Undervisning i et behandlingsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning i et behandlingsmiljø"

Transkript

1 Jyderup Private Heldagsskole Undervisning i et behandlingsmiljø - glade børn lærer bedst!

2 Skolens grundidé Jyderup Private Heldagsskole er et dagskoletilbud, indeholdende en behandlingsdel og en skoledel for elever med særlige special- og socialpædagogiske behov. Til skolen er knyttet et tilbud om SFO. Jyderup Private Heldagsskole er en skole, hvor behandling, pædagogik og læring udgør en helhed. Skolen har rod i dansk friskoletankegang med idealet om det hele menneske og Gardners teori om de mange intelligenser. Skolen er en oplysende skole og således ikke-religiøs og udogmatisk. Skolen er en friluftsskole med mange udeaktiviteter, der afvikles i nærområdets bredspektrede natur. Skolens overordnede mål er den enkelte elevs personlige udvikling - som individ og som en del af samfundet. 2 Jyderup Private Heldagsskole

3 Skolens fysiske rammer Skolen er placeret på Slagelsevej i Jyderup - lige overfor Skarridsø og Delhoved Skov. Fællesgruppen rummer alle skolens elever, og her starter skoledagen for alle med morgensang. Der undervises både i denne gruppe, basisklasser og mindre hold med mulighed for eneundervisning. Skolen er i forhold til almindelige folkeskoler lille og overskuelig, hvilket særligt er en fordel for de elever, der har brug for et mindre og trygt miljø. Vi råder over 3 bygninger med omkring 800 m2 gode faciliteter. Vi har et multirum med køkken, musiklokale, 4 klasselokaler, kontor, værksteder, bibliotek og et 100 m2 moderne lokale til de naturfaglige fag. Den omkringliggende natur, bestående af sø, skov, plantage og stisystemer, danner rammen om skolen. På selve skolens område har vi 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svævebane, klatrevæg, mooncars samt bålplads, hvor vi ind imellem laver mad. Vi har også dyrehold med høns og kaniner. Skolen har 4 kanoer og 8 havkajakker med tilhørende specialudstyr, som vi forår, sommer og efterår bruger til oplevelser, forsøg og fi skeri. Flere fra personalegruppen er uddannet til at have med børn at gøre på vandet. Skolen har egen minibus, som vi bruger, når vi tager på udfl ugter. Jyderup Private Heldagsskole 3

4 Målsætning for Jyderup Private Heldagsskole Jyderup Private Heldagsskole er et undervisnings- og dagbehandlingstilbud fra børnehaveklassealderen til og med 16 år (udviklingsalder). Vores tilbud henvender sig til elever med koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, der kan have baggrund i arv, miljø og sociale problematikker. Der arbejdes med særligt tilrettelagt undervisning og behandling. Målgruppen er: Behandlingskrævende elever med begrænsede intellektuelle ressourcer. Elever med ADHD og Asperger. Elever med sociale problemer. Elever med utryghedsfølelse i større grupper. Elever med følelsesmæssige problemer. Elever med indlæringsvanskeligheder, herunder dysleksi. Elever med manglende koncentration. Elever med motoriske problemer. Elever med mindre organiske eller genetiske dysfunktioner. Målsætningen er: At tilbyde en struktureret hverdag. At stimulere og undervise efter den enkelte elevs behov og udvikling. At tilstræbe et normaliseret skoleforløb. At udføre et tæt samarbejdsforløb med forældre/værge, psykologer og sagsbehandlere. At undervisningsaktiviteterne så vidt muligt bærer præg af friluftsliv og udendørsaktiviteter. At der for den enkelte elev udfærdiges halvårlige statusrapporter indeholdende opdaterede handleplaner. 4 Jyderup Private Heldagsskole

5 Undervisningsdel og behandlingsdel Undervisningsdelen og behandlingsdelen fungerer som en integreret helhed, hvor behandlingen af eleverne er en forudsætning for, at læring og undervisning kan fi nde sted. Undervisningens form bygger på en vekselvirkning mellem det kendte og det udfordrende. Således er undervisningen delt op i tre dele: Den faglige del: Fagene er dansk, matematik, engelsk, natur/teknik eller fysik, musik, friluftsliv, emneundervisning og idræt. Vi tilbyder endvidere undervisning i tysk, hvis dette ønskes. Eleverne arbejder i fællesgruppen, basisklasser, mindre hold og enkeltvis - altid med differentieret støtte og materialer. Øvrige skolefag tilgodeses gennem temaarbejde og aktiviteter. Fagene optræder i skiftende perioder på skemaet. Jyderup Private Heldagsskole 5

6 Den aktive del: Til friluftslivet og udeaktiviteterne anvendes den omkringliggende natur med dens mange muligheder. Vi har cykler, kanoer og kajakker. Svømmeundervisning er en del af det ugentlige tilbud. Vi lægger stor vægt på fysisk aktivitet og inddragelse af naturen, når eleverne skal lære. I naturen udfordres og trænes elevernes motoriske færdigheder samt evnen til at samarbejde og indgå i fællesskaber. I arbejdet med det hele menneske er denne del af undervisningen en vigtig faktor for at kunne fremme den faglige indlæring. Den opsøgende del: Til orientering om samfund og kultur bruger vi de muligheder, Jyderup og omegn byder på. At besøge nærbliblioteket, virksomheder og lokalbutikker er således en del af skolehverdagen. Skolens beliggenhed midt i naturen og midt i byen er en særlig god base for den oplevelsesundervisning, vores elevgruppe høster særlig stor gavn af. Her tager vi ud i lokalsamfundet og oplever, hvad vi eksempelvis har arbejdet teoretisk med i klasselokalet. Målet for vores udfl ugter veksler mellem kendte steder, der følges året igennem, og nye steder, der passer til dagen og emnet. 6 Jyderup Private Heldagsskole

7 Pædagogiske og behandlingsmæssige mål Vi tilstræber: At styrke elevernes sociale kompetencer, således at de kan indgå i sociale sammenhænge i deres fremtidige liv. At styrke eleverne emotionelt, således at de bliver bekendt med eget følelsesliv og kan sætte ord herpå. At styrke eleverne fagligt, således at de kan klare sig bedst muligt i samfundet. At styrke elevernes fysiske form, således at de får større tillid til egne udfoldelsesmuligheder og evner. At lære eleverne at bruge og færdes hjemmevant og trygt i naturen. At styrke elevernes selvværd og selvstændighed. Pædagogiske metoder Handlingspræget konsekvenspædagogik kommunikeret af tydelige voksne. Tæt samarbejde med hjemmet omkring den enkelte elev. Anerkendende sprogbrug med sans for at se og arbejde med elever nes individuelle kompetencer. Konfl ikthåndtering, hvor eleverne gennem coachende samtaler lærer at sætte ord på deres frustrationer og indarbejde nye handlingsmønstre. Tydelig struktur, faste rammer, tryghed og forudsigelighed. En høj grad af undervisningsdifferentiering. Nærvær og omsorg. Relationsbevidsthed. Jyderup Private Heldagsskole 7

8 Tilsyn Holbæk Kommune fører tilsyn med, at undervisningen på Jyderup Private Heldagsskole står mål med de almene krav, der stilles i folkeskolen. Ansvaret for tilsynet påhviler fagchefen for skoleområdet i Holbæk Kommune. Seneste tilsynsrapport kan læses på skolens hjemmeside. Vi har ca. en gang om måneden besøg af PPR, hvorfra vi modtager pædagogisk og psykologisk rådgivning samt rådgivning vedrørende undervisningsmaterialer og metoder i forhold til den enkelte elev. PPR er af Holbæk Kommune bemyndiget til at yde pædagogisk-psykologisk bistand til eleverne. 8 Jyderup Private Heldagsskole

9 Supervision Personalegruppen modtager en gang om måneden supervision af socialrådgiver og terapeut Per Svanborg fra Courage Familiebehandling. Supervisoren kan indkaldes og bruges i akutte situationer. Teamsamarbejde Én gang om ugen holder lærere og pædagoger et fælles planlægningsmøde. På disse møder koordineres den daglige undervisning, den røde tråd trækkes gennem fagene, fællesarrangementer tilrettelægges og elevsituationer vendes, således at alle er ajourført. Én gang om måneden holdes pædagogisk rådsmøde, hvor de større pædagogiske beslutninger træffes. Undervisningens form og indhold Skoledagene bærer præg af faste rammer og struktur. Dagene starter altid på samme måde med morgensang og beskeder, der bliver efterfulgt af en cykeltur - eller for de yngste elever en gåtur langs med søen - uanset vejret. Herefter er der fagundervisning i basisklasserne eller mindre grupper. Efter en frugt- og formiddagspause genoptages fagundervisningen frem til frokost. Ved det fælles frokostmåltid er fællesgruppen delt i 2 mindre grupper. Frokosten ledsages af dagens ord, der oftest er højtlæsning, men også en gang imellem er en fælles snak om et samfundsaktuelt emne. Efter en middagspause arbejder eleverne med et planlagt tema eller praktiske aktiviteter. Én dag om måneden har skolen fællesdag, hvor eleverne ud fra individuelle ønsker arbejder med forskellige værksteder. Dagen rundes af med fællesspisning - tilberedt af et af værkstederne. Efter spisningen udveksles oplevelser. Jyderup Private Heldagsskole 9

10 Da skolen henvender sig til elever, der alle rummer forskellige, specifi kke problematikker og behov, er undervisningen altid planlagt med særlig opmærksomhed på differentiering. Differentieringen betyder i praksis, at den enkelte elevs udviklingstrin og livssituation holdes skarpt for øje, således at eleverne ofte arbejder på forskellige niveauer og med forskellige materialer i de enkelte skolefag. En del af vores elever er præget af personlig usikkerhed, utryghed og angst, og det er derfor en væsentlig del af skolens pædagogik at skabe trygge rammer i hverdagen. Dette sikres først og fremmest ved hjælp af et åbent og positivt samarbejde med hjemmet samt gennem et forudsigeligt og overskueligt skolemiljø, hvor eleverne omgås hinanden med respekt. Til undervisningen anvendes forskellige typer materialer såsom bøger, cd, dvd, spil og computere med internet/bredbånd. Skolen har en interaktiv tavle, som ofte anvendes i interaktive undervisningsaktiviteter. Der er 1 computer pr. elev. Afgangsprøver Folkeskolens afsluttende prøver afholdes under Jyderup Kommuneskoles ledelse. I forbindelse med prøverne kan der aftales særlige prøvevilkår eller eventuelt gives fritagelse for en eller fl ere prøver. Dette sker efter anbefaling fra Jyderup Private Heldagsskole og i samråd med elev og forældremyndighed. Forældremyndigheden kan kræve en vurdering fra PPR. Skolelederen på Jyderup Kommuneskole træffer endelig beslutning. Skole/hjem samarbejde Hver elev har en kontaktlærer på skolen, og denne kontaktlærer forestår kontakten mellem skole og hjem. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skolen med sin behandlingsdel forventer et loyalt og kommunikativt samarbejde med den enkelte familie. På Jyderup Private Heldagsskole har vi tradition for et højt informationsniveau i form af kontaktbøger, s, sms er, ugentlige skemaer og månedlige informationsbreve til hjemmet. Kontaktmetoderne bruges dagligt til samarbejde og information mellem skole og hjem. 10 Jyderup Private Heldagsskole

11 Vi holder et til to årlige fælles forældremøder, hvor der informeres om arrangementer, lejrture, fælles retningslinier samt skolens hverdag. To gange årligt (efterår og forår) indkalder Jyderup Private Heldagsskole til et statusmøde med forældre/plejeforældre eller bosteder. Til møderne indkaldes ligeledes elevens sagsbehandler samt psykolog/konsulent fra PPR. På disse møder redegøres der med udgangspunkt i en skriftlig statusrapport for elevens psykosociale udvikling og faglige standpunkt. Nye mål opstilles i samarbejde med anbringende myndighed. Udover disse møder holder kontaktlæreren møder med hjemmet, i den udstrækning det er nødvendigt. Dette være sig enten aftalte opfølgningsmøder eller møder på baggrund af akutte behov. Vi afholder fl ere sociale forældrearrangementer i årets løb. Madordning På skolen serveres dagligt et frokostmåltid, der tilberedes i samarbejde med eleverne på skift. I forbindelse hermed får eleverne en vigtig indsigt i hygiejne, ernæring, planlægning og indkøb. Frokosten, der spises i fællesskab med skolens ansatte, benyttes som en pædagogisk stund for bordskik - en del af elevens almene dannelse. Jyderup Private Heldagsskole 11

12 Natur og friluftslivet I løbet af året er der indlagt 4 hele uger med natur og friluftsliv. I disse uger beskæftiger vi os udelukkende med friluftsliv og friluftsaktiviteter. Ligeledes har mindst en af to årlige lejrskoler fokus på friluftsliv. Gennem friluftslivet oplever eleverne glæden ved at færdes i naturen året igennem, og naturen bruges derved til at tage afsæt i forskellige læringsprocesser for den enkelte elev. De forskellige årstiders muligheder for friluftsliv udnyttes optimalt. Vores mål er således, at eleverne lærer at: naturen ikke er en fjende, der skal overvindes, men derimod en kilde til oplevelser og glæde. kende sammenhængen mellem oplevelse, undren, forståelse, indsigt og handling i forhold til natur og miljø. overvinde personlig angst i forhold til fysiske udfordringer i naturen. 12 Jyderup Private Heldagsskole

13 Jyderup Private Heldagsskole 13

14 Individuelle statusrapporter Hvert halve år udformes der for hver elev en individuel statusrapport indeholdende: En beskrivelse af elevens livssituation. En beskrivelse af elevens kompetencer og potentialer på det motoriske, det kommunikative, det følelsesmæssige, det sociale, det kognitive og det perceptionelle område. En detaljeret beskrivelse af elevens faglige standpunkt og udvikling i de enkelte skolefag. I samarbejde med PPR er eleven forinden blevet testet i fagrelevante opgavetyper. Hver af de ovennævnte punker afsluttes med en fremadrettet handlingsplan for den kommende periode. Statusrapporten fremsendes før statusmøderne og indgår som en del af samarbejdet med forældre, plejeforældre, bosteder og kommuner. Transport Skolekørsel arrangeres billigst muligt af Jyderup Private Heldagsskole. Vi har 2 skolebusser, som henter og bringer elever. Betales af anbringende myndighed. Det aftales med anbringende kommune samt plejeforældre, forældre eller bosted, hvorledes skolekørslen skal foregå. Kommunal overenskomst I henhold til lov om folkeskolen 22, stk. 5 er der indgået overenskomst med Holbæk Kommune. Overenskomsten er Holbæk Kommunes godkendelse af Jyderup Private Heldagsskole som undervisningssted, jf. folkeskoleloven 20, stk. 5. Overenskomsten vedrørende undervisningsdelen i dagbehandlingstilbuddet er sikkerhed for, at elever, der undervises på Jyderup Private Heldagsskole, får en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 14 Jyderup Private Heldagsskole

15 Personalets opgaver På Jyderup Private Heldagsskole er det vigtigt for os at fremstå tydelige og konsekvente. Vi viser omsorg og respekt for den enkelte elev, og det er vigtigt for os at opbygge en gensidig troværdighed. Vi skaber struktur og tryghed for eleverne i dagligdagen, og vi ønsker at fremstå som gode rollemodeller med et rummeligt og tolerant menneskesyn. Relevant efteruddannelse ser vi som en selvfølge, og skolens personale holder sig derfor opdateret på ny faglig viden med ønsket om at dygtiggøre sig i forhold til jobbet som underviser og behandler. Skolens personale Undervisningen er som hovedregel varetaget af lærere, men i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning 16, stk. 3 er der åbnet mulighed for, at andre ansatte uden læreruddannelse kan varetage undervisningen, såfremt de har andre faglige eller undervisningsrelevante forudsætninger herfor. Vi ser det som en stor fordel, at vores personalegruppe indeholder medarbejdere med et bredspektret kompetencefelt. Personale ansat på Jyderup Private Heldagsskole: Kasper Martensen, årgang Skoleleder. Læreruddannet ved Holbæk Seminarium i års undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud. Certifi ceret Trin for Trin -instruktør samt instruktør i havkajak. Lissie Rohde, årgang Uddannet socialpædagog ved Bagsværd Seminarium i PD spec. pædagogik. 30 års underviningserfaring i specialklasser og dagbehandlingstilbud. Certifi ceret Trin for Trin -instruktør. Randi Hoffmann, årgang Læreruddannet ved Holbæk Seminarium i Har tilegnet sig erfaring inden for specialområdet gennem undervisning af børn med særlige behov i folkeskolen samt 2 år som underviser på Jyderup Private Heldagsskole. Uddannet PAS-konsulent benytter et anerkendt pædagogisk analyseredskab til kortlægning af elevers kompetencer og potentialer. Specialist i tilknytningsforstyrrelser. Jan Corell, årgang Læreruddannet ved Holbæk Seminarium i års undervisningserfaring i folkeskolen. Uddannet Autoriseret Klatre-Aktivitets Leder. Bo Bergman, årgang Håndværker. Uddannet murer. Har 4 års erfaring i at tilrettelægge praktiske aktiviteter for børn med særlige behov. Instruktør i havkajak. Poul Parsberg, årgang Skuespiller/Tømrer. Undervisningserfaring inden for teater, drama, workshops samt instruktion. Musiklærer fra Holbæk Seminarium i Jyderup Private Heldagsskole 15

16 Jyderup Bogtryk/Offset glade børn lærer bedst! Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a 4450 Jyderup Tlf

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Årsplaner og elevplaner... 6 Ferieplan 2014-2015... 7 Personaleoplysninger... 8 Videreuddannelse og supervision... 10

Læs mere

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s 'rojjeq 8utu1æspruoJ uo Ja uepl^ 3o luerue8eeue 'n4er1ru1 'ue8ep8rlsep I re>lrl^.rep 'reeurusøl repulj 3o - tåu 3o Uols o{uæ} }e Ip poru req uelols 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s ecuereloj - Eolutq

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Skolen i Egestræde Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Forord 3 Heltidsundervisningen Love og regler 4 Skolen i Egestræde en skole i Stevns Kommune

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere