! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!"

Transkript

1 Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004

2 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!- $ #%&!'."! " 3, #!! "!#&!#"!## #'!-! " $ #%&! "&!"!, ("!)"!"!# $' %$ +##!!!-! "$,. " "" " $#%&! / ("!)"!1,!&! #.$ "&!"!"!# $!(!"&'! "!#&#%&#.$"!&#" "4%& #,. ""5+#!-!!#"!! #!,! "! ' 6 #& "."! "& $,#%&#.$ "! &( 5&" "!!' "#!! "! #&.$ 4%, 2!#"!#!( ## #"!# #!#,"!"&"!#!!"& "7&!' "7&!"!(!! "& $,"#.#.$ 5&" "!!/ "& $, $!"!, ("!)"! "!# $1' 2!#"!#!(! &"! "!# ("!)"! #!#" &"!.+!" &"#"!#!" &"#&%&/# %,%"&"!#!#"!"&&%&1 "! ("!)"!*"#.#! #& ("!)"!"& &"!# #!$,#%&#.$ "!!& 8 &!' 2!#"!#!(## #!, "# + 2!#"!#!(## #$#%&!#("!)"!"&,!## &""!##! '

3 6 1.1 PROBLEMFORMULERING STRUKTUR INTRAPERSONEL KOMMUNIKATION SHANNON & VEAVER S MODEL GEORGE GERBNER S MODEL LASSWELL S MODEL NEWCOMB S MODEL WESTLEY & MACLEANS S MODEL ROMAN JACOBSEN S MODEL OPSUMMERING LARS QVORTRUP S MODEL FORDELEN I SYSTEMTEORIEN SYSTEMERNE SELVREFERENCE SYSTEMERNES FORBINDELSE FORFORSTÅELSEN FORFORSTÅELSENS TILSLUTNINGSMULIGHEDER SAMFUNDET ORGANISATIONERNE INTERAKTIONSSYSTEMERNE ORGANISATIONENS KULTUR OG IDENTITET DEN INTERAKTIONELLE ORGANISATIONSMODEL DET ARTIKULEREDE OG UARTIKULEREDE NIVEAU DET DISKURSIVE NIVEAU DET GRUNDLÆGGENDE NIVEAU VÆRDINIVEAU FORFORSTÅELSEN I EN SYSTEMUDVIKLINGSKONTEKST 48

4 5.1 METODEN METODENS FORFORSTÅELSE AFFORDANCE NORMER ONTOLOGISKE AFHÆNGIGHEDER NORMER IMPLEMENTERET METODENS UDLEDTE FORFORSTÅELSE 65 CS. PEIRCE 73 FERDINAND DE SAUSSURE 75! TALE SOM HANDLING 78 TALEHANDLINGENS KONVENTIONER 81 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""!

5 "!%&(! "55 9:8(!#! 5$!#(%;&#!!( ( #5! 5!(#!"5#5# &!' "5 & <$ 5$!#(%;&#!!( (#5!!8#%!#(#!"!% 5& &("!(& "&5%!!(!'"5&<!#"!("5""! (&%&(#5!"!##!/%#!!#=1'

6 >' #$%&'()$*&#.(! " : "&. ( " ""!!#8( "!# #?!!(, #&((&(!#"!5($#%5&!('.5% %#!# &5%#!$!,# 5"!5 ( "!5%#!$!,!&#%! # (?5 & & ( 9&"!'! &5"%.5% "&!(" %#!." 0 (& ( 5, 8 & 5&"#!5!'! &"!5"% #, #8(0&"#5 &(#(5&,#!$!"(!&"58!!&(."((!#,#" #!!%&0%5,%&5"&7#.&%%"&(' > &("!( "!%!# &" &.&& &# & $#%5&!(, ( $ #%&!, + "& "% "! 9&"!! &"!!,!#!( +"! -!#!(!(."#! 5!+!(!(, " "! +"$"!#'! "!!#"5!(#!#! -!# + 5!+&#( "!.!#!!"!, &! "!."#-&,$ "( "!.!#!+#,"!#!"! "!.!#!#""'! "&!( $#%&!!#"!#"!# 9&"!!""!5!+&#("!#! "!,"!#!#"!#!!&$"""!!(#""."#!&"!!. " " " " & "!.!(!!( "!#! "!(9&"!! ' A 5"&#%!$!&.((&("!("!0"&,#!(?( &# &! $#%5&!( ' "! 5!5# %#!# &%#" 5"( %#!# 0# "?!5 0 &# & $#%5&!(' >' ( A' $?!5!!(,?!"!!&#%# 5"!5 ( "!5%#!$!'&0B' $?!5!!(,!&( &8!!(&"!#%#!#&' B "&55?!5!!( 5""5%#%#!$!,%%#!&#!?!#(' C 0&#.( "?!5 #?!!(&# " 0 ( 5!&?!#!(! D"&$ "#." "&$&"#!"#!, >"&.,>EEB'BF A.#''BG B.#''FC C.#''HE

7 #!"!".!( "!(D' H!&5.&%0&#55.&"5,!!#"! 0& (##!%# #%5&!(' $#%5&!( 5"& 0 &"! & &, % "&, "!#?( ( ("!"5 &#, %& "%!#&$#& 0 $#%5&!(!' &#! ("!"! 5, #!!(5!"(&"!,.&%&#&(!8#%!#("%!$! &'!.;5% #"! 55 &?!( &( " &#' $#%5&! 5"& 0! (! &, #! # (0!# $#%&.!&"!"!# "!("(!'$" "&#!. "! "&!,. $ "%. 3"&$ 5&#" "!#&!(("!)"!"& "!('$!(""!# "!+!%&%# " ' $ #%&! ; " " +# ("!)"!"&,'' F % #"!!&!"5, %.&%?! "&( "!( #%5&!(" I $'?& # " "%?," ("!"!! "!#(0! (!5"!?!#!( &8. " #%5&!(! &# & #("!(!5'.&%?!.& #.( J5!#, # " 8!5?!#!( &8. " #%5&!(!,.& 5!(?!#!( # & "(, ("!"!! 5"& &# ( &!! ( 5!' " %?.&5!(.("(!!("!$$,(!#"!(&!#!$! &.(! 5!5' "%?.& 5!( 5&# ("!"!!, $ #%5& &, "(&#,?!#!( 5& (D0#!"!&;"(8#0D'?& #.&, 5!5"! & #%5& (.(' & "&. ( ""!%& (#, 0 #?!!(! & 5%!, G # &(( & (!# 5!5"!! 8# &.( ( #%5&, ("!5!5& 5&(' 8!5 " &8;.#"( &#5!! 5!( 5!5"!($#%5&!(,#%# "&'!5"! &%"! $#%5&!( 0 & 0#' & #!%?!# ( #( $ ( #!!%?!&(#&" $#%5&!(!, (#&!"!$! #& " %5#!!! ( 5! 5!5"!' H.#''FK F.#''>>E G"&.,>EEB5"&>A#5!"5%' A

8 0&# %?!&( &#,#(8 ((?&#!#!#"&55 &("!(, ( "!#&$#& 0 $#%5&!('! 5!5"!,#!"!#!#!("!"55!5'!5"! ("!"5!5!#&$#&##&."!#&$!#,!#5#%5&!(, ( %&## &# 5! #"(, " %?!&(("#!#&$#& 0, %&# 5!5"!!! #%5&!( &8.(0' 0&!" ( ("!"! " #%5& ( " "#!& "%? $ ( "55 #&, &!#;!!( #! &"# ("!"!5' ("!"!!.0 8;("#" D&(%?#(D, ( &! % ("# &%$!#!#,# "".;# 0 %?" ("!"!!#!"#!&(!#5"!#%;' 5!5"!"#%5&("!D"!5"?#"((5D,%5!5"!!%"8(0&"$&#"!;!%!"!#!,&!(!"! $!':$#!!(#"!!&!!#%## D#"(D 5!5"!!, 8;("#"?!((", %&5!#%#& D&D#"(!"!%!#&""5#(&5.#5".'&!, #"( ("!#%?&( # 5!5"!, (!"?!((" 5!5!' &" 5!5"! &!!5.&%# 0(,"!&&#&" 5!5"!! # "& #,!! "(' %& (," #! 8#&" 5!5"!! D(? D & #? "!#!! D!(#D # #"(!!(& (&,# &((!#&;"#!J5&,#!(% "(8'%&(,"! #&"5!5"!!!!(!#&#555& '.(.#.5%# 5&( #?!!(* 5% & 5&& &(& # 0&' &55! &&55! B

9 0&*/$' %!1,#! #(0!# 0&, &# #&?(!!(!"!!(! #! 5 &!("!#!!(&#' L M!("# ( &!# #!! 0&!.(!!,.(.#"!%!# #.5% D''' & -! +!" "#!' %$!( + "$ "#"("!." 5(!# " -! "!# "#!,"!# "5!!&$+ 'D E 0& # "&.&% 0&#".5% %&# 0&! "!! $#%5&!(5!5' " &((8# 5"& 0&! &,! %!0!# #5!, "&0 0."((!#"5!5"!(("!"!5"("(&' 5"&&( & & #!!!#&#!!(,(8?5 0!"#%"& "&. ( ""! &,! "! 5"&%??5 0 M &#$"5""#&5"+"(!(!N M &#$++"& ";!! #! $ I &, "$,!"& "&,," I"+!"!#"!"&! "!!&.=N'!"&!!,! "!"%&!!#!I(+!D!"'DN M &#$ 5!#"!"&$%"&##!"(!#",N'!#+&#$(! "!"&$+&"!N"!#"!"&$!%!! N "5!( #,"5!(" &,.!(!(#!"#!"!#!&!!= M &,+&#$=(& 5$+&#,$+&#."#"& "&$!5"!#$+5+&#.!!"!&'#5!++!$+&#.".&#&%" $' >K +%&,-./0&%/(-.%*#1!#5!!.&% # 0( " 5&( #?!!( ".$#!!(,&#&5!5"!!!!(5!("!"!, (##(0.$#!!(0&!"("!"!!.!#&#! $#%5&!(("%'.&%!".(. 0&, #!,#!#(0!#0&#&##&?(!!(!"!!(! #! 5 &"!#!!(&#, &#5&!#.(!# LO. 5,>EEF'>BA EM!("#,>ELF'GC >K"&.''FL2FE C

10 " # >' 6%&# "! 0&! 5!5"! 2 ( ("!"!= :%"&!" 8(0& %&# 0&! "!! $#%5&!(5!5, &(( &! "!&(!!( # 5!5 $#%5&!(#' #! ("!"5 5%?&( &#!! "!&(!!(, #" #! 5!#"! "! $#&( 5!5"!5!#"&#%!5&,!# 55!' "& A' 6%&5 &(#J5& # & #! "& #&# 0&(#!("!"55#&#0&= $%()$(% 5! A!#&# ;"(! 0 0&!' (8 "! A'>?50"#!0&.&'"'"#("!(!5!"!& 5!5"!'!!"!& &("!(%#"%? "!%!#&( &# &! $#%5&!(5!5, #" 5 0!#%#!# &"!#'.(!.#.5%& " 0&!' # #("!(!5 <! 5.( #5 "! A'A, 5 5&( 5!5"!2 #&"#!!%!&0&'#!F'(##& ""!<".!"(#8;#,".$#!!($(5!5,( #!#!.$#!"(!, "!#&$#& 0 5!5"!!, ( %&##!.&%&5'!,#!!(!/"! A'B1, # 5&( #&.5%&" 0&!! &!#%"(.5%&"?& (!#&"('!#&#!!(!.&%#!,"#! $#%5&!(5!5.(.# 5%, #!#"( "&, ("!"5 ( "!#?( &#' 5! B!# " 4% 5!5"!#&! &(# "!#"(# 5%' " 4% #& "( #("!(!5 5&" "!! $' & " "!! $ (!(0, ( # " 4% #& #! 0&! "! B'A #!&( (!!& &5!5' &# &! $5 &("!( "( # &5!5&&!!(&(##("!(!5# "&$' %&(*"!#,("!"!!(!"5!$!' H

11 C' 5! #5 0&! &# & #! ("!"5 5!5,# 5 0#! $#%5&!( ' & 5" 0 # CB,# "!" 0&!, ( %&5 &&!!(2 &(##!! " &# &# "& $' #.%".&&!(! 8!#8(0&'! " " 4%.5%& " ("!"!! #! /( ## 0&! &&!!(&(# &# & ("!"!1 &2?55&(' 8 &!!"5!& #& " ("!"! 5& ( #!!# ".5% 0&!? &# &! $#%5&!(5!5'!!"5!& #&.5% ("!2 "!! #! ( 5&.0!# " #* "55&#, "5&#,#5%,%?# ((!#&?((!#!%"' &"%! "!"!!( "! C'B, % 5",#.5% 0&! ( #!!&&!!(&(#,#%#' #%## 5".%" 0&# "&.&&!(' 0&!!$#%5&!(5!5#! "!%?% " 5&(!%", % 0& 0#!#!%" $ %&5.$#!!(,#.&%.((!#&"(%5&(#5!5!!, 0!%"! %!%' #*"5&#, "5&#,#5%, %?# ((!#&?((!#!%"' %5&(#5!5! 8# " 4% 5!5"!#& # "!# &5!2 5' ".%".&&!(!"!#!#8(0&?! H'5!$#%5&!(#!("!"55'#!"! 5 &("!( & $#%5&!(' #!%?!&( &!!! ("#"! ' #! 0& "! 0&# %"!.(.'%&(,#!##&."#!!"!D&# D,#.5%5"&,#$#! "&!"5!' F'5!&"%"!&(!!(!&#!5!C#&#0& ( #! #&# 0& 5! H' %##,"#!!"5!& #&.5%&" 0&!, "! 8("#".5%&5","# 5& "!?!( &# 5& ( &!%""! ("!"!,!# ("!"5 5'!! 8 ("# "?!( %# " %? %?!&( &# &! $#%5&!(5!5' #!! D;"(D 0 0&!%&#%?!&(!.&% "5 Forforståelsen manifesteres således i en kommunikation, via de selektioner afsender og modtager foretager i løbet af processen. Definition af forforståelsen, er således de personlige og institutionelle selektionskriterier. F

12 A' &//(#*)2$*&#&1)&#$.)3$!5"! ", 5%!#&#!!(!,(!!(0! #%5&!(""%?8(0&"?&#%#!"!"!#(%! "!#! /"!#&!1 & " #; (, %&5 &, #"(! "!%!# & " "5#.#5".'! #%5&!(, # %" "!55&!/551,:!("/ &"&#1 >> ("6"&! #!(J# #!(#&, >A "%?#&"55""!#( %&#"(' 9.!.5% "!.( &&?((&"!"!, %#"! #%5&!( " 5!5"!#& " /&12/!1 DN#! %"&8 #"(D, >B &! 2/("!12 D'' #!&#%! (!#( (!.&&8!# &.%$ #"(D, >C! #%5&!( " D''8 5&"5''D 5!5"! ""#( & # D'''75&"57 "!#%#!5".&(D ""#(' >H &2! ""#( (! # #, "! #"( "(.!(!0&.&%#"#"(.#5".'&2 ("!2!""#(,.&%!!"?!(("#"(!' "5&! $ 0(! &5 "(, " DN#%5"! 5!5"!! 55 5!&(( "!#!, "#!&"!"(,!8(#"(!'D >F 0 5!5"!2!,(#!0##!&5,8("#"?!(( "# 5&("58?!# &,.&%#!8#%!#( &! %("#" 0 (%!$!, &# & " 5! D(#D 5!5"!'!!#.#5". "!"!#.8?! 0!0#,0#"(!".#5".,5"!D"5#D.#5".!#&#' #$%24.%3&#.-)&//(#*)2$*&# #! 0& ".&"!#"!# #!( $5"!"&$!' #!.!#&!"55##!.%#(.%#5!5"!' >G 55 ##&." &(.!#& # $#%5&!(,""!%!# >>6"(!,>EEL'AC2CF('GA2LL >A6"&',>ELK'>BK >B,>EEE'BC >C.#' >H.#' >F6&#,>EEK'>K> >G&8,>EEL'BF2BG G

13 " $5"!"&$!,#"# 5 "! (!#%#& 5""5' 5 0!#%#!&( #%5&!(, $5"!"&$!! 5!(D%!($%#8!#!!5!#!5!!( (#%5&!(ND >L '!"!#!"!"5!"!"&$.5?((# DN#"(!!(" %&5! ( 2 &"!#,#"8##!!#&#!# "!"5!&,"%&5!##."("!"5!"5!!D >E ' " ( 2!! 5 # "!"5!, # (0! %#!("#!# &"!#/"#&,%5!& &."!&1" ""&"!,# #!(%! "! 5' &("!( ( 5!#("?!(("!#%#' AK ".5%0&!0!0#,#&(%(8#!"!%!#&( &# & $#%5&!(, #.(!.# 5!5!##!!#%#&,#$5&(!5'!5!5"&%?.#'" #! #!!(!!(0 ( 5!!?"! 5&( 5!5"!#&, #!.&5 0"!#!,# "!%!#&( &#&!$#%5&!( ' A'A!5"!#&.(! D!#!! "! #D" <! 5 & "!!#5!!!(& #?!!( #" " ""&! "!!%&% (!"!# #' (!""" " "!( "! &%* ", $" (!$!(! ' P#" $! + (!" ("!)#"!# + #!+(!"$.&"#" ' A> (! ( 5#,"&# "!".(!, $!&((8 "!?! #! 5 &("!('!"!#! "! "!!"&& & "!$ 5!# #' P!3!&$ #$! "!!%%&% #$ &++!("#&D AA!5"!! D!#&;!(D #! 5&& 5!5.&% 0&# #", %&##, (!(5#,#"!%!#5!5"!!,5&&.!(#'!!?5# 0 5!5!, (%&##! ".$#!!( 5!5"!!!#&#,%?#".?5'<!5.(.(!&! "?5#! #!8#%!#(#! "!##"( >L:!!>EFG'E >E:!,>EFC'BB AK "("(&!"!& 5!5"! (;.!#& # ;5 D"!# #(!%"#;("(#=D!!&5!5"!$#%5&!(,5%"&"! <!!,"!,"M!:((!9!'"!&(( 5!#&"!#."(' A>5,>EEK'> AA.#''A L

14 5!5!#"5!5"!!'!#!!#5!,# 8!5.&$ #!! 5! 0 # #("!(!5.(!(!!(0 #!!'!5"!#!#&"!%#!!(&5&'!! 5"&# "! DD 5&!'! #! "! 5!# 0 &%#! 5!5"%?!#& D"!! "(D' 6%&# 55!5"!!=6%#"!5#J"5#!#(#"(=,%&5 5"!"& ( #"!%!# 5!5"!!, ( % 5# ;& 5!5"!!=!"% ("!%".#5".&(( %?!&( ("# "!#!, D "( +"!#!.$ +"%"!'D AB %"&#/1&2/1!.(..&"!# "!#./%!%1(!(!6"(!"!%!#,#!%"&8 #"(' AC! "!#! 5& 5"&# "! #! 5 5& D D ( #! #!! 5& #%5&!( ( #%5&!( ".$#!!( D#!"!# "!("!!(D'6%&#5.$#!!(#"!!& 5!5"!!,!"5! &!!5 ( &!!5 ( 5! 5&& "!?!(' 5&! 55!8#%!#(% 0& ;& 5!5"!!,! #$5 5&( 5&&."((!#'!%".#5".5..%&#"(!,( #!&5!!((&?!!(#!!%?&('%"&2/("!12,#!&#%!(!#( (!.&&8!# &.%$ "!#, ""( "!! (! +, (!"!( + %,# "!!('!#,#!#" "!"(,# &!!"! '"- "!#+7"#7'!#"#!( # %!("!!(" +!"#!"!("+-'!("!"5&" ""#.!(" &"&-!."! # "!#(!+ "5-' AH 5(!!(0 F 5&( 5!5"!#&, "! ( " #("!(!5 5&!'!##&""!<"5.!,"!!.&#!55&( 5&!' AF "& &"!&(%&!,&;(0(!#&#!!(!5!5!, AG!#(0 55#5 #&!#!!' "!5!#&# ##&&!.85!%&"#5' AB.#''A2B AC6"(!,>EEL'AG.,AKK>'AF2AG AH5,>EEK'B AF.#''AC AG("!"55!5&?&#$#%5&!( E

15 information- source Figur K-1 '&'&() *+ 5"#"(!!(0"!!!(M"%#&/('2>1,% ".;# :&&!"."55!?((#0& "5!5"!,(#!#&#&"%'!5"!!&!"! (#!"!&!&!?"!"##&&!"&:'"!#!##&&, ##&&!.&%0?!#&(!"&" '"!!#%"! & ' %!#%# &#!"!' #&!&(( & (!#!(#&5!5"!,#!&2 "!5("!(!!#!55!!(!' AL :#5". "!5!#&#.&% 55 "' 6%: 0.#5"., 8( ;&! #("!(!5 8;5&# /! 1' AE 0&!,&!##!!,55&##!!#&' '&'&',,-+!!? #& 5(!!(0, (.! #&/(' 2A1'!!5&5("&#&"5#,!"#(#$5!&!?"!"!##&&"/1&:/A1'!!#&# %5&!##!!*#! &#!!0#!%"!#"5 ( 0#!&#"5,#!!! % 5!&!" %&5 #&,# "!%!# &%#2!#&".#5"., $/"!"!#!&/! "!(1#!!1' transmitter signal noise source recived signal reciver destination AL6"(!,AKKK'GF AE5,>EEK,'G(6"(!,AKKK,'>GF >K

16 E event Figur K-2 selection context availability perpectual dimension S form M E1 percept acces to channels media control E content selection context availability means and control (or communicating) dimension M2 SE1 percept of statement about event 85#!?!#&,#" "'5#!!"!!!( "!&5!"&#&7" &"7&#5&5' 0 0&#".!..$#!!(",." 0! "!&(!!( &#! 5!?!#&,# 5!# # M ""!"+$" -!"&&+!!"&"! (! 'M!" ".!"#,+"% %#!(, +"%(%!"!!('7"!!(7!!#%"!( -!"&&+!!"&! ' BK 6?!#&!.&%#%# &!"!! >' & " &"?!#&! "!"!' (0 % #! %5"&#!!'6.&%#" #>?!#&(!"&, 7&!(?!#&!'P5&!#&A((?! #"# ".#5".'.#5".,(.#5".!#&#'.!#& # 7%#!#&".#5". 5 BK5,>EEK'AH >>

17 #(0!&5!&#&%"&("%&5#(J&5"!&/" "!!&#"!&1,.#5".5"&!#%##'0%!#!(!&#!!"&#!!,(A" 7&5!!("?!#&!,#%" >.&% & &!(! ' A&"%!.$#!!(#"!!&." 0 "!, &"% "!"!, %&5 & " &!",.&%&>'DA.!( "!#"!#! #%# &. & "!#!""J "!&",+ "!"$,J!#"!!(!"('D B> #!! #&!!5! /&!2!-2"%"&".&$1 #.8!(#5!!%?"58!0&,!#!555!?!# 0 %&##!! 5!' DN' "!!( "( 7!7!"!#! "( &,. & "!!"!!("!.+! %"!#"('D BA '&'&/01+! #; #& "+&7,#! 5%!!(" "!! ( M"%' 2 "$1!1 1 M1 BB!?!#! "!# 2 "!5("!('! #%5& & & "5!5"! ( &?(( %?( 0! 5 " "2 5!5"!'!!.&%(05"&#5"!$&!' BC ( "!! ( M"% #&, #&55,"(8;#!(#5"!5""50&'(!#("!(!5 #?&%?#(!#&"(' B>.#''AL BA.#' BB.#''BK BC!,>EEF'LB >A

18 '&'&341-+! ;# #& 5(!!(0, +.7/(' 2B1' #! 8 55&!? #&'! "!(&? ( &" 5!5"!!! "&5!5' "!#,(:#"('Q!#&,"(:?& "&&;8' 5"!%?!!,!, "!#!5 %'' D:Q " $, + "! "!!"& &"! "!#!#!D' BH! 5!5"! Q! "5,# & #! "!#& & (:'?!(("Q&!#%?!&((:7!!&"!, %&"!#&!(!!&#%&!?&;!(:#!!( #!"!#!' 6% 5&% Q!?&.5!#, 5"!&#, (!#: 5"!,%& &""!%!&#5!!! 5!!#.$((&"5?!(&"(:7!!&"!'!!#&!#!?&5!5!!8#%!#(&" 5!5"!!,#( "#( #!"? #!!!#! '0&!,%?!#."0#!#%#&"58 &%0&,5"!55##&."#&#"#!!#&0"0#.!7'.!7 # #!!5&"58! "!&(!!( &#! $# &"! (#!!# &%0&' +.7 "! "!#&!(!?& &"!, ("(! 5!! 0%?,"# #!! "!#&!(!8#%!#(% 0%?! 5&"! & (:7!#%#&&%0&(#?&Q' Figur K-3 A X B BH.#,'BA >B

19 -fba X1 X2 X2 X1 fca X3 X3 X3M X X A C B X4 X3c X4 -fbc X Figur K-4 '&'&52 ) 6+!#&M&$(" "!7#&/('2C1,#! #%#& " +.7, &( "+&7 #%5& &# & "5!5"!' 5!"58 # P,# 5"& &!#I5!5"!!5!' BF!!#(!(!"! 5"&&!!$##"5!0!"%,&%2"!',:((0P!(&( +.7'5!!%?!;!"&,:!&?(P!$##"5!'0&#(0Q/!Q>,QA,N N,Q 0#&!1 &% #! #& "!( 5&( &"!, (## 8(#! &"% 0&, #! "#(! "& &"!, #! +. 5,!:"55#5"#("!(&Q'Q.&%,!0#!"!5& ;!"&!, (#!?!$##"5!!' ##&&!, P/!$#2 #"5!!1!# & : /&?!1 /! Q 7 0 #&!1,?!#&P7/!$##"5!!1(!&5!("."5!,( #& 7/;!"&!1 &5! ("."5!" Q/! Q7 0 #&!1, &# & P7/!$##"5!!1 (! "!0#/QB, QC1'2:&#." 5&:(,#"(?&#P(I :P!&#%&P(,(:(P' 90"0## + #&,!#&##!!55#5!!%!!( & 0&!'%& (!%? "!#&!(!"Q, Q7 ( Q 7 &"58!," 5&"!! &#!#%#& &%0& (#?& Q7," 0&!!#&$#& "!'!#!5"&7("%7,#!555&!#&##&!' BF5,>EEK'BH >C

20 '&'&789-+ "!<"5.!7#&#!F(##&,5(!!(0/('2 H1'!"#5& ( "#"!#%#," <"5.! &!(% ( "( #("!(!5 (' 6"!#! 5(!#&!,# 5".! 5!5"!"!' Addresser Figur K-5 Emotive Figur K-6 Context Message Contact Code Addressee "!#! /"##1 ( #"(! /"##1' 5!5! /!-1, %5&(#! 5!5"!! &' ##&&! /"(1'!"5 /P!" 1, #! $5 ( $55 5!"5 & "!# ( #"(' #/P#1,#/1.$#!!($#.!$' (<".!,"#&%(!#&!!#!5!5"%!5!,#!#"&5!5"!/('2F1'!"!5!!%& #!5!5"!!(5..#"!#."((!#!' BG Referential Poetic Phatic Metalingual Conative! %!5!,(% #$5 "!#!&#!!(, 8&& ( 8!5'!%& $5%?#!!# #"(.8(, ( 55!# 5?!#'! 5!"%/P!"%1!5! 8(" 0 #"(! &" (8!(*" %.% #"(!'!%& $5#! "#%"&, 5, (.("!%!!('!!& /!"&1!5! #! % 8;("#, 5!5"!! &# ( &%5&(#!!%&%?#!!#"5&5(%#!5".&(.&5"!'! 5/9 1 "!#& ##&&! &%, ( ( #$5 (!#&#'!#! %#"(&( &?(!, ( 5"! 5&% &( # (, " ( #&'! "5/9" 1!5! BG!,>EEF'>GF >H

21 %#&(&# 5!"5! &"!# ( #"(' 5&% " "!#! (&! 5!5"! #" & ( %' 8( & &.# J!#!J5!! %', ( 5!5"!! %& "58!, "?!(("#!!&#,&"&!"!#!8&"!#!! /#J#1' 7RN S7# 5"! "5,"#!!"58&$!05&# 55,(7''7,!&5!#(%&"!(#&?5#, (0 $5 "5!5!'! "5!5"%/"&!("&1!5! 5!5"! 5!5"!! &%' %& ( 5!5"!.$#!!($, 5& 5!! %?!5"&' BL &# & 0&! <".! #&!"! 0 & 0#' #! 8 #&# 0( 5!5 ( 5# %?!##&!8#%!#(5!5"!!,(#&"#!&"!#!("#0%5!"!#!' 5"& 0 0&#, " # #%"!# 5!5"%!5!, #!!& ( "5!5"%, #&!% & %5&(#! (#& &#.$#!!($ 5!5"!!.!$' &# "& 55 # (0!# #&'!!( ( %&5! %5&(##!.&% " &# &,.&%# 55 0 " 0# " 8(0&(!%# #"!# #&' %& (," < ".!7 #& "( 8;#, ".$#!!($ ( 5!5, ( #!#.$#!"(!, "!#&$#& 0 5!5"!! ( %&##!.&% &5' ##!"!5!#&"," 5!5 (.$#!!($!8#%!#(%?&"!#(#"(' BL!,>EEF'>GL5,>EEK'BH,BF >F

22 43(//.%*#1 (!!("!(!"5!5"!#&!!#!2""#(, # D? D! &!(" 0&!, &# &# 8 H #&, -'.!7 # #!!5&"58,! "!&(!!( &#! $# &"! (#!!# &%0&, " (!#&"( #!!5& 5&&."((!#' &(( & "!#& /2#&1! #!?& %#!,?& 5#$, BE!?&5&&."((!# <"5.! #&.&%.&'"' 5!5 (.$#!!($.5% "%!#!#&$#& 0 5!5"!!, ((;?5# 0, ".$#!!($55!8#%!#(%?&'%((&#&! %# #!! " 0&!' 8(0&.&% 6%"# 5!.$#!!($(%&#0%55!5!#= <!5(!!("!("5!5"!#&!&"!#! #& &5" "'! & # " " #& "!.!%'"#"(&(#!""" &" (&($ "!$'"!+"%. & "!##&.""! "*+"%5!+1+"%!#"!# +"!(+3' CK 0&#.(! #&, #.5%, %&#.$#!!($ 5!, ( %&5!!#&$#& 5!5! " 0 #'!?5"&%&.5%#' BE4%>EEL'>CE CK5,>EEK'BG >G

23 >L

24 B' : #,%.'.%.)&#$.)3$!5!,.!#& # $#%5&!(, ("!"!! (#!!!(5!&#,#0&#.(5!5"!$!, # "(!$! &#'! &(!#("!(%!5& " 4% 5!5"!#&, #." 0 5&" "!! # $ (# 5!5"!' "!!! & "!#.0!#"$,#&#(&(&%,((!( "!!$"&0!"!#5!5"!'!(0 #",""!#.0"5!5"!2$,"5' 5".(# (&%"&!(!!5!5"!' C> # #("!(!5!!(.(..5% "!!,5!5"! D!"&5!D' CA!!(.5%"!%"&(.&"!# "!(&(%"&(D?!!!!(5"%5# "!%!!( & $#&( &(# &%& ( "!#&!( N!!(! "&0(!!!!%!!(5#!? 5#& D' CB!5"!#,8&("!!,!&5! " &(!!(,.0# &# & %&5!#&#, &# & %&5!.#5". ", ( &# &"!#&#J 5!!%?%"&( #! 5! "&# #, #! %?&( &5!,!&(!"!',#!##&,.&%55.&#%"&(,#"&#&% #%"&(,(#.&%###&'!5"!5"&#55! #& &5!,!! #& &5! ' #; ( 55.& "!#& ( #"(& # &5%?5# 0.(( #* &% &5%!"!"!!" "5%# 5!5"!2!, ##5! #!.&50#!,"&5%?5#,5"! "5%' CC!%?!&( 5& & 4% ( "!!' 6% 5&" "!! D;!D!#%# "! 5!5"! ( 0(," 5!5!5"!5!5!#!!(&$,##! 0.""!5&,..&#"4%!#%#&#%?&( "(!,"!#%#5!5"!!(00."((!#"%"&( C>!#!, &',>EEE'>AG CA"!!,AKKK'A>G2A>L/"!5#("%1 CB.#''EE CC.#''>L> >E

25 ("!!,"?!! T"!#7/#%'. 5!2 5"!$1 55 5"! 5&"!.;5%, #%' &" "!!5 "%5'!#.$# 55,"!!5 55 5!5' (8%&%8&(&(,!%(8#!#!5!5"%5#'"#( $!;((0"!5"!("%5!5#!"!#!5!5"!' CH 90#! 0#.&% " 4% 5!5"!#&! #&!!& 5!5"!!# $' 8?! 4%#&,##5#&!%#!5!5"!#&, #!#"!!$'"&#!!(, #?!!&(#!!00&' 5"&#"(8?50,"4%#&(%!#!! 0 0&'!!#!?% 8(&%#,".5%.$#!!($ 5!' #&!.&%, # <! 5 "!&(!!(,#,#5"&"!%!#"!#0&!' 2%356&%$%(473/&'.- " 4%!5"!#&." 0 #! &5! <("("(;5!5"%&5!(%!#,0#!"!#"("( %!"!#!5!5"!,%%"(!5!5"%&5.&!('( #(8%!#!?" "&5!5"!5#' CF 6"!.5%5!5"!,!?55"&5!,#.&%#& >,A,(B#!"("(&,&?((%!0!"!#!&"(,( %&"(?!#!#&#J&5!!(!".#5".'!, %#5&("("(&,#%"5&(!&((!!& &5!5,. %&#.#5". 5"& &5'! 5!5"!2.&%"!&,!#"&(&",# %?%?&(! 5' & #!!(".#5"., (#& %?&( %&5 5, # 5"& "!%!# &5!!(! " #! %"&( #!!('"4%&#0&#' CH4%,>EEL,'>HE CF.#' AK

26 1.ordens iagttagelser: Fig. K-7 "(&5!"!"!,(%&5!##&&!"!# #/(2G1'/!! (0.!#& CG 0D"!"!#!&D#!!!,%!#!" &">%#'! (!#&#'1!!, 5"! (0 "!&(! # "& A!%"" "! "&"!#&!(, (.5% " # &5!?!%"(.5% #!$!(' CL :"(! &5!"0&."0"!(!&5!5' "( :! "!#&!(&5!." 0 #! (0!# 0&&5!': 5"!(0!%; & %" 0!%!#&!' (0! %;,(0!5!5"%"!#&!(,;%':"!.8 "D"!5"! !5D': 5"! (0 %" 0!%!#&!, ((8# %# " %?&(!"! />'"1 ( %&5! ##&&! "!# #'/A'"1!! %"&(&#&"&&5!?!%",#.5%#!5!5%!""&"!#&!(!' CE A Selektion af 1. Information 2. Meddelelsesform B Selektion af 3. Forståelse Handling 1a. Ny information 2a. Ny meddelelsesform CG#>> CL:&"(: CE:&"(: A>

27 2. ordens iagttagelser: Fig. K-8!5"! 55." 5!5"!,! (0 5!5"! 5!5"!': "("( 55 5! 7!"! ( ##&& />'#!,%!0!#(2L1,!8((0""("(7(:7 &5!5/A'#!,!#!0!# ( 52E!? #1' 5"! "!&(! # "! <".! "5!5"%!5!' HK : "( (0! "("(&"! (! A' #! &5!5 N! #" "("(: "!#&!(&5! 0,": &?((!# U5V %/& 05." &?((!# %! 55 8!5".&% &"(, 05 ## "!#W1' ( 0!!!?!"!2 ( ##&&&5! " 0 0&!' 5!5"!! 55&%#!,!&(&%' H> A Selektion af 1. Information 2.Meddelelsesform 1.ordens iagttagelse 1. B 2. Selektion af 3. Forståelse Handling 1a. Ny information 2a. Ny meddelelsesform HK"!A'A'F H>4%,>EEL'>FE AA

28 Personlige selektionskriterier Fig. k-9 Selektion af Information 2. Meddelelsesform Selektion af #;(#&"(4%#&#!!&"'( : "("(!"!#! 5!5"% &5!/>'#!1, (# "("(!"!#! &5!5/A'#!1' D "("( (0 5! &5!5!,#%'#!!&",!#!%&5. "58 "( # &5!'D HA.&% 0&# B' #! "("(&!'/(2>K!?#1 A 2. ordens iagttagelser 1.ordens iagttagelse B 2. ordens selviagttagelse 3. Forståelse Handling 1a. Ny information 2a. Ny meddelelsesform Personlige selektionskriterier HA.#''>FE2>GK AB

29 Institutionelle selektionskriterier A'#! "("(& Personlige A selektionskriterier Selektion af 1. Information Fig. K-10 B'#! "("(& 2. Meddelelsesform Selektion af 3. Forståelse Handling 1a. Ny information 2a. Ny %5&("("(&,#%"5&(!&( (!!& &5!5,. %#"!.#5". 5"& &5!#"&( & ",# %?%?&(! 5#& #!!(".#5"., (#&%?&( %&5 5,#5"&"!%!#&5!!(!"#!%"&(#!!(' 4% &"% & # "!! "!&(!!( & "+& 8(0& (# 5!5"! $! "! 6% (, %"#,%&5!5"!"&,&%,#%&5!5= 1.ordens iagttagelse ordens selviagttagelse Institutionelle selektionskriterier %&5!&5!"!"!(##&& %5%&5!0& (%"#5!5"!"!!!&((!!& 5""(#&5! HB B 2. A'#! &%"("(& Personlige selektionskriterier HB.#''>GA AC

30 !#! #.&%?!.#, 0 0&! &# & 4% #&, #!8#%!#( ".5% #& " "!! $' /&(&($ 0"!#%5&&"%!"!"&$"!("!"!,#!.&50" 5"!(& $5"%, #!8#%!#( " &# ( & ("!"!!!! ( 5! &#'!! &# 5&% ("!"!! (! 5, 5&, "(&# '' 5! &# 5&% 5!#,!#&%"!#8, &;85"%,''%' &#!# ( $# 0%5!!(,%&"& &!#("#, "%!#&$#&0("!"!!5!5"!'%(("&#( 8;,"# &# "%.$#!!(' %& 0&# 55%?"& 0%5!!(,# &(%?!&( & &%"!'! %!?!#& 5! ("!"!! 5"! %?!#%?!&( & 05 #5"(8!#!5!5"!,%&#%?!8#%!#(#8 " #! #! (# &# ( &#!! &"!#!("#' #!(% &(# ".5%. '/&0555#&?&#& 5&($'1 "!! $! & "!# (#.$(!!( $DN!% "&5!"5.&%0$,&%;! & "!#,# 0 #! "&#!$!"(! &"& &( 5!"5'D HC /&(&' "!! &!?55" $*&%!#, $55 ( "& $,##!!!5 ( "!#' % ( "5 /&%#!#1'!!5!##& &%!# /&.&(51 $, #.(!!!5 $5 #& ( $55 $, #.(!!!5.%## ( "& $ D!!5 & ( 55 $,! #& ( 0 5&( "!&&55#$$ND HH # 0&#"!##&!!5 ( "!# $,!0! &(#!!5 & " %5 "!# %# " # HC"!!,AKKK'H> HH"6"(!!#!,6!,AKKK'BE> AH

31 5&5!' "& $!##&!"5!, "!# ( ("!"!' HF 908(0&,%"# 5!5"! (#!! &(!!( "!#&!(N'"! 5"! 5! 0!# &5%/-.#,8(&."(,#(1,%#5"!&0", %#" 5!5"%' HG!5"!!&".&%0&##8!!"!#&!(*#! C&5!4%#&'6"!#&!(!55!!##?!!("# #(0!#&5!' " "& $, 0&#.0" 5!5"!.&%# &(,".5% %' "!?!( & 5&( "& 8#! &"!#! "&5!"5(5!5' HL!##!!5!5"!0 #&#( #!"5!$ 5# #"!# #! #&#( &5!!(,#%'!#"!!&"#&#( "&$"&!5!" #! (!#( "("(&J"!5!#&' 0!"!"5!! 8, $?%' HE #! #"!# " 5"&"! # "!#$'D''"!##"(&(#%#!"!#D' FK " 0&##5!"5,#&(5!5"%' &(( #!!?( # &!"5!2 $ ( "!#'.(! 0. 0!%"4%&8&(!# 5&5"!##!%!#/N 1!#;$" "&$"#( 8.$#!!(,$"&(0#"#"!#?(&%0" (5..(!#&"!#$(#!5&!"5!$,!&( $!,/N 1 ("! 5"! "!.(! "&$, 5!$ #&5". "! #.!(&,#%'(8!#?#! ( #?#!"?!((".!(&' F> HF&$!<".!/#1,>EEA,'BC HG"!!,AKKK,'A>G2>L HL!#05!5"!!5!5,"!B'%!% HE"4%P#8,>EEG'BB FK.#' F>.#''BC AF

32 ("!"!.&%#!!!?&5"., % #&5"..!("&&!!(!&#!!' FA 9$55(&%!#$!( %#! "&$, FB (0&#(!#&"(# "& $'! &% # (!#&"( "& $, $! % ( "5' 0&# 55 #5!(! 5""&.!#&$!&'5&&$(%#!." 0 $ &%.5%& & &%! ' D''%#! $&"%,(''%$&%!(!%#!D' FC 5&! & $J%#! 0&#!(?!#"(!!(, % #%5&!(!!#! (?!! 5!#"!#.!(&,!#! % &#! (?!!' FH /&(&/ 0 $ & %#!, 5#%" $ &%! ' D&%!"&.$# "&0 " $ & ( &% &(!!!#"!"&! 'D FF &%!!0&#(!#&"( $%!&"%?&%#!#J"5'D$ "5,## # # &!, #.0",!%?5 "! # &! ( #!! "#5& ( " %#!'D FG "!!.5% B $ " &%! *.""& &%2!,&5%(&5!' FL &! #!!#!# $, 55 0 #!!# &(!#,!#!!#!#,&#&$' D &! "&#,# $!(! 55 $#&( &8&(!# /&% # 555."( 8;5&5 "!"1'D FE &"! &!!!#!.$#!5!& &"!('! #" &!!!5!&!#!#,.&% &# & &"!! 0 (! ( &%%? $ & (&.!#' 0"&0 5! (&$!(""!#!("#, &"!! &"!!('! 5"&# "!! 5!#!!(, # &"!!"&0 0 %?5!#!' GK FA##$.!##5!"("!"!"!B'A'B!#!' FB"6"(!!#!,6!,AKKK'BLH FC.#'BEK FH"4%P#8,>EEG,'BC FF.#''CA FG&$!<".!/#'1,>EEA'A> FL.#''BE FE"!!,AKKK'HE GK"4%P#8,>EEG'C> AG

33 .""& I&%! &# $ ( & %#! # " $ (! %50#' &!"% "("(& "( 55."(!!(' :""& &%! #?!!(! "' D 0 $ 5"& 5! ( &%, 0# ( &5! &!, ## 0 "%!%&(##!"!#!'D G> 5"!"!&(!#! >'#! "("(& 4% #&' 0 0#! 0#" 7 &5!"!"! ( ##&&!# 7 (!.""& 2 &%! '(&#%?&(:!&5!"0&."0:7(!.""&2&%! ' &5% D &%! &# &! N 0! &#(&(&%5".#!!!##""!(I05"&(I &!''D' GA!!$&%! 5"!"!&(!#! A' #! "("(& ( &%"("(& 4% #&*#!&( &5!5# "("( #!.&5 0" 0 ( (&#' &"(0!"!#!5!5"!5!5"!!' &5!0!#5&!&$(%#!' GB $ "("( ( &%, 5&( " %#! 0." "! (! (?!#"(!!('5"!&(&#"!&(!#! B'#! "("(& ( &%"("(&! 4% #&' "("(&!"#!!& &5!5, # %?&( &# &! (! $J%#!5&"#!!(!(?!'D90!%".$((!#!&5&""&"!#D' GC /&(&3 -.!#&!&$!(0%" -&.$#, " # &%#!# $ 5! ( ( &# ( & %#!,%#!!?# $' "! "& D5& 5.&!(D ".(!," ( %#"! %#!2 "?!((# 5".& #!"5 &%#5!' %#!.#"(! 55 & $"!! / 0 "&# %& # &%"!#?"!! 55%? %#!,! $ (!1,!# 5"! $,&,""!"(,.$"!!,!0/( 5!!01%#!%5!!(?#$!"!(&"#(.".;# 0#"! $' 55"&.(%!# %#!, %?# 5 0, # #!! "!# 5"!!#%5 0 $ %" 5&5.&!(' GH G>&$!<".!/#'1,>EEA'BE GA.#''CK GB.#''CA GC"!!,AKKK'AAG GH"!!<".!/#1,>EEA'>H AL

34 5& 5!!%?#&& # ##! 5' 6%;( 5&%.&%("!5?,;("5"#5"!, (;(%"!;,"5!!550'6%!##8(, ;("#(&5!#,(;(%"N,0"!#!&8&"5("#'# 8 &?&#."!!55 0,#" 5"!%&?##& 55 "/#!5"!!#!1(#&55"0.$#!!(,%#! %5&(%" "' #"!# &?&#, # &(!(?&# "! %&?#,#"%"".$#!!(#.#$' %& (" 5!5"!!, $! &"&# "( #("!(2!5$!(!&%.5%&(&%0&' "&%.5%&!!8#%!#(%0#!("!&%0&, (#!(!!8#%!#(%0%?."0!0&,5 5!5"!!! "5! 0 #" 5!# &, %!! 0# & & #!"?!(" $ (! 0& / 0 &# &! &%0& ( &%2.5%&1' &%0&%3$8.-3.# 6% "! "!&(!#!!.5%& ##!!! "!" "! 0 0& GF, ( &" # &# & #&! 0&!#!#(0!#0&,&##&?(!!(!"!!(!#!5&!("!#!!(&#!5"!,&#&!$50&,50." "!5!"!5&"!#$0&' GG!5"!#&! (," 5!5"!!!, % 5&( "("(&, # %" 5&(!&( (!!& &5!5,., %#"!.#5". 5"& &5!#"&( & ",# %?%?&(! 5 #&#!!(".#5".(#&%?&(,%&55#5"& "!%!#&5!!(!"#!%"&(#!!(' GL GF"!!"!&5!5"!"!A'> GG%!%$!.!#& GL4%#&#AB AE

35 0&!"!0&#!5!5"!,%"#&5! "!# ( #"( "( &8."!' D? D! #!!"0&!,#5"!#&#&0."((!#"%!0!#, #!&((!!&&5!5' 0&!%?&(J5! 0&# 0."((!#"!&( (!!& &5!5'!&( (!!& &5!2 5%?&( # "# &&!!( &(#,# & 0#(#' $5 5%%&# ( &&!!(&(#, &# & "& $, % 5& "!?!( 5"!.5% # "! 5!5"%"!"&$' #&!.5%& " 5!5"!!.&% 0&# 5 & #"!!&!"0&!,#%%&5!%;0&!".!$ #"!!&!".$#!!($'! :"! (, D5 55 &"!#5".D' 6%&5 &&!!( &(# #= 6%#"! 5! #= 5!%"!5!$ ( $.&5(!"&# #,#"!%"&5!!(##"(#5' /&'&($ " ".5% 0&!! 5!5"!, ("!%!# #!! &" 5&"(8 #%5& (.( 5&( 5%, #!8#%!#(" 5((&# 0&"!#5".' &# & "& $ &"!#5".!"5!$, "!# ( ("!"!' #(8 &"!(!#&"(#"!!&!"0&!,00#!0## #(8#&(&&!!(&(#,$55( "&$" /&'&' "!# &&!!(&(# "! 0." " $.&5 (!"&# #' $.&5 (!"&# # &" "!!($!#&( &(# &5!, &(#! 0 # " 5!! %5' (0 &# &!!(.(. "!%!# "!! &%! ' D!%!!(!!! &%!&, 0%# #! "#( #! (! &( (!"5"&!(,#%'!!%!!(5(!"((&%!" "!(&(#$#&(&%&("!#&!(D' GE "#"!!!!!(, #!8#%!#(""%!("&##!DD#,& "!! ( D!!( 5"! %%# 5! %!# "& (!!!%!!(&"!#(%!!!(D LK ".(.!!( " 5""5"(!#.(. "!!, ( 0&#""!(&%.(! "&$,5"!"!55 GE"!!,AKKK'>KK LK.#''>KK2>K> BK

36 #5 &"# &!" &%! $!'!!(! D%5!!(D, &5!." 0 %5#" &( &5!, 5"! 0&#."( #$55!#!(!!(0!# 5!5%!' 5$&#,"!!(! D.!#&#D & $55 ( "& $' 0 0 #! 0#" $55 ( "& $,!#&"( " (&? & 5!#!!( L> &#&&(&5!'D$55$( "&$5!!!((5!((!!!!(D' LA 9$55$?!5,( "&$5!5, LB!!!( "!%!# 5!5"!! &"%#(%!!!('!!(.$(( 0&#.& "&($55$,%#"#.(("!%!#( ".;#!!('&%! &#&!!(8(0& " &# ( &#! (!%"&( (## &(#! "?!## %"&(' %%#" %5"&# 5&( &&!!(2&(# #5,#.("&!(.(.,&"!!%&( &%!&!"!!(5?%-&:(. $.&J$.&5 5"&.(! #!##"!!!# #*.(. (!"&!(5"&.(!!5!!'''"%."!#&!(""!(&#(#' 5#;# (,"! &# &#!!!# (.&% $.&(!!#!' LC (!"&!( $!&((8. 5!5"!' # "(8!(& %!# &5! "!#$!&(!"!#," & &5!! LH!#!"(?!0#'/"!!.(! #0##1!0#"!D?!!(D"5!5"!!#!0#&((8! 5#!( $' D8 #!## (, %%#"!# #&55NN 0"%"&(N'25"&#"!&?((%"#"!5!! 5"&# 0 "5"&5# D' LF #!(! &0."((!#""&!"%*""%J55"%!(,"!#J"&5 %' " ( 5# 5.& "! ( ' D 9("?&0"(,#U#!V5!"U#!V&%#"!#! 5"!".&'D LG #!#5&($D5D,(!! %&5 $."( %#! #' 6%# 5# # $ 5&?!(!5,!!"&# & &!. $" "& $' DN $5&5 "! ( $ " $.&5(!"&##,#%?0!5#,0(! L>%!%"!B'>'B!#.""&2&%! LA"4%P#8,>EEG'CE LB.#''CL LC"!!,AKKK'>BB LH6"<".!/#1,>EEA LF4%,>EEL'>GC LG.#' B>

37 !!"& ( "& I!5!& ##! "&$'D LL 8(&!#5"4%&"!" "!!"!"&$"5&(#' LE LL.#''>LE LE5"?!4%,>EEL,'>GF2>GG BA

38 "&$ # # 9("!5! #&!!"&!( R5! 9 XJ2."&!( XJ2%5# 9 (!5".!"#2 #5! :%2 &#&& 5# 9&5 XJ2"( (!(2&' "(" &((8&" 5&5%.!#!# "(8& #8&" 5&5%.!#!# "(8& 9","&"! #!5". 6 XJ2"!# ( # 5".&"!$%#! %!("!$ %#!!% 5!!(!!!&# Y6 XJ2&5 /(J!(! "!#!1 8&J?(5". "& &(! "!!J "!!#! &(5!!(!2 #&55& "5! 5 5 XJ2"(& 5!5&!J 55&! 50#! XJ258!# XJ2.& Y5 #!2"("(&,5!%#!! $ XJ2 %! #5!" 5!!(!'!"% %!!!(!&52 (&!( & "& :%?(& XJ2#"( ( % "!!#?( &%"&"!(?#2("!"! '% "# XJ2!2 "! <!"&5 5 U"!V" "!#!5'" "!#?&%#! %,"#2(%2 "!'%' #"!!&2 $ #J#0&( /5"!1 9?#"((55 (&?&"! 5"&5! &((8&" "!$!&( 5!5"! 5&,##"!!&!! BB

39 "!#.0 0&# "!5!& #! $, EK % &&!!(&(#!#&$!,&5,%#!5".,&(!%' "!# 0& # D55D #&$!, &5, %#!5"., &(!, 5 %',"!%!# 5!5 ("! ( 5#!' /&'&/: ("!"! #%5&!( 5"! &!%("# "!&(! ##! #%5&!( 5!5"! "(!!(0'!5"!2 "#%5&(","%?8(0&"?&#%#!%!.&#, & " %? 8(0& #! 0& D.&#!D "!%!#&"#"(!$!"!' (&# " #%5&!(! ("!"! %5& ""%? 8(0& 0#! 5% 0#" $ "55!##&."5",#5&"#!#&(("%'!"?!#(&! &"# ("!"!5, % "".;# 0 %? ("!"!! &%$!#!#!8#%!#(' %& (!# % D.&#!D "!%!#! (! 0& &" "("!%" (#%#!0!.# ( ( &"!!( # 5!"!?!#!(!! ( 5!,! ("!"!&#!0&#(&'.(! E> #&:"&.("""!# $" ("!"!."5"5 ( ("!5'.5% # &8!# %! 5"("# %#!#%#!$!' 6!&#%# 5"!5/."5"51 ( "!5/("!51'.(! :;, % " ("!"!%!# " ".;##5". & ("!"! #%5&!(, &"% "! &(&#! #!!( &# &("!( ( 5"&## D("!)"! "!D EA (D("!)"!("!D EB "5!"!.&%, 8&( " ("!, 5! D#%&# "&( "&-D EC " #! "5"!5!(!8 # 5 "$& ( "! D! "!"(!D#' EH (&"#8&"&8(0&(!%##! 5"!5 &("!(.&'"' &! "$,# AK ( BK7!%"&# 6"+! #!' # 5!# " #!!8#%!2 #(#!""%??50".;#! "&.%"!0! EK"6"(!,!#!,6!,AKKK,'BLA E>!#5!!?!"!" EA("!,>EEL'>G EB.#''A>/("!#! :!(''"&5,%?!#.8"!#8 #!5!!&#!5"!5(("!5&("!('/.#''CC 1 EC.#''AG EH.#'/(06&+"$,AKKK'>B(M"!(,>EE>'>>1 BC

40 5%("!"!' EF!8(#5!(0.%"!(!!5(("!"!8&#! 5!5$' EG?5#!.&% #,"!#%#,( ( ("!"!, ".%!&"!#!("#5"&&(#'!!?!## 5 8 & 5!#&!"!#&$#& 0 ("!"!!'&"! #0#!0.!$, EL (## ("!"! ("! & # "!#.(. D!!(! $ $D'!M"!(5.(!"$("! 8&(,"%?#"?!#"$&'5%!("!0.#.!#&!;&".&#!(&"!##&' EE &%"$!#! 8!$!"(! &#!!5&("5, ("!2 "! ("! 55 %?!5&( " ("!"! "5!' ("!"!!#%5&!(,&!&"#5/%"!!# &5.&%#(!#5"%&"0!#?!#!(,!!( 5! ("!"!!1 " 0#! 5!5%!,"#! 8 5&5 &8(5"%&5!5"!'("!"5("%.&%D"&D!"!$ #!.&5 0 " 8( 5%! ( # 5&5("%&%5&( '(%55&?!(!!( #&55!#"#!!("!"!#'("!"!!.0" ("!"!! #&, ( # 5!5"% #"&(!! ( 5! # 5!#!' &".5%#!! D!$D ("!"!$"!%!# " 4%.(.#! ''5&5$%&5&!(&"!.&%U&%V2#, #%' &""! 5!5"!." "N'' # (!#&"(&U5!!V55!!(&#,!!,!&(# ("!"5!"!8, ( # #! 5!!&( #2 "("(& ( &%"("(&# # ("!"!! #!N N'! &% & #!! 55!( 0 0!#(% 2. # 5&5$2! "#"!(&5"&"5%"%5' >KK ("!"!! 0&, ("!"!! #!! #5""!(&5"&"5%"%5 /&'&/!"5!$,0&?!(#55("!&!!"&, &$(('!#&$#& 0 0&#. 0!"!"&$"#! "55 EF.#''BG/(0M"!(,>EE>'>H(6&+"$,AKKK'FE1 EG.#''CK EL.#' EEM"!(,>EE>'AKB >KK4%,>EEL'AAH BH

41 !"5! #%5& (.( &' "! #! (!&(!"5!%"&5!5!, >K>.5%4%5!2 5"!#&' &# & "!# $ "!%!#.(. $.&5(!"&# #'.5% 5"&!?!!(" 5!5"!#$!&((8%&&!!(&(#"!#' >KA!"5!$ %& 0#"!!?!!( "! 5&( D(&D!"5!!&8.'!&(&("!(&".5%#%# ;?&"!"5!"!"&$' "5&! <$.5%:(<#"! (! 6!#!!"5!"!"&$,!# %5&( "&?!#&#('D!"!"!"&$!#." #"")!( ". 5!+&#("!# " N',! #"& "&!"!! "!# " "!#, " &"&$,!!""&$!(, %$#"$!"! "!(.!'D >KB!"5!"!"&$!!%?"(&(# &!,#&?((%?(05!#8(&"#!!!&5!5"!(!"5!!&.;5(!!5'!(0!#5%&%?5,##8&(<#"! (6!#!,&(#"!?!(#5"("(&"&( &(!&"!"(&' >KC!"5!"!"&$!!#&((!#"!"(&,"!!5%#! ( "!#&!( "&!## ( 5 &!!5!.5!5'.;5(5!&(#& "5"."!,#"!#$!&((8%"5%(&((8"!#' >KH!"!!"5!!!"5!"!"&$5!#! "& ("!!( %#"("!' 6!# %#"! #&"(!2 "5!! % 0&! "!"!#! "!#&!(!!(&#, #!#(;."/%"".(.D; ".&D1,#.$#, ""!#&!(!5"!#! %?!#!"!?!((!( # 5". "!#$!&(# 8&(!#. "!#&!('! "& ("!!(5"!!"5!"!"&$5!5".(%.&5%%#"(0 8&(!# 5". ( %"!!("5!!#8(&" 5!5! %.&5 %, %&5! "!,#%&%?!"!".".;# #!.&5 0!"!"&$" #!!"5!,# 5 5 "& '!!("5!#!#8(& 5"!%?!%+ &#&"(.%"!'! 8&(!# "!"&$ "!"5!!, <#"! ( 6!#! 5"&# 5"!"&$!, >KF #%5& 0&!!"5!!' %#2 "(&!"!. "!,#!#&#!"5!, 5"&# >K>(&#"!"!#(("!"!!0%5!!(%"#&!' >KA"!#&&!!(&(#"!B'A'A##$.!!("#' >KB<#"!,>EEH,'C> >KC.#''CG >KH.#''C> >KF.#''CB BF

42 #".;#!& %!#&# 0%#.0!#' #.0!# #" (!!"!".;#(,#5"&%#%&5&!,#%(( " 0.!#& #!!"5!"!"&$' 6 "!5.# #(#.0!#8;#!5' "!"&$5 5!5.&'"'*.(%!#! 5, #&( ("!!(,!I"5!(,#&"(5(&(("!!('!"&$ " &$ +"$ &5!( "" 3!!&$ &$#!!"!!"!&$. "$"%!#.&%"!"("!"!#"("!!" '&+!(!(&("&#!.'("!, + &$! -!##!( -"& +!"!# &"(7"!"&$ +5' >KG - 5"!!"5!"!"&$5! 0, %#"! 5!.(%!#! /"!$!1, ( %&# #.($!#&(&!!("#&/5"&#D!(" "&! 5D >KL 1 "5"#&"(!!"5!!'! 5"!! 5&?(!!( " "!! 8;#!5J &"%!5"#!#&(#!!("#%."&(!!%."&!##,!# %#"! 5! #"? & $.(%!#!, # '5' 5!!#%!!("!, % 5&55!!(! #! "!! #?(' >KE ##! %(( 5!5, %!# "!!"!"5!"!"&$5! 5"! 5&"!! "&2! /"!! ("% &8 (!! ""&1 &.;5!/("%!.0 "!&"!".;51' #% 5"!5%?0 0#!5,#5", % #&"(! 5.!# ( #!$! & ".;#("% (?5#!#!"5!!"5!!/5"! 5&?(( (!!!"!"&$" '5'8;!5!"5(""&!1'!"5!!%&# 0.& #!$! & 0&'.&%&.&% 8(&8 "!! "!0#! 8!5# 0&/""!1' 9.& I ""! 5! 5"! (%!"5!"!"&$5!!(( #! "& ("!!('!"5!"!"&$5! 5 ##! 0#! ""5%,!# %&5 &(# J&!(!""!!(%!"5!!/'5'#!.&5 0!"5 ( "5!( " 1' :(! " ""5 ( #5!#$5&(&#."#"5%,.;5! &((8'/#%.5% (!"!,$"!## $,.& (%5&%5!!(! &#&"(! '5' #.(".;5' <#"! ( 6!#!!!(&!;!"5!"!"&$ "&!?55 >KG.#''HG >KL.#' >KE.#''F> BG

43 %?#&# 5!5,# !# 5 "" ' %& (,"# 55! 5!5.!#& # 5!5!,#.(?!!"5!"!"&$5! #!$! & # ( $!%!5&' #! 5, (#.$#,"# &(!"5!2 "!"&$5! " #5! # "!"&$&", # ##"(' &!"!"&$,# "!#"! %#"(&!, %&5!$(&#&"5!!"(!"!"&$$#%5&,#55 "#"&;5!#5".&#!!!5&($5(!#.%?((!#,# 55 5"!#5!%"%#"(&!' <#"! ( 6!#!!, "# &(" (!(!!!, %"!, 0& ("!#!#&"!#,!#5"&5!!#5!%"%#"(&!' >>K 0%#!!"5!! 0! &"!#! 0#!#"&,%#,.0!#"(&,!, 5"&# 5.".;#!!(" ""& ( &"% %%;& 5!( &( ;&5&#' &(( "5&!.&'"'%?( 0 8&(!#!5,(!(%&"?!#&!,.(?!!!( " "8!,.(?!!!("5!&(!,5!"5""&#%?&,5 "!"&$'/<#"!,>EEH,##$.!!("#1 >>>!"5!$! 0&, 5"!.5% # D(&D# $!"5!!' (& 5"!.5% %"' # "!"&$5 5!5/%!%1' "!# ( ("!"!! 0%5!!( 0 0&! =!"5!$,%(!0%5!!(5&#$5%"#D(&D # $!"5!!' & # 0%5!!(.&% "!!"5!! #!&( (!!& &5!5,.5%"4%5!5"!#&'!?"!%& 0&!.&% &" & $#%5&!(!, # "?!! &(.5%& " #! ("!"5 0&!$#%5&!(5!5' >>K.#''CF >>>"("(&!"5!"!"&$%#"(&(.&%&.!#&#;5D"! ##(! %"#;( "(#=D,!!& 5!5"! $#%5&!(, 5%" &"! <!!, "!, " M!: ( (! 9!' "! &((5!#&"!#."(' BL

44 C' &%0&%3$8.-3.#&1393$./('6*)-*#1!#&#!!(!.&% # 0( " "&. ( ""! " #?!!(! ( 5%! 5!(.&'"' "& "!#?( ( ("!"5 &# 5"! "%!#&$#& 0 $#%5&!(2!' 6 ( &!(8&(&#?5 0.% "!##"(#&#"5&!$ ' 5&! " #"!,"# $ #%5&!( ;5!8#%!#(% 0%?! " & ( 5& #!!( %#! "!# &"!#' 8!5 0"%,"#!?5 "#!& &("!( & $#%5&!(, ( " #!# "&!"% & #!! ("!(0#." 0"!# #?!!('!$ #?!!( &" ( 8;("# &, %&#%5&(#! 0, ( %#"! "!!0%#!#!'#!!(!,#!!& &5&, %&""5"# &("!(! & #%5&!(!' #!!(! "#5!#&$#&0$5"%( "&5!5%!' >>A % %# 8"?! ",#.&%.( &" & %&# 5&(("!(0#"!("5'0"(#("!(!5 ""#(*#!5!"&5,# "& &"%5,# "#5"& 5"&5 ( #!"!5' /!#( " # ""#( "5$,# %&" &#, (# 5& %#%!'1!5!"& ""#( 5""5%#" 5 # 5&"!(&D"3D,# "&#!,!!("!&%"&(' "& &"% ""#( 8( 5&"!(!#!!#%#.%## (.;5% &# &!#%# "&"58' "#5"& 5"& ""#(?%.%";!&"!!# 5!# "& ( ("!"5."' 5? 0 5("!"&$&#&85!5"(&"!' "! ""#( "5!! 0# #(0!# ""#('! 8;("# 5 ( 5"&!0&( #"&, # 55 &# # 5"! &!'! 8( "#5"&?!#!(, (8& ( &(#'!!#(" "& ( ("!"5 5?, &!%(( & 0&!"?!#!('! 5 0"& (8& " #&(5, "(?(, "&.(?!!!( ( $5&(5 %"!(2 "!5' (8 #!.!#&?5 0 8&(!#, $2 #%5&!".(""(."(!!('!!( 5!+&#(!! "! "!, $#%& & /(!"!1" "#!#"!#!( "!$." & "!! "!'#%&!#" 3"!" "!/!#5!+&#(1 >>A6,>ELE,'> BE

45 Fig. k-11 #!%+!"!# -!"& "! #! "5&# (Z!(': "!!.#!.$ -!"&.; %.%"!,(!! " "! "&' >>B "&.""!"6 &!(8#?5 0!(&%?!&(.%$#%5&!':%"&#( & "&,"!#?((("!"5&#!#%5&!(, #"# 5"! "%"(8!#!#&$#&'!(?! " 5%!#5!! &.(! >6: 4 4$:86<:4?>6>4,>4>84,,%"!!"*D "&, &"&"!# ("!"!"&" &"$# %&"!!&($&'D >>C 0&!#"(0!#5!,#!%?!#!& " B 5&( "!# ( ("!"!' Interaktions- systemer Forforståelsen Organisationer Samfundet (!/52>>1 5"&.5%,"# 5&( $ "!#&$#& 0 0&!' 0&! 5! 0."((!#" "!(! # #'..&&! 5"& &, " 0&! %5.(( %;' 5&% %&!!5 "!" &%, % "!(! # "!#(("!"!!"!#55""5,%?#! " "!( #!"5!$'!! 8 "!( #!2 >>B.#''>K >>C,AKKK,'B CK

46 "5!$ %& 0%5, %&# "!(! # "!# ( ("!"!! &8.' 0.%##! " 0.# #5". &" 0!#5&5!""!#(("!"!!,%&0&!.&%?("#"!('0&!#"!!"$!, ( "!(! ## "?!((" 0&!'!5 &# & &&!!(2 $ 2 0&! 9!&((!!& &5!5, ##"!!" # "& $!"5!$ "!# ("!"! #D(&D#$!"5!! #D55D #&$!, "!%!#' ("!"!! #!! #5" "!(&5"& "5% "%5' %" 0.&&!(! 8!#8(0&, 6%&# "! 0&! 5!5"! ( ("!"!=, "4%5!5"!#&&,%&##$ D8#D!"5!! (%"#!&( (!!& &5!2 5%,%&##$0%5!!((&#" "!&5!5!' 5"!# 5&%"!%!## D(&D,!2 "5!"!"&$! &0' "!# ##&$! 55' ("!"!! # #!!,! #!# #5" "!( &5"&"5%"%5' $#%5&!(5!5 #,# 5!5 ( 5!5! #%5&!(" 2$'! %!0!#%, # 55!5"5((0#&#$'!"5!$!( "!#0%5!!("&(&#!#&$#&00&!' 4%#! ("!"! #!! &#" 55,.0!#"#05"&#D&5(!5".D'5&%D(8! N ("!"! 0" ( U!!"& V "!# 5# ((8# & 0%&!!5!"("(&2(5!5"!5#,N#!"&# C>

47 5#5&(05"&#U(!5".$V,N#555"!"!%!#&# &5&(!!.$/"#&!(,5!,!5!'%'1N >>H!!.5%&" #!! ("!"!%# ##&."" %? &?55&( &# &" #&! ("!"!! $2 #%5&!(5!5'".5%0&!&#&("!"! #!%?&( 8 &!!"5!& #&" ("!"! #!(5&,#5.5%("!"!!0&' %12#*32$*&#.#3)(-$(%&1*'.#$*$.$ #&!?!!.(!! ' 6!#.( "!#&55#5#&!,!.& &"!'(!!2 (0!(&!#&#!#,!?!,!#!!!0 & ("!"!#&!'!".&"!#"!#"(9 &"%!#!!5"!/('2 >1,#$5!(!"&!(,"9 5"!#& >>F "(!'!#$5/!"!!1 #$5/(!1!#&#/.;51 (2> 90 &"#!.;5, (! (!"!?! #!&#, #$5(!#$5,#%#?!!#!"&"!&0&" &% 5"!! #(8 (!, (# 5"& "!& &!#&#,.;5&(![#!;8!,&%!!,#$55 &(!"!#"!#;8!,(!#&(!#$55,!!J"5#!!(! ##;;8!' >>G &!%?&(""!5.& &"!! 5 (&"%!?5"!/('2A!?#1,."0#!(0!#(!"&!(' >>H4%,>EEL'AFA >>F.&"(/9 5"("!1 >>G &!,AKKK'>E CA

48 (2A 6!"!5!%5#(!(&" &,"((#! 0 &"#! #$5,!#$5 (!#&# D# "#!! &!( 5"!! %5#!#&# " #! #!'!#$5, (%&! ""%5#! #! "(' 5#! #$5 #"#! &%&!(,#!&'D >>L #"#!&#&!/('2B!? #1" %&#!"!28!.!#& #.& &"! #, ##!, %#"!#!.&% ""! #;"!#' #5"!%5#!".;##!#!,!5&,!%?#,& %"#"!!%&.!##!!#&##'(#!5"!".;##!&,!&%&!(' >>E 90#! 0#.&% 5!5"!8!! &"! " &!J #$55 ( #!!J!#&# (! # "(J!#$5' 9&!J #$55 %5#! &%&!(, ( #! 5"!.".;# (?!#,# "(8 ((?&#!# #!!,!##!&# 5&5, %# "(J!#$55 #&55 5!!#"5!#."(,%?(#&(%&!(!&' 9& "( Identitet >>L.#' >>E.#''AK CB

49 2 & 3. håndsinformation medierne Profil Figur I-3 5#! 5!5"! " "( # #! 5"! 55#5 0%5, # &("(8 # &!' 5?%! 5&5 ".".;##!!#!.&50""!%!##!!5!58&'D5#!#!!(!"8&'!! 5"!?!#(!! ("!"!?!#!( & #%5&!(" ("!"!2 5&!' #&#! ( 5& "& ( 5!5"% 'D >AK.&%5!5"!!"#!&"(!.%# 5!5"!#"#!.%#&&("(' $! 0! ("!"! #!!# ##&." " 4%.5%& " #!! #5 " "!(?& "5%' >A> DU!!V55!!(&#,!!,!&( #("!"5!"!8,ND >AA :(!? #.& &"!,%5#&!&(#!' 6%&5.!(&%5#!!#&"(,!0#!?# # (!&(#' 6! 5(( 0, %&5 5!5%!# &(& " %5#! &!( # 5, 0 %#"!# 5!5 " & (!(?(' & &%!#!.&55!#"# ("!2 "!!(0,%#"!#"&"!.!#%5#!#!, ( %#"! %5#&#&! &!(".;# 5"! ( 0 "( #("!(!5#!!&#' >AB bevidst Komm. Image ubevidst Komm. Identitet >AK.#''AA >A>"!B'A'> >AA4%,>EEL'AHH >AB &!,AKKK'AH2AF CC

50 "5&#!%".#*#$.%2)$*&#.-.&%12#*32$*&#3/&'.-.!#& #.5%&!" ("!"!!!! &#,"!#%5&!("!"!#&/('2C1'6!#&"(&.5%&" (2C %$*)(-.%.$#*6.2(:""&,#5!,$!(,"!#&!(, "#?#,""5,$.&,$ *3)(%3*6.#*6.2(:#5,"!(( ;%'*#*6.2(:5!#?("!"(& 3&'&(!#&?((!#J?"!"(&/('1, 0& ("5J!5J5."# (!#&?((!#"!"(&,5&5#!.(.""", ('#&!5&2 &5%? "2 &!(!!"5!& ("!"!#& &0," ("!"!! 5"& 0! "!?!( &#"5&# (# 5 # ' 6 (0 "&!"5!! & ("!"!! #&!#.$#, &# (#! 8%(!!, " & CH

51 &#%?!#!(&"(#5,#("!"!!#"(5!# 5!#!"5!!' >AC "5&#!%" # D''5# 8%!%" (!"!#!!#.$#' <#$.!# #&!,# (!#&?((!# 5!(D' >AH "5&#!%".0"##5%!%", %?#!%",(!#&?((!#J?"!"(& %#! ("!"(& 5&5#!' 90 (! (0.(5&"!, # 5"! # "5&#!%" & &#"5&#!%"' #&!%&%? 5&",%#!5&""#%###5%!%"' 3&'&' #5%!%"#"!!" ("!"!!#5, "!( ( ' 7575"&0$"5("!#?"#"(!,(% #$5!("!"!.$#!!((%?#,(#!,.5%(.(?!, %"## &( ( 55 &(" ( ((8 &# & ("!"!!N.0"&"(#?!#& ( "!#&!( " 5%!& &8.N!#&# & "!#&!(,! ##!! ( (&?%#"!!%&%#"!#&!(!#.$#"!?!(,% # (8 #&! "!# & " (!5!# ( #&"( 5!5!"5!N'' ("!"!! 7"!(7 5"& #& " #&!!#%#&"!((#("!"!!' >AF 5&%!## "!( 2("!"!.(.&! 5!%?# # "!"(! #$5 ' %& $5%?!#5%"%?#(!#&"('9"5%(5!%?##!"( 5$&# $5 #" 5!# #$5' #$5 # 5!! %?!# 0"!"(!!%",(.&%,&%;!!#&" " 5& & #!'! &5!!(".(. 5!! 5&% "&("#&!(!%? #$5," "! 5#"!( & 5!#! ( 8(, #(5(# ## #5,# "%# 58." "' 90 &&#&&#!%"5!!#%?#$5,"#%!# "#&!#5#&"(&!("5&( ".;#("!(",(%#!!.&%"!%!#!.&"!#!( &! D#$ &&(?!#J5%!#D, (! 0#" $&#2 (!"!0'!(&("!"!%&0#"!!7%?#7%?!#&;%;!,(# %& ( (.&"##'!"!# ("!"!, % "&("#&!(55"".%#!&"(5!#&;8,#"#"" #5 # 8(&# &( ( &%,%& "% 8.& # "5%,#"# 55!#&" 5&! %;!' &#(! 5!!#!%!&(#$ &&(?!#.("&#&! >AC.#''AEH >AH.#' >AF.#''AEF CF

52 !#5" 0, 0(?&#!#! ",%"##5?%,"#(#" 7#$!7"!%!#&"8%!8?&5".8&&&#!&' %& (,"#0# ##&.""5&#!%"!#.(. "5%,!#!#&((!#, &# & "&("#&!(! #! 7"##7("!"!,%&%?5&(#5'D6(0#(#, #5?&( ( &%D, 7"& 0(#7 5!!#!#5 5"&#'! "!#!#5 5!!%?! 85!5!#5,# "(#, D%5"&&("%##E\"&(#,%#""5?&(!8%!0 #50#!D'!#55!!5"&#7.!#&!;7#5!' &#(!5!!#5!/D;(%&(!%?!#&"&#((0 5 #(# &"(D1 2! 7(#57 "(! 8# "!! #5,##/D<((#(55,"##(%.$#!5&(# &!#"&5&"("0&!&&.(D12!7"&7#5' 3&'&/.?!(!# #&!!0"!&%?#!%",#5"!.5% #8;&((!#!%"""".;##"'!5&5"!0&#?!55!?!5 # "# 5(!%""", #! # #' """ 7!"&7 8 ( "&!, &55&! (!(##2 #"!!&!& >AG 0 5&% "5%.(. " %!0!# 5&.&% &#"#!("!"!,.&%#!(#&"("!"!!.!# &5' %& 55.&% " 8(0&(!!!,"!(&!5!#,#55&%"5!"5!,(8(!#5!&% &.%'! & 5;&!(.&'"' 0.!&( "&(%&%?.&%!7!"&(7"!#&!(' 3&'&3*. 6!# "! ("!"!!%?#'"!!#0#!%"(0 #! 5!#? ( "!"(&,#! 5(!%.5$&.?& "!%&' 0%&!%?# 7#$!"57 "!"(&!," 7% #$!"57%&8;0#!%"'D >AL!#!&?!(!##(!#&?((!#"!"(&%#!'!## &."( & 5&, ""!"(&!,# 5!.!#&!; ( "&#5!,"#!%"'!&#5"!"%!"!"(&," &#(!5".(!#&?((!# #8#, (#"%?&#? >AG.#''AEG >AL.#' CG

53 #;(".;;!#!'0#!%!5".&(#$&&(?!# '',55%"5!#,#(!#&?((!#!%"'90##!?!#!%".!# ( ("!"!5&!#("55!,#!?"(!#&?((!# &?"!"(&%#!'6!##;&,"!."(0! "(!"!'90#!#!%"#&%"!#?""!"(&#! 5&5#,("!"!!!#&"' >AE (!#?((!# "!"(& %#!, "( #("!(!5 #! (("5J!5 5!5' D"!5 ("!"! &8#!%&( 5&5# ##!!."((!# #!..&5 5 ( ##! #%5&!( (#?&"!(,#%&(&"!#"(;(!!!'D >BK &" & %&##!(("5 (!5 5!5, 5"! "%?&#("!(!5!"&(%&"!(#%?!&(5&0 &%#"!5("!"!"#"#"!55&,5"!##&# "(!.$((05&(#&"#(!#&?((!#"!"(&(#!# #""%(5&(?"%?#(!'#!!"("!"( "!05#("!(!5,"7%#"!5.%/.1.$ >B> &$(&"!7, #" "! #".;# # ( 5&(%?0#' #! "!#!5"!#("!(!5%?"7%#"!5.%/.%. >BA &$(&"!! "!# &5&"(D, (# 5"! "! 5! & #".;# # (!."((!#(?!50#' >BB &%0&%3$8.-3.#*.#393$./('6*)-*#13)&#$.)3$ #&!, 8 &!?!! ( "!# #&,#?!#"&55&!? "&!(0#(!#&?((!#!%",(&%&##5"!!&(0%5""&!("!"!! 0#8%"5&#!%"'!?%!#&(#,0###&."/"5&#1!%",&(# &"4%(8 &!.5%&"("!"! #!!.0!# " # ("!"5!"!2 8' >BC 4%?(!##"($55% >AE.#' >BK.#' >B>(!?%!!( >BA(!?%!!( >BB &!,AKKK'BL >BC"!C'> CL

54 D''# #! 5!!&( #"("(& ( &%"("(& # # ("!"!!#!''D >BH (.5%0&##!!! &#" 55' &!.5%&"# 5&(!%" 5"! &(&#."(5&(55'!%4%.5%# 5&(55&5(!5". >BF,!##"( &!8 5%!.5%& # "!?!(! &#(!#&?((!# ("5&#!%"' 6% $! & " &%"!# " 0&"# 8 5% ( "!?!( &# 5&(!%"," &!7#&#!#&,"#!5& "!?!(!' #.&% &!7 #& "!%!#&( &# & $2 #%5&!(5%,#"#! 5.5% 0&! # " ("!"5 5%':0# $! (#!!"5!& #& " (!#&?((!# 5!5%5%#!$!' 5"&#(!?%!," ""!!5!5%5!#&5.(!#(#"#! $.&5!"5!, %%5&(#!! "& 5!5! (!! "!##&! "!#&!( ( &5!!(, %52 &(#!"?!((".%"8!,#55##&."&(?!(&(' >BG 6 "! 5 5!"5! # (%&!%" 5!#&!,#%& ( %" $!!#.$#!"5!' ".((! D5&#D &"!##! "& &"%, (.(( 5&#! &"" 0&!'$!&((5&#!,%#"!$"( 0%#!%#;?&"#!5&5.&!(, >BL #%&(! "5!0$(!0&'#!!"5!&#&.5% ''#!%5&(##!!5& 5"., 5! # "%#5!#(; "!( "& #"!#!!5 (#%#!.&#N'( #!!5& %5&(#5!5!.(?! " #("!(!5,!&( %#5!#(0!#%5&(#5!5!N!5&#&.?!"5!!0%#."("("&!"#"##$.&((!#!%"N' >BE ' & 5%, % #!!?!# %" "("(&(&%"("(&,4%(0?50,&(&#!%?!&(! %# 8# #"!# ("!"!#&,%&# 8(#?& #("!(!5,% ("!"!!#!#.$#!"5!.&%5".# "##5,%?#,#5"!8#&'("!"!!(!5". >BH4%,>EEL'AHH >BF"!C'%!% >BG"6"(!!#!,6!,AKKK'BEH >BL"!$!.!#&B'>'C >BE &!,AKKK'BKA CE

55 0&#(!((!,#(##.&#,"%&&!"5!!&5"! &8!(!$' >CK!!.5%&"! ("!"!# 5". DN'( &!"5!!&!!(5!!!,#5"!"%( 5&( 0&?!!( ( %?#''D, >C>.%" 0&#.&2 &!(! 8(0&* 6%&# "! 0&! (! ("!"!! 0& 5"! #! "!%?% " 5&(!%", % 0& 0#!#!%" $ %&5.$#!!(#.&%.(,(!#&"(/#8 &!#1 %5&(#5!5!!, 0!%"! %!%' #* "5&#, "5&#, #5%, %?# ( (!#&?((!#!%"' %5&(#5!5! 8# " 4% 5!5"!2 #&#"!#&5!5' 5" 0&! (#! &&!!(&(# ""! C 5"! &&!!(2 $ 2 0&! 9!&((!!& &5!5, ##"!!" # "& $!"5!$ "!# ("!"! #D(&D#$!"5!! #D55D #&$!, "!%!#' "5&#, "5&#, #5%, %?#( (!#&?((!#!%"!? 5!%& $#%5&!(#!("!"55.&%?!, ( #?!!(! /0&!1 &# & #!! #! 5%.&&!(!' #!?!"! "!&(! %!0!#.5%& " ("!"! #! # $#%5&!(#! 0& & #"%#&(# ( 5&' >CK.#' >C>.#' HK

56 H' %12#*32$&%*3)3./*&$*) "&("!#!! # 5$&##!!#!( 5' 5.5?( 8&( <! 5 # %#0#' &% (!, 5#! &$#("!(!!#,(5&!5#!((!!# ' >CA ##!5,(!!#(5#!5&& "!%!#&/5&.$#!!(! 5!51, ("!"5 5 5!5' #.&%#!!"! &# &" "!&(!#! ##!#&#0&,#"##&"!&&#&(!,.$#!!((5!5,#!8%"5&"&?((' 9?!"!! ("!"5 5 "( #("!(!5.(! >6: 4 4$:86<:4?>6 >4,4>>84, "!( ' #!.(# "& & ("!"5 5 %?5,(5"!#!&8.((!#.(#!' 5!!(("! &!!(!" >EGK7!"!"&# "' 6%#("%!"!#8((&%?"#,#5"!"!%!# "!!, # 0&, #%5&!(, "!"(! (.(" 2 $'0&#D("5!$D"!(# &!' #,"!,#&,N' -&!(,&!(,%"&"!( &"!(,!"&$!(,!(NN'"!#!(, $!(,&"!(N'' 7 3! 5&( &("!( &((8!!#!?%!( (!(" ##&." 5 ( %5&(.&'.# "!# 5 0"&8!!(.&, &## 5?% ("!"5 & "&!%!!' #! 0&# &(!-"!"! 5!&(5 ( ("!"5.&' >CB "&, 0(,.8!5"% 5"!%?.2#5"!("!"! "!"&$' #& " #!, #.5% %&# 0&! "!"&$, #! 5 ",#! "!5"!"&$ #/1 (!"!"&$#!/ 1' >CA5,>EEK'CK >CB,AKKK'G H>

57 Fig. S-4.$&'.# 8.5% #! 0 %#!!%", #.5% 50#, # %# %?!# &%"! &# & 0&!'! %#! " &(( % &,! &"( 5#! 5(( (!!, #! 5 " & D "+5D >CC!.5%!"!?!(&#!5&(! $5 5 (#!! &" "&%#!'!"&$#! ("!" "&." 0! 0&"%#!, "!?!' Human, Information Functions The IT platform SOCIAL WORLD: beliefs, expectations, functions commitments, contracts, law, culture, PRAGMATICS: intetions, communications, conversations, negotiaions,.. SEMANTICS: meanings, propositions, validity, truth, signification, denotations SYNTACTICS: formal structure, language, logic, data, records, deduction, software, files, channel, capacity, redunancy, effiency, codes,. PHYSICAL WORLD: signals, traces, physical, distinctions, 6"#+",!!#!$,#,! N The semiotic framework " 0( "5&! A A 4," 5 "#!& "%?!##& 5"(! $!", "! ( "(", #!&#%.5?( ( # 5,!!( ( (!.(/5!5"?!((1' >CH #%&8;"5",!&( $ "&, ( "& +&#' D $!", "!,"!# "(" ".+#9,."%.!"###.$ "&D >CF 9:8(!#!.5%.(!< #%#!#!%"5&!&"7 (! >CG / &"1 ( (!# >CL /6"!!"!!!1' >CE!#!%".5?( ( # (! $5 >CC,AKKK'AG >CH"6&3%,>EEF'BHK >CF!#!,9:8(,>EEG'>F >CG:&"( >CL:&"( >CE!#!,9:8(,>EEG'>F HA

58 (!5".# 8% #!!( ( 0&' (%.(! 5&0,%#"!!&!""&5"!&#5&(!%" "!' 90# $5!%" 0 &!!.!# &! #.$#,%"! &#!!(' 90# 5!%"%& "&!.&% 5!% & &55 (!"&("!&#&!' 90#$!"55!%"0!!!%&%""&!8&( #"(""5(&5&%"&#"(' 90# "!5!%" 0 #!/# 5!5 ( 55 5!5 (!(#.&% & ""&!1 0".((!'?!!(! (!#&#" ""&! 0(%!!(#.((' 90#"("5!%"#8(0&!!!,(# 5"!%? 75;&7.5#!# %&"#!' 5&% %!( &: ( ( D;(! #!%",!! &#8;D'7!!!"0:&"?!5!' 90# "&!%", 5"! "& &(& %? 5". &"" ""&!' 6%: %" D%& 0 >K\ ".", %# 58.>K&& 7D%&%?!&((&:&" (%".",%58.!>K' " ( D M "! #"!, "&$!#!"!$"!%"&!!!+ +" "+ - 'D(? #D" ""###!!- #"! "+5ND >HK!#!%"" 0&#55#5!(#0&!"(8,#%&#55.&% $#&(.5%' >H> #%.0 #! "!?55 7!##7,# &!"!#!'&8&(!#".&,#.5%#%?!&(#%5&!( "5%' >HA >HK"6&3%,>EEF'BHG >H>,AKKK(6&3%,>EEF,AKK>##$.!!("# >HA,AKKK'CG HB

59 ";" ";" % #!" "!"&$.! "($ 9 "!"&$ 9J!"!&"!!( 3!"!"&$!"!"!"&$!!"&"!"&$ P!! (! &!"!."." # # 9JJ 90-< 6 A(!?55"!"&$#"!"5 ("!"!!,# 5"!"!%!# "!" ;5 #! %"(#! ( 5&5.&&!('! ;?&.(! &" #!.&0#' &""#!!"5%.5% $'!.5% C 55 # & "#"! >HB %?#" "!(&!!1,! # #.!( 5!5,# 5"! #8!! %.&5&"! (?!!&"!!"?!(("(! 5"! "%!#!!' "#?# " 5!!!, &# & #& ( & %.&5&"!!' # 5.&&! " "!#&!(&"!, &# & #"5% ( (%&, (!"%!(%#5&(!%"' "&$/55"%5& # "& $ $5 5%1, %"# 5!!5"!0!#!!#%#"!"&$' 0 <6 &!!#"("5&! $ & 7 "&7.&! %# "!"&$'! " %#"5%!," ;?&.( &.& I ;#" &? 5"%'!"!5#&&"""5%!' 04<6 &!!# #(!& "#?#8! "(!! ("!"!! # 5 0 "&, 5&& ( ("!"5!'! 5"! %#!2?!"! (,# 5"! %? & ( >HB##$.!!("" #"! "!H'A'> HC

60 %#!(' $ 5"!! 5"! &! #5###5#."+"#%5&!(&;8'.$&'.#30&%0&%3$8.-3..!#& # " #! 0&! #! "( # #("!(!5 "5&! A A 4 "!"&# " ("5&! B< 6 : 5%" &## ' " 5% "5&!,"! 5!!8(&.(.#!' >HC!0#"&!!%5&%"'# = /('2H1, #.5%, %#"! #! "!5 ("!"!0'#!&8(5"!"!&(!##$!#!5 "?!,!0%#!!%"' Fig. S-5 INFORMAL IS FORMAL IS IT SYSTEM >HC"6&3%,>EEF'BFG HH

61 #!"(#("!(!5,"("!"!!#(!&(!"!2 $'D!"! $" "&$'+!# "!#&! "!"!%&!"&!($'D >HH! ("!"! " 0&# "!( 5&(&"("!"!$,! "#;! &?5#' >HF &$# $# (%((&"( &8( (?! ("!"!! &#' ("!"!!5&,%"!(%?#D''& #".&,".,"!# "!."%"!#%#"&.'D >HG &$ # # &"( ( #$55 #."5"5 #!# (& ( #,#5"&"!!((!!!"#&$'!#&"(" $! # &!# 2$,# ""#&"# & $' #! #! & ( & ("!"!!# 8&( "!! "$ "& & "!! %&"! "# (&$ #%&# ("!"!.!"!+""!!!&&.#'!"&! "&, (!%,%"&"%"!#."%"&! & + "! %!(!"& 5!+&#("!# "! ("!"!' N!.!" %$,!##! " "&"", #"&"& &,&#!"N'!! "!."&#!#"!#!("& &"$ ("!"!"&!!N' #"!!"&!#"!#!("!"& &N!! %#&!5.+!!"&"!#"&$' >HL &# &#! 5 " # &"(" &" #!#!%"/# $!"55, 5 ( $5%#!1 #!#&8( 2 $' D! 5$! -#.$ &"## 5!! #%!.+! (!!! "! "& 5!#"!#!"&$""! "& "" D >HE 8%!%"*"!5, "("5 ( "&!%/ "!!"!!!1 5"! &" &#&#$#&"(*#&(&$' $.&% 8&( ".!# "!"! 5! '!%".( &"!#8(# 5&( "!5, "("5 ( "&"5"!!'#!!(#"!!( #!%",#5&#!""!#$#%5&!(#' &##0(0&#,"#!#"!"&5!! ("!"55.(.!"#"! (!' >FK #"!!!%&!%""!,# 5! "!"(!"#?#'! >HH"6&3%,>EEF'BFC >HF.#'BFH >HG,AKKK'>KE2>>K >HL"6&3%,>EEF'BFG2BFL >HE",AKK>,'>BK >FK,AKKA'AFC HF

62 !! "&"#"!," "?&5".'! 5".# "&" "(?!!("#?#' >F>! "!#! 7!7, #! "!%!# & ".5% (&! 5!5"!!,!("&"&"!#&!(' >FA!%?!&( ""( 7.(.5% #! $! 0 5!5"! ( "!?!(! & #! ( # "!5, "("5 ( '' "!! "!" &$# " #$,"!## "( "&!N!"&! "!! "! "! "!5!#! "!" I&"!("(" N &! "!" "(N "( "!. #!(#" ""! "!" "! "!!( "(" -#!!' "!!(/"! 1"!&$#!#"!!!%!! +! #'!"! "&#.$ &"!(!!+ "!%"& "&! ""! "!."%,+ N " "! "!" &!+ &!!!"5N'&"!3!! "!" &! "&!- + "5"!# ".!".' "&&%& "+5 ".&, - "!,!,!", ',"$ "&-"& "&!3! ' >FB ##&&!.&%#&#&!#&#(!5!'!#&##!& ##&&! "!5!#&#.5% D!%"&! "!"!."%,+ "!#"D'!!.5%&"#"!5!#&#%"&!!("#"! ' >FC &#"!5!%"#! 5 "'!!5!&#&"! 5!5"% "!#&!(!!!! & ##&&! &5!' %" &# "("5!%", D'' "!! "(", "!!!"& (!N M!"(!! "!( N &"!" "!!(%!!(+"!%"!"&%ND' >FH "&"!#&!(2 "5! "!%!# #!, #$55 0&# # (&, 5!5"!! &8. ' (&! 5!5"!!, #&("!8,5%#5!5"%&"!#5".' >FF &%&"!#5"., #%0&!"#!(,!!("#"! ' >F>.#' >FA:&"(: >FB,AKKK'EC2EH >FC"!H'A'>(##$.!!("# >FH"6&3%,>EEF'BEB >FF"!B'A HG

63 ##&&! 5!5%! 5 #! "& 5!5, D %! " (%!""!!" " "&+&#"!"&$ &!"$","!!(! "!'D >FG "&!%""#!5"&#' #!.&%#$55!"!%!#"!(5&(5"(( "!?!(, %&5 5"!(8#%"!5&("!"%(&#&#'!#(!!("!(!"#!5"!%&"# 8&(!#, D'' "!," "&"!"&,!".&( "&! $' "%&!(.! &"#!%"& "&, (!%, >FL %"&%,."%"&'''D "! "!"&$ &8;! 5&"5"!"!."05!"!*"!#!(#,"!, 9+!%!!, (&"% +' #% &8;!,# 5&" &# &, %&5! $.;5!!!% &*."!%, P! "! ( P!&!' 6%#!5",%'##$5"!("#!,." 0 5"!"&$ ##$. 55'!&( 5&"!(5"!!# 8&(!# &"$.""+5!+++5 %&$(,"!#!! &#" &! ("!"!"&.&' "!! $ "!#!%!!&$!"!," $ ((""#! " "!"! ("! ("!"!'! &5" &# " "5.!$!#."%!5!" "! +"$N N!#%#"& "$.&!( "!$#!! $ I "&$, +5 (,("#!!( &.,."&",& "&"$, '$ "! 5"".&""#!!&$"!#! ".&$ "+"!!! $!$."$!#!&#' >FE D&# D.5% 0&#!! $!# 5",#.!"5!! &8. & #! "!&(!!( " 4%,! 5 #&!%?&( #("!(!5 %#!"5!' 5?5"!,8##"!#,5".!5!!,#"#?! 5&( 55,#"# "(!!"55!8#%!#(%!'#" #&!!!#! $ 5"!# (0 "!&(! # $!!5!& ##!.$' &!? "!&(!!( $! $.&5 (!"&# #, # #$55!?!!("5!5"!5!(&' # " 0#"!! "!"(& & # 5&(!2$ "!8#! & " # " 4% 5!5"! #&'!"!&(!!(#D&# D5"!(0&"%#.(. '!#5.$(( 0#! #" ( 5 5&( 8!, % #"(! 8&(,!0%"(!#! 5&( "& >FG"6&3%,>EEF'BEH >FL,AKKK'BC >FE"6&3%,>EEF'BFE HL

64 #?!' >GK!""5&$#&((8","#!!( "#"! 5!.(.#!' $.!# """!!("&"!.+!+#"!# "!."%/!!-1+ $!'6!,.$+5!(!" "&, -& "! "(# "!!(!.& "! #"!,+"!!(5!&"!."%'!$! """!##!&( "& %!&$! 5!& "!!(' >G> "/"!""! ("##"! 1 (!."(%##!.&% ## 5!! #!, ( # #! 0& &(('! "!5"!"&$&((&(!#!"!"&$! ",# D5!+&#(!"!&"!("(D' (!#&"( &!!(!(##"8&(!#!."'#8&(!# %&!,"#"!,!&(5"?!((# (!2"!"&$!.&% (!!(0' 5&'&(< #"!,/"5.&, %#,.".& 1 " 55#5!(! #"!5%? &'#$5,#5"!#?55%.(.,"!"", %"## &( ( %"## 5"!&"# ((8' &".&% # &(2(8&,# 9&55! 5%!!( >GA!"!#!&( %? &;!&(#,#%&(";?&&/"!(5"!&"#((81' #$55 " ""#"$5&(!<".!D$ "#"! D'.! # &!.&!#"!#! %#!5(' >GB.! (% "(!!!!"& &!! " "!#"" #! "% & #"(' 8&( " "!! "(!%#"#"(!%""!!%&#"!#$5,%#&(" " "&'!%""!!"(!!(!5!###".$#!!( "(!, %&%& &%&%?/+&2.!(1' "?!(" 5!,.0# "(!! ( (%&!, ( 0 &"!! &#'.!.(!# $"!%""!/#.&% 5". &"!& &# &"(!!((%&!1"#"! '! ##&." "!&(!!( & #! " "!!!(! 55 5"! 0!#"&#!#$5#!,0!#,(#50!(!("!#,&5!!&5&5#!(!$!' $!5&5!!!0."((!#"!%&#"&( >GK<8(!!,>EEE'E >G>"6&3%,>EEF'BLA >GA:"!(/#'1,>EEH'CC> >GB"6&3%,>EEF'BG> HE

65 &5!'!&5!"%"&(""!#&(&5!' >GC "!# #,%"!(05"!#!! "&5!"!(!( "!#!&"!,$!"((""#(5"' >GH! (5"&5!,%##"&!!!(%!50.$#!!(%# "%?#"!# &!,! %# "!5!#&#&((#!&"!&&"!(05!'! 5.&% 5&%! &%&" ""#"! ' %!! &" &#%?5!!.!,&"!#!&"%!0#! "5&(%&"#,#!%&J"5&#!%,%' >GF!.&% 0&# 55#!!.;5%(!"!#,! "!( &#!,#&"% "!(!, (# (%!# &;8'!# &"% "!( "( #("!(!5 "!#!%""!' 5&( "!( # (%&! 5".!(& 5&(.!(& & "#"! ("!(! #! 5' (& "!#&!(.&%## &("!#"!#&!('"&("&("!#&!(.&%.!( &"!.+!."%"!# 5!+&#(! +#!'!! #!,"!"(!&"!".+&#("!("!5!+&#( "(5!+-" &$"!!("!#.!#".;,! "!# &"!'! #,."% "! 5!+&#( " "(! '!!.#+5"",'',+"5!+ &+"#*+"#& +"5!+/""&$,. "+" #"$."5!#"&&"!!+5!+&#(1'!$"!"&"! "(!!"!#.$."%"!## #.$ 5!+&#(+&#'."% "!.!""#"! ' >GG 5&'&'4 "%8.!#$5!&#! "&%#!' D!%""!! "&+&#"+"+ "&!'D >GL 6"! &, 0."((!#""#"!!,"!!%""!,# &(#$5"?!(("!"(!"!(##'"&("&( "&+&#,+!!!%""! " $(, &".&$,!#"!#!,!" "& 3%"&! $ "& "#"! N "&!"#/"5.&!.1"!(."% ("##" "&$.&' >GE >GC5!C >GH.&"( >GF"63%,>EEF'BGC >GG,AKKK,'F> >GL"63%'BGC >GE.#''BGH FK

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0 " 1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$ " 1" #$ % &

!& '%% (!) *%+%,%-+%.)/-0  1( $+%, & 1 3%%45 1! #%%%$%6! 11 #$  1 #$ % & ä1ò3 " # # # ä1ò3 " # ( ) *)/0 " 1 ) 1 20 1 2 1( 1 345 1 #6 11 # " 1" # 1# 1)# ( ä1ò3 ( )* # # # )647 # # 3 ### 4 87 0 4 58 7 7 7/7 / 0 # 6 9 / / # 0 # /0 7 7 / 7 1# / ( ä1ò3 3 2 ä1ò3 )3 45## 6:; # # #

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon !! "#$% &!$"' ())*+()),-./ 0"! Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon Valley, Oplevelsesøkonomi,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 44A 44 42C 42B 2 15 11 13 7 9 3 5 1 52 40 51 47 28m 28n 45 28o A 41 39 28q 37 35 28v 33B 33A 31 28b 29 38 27 81 45B 28x 40 32 33 31 30 28ai 30 28ef 28eh 1 29 26 24 28 28an 26 27 25 28az 28eb 28at 28aæ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Trykknapper og signallamper

Trykknapper og signallamper Udvendig gevinddiameter 22 mm, kunststof Udvendig gevinddiameter 22 mm, metal Med AS-interface og PRFBUS-DP forbindelse nsd038y nsd0367y nsd0283y SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side Valg- og

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Type af pulje Navn på pulje Hvad anvendes puljen til Hvorfor hvornår er puljen afsat mv. Hvem hvordan og hvorledes

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Side 1 af 66 Side 2 af 66! " $ %& ' (& %) '* + (,* Side 3 af 66! " *---. 0"1(201 ". (2 5*---!3 0 1 *---.,5* + -+" " 5 6.789 + 6+ +. + + + $ :;.: $ + < *. + + = =< Side af 66 + $ + > +" '- -5 "..?6.!"

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0 2007 Oplandsskema for Balling Udskrevet den 31-12-2006 Side 1 A1 K Nørregade/Skivevej F 70,37 0,29 20,41 1.056 1.056 1,6 1,6 3,2 1 FB A11001U Balling Bæk A2 K Ørnevej/Falkevej S 16,00 0,70 11,20 240 240

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443 Kort & Matrikelstyrelsen Matrikelområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 35 87 50 50 Telefax: 35 87 50 54 Arden kommune CVR-nr.: 18810476 Administrationsbygningen Østergade 22 9510 Arden Dato:

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

"#$!%$"&'(!")*!+,*-$"),./0!

#$!%$&'(!)*!+,*-$),./0! "#%"&'")*+,*-"),./0 "."."-*,*1231**,%-+,*-"),./ -+.'*,.41*+',441++#4,"-")* *&45"*-61#"-6*".)'5,+3"4'12 '5*-+.'*1.'5-1"-'12'5 53#+1)#.41.*&+# 789:;?:

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere