Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing"

Transkript

1 Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med hj emsted i Skj ern-ringkøbing Kommune. KG blev oprettet i 1979 af Arbejdsgruppen til oprettelse og drift afet kristent skolecenter og er som sádan forpligtet pa samme ândelige formal og grundlag, som findes udtrykt i den ne fundats. stk. 3. KGs formal er: a. At grundfste de studerendes tillid til Bibelen og den frelsespian, som Gud ved Heliigãnden har âbenbaret dér, b. Ud fra et kristent livs- og menneskesyn at virke inden for det danske undervisningssystem efter hver tids behov. KG underviser i henhoid til by om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). KG kan omfatte kurser til andre uddannelser i henhold til den herom til enhver tid gidende lovgivning, c. At undervise under vrdsttelse af de etiske og stetiske vrdier, som højner men neskelivet efter de i Bibelen ábenbarede love for menneskelivet. KG bygger sin virksomhed pa det grundlag: a. at hele Bibelen er trovrdig, fordi den er inspireret af Gud. Den er eneste absolutte autoritet for kristentro, - ire og liv, b. at den evangelisk-lutherske ire, som den udtrykkes i Den danske Folkekirkes nug1dende bekendelsesskrifter, er et sandt udtryk for, hvad Gud har âbenbaret til frelse for mennesker. stk. 5. KG er tillige en kostskoie, der giver adgang for studerende, som vii respektere KGs formal og grundiag. 2. Bestyrelsens sammenstning KGs bestyrelse bestâr af 7 medlemmer. Afdisse vlges a) 3 af Arbejdsgruppen til oprettelse og drift af et kristen skolecenter b) 4 af skolekredsen Skolekredsen bestâr af: for1dre (vrger), der har børn pa KG tidligere studerende og andre, der indtegner sig som medlemmer af skoiekredsen og som betaier et af bestyreisen fastsat ârligt kontingent og sâfremt det enkeite mediem erkirer sig indforstaet med at respektere 1, stk. 3 og 4.

2 2 Sàfremt et medlem ikke 1ngere erk1rer sig indforstàet med og/eller respekterer vedtg tens 1, stk. 3 og 4 kan bestyrelsen suspendere medlemskabet af skolekredsen. Trffer be styrelsen en sâdan afgørelse, kan denne afgørelse indankes for KGs ársmode af den, som har modtaget afslag pa optagelse i skolekredsen eller er blevet frataget sit medlemskab samt af et mindretal i bestyrelsen. Skolekredsens medlemmer hfter ikke personligt for KGs øko nomiske forpligtelser. Inden et bestyrelsesmedlem kan indtrde i bestyrelsen ma denne afgive en skrifthig erk1- ring om, at denne personlig er i overensstemmelse med og fuldt ud tilsiutter sig KGs formal og àndelige grundlag. Den øvrige bestyrelse kan afgøre en kandidats valgbarhed. Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udovelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den udpegende gruppe / kreds my. stk. 3. Elevrádet udpeger en reprsentant til bestyrelsen. Reprsentanten har ikke stemmeret. Re prsentanten kan ikke deltage ved behandling af konkrete sager vedrorende KGs ansatte. KGs medarbejdere kan vre reprsenteret ved bestyrelsens moder uden stemmeret. Sâdan ne reprsentanter kan dog ikke deltage i behandling af konkrete sager vedrorende KGs me darbej dere. stk. 5. Det ti1strbes, at der i bestyrelsen er personer med pdagogisk, juridisk og okonomisk md sigt samt en afbalanceret sammenstning af mend og kvinder. stk. 6. Et bestyrelsesmedlem udtrder afbestyrelsen ojeblikkeligt, hvis medlemmet ikke 1ngere opfylder habilitetsregleme for at vre medlem afbestyrelsen,jf. 10 a i gymnasieloven. I ti1f1de af et medlems udtrden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtrder suppleanten, hvis en sâdan er valgt. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges el ler v1ges et nyt medlem hurtigst muligt for resten afperioden. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved KG g1der i ovrigt bestemmelserne i forvalt ningslovens kapitel 2 om habilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt my. Bestyrelsen trffer afgorelse om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er i overensstemmelse med vedtgtens 1 stk. 3 og 4. stk. 7. KGs ansatte kan ikke vre medlem afbestyrelsen og kan kun deltage i vaig afbestyrelsen, nàr disse samtidig er for1dre til elever pa KG. stk. 8. stk. 9. Bestyrelsens medlemmer v1ges for perioder af 4 âr. Der finder vaig af 2 medlemmer sted hvert andet àr i forbindelse med skolekredsens ársmode. Arbejdsgruppen til oprettelse og drift af et kristent skolecenter v1ger 1 (1) medlem hvert âr. Genvaig kan finde sted. For medlemmer i hver gruppe v1ges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsttes i funktionsperioden. Bestyrelsens medlemmer skal vre myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal vre registreret i CPR med bop1 i Danmark Bestyrelsesmedlemmer hfter ikke personligt

3 3 for KGs g1d, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar afkgs midler for varetagelse afhvervet som bestyrelsesmedlem. 3. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen varetager KGs overordnede ledelse samt er ansvarlig for KGs drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i gymnasie lovens 18 h, stk. 7 og med KGs vedtgt. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert âr udarbejdes et retvisende ársregnskab i overens stemmelse med g1dende regler, samt at regnskabet underkastes betryggende revision. Regnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer og af rektor. Revisionen af regnskabet skal vre afsluttet senest 6 uger for den af Undervisningsministeriet fastsatte frist for afleve ring. Bestyrelsen afgiver i ársregnskabet erk1ring pa tro og love om, at de opfylder betin gelserne for medlemskab af bestyrelsen. Ansatte ved KG, elever, der er myndige og for1dre til elever har ret til at fa kendskab til KGs ârsregnskab, budgetter og revisionsprotokol, som er godkendt afbestyrelsen. Bestyrel sen kan udstrkke fornvnte ret til andre og kan faststte nrmere regler for retten til md sigt i KGs forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i for valtningslovens, kan dog ikke videregives. stk. 3. Bestyrelsen vedtager KGs driftsbudget for det kommende kalenderâr efter indstilling fra rek tor pa bestyrelsesmodet i december. stk. 5. stk. 6. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der v1ges af bestyrelsen for et âr ad gangen. Bestyrelsen anstter og afskediger rektor. Ansttelse afrektor skal forinden vre godkendt af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen anstter og afskediger skolens fastansatte lrere efter rektors indstilling. Dette glder ogsã kokkenleders og pedels ansttelse og afskedigelse. Rektor anstter og afskedi ger skolens ovrige medarbejdere. Bestyrelsen trffer endvidere beslutning om kob, salg og pantstning af fast ejendom, faststter storrelsen af KGs skolepenge samt trffer beslutning om ethvert andet overordnet sporgsmál om KG, som bestyrelsen selv onsker at trffe be slutning om. 4. Bestyrelsens møder Nt forste mode efter vaig til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig selv med vaig af for mand, nstformand og kasserer. Formanden vlges afbestyrelsens midte. Ved formandens forfald trder nstformanden i dennes sted. Bestyrelsen faststter selv sin forretningsorden.

4 4 stk. 3. stk. 5. stk. 6. Bestyrelsen holder møde sá ofte formanden, tre andre bestyrelsesmedlemmer eller rektor forlanger det, dog mindst 3 gange árligt. Bestyrelsesmoder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden med nødvendige bilag udsendes senest 8 dage før mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nâr mindst halvdelen afbestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem, herunder formanden eller nstformanden. Afgørelser trffes ved alminde ligt stemmeflertal. I tilf1de af stemmelighed er formandens stemme afgorende. I forman dens fravr er nstformandens stemme i ti1f1de af stemmelighed udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev I ti1flde afkonkret inhabilitet skal det pâgldende medlem trkke sig fra forhandlingerne og afstemningen. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at fa ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlem mer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Referatet fra bestyrelsesmoder udsendes til det enkelte bestyrelsesmedlem til godkendelse pa det ef terfolgende bestyrelsesmøde. Rektor, kollegieleder (daglig leder af det til KG hørende kollegium) og skolens regnskabsfø rer deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Rektor er endvidere bestyrelsens sekretr. 5. KGs regnskabsr og drift stk. 3. KGs regnskabsâr er kalenderâret. KGs drift gennemfores ved offentlige tilskud, og ved egendkning (skolepenge) efter gymnasieloven KG kan herudover modtage bidrag fra an dre. KGs midler ma alene komme KGs skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved KGs drift tilfalder KG. Bidrag til KG giver ikke ret til nogen del af KGs for mue eller til udbytte af nogen art. Bestyrelsen skal forvalte KGs midler til storst mulig gavn for KG og skal tage skyldige oko nomiske hensyn. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven og ma ikke anbringes pa konti my., som andre end KG har rádighed over. Rektor er daglig leder for KG og er ansvarlig for KGs virksomhed over for bestyrelsen. Rek tor har det pdagogiske ansvar for KGs undervisning og eksaminer over for undervisnings ministeren. stk. 5. Rektor har ret til at disponere over KGs midler inden for det afbestyrelsen godkendte bud get. Rektor indgàr aftaler, der er nodvendige for KGs drift.

5 efter 5 6. Tegningsret KG tegnes enten af bestyrelsens formand og rektor i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens nstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke medde les prokura, jf. 7, stk. 1, pkt. 2. i by om erhvervsdrivende virksomheder. Til køb, saig og pantstning eller andre dispositioner over KGs faste ejendomme krves underskrift af mindst 3 af bestyrerens medlemmer, herunder formanden og nstformanden. 7. Vedtgtsnd ringer og ned IggeIse stk.2. stk. 3. stk. 5. Til ndring af denne vedtgt krves, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Dog krver ndring af 1, stk. 3 og 4 en majoritet pa 75% afbestyrelsens medlemmer. iendring i vedtgterne krver samtykke fra undervisningsministeriet. Beslutning om ned1gge1se af KG i tilf1de, hvor det ikke skyldes bortfald afundervis ningsministeriets godkendelse, eller hvor en fortstte1se af KG eller en del af denne ikke er i overensstemmelse med gldende retsregler, kan kun trffes efter vedtagelse pa to bestyrel sesmøder mellem hvilke, der skal vre afholdt ekstraordinrt ársmøde med lejlighed til en fri drøftelse og tilkendegivelse af stillingtagen til spørgsmâlet om opløsning. Ved det sidste af disse moder krves, at mindst 6 af bestyrelsens medlemmer stemmer for KG s ned1ggelse. Ophører KG med at drive skolevirksomhed efter formàlsbestemmelsen, skal den ned1gges. Ved beslutning om nedlgge1se af KG pâhviler det bestyrelsen umiddelbart at orientere ele verne og forldre til elever om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor samt at give Undervisningsministeriet meddelelse om KGs ned1ggelse. Bestyrelsen skal endvidere on entere Undervisningsministeriet, hvis KG standser sine betalinger, begres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at KGs virksomhed ma indstilles. Bestyrelsen trffer beslutning om, at eventuelle overskydende midler med Undervisnings ministeriets godkendelse al gld og tilskud fra henholdsvis Ringkøbing Kommune og Ringkøbing Amtskommune i den udstrkning sádanne tilskud bovmssigt kan krves tilbagebetalt - anvendes til skoleformàl, herunder fortrinsvis skoleformâl med et kristent livssyn, der kan indeholdes j 1, stk. 3 og 4, og som støttes gennem by om uddannelsen til studentereksamen ebber by om friskober og private grundskoler m.v. I ti1f1de af KG s nedbgge1se har bestyrebsen ansvaret for bevarelsen afaktiverne og for, at den okonomiske opgorebse i anledning af KGs nedbggebse foretages efter gbdende regler, samt at KGs nettofonmue anvendes i overensstemmebse med vedtgten. Bestyrebsen skab fungere videre, indtil den økonomiske afvikbing af skobens aktiver og passiver er tilende bragt efter gbdende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmebse med vedtgten. 8.

6 6 Arsmøde Bestyrelsen afholder hvert ár i oktober et ârsmode med følgende dagsorden, der skal udsen des til skolekredsens medlemmer senest 3 uger før affioldelsen. Med udsendelsen skal følge en opfordring til at opstille kandidater til valget til bestyrelsen: 1. Vaig af dirigent 2. Bestyrelsesformandens beretning 3. Rektors beretning 4. Frem1gge1se afrevideret regnskab 5. Fri droftelse af KGs virksomhed 6. Vaig afbestyrelsesmedlemmer (kandidatforsiag skal vre bestyrelsens formand i hnde senest 1. september med henblik pa bestyrelsens godkendelse af kandida ters valgbarhed, jf. 1 og 2). 7. Eventuelt. 9. Ikrafttrden Denne vedtgt trder i kraft ved Undervisningsministeriets godkendelse. Vedtaget p bestyrelsesmødet den 28. marts 2007 / K.Lund formand Prtegrdsvej 1 J. Kristnsen H.W.Lomborg / Bredgede 120, SkJ em) Kirkebrovej 7, Braiming Pnsager B.R.Mikkelsen Agerbjerg 22, Hen ing N. KousgaaiI Nstformand Nørreuark 17, L1TIk1oster Lange Müilers 12, Herning U N D E RN I N G S MINISTERIET nstitutioflsstyrelsefl Vedtgterfle godkendes for sâ vidt angár bestemme rfle om sk 4ens styrelse og oko ; ske for c i fl t 2. f\ o&7

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere