Grundejerforeningen Jupiter Referat fra ordinær generalforsamling I Monjasa Park onsdag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Jupiter Referat fra ordinær generalforsamling I Monjasa Park onsdag d. 23. 3. 2011 kl. 1900."

Transkript

1 Grundejerforeningen Jupiter Referat fra ordinær generalforsamling I Monjasa Park onsdag d kl Der var flg. dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Beretning om foreningens virksomhed i Regnskab og budget vedr. grundejerforeningen. Kontingentet foreslås uændret. 4. Beretning fra fællesantenneanlægget Regnskab og budget vedr. fællesantenneanlægget. Kontingentet foreslås uændret i (Programafgifter og andre afgifter skal fortsat betales, og der tages forbehold for prisstigninger heri). 6. Valg af formand Willy Madsen afgår og ønsker ikke genvalg. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hans Clausen (villig til genvalg), Svend Flugt (villig til genvalg), og Margit Ellehage (ønsker ikke genvalg). 8. Valg af revisor. På valg er Bent Hansen, der er villig til genvalg. 9. Indkomne forslag: - Bestyrelsen foreslår gradvis nedlæggelse af legeredskaber i takt med, at nedslidningen truer sikkerheden. - Bestyrelsen søger mandat til at slutforhandle tilbud fra YouSee om opgradering af vort kabelnet og levering af radio- og TV-programmer. 10. Eventuelt. Ad. 1: Niels Poulsen blev valgt. Ad 2: Formanden oplyste, at det har været et år med stor aktivitet for bestyrelsen. I 2010 er der afholdt 10 bestyrelses- og arbejdsgruppemøder mest vedr. Antenneforeningen. Grundejerforeningens temaer har mest været relateret til kommunale serviceforhold. Fortovene på Jupitervej er blevet omlagt. Næste aktion bliver Neptunvej og Antaresvej, men tidspunktet er afhængig af økonomien i kommunen. Den snerige vinter har generet i området, da kun Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej er blevet ryddet og det kun med lav frekvens. Vænger og bivænger har man nedgraderet, og de er aldrig blevet ryddet af kommunen, trods en pligt hertil. Besparelsesræset i kommunen har afdækket den interessante nyhed, at fortovs-snerydning på Jupitervej, Neptunvej og Antaresvej i flere årtier er blevet foretaget af kommunen, uden at de havde pligt til det. Det er nu for nylig meddelt, at pligten til at snerydde og renholde de nævnte fortove fremover påhviler de tilgrænsende lodsejere. Vi fik ny asfaltbelægning i foråret ikke af storhed, og kvaliteten har ikke vist sig tilfredsstillende. Der er konstateret masser af revner, som efter påtale er blevet dækket med bitumen, som har givet en del gener for bilkørslen. Efter vinteren er konstateret nye revner og genåbning af de tidligere. Forholdet er påtalt til kommunen, som lover opfølgning for evt. garanti fra leverandør. Der bør følges op på dette. Bestyrelsen har påtalt misligholdt hæk og bevoksning på en enkelt parcel på Marsvænget. Kommunen har foranlediget aktion for ejers regning. Formanden henstillede til alle medlemmer, at man opfyldte pligten til hækklipning og vedligeholdelse af fortove i henhold til vedtagne og gældende regler. Der konstateres fortsat mange forsømmelser, især ud mod stisystemerne, vi skulle helst undgå at blande kommunen ind i flere forsømmelser. 1

2 Angående rydningen af vores vejtræer er der fortsat ingen løsning. Kommunens tidligere tilbud om genplantning er efter de seneste sparerunder annulleret. Det er stadig et tema til debat, men efter bestyrelsens mening er det svært at finde en løsning, som kan tilfredsstille et markant flertal og det må være et krav. Debatten med kommunen fortsætter. Legepladserne er i en sørgelig forfatning. Grønne områder og beplantning vedligeholdes fint af vores trofaste servicemand Henning Roed en stor tak for det. Anderledes ser det ud for legeredskaberne. De mangler maling og vedligehold. Det har altid påhvilet beboer-grupper som frivilligt arbejde med omkostningsrefusion. Trods flere opfordringer på de seneste generalforsamlinger har det ikke været muligt at aktivere nogen. Bestyrelsen har selv udført en del vedligehold, når det angik vores ansvar for sikkerheden. Hvad angår legehuse, har vi forsøgt os med nogle søde små huse til mindre børn, men de har været for fristende for yngre vandaler. Efter at de blev ødelagt og væltet, har vi måttet fjerne dem af sikkerhedshensyn. Forfaldet fortsætter og truer sikkerheden for de efterhånden meget få brugere af legepladserne. Vi har forsøgt med værn mod vandalerne ved skiltning med Privat, men det er nok ulovligt, da kommunen kræver offentlig adgang. Som det vil fremgå af bestyrelsens forslag under punkt 9, vil vi foreslå nedtagning af udstyr/legeredskaber i takt med manglende engagement for vedligehold, og af sikkerhedshensyn. Beretningen blev herefter sat til debat, men der var ingen, der ønskede ordet. Beretningen blev godkendt. Ad 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og budget. Der var indtægter på kr., udgifter på kr., og således et underskud på kr., mod et budget på 900 kr. Foreningens beholdning er på kr. Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Forslaget om uændret kontingent vedtaget er fortsat 150 kr. årligt. Ad 4: Formanden tog udgangspunkt i, at der på sidste generalforsamling blev vist stor interesse for en forbedring af kvaliteten af vores radio- og TV-signaler. Vores hidtidige og trofaste leverandør, Stofa, har ikke kunnet tilbyde os fremtidssvarende signalleverence med vort aldrende kabelnet. YouSee, som har overtaget Fredericias bynet, har været nævnt som en mulighed. Bestyrelsen har afsøgt markedet og vurderet alternative muligheder, hvad angår pris og kvalitet. Der har været en stor mødeaktivitet om emnet, og en nedsat projektgruppe har grundigt analyseret mulighederne. Som det fremgår af dagsordenen, er det udmøntet i, at bestyrelsen indstiller et konkret tilbud fra YouSee til videreforhandling med henblik på, at der indgås kontrakt med YouSee. Der har som bekendt været afholdt et informationsmøde d. 13. januar, og der var her stort fremmøde og interesse. Formanden informerede om, at Stofa er bekendt med vores igangværende projekt, og de har udtrykt forståelse herfor. Stofas betjening af os har været rimeligt tilfredsstillende, men der mangler et fremtidsperspektiv. Vi bor for langt fra et primært fødekabel til, at en tilslutning vil være rentabelt for dem, henset til vores ret beskedne medlemstal. YouSee, der ejer Fredericia bynet, har gunstigere betingelser for fremtidssikret levering til os. Formanden konkluderede, at selv med den af YouSee tilbudte opgradering lever vores kabelnet ikke evigt, men forhåbentlig længe nok til, at nye udviklingsmuligheder viser sig inden for 5-6 år. Vi kan så glæde os over, at vi fortsat eksisterer som forening, med de fordele det indebærer, og at vi har konsolideret økonomien. Formanden mindede til slut om, at vores fortsatte ejerskab af kabelnettet også medførte en pligt til vedligeholdelse. 2

3 Beretningen blev herefter sat til debat, men ingen ønskede ordet. Beretningen godkendt. Ad 5: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og budget. Der var indtægter på kr. og udgifter på kr., og således et overskud på kr., mod et budget på kr. Der er aktiver på i alt kr. Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Forslaget om uændret kontingent 0 kr. blev ligeledes vedtaget. (Programafgifter og andre afgifter skal dog fortsat betales, og der tages forbehold for prisstigninger på programmerne.) Ad 6: En enig bestyrelse foreslog Niels Poulsen, Marsvænget 16, som ny formand. Der var ikke andre forslag. Niels Poulsen valgt med akklamation. Hans Clausen takkede Willy Madsen for de år, han havde deltaget i bestyrelsesarbejdet, og herunder ikke mindst de år, hvor han havde bestridt formandsposten. Ad 7: Hans Clausen og Svend Flugt blev genvalgt. Steen Jensen nyvalgtes. Willy Madsen takkede Margit Ellehage for de mange år, hun havde deltaget i bestyrelsesarbejdet indvalgt i Ad 8: Bent Hansen genvalgtes som revisor. Ad 9: Formanden fremsatte bestyrelsens forslag om gradvis nedlægning af legepladserne i takt med, at redskaberne blev uforsvarlige. Han gennemgik status på pladserne og den manglende vilje til at vedligeholde redskaberne. Det var også opfattelsen, at der efterhånden ikke var mange brugere, idet næsten alle med børn mere el. mindre havde indrettet legepladser på grundene. Forslaget var derfor, at redskaberne skulle nedtages i takt med, at de blev uforsvarlige. Selve pladserne skulle fortsat vedligeholdes, og borde og bænke ville blive stående, så de kunne bruges til en lille udflugt. Forslaget blev sat under debat, men ingen ønskede ordet. Afstemning blev foretaget med håndsoprækning. Der var 2 stemmer mod forslaget resten stemte for forslaget vedtaget. Bestyrelsens forslag om mandat til at slutforhandle og indgå kontrakt med YouSee blev herefter behandlet. Elvin Petersen gennemgik fordele og ulemper i YouSee s tilbud. Fra YouSee var Marianne Petersen og en tekniker, Torben, til stede for besvarelse af spørgsmål. Under gennemgangen blev bl.a. oplyst følgende: - YouSee s programpakker koster (i 2011-priser) 113 kr. for grundpakke, 238 kr. for mellempakke og 338 kr. for fuldpakken. - Vi betaler i dag kr. for de programmer, vi får fra Stofa. - Til sammenligning kan oplyses, at Elvin Petersen har undersøgt priserne hos Waoo, og hvis man skal have det, der svarer til Yousee s fuldpakke, koster det 905 kr. pr. måned for TV og radio alene. - Der vil blive tale om prisjusteringer (opad) næste år, idet vi bl.a. skal til at betale for TV2, og der vil muligt komme prisstigninger på andre programmer. - De priser, vi får tilbudt, er med en rabat på % i forhold til enkeltkunder. Vi har ingen garanti for, at procentsatsene forbliver uændrede, men det vil altid være økonomisk fordelagtigt at være i en forening i stedet for at være enkeltkunde. - Med indførelsen af YouSee slipper vi for at skal have bokse, uanset hvor mange TVapparater vi tilslutter. - Vi bevarer vores antenneanlæg og ejerskabet af kabelnettet. 3

4 - Der vil specielt i den ældste del af området opstå problemer med nogle stikledninger. Mange af de ældste anlæg har hvide kabler, som ikke har tilstrækkelig afskærmning. De hvide skulle kunne klare grund- og mellempakken, men måske ikke fuldpakken. Det vil også afhænge af, om der er direkte fejl på ledningerne. - Det blev oplyst, at tilslutning af ny stikledning vil koste ca kr. uden nedgravning. Med nedgravning foretaget af YouSee vil det koste ca. 105 kr. pr. meter, og hvis man vælger indskydning af kablet, er prisen ca. 215 kr. pr. meter. - Der kan også opstå problemer med installationerne i husene. Dels afskærmer de gamle plastik-stik ikke tilstrækkeligt, og der kan måske også findes lidt gør det selv arbejde, som kvalitetsmæssigt ikke er helt i top. Næstformanden havde haft kontakt med et firma, der ville gennemgå huset, der havde TV-tilslutning i 5 rum. Med udskiftning af stik m.v. ville dette koste ca kr. - Ud over problemet med stikledningerne, er der også problemer med et stykke af hovedkablet i den ældste del. Kablet er af en ældre type, som ikke kan klare belastning af både TV, radio, bredbånd og telefoni. YouSee har derfor måttet tage tilbud om bredbånd og telefoni ud af kontrakten, og det gælder for hele området. (Det kan så tilføjes, at Waoo s tilbud om bredbånd og telefoni indtil videre har været bedre og billigere). Forslaget blev herefter sat til debat. Flere spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at give tilskud til udskiftning af stikledningerne. (Stikledningerne er de nedgravede ledninger, der går fra skabene og ind i husene). Formanden oplyste, at det havde været vendt i bestyrelsen, men vi var inde på et område, der hørte under det enkelte medlem. Og, skulle det medlem, som havde en OK stikledning, som han måske også selv havde bekostet udskiftning af, være med til at betale for andres stikledninger? Det skulle også tages i betragtning, at foreningen kunne få brug for en god del af midlerne, såfremt der under opgraderingen opstod eller fremkom ting, som foreningen skulle betale reparation af. Bestyrelsen ville derfor på nuværende tidspunkt ikke give lovning på noget tilskud. Et medlem spurgte YouSee, om den aktuelle rabat på ca. 30 % ville blive fastholdt. Marianne Petersen turde ikke garantere de 30 %, men vi ville også fremover få en rabat omkring de %. Det blev fra flere anført, at det var i den ældste del af området, der var størst risiko for, at stikledningerne skulle udskiftes, og der blev igen opfordret til, at foreningen gav tilskud til udskiftning af disse. Dette blev fortsat ikke lovet, og flere gav udtryk for, at hvis nogle skulle have tilskud, skulle alle have det. Der blev også spurgt, om vi på generalforsamlingen kunne vedtage en udlodning. Da der er tale om et regulært forslag, kunne det ikke lade sig gøre, og det blev også påpeget, at vi fortsat skal sikre at have tilstrækkelige midler til evt. udskiftning af hovedkablet el. en del af denne. Torben fra YouSee påpegede, at hvis vi kunne samle nogle stykker måske omkring 20 der skulle have stikledninger udskiftet, kunne vi måske finde en aftale om grupperabat. Der blev også stillet spørgsmål ved, om hovedkablerne i det ældste kvarter var i orden, så de kunne klare TV-signalerne. Torben fra YouSee svarede, at kablerne bliver gået igennem, og når de afleverer anlægget inden tilslutning, så er kablerne i orden. Der stilles krav om et bestemt DB, og hvis det er til stede, så er kablet OK. (Det kan tilføjes, at såfremt der er en fejl eller skade på hovedkablet, kan dette stedfæstes inden for ca. 1 meter, og man vil så kunne gå ned og reparere fejlen). 4

5 Der blev også spurgt, om man kunne melde sig ud/ fra YouSee. Man kan ikke som sådan melde sig ud af antenneforeningen, men de enkelte kan fravælge at modtage signal fra YouSee. Som forening kan vi ikke melde fra undervejs, da vi jfr. kontrakten er bundet i 5 år. Med hensyn til valg/omvalg af pakkerne, blev det fra YouSee oplyst, at det er foreningen, der skal vælge om dette kan ske 1 eller 2 gange om året. Et omvalg koster på bynettet 300 kr., hvis man går fra en større til en mindre. Hvis man går opad, er en ændring gratis. Der blev videre spurgt om den eksisterende antennemast og vores paraboler. Disse bliver overflødige, og de vil formentlig kunne tages ned uden større omkostninger. Det blev også påpeget, at specielt masten er monteret på et meget solidt betonfundament, og at ejeren form. ville bede om at få dette fundament fjernet, hvilket også ville medføre ret store omkostninger. Det medlem, der har fundamentet stående på grunden, var til stede, og han gav udtryk for, at han ikke ville gøre krav på at få fundamentet fjernet. Det blev slutteligt oplyst, at hvis man selv vil begynde at gennemgå kabler og stik i huset, skal man kikke efter godkendelses-mærke fra YouSee. Bl.a. Silvan forhandler sådanne stik. (Der ligger på foreningens hjemmeside vejledning om godkendt materiel, udarbejdet af HomeConnect se også HomeConnects hjemmeside: ). Der var herefter ikke flere indlæg, og forslaget blev sat til skriftlig afstemning. Der blev afgivet 194 ja-stemmer, 39 nej-stemmer, og 3 var blanke. I alt blev afgivet 236 stemmer. Forslaget blev således vedtaget med et klart stemmeflertal. Ad 10: Bestyrelsen blev opfordret til at sørge for en ordentlig gennemgang af kontrakten, så vi ikke kom ud for overraskelser, herunder specielt m.h.t. vedligeholdelse. Der blev videre spurgt, hvor længe ombygningen og opgraderingen af vores anlæg ville vare. YouSee regner med, at det fra kontraktunderskrift vil tage ca. 4 måneder. Der kan undervejs være lidt gener i dagtimerne, men om aftenen skulle vi kunne se TV, som vi plejer. Selve overgangen fra Stofa til YouSee vil ske i løbet af kun 1 dag, hvor vi vil være uden signaler. Der skulle dog være billede på igen fra samme aften. Et medlem foreslog, at man arbejdede på at skaffe et godt tilbud på test af stikledninger. Det vil blive undersøgt det kan evt. også ske ved at man samles nogle stykker og opnår grupperabat. Der var herefter ikke yderligere bemærkninger. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for god mødeledelse. Generalforsamlingen afsluttet kl Svend Flugt, Sekretær. 5

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere