Kodeks for it-folk: Etik og professionel adfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for it-folk: Etik og professionel adfærd"

Transkript

1 Kodeks for it-folk: Etik og professionel adfærd Dansk udgave af ACM/IEEE Software Engineering Code og Ethics and Professional Practice FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København maj 2006

2 0II00I00II 0II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - Forbund og Min A-kasse Vester Farimagsgade 37A 1606 København V. Åbningstid: 9-15, mandag dog Aarhus Møllegade 9-13, 8000 Aarhus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Redaktion: Steffen Stripp København april 2006 Teknisk produktion: PROSA. Illustration: istockphoto.com Tryk: Paritas Digital Service ApS Genoptrykt maj 2011 Kodeks for it-folk: Etik og professionel adfærd Dansk udgave af Software Engineering Code og Ethics and Professional Practice (Version 5.2) as recommended by the ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices. Indhold Indledning...4 Introduktion...6 Uformel test...7 Noter...8 Kodeks for it-folk: Etik og professionel adfærd...9 Kort version...9 Præambel...9 Fuld version...10 Præambel...10 Princip 1: Offentligheden...12 Princip 2: Kunde og arbejdsgiver...12 Princip 3: Produktet...12 Princip 4: Dømmekraft...14 Princip 5: Ledelse...15 Princip 6: Profession...16 Princip 7: Kollegaer...17 Princip 8: Selv...18

3 0II40II0I I0II050II Indledning Af Steffen Stripp* PROSA - Forbundet af it-professionelle organiserer it-fok som arbejder med alle aspekter af udvikling og drift af it-systemer. Med forskellig uddannelsesmæssig baggrund er it-folk samlet i PROSA for at varetage egne og fagets interesser. PROSA har gennem hele sin historie påtaget sig et ansvar for hvordan it-systemer påvirker samfundet og andre faggrupper som skal være brugere af it-systemet. Foreningen har dog ikke vedtaget en etisk adfærdskodeks, men har inkluderet holdninger hertil i forskellige programvedtagelser fra PROSA s delegeretmøder. F.eks. hedder det i det seneste principprogram [1]: Det er af stor betydning, at de it-professionelle forholder sig bevidst til de samfundsmæssige konsekvenser ved udøvelse af faget. PROSAs varemærke skal være et højt niveau af itfaglighed og hæderlighed. Endvidere har PROSA for eksempel været meget aktiv omkring databeskyttelse og overvågning og har udsendt vejledninger til it-folk om Persondataloven. En veludarbejdet etisk adfærdskodeks kan være en styrke for de der arbejder med itsystemudvikling, og kan bidrage til at der ved undervisning af kommende it-professionelle kan konsolideres en professionel faglig kultur. Betydningen af at være it-professionel er ikke fastlagt med en standard eller entydigt definition. Men de centrale begreber for at udvikle it-systemer professionelt må være ansvar og kvalitet. Der er i dagligsproget indsneget sig den opfattelse, at det at være professionel indebærer, at man er hurtig, smart og arbejder uden personlig stillingtagen det kan ikke være mere forkert! Den it-professionelle stræber efter kvalitet, hvilket i praksis vil sige den rigtige kvalitet, men aldrig dårligt eller for smart. Og den it-professionelle er bevidst om sit ansvar for kvaliteten både personligt og som del af det team hun indgår i. Det skal i denne forbindelse nævnes, at en ansat it-professionel ikke er forpligtet til at udføre en instruks om en opgave som er i strid med gældende ret, f.eks. Arbejdsmiljøloven, Bogføringsloven eller Persondataloven. Tværtimod er man forpligtet til ikke at udføre opgaven. I et hver it-projekt vil det være en del af de ansvarliges opgave at sikre at lovgivning mv. overholdes. Der findes ikke en etisk adfærdskodeks, som er almen accepteret af it-folk og it-branchen i Danmark. En for længst forsvunden organisation, EDB-Rådet udsendte i 1980 et sæt Etiske regler for datamatikere [2]. Disse etiske regler fik ikke større gennemslagskraft og gik med EDB-Rådets lukning i begyndelsen af 1980 erne i glemmebogen. Der har ikke siden været forsøg på etablering af en etisk adfærdskodeks. Det er derfor en god idé at udbrede kendskabet til ACM og IEEE s fælles etiske adfærdskodeks. Den kan for det første anvendes til at etablere en diskussion blandt it-folk om behov for opmærksomhed på etiske spørgsmål og professionel adfærd. Dernæst kan Kodeks for it-folk: etik og professionel adfærd anvendes af it-folk når de står overfor problemstillinger som involverer en faglig og etisk stillingtagen. Endelig rejser ACM/IEEE kodeksen også spørgsmålet om der er mulighed for at etablere en etisk adfærdskodeks som kan accepteres af it-folk og it-branchen i Danmark. Kodeks for it-folk: etik og professionel adfærd er udarbejdet af de to USA baserede foreninger: Association for Computing Machinery (ACM) og Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [3]. Der er tale om to ganske betydende faglige organisationer i it-verdenen, og der har specielt i ACM s Special Interest Group Computers and Society (SIGCAS) været en lang tradition for at behandle sociale og etiske spørgsmål i sammenhæng med udbredelse af it i samfundet. Arbejdet med en fælles kodeks blev startet i 1994 og efter flere udkast og ændringer blev den seneste version vedtaget i 1999.

4 0II60II0I I0II070II Introduktion Jeg skal ikke gennemgå kodeksen. Den er meget pædagogisk opbygget med en introducerende præambel til såvel den korte version og den fulde version. Præamblerne bør bestemt læses. Men det er vigtigt at forstå udgangspunktet: Kodeksen er ikke et sæt regler der kan slås op i, når der er problemer, for at finde ud af hvordan man skal agere. Kodeksen er en hjælp til stillingtagen i konkrete situationer, hvor der skal tages beslutninger. De otte principper angiver retning og holdninger der skal stræbes efter. I den efterfølgende fulde version uddybes hver princip i en række paragraffer med mere detaljerede eksempler og regler. Kodeksen afspejler dermed også de to grundlæggende etiske teorier: regel etik, som udpeger bestemte regler der skal overholdes, og konsekvens etik, som fremhæver at man skal vurdere konsekvenserne af handlingen. Oftest vil man i overvejelse af en konkret etisk problemstilling have brug for at benytte begge indfaldsvinkler. I paragraf 1.01 fremhæves det bærende princip for en professionel holdning: It-folk skal Tage det fulde ansvar for eget arbejde. It-systemer udvikles i projekter, som involverer en række it-folk med forskellige opgaver bl.a. analyse og dialog med brugere og kunde, design, programproduktion, projektledelse, kvalitetssikring, test og uddannelse. For større systemer sker udviklingen endog i flere projektgrupper, som arbejder på hver deres del af systemet. Projektet gennemføres også i en række faser, hvor man bygger videre på beslutninger, der er taget på et tidligere tidspunkt. Det er min tolkning af princippet om ansvar, at der må arbejdes med en kædemodel, hvor hver enkelt it-professionel har et selvstændigt ansvar for, at de opgaver hun udfører lever op til en kvalitet hun kan stå ved. Derfor må hun selvstændigt eller sammen med sine kolleger overveje de beslutninger der er taget og som er grundlag for hendes arbejde; og selvfølgelig overveje de beslutninger hun selv træffer [4]. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at kodeksen har et særlig princip nr. 5: Chefer og ledere inden for it skal tilslutte sig og fremme en etisk tilgang til ledelse af systemudvikling og vedligeholdelse. Og jeg skal fremhæve paragraf 5.12: Ikke lade det komme nogen til skade at de udtrykker etisk bekymring om et projekt, der lægger op til en levende og åben dialog på arbejdspladsen om etik og professionel adfærd. Ved siden af dette professionelle ansvar findes der et juridisk ansvar som baserer sig på kontrakter og aftaleret, som den juridiske person typisk en virksomhed må bære. Det understreges i præamblen at; it-folk skal være deres samfundsmæssige ansvar bevidst og forstå at it-systemer kan have konsekvenser både for brugere af systemet og andre berørte. Hensynet til offentlighedens helbred, sikkerhed og velfærd er det vigtigste princip. Når dette så udmærket fremhæves, er det efter min opfattelse beklageligt, at der ikke i kodeksen er en klar henvisning til Menneskerettighederne. De udgør et sæt etiske principper i juridisk form, som alle, på tværs af forskellige livsgrundlag, må være enige om [5]. Menneskerettighedernes grundlag er FN s Verdenserklæring fra 1948, som er givet et juridisk grundlag i to konventioner henholdsvis om Civile og politiske rettigheder (1968) og om Økonomiske, sociale, og kulturelle rettigheder (1968). Videre er Europarådets Menneskerettighedskonvention (1950), som via lov er blevet en del af dansk ret, et vigtigt grundlag [6]. I situationer, hvor der rejses etiske og moralske spørgsmål i forbindelse med it-systemudvikling bør Menneskerettigheder som i dag er uddybet af en omfattende række konventioner, anbefalinger og domme inddrages i vurdering af konsekvenser af it-systemet, da de fastsætter grænser som ikke kan overskrides. Kodeksen foreskriver en høj grad af åbenhed overfor interessenter i bred forstand, dvs. overfor brugere, berørte og offentligheden i almindelighed. Det hedder i paragraf 1.04 at it-folk skal meddele rette personer eller myndigheder enhver aktuel eller potentiel fare for brugeren, offentligheden eller naturen. Under princip 4 Dømmekraft, hedder det i paragraf 4.05, at it-folk skal Orientere alle involverede parter, når der opstår interessekonflikter, som ikke på fornuftig vis kan undgås eller undviges. Det er rigtig fint med åbenhed men det er langt bedre at føre dialog med interessenterne; og endnu bedre hvis interessenterne indgår i en samlet dialog. Fra en faglig synsvinkel vil dialog fremskaffe viden, som er nødvendig for systemudviklingen, og medvirke til accept og forandringsparathed som er nødvendig for implementering. Fra en etisk synsvinkel er dialog en civiliseret måde at håndtere interessekonflikter. Der bygges her på den opfattelse at etik dybest set handler om at omdanne konflikt til konsensus gennem en rationel dialog [7]. It-folks opgave i systemudviklingen kan være at sætte en sådan rationel dialog i scene bl.a. ved at give et fagligt grundlag for dialogen, ved at skabe en struktur for dialogen som fremmer argumenter og saglighed, ved at afklare tekniske spørgsmål, ved at vælge egnede metoder som kan bidrage til dialogen og ved selv at arbejde åben og etisk. Uformel test Behandlingen af etiske og faglige spørgsmål, som behandles i kodeksen, bør være en integreret del af professionel systemudvikling. Der tages i et projekt mange, mange beslutninger. I denne beslutningsproces bør det indarbejdes, at der i sammenhæng med vurdering af kvalitet, overensstemmelse med tekniske og retlige standarder også foretages etiske overvejelser. Jeg vil her ganske kort viderebringe 5 effektive uformelle tests, som kan afprøve om der behov for at foretage mere systematiske etiske overvejelser [8]: - Mor testen Vil du fortælle din mor om dine handlinger? Denne test afslører ganske simpelt om du inderst inde er stolt eller skamfuld over en handling. - TV testen Hvordan vil du have det med at dine/jeres handlinger blev beskrevet i TV avisen. Ville historien få dig/virksomheden til at fremstå godt eller dårligt? Denne test afslører om du er i gang med handlinger der faktisk ikke tåler dagens lys og ikke helt er til at forsvare. - Lugter det testen Lugter situationen. Har du en måske lidt udefinerlig følelse af at det som du er i gang med ikke er rigtigt og i virkeligheden burde gøres på en

5 0II80II0I I0II090II anden måde. Din umiddelbare følelse er ofte rigtig og i hvert fald bør det afklares ved en mere systematisk overvejelse. - I den andens sko testen Hvordan ville din vurdering være hvis du var i den andens sko. Hvis det var dig som skulle være bruger eller blive berørt af systemet? Hvis du nødig ville være i den andens sko så er der utvivlsomt et etisk problem i forhold til offentlighedens tarv, som bør overvejes. - Markedstesten Kan I bruge jeres handlinger til at markedsføre virksomheden? Hvis en forklaring til kunderne ikke vil give en fordel så er der nok et etisk problem, som kræver overvejelse. Kodeks for it-folk: Etik og professionel adfærd Kort version Noter * Steffen Stripp var formand for PROSA Steffen er uddannet edb-assistent (1979) og videreuddannet som Datanom (1996) med hovedopgaven: Professionel systemudvikling hvor godt er godt nok? Steffen arbejder som it-projektleder og holder en IPMA project-manager certificering. Steffen var fra medlem af Statens IT-sikkerhedsråd og har udarbejdet PROSA s vejledning om persondataloven. 1. Kan ses på PROSA s netsted: 2. EDB-Rådets Etiske regler for datamatikere er mig bekendt ikke publiceret så de er tilgængelige i dag. 3. Nærmere information om ACM og IEEE kan findes på deres netsteder: www. acm.org og 4. Spørgsmål om ansvar behandles f.eks. i Deborah G. Johnson: Computer Ethics kap. 7 (1994) 5. Se nærmere om Menneskerettigheder på Her kan du hente de nævnte dokumenter og finde mere information om menneskerettigheder. 6. Lovbekendtgørelse nr /10/1998: Bekendtgørelse af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 7. Denne opfattelse er udviklet af den tyske filosof Jürgen Habermas i hans Diskurs etik. 8. Kallmann & Grillo: Ethical Decision Making and Information Technology (1993) Præambel Den korte version af kodeksen sammenfatter kodeksens bestræbelser på et niveau, hvor de er forholdsvis abstrakte. De paragraffer der er inkluderet i den fulde version giver eksempler på og forklarer detaljerne omkring, hvordan disse bestræbelser ændrer den måde, vi som professionelle it-folk handler på. Uden bestræbelserne virker detaljerne juridiske og kedelige, uden detaljerne virker bestræbelserne højtravende og tomme, men sammen udgør bestræbelserne og detaljerne en sammenhængende kodeks. It-folk skal forpligte sig til at gøre analyse, specifikation, design, udvikling, test og vedligeholdelse af software til en almennyttig og respekteret profession. I overensstemmelse med deres forpligtelse til offentlighedens helbred, sikkerhed og velfærd skal it-folk efterleve de otte efterfølgende principper: 1. Offentligheden It-folk skal handle i overensstemmelse med offentlighedens interesser. 2. Kunde og arbejdsgiver It-folk skal handle på den måde, som bedst varetager deres kunders og arbejdsgivers tarv i overensstemmelse med offentlighedens interesser. 3. Produktet It-folk skal sikre, at deres produkter og efterfølgende modifikationer opfylder de højest mulige faglige standarder. 4. Dømmekraft It-folk skal bevare integritet og selvstændighed i deres faglige bedømmelse. 5. Ledelse Chefer og ledere inden for it skal tilslutte sig og fremme en etisk tilgang til ledelse af systemudvikling og vedligeholdelse. 6. Profession It-folk skal fremme professionens integritet og omdømme i overensstemmelse med offentlighedens interesser. 7. Kollegaer It-folk skal være rimelige over for deres kollegaer og støtte dem. 8. Selv It-folk skal deltage i en livslang læringsproces i deres udøvelse af professionen, og de skal fremme en etisk indstilling til professionens udførelse.

6 0II100II0I I0II0110II Kodeks for it-folk: Etik og professionel adfærd Fuld version Præambel Computere spiller en central og voksende rolle indenfor handel, industri, offentlig administration, medicinalbranchen, uddannelse, underholdning og i samfundet som helhed. It-folk deltager i arbejdet med analyse, specifikation, design, udvikling, certificering, vedligeholdelse og test af software. På grund af deres rolle i udviklingen af software, har it-folk betydelige muligheder for enten selv at gøre gavn eller at gøre skade, at gøre det muligt for andre at gøre gavn eller skade eller at påvirke andre til det. For at sikre at deres indsats i så stort omfang som muligt vil blive brugt til noget godt, må it-folk forpligte sig til at gøre systemudvikling til en almennyttig og respekteret profession. I overensstemmelse med denne forpligtelse skal it-folk overholde følgende kodeks for etik og professionel adfærd. Kodeksen indeholder otte principper, som relaterer til handlinger udført af og beslutninger taget af professionelle it-folk, heriblandt systemudviklere, undervisere, ledere, rådgivere og it-arkitekter, såvel som elever og studerende inden for professionen. Principperne identificerer etiske forhold som individer, grupper og organisationer deltager i, og de primære forpligtelser indenfor disse forhold. Paragrafferne for hvert princip illustrerer nogle af de forpligtelser, som indgår i disse forhold. Forpligtelserne er funderet i it-folkenes menneskelighed, de specielle hensyn der bør tilgodeses de mennesker, som påvirkes af it-folks arbejde, og de enkelte elementer i udførelsen af systemudviklingen. Kodeksen foreskriver disse som forpligtelser for enhver, som ser sig selv som it-professionel eller stræber efter at blive det. Det er ikke hensigten, at uddrag fra kodeksen bruges isoleret til at retfærdiggøre fejl i forbindelse med udførelse eller undladelse af udførelse af handlinger. Listen af principper og paragraffer er ikke udtømmende. Paragrafferne bør ikke ses som en angivelse af, hvad der er acceptabel eller uacceptabel professionel opførsel i en given praktisk situation. Kodeksen er ikke en simpel etisk algoritme, som frembringer etiske beslutninger. I nogle situationer kan standarder være i strid med hinanden eller med standarder fra andre kilder. Disse situationer kræver, at it-folkene foretager deres egen etiske bedømmelse til at handle på den måde, som efter omstændighederne bedst er i overensstemmelse med ånden i kodeksen for etik og professionel adfærd. Spændinger af etisk karakter løses bedst ved at tage hensyn til fundamentale principper, frem for blindt at følge omstændelige regulativer. Disse principper bør påvirke it-folk til generelt at overveje, hvem der påvirkes af det arbejde, de udfører, til at undersøge om de og deres kolleger behandler andre mennesker med passende respekt, til at tage i betragtning hvordan offentligheden, hvis den er rimeligt velinformeret, vil opfatte deres beslutninger. Desuden bør it-folk sætte sig ind i, hvordan de svageste personer påvirkes af deres beslutninger, samt overveje om deres handlinger vil blive bedømt som et værdigt stykke arbejde udført af en it-professionel. Af alle disse bedømmelser er hensynet til offentlighedens helbred, sikkerhed og velfærd det primære - med andre ord er offentlighedens tarv det centrale i denne kodeks. Systemudvikling er en dynamisk og krævende profession, der kræver en kodeks, der kan tilpasses og er relevant i nye situationer, efterhånden som de dukker op. Kodeksen bistår selv med denne generalisering, it-folk og ledere indenfor professionen, som skal handle i en specifik sag ved at dokumentere professionens etiske holdning. Kodeksen stiller et etisk fundament til rådighed, som individer fra en gruppe eller hele gruppen kan påberåbe sig. Kodeksen hjælper med at konkretisere, hvilke handlinger der er etisk uforsvarlige, at efterspørge hos en systemudvikler eller en systemudviklergruppe. Kodeksens funktion er ikke blot at fælde dom over tvivlsomme handlinger, den har også en vigtig belærende funktion. Eftersom kodeksen udtrykker en enighed mellem parter indenfor professionen om etiske anliggender, er den også et værktøj, der kan bruges til at uddanne både offentligheden og kommende it-professionelle om de etiske forpligtelser, der gælder alle it-folk.

7 0II120II0I Princip 1: Offentligheden It-folk skal handle i overensstemmelse med offentlighedens interesser. Især skal it-folk efterleve følgende: 1.01 Tage det fulde ansvar for eget arbejde Afstemme egne samt arbejdsgiverens, klientens og brugerens interesser med hvad, der er i offentlighedens tarv Kun godkende software, når de har en velfunderet overbevisning om, at det er sikkert, at det overholder specifikationer, består af behørige test og ikke forringer livskvalitet, krænker privatlivets fred eller gør skade på naturen. Det endelige resultat af it-folkenes arbejde skal være til gavn for offentligheden Meddele rette personer eller myndigheder enhver aktuel eller potentiel fare for brugeren, offentligheden eller naturen, som de inden for rimelighedens grænser anser for at være forbundet med it-systemet eller tilhørende dokumentation Samarbejde i bestræbelserne på at adressere forhold som er af betydelig offentlig interesse og som er forårsaget af it-systemet, dets installation, vedligeholdelse, support eller dokumentation Være reel og undgå enhver vildledende udtalelse om it-systemer eller dertil hørende dokumentation, metoder og værktøjer - i særdeleshed når det gælder offentlige udtalelser Tage hensyn til forhold vedrørende fysiske handicap, fordeling af ressourcer, økonomiske mangler og andre faktorer, som kan nedsætte adgangen til fordelene ved it-systemer Være ansporet til at tilbyde sin faglige ekspertise i forbindelse med en god sag og bidrage til offentlige undervisning i it. Princip 2: Kunde og arbejdsgiver It-folk skal handle på den måde, som bedst varetager deres kunders og arbejdsgiveres tarv i overensstemmelse med offentlighedens interesser. I særdeleshed skal it-folk efterleve følgende: Kun tilbyde at løse opgaver inden for deres kompetenceområde, og være ærlige og direkte omkring enhver begrænsning i deres evner og uddannelse Ikke bevidst benytte software, der er anskaffet enten på ulovlig eller uetisk vis Kun benytte kundens eller arbejdsgiverens ejendom som aftalt og kun med kundens eller arbejdsgiverens viden og samtykke Sikre at ethvert dokument, som de forlader sig på, har den nødvendige godkendelse af en bemyndiget person Hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de har fået kendskab til gennem deres arbejde, hvor en sådan fortrolighed er i overensstemmelse med offentlighedens interesser og lovgivningen Identificere, dokumentere, føre bevis for og omgående rapportere til kunden eller arbejdsgiveren, hvis et projekt, efter deres opfattelse, sandsynligvis vil mislykkes, vise sig at være for dyrt, overtræde immatrielle rettigheder eller på anden måde være problematisk Identificere, dokumentere og rapportere til arbejdsgiveren eller kunden, hvis de bliver opmærksomme på problemer af samfundsmæssig interesse ved it-systemet eller tilhørende dokumentation Ikke acceptere eksterne arbejdsopgaver, som kan skade det arbejde, de udfører for deres primære arbejdsgiver Ikke bidrage til at modvirke deres arbejdsgivers eller kundes interesser, medmindre disse er i strid med højere etisk hensyn. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren eller en anden passende myndighed informeres om dette etiske hensyn. Princip 3: Produktet It-folk skal sikre, at deres produkter og efterfølgende modifikationer opfylder de højest mulige faglige standarder. I særdeleshed skal it-folk efterleve følgende: Efterstræbe høj kvalitet, acceptable priser og en rimelig tidsplan samt sikre, at afvejninger om væsentlige modstridende hensyn er forstået og accepteret af arbejdsgiveren og kunden og er dokumenterede således, at brugeren og offentligheden kan tage stilling til dem Sikre forsvarlige og opnåelige mål og hensigter for alle projekter, som de arbejder på eller foreslår gennemført Identificere, beskrive og adressere etiske, økonomiske, juridiske og miljømæssige spørgsmål, som relaterer til et igangværende projekt Sikre at de er kvalificerede til at arbejde på de projekter, som de er, eller agter at blive, tilknyttet gennem den rette kombination af uddannelse, oplæring og erfaring. I0II0130II

8 3.05. Sikre at en passende fremgangsmåde bliver benyttet i forbindelse med projekter, som de arbejder på eller foreslår gennemført Arbejde efter faglige standarder, når sådanne er til rådighed, som er passende til den aktuelle opgave og kun fravige disse, hvor det er etisk eller teknisk begrundet Tilstræbe fuldt ud at forstå specifikationerne for det it-system, de arbejder med at udvikle Sikre at specifikationerne for det it-system, de arbejder med at udvikle, er veldokumenteret, tilfredsstiller brugernes krav og har opnået behørig godkendelse Sikre realistisk kvantitative estimater for pris, planlægning, timeforbrug, kvalitet og resultater for de projekter de arbejder på eller foreslår gennemført og angive en risikovurdering af disse estimater Sikre passende tests, debugging og vurdering af it-systemer og tilhørende dokumentation, som de arbejder på at udvikle Sikre passende dokumentation for ethvert projekt de er involveret i, deriblandt angivelse af betydningsfulde problemer, der er blevet fundet og hvilke løsninger, der er blevet anvendt Arbejde på at udvikle it-systemer og tilhørende dokumentation, der respekterer privatlivets fred for dem, der bliver berørt af it-systemet Være omhyggelig med kun at bruge nøjagtige data anskaffet på etisk og lovformelig vis og kun bruge data i overensstemmelse med den tilladelse, der er givet Vedligeholde datas integritet og være opmærksom på forældede eller mangelfulde data Behandle alle former for vedligeholdelse af it-systemer med samme professionalisme som ved nyudvikling Princip 4: Dømmekraft It-folk skal bevare integritet og selvstændighed i deres faglige bedømmelse. It-folk skal i særdeleshed efterleve følgende: Afpasse alle tekniske bedømmelser efter behovet for at fremme og bevare menneskelige værdier Udelukkende godkende dokumenter som enten er udformet under deres vejledning eller som ligger inden for deres kompetenceområde, og som de kan erklære sig enige i Bevare den faglige objektivitet i forhold til it-systemer eller tilhørende dokumentation, som de bliver bedt om at bedømme Ikke praktisere økonomisk bedrageri såsom bestikkelse, dobbelt fakturering eller anden upassende økonomisk praksis Orientere alle involverede parter, når der opstår interessekonflikter, som ikke på fornuftig vis kan undgås eller undviges Afslå at deltage som medlem eller rådgiver i en privat, statslig eller faglig gruppe, der tager sig af it-relaterede spørgsmål og hvor de selv, deres arbejdsgiver eller deres kunder kan have potentielle interessekonflikter, der ikke fremlagt. Princip 5: Ledelse Chefer og ledere inden for it skal tilslutte sig og fremme en etisk tilgang til ledelse af systemudvikling og -vedligeholdelse. Chefer og ledere inden for systemudvikling skal i særdeleshed efterleve følgende: Sikre god ledelse af ethvert projekt, som de arbejder på. Heriblandt effektive procedurer for at fremme kvalitet og reducere risiko Sikre, at it-folk er informeret om standarder, før de stilles til ansvar for dem Sikre, at it-folk kender til arbejdsgiverens retningslinier og procedurer for beskyttelse af passwords, filer og information, som er fortrolig for arbejdsgiveren eller fortrolig for andre Kun tildele opgaver til medarbejdere efter at have taget både deres uddannelse og erfaring i betragtning samt ønsket om at udbygge denne uddannelse og erfaring Sikre realistisk kvantitative estimater på pris, planlægning, timeforbrug, kvalitet og resultater for projekter de arbejder på eller foreslår gennemført og angive en risikovurdering for disse estimater Kun tiltrække potentielle it-folk ved at angive fuldstændige og nøjagtige beskrivelser af ansættelsesforholdet Tilbyde retfærdig og berettiget løn eller vederlag. 0II140II0I I0II0150II

9 5.08. Ikke uberettiget forhindre nogen i at tage et job, som personen er kvalificeret til Sikre, at der er en rimelig aftale vedrørende rettigheder til software, processer, forskning, dokumenter o.l., som en it-professionel har bidraget til Sørge for behørig behandling af beskyldninger om overtrædelser af en arbejdsgivers retningslinier eller af denne kodeks Ikke bede en it-professionel om at gøre noget, som er i strid med denne kodeks Ikke lade det komme nogen til skade, at de udtrykker etisk bekymring om et projekt. Princip 6: Profession It-folk skal fremme professionens integritet og omdømme i overensstemmelse med offentlighedens interesser. It-folk skal i særdeleshed efterleve følgende: Hjælpe med at udvikle en organisationskultur, der fremmer etisk opførsel Fremme offentlighedens kendskab til systemudvikling Udvide kendskabet til systemudvikling ved passende deltagelse i faglige organisationer, møder og publikationer Yde støtte, i deres egenskab af medlemmer af en profession, til andre it-folk, der stræber efter at følge denne kodeks Ikke fremme egne interesser på bekostning af professionen, kunden eller arbejdsgiveren Efterleve alle love, der styrer deres arbejde, undtagen i de helt særlig tilfælde hvor overholdelse er uforeneligt med offentlighedens tarv Være præcise i angivelse af egenskaber for it-systemer, som de er i færd med at udvikle, og derved ikke alene undgå forkerte udtalelser, men også udtalelser som med rimelighed kan anses som spekulative, intetsigende, vildledende, misvisende eller tvivlsomme Tage ansvar for at påvise, korrigere og rapportere fejl i software og den tilhørende dokumentation, som de arbejder på at udvikle Sikre at kunder, arbejdsgivere og rådgivere kender til it-folks forpligtelse overfor denne kodeks for etik og adfærd og til de konsekvenser, der følger af en sådan forpligtelse Undgå tilknytning til virksomheder og organisationer, som er i konflikt med denne kodeks Anerkende at overtrædelser af denne kodeks er i uoverensstemmelse med arbejdet som it-professionel Udtrykke bekymring over for de involverede, når der konstateres væsentlige overtrædelser af denne kodeks, medmindre dette er umuligt, vil virke modsat hensigten eller er forbundet med fare Rapportere væsentlige overtrædelser af denne kodeks til rette myndighed, når det står klart, at en dialog med de involverede ikke er mulig, vil virke modsat hensigten eller er forbundet med fare. Princip 7: Kollegaer It-folk skal være rimelige overfor deres kollegaer og støtte dem. It-folk skal i særdeleshed efterleve følgende: Opmuntre kollegaer til at følge denne kodeks Hjælpe kollegaer i deres faglige udvikling Fuldt ud anerkende arbejde udført af andre og afstå fra at tage æren for arbejde udført af andre Vurdere andres arbejde på en objektiv, oprigtig og veldokumenteret måde Lytte oprigtigt til en kollegas meninger, bekymringer eller klager Hjælpe kollegaer til at kende gældende standarder for arbejdsprocedurer til bunds, deriblandt fremgangsmåder og procedurer for beskyttelse af password, filer og andre fortrolige informationer og sikkerhedsforanstaltninger generelt Ikke blande sig urimeligt i en kollegas karriere. Bekymring for arbejdsgiveren, kunden eller offentlighedens tarv, kan dog tvinge it-folk til, i god tro, at stille spørgsmålstegn ved en kollegas kompetence Indhente råd fra andre it-professionelle med kompetence inden for området i situationer uden for eget kompetenceområde. 0II160II0I I0II0170II

10 Princip 8: Selv It-folk skal deltage i en livslang læringsproces i deres udøvelse af professionen, og de skal fremme en etisk indstilling til professionens udførelse. It-folk skal i særdeleshed vedvarende bestræbe sig på at: Fremme deres kendskab til nye metoder inden for analyse, specifikation, design, udvikling, vedligeholdelse og test af it-systemer og tilhørende dokumentation, tillige med styring af udviklingsprocessen Forbedre deres evne til at skabe sikre, pålidelige og brugbare itsystemer til en rimelig pris og inden for en rimelig tidsramme Forbedre deres evne til at producere nøjagtig, informativ og velskreven dokumentation Forbedre deres forståelse for it-systemet og tilhørende dokumentation, som de arbejder på at udvikle, samt af det miljø, hvor it-systemet skal benyttes Forbedre deres kendskab til relevante standarder og til den lovgivning, der gælder for det it-system og tilhørende dokumentation, som de arbejder på at udvikle Forbedre deres kendskab til denne kodeks, dens fortolkning og dens anvendelse i deres arbejde Ikke behandle nogen urimeligt på grund af irrelevante fordomme Ikke påvirke andre til at foretage handlinger, som indebærer et brud på denne kodeks Anerkende at personlige overtrædelser af denne kodeks, er i uoverensstemmelse med arbejdet som it-professionel. Oversættelse PROSA - Forbundet af it-professionelle af Signe Poppenbøll Hansen. Review af Steffen Stripp og Peter Ussing Denne kodeks er er en oversættelse af den engelske tekst som er lavet af følgende organisationer og personer og underlagt ophavsretslig beskyttelse som nævnt nedenfor. This Code was developed by the ACM/IEEE-CS joint task force on Software Engineering Ethics and Professional Practices (SEEPP): Executive Committee: Donald Gotterbarn (Chair), Keith Miller and Simon Rogerson; Members: Steve Barber, Peter Barnes, Ilene Burnstein, Michael Davis, Amr El-Kadi, N. Ben Fairweather, Milton Fulghum, N. Jayaram, Tom Jewett, Mark Kanko, Ernie Kallman, Duncan Langford, Joyce Currie Little, Ed Mechler, Manuel J. Norman, Douglas Phillips, Peter Ron Prinzivalli, Patrick Sullivan, John Weckert, Vivian Weil, S. Weisband and Laurie Honour Werth. This Code may be published without permission as long as it is not changed in any way and it carries the copyright notice. Copyright (c) 1999 by the Association for Computing Machinery, Inc. and the Institute for Electrical and Electronics Engineers, Inc. Den originale engelske version kan findes her: 0II180II0I I0II0190II

11 FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

1. Sygeplejersker og mennesker

1. Sygeplejersker og mennesker 1. Sygeplejersker og mennesker 2. Sygeplejersker og praksis 3. Sygeplejersker og professionen 4. Sygeplejersker og medarbejdere Forslag til brug af ICN s Etiske Kodeks for Sygeplejersker Anvendelse af

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening

Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Bilag 10.2 Forslag til Professionsetik for Dansk Socialrådgiverforening Oktober 2010 Forslag til Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Etisk kodeks for registrerede beslagsmede

Etisk kodeks for registrerede beslagsmede Etisk kodeks for registrerede beslagsmede Forord Den græske filosof Aristoteles havde for 2300 år siden en forklaring på, hvad der får mennesker til at leve op til de kvalifikationskrav, som er gældende.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER

Etisk. Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER Etisk Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER ETISK VÆRDIGRUNDLAG FOR SOCIALPÆDAGOGER SOCIALPÆDAGOGERNE 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen i 2004 Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger.

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

Lægeforeningens etiske regler

Lægeforeningens etiske regler Uddrag fra Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk Det danske lægeløfte lyder således: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening. Professionsetik. November 2010

Dansk Socialrådgiverforening. Professionsetik. November 2010 Dansk Socialrådgiverforening Professionsetik November 2010 Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg fra lektor, mag.art. Jørgen Husted, Institut

Læs mere

Kodeks for professional adfærd for IBCLC er

Kodeks for professional adfærd for IBCLC er Kodeks for professional adfærd for IBCLC er Ikrafttrædelse: 1. november, 2011 som vedtaget af IBLCE Board of Directors d. 26. marts, 2011. Erstatter: Etisk Kodeks for IBCLC er fra 1. december, 2004. International

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetik Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetisk professionsetik Eksempel: arbejdet som læge Der er givet forskellige bud på læge-dyderne 1. Medmenneskelighed, ærlighed, respekt,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere