LOKALPLAN KLITHUSEVEJ, KLITGARD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATES 2. AFDELING 4 \

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 01-005 KLITHUSEVEJ, KLITGARD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATES 2. AFDELING 4 \"

Transkript

1 LOKALPLAN KLITHUSEVEJ, KLITGARD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATES 2. AFDELING 4 \ MAJ 1987

2

3 I INDHOLDSFORTEG NELSE REDEGORELSE Lokalplanens omr~de og baggrund Side 1. Lokalplanens indhold 3. Lokalplanens forhold til avrig planlagning 1. Kommuneplanen 2. Fredningsinteresser Lokalplanens retsvirkninger 5. LOKALPLAN Lokalplanens formal Lokalplanens omr~de OmrAdets anvendelse Udstykninger Vej- og parkeringsforhold Ledninger Bebyggelsens og bygningsanleggenes omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtrzeden Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen for omr~det til nye ved Lokalplanen hjemlede formal Tilladelse fra andre myndigheder Vedtagelsesp5tegning 4. Bilag nr. 1 Bilag nr. 2

4

5 REDEGØRELSE

6

7 Lokalplanens omr~de og baqgrund Lokalplanomr5det, p5 ca. 3 ha, er beliggende ved Klitg5rds Fiskerleje, ca. 15 km vest for Aalborg. Tidligere blev omr~det hovedsaglig benyttet som fiskerleje af erhvervs- og fritidsfiskere. I de senere ~r er omr~det tillige blevet et yndet udflugtsm~l for mange mennesker, ikke mindst fra det rxerliggende sommerhusomriide, Bjerrelund. Lokalplanomrtidet er vist p5 ovenst~ende kort. Gennem &ene er der foretaget en kystsikring, som har medfart inddzemning af et mindre areal fra Limfjorden. En del af det inddammede areal benyttes idag som parkeringsplads.

8 2. I Omr&det set fra sydast Den ngede aktivitet i omr~det sammenholdt med bl.a. de naturfredningsmassige interesser er baggrund for udarbejdelse af Lokalplanen. Lokalplanens bestemmelser er fastsat ud fra et anske om at der ved den fremtidige brug i h!ajere grad tages hensyn til omr~dets og omgivelsernes specielle karakter som kystnzrt rekreativt omr~de med muligheder for ophaling af sm~b~de for fritidsfiskere o.lign. OmrAdet set fra syd

9 3. Lokalplanens indhold Lokalplanomr~det opdeles i omr~derne A og B. 0mr5de A forbeholdes offentlige form~l. Omr5det udlagges som friareal med plads til bade, slabesteder og redskabsbygning. Omr5de B, der ejes af et b~delaug, udlegges som erhvervsomrade og m5 ud over almindelig tilladelig anvendelse i henhold til naturfredningslovens kapitel VI, $46, kun anvendes til opstilling af bade. Endvidere kan opfrares en redskabsbygning. For begge omr~der galder, at der kan indrettes de nadvendige parkeringspladser. Lokalplanen ~bner mulighed for en amdring af adgangsforholdene, idet der udlægges areal til en 6 m bred vej mod syd fra Klithusevej. Enhver adgang for kørende til lokalplanområdet skal ske fra denne vej. For at forhindre direkte adgang til lokalplanområdet fra Klithusevej etableres der et uigennembrydeligt hegn langs omr;dets grense mod denne vej. Muligheden for at ferdes til fods langs kysten opretholdes. Et eksempel pa områdets endelige udformning er medtaget som bilag A. Arealer der ikke anvendes til bebyggelse, vej, parkeringsplads, opstillingsplads for bade o.lign. skal fremtrede som strandbred eller graxsbevokset areal. Iavrigt mi formal far ret. Der ma ikke foretages andringer af eksisterende lovlige forhold far der er opn5et tilladelse hertil fra ministeriet for offentlige arbejder, landbrugsministeriet og fredningsnw- net. omr~det ikke tages i anvendelse til de ovenrwvnte kysten er sikret og de inddammede arealer regule- Lokalplanens forhold til Ovriq planlegninq 1. Kommuneplanen I kommuneplanen for Aalborg kommune, der blev vedtaget af byr~det den 13. januar 1986, er omr5dets anvendelse fastsat til erhvervsform~l og offentlige formal. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. I kommuneplanen er der optaget bestemmelser om, at omradet o- verfares fra sommerhusomr%de til landzone. OverfOrelsen vil finde sted efter by- og landzonelovens bestemmelser. I kommuneplanens hovedstruktur beskrives dels de granne kiler i byomr~derne og dels landskabet i det Abne land. Lokalplanomr5det i den s~kaldte KlitgArdskile, der forlaber langs sydsiden af Limfjorden fra Aalborg byomr~de mod vest til kommunegrwnsen. KlitgArdskilen indg~r som led i

10 4. I I en ringforbindelse, hvor den avrige del udgares af en stiforbindelse, der foresl% etableret p: det nedlagte baneareal p~ strakningen fra kommunegramsen til Svenstrup-Godth&b omr~det. k.;.==:= =====...==.= A==== =.=.. -.*4 X rz ~ overordnet trafikvej -~- :;m :, ~.,7 0 0 o *O******* sti/stiforbindelse ad rolig nk O.O{ o.- : X: :?%//////~ erhverv - Iettereindustriog h%dv~rk iii%i?$u Illustrationsplan fra kommuneplanen.

11 5. 2. Fredningsinteresser Lokalplanomr~det er beliggende inden for fredningsinteressezone II, der betegnes som overgangszone til det Abne land, d.v.s. omr~det mellem de sawligt werdifulde land- og fjordomr~der og det avrige Gbne land. I regionplan , Nordjyllands amtskommune, betegnes omr~det som avrigt naturomr~de, hvis status skal fastsatte mermere pa grundlag af en afvejning mellem Fredningsinteresser og Ovrige arealinteresser. Endvidere er hovedparten af omr~det beliggende inden for 100 m strandbeskyttelseslinjen. Ramsar-konventionen Lokalplanomr5det er beliggende inden for Ramsar omr~de nr. 7, Ulvedybet og Nibe Bredning. I Ramsar-konventionen er fastsat bestemmelser med henblik pa at beskytte en rzkke v~domr~der, der har international betydning i nkologisk, botanisk, zoologisk, ferskvandsbiologisk eller hydrologist forstand. Lokalplanens retsvirkninaer Efter byr~dets endelige vedtagelse og offentliggarelse af Lokalplanen m~ ejendomme, der er omfattet af planen ifnlge kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller iovrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsette som hidtil. Lokalplanen medfarer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlag med videre, der er indeholdt i planen. Aalborg kommune kan meddele dispensation fra Lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videreg5ende afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det omr~de, der er omfattet af Lokalplanens afsnit 3, stk. 3.1 udlagges til offentlige formal. Det betyder, at ejerne efter kommuneplanlovens $ 32 under visse foruds=tninger kan krwe ejendomme overtaget af kommunen mod erstatning.

12

13 SITUATJONSPLAN -.. I I _._.-. &- I STADSGARTNERENS KONTOR Voa-bmu. loclumaa LOKALPLANGRENSE LOKALPLAN omr~c)egr/ehlse 1:1000 BI LAG A

14

15

16

17 AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr for et omr~de ved Klithusevej i Klitg5rd. I henhold til kommuneplanloven 1975) fastsettes herved falgende snit 2, stk. 2.1 nawnte omr~de. (lov nr. 287 af 26. juni bestemmelser for det i af- 1. Lokalplanens formal Form&let med Lokalplanen en fremtidig anvendelse formal. er at fastsatte retninqslinier for af lokalplanomr~det til rekreative Lokalplanen Abner s~ledes mulighed for, at omradet fremover kan anvendes som udflugtsm~l med forskellige anlag som slabesteder, opstillingspladser for b~de, parkeringspladser og enkelte mindre bygninger. 2. Lokaldanens omrilde./. 2.1 Lokalplanen afgramses som vist pa bilag nr. 1 og omfatter fdgende matr. nre.: Klitg5rd, Narholm 16 ~, 19 ~, del af 20 ~, 20 Q, 29, del af gadejord og del af Limfjorden, saint alle parceller, der efter den udstykkes fra de nwnte ejendomme inden for Lokalplanens omr~de../. 2.2 Lokalplanens omrade opdeles som vist PA bilag nr. 1 og 2 i falgende omr~der: A- omr5de til offentlige formal B - omr~de til erhvervsform~l 3. 0mri3dets anvendelse 0mr5de A 3.1 Omridet udlzgges til offentlige rekreative formal oq ma kun anvendes som friareal med-plads til b~de, slabe&eder og redskabsbygning. Endvidere ma etableres de for ovennwnte aktiviteter nadvendige parkeringspladser. I tilknytning til sidstnavnte aktivitet kan der en redskabsbygning og etableres de nodvendige ringspladser. 0mr5de B 3.2 Omr$idet udlagges som erhvervsomriide og ma ud over almindelig tilladelig anvendelse i henhold til naturfredningslovens kapitel VI, $ 46, kun anvendes til opstil- ling af bade. opfores parke-

18 2. 4. Udstykninger 4.1 Matrikulare andringer med andet formal end matrikulering af inddammet areal, berigtigelse af eksisterende skel, sammenlagning af ejendomme og udlmg af vejareal ma ikke finde sted. 5. Vej- og parkerinqsforhold Der udlagges areal til vejen a-b i en bredde af 6 m. Beliggenheden af vejen er vist pa bilag nr. 2. Til Klithusevej udlegges det pa bilag nr. 2 viste areal. Adgang til omrade A mii kun ske fra Klithusevej ved punkt a. Adgang til omriide B ma kun ske fra vejen a-b. Inden for omr~de A udlegges det pa bilag nr. 2 med tat priksignatur viste areal til parkering. Inden for omr~de B udlagges areal til de for omr5dets anvendelse som opstillingsplads for b5de mm. rvadvendige parkeringspladser. 6. Ledninger 6.1 E1-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, m~ kun udfores som jordkabler. 7. Bebygg elsens og bygningsanleggenes omfang og placerinq 7.1 Inden for hvert af de pa bilag nr. 2 viste byggefelter kan opfnres 6n redskabsbygning p5 maksimalt 100 mz. 7.2 Bygningshajden ma ikke overstige 5 m, malt fra terran. 7.3 Bebyggelse ma ikke opfnres med starre hajde end 3,5 m, malt fra terrain til det punkt hvor ydermur og tagflade mades. 7.4 Tage skal udfares som ligebenet sadeltage med en heldning pa maksimalt Bebyggelse skal placeres med rygningen i byggefeltets lamgderetning, d.v.s. ast-vest. 7.6 Med en placering som vist pa bilag nr. 2 kan etableres 2 slabesteder for mindre bade.

19 3. 8. Bebygg elsens ydre fremtraden 8.1 Bygninger skal opfnres med farver i en hvid-gr~ farvet skala, eksempelvis af drivtammerfarvet tra. Mindre bygningsdele som vinduer og dare kan dog gives anden farve. 8.2 Tage skal udfares med morke tagda?kningsmaterialer. 9. Ubebygg ede arealer Omr~de A 9.1 O~stillinq af bade ma kun finde sted inden for det DA b;lag nr. 2 viste areal. Omr~de B 9.2 Med undtagelse af et areal p5 3 m s bredde langs vejen a-b og med respekt for bestemmelser i afsnit 5, stk. 5.6 kan opstilling af bade finde sted overalt i omr5- det. 0mr5de A og B 9.3 Der skal etableres et for g5ende og karende uigennembrydeligt hegn, som vist p~ bilag nr. 2. Hegnet skal ud over fast hegn best5 af vilde roser (rosa rugosa). 9.4 Arealer som ikke er bebygget, anlagt som vej, parkeringsplads og opstillingsplads for bade eller som i henhold til afsnit 9, stk. 9.3 skal hegnes/beplantes, skal fremtrede som strandbred eller grwsbevokset areal. 10. Betingelser for ibrugtagen af omr~det til nye ved Lokalplanen hjemlede formal 10.1 Far omr~det tages i anvendelse til de i narvarende lokalplan omhandlede nye formal skal kysten sikres og de ved opfyldning inddammende arealer langs kysten reguleres. Endvidere skal det i afsnit 9, stk. 9.3 nwnte hegn wre etableret. 11. Tilladelse fra andre myndiqheder 11.1 Uanset foranst~ende bestemmelser ma der ikke foretages amdringer af eksisterende lovlige forhold far der er opn~et tilladelse hertil fra ministeriet for offentlige arbejder m.h.t. anlag af slabesteder fra landbrugsministeriet m.h.t. at tage landbrugsjord i brug til ikke landbrugsrnassige formal (ejendommene matr. nre. 16~, 20Q og 29, alle af KlitgGrd, Narholm) og

20 4. I fra fredningsnawnet m.h.t. anlag af slabesteder, vej og parkeringspladser, opstilling af bade, placering af bygninger, andring af terranet og etablering af hegn og beplantning. Vedtagelsesp5tegning I henhold til $ 27 i lov om kommuneplanla?gning vedtages foranst5ende lokalplan endeligt. f!? Aalbor byr~d, den. Kaj Kjax b gme er 8 % Is. * Pm.. \ h!!l f /rncj Lokalplanen er i medfar af kommuneplanlovens $ 30 offentlige bekendtgjort den 4. juli 1987 fra hvilken date, planen har retsvirkning. Aalborg kommune, magistrates 2. afdeling, den 1 S JULI 1987 e.b. P& P.-erg sekr.chef. INDFC5RT I DAGEOGEN REI--HXIAALLCE?G Ifj, c / l-n

21

22

23

24

25

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 2.09.1.3

Lokalplan nr. 2.09.1.3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.09.1.3 Torstorp Østerby - området vest for Østerby Alle Høje Taastrup By Boligformål: Andelsboliger 17.04.1990 Kongsbak Informatik HDJE - TAASTRUP KOMMUNE L-OKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64

HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL B LOKALPLAN: BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Afgrmsning og zonestatus. Arealanvendelse og områdeinddeling. Bevaringsvaxdige bygninger. Matrikelkort

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere