UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven"

Transkript

1 UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, som ændret ved lov nr af 18. december 2012, 18, omhandler, hvordan og på hvilke vilkår kommunerne kan fremme udrulning af højhastighedsbredbånd med et erhvervsudviklingsformål. I regeringsudspillet Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark fremgik bl.a., at Regeringen vil give kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen i dag er mindre god. Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunernes institutioner. Kommuner kan med hjemmel i erhvervsfremmeloven stille dækningskrav, hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet, og den erhvervsrettede del af projektet altid udgør en større del af det samlede projekt. Konkret kan det ske ved, at kommunerne, i forbindelse med indkøb til f.eks. egne medarbejdere, folkeskoler og plejeboliger, stiller krav i udbuddet om, at de selskaber, der byder på opgaven, også skal tilbyde bredbåndsdækning i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god. I regeringsudspillet fremgik det videre, at det vil blive undersøgt, hvordan kommunerne kan gives bedre muligheder for at fremme bredbånd, f.eks. ved at stille passiv IKT-infrastruktur til rådighed, herunder nedlægning af tomrør mv. i backboneinfrastrukturen. Kommuner kan med hjemmel i erhvervsfremmeloven endvidere etablere og stille passiv infrastruktur til rådighed, hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet, og den erhvervsrettede del af projektet altid udgør en større del af det samlede projekt. Konkret kan det ske ved, at kommunen etablerer f.eks. tomrør eller en mast som en erhvervsudviklingsaktivitet, og at infrastrukturen derefter stilles til rådighed for alle udbydere på markedet.

2 2/7 2. Erhvervsfremmelovens formål Formålet med erhvervsfremmeloven er således: 1. Formålet med denne lov er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globalisering ved anvendelse af foranstaltninger, der sigter mod 1) at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel, 2) at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt, 3) at fremme den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse, 4) at styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling og 5) at udvikle samarbejdet mellem offentlige myndigheder og de private erhverv om erhvervsudvikling. Adgang til højhastighedsbredbånd er blevet et grundlæggende vækstvilkår. Aktiviteter med henblik på at forbedre virksomheders adgang til højhastighedsbredbånd har derfor et klart erhvervsudviklingssigte. 3. Kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter i forhold til bredbånd Erhvervsfremmeloven fastsætter følgende: 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Stk. 2. Aktiviteterne skal iværksættes i overensstemmelse med 9, stk. 4 og 6. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder. Af bemærkningerne til 13, stk. 1 fremgår det, at erhvervsudviklingsaktiviteterne bl.a. kan være indenfor digital infrastruktur. For aktiviteter omfattet af erhvervsfremmeloven gælder det som udgangspunkt, at en erhvervsudviklingsaktivitet, der udnyttes til erhvervsformål, ikke samtidig kan anvendes til private formål. Digital infrastruktur har dog en særstilling i denne sammenhæng, idet den f.eks. kan fællesudnyttes i de centrale og mellemcentrale dele af nettet. Virksomheder-

3 3/7 nes adgang til bredbåndsnet, som udrulles til erhvervsudviklingsformål, vil ikke forhindre borgerne i at benytte samme net. Hovedformålet med aktiviteten skal være erhvervsfremme. Den erhvervsrettede del af aktiviteten skal således altid udgøre en større del af det samlede projekt. F.eks. kan et område være hjemsted for både virksomheder og husstande, og husstandene kan dermed få gavn af udrulningen af bredbånd, der er rettet mod virksomhederne i området. Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal endvidere være i overensstemmelse med lovens 9, stk. 4 og 6: 9. [ ] Stk. 4. De erhvervsudviklingsaktiviteter, som iværksættes af regionen, jf. stk. 1, skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i de pågældende regioner. Stk. 5. [ ] Stk. 6. De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Udrulning af bredbånd skal dermed være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet, og aktiviteten må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Kommuner er underlagt de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Ifølge disse er det ikke en kommunal opgave uden lovhjemmel at drive virksomhed med fortjeneste for øje. Kommuner vil derfor f.eks. ikke have mulighed for uden lovhjemmel at drive televirksomhed, dvs. at kommuner ikke må udbyde bredbåndsnet eller bredbåndstjenester i konkurrence med private udbydere. Hvis kommuner vil fremme udrulningen af højhastighedsbredbånd med et erhvervsudviklingsformål, kan det overordnet set enten ske ved, at kommunen køber dækningen, eller ved at kommunen selv udruller passiv infrastruktur. To eksempler på dette gennemgås i det følgende (Afsnit 4 og 5). Andre varianter kan være mulige. 4. Udbud om fremme af bredbåndsdækning Kommuner indkøber jævnligt bredbåndsforbindelser til kommunale institutioner og medarbejdere. I den forbindelse kan kommunerne stille krav om, at et selskab skal have en grad af nødvendig dækning til varetagelse af kommunale opgaver som eksempelvis sundhedspleje og hjemmearbejdspladser. Denne mulighed for at stille dækningskrav følger af kommunernes almindelige adgang til at foretage indkøb til eget brug.

4 4/7 I forbindelse med gennemførelsen af et EU-udbud om indkøb af bredbånd til kommunens egne institutioner, medarbejdere m.v. kan kommuner tilføje et krav eller en option, om at leverandører samtidig forpligtiger sig til at levere bredbåndsdækning som en erhvervsudviklingsaktivitet i medfør af erhvervsfremmelovens 13, stk. 1. I udbuddet skal det defineres, indenfor hvilket geografisk afgrænset område - indenfor kommunen - bredbåndsdækningen skal leveres, da det er en forudsætning, at adgang til højhastighedsbredbånd konkret vurderes at kunne fremme erhvervsudviklingen. Områderne skal være afgrænsede men kan udgøre større områder såvel som meget små områder, f.eks. delområder udlagt til erhvervsformål, landbrugsområder eller andre relevante opdelinger. En kommune kan dermed bl.a. gennemføre et udbud, som vil stille krav om mulighed for tilslutning til højhastighedsbredbånd i forhold til f.eks. landbrugsvirksomheder i tyndtbefolkede dele af kommunen eller i et nærmere udpeget kvarter eller landsby, hvor der er blandet erhvervsmæssig udnyttelse og private bopæle. Et område kan ikke udpeges, hvis der ikke sagligt kan argumenters for, at der dermed igangsættes en erhvervsudviklingsaktivitet indenfor erhvervsfremmelovens anvendelsesområde. Kommunen bør også være opmærksom på, at EU s statsstøtteretningslinjer stiller krav om, at et område ikke kan udpeges, hvis der eksisterer højhastighedsbredbåndsinfrastruktur i området, eller hvis der er konkrete planer om udrulning på kommercielle vilkår i området indenfor tre år. Hensynet med retningslinjerne er at forhindre konkurrenceforvridning, hvilket også er et krav efter erhvervsfremmeloven. Kommunen skal uanset om statsstøtteretningslinjerne finder anvendelse i det konkrete udbud undersøge den eksisterende infrastruktur og den planlagte udrulning, inden der træffes afgørelse om udpegning af områder, som kan indgå i udbuddet. Dette skal sikre, at erhvervsudviklingsaktiviteten ikke er konkurrenceforvridende på bredbåndsmarkedet. Det vil være op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke bredbåndshastigheder, der er behov for af hensyn til erhvervsudviklingen, men som udgangspunkt vil der skulle være tale om højhastighedsbredbånd også kaldet NGA-net, dvs. at infrastrukturen skal kunne levere stabile hastigheder på mindst 30 Mbit/s download. Et kommunalt udbud i medfør af erhvervsfremmeloven, hvori der stilles krav om dækning med højhastighedsbredbånd, skal dermed samlet set: a. Have et erhvervsudviklingssigte i forhold til en åben kreds af erhvervslivet i kommunen. Den borgerrettede del af aktiviteten skal fastsættes ud fra et konkret skøn i det enkelte projekt, men den erhvervsrettede del skal altid udgøre en større del af det samlede projekt. b. Være en del af et EU-udbud om indkøb af bredbånd til kommunens egne institutioner, medarbejdere m.v.

5 5/7 c. Være rettet mod at stille funktionelle krav f.eks. til minimumshastigheder og ikke til anvendelse af en given teknologi. d. Indeholde en afgrænsning af indsatsområdet. e. Ikke fortrænge kommercielle investeringer ved at sikre, at der ikke eksisterer eller planlægges udrulning af højhastighedsinfrastruktur i området. 5. Etablering af passiv infrastruktur En kommune kan udrulle kommunalt ejet passiv infrastruktur - typisk i form af tomrør eller en mast - som en erhvervsudviklingsaktivitet efter erhvervsfremmelovens 13, jf. ovenfor. Etablering af passiv infrastruktur kan nedbringe omkostningerne ved at udbygge højhastighedsbredbåndsnet, idet f.eks. graveomkostningerne reduceres markant. En nedbringning af omkostningerne for udrulning vil fremme bredbåndsselskabernes incitament til at udrulle i området og kan ligeledes begrænse prisen for tilslutning til højhastighedbredbånd i området. Formålet med etablering af passiv infrastruktur som en erhvervsudviklingsaktivitet er at forbedre virksomheders adgang til højhastighedsbredbånd. Som nævnt i afsnit 3 kan kommuner ikke drive televirksomhed. Kommunen kan dermed ikke udbyde en aktiv IKT-infrastruktur. Kommunen kan derimod godt etablere passiv infrastruktur og stille den til rådighed for markedet. På samme måde som for dækningskrav gælder det, at hovedformålet med aktiviteten skal være erhvervsfremme. Den erhvervsrettede del af aktiviteten skal således altid udgøre en større del af det samlede projekt. Passiv infrastruktur er i denne sammenhæng komponenter, der benyttes ved etablering og drift af bredbåndsnet, og som ikke aktivt medvirker til enten at overføre, lagre eller behandle kommunikation i bredbåndsnettet, men som alene udgør passive, fysiske rammer for bredbåndsnettet. Eksempler på passiv infrastruktur er således: tomrør, kabelkanaler, rør, mandehuller, kabinetter, pæle, master, antennepositioner og bygninger. For at sikre at erhvervsudviklingsaktiviteten ikke er konkurrenceforvridende på bredbåndsmarkedet, skal den etablerede passive infrastruktur stilles til rådighed for alle udbydere på markedet på ikke-diskriminerende vilkår, dvs. at kommunen skal tilbyde alle udbydere, der ønsker adgang til den passive infrastruktur, samme vilkår. I det omfang det er teknisk muligt, skal den udrullede passive infrastruktur give mulighed for at flere udbydere kan benytte infrastrukturen. Udbydere skal betale markedspris for adgangen til at benytte infrastrukturen. En kommunal etablering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur skal dermed:

6 6/7 a. Have et erhvervsudviklingssigte i forhold til en åben kreds af erhvervslivet i kommunen. Den borgerrettede del af aktiviteten skal fastsættes ud fra et konkret skøn i det enkelte projekt, men den erhvervsrettede del skal altid udgøre en større del af det samlede projekt. b. Stilles til rådighed for alle udbydere på markedet på ikkediskriminerende vilkår og til markedspris. c. I det omfang det er muligt give mulighed for, at flere udbydere kan benytte infrastrukturen. d. Ikke fortrænge kommercielle investeringer ved at sikre at der ikke eksisterer eller planlægges udrulning af højhastighedsinfrastruktur i området. 6. Forholdet til statsstøttereglerne Europa-Kommissionen har fastsat retningslinjer 1 for, hvornår et projekt om udrulning af bredbånd anses som statsstøtte, herunder hvilke undtagelser der gælder. Kommuner skal sikre sig, at den valgte model overholder disse retningslinjer. Det gælder både i forhold til den udbyder, der udruller nettet eller den passive infrastruktur, samt i forhold til de enkelte virksomheder, som bruger nettet. Såfremt et udbud eller en etablering af kommunalt ejet passiv infrastruktur som nævnt ovenfor anses som statsstøtte, vil gennemførelse af erhvervsudviklingsaktiviteten kræve godkendelse fra Europa- Kommissionen. 7. Forholdet til udbudsreglerne Såfremt kommuner skal gennemføre et udbud, som nævnt ovenfor, skal det sikres, at reglerne for gennemførelse af udbud overholdes. EU s udbudsregler og de nationale regler skal helt overordnet sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst. Vejledning om udbud kan fås hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 8. Tilsyn og vejledning Statsforvaltningen fører efter reglerne i lov om kommunernes styrelse tilsyn med, at kommuner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om erhvervsfremme. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage eller har taget stilling til den pågældende sag. 1 Meddelelse fra Kommissionen om EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet (2013/C 25/01).

7 7/7 Statsforvaltningen beslutter af egen drift, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen har dog pligt til at undersøge en sag, hvis der for tilsynsmyndigheden foreligger oplysninger, der giver en vis sandsynlighed for, at der foreligger en ulovlighed af ikke bagatelagtig karakter. Erhvervsstyrelsen kan som ressortmyndighed for lov om erhvervsfremme afgive vejledende udtalelser. Den endelige fortolkning af lovgivningen henhører under domstolen.

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune

Statsforvaltningens brev til en advokat. Wifi i Albertslund Kommune Statsforvaltningens brev til en advokat Wifi i Albertslund Kommune 03-02- 2015 Som advokat for Albertslund Kommune rettede du i breve af 6. maj 2013 og 10. september 2013 henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S:

Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC. Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: Statsforvaltningens brev af 15. juli 2008 til TDC 15-07- 2008 Vedr.: Aabenraa Kommunes partnerskabsaftale med ESS Bredbånd A/S: TDC har i skrivelse af 17. februar 2006 anmodet det daværende Statsamtet

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv.

Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. Statsforvaltningen brev af 15. juli 2008 til advokaten for en række lokale antenneforeninger mv. 15-07- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-10094 Varde Kommunes partnerskabsaftale med Syd Energi: De har på vegne

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Forslag. Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Fremsat den 29. maj 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017)

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Januar 2015 Aftalens parter Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby Tlf.nr. (+45) 59 66 66 66

Læs mere