaegges ttl fonds eller hgnende, som skal afkaste rente FMO FMO 02 :L0 2009

4 , Bestyrelsens sammensaetn/ng Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse pÿ mindst fem og hojst seks fundsvalgte medlemmer samt eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Nÿr antallet af fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeget J henhold til Fundsen er fem, kan det, nÿr samthge dlsse medlemmer stemmer derfor, besluttes supplere bestyrelsen med endnu et af de pÿgaeldende valgt medlem. DIrekterer og mmdst halvdelen af de fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vaere bos I Danmark, medmindre fondsmyndlgheden undtager fra dette krav, eller kravet strider mod Danmarks Jnternionale forphgtelser. De fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer og dlrekterer skal vaere mynd]ge, uberygtede og lkke ude af rÿdlghed over deres bo. De mÿ almmdehgvis ikke vaere fyldt 65 ÿr ved deres indtraeden i bestyrelsen. Sÿfremt medlemmer af den Lauritzenske slaegt opfylder djsse betmgelser, bÿr de fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer have sÿdanne personer for ÿje med henbhk pÿ tllknytn]ng tÿl fonden og dens bestyrelse. Ved valg af fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal hensyn rages til, der i bestyrelsen skal rÿdes over mdsigt i sefart, anden erhvervsvlrksomhed og soclale forhold. Fondens fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal forts vaere aldeles suveraene med hensyn til valg af fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Et fundsvalgt bestyrelsesmedlem vedbliver fungere, sÿ laenge det selv ensker det og opfylder de ovennaevnte betmgelser. Et fundsvalgt bestyrelsesmedlem skal dog normalt frraede, nÿr det er fyldt 70 ÿr. Nÿr et fundsvalgt bestyrelsesmedlem frraeder, eller supplering i ÿvrigt skal ske, vaelger de resterende fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer et medlem af bestyrelsen, der har andslgt ÿ de forhold, som det frrÿdte medlem besad [nden for henholdsvis sefart, anden erhvervswrksomhed og soc[ale forhold. Hws antallet af fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer falder til tre eller derunder, Idet flere medlemmer frraeder pÿ ÿn gang, eller ny frraeden sker, inden supplenng har fundet sted, skal de tllbagevaerende fundsvalgte bestyrelsesmedlemmer vaelge 6t bestyrelsesmedlem, hvorefter den sÿledes delvis supplerede bestyrelse vaelger endnu et medlem o.s.fr. Fondens ferste bestyrelse bestod af: 14-

5 1. Skibsreder Knud Launtzen 2. Skibsreder Ivar Lauritzen 3. Direkter K. Husted 4. Dr. theol. AIf. Th. Jergensen 5. Hrs. Stig Rode Bestyrelsens konst/tuer/ng, beslutnmgsdygt/ghed og forretningsgang. Bestyrelsen vaelger af sin mldte en formand og en naestformand. Mÿde skal afholdes, nÿr det nskes af et medlem af bestyrelsen, af en direktÿr, af fondsmyndlgheden eller af Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen er beslutnmgsdygtlg, nÿr mmdst fem medlemmer, herunder formanden eller t dennes forfald neestformanden, er tll stede. Beslutning traeffes, hvor ikke andet er anfÿrt l Fundsen, ved sfmpel stemmeflerhed, sÿledes formandens eller I hans forfald naestformandens stemme ] tllfeelde af stemmehghed gÿr udslaget. Over forhandlingerne og de tagne beslutnmger fetes en af bestyrelsen autonseret protokol, der undersknves af samthge t den pÿgaeldende forhandhng deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsaetter i ÿvrigt selv sm forretnlngsgang. Bestyrelsens beslutnmger vedrerende samthge i denne Funds omhandlede forhold kan i m- tet tllfeelde mdbnnges for domstolene. Bestyrelsens opgaver, Bestyrelsen skal opretholde de fonden tilknyttede v]rksomheder som selvstaendige vtrksomheder og mÿ Jkke slutte dem sammen til en storwrksomhed, medmlndre wegbge grunde taler derfor. Bestyrelsen er berettlget til afhaende eller oplÿse tilknyttede virksomheder, nÿr det skÿnnes ÿnskehgt, ligesom bestyrelsen er berettlget til knytte andre wrksomheder, m- stitutloner o. hgn. tll fonden. Bestyrelsen skal stedse se pÿ, hvad der er bedst for fonden og de tllknyttede virksomheder sore et samlet hele, med speclelt henbhk pÿ rederivlrksomheden, ogsÿ ved stdhngtagen tll udbyttepohtjkken I de fonden tdknyttede wrksomheder. Hvor en vaesenthg del af aktierne i -5-

6 den pÿgeeldende vlrksomhed ert det fne marked, skal dog nmehgt hensyn rages ttl de evnge aktloneerers mteresse. Fondens bestyrelse er beretbget t]l foreslÿ de tilknyttede vtrksomheders bestyrelse foretage udvjdelser af vtrksomhedernes formal og kapttal. I sÿdanne kap]taludvtdelser mÿ de evnge fonden ttlknyttede wrksomheder normalt kun deltage, sÿfremt de er saerhgt velkonsohderede. Hvor seerhge grunde taler derfor, kan offenthg tegnmg fmde sted. Fondens bestyrelse skal beskeeftjge sÿg med de store hnjer i vlrksomhedernes ledelse, hero 0 under seerhgt pase, virksomhederne ledes I sbfternes and, men kan delegere dele af sin myndlghed J sÿ henseende ttl andre. I evrjgt skal de tdknyttede vjrksomheder ledes selvstaendigt af deres respektwe bestyrelser. Bestyrelsen skal vlrke for, de t[iknyttede vtrksomheders bestyrelser vaelger de dygtlgste, mltltvngeste og karaktermaessigt hejeststÿende dlrekterer og overordnede ledere, og de overordnede sttlhngers aflennlng fastsaettes sÿledes, deter muhgt fÿ fuldt kvahflcerede ansegere. For sÿ wdt medlemmer af den Launtzenske sleegt mÿtte opfylde de naevnte fordnnger, ber bestyrelsen pase, ogsa sadanne personer haves for eje ved besaettelsen. Bern og bernebern af Konsul D. Launtzen samt dennes berneberns bern skal af fonden stettes med rÿd og dÿd, under forudsaetnjng af opfyldelsen af fondens formal ikke derved [ vaesenthg grad hder indskraenkning. Ansegnmger fra sbfternes efterkommere om stette t]l de t paragraf 5 neevnte formal, for hwlke de v[rker, eller til uddannelse, skal have bestyrelsens seerhge bevÿgenhed. 10. Saerhge forpligtelser for bestyrelsens medlemmer Medlemmer af fondens bestyrelse mÿ efter deres Indtrÿeden I bestyrelsen normalt ikke modtage bestyrelsesposter eller andre sttlhnger inden for de fonden blknyttede wrksomheder, medmmdre udpreeget saghge forhold taler derfor, og i sÿdanne tllfaelde med bestyrelsens enstemmtge godkendelse, hgesom de ej heller bl ansÿettelse i dtsse bestyrelser eller dlrekboner mÿ foreslÿ eller stemme pÿ personer, til hvem de er knyttet red eegteskab, slaegts- eller svogerskab ] ret op- eller nedsbgende hnje eller som seskende, ved adopbon eller hgnende forhold. Medlemmer af fondens bestyrelse og de pÿ dennes foranledn]ng valgte bestyrelsesmedlemmer og dtrekterer J de fonden ttlknyttede wrksomheder mÿ efter deres valg kun erhverve sÿ -6

7 mange aktler i dlsse vlrksomheder, deres beholdning af aktier I hvert selskab Ikke overstlger 5 procent af aktlekapltalen. Sÿfremt de pÿgaeldende mden valget ejer stÿrre akbeposter end neevnt, skal der Ikke pÿhvjle dem phgt tll afhaende dlsse. Ved et fundsvalgt bestyrelsesmedlems udtreeden af fondens bestyrelse, herunder ved dÿdsfald, skal aktler i de tllknyttede virksomheder, som er erhvervet efter vedkommendes mdtraeden i fondens bestyrelse, tilbydes fonden tll markedskursen. 11. Honorarer Vederlag tll bestyrelsens medlemmer mÿ ikke overstlge, hvad der anses for saedvanhgt efter hvervets art og arbejdets omfang. 12. Admmtstra bon Bestyrelsen kan udnaevne en eller flere djrektÿrer, admmlstrorer eller veelge en anden ledelsesform for fonden. Denne/dlsse skal I sÿ fald lede det daghge arbejde, herunder regnskabsfenngen, modtagelse af ansegnmger og undersÿgelser I forbmdelse hermed samt varerage de evnge opgaver, som bestyrelsen mÿtte henlaegge under ledelsen. Bestyrelsen fastsaetter lennen under hensyn tjl kvahflkloner og arbejdets art og omfang. 13. Tegnmgsret Fonden tegnes af formanden eller naestformanden [ forenmg reed et andet medlem af bestyrelsen. I evngt kan bestyrelsen meddele prokura. 14. Regnskab og #rsberetnmg o Regnskabsaret er kalenderaret. o Bestyrelsens formand foranledlger udarbejdet en ÿrsrapport pr. hvert ÿrs 31. december. Efter rewsjon, foretaget af en af bestyrelsen valgt stsautoriseret revisor, forelaegges ÿrsrapporten for bestyrelsens ÿvrjge medlemmer pÿ et bestyrelsesmÿde, der skal afholdes Jnden udgangen af den pÿfÿlgende maj mÿned. ÿrsrapporten undersknves af samthge bestyrel- -7-

8 sesmedlemmer samt direktÿonen efter vedtagelsen og henlaegges I fondens arklv samt sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tll modtagelse senest ved udgangen af maj mÿned. Overskuddet Ifÿlge ÿrsrapporten anvendes efter bestyrelsens naermere bestemmelse. 15. Uforudsete forhold Afgerelse med hensyn tll forhold, der ikke er forudset ÿ Fundsen, traeffes J mangel af enighed mellem samthge bestyrelsesmedlemmer af et naevn, der vaelges af bestyrelsen ved enstemmlg beslutning. Kan enlghed blandt samthge bestyrelsesmedlemmer om neevnets sammensaetnlng akke opnÿs, anmodes Praesldenten for Se- og Handelsretten I Kebenhavn i forenmg med Preesldenten for ÿstre Landsret om sammensaette naevnet sÿledes, et medlem skal vaere dommer, medens de to andre medlemmer skal have mdsjgt J henholdsvis skjbsfart og mdustri. 16. I tllfaelde af kng, besaettelse eller andre begwenheder, som kan medfÿre fare for indgreb i Fondens midler eller dets frie vlrken, kan fondens hjemsted og virksomhed ved beslutnng af bestyrelsen midlertldlgt eller permanent forlaegges tÿl udlandet. En mldlertidfg eller permanent bestyrelse pÿ mellem tre og fern medlemmer kan i sÿ fald oprettes I udlandet, eller bestyrelsen kan ved fuldmagt afglve sin myndighed tel en eller flere personer i udlandet. TIIlader forholdene ikke indkaldelse af bestyrelsen, kan formanden eller i hans forfald neestformanden og derefter ethvert af bestyrelsens medlemmer traeffe beslutnmg herom. 17. /Endnnger I Fundsen /ÿndringer Jog tilfÿjelser tll Fundsen kan ÿndtll udgangen af 1951 foretages, nÿr fire af bestyrelsens medlemmer er enige derom, derefter nÿr samthge medlemmer af fondens bestyrelse er enige derom. Da bÿde Ivar og Knud Launtzen er afgÿet ved dÿden, kan der dog ikke foretages aendnnger i Fundsens paragraffer 1, 5, 9, 10, 16 og FMO FNO

9 Seneste aendrjng er underskrevet pÿ bestyrelsens mÿde den 16. december 2009 Jens Ditlev Launtzen Formand Karen Laurltzen Bay 2" Bendt Bet /JJÿl Kromann Flemming Sandstrem Claus Kruse -9-

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet EF-Tidende nr. L 257 af 19/10/1968 s. 0002-0012 den finske specialudgave...: kapitel

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere