Grundejerforeningen Store Vangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Store Vangen"

Transkript

1 Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013 (vedlagt), samt kontingentfastlæggelse. 6. Valg til bestyrelsen: i. Martin Nørgaard (Genopstiller). ii. Søren Holmstoel (Genopstiller). iii. Lars Bünemann (Genopstiller ikke). 1. Valg af revisorer. 2. Valg af revisorsuppleant. 3. Eventuelt. Ad 1. (Valg af dirigent) Formanden (FM) bød velkommen, og forslog Bo Gade som dirigent. Denne blev valgt med applaus og konstaterede forsamlingen lovligt indkaldt, og gav herefter ordet til formanden. Ad 2. (Bestyrelsens beretning) Formandens Beretning: Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Larsen som formand, Martin Nørgaard som kasserer, Søren Holmstoel som sekretær, Lars Bünemann og Kristian Krogsgaard Andersen som menige medlemmer. Bestyrelsesmøder Vi har i perioden holdt 4 bestyrelses møder, og i lighed med de sidste par år har alle kunnet se dem på vores hjemmeside.

2 Skt. Hans Undertegnede var ikke selv til stede og kan derfor ikke aflevere en stemningsrapport, men jeg har hørt at aftenen gik som den skulle. Når vi i slutningen af maj samler vi brænde sammen, lægger vi i den forbindelse nogle af risene ned i hullet til det nye bål. Bestyrelsen vil godt opfordre til at man også fra sidst i maj lægger sit brandbare haveaffald hen i hullet, så vi har et nyt bål til Skt. Hans. Udtynding af træer ved Dalvang stien Kommunen indledte, i efter året 2011 en udtynding af træer på Dalvangsstien med et godt resultat, på grund af underbemanding og presserende opgaver andre steder er arbejdet ikke færdiggjort, men vil blive det når kommunen får tid. Skoven mellem Højvangen og Kirkestien Der har verseret en mindre strid mellem grundejerne på Kirkestien og STVG, som går på, at nogle grundejerne på Kirkestien, mener at de i sin tid har fået tilskødet skoven. Man mener derved at have ret til skoven med hensyn til evt. træfældning/skovpleje. Under denne pludseligt opståede trang til at have hoved- og halsret over skoven, ligger selvfølgelig det faktum, at skoven efterhånden er blevet for høj, for dem der bor umiddelbart nord for den, og også for en del andre beboere nord og øst for skoven. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at der også er beboere i Kilden GF, der er tilfredse med skoven som den er, præcis som beboerne på Højvangen. Mht. ejerforholdet af skoven, har vi i STVG dokumenter, som omtaler en oprydning i områdets matrikelnumre i 1974, hvor skoven ændrer matrikel nr. fra 8 til 2, og dermed får samme nr. som resten af vores område. Denne ændring er også den, som fremgår af alle af os kendte planer og tegninger. Vi er også registreret som ejer hos kommunen og i BBR registret. Vi har meddelt Kilden GF, forholdene, som vi mener de er, men samtidigt gjort det klart, at vi selvfølgelig vil se positivt på en samlet henvendelse fra Kilden GF om evt. udtynding af skoven. Vi har i den forbindelse haft en af kommunens skovteknikere til at vurdere, hvad der evt. kunne gøres for at skoven ville bevare sin profil samtidig med, at man kunne få en mere lys og levende skov til gavn for dyr planter og skovens naboer. Kommunen vurderer at mellem 70 og 80 % af træerne skal fældes, hvorefter skovbunden vil blive grøn og nye træer og planter vil vokse frem med større biodiversitet til følge. Det er vigtigt at understrege, at evt. udtynding af skoven, kun iværksættes ved enighed mellem grundejerforeningernes bestyrelser, samt at der kan opnås enighed om, at arbejdet forbliver uden udgifter for STVG. Klipning af stier Vi har klippet stierne de sædvanlige 9-10 gange, Martin har opbevaret maskinen her i vinter, som han plejer, og sørger for at den er serviceret og klar til en ny sæson. Klipning af friareal Klipning af friarealet, foregik sidste år i uge 30 ligesom i 2011, fordi vi ved at klippe området så tidligt, ville forsøge at få bugt med tidslerne. Vi er spændt på at se om det er lykkedes. I 2013, går vi tilbage til det oprindelige klippemønster, dvs. midt i september. Som det fremgår af regnskabet blev klipningen endnu billigere end den var i Det skyldes at vi indgik en aftale med Gunnar Bielefeldt om, at hvis vi kunne klippe kirkens areal mod vest inden for samme døgnleje, ville Gunnar betale hele dieselforbruget, og det lykkedes.

3 Skovdag Også i år, lige efter jul, inviterede vi til en besigtigelses tur på friarealet, med det formål at udpege og fordele de træer og buske der skulle fældes. 7 interesserede mødte op til besigtigelsesturen, og træet blev fordelt mellem 4 af deltagerne, med beskeden om, at visse deadlines med hensyn til fældning og oprydning skulle overholdes. Indtil videre er alt gået som planlagt. Vi mangler at samle træet ind, hvilket finder sted i løbet af den næste måned. Risene og grenene er lagt i skovbrynene. Vi forventer, at nogle af dem vil blive flyttet til skt. Hans bålet i forbindelse med indsamling af træet. Vi er i øvrigt godt med, med hensyn til at pleje vores skovbryn, og derfor er det ikke sikkert at der bliver et tilsvarende arrangement i 2014, men at vi muligvis springer et år over. Containerordning Opsætning af container til haveaffald i efterårsferien blev en stor succes og gentages helt sikkert i uge 42, Selv om vejret var det værst tænkelige med regn og blæst, blev containeren fyldt til bristepunktet. Beplantningshøjder Der er i området flere grundejere, der har træer, der er for høje i forhold til det, der er foreskrevet i deklarationen for området 7. Ii deklarationen står der, at beplantningens højde max må være 3-3,5 m. bortset fra enkelte fritstående træer. Med fritstående træer menes, træer hvis grene ikke rør hinanden, (bestyrelsens fortolkning). Jeg skal hermed opfordre til, at man får lovliggjort sine træer. Udsigtskilen Der er i årets løb ikke sket ændringer i forhold til orienteringen på sidste generalforsamling, og det betyder, at knolden syd for Dalvangen 9 fortsat er fredet, efter aftale mellem Dalvangen 9 og Mikael Jentz. Rresten af arealet vil blive vedligeholdt løbende af kommunen. Velkomstskrivelse Vi har besluttet at vi vil lave en velkomstskrivelse/pakke til nye beboere i området, det er ikke effektueret endnu, Søren har opgaven. Bredbånd Vi har haft møde med en repræsentant fra Bredbånd Nord. Mødet blev indledt med en præsentation af Bredbånd Nords tilbud om opkobling mod deres tjeneste. Uforpligtende leveranceaftale blev underskrevet af Bestyrelsen. Foreningen og dens medlemmer er dog ikke forpligtiget økonomisk, juridisk eller på anden vis. Tilslutningsmulighed vil være mulig fra sommeren (juni) Grundejerforeningens medlemmer bliver således, på baggrund af grundejerforeningens medlemsliste, kontaktet pr. brev direkte af Bredbånd Nord (Waoo) med et uforpligtende tilbud. Havebladet Vi beklager at der har været huller i Havebladets cirkulation i sidste del af Det håber vi at kunne råde bod på i år. Alle nye beboere får bladet tilbudt og marts nummeret er i cirkulation. Hvis noget savner et nr. kan man henvende sig til formanden. Områdets nye beboere får tilbudt bladet

4 med marts nummeret, og kan så melde fra, hvis man ikke vil have det mere. Hvis nogle af områdets andre beboere ønsker bladet, kan de henvende sig til formanden. Hastigheden på vejene. Kristian har udformet et forslag, til en opfordring, til områdets beboere, til at reducere hastigheden på vejen. Opslaget er rundelt i foreningens område. Vejenes vedligeholdelsesstandard Foreningen har skrevet til kommunen om vejenes efterhånden ringe vedligeholdelsesstand. Vi har endnu ikke fået tilbagemelding herom. Bemærkninger til beretningen: Gunddag Gregersen bemærkede vedr. fældning af træer i området, at en del træer (graner) stod i området bag deres grund. FM bemærkede at disse godt kunne vedtages fældet efter samme model for skovpasning som i foreningens samlede areal. Chris Sørensen bad om præcisering af det nævnte skovareal, og bemærkede at naboforeningen i deres referat i september refererede, at denne nu anså arealet for værende tilhørende St. vangen grundejerforening. Ad 3. (Foreningens regnskab) Foreningens årsregnskab for 2012, blev gennemgået og godkendt, efter en kort drøftelse om græsklipning. Ad 4. (Indkomne forslag) Ingen indkomne forslag er modtaget. Chris Sørensen forslog på forsamlingen, at nye beboere præsenterede sig ved forsamling. Der udspandt sig herefter en kort præsentation af alle de fremmødte. Ad 5. (Budget 2013, samt kontingentfastlæggelse) Budgetforslaget for 2013 blev fremlagt, med forslag om uændret kontingent. Der var ingen indvendinger mod kontingentets fastholdelse, og ej heller imod budgettet som herefter blev godkendt. Ad 6. (Valg til bestyrelsen) Martin Nørgaard blev genvalgt. Søren Holmstoel blev genvalgt. Ole Simonsen (Vangensvej 30), blev valgt. Ad 7. (Valg af revisorer) Louise Lund blev valgt som bestyrelsessuppleant, med applaus. Ditte Sørensen blev ligeledes valgt med applaus Louise Lund blev valgt som revisor, med applaus

5 Ad 8. (Valg af revisorsuppleanter) Liz Weeke blev genvalgt som revisorsuppleant, med applaus. Ad 9. (E.v.t.) En drøftelse om træernes maksimalt tilladte højde udspandt sig, og det blev fastslået at FM bemærkninger i bestyrelsens beretning, vedr. henstillingen om at overholde reglerne om træernes højde, kom i referatet. FM fastslog, at såfremt enkelte beboere havde problemer med naboernes træers højde, var det i udgangspunktet beboernes eget ansvar selv at rejse forholdet for disse. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, med tak til bestyrelsen og særligt til Lars Bünemann, som træder ud. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede af med øl, vand og smørrebrød. På bestyrelsens vegne SØREN HOLMSTOEL sekretær

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Gyvelhøj

Grundejerforeningen Gyvelhøj Grundejerforeningen Gyvelhøj Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med rundgang på fællesarealerne søndag den 16. juni 2013 kl. 11 Vi mødes på parkeringspladsen kl. 11 og tager så en rundgang

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård

Referat af ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Dybdalgård 1. Valg af dirigent og referent Niels Hofman, dirigent Annette Poulsen, referent Referat af ordinær generalforsamling den 30.03.2011 i Grundejerforeningen Dybdalgård 2. Formandens beretning Beretningen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere