Gruppeorganiseret arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeorganiseret arbejde"

Transkript

1

2 Gruppeorganiseret arbejde

3

4 Hans Hvenegaard, Helge Jessen & Peter Hasle Gruppeorganiseret arbejde På vej mod bedre arbejdsmiljø og konkurrenceevne? Frydenlund

5 Gruppeorganiserret arbejde På vej mod bedre arbejdsmiljø og konkurrenceevne? 1. udgave, 1. oplag, 2003 Forfatteren og Frydenlund grafisk ISBN Grafisk tilrettelæggelse: Klaus Frederiksen Grafisk produktion: DELOtiskarna, Slovenien Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Denne bog er blevet mulig via projekterne Sociale og velfærdsmæssige kon se kvenser af udvikling af de menneskelige ressourcer i arbejdet (SARA) fi nan sieret af Forskningsministeriet og Psykosociale arbejdsmiljøkonsekvenser af gruppeorganiseret arbejde et litteraturstudie støttet af Ar bejdsmiljørådets Service Center. Der skal ligeledes sendes en tak til gode kolleger i og uden for CASA Cen ter for Alternativ Samfundsanalyse for kommentarer og kritiske bemærkninger. Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25, København K. Tlf Frydenlund grafisk Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf fax

6 INDHOLD Indhold 1 Indledning 7 2 Anvendelse af gruppeorganiseret arbejde som organisationsform Udbredelsen af gruppeorganiseret arbejde Motiver til etablering af gruppeorganiseret arbejde 17 3 Selvstyre i gruppeorganiseret arbejde Områder for selvstyre Dybden af selvstyre beføjelser eller ansvar En udvidet model for selvstyre i grupper Selvstyre i den anvendelsesorienterede litteratur om gruppeorgani seret arbejde 37 4 Gruppens indre liv Ledelsesfunktioner i gruppen Beslutningsprocessen i grupperne Gruppedynamik og -relationer 50 5 Indførelse af gruppeorganiseret arbejde Forholdet til hele virksomhedsorganisationen Forskellige strategier bag gruppeorganisering 64 6 Psykosociale arbejdsmiljøfaktorer i det gruppeorganiserede arbejde Kvalifikationskrav 69 5

7 GRUPPEORGANISERET ARBEJDE 6.2 Arbejdsmængde, -tempo og -pres Social støtte Meningsfuldhed og identitet Udviklingsmuligheder 76 7 Psykologiske og sociale konsekvenser af gruppeorganiseret arbejde Stress og psykiske symptomer Arbejdsglæde Sociale konsekvenser Marginalisering og udstødning 83 8 Gruppeorganiseret arbejde og virksomhedsøkonomi Gruppeorganiserings betydning for omkostninger og produktivitet Produktionsgrupper set i et konkurrencestrategisk perspektiv 95 9 Gruppeorganisering som strategi for et bedre arbejdsliv Virksomhedsstrategier og gruppeorganiseret arbejde Det psykosociale arbejdsmiljøs Janushoved Vejen til det gode gruppeorganiserede arbejde 109 Litteratur 113 Bilag 125 6

8 INDLEDNING 1 Indledning tyrer selv produktionen er én blandt mange overskrifter i aviser og Sfagblade i disse år. Fra Skive til Holeby, fra Esbjerg til Rønne stiller ledere og medarbejdere hinanden spørgsmålet, om man skal indføre gruppeorganiseret arbejde. Selvstyrende grupper, team, medstyrende grupper, selvbærende grupper, eller hvad de kaldes i den enkelte virksomhed, er på mode. Managementkulturens modeluner er for en tid stoppet op ved gruppeorganiseret arbejde. Medarbejdere og fagforeninger ser muligheden for at få større selvstændighed i arbejdet og et mere varieret arbejde, som kræver anvendelse af flere sider af den menneskelige natur fysisk, psykisk og socialt. I løbet af de seneste mange års satsninger i arbejdslivet på De menneskelige ressourcer, Det udviklende arbejde, Lærende organisationer eller Fleksibelt arbejde har gruppeorganiseret arbejde haft en central placering. Det gruppeorganiserede arbejde er i vækst. Derom er der ingen tvivl. Der er der i mod stor uenighed om, hvor omfattende en andel det gruppeorganiserede ar bejde har på arbejdspladserne. Ideen om, forsøg med og forskning i selvstyrende grupper har eksisteret i de seneste 50 år. I nogle perioder mere højlydt end andre. Ikke mindst i perioder, hvor der har været fuld beskæftigelse, har nye mere humane ar bejdsorganisatoriske forslag været på dagsordenen i erhvervslivet. I begyn delsen af 1970 erne var der flere forsøg i industrien. I slutningen af 1980 erne og begyndelsen af 1990 erne kom den offentlige sektor også med. Det nye årtusind har givet en fornyet og langt mere massiv og bred interesse for det gruppeorganiserede arbejde. Managementlitteraturen og konsulentfirmaerne bugner med tilbud om de gode og rigtige løsninger. 7

9 GRUPPEORGANISERET ARBEJDE Hvorfor så endnu en bog om gruppeorganiseret arbejde? Efter mange års arbejde som forsker, konsulent og udvikler i arbejdslivsog arbejdsmiljøspørgsmål hvor vi selv har været med til at argumentere for gruppeorganiseret arbejde som løsning på monotont og kedeligt arbejde, ledelsesovervågning, ansvarsløshed og ringe effektivitet ser vi behovet for to diskussioner, som ofte er fraværende i dagens diskussioner om det gruppeorganiserede arbejde: Hvad er det for et arbejdsmiljø, der skabes, når grupperne er kommet for at blive, og hvilke sundheds- og trivselskonsekvenser har det? Gruppeorganiseret arbejde er meget forskelligt. Der er gode og mindre gode måder at udforme det gruppeorganiserede arbejde på. Hvad karakteriserer disse? De selvstyrende grupper er gennem tiden blevet set som et positivt svar en god løsning på dårligt arbejdsmiljø og manglende effektivitet i produktionsprocessen. Men i og med, at det gruppeorganiserede arbejde er en realitet på mange arbejdspladser, rejser spørgsmålet sig om, hvad denne nye type arbejdsorganisering selv giver af nye arbejdsmiljøproblemer. Holdningen har været, at det entydigt er et fremskridt. Men holder det nu også? Et centralt tema i bogen er derfor: Hvad karakteriserer dette nye arbejdsmiljø, og hvilke psykiske og sociale helbreds- og trivselskonsekvenser har det for medarbejderne? I arbejdet med denne problemstilling rejser der sig en række andre centrale temaer og diskussioner. Hvad får virksomhederne og de ansatte til at ønske denne type arbejdsorganisering? Hvor udbredt er det gruppeorganiserede arbejde, når det kommer til stykket (der findes vildt overdrevne tal i omløb)? Hvad skal man være opmærksom på, når man går i gang med at etablere grupper? Hvilke mekanismer, muligheder og barrierer er der, når grupperne først er etableret og begynder at fungere og udvikle sig? Gruppeorganiseret arbejde eksisterer ikke løsrevet fra en række mere over ord nede overvejelser om virksomhedsstrategisk udvikling, arbejdsliv, kon kur ren ceevne, økonomi m.v. For at sætte det psykosociale arbejdsmiljø ind i et større perspektiv, er en del af bogen helliget en række me re overordnede diskussioner. 8

10 INDLEDNING Det andet centrale tema er derfor: Hvilke produktionsstrategiske perspektiver danner bag grund for det gruppeorganiserede arbejde? Hvordan kan man fastlægge en grup pes kompetenceniveau/selvstyreniveau? Kan det økonomisk betale sig at etablere grup pe organi seret arbejde? Hvordan er der forskel på de grupper, som etableres? De mange forskellige navne indikerer, at der er forskelle. Typisk er der stor forskel på, hvor stor kompetence selvstyre grupperne får. Der er også forskel på, hvad motiverne og visionerne er med grupperne. Er det en ny form for intensivering af arbejdet via udnyttelse af nye og andre sider af den menneskelige arbejdskraft, eller er det reelt et civilisatorisk træk med udvikling af de menneskelige potentialer gennem øget ansvar, større frihed og selvstyre. Ud over, at der indholdsmæssigt kan være forskelle på produktionsgrupper, så bruges gruppebegrebet også bredere. Man kan skelne mellem: arbejdsgrupper (produktionsgrupper), parallelgrupper (fx kvalitetssikringsgrupper), projektgrupper eller ledelsesgrupper (Cohen og Bailey, 1997). I denne bog er fokus arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er en driftsgruppe, som kontinuerlig er ansvarlig for produktion af varer, service el ler velfærdsydelser inden for aftalte rammer. Vores ønske med denne bog er at argumentere for udbredelse af Det gode grup peorganiserede arbejde ikke blot gruppeorganisering som sådan. Og vi går ikke af vejen for at diskutere de vanskeligheder, dilemmaer og mod sæt nin ger, som findes i dette. Men vores konklusion på mange års arbejde med grup peorganiseret arbejde er, at det på trods af de problemer og negative kon sekvenser, det også har både for virksomhederne og for medarbejderne er et skridt i den rigtige retning. Men det kræver rigtige valg og en tilpasnings proces over lang tid af såvel organisation, gruppe som individer. Struk tu rer og le delse skal finde nye former. Medarbejdere og ledere må arbejde hårdt med ar bejdsroller og sociale relationer. De faglige organisationer skal fin de nye må der at håndtere de nye arbejdsorganisatoriske former på. Arbejdsmarkedsinstitutionerne skal rettes til. Det kræver stor tillid og samarbejdsformå en for al le parter i virksomhederne, på arbejdsmarkedet og i de samfundsmæs sige in sti tutioner. Et fundament til denne bog er et omfattende litteraturstudie (Jessen og Hve ne gaard, 2000 og 2001) af arbejdsmiljøfaktorer ved og psyko-sociale konsekvenser af gruppeorganiseret arbejde. Gennem en større interna- 9

11 GRUPPEORGANISERET ARBEJDE tional litteratursøgning har vi ind samlet litteratur vedrørende gruppeorganiseret arbejde. Der findes mange myter og forestillinger om gruppeorganiseret arbejde, der gang på gang fremføres og videregives. Fokus i vores litteraturstudie har derfor været empiriske studier. For en mere detaljeret gennemgang af litteraturstudiets metode skal vi henvise til de to rapporter. De fleste kapitler i denne bog bygger således på empiriske undersøgelser. Undtagelsen er dog kapitlet om gruppeorganiseret arbejde og virksomhedsøkonomi og nogle af perspektiveringerne i de mere strategiske overvejelser, hvor mere teoriorienteret litteratur er blevet inddraget. 10

12 ANVENDELSE AF GRUPPEORGANISERET ARBEJDE SOM ORGANISATIONSFORM 2 Anvendelse af gruppeorganiseret arbejde som organisationsform Grupper på arbejdspladsen har eksisteret siden den tidlige kapitalisme på arbejdspladserne, hvor arbejdet ofte var organiseret i sjak (Gøth, 1981). Næsten lige så længe har denne organisationsform været diskuteret i litteraturen. En af de første og mest omtalte er Taylor (1911), som gennem tidsstudier og udbredt arbejdsdeling ville arbejdernes selvorganisering i grupperne til livs. Det lykkedes i høj grad i industrien i den første halvdel af det 20. århundrede. Det blev dog også snart påpeget, at denne organisationsform havde sine mangler, både på grund af det belastende arbejdsmiljø, og fordi arbejderne mistede motivationen til at udføre et godt stykke arbejde. Fra slutningen af 50 erne kom selvstyrende grupper til at fremstå som en løsning på dette problem. Det var først og fremmest Thorsrud og Emery (1970), som i Norge fik sat de selvstyrende grupper på dagsordenen, men i løbet af få år bredte ideen sig til Sverige og Danmark (Sekretariatet for DK s Erhvervs fond, 1970, Gulowsen, 1971, Agersnap, 1973, Tek nologisk Institut, 1978, Svensson, 1984). Grundlaget var et forsøg på at skabe et alternativ, der både kunne skabe et bedre arbejdsliv og en mere effektiv pro duk tion, i modsætning til den tayloristiske ekstremt arbejdsdelte industrielle pro duktion,. I første omgang var fokus på industrien, specielt jern- og metalindustrien, men op gennem 1980 erne og 90 erne bliver det gruppeorganiserede arbejde ud bredt inden for den offentlige sektor hjemmehjælpen, serviceassistenter, sags behandlere m.v. (Hultengren, 1991, Hjermov og Hvenegaard, 1995, Hvenegaard, 2000). Efterhånden opfattes gruppeorganisering som en selvfølgelig mulighed 11

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv

Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv Risiko og forebyggelse i det nye arbejdsliv set i et arbejdsmiljøperspektiv Hans Jørgen Limborg Arbejdslivet er under omfattende forandring, kravene til fleksibilitet øges og dermed ændres arbejdsmiljøet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Når det dårlige arbejde også er godt

Når det dårlige arbejde også er godt Når det dårlige arbejde også er godt Medarbejderperspektiver på ændret arbejdsorganisering belyst gennem udviklingsprojekter i rengøringsbranchen Ph.d.-afhandling Ida Bering Februar 2002 Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier

Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier Peter Hasle og Niels Møller De danske slagterier er kendt for et konfliktpræget forhold mellem ledelse og medarbejdere

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3:

Det nye arbejdsliv. Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og. Working Paper 3: Det nye arbejdsliv Working Paper 3: Arbejdsmiljøarbejdets nye paradigmer - Transformation i organisationer og arbejdsmiljø Af Kirsten Marie Bovbjerg, lektor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere