Turebylille Vindmøllelaug I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turebylille Vindmøllelaug I/S"

Transkript

1 Udbud af vindmølleandele jf. køberetsordning efter VE-loven Udbydes af: Turebylille Vindrnøllepark ApS Koldinghus Allé i 4690 Haslev

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Introduktion Muligheder ved investering Risiko ved investering og egen rådgiver Køberetsordning 2 2. Vindmolleprojekt Projektudvilder 2 3. Ledelsens erklæring på udbudsmateriale 4 4. Den uafhængige revisors erklæring på udbudsmateriale 5 5. Etablering 7 6. Investors økonomiske forhold Driftsbudgettet Anlægsbudgettet Hoved- og nøgletal Risikofaktorer Anlægs- og driftsbudgettet Vind og produktionsforhold Afregningsforhold Serviceforhold Forsikringsforhold Opnåelse af tilladelser og manglende rentabilitet Skattemæssige forhold Øvrige forhold, herunder ændringer i gældende lovgivning m.v Tegning og ejerforhold Investors skattemæssige forhold Generelt om beskatning hos investor Den "skematiske 60%-ordning" Skattelovgivningens almindelige regler Løbende beskatning Skattemæssige afskrivninger Virksomhedsordningen eller personskatteloven Virksomhedsordningen Personskatteloven Anpartsreglerne 22

3 1. Ledelsens budgeterklæring Den uafhængige revisors erklæring på budget for Budge tforudsætninger Anlægsperioden Driftsperioden Indtægter Driftsomkostninger Renter Anlægsinvestering og afskrivninger Egenkapital Skat og udskudt skat Gældsposter Arbejdskapital Debitorer og kreditorer MOmsforhold Anvendt regnskabspraksis 31

4 1. Indledning 1.1. Introduktion Køberetsordningen for ejerandele i forbindelse med opstilling af vindmøller fremgår af lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. august Hensigten med køberetsordningen er at fremme lokalbefolkningens accept og engagement i udbygningen af vindmøller på land ved at sikre borgerne retten til at købe ejerandele i vindmøller i borgernes nærområde. Køberetsordningen forpligter opstillere af nye vindmølleprojekter til at udbyde minimum 20% af projektet til lokale borgere til kostpris inden nettilslutning af møllerne. Dette udbudsmateriale er udarbejdet til belysning af primært de økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved tegning af andele i Turebylille Vindmøllelaug I/S. Projektet omfatter fem Vestas V117 møller. Tre vindmøller med en effekt på 3,45 MW og to vindmøller med en effekt på 3,30 MW. Mølle 3 (3,45 MW) opføres og drives af Turebylille Vindmøllelaug I/S, mens de fire øvrige møller opføres og drives af Turebylille Vindmøllepark ApS. Nærværende udbudsmateriale omfatter udelukkende Turebylille Vindmøllelaug I/S. Møllerne har tilsammen en forventet årlig produktion på t kwh, hvoraf t kwh er på mølle 3 tilhørende Turebylille Vindmøllelaug I/S. Projektet er opdelt i andele, idet hver andel repræsenterer en forventet produktionsværdi på kwh. Andele svarende til 20% af projektets samlede årlige produktion på t kwh, i alt t kwh, svarende til andele udbydes efter køberetsordnhigen til lokale borgere. Disse andele udbydes alene i Turebylille Vindmøllelaug I/S. De resterende 125 andele erhverves af Turebylille Vindmøllepark ApS og er ikke omfattet af dette udbudsmateriale. Udbud i Turebylille Vindmøllelaug I/S omfatter således andele efter køberetsordningen. Andelshaverne i Turebylille Vindmøllelaug I/S indbetaler hele tegningsbeløbet på DKK pr. andel inden levering af møllen m.v. og har dermed fuldt ud finansieret mølleinvesteringen. I forbindelse med tegning af andele skal der senest den 15. december 2016 indbetales DKK pr. andel til interessentskabets bankkonto. Ved overtegning af de udbudte andele vil indbetalte beløb på overtegnede andele blive tilbagebetalt hurtigst muligt efter udløb af udbudsperioden. Interessenterne i Turebylille Vindmøllelaug I/S vil være ligestillet med opstiller på såvel risiko som muligheden for gevinst ved vindmølleprojektet. Såfremt det måtte vise sig, at projektet ikke er muligt at gennemføre, uanset årsag, vil investor skulle dække en forholdsmæssig del af opstartsomkostningerne. For investering i Turebylille Vindmøllelaug I/S gælder direkte solidarisk, personlig og ubegrænset hæftelse. Gældsstiftelse uden beslutning på interessentskabsmøde er i henhold til interessentskabets vedtægter begrænset til optagelse af en kassekredit på DKK til den løbende drift. Øvrige lån til vindmølledriften må kun optages med forholdsmæssig hæftelse for interessenterne i forhold til ejerandele og efter beslutning på interessentskabsmøde. Interessentskabet har uanset ovenstående ret til at optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud. Hensigten med udbudsmaterialet er at belyse investeringen med beskrivelse af forretningsgrundlag og forudsætninger for projektet samt forventet økonomi. Den forventede økonomi er beskrevet i et anlægs-, drifts-, likviditets- og balancebudget for vindmølledriften for en 20-årig periode Muligheder ved investering Som anført nedenfor er en investering i nærværende vindmølleprojekt behæftet med betydelige usikkerheder, men indeholder naturligvis også en række muligheder, hvor de væsentligste vurderes at være: En "grøn" lokal investering, som er med til at reducere forureningen Mulighed for at deltage i vindmølleinvesteringen til kostpris En velafprøvet "vindmølleteknologi" 1

5 Et forventet stabilt afkast, blandt andet under hensyntagen til en historisk stabil vindressource over årene og minimering af driftsmæssige risici via indgået lo-årig "full-serviceaftale" med Vestas Risiko ved investering og egen rådgiver Investering i nærværende vindmølleprojekt er behæftet med usikkerheder, som er beskrevet nærmere i det efterfølgende og i ledelsens erklæring på udbudsmaterialet. Risikoen øges ved, at der er tale om en lang tidshorisont for investeringen samt komplekse og politisk fastsatte afregningsforhold og skatteregler. Rentabiliteten i vindmølleinvesteringen er behæftet med betydelig usikkerhed og kan variere bl.a. pga. afvigelser i anlægsbudgettet samt variationer i de fremtidige løbende indtægter og udgifter i forhold til det forventede, herunder bl.a. som følge af den politiske indflydelse på afregningsprisen. Endeligt har de faktiske vindforhold væsentlig indflydelse. Endvidere er der risiko knyttet til markedsprisen for produceret el, hvor selv mindre prisudsving påvirker rentabiliteten væsentlig. Yderligere er der risiko relateret til det offentlige tilskud, idet dette er afhængig af politiske beslutninger. For investering i Turebylille Vindmøllelaug I/S gælder direkte solidarisk, personlig og ubegrænset hæftelse. Gældsstiftelse er i henhold til interessentskabets vedtægter begrænset til optagelse af en kassekredit på DKK til den løbende drift, mens øvrige lån til vindmølledriften kun må optages med forholdsmæssig hæftelse for interessenterne i forhold til ejerandele og efter beslutning på interessentskabsmøde. Interessentskabet har uanset ovenstående ret til at optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud. Interessenterne i Turebylille Vindmøllelaug I/S vil være ligestillet med opstiller på såvel risiko som muligheden for gevinst. Interessenterne indtræder dog i projektet, efter der er opnået byggetilladelse fra Faxe Kommune den 5. oktober Eftersom projektet er et udviklingsprojekt, er der ikke indgået endelige aftaler med alle leverandører endnu, hvorfor der er usikkerhed forbundet med de endelige priser og aftal evilkår m.v. Dog er der indgået endelige aftaler med mølle- og serviceleverandør, ligesom risici i andre aftaler er søgt begrænset. Opstiller er berettiget til, på et hvilket som helst tidspunkt, at stoppe projektet, hvis opstiller vurderer, at projektet ikke har den fornødne rentabilitet. Såfremt projektet ikke gennemføres, er investor forpligtiget til at betale en forholdsmæssig andel af de hidtil afholdte opstartsomkostninger. Overvejelser omkring investering i vindmølleandele afhænger blandt andet af investors økonomiske forhold og risikovillighed. Investeringen i andele i Turebylille Vindmøllelaug I/S skal betragtes som en langsigtet investering på minimum 20 år og ikke mindst som følge af omsætningsbegrænsninger på andelene, jf. vedtægterne. I henhold til vedtægterne for Turebylille Vindmøllelaug I/S har de øvrige interessenter forkøbsret til senere udbudte andele. Valg af skattemetode for personer afhænger af, dels antal købte andele, dels investors øvrige indkomstforhold. Gennemgang af de indledende afsnit i udbudsmaterialet kan ikke stå alene, hvorfor hele udbudsmaterialet bør gennemgås, inden der træffes beslutning om investering i vindmølledrift. Det anbefales, at eventuelle investorer - inden beslutningen om investering i den udbudte vindmølleandel - søger rådgivning hos egen revisor og/eller anden rådgiver til belysning af risiko og skattemæssig virkning for den enkelte investor Køberetsordning Læs mere om køberetsordningen på Energinet.dk har godkendt dette udbudsmateriale, og godkendelsen findes på 2. Vindmølleprojekt 2.1. Projektudvilder Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af projektet er Turebylille Vindmøllepark ApS, Koldinghus Alle 1, 4690 Haslev, der varetager vindmølleopstillers funktion i henhold til VE-loven. Turebylille Vindmøllepark ApS ledes af direktør Christian Moltke. 2

6 Turebylille Vindmøllepark ApS har været, og vil være ansvarlig for gennemførelse af projektet med opsætning af et stk. vindmølle på vegne af Turebylille Vindmøllelaug I/S. Turebylille Vindmøllepark ApS har den løbende kontakt til underleverandører, herunder indhentelse af tilbud, indgåelse af aftaler samt byggestyring. Der vil undervejs blive tilknyttet de skønnede nødvendige eksterne konsulenter m.v. Interessenter i Turebylille Vindmøllelaug I/S er på nuværende tidspunkt Turebylille Vindmøllepark ApS med 99% ejerskab og CMOL ApS med 1% ejerskab. CMOL ApS udtræder som interessent i forbindelse med tegning af andele, jf. køberetsordningen, mens Turebylille Vindmøllepark ApS forbliver interessent med 125 andele og forpligtiger sig herudover til at købe de andele, som eventuelt ikke måtte blive tegnet, jf. køberetsordningen. 3

7 3. Ledelsens erklæring på udbudsmateriale Ledelsen i Turebylille Vindmøllepark ApS har udarbejdet udbudsmateriale i forbindelse med udbud af vindmølleandele i Turebylille Vindmøllelaug I/S efter køberetsordningen i VE-loven. Ledelsen i Turebylille Vindmøllepark ApS erklærer, som ansvarlig for udbudsmaterialet, at oplysninger i udbudsmaterialet dem bekendt er rigtige, og at udbudsmaterialet efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at købsberettigede og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over Turebylille Vindmøllelaug I/S' aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant over de rettigheder, der er knyttet til de andele, der udbydes. Jeg erklærer, at udbudsmaterialet opfylder reglerne for udbud efter køberetsordningen til lokale borgere af 20% af projektet ved opstilling af fem møller i Turebylille. t indeholder en redegørelse for opførelse og drift af møllerne, beskrivelse af de skattemæssige forhold samt budgettet for de kommende 20 driftsår. Som det fremgår af udbudsmaterialets oplysninger, vil en eventuel investering i Turebylille Vindmøllelaug I/S give et afkast som beregnet under forudsætning af, at de opstillede parametre bliver realiseret. I det omfang de opstillede parametre ikke bliver realiseret, vil dette medføre ændringer i afkastet. Disse ændringer kan i sagens natur være væsentlige. For investering i Turebylille Vindmøllelaug I/S gælder direkte solidarisk, personlig og ubegrænset hæftelse. Haslev, den 13. oktober 2016 Christian Moltke direktør, Turebylille Vindmøllepark ApS Efter ledelsens opfattelse er budgettet udarbejdet på grundlag af de forudsætninger, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Budgettet er baseret på en række forudsætninger og forventninger, hvor mange af de væsentligste ligger uden for ledelsens kontrol og indflydelse. Budgettet repræsenterer ledelsens bedste skøn pr. dags dato, omend disse indeholder skøn og udsagn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra budgettet for den tyveårige investeringsperiode, idet de forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. 4

8 4. Den uafhængige revisors erklæring på udbudsmateriale Til potentielle investorer i Turebylille Vindmøllelaug I/S I anledning af Turebylille Vindmøllepark ApS udbud af vindmølleprojekt, har vi fået til opgave at udarbejde en erklæring efter Lov om fremme af vedvarende energi, herefter omtalt VE-loven (lovbekendtgørelse nr af 29. august 2016), 14, stk. 5 om hvorvidt: t opfylder betingelserne i VEloven 13, stk. 5, herunder at vindmøller omfattet af udbudspligt, skal drives i en selvstændig juridisk enhed og at det skal fremgå af vedtægterne for en virksomhed med personlig hæftelse, i hvilket omfang virksomheden kan stifte gæld. De udbudte andele organiseres i en selvstændig juridisk enhed, Turebylille Vindmøllelaug I/S Omfang af hæftelse pr. andel er oplyst Prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i VE-loven 14, stk. 4 eller 6 Andele afsat gennem udbuddet ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden Økonomiske forhold i øvrigt Ved Økonomiske forhold i øvrigt" forstås i denne erklæringsopgave, en undersøgelse af det af ledelsen i Tureby Vindmøllepark ApS udarbejdede drift- og anlægsbudget samt beskrivelse af de skattemæssige forhold, for Turebylille Vindmøllelaug I/S. Vores konklusion udtrykkes med begrænset grad af sikkerhed. Formålet med drifts- og anlægsbudgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning ved erhvervelse af Vindmølle og drift heraf. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de i resultatforventningerne angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Vores arbejde har ikke omfattet en vurdering af, om de anvendte forudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige, eller om resultatforventningerne kan realiseres, og vi udtrykker derfor ingen konklusion herom. Beskrivelsen af de skattemæssige forhold er foretaget på grundlag af gældende skattelovgivning. Ændringer i skattelovgivning og -praksis kan påvirke skatteudgifterne for investorerne. Beskrivelsen tilsigter at være en udtømmende beskrivelse af alle de skattemæssige forhold i tilknytning til investering i vindmølleandele, men potentielle investorer anbefales at søge rådgivning hos egne skatterådgivere med hensyn til deres konkrete skattemæssige stilling. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet for at opfylde kravet i 14 stk. 5 VE-loven og kan ikke anvendes til andre formål. Ledelsens ansvar Ledelsen i Tureby Vindmøllepark ApS har ansvaret for udbudsmaterialet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Ledelsen har endvidere ansvaret for de forudsætninger, som anlægs- og driftsbudgettet er baseret på. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion i henhold til VE-loven om hvorvidt udbudsmaterialet er opfylder de udbudsbestemmelser der henvises til i 14 stk. 5 i VE-loven. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Vi har gennemgået udbudsmaterialets oplysninger, herunder opstilling af drifts- og anlægsbudget, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra det udarbejdede budget, som er gennemgået af os. Vi har endvidere foretaget undersøgelse af, om projektet opfylder de betingelser, der fremgår af 14 i VEloven. Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være 5

9 opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at alle væsentlige forhold vedrørende udbuddet af andele i Turebylille Vindmøllelaug I/S, i henhold til 14i Lov om fremme af vedvarende energi, ikke er indeholdt i udbudsmaterialet, herunder. at betingelserne i 13, stk. 5 i VE-loven er opfyldt, idet det i udbudsmaterialet er oplyst, i hvilket omfang interessentskabet kan stifte gæld, at de udbudte andele organiseres i en selvstændig juridisk enhed, Turebylille Vindmøllelaug I/S at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, at prisen pr. ejerandel, som er en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel, er fastsat til en forholdsmæssig andel af opstillers kostpris, at andele afsat gennem udbuddet ikke stilles dårligere end andre andele, at vedrørende gennemgang af økonomiske forhold i udbudsmaterialet i form af anlægs- og driftsbudget, henvises til vores særskilte erklæring på budgettet, jf. bilag 1., og at beskrivelsen i afsnit 9 er baseret på, at investorerne er personer, som er fuldt skattepligtige i Danmark. Næstved, den 13. oktober 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Martin Furbo statsautoriseret revisor 6

10 5. Etablering Interessentskabet Turebylille Vindmøllelaug I/S Interessentskabet Turebylille Vindmøllelaug I/S (CVR-nr ) er stiftet 22. september 2016 med henblik på investering i br af de forventede fem opstillede møller ved Turebylille. Projektet omfatter fem Vestas V117 møller. Tre vindmøller med en effekt på 3,45 MW og to vindmøller med en effekt på 3,30 MW. Mølle 3 (3,45 MW) opføres og drives af Turebylille Vindmøllelaug I/S, mens de fire øvrige møller opføres og drives af Turebylille Vindmøllepark ApS. Nærværende udbudsmateriale omfatter udelukkende Turebylille Vindmøllelaug I/S. I henhold til VE-loven skal lokale borgere tilbydes deltagelse i vindmølleprojekter (Køberetsordningen), og der skal udbydes minimum zo% af hele projektet. Andele i Turebylille Vindmøllelaug I/S omfatter andele, hvoraf andele vil blive udbudt efter køberetsordningen i VE-loven. Til opfyldelse af interessentskabets formål tilvejebringes den fornødne kapital ved interessenternes indskud samt ved afsætning af den af vindmøllen producerede energi til el-nettet. Det er hensigten, at interessenterne indskyder andele a DKK eller i alt DKK forinden levering af møllerne m.v., således hele anlægsinvesteringen forventes finansieret af interessenternes kapitalindskud. I forbindelse med tegning af andele skal der senest den 15. december 2016 indbetales DKK pr. andel til interessentskabets bankkonto. Ved overtegning af de udbudte andele vil indbetalte beløb på overtegnede andele blive tilbagebetalt. Interessenterne i Turebylille Vindmøllelaug I/S vil være ligestillet med opstiller på såvel risiko som muligheden for gevinst. Såfremt det måtte vise sig, at projektet ikke er muligt at gennemføre, uanset årsag, vil investor skulle dække en forholdsmæssig del af opstartsomkostninger. Eftersom projektet er et udviklingsprojekt, er der ikke indgået endelige aftaler med alle leverandører endnu, hvorfor der er usikkerhed forbundet med de endelige priser og aftalevilkår m.v. Dog er der indgået endelige aftaler med mølle- og serviceleverandør, ligesom risici i andre aftaler er søgt begrænset. De andele, som ikke afsættes, jf. køberetsordningen i VE-loven, tegnes af vindmølleopstiller. På den stiftende generalforsamling den 22. september 2016 er Christian Moltke, Kirsten Moltke og Anders Dolmer indsat som bestyrelse. Såfremt projektet gennemføres, vil bestyrelsen fremadrettet bestå af 3-5 medlemmer, som er valgt for en 2 årig periode. Den r. ordinære generalforsamling forventes afholdt inden udgangen af april 2017 med dagsorden ifølge vedtægternes punkt 9.4. Valg af dirigent 2 Valg af stemmetæller og referent 3 Ledelsens beretning for det forløbne år 4 Forelæggelse til godkendelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab 5 Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 7 Valg af registreret eller statsautoriseret revisor 8 Forslag fra ledelse og interessenter 9 Eventuelt Der forventes afholdt ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter afslutning af udbud med det formål at vælge ny bestyrelse. Andele giver ret til at deltage og stemme på interessentforsamlingerne, pligt til at foretage indskud samt ret til at modtage de af bestyrelsen vedtagne udlodninger. Indskud til finansiering af opførelse af møllen indbetales inden levering af møllen m.v. De første udlodninger afgøres af interessentskabets bestyrelse og forventes at blive foretaget i 2. kvartal 2017, idet møllerne forventes at være i fuld drift i løbet af r. kvartal Interessenterne hæfter direkte solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Gældsstiftelse uden beslutning på interessentskabsmøde er i henhold til interessentskabets vedtægter begrænset til optagelse af en kassekredit på DKK til den løbende drift. Øvrige lån til vindmølledriften må kun optages med forholdsmæssig hæftelse for interessenterne i forhold til ejerandele og efter beslutning på interessentskabsmøde. Interessentskabet har uanset ovenstående ret til at optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud. 7

11 Ved senere salg af VE-andele har de øvrige interessenter forkøbsret. For øvrige forhold vedrørende interessentskabet henvises til vedtægterne, dateret 22. september Vedtægterne er tilgængelige på Godkendelsen Faxe Kommune har den 5. oktober 2016 udstedt byggetilladelser til opførelse af fem store vindmøller på Vordingborgvej 337 ved Turebylille. Plangrundlaget for opstilling af fem store vindmøller ved Turebylille blev endeligt vedtaget af Faxe Kommune den 27. september 2013, med lokalplan nr og VVM-tilladelse til opsætning af 5 vindmøller med en højde på maks. 150 meter ved Turebylille. Der fremgår et ikke-teknisk resume i den udarbejdede "Miljørapport Vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) og Miljøvurdering (MV)". Nedenstående godkendelser findes på Faxe Kommunes hjemmeside samt kan udleveres på forespørgsel: Aftale om nedlæggelse af beboelser Turebylille Vindmøllepark ApS har indgået to betingede aftaler omkring nedlæggelse eller aftale om anden anvendelse af to ejendomme i forbindelse med gennemførsel af vindmølleprojektet. Aftalerne er betinget af projektets gennemførsel. Turebylille Vindmøllelaug I/S skal dække en forholdsmæssig andel af omkostningerne i forbindelse med nedlæggelse af disse to ejendomme. Værditabsordning Værditabsordningen giver under visse forudsætninger naboer mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab på deres beboelsesejendom, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af ejendommen. Hvis en nabo tilkendes erstatning, skal erstatningen betales af vindmølleopstilleren. Reglerne for værditabsordningen findes i VE-loven og administreres af Energinet.dk. Lokalplan nr Kommunetillæg nr. 7 VVM-tilladelse til opsætning af 5 vindmøller med en højde på maks. 150 meter Miljørapport Vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) og Miljøvurdering (MV) Byggetilladelser til opførelse af 5 store vindmøller på Vordingborgvej 337 ved Turebylille. Lodsejeraftale Der er imellem lodsejeren og Turebylille Vindmøllepark ApS indgået en 30-årig aftale om leje af areal til etablering og drift af de fem vindmøller, samt hermed forbundne rettigheder og forpligtelser. Aftalen vil blive overført til Turebylille Vindmøllelaug I/S, såfremt projektet bliver en realitet. Lejen er fastsat til to% af den årlige bruttoomsætning fra vindmøllen. Ved brugsrettens ophør er interessenterne forpligtet til at fjerne vindmøllen og reetablere arealet, hvorpå møllen og øvrige anlæg har været placeret. Reetableringen skal foretages under opfyldelsen af samtlige relevante myndighedskrav eller øvrige bestemmelser. 8

12 Turebylille Vindmøllelaug 1/S Læs mere om værditabsordningen på Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab kan ikke påklages, men afgørelsen kan dog indbringes for domstolene som et søgsmål mellem naboen og vindmølleopstilleren. Turebylille Vindmøllelaug I/S skal dække en forholdsmæssig andel af omkostningerne i forbindelse med værditabsordningen. Der er afsluttet taksation vedrørende værditab til alle 31 naboejendomme til projektet. Aftaler med udbyder Turebylille Vindmøllelaug I/S har indgået nedenstående bindende aftaler med Turebylille Vindmøllepark ApS m.v. Indkøb af møller, opførelse af anlæg samt projektudvikling/salg Der forventes indkøbt en færdigbygget og nettilsluttet Vestas mølle V117 3,45 MV. Møllen betales tidligst, når der foreligger tinglyst skøde. Samtidig hermed indtrædes i en lo-årig service- og vedligeholdelsesaftale "fullservice-aftale" med Vestas med mulighed for forlængelse til det 15. eller 20. driftsår. 1 Projektkontrakt. Aftalen regulerer vindmølleopstillers leverance af vindmøllen i henhold til VE-loven. Vindmøllen og visse andre leverancer kontraheres direkte mellem leverandøren og Turebylille Vindmøllelaug I/S, mens andre leverancer sker via vindmølleopstiller. Aftalen regulerer navnlig leverancer, fuldmagter, ansvar, vederlag og betalinger. Vindmølleopstiller modtager DKK i honorar fra Turebylille Vindmøllelaug I/S for myndighedsbehandling, udbud og kontraktforhandlinger. Såfremt projektet ikke gennemføres, skal honorarer, jf. projektkontrakten, ikke betales. 2 Samarbejdsaftale vedrørende fællesanlæg i forbindelse med vindmøllepark ved Turebylille. Aftalen regulerer Turebylille Vindmøllelaug I/S' ejerskab til fællesejede aktiver i forhold til de øvrige vindmøller i vindmølleparken, herunder kabler og vejanlæg, samt fastlægger rettigheder og pligter for parterne i hele driftsperioden, herunder afholdelse og fordeling af fællesomkostfinger for vindmølleparken. Aftalen er indgået med det formål at optimere driften af vindmølleparken. Aftalens opstart er betinget af vindmøllens idriftsættelse. 9

13 Turebylille Vindmøllelaug 1/8 øvrige projektomkostninger omfatter: Øvrige anlægsarbejder, herunder fundament, elektriske installationer, tilslutninger og vejanlæg etc. Køb af ejendomme, nedlæggelse af ejendomme og erstatninger. Eksterne rådgiveromkostninger m.v. til geotekniske undersøgelser, fundamenteringer, ingeniør, advokat, revisor, landinspektør, salgsomkostninger, værditabserstatning etc. Honorarer til vindmølleopstiller udgør faste honorarer, som nærmere beskrevet ovenfor. Turebylille Vindmøllelaug I/S indtræder i alle omkostninger ved køb af idriftsat Mølle 3. Alle projektomkostninger fordeles forholdsmæssigt på de fem vindmøller ud fra den forventede produktion, således andelsprisen pr kwh er ens for alle vindmøller. Anskaffelsessummen opgøres som vindmølleprojektets samlede etableringsomkostninger delt med vindmølleprojektets samlede produktion. Som det fremgår af anlægsbudgettet, er den budgetterede samlede anskaffelsessum for hele projektet DKK , og med en samlet forventet produktion for hele vindmølleprojektet på kwh pr. år, bliver anpartsprisen pr kwh således DKK Både den samlede produktion og produktionen for vindmøllen i Turebylille Vindmøllelaug I/S er opgjort ved anvendelse af EMD P50, der anses som en realistisk prognose for den forventede produktion opgjort af uafhængig professionel 3. mand. Anskaffelsesprisen for Turebylille Vindmøllelaug I/S' vindmølle er således budgetteret til DKK Eftersom projektet er et udviklingsprojekt, er der ikke indgået endelige aftaler med alle leverandører endnu, hvorfor der er usikkerhed forbundet med de endelige priser og aftalevilkår m.v. Dog er der indgået endelige aftaler med mølle- og serviceleverandør, ligesom risici i andre aftaler er søgt begrænset. Afvigelser forventes således hovedsagelig at kunne opstå ved anlægsarbejder med veje og fundamenter, naboerstatninger samt andre uforudsete forhold. Vindmølleopstiller er ansvarlig for gennemførslen af entreprisen, herunder at indhente tilbud m.v. Det bemærkes i den henseende, at opstiller enerådigt tager alle beslutninger i planlægnings- og opstillingsfasen, og investor får derved en nøglefærdig mølle ved overdragelsen. Som følge af afrunding ved beregning af pris pr. andel udgør denne DKK Vindmøllen i Turebylille Vindmøllelaug I/S forventes at producere kwh pr. år, hvilket giver andele. Investeringsbudget i alt DKK Turebylille Vindmølle laug I/S DKK Vindmøller inkl, fundamenter og vejanlæg mv Lodsejeraftaler Sanering af boliger og naboerstatninger Honorar for byggestyring til vindmølleopstiller (Turebylille Vindkraft ApS) Finansieringsomkostninger og sikkerhedsstillelser Omkostninger til rådgivere, \NM og kvalitetssikring mv Samlet investering Samlet forventet el-produktion i kwh Pris pr kwh vind mølleandel Samlet forventet el-produktion for vindmølle i Turebylille Vindmøllelaug VS i kwh Budgetteret pris for vindmølle i Turebylille Vindmøllelaug I/S

14 Cash flow i anlægsperioden Indskud fra interessenterne i Turebylille Vindmøllelaug I/S indbetales til interessentskabet forinden levering af mølle m.v., samt betaling af øvrige anlægsarbejder og projektomkostninger. Der er som udgangspunkt tilstrækkelige midler fra indbetaling fra interessenterne til dækning af indkøb af møller samt øvrige anlægsarbejder og projektomkostninger. Interessentskabet har ret til at optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud. Budget Den forventede økonomi er beskrevet i et anlægs-, drifts-, likviditets- og balancebudget for vindmølledriften for en 20-årig periode, jf. bilag 1. 11

15 6. Investors økonomiske forhold Nedenstående redegørelse er et uddrag af budgettet for Turebylille Vindmøllelaug I/S for Det bemærkes, at anlægsudgifter er fordelt i forhold til møllens forventede andel af den forventede samlede produktion. Nedenstående beregninger omfatter kun den mølle, som Turebylille Vindmøllelaug I/S erhverver. Der henvises endvidere til det fulde budget for Turebylille Vindmøllelaug I/S for år i bilag for en nærmere gennemgang heraf. Interessentskabets budget baserer sig på nedenstående forudsætninger Driftsbudgettet Der er i budgettet indregnet en produktion svarende til de udarbejdede vindprognoser fra EMD for en 3,45 MW Vii7 mølle. Heraf fremgår det, at vindmøllen forventes at producere kwh i et normalt vindår. Der er budgetteret med en markedspris på 16,34 øre/kwh. Dette svarer til den markedsmæssige fastpris for 2017, som det i oktober 2016 er muligt at indgå. Det bemærkes, at afregningsprisen løbende ændrer sig i forhold til markedsforholdene, og prisen kan ændre sig væsentligt i fremtiden. Der er ikke indgået fastprisaftale med el-handelsselskaber. Der er indregnet en årlig inflation på markedsprisen i budgettet på 1,5%, hvilket giver en markedspris på 21,68 øre i Ud over ovenstående afregningspris er der indregnet lovregulerede pristillæg. Dette bevirker, at der afregnes 25 øre/kwh i møllens første fuldlasttimer. Det skal bemærkes, at det lovregulerede pristillæg på 25 øre/k'wh reduceres forholdsmæssigt "øre for øre", hvis pristillægget og markedsprisen tilsammen overstiger 58 øre pr. kwh. På udgiftssiden vil de væsentligste omkostninger ved drift af vindmøllen omfatte service- og vedligeholdelsesomkostninger, årligt vederlag til management, forsikringer samt administrationsomkostninger. Der er indgået en "fullservice-aftale" med Vestas på 1.0 år og med en årlig fast betaling samt variabel be- taling ud fra den opnåede produktion. Omkostningen er opdelt på en fast grundpris og en variabel del, afhængig af vindmøllens produktion. Den største del af omkostningen skal betales kvartalsvis forud. Serviceaftalen omfatter de årlige eftersyn samt udskiftning af alle hovedkomponenter m.v. Efter udløb af serviceaftalen i 2027 er der i budgettet indregnet omkostning svarende til en forlængelse af serviceaftalen til Den årlige omkostning til forsikringer er indregnet til DKK 6o.000 (2017) pr. år. Det må forventes, at omkostningen skal ske som en årlig forudbetaling. Øvrige omkostninger bestående af omkostninger til administration og management m.v. er anslået til DKK (2017) pr. år. Der er i budgettet indregnet en årlig inflation på 1,5% på ovenstående omkostninger. Vindmøllen afskrives i budgettet over 20 år, som svarer til den forventede tekniske levetid på møllen. Der er ikke indregnet værdi af møllen efter udløb af den tekniske levetid. Endvidere er der hensat DKK til reetablering af området. Herudover er der budgetteret med, at salgsprisen af vindmøllen i år 20 vil svare til omkostningen i forbindelse med nedtagningen af møllen og reetablering af areal til landsbrugsjord. Der er i budgettet regnet med en renteindtægt på indeståender på o% pr. år og en renteudgift på 2,25% pr. år på lån. Der forventes ikke væsentlig rentebærende gæld i Turebylille Vindmøllelaug I/S Anlægsbudgettet Anskaffelsesprisen for Turebylille Vindmøllelaug I/S' vindmølle er som tidligere beskrevet budgetteret til DKK , svarende til DKK pr kwh andel. Der henvises endvidere til ovenstående pkt. "Indkøb af møller, opførelse af anlæg samt projektudvikling/salg" for en nærmere gennemgang af anlægsbudgettet. For at sikre en likviditetsreserve til dækning af eventuelle budgetoverskridelser og midlertidige likviditetsforskydninger, er prisen pr. andel fastsat til DKK Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletalsoversigten på næste side er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i afsnit 12

16 6 og er opgjort for den mølle, som Turebylille Vindmøllelaug I/S erhverver. Budgettet er udarbejdet på grundlag af opstillers forventninger til den fremtidige økonomi ved driften af vindmøllen. Det bemærkes dog, at de faktiske resultater sandsynligvis vil afvige fra de i budgettet angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Der er gennem hele budgetperioden budgetteret med en udlodning af hele overskuddet før renter. Der henvises endvidere til det fulde budget for Turebylille Vindmøllelaug I/S for år i bilag for en nærmere gennemgang heraf. 13

17 Hoved- og ~letal Turebylille Vindmøllelaug I/S - 1 vindmølle - V117 Vestas Turebylille Vindmktllelaug I/S Gennemsnit pr. Gennemsnit pr. 1. driftsår 10 første driftsår 20 første driftsår DKK DKK DKK Indtægter fra el Service og vedligeholdelse Jordleje Forsikringer Management Øvrig administration Omkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger på vindmølleanlæg Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter 0 Periodens resultat Nøgletal Anskaffelsessum mølle (DKK) Antal andele (stk. a kwh) Pris pr. andel (DKK) Afkast pr. andel før renter og afskrivninger (DKK) Simpel tilbagebetalingstid i år 9,2 9,1 Afkast i % af anskaffelsespris 10,9% 11,0% 7,0% Samlede udlodninger (DKK) Udlodning før skat pr. andel (DKK) Simpelt nettoprovenue før skat 1% p.a. 6,0% 6,1% 1,8% Køb af andele Udlodning før skat Samlet nettoprovenu Pris (år 1) (fortjeneste) før skat DKK DKK DKK 1 andel andele andele andele andele

18 Følsomhedsanalyse Følsomhedsanalyse på tilbagebetalingstid ved ændringer i el-produktionen Effekten på tilbagebetalingstiden i år som følge af en ændring i forventet el-produktion: Produktion +10% -1,0 Produktion +5% Basis budget (9.090 t kwh) 9,1 Produktion -5% ()) Produktion -10% -I, 3 Følsomhedsanalyse på tilbagebetalingstid ved ændringer i el-markedspris Effekten på tilbagebetalingstiden i ar som følge af en ændring i forventet markedspris pr. kwh. Markedspris +2 øre -0,4 Markedspris +1 øre Basis budget (16,34 øre pr. kwh) 9,1 Markedspris -1 øre U, '3 Markedspris -2 øre (,)» Følsomhedsanalyse på tilbagebetalingstid ved ændringer i el-markedspris og produktion Effekten på tilbagebetalingstiden i ar som følge af en ændring i forventet markedspris pr. kwh og produktion Markedspris +2 øre, produktion +10% -1,4 Markedspris +1 øre, produktion + 5% -0,7 Basis budget (16,34 øre pr. kwh/9.090 t kwh) 9,1 Markedspris -1 øre, produktion -5% Markedspris -2 øre, produktion -10% '1;) 15

19 7. Risikofaktorer En investering i vindmølledrift er forbundet med risici. Mulige investorer i Turebylille Vindmøllelaug I/S skal nøje vurdere alle oplysninger i nærværende udbudsmateriale og risici forbundet med dette. Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende og ej heller prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer. Følgende risikofaktorer, der vurderes som værende væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette udbudsmateriale overvejes nøje, inden der træffes beslutning om investering i vindmølledrift Anlægs- og driftsbudgettet Der er risiko forbundet med usikkerheden i anlægsbudgettet og den dertil hørende løbende drift. Som det fremgår af anlægsbudgettet, er budgettet udarbejdet ud fra nogle opstillede forudsætninger, som er vurderet som værende sandsynlige. De faktiske resultater kan dog afvige fra de i budgettet angivne, idet forudsatte begivenheder ikke altid indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Eftersom projektet er et udviklingsprojekt, er der ikke indgået endelige fastprisaftaler med alle leverandører, hvorfor der er usikkerhed forbundet med de endelige priser og aftalevilkår m.v. Dog er der indgået endelige aftaler med mølle- og serviceleverandør samt andre væsentlige leverandører. Afvigelser forventes således hovedsagelig at kunne opstå ved anlægsarbejder med veje og fundamenter, naboerstatninger samt andre uforudsete forhold Vind og produktionsforhold Som tidligere beskrevet beregnes andelenes pris ud fra en forventet estimeret produktion. Der er naturligvis en risiko for, at den faktiske produktion ikke svarer til den forventede produktion. Dette kan skyldes evt, skader på møllen, som bevirker, at møllen er ude af drift, eller at vind og vejr ikke er til fordel for vindmølledrift. Både den samlede produktion og produktionen for vindmøllen i Turebylille Vindmøllelaug I/S er opgjort ved anvendelse af EMD P50, der anses som en realistisk prognose for den forventede produktion opgjort af uafhængig professionel 3. mand. De økonomiske budgetter er naturligvis afhængige af de danske vindressourcer. En svigtende eller varierende vind kan derfor medføre større afvigelser i det økonomiske resultat. Det bemærkes dog, at variationer i vindressourcerne normalt udligner sig over møllens levetid. Ud over produktionsforholdene er ethvert vindmølleprojekt afhængig af nettilslutning og afsætning af den producerede el. Den danske lovgivning gør, at producenter af alternativ energi har ret til at blive tilsluttet el-nettet, ligesom elselskaberne har pligt til at aftage elektriciteten. Dette giver sikkerhed for, at den elektricitet, der produceres, kan afsættes Afregningsforhold Vindmølleafregningen baserer sig som udgangspunkt i en markedsafregning (spotpris) med tillæg af de lovbestemte tilskud. Markedsprisen (spotprisen) varierer løbende ud fra vind og produktionsforholdene i Danmark. Det bemærkes i den henseende, at markedsprisen de seneste år har haft større udsving, og fremtidige udsving vil have stor påvirkning på interessentskabets økonomi. De sidste år er der konstateret en væsentlig faldende tendens på markedsprisen på el. Der er mulighed for at tegne en fastprisaftale med en løbetid på op til ro år med el-handelsselskaberne. Såfremt det samlede vindmølleprojekt udbydes under reglerne i VE-loven, gives et tilskud på 25 øre for de første fuldlasttimer. Der er i de medtagne budgettal indregnet, at 'Turebylille Vindmøllelaug I/S modtager dette tilskud. Energitilsynet afgør endeligt, om betingelser i VE-loven er overholdt. Det er forventningen, at Turebylille Vindmøllelaug bliver omfattet af VE-loven og dermed berettiget til tilskuddet. Hvis det mod forventning ikke sker, vil det nedsætte indtjeningen årligt i de første 8-9 år med ca. DKK 2,3 mio., svarende til ca. DKK i alt. Dette har væsentlig indflydelse på projektets rentabilitet Serviceforhold For at mindske usikkerhederne i forbindelse med driften af vindmøller, er der indgået en "full-serviceaftale" med Vestas omkring sikring af vedligeholdelse, service og døgnovervågning af vindmøllen. Serviceaftalen løber over ro år med mulighed for forlængelse. Denne aftale sikrer interessentskabet mod, at der kommer uventede service- og vedligeholdelsesomkostninger i den omhandlende periode. Omkostningen er medtaget i det tilhørende budget. 16

20 7.5. Forsikringsforhold Ud over serviceforhold kan vindmøllen blive udsat for udefra kommende omstændigheder. I disse tilfælde må det formodes, at vindmølleproducenten ikke dækker den opståede skade. Derfor forventes det, at der tegnes en All Risk forsikring efter overtagelse af møllen, der omfatter disse forhold. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået yderligere aftaler om forsikringsforhold, hvorfor der må henvises til, at disse forhold gennemgås, når de endelige forsikringsvilkår foreligger Opnåelse af tilladelser og manglende rentabilitet I forbindelse med udbuddet af andele i Turebylille Vindmøllelaug I/S vil investor være ligestillet med opstiller på såvel risiko som muligheden for gevinst. Investor indtræder dog i projektet, efter der er opnået de tilstrækkelige offentlige tilladelser til at kunne gennemføre projektet og udstedelse af byggetilladelse. Opstiller er berettiget til, på hvilket som helst tidspunkt, at stoppe projektet, hvis opstiller vurderer, at projektet ikke har den fornødne rentabilitet. Interessentskabet eller den enkelte interessent vil ikke kunne stille opstiller til ansvar for dette. Investor har derfor ved sin tegning risiko for at tabe en del af sit indskud, som vil skulle gå til afdækning af afholdte omkostninger i projektet Skattemæssige forhold De skattemæssige beskrivelser er baseret på de nuværende skatteregler. Ændringer i skattelovgivningen kan derfor påvirke den enkelte investors lønsomhed i investeringen Øvrige forhold, herunder ændringer i gældende lovgivning m.v. Der kan være risiko forbundet med fremtidige ændringer i f.eks. afregningsregler, størrelsen af tilskud, VE-beviser m.v. 17

21 8. Tegning og ejerforhold Udbudsandele og ejerforhold andele i Turebylille Vindmøllelaug I/S udbydes efter køberetsordningen til lokale borgere. Andelene udbydes efter køberetsordningen i VE-loven til kostpris med andele til en pris pr. andel på DKK Tegning af andele Tegning af VE-andele i Turebylille Vindmøllelaug I/S foretages ved udfyldelse og indsendelse af "Tegningsaftale". Tegningsaftalen kan findes på Andelsprisen er fast, men der er ingen fast pris på etablering af vindmøllerne. Eventuel negativ afvigelse finansieres først ved anvendelse af overskydende likviditet, og dernæst ved låneoptagelse. I forbindelse med tegning af andele skal der senest den 15. december 2016 indbetales DKK pr. andel til interessentskabets bankkonto i Nykredit Erhvervsbank (reg.nr konto nr ). Ved overtegning af de udbudte andele vil indbetalte beløb på overtegnede andele blive tilbagebetalt. Andelshaverne i Turebylille Vindmøllelaug I/S indbetaler hele tegningsbeløbet på DKK pr. andel inden levering af møllen m.v. og har dermed fuldt ud finansieret mølleinvesteringen. Såfremt det måtte vise sig, at projektet ikke er muligt at gennemføre, uanset årsag, vil investor skulle dække en forholdsmæssig del af opstartsomkostningerne. Den daglige ledelse i Turebylille Vindmøllelaug I/S bemyndiges til at måtte optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud, samt foretage nødvendige dispositioner i forbindelse med etablering af vindmøllelauget som beskrevet i udbudsmaterialet. Ved underskrift på tegningsaftalen bekræftes, at tegner accepterer interessentskabets vedtægter, herunder at der er personlig, direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse. Gældsstiftelse uden beslutning på interessentskabsmøde er i henhold til interessentskabets vedtægter begrænset til optagelse af en kassekredit på DKK til den løbende drift. Øvrige lån til vindmølledriften kun må optages med forholdsmæssig hæftelse for interessenterne i forhold til ejerandele og efter beslutning på interessentskabsmøde. Interessentskabet har uanset ovenstående ret til at optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud. Det er en forudsætning for nærværende køberet, at forslaget med fem stk. Vestas V11.7 vindmøller i Turebylille etableres. Køb af andele i et vindmøllelaug indebærer som enhver anden erhvervsmæssig investering en vis risiko, idet det faktiske økonomiske resultat kan afvige fra budgettet i såvel positiv som negativ retning. Turebylille Vindmøllelaug I/S tilråder derfor, at investeringen drøftes og gennemgås af egne rådgivere. Tegningsaftalen, hvor alle felter skal være udfyldt, skal sammen med dokumentation for indbetaling være modtaget hos PwC, Toldbuen 1, 4700 Næstved eller pr. mail til tegning.turebvlillec&pwc.dk senest den 15. december 2016 kl. 16.0o. Der accepteres ingen forbehold eller tegning via fuldmagt. Retten til at kunne tegne andele gives til myndige personer, som er fyldt 18 år senest den 15. december 2016 og som: enten er bopælsregistreret i CPR-registeret i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet holdes eller er bopælsregistreret i CPR-registeret længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i Faxe Kommune i den periode, hvor udbuddet afholdes Selskaber og virksomheder kan ikke tegne andele, jf. VE-loven. Investor skal erklære: at have modtaget følgende materiale: for Turebylille Vindmøllelaug I/S Vedtægter for Turebylille Vindmøllelang I/S 18

22 at hans/hendes angivne bopæl er lovligt registreret i overensstemmelse med CPR-loven. Tidsplan Tidsplanen for tegning efter køberetsordningen er således: Annonce i Søndagsavisen den 20. oktober 2016 og Dagbladet Køge den 20. oktober 2016 Der afholdes informationsmøder den 9. november 2016 kl i Dalby Forsamlingshus, Karisevej 66, Dalby, 4690 Haslev Udbudsperioden løber frem til den 15. december Tildeling af andele I det omfang de indkomne tegningsbud overstiger det udbudte antal andele på 8.965, vil der ske fordeling efter VE-lovens 15 a og 16. Hvis antallet af udbudte andele er lavere end det samlede antal købstilbud, så tildeles der i første omgang ejerandele til de personer, som har afgivet købstilbud, og som er bosiddende inden for 4,5 km fra møllerne. Denne persongruppe har fortrinsret til op til 50 andele hver, hvorfor der i første omgang vil blive fordelt maksimalt 50 andele til hver person i denne købergruppe. Fordelingen af andele blandt personer i gruppen med fortrinsret foregår sådan, at alle, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, først får tildelt en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes, eller indtil loftet på 50 andele pr. købsberettiget er nået. Hvis der er andele, der ikke kan fordeles efter det beskrevne princip inden for gruppen med fortrinsret, så fordeles de resterende andele efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Et eksempel kunne være, at der er en andel, som mangler at blive fordelt, men fortsat tre købere, som ikke har fået deres købsønsker imødekommet, uden at loftet på so andele er nået. Hvis der efter den beskrevne fordeling af andele inden for gruppen med fortrinsret ikke er flere andele tilbage, vil købsberettigede personer uden fortrinsret ikke få tildelt andele - dvs, personer bosiddende længere væk fra opstillingsstedet end 4,5 km, men i Faxe Kommune. Hvis der derimod er flere andele tilbage, efter at fordelingen inden for gruppen med fortrinsret er foretaget, vil disse andele i anden omgang blive fordelt blandt de personer omfattet af fortrinsretten, som har afgivet købsbud på mere end 50 andele samt de personer, som har afgivet købstilbud, og som er købsberettigede uden fortrinsret. Der benyttes samme fordelingsprincip, som beskrevet ovenfor, blot uden loftet på de 50 andele. Dvs, først får alle, der har afgivet bud på mindst en ejerandel, tildelt en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. Hvis der herefter er resterende andele, der ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles disse efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk. Hvis antallet af indkomne bud ved budfristens udløb er lavere end antallet af udbudte ejerandele, kan vindmølleopstilleren frit råde over de ikke-afsatte ejerandele. Det er udbyders opfattelse, at alle disse regler er opfyldt i nærværende udbud. 4,5 km afstandskort findes på Det er muligt at læse mere om koberetsordningen på 19

Høgsted Vindkraft I/S

Høgsted Vindkraft I/S vedrørende vindmølleandele jf. køberetsordning efter VE-loven Udbydes af: Wind Estate A/S Læsøvej i 8940 Randers SV P 1%7/L /A. ESTATE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Introduktion 1 1.2. Muligheder

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Hunseby Vindmøllelaug I/S

Hunseby Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af nyt vindmølleprojekt på Knuthenborg Allé. Indledning Borgere, virksomheder og foreninger i Lolland og Guldborgsund Kommune indbydes

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S Østkystvejen Vindkraft 2 I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Kragelund II. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Gilbjerg Vindmøllelav I/S

Gilbjerg Vindmøllelav I/S Gilbjerg Vindmøllelav I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Gilbjerg Vindmøllelav I/S i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Gilbjerg

Læs mere

Nees Vest Vindmøllelaug I/S

Nees Vest Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne vest for Nees. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lemvig og Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i Nees

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Møgelvang Vindmøllelaug I/S

Møgelvang Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne i Møgelvang. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget bliver

Læs mere

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Nejst Vindmøllelaug Udbudsmateriale 2 l/s Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Nejst Vindmøllelaug 2 l/s i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale -1 1

Læs mere

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Heimdal Vind I/S i henhold til bestemmelserne i VEloven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Side 1

Læs mere

Thorsminde Vindmøllelaug I/S

Thorsminde Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Thorsminde vindmøllerne vest for Låsby. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Silkeborg og Skanderborg Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Udbydes af: Morsoe Wind A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors 1. Generel information 1. januar 2009 trådte lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i kraft. Loven er

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter i vindmøllerne ved Faster Astrup. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet, Faster Astrup. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale:

Læs mere

Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S

Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S Vindtved Vindkraft I/S og Vindtved Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele Frivilligt udbud Udbudt af Vindtved Vindpark K/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten

Læs mere

KorsnakkeVindmøllelaug I/S

KorsnakkeVindmøllelaug I/S KorsnakkeVindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne nord for Tårs. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. 2 Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde 28.01.2016 v./ Statsaut. revisor Kim Wegener AGENDA Generelt om budgetudarbejdelse Konsulentens ansvar Konkrete review- og assistancehandlinger Krav til dokumentation

Læs mere

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne syd for Askø. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget ejerskab

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23 Budget for perioden 2015/16-2022/23 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2015/16-2022/23 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2017-31/3 2018 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2017/18 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Vejledning om. Køberetsordningen

Vejledning om. Køberetsordningen Vejledning om Køberetsordningen Indhold 1. Om køberetsordningen generelt... 3 2. Vindmølleprojekter omfattet af køberetsordningen... 3 3. Tidspunkt for udbuddet... 4 4. Udbudsperioden... 4 5. Information

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

Udbud af andele i. Rødby Fjord Vindkraft I/S

Udbud af andele i. Rødby Fjord Vindkraft I/S Udbud af andele i Rødby Fjord Vindkraft I/S November 2015 Indledning Denne invitation til køb af andele i Rødby Fjord Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Skiftekær Vindmøllelaug I/S. Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmølle i Ny Søby Vindmøllepark.

Skiftekær Vindmøllelaug I/S. Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmølle i Ny Søby Vindmøllepark. 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmølle i Ny Søby Vindmøllepark. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Svendborg Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget

Læs mere

Udbud af andele i. Svindbæk Køberetsselskab I/S

Udbud af andele i. Svindbæk Køberetsselskab I/S Udbud af andele i Svindbæk Køberetsselskab I/S Oktober 2017 Indledning Denne invitation til køb af andele i Svindbæk Køberetsselskab I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe.

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe. SelskabsAdvokaterne ApS Christian X s Alle 168, 1. sal DK- 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 33 10 51 J.nr. 1703 TW/VB V E D T Æ G T E R for AvfFonden 1 NAVN 1.1 Fondens navn er AvfFonden. 1.2 AvfFonden er en erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle VEDTÆGTER for Morsø Vind I/S Interessentskabets navn er "Morsø Vind I/S" Interessentskabets hjemsted er Morsø Kommune. Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk

Kommunen som investor i vindmølleprojekter. www.energiogmiljo.dk Kommunen som investor i vindmølleprojekter 1 Det vil jeg tale om Hjemmelsgrundlaget for kommunen som deltager i elproduktion Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning Anvendelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S Sagsnr. 039989 VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S 1 Interessentskabets navn er Krogstrup Vindkraft I/S 2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing

VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing CVR-nr. 27 58 33 50 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. juni 2016. Flemming Bro Gregersen dirigent

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. KBO ApS CVR-nr. 29 92 65 65 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002 1 Indholdsfortegnelse: Side Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisors erklæring... 3 Ledelsesberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013

Vilkår for kystnære havmølleparker. Dansk Energi 27. maj 2013 Vilkår for kystnære havmølleparker Dansk Energi 27. maj 2013 Kystnære områder i udbud I alt 450 MW Vesterhav Nord Sæby Hver park max. 200 MW Vesterhav Syd Sejerøbugten Bornholm Smålandsfarvandet To grundprincipper

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Udbud af andele i. Holmen II Vindkraft I/S

Udbud af andele i. Holmen II Vindkraft I/S Udbud af andele i Holmen II Vindkraft I/S September 2017 Indledning Denne invitation til køb af andele i Holmen II Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 3 Lynettefællesskabet I/S 31. januar 2010 Forslag til ny lånepolitik Indstilling Det indstilles til bestyrelsen, at forslag til ny lånepolitik godkendes. Baggrund Den nuværende lånepolitik

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere