FORSIKRINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION

2 OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret ægtefælle 6 Ægteskabslignende forhold 7 Skatte- og afgiftsforhold 8 Undtagen risiko 9 Præmiebetaling 10 Rådighedsforhold 11 Bonus 12 Præmiefri dækning 13 Fortsættelsesforsikring 14 Forældelse 15 Udtrædelse af gruppen 16 Opsigelse

3 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR GRUPPELIVSFORSIKRING AFTALE Ved en gruppelivsaftale forstås en overenskomst mellem en virksomhed, en forening eller en organisation - herefter kaldet forsikringstager - og AP Pension, om gruppelivsforsikring af virksomheders personale eller kundegrupper, foreningers eller organisationers medlemmer, der herefter kaldes gruppemedlemmer. I hver situation, hvor gruppelivsaftalen og disse forsikringsbetingelser omhandler bestemmelser for ægteskab/ægtefælle, er disse også gældende for registreret partnerskab/registreret partner. 1. Indtrædelse Optagelse i gruppelivsforsikringen er betinget af, at der gives efter AP Pensions skøn tilfredsstillende risikooplysninger, herunder oplysning om helbredsforhold. Dækning under gruppelivsforsikringen indtræder den dag, AP Pension antager forsikringen, medmindre anden ikrafttrædelsesdato er aftalt. Ved ændring af gruppelivsforsikringen gælder samme regler som ved optagelse i gruppelivsforsikringen. Er der ved tegningen, eller senere af forsikringstageren eller gruppemedlemmet, givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er retsvirkningerne som foreskrevet i Forsikringsaftalelovens Udbetaling ved død Den forsikringssum, der forfalder ved gruppemedlemmets død, udbetales til gruppemedlemmets "nærmeste pårørende", medmindre gruppemedlemmet skriftligt har meddelt AP Pension andet. Er begunstigelsen nærmeste pårørende indsat før den 1. januar 2008 er den prioriterede rækkefølge: 1. Ægtefælle eller registreret partner 2. Livsarvinger børn, børnebørn mv. 3. Arvinger ifølge testamente 4. Øvrige arvinger. Er begunstigelsen nærmeste pårørende indsat fra den 1. januar 2008 er den prioriterede rækkefølge: 1. Ægtefælle eller registreret partner 2. Samlever* 3. Livsarvinger børn, børnebørn mv. 4. Arvinger ifølge testamente 5. Øvrige arvinger. * Ved samlever forstås en person, som lever sammen med gruppemedlemmet på fælles bopæl og som

4 1. venter, har eller har haft et barn sammen med gruppemedlemmet, eller 2. har levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Omfatter gruppelivsforsikringen børnesummer, udbetales disse som bestemt i gruppelivsaftalen. Som børn betragtes foruden livsarvinger også stedbørn og børn i ægteskabslignende forhold - jf. 6. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som AP Pension finder nødvendig. Gruppelivsaftalen kan indeholde bestemmelse om, at forsikringssummen, der forfalder ved gruppemedlemmets død, udbetales i rater. 3 A. Invalidesum Omfatter gruppelivsforsikringen invalidesum, vil retten til udbetaling indtræde, når gruppemedlemmets generelle erhvervsevne - efter datoen for optagelse i gruppelivsforsikringen, men inden opnået 67 års alder - på grund af sygdom eller ulykkestilfælde varigt er nedsat. Erhvervsevnen skal før det 60. år være nedsat til 1/3 og efter det 60. år til 1/2 eller derunder af den fulde erhvervsevne. En sådan nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når gruppemedlemmet efter AP Pensions skøn ikke længere er i stand til bedømt under hensyn til medlemmets nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse at tjene mere end 1/3 henholdsvis 1/2 af, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Udbetaling sker til gruppemedlemmet. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som AP Pension finder nødvendig. Efter udbetaling ophører invalidesumsdækningen. Gruppelivsaftalen kan indeholde bestemmelse om, at invalidesummen udbetales i rater. Ved gruppemedlemmets død udbetales eventuelt resterende rater til gruppemedlemmets "nærmeste pårørende", medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og AP Pension. 3 B. Udløbssum Omfatter gruppelivsforsikringen udløbssum, udbetales denne som bestemt i gruppelivsaftalen. Udbetaling af udløbssum kan tidligst finde sted ved det fyldte 60. år og skal senest finde sted ved det 70. år. Udbetaling sker til gruppemedlemmet. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som AP Pension finder nødvendig. Efter udbetaling ophører denne.

5 4. Invalidepension Omfatter gruppelivsforsikringen invalidepension, vil forsikrede opnå ret til invalidepension efter nedenstående regler. Betingelserne for at opnå ret til invalidepension skal være opfyldt efter datoen for optagelse i gruppelivsforsikringen, og inden det i aftalen fastsatte tidspunkt for dækningens ophør, dog senest ved det 67. år. Udbetaling sker til den efter gruppelivsaftalen berettigede. Fællesregler for midlertidigt erhvervsevnetab og varigt erhvervsevnetab Invalidepension og præmiefritagelse Ret til fuld invalidepension og/eller fuld præmiefritagelse indtræder, når forsikredes erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og når enten betingelserne for midlertidigt erhvervsevnetab eller varigt, generelt erhvervsevnetab er opfyldt. Revalidering Er den forsikrede under revalidering, har den forsikrede ikke krav på invalidepension og præmiefritagelse. Invalidesum Ret til invalideforsikringssum forudsætter, at den generelle erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller derunder. Forsæt Forsikrede må ikke med forsæt have fremkaldt forsikringsbegivenheden. Midlertidigt erhvervsevnetab Ved midlertidigt erhvervsevnetab forstås, at forsikrede er ude af stand til at passe sit nuværende arbejde som følge af sygdom/ulykke. Ydelsesberettiget nedsættelse af erhvervsevnen foreligger, når forsikrede efter AP Pensions skøn - pga. sygdom eller ulykke ikke længere skønnes at være i stand til ved egen arbejdsindsats at oppebære en indtægt, der er mere end 1/3 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse og alder. Hvis forsikrede har været uden erhvervsmæssig beskæftigelse i mere end 12 måneder forud for 1. sygedag (ved ulykkestilfælde forud for skadedagen), sker der ikke udbetaling efter bestemmelserne om midlertidigt erhvervsevnetab. Udbetaling af invalidepension får virkning fra den dag, nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i 3 måneder. Udbetalingen sker forud månedsvis til gruppemedlemmet. Udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab kan ske i begyndelsen af perioden med nedsat erhvervsevne og for en begrænset periode. Når AP Pension har vurderet, at forsikrede varigt har mistet den generelle erhvervsevne, ophører forsikredes ret til udbetaling ved midlertidigt erhvervsevnetab.

6 Udbetaling efter reglerne om midlertidigt erhvervsevnetab ophører senest, når forsikrede har haft et midlertidigt erhvervsevnetab i 18 måneder. I de to første år efter ophør af udbetaling efter reglerne om midlertidigt erhvervsevnetab kan der ikke på ny ske udbetaling efter disse regler ved et sygdomsforløb, som direkte eller indirekte har sammenhæng med det sygdomsforløb, der tidligere er sket udbetaling på baggrund af. Varigt erhvervsevnetab Fortsætter forsikrede med at være sygemeldt, og har forsikredes sygdomstilstand stabiliseret sig i et sådant omfang, at forsikredes fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurdering af, om forsikredes generelle erhvervsevne varigt er nedsat med 2/3; Ved generel erhvervsevne forstås evnen til at arbejde som almindelig fuldtidsbeskæftiget ikke blot i forsikredes nuværende eller tidligere erhverv, men i alle erhverv. Vurderingen af forsikredes generelle erhvervsevnetab foretages under alle omstændigheder senest, når forsikrede har været midlertidig uarbejdsdygtig i 18 måneder. AP Pension kan dog for et begrænset tidsrum en eller flere gange udskyde vurderingen af det varige erhvervsevnetab. Så længe udskydelsen varer, fortsætter udbetalingen efter reglerne om midlertidigt erhvervsevnetab. Forsikredes generelle erhvervsevne anses for varigt at være nedsat i ydelsesberettiget grad, når forsikrede efter AP Pensions skøn - ikke længere er i stand til at oppebære en indtægt på mere end 1/3 - bedømt under hensyn til forsikredes nuværende helbredstilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse af, hvad der i samme egn er almindeligt for fuldt erhvervsdygtige personer med tilsvarende uddannelse og alder. Forsikredes eventuelle tilkendelse af offentlig førtidspension medfører ikke, at der er ret til udbetaling af forsikringsydelsen, da tilkendelseskriterierne for offentlig førtidspension er forskellige fra forsikringsbetingelserne. Det samme gælder for visitation til fleksjob og andre beskæftigelsesordninger med offentlige ydelser og tilskud. Har forsikrede modtaget udbetaling efter reglerne om varigt erhvervsevnetab, men erhvervsevnen genvindes i en sådan grad, at forudsætningerne for udbetaling ikke længere er til stede, ophører udbetalingen. Udbetalingen ophører endvidere, når gruppemedlemmet opnår den for gruppelivsforsikringen aftalte ophørsalder. AP Pension kan til enhver tid kræve dokumentation for, at forsikrede opfylder betingelserne for at få forsikringsydelsen udbetalt. Omfanget af forsikredes tab af erhvervsevne afgøres af AP Pension på grundlag af en erklæring afgivet af en af selskabet valgt læge. Selskabet er berettiget til at indhente og behandle oplysninger fra enhver læge, der behandler eller har behandlet forsikrede og til at lade forsikrede undersøge af en af selskabet valgt læge.

7 5. Medforsikret ægtefælle Omfatter gruppelivsforsikringen medforsikring af gruppemedlemmets ægtefælle, udbetales den ved ægtefællens død forfaldne forsikringssum til gruppemedlemmet. Hvis gruppemedlemmet er død, sker udbetaling til gruppemedlemmets "nærmeste pårørende". Forsikringen for ægtefællen ophører ved separation / skilsmisse eller samtidig med, at gruppemedlemmet udtræder af gruppen. Ved gruppemedlemmets død opretholdes ægtefælledækningen dog i 30 dage efter dødsfaldet. 6. Ægteskabslignende forhold Omfatter gruppelivsforsikringen medforsikring af gruppemedlemmets ægtefælle og/eller ret til børnesummer, sidestilles papirløse samlivsforhold med ægteskab under følgende betingelser: Parret skal uafbrudt i de sidste 2 år forud for forsikringsbegivenheden have haft fælles folkeregisternoteret adresse. Parret skal uafbrudt i de sidste 2 år forud for forsikringsbegivenheden have levet i ægteskabslignende forhold, uden at der i dette tidsrum har foreligget ægteskabshindring efter lovgivningen. Forsikringssummen ved den medforsikrede samlevers død, udbetales til gruppemedlemmet. Hvis gruppemedlemmet er død, sker udbetaling til gruppemedlemmets "nærmeste pårørende". Ved gruppemedlemmets død opretholdes dækningen for samleveren i 30 dage efter dødsfaldet. Børnesummer udbetales som bestemt i gruppelivsaftalen. 7. Skatte- og afgiftsforhold Skatter og afgifter, som det i henhold til lovgivningen påhviler AP Pension at tilbageholde, fragår i udbetalingen. 8. Undtagen risiko Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækningen efter gruppelivsforsikringen. Den minister, der er ansvarlig for livs- og pensionsforsikringsområdet træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Uden for dansk område dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 9. Præmiebetaling Præmien forfalder til betaling den første dag i hver aftalt præmiebetalingsperiode. AP Pension fremsender opkrævning af præmien med en betalingsfrist på 21 dage.

8 Hvis der er aftalt automatisk betalingsoverførsel, kan betalingsfristen være kortere end 21 dage, og AP Pension fremsender ikke særskilt præmieopkrævning. Betales præmien ikke rettidigt, fremsender AP Pension en opsigelse af forsikringen 14 dage efter betalingsfristen er udløbet. Betales præmien ikke senest 21 dage efter opsigelse er modtaget, bortfalder forsikringen. Der vil blive beregnet morarenter og gebyrer for præmie, der bliver betalt senere end en måned efter forfaldsdagen, men inden forsikringen bortfaldet. Præmien beregnes på det grundlag, der til enhver tid er anmeldt til Finanstilsynet. 10. Rådighedsforhold Gruppelivsforsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning og vil i tilfælde af udtrædelse af forsikringsforholdet ikke have opnået nogen værdi. 11. Bonus Gruppelivsforsikringen deltager i AP Pensions bonusfordeling efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. 12. Præmiefri dækning Udtræder et gruppemedlem inden det fyldte 67. år på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, der medfører, at den pågældendes generelle erhvervsevne nedsættes til 1/3 eller derunder, kan dødsfaldsdækningen opretholdes uden præmiebetaling, så længe erhvervsudygtigheden varer, dog længst i 3 år eller til det aftalte tidspunkt for gruppelivsforsikringens ophør. Er forsikringstageren en forening eller en organisation, og er gruppemedlemmet erhvervsudygtig i ovenfor nævnte omfang, uden dog at være udtrådt af gruppen, gælder samme ret til dødsfaldsdækning uden præmiebetaling i indtil 3 år, for den tid erhvervsudygtigheden varer ud over 3 måneder dog længst til det aftalte tidspunkt for gruppelivsforsikringens ophør. Er forsikrede under revalidering, har forsikrede ikke krav på præmiefritagelse. For at præmiefri dækning kan ydes henholdsvis opretholdes, må den forsikrede forevise sådanne bevisligheder for erhvervsudygtigheden, som AP Pension skønner nødvendige. Efter udbetaling af invalidesum opretholdes dødsfaldsdækningen uden præmiebetaling i indtil 3 år regnet fra den dato, invalidesummen udbetales - jf. 3 A. Udbetaling af invalidepension giver tilsvarende rettigheder, regnet fra den dato fra hvilken invalidepension udbetales. Præmiefri dækning omfatter også dødsfaldsdækning for medforsikret ægtefælle. Medforsikret ægtefælles arbejdsudygtighed berettiger ikke til præmiefri dækning. 13. Fortsættelsesforsikring Udtræder et gruppemedlem uden at indtræde i en anden gruppelivsforsikring, er den pågældende, uden at afgive helbredsoplysninger, berettiget til at tegne fort-

9 sættelsesforsikring med længst den varighed og højst den risiko, som var gældende under gruppelivsforsikringen. Fortsættelsesforsikring kan ikke omfatte ægtefælledækning, invalidedækning og udløbsdækning og giver ikke ret til præmiefritagelse ved arbejdsudygtighed. Fortsættelsesforsikringen beregnes på det for individuelle forsikringer gældende grundlag. Fortsættelsesforsikringen tegnes i AP Pension. Ret til fortsættelsesforsikring skal gøres gældende inden 2 måneder efter udtrædelse, eller inden 2 måneder efter at den præmiefri dækning er bortfaldet - jf. 12. Hvis den forsikrede genindtræder i den pågældende gruppelivsforsikring, kan fortsættelsesforsikringen forlanges ophævet af AP Pension. Når en gruppelivsaftale er opsagt, bortfalder retten til at tegne fortsættelsesforsikring. 14. Forældelse Krav på udbetaling fra AP Pension forældes efter dansk rets regler om forældelse af fordringer, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven. Hvis gruppemedlemmet, som har krav på forsikringssummen, undlader at fremsætte kravet før sin død, bortfalder det ved gruppemedlemmets død. Hvis en forsikret har ret til forsikringssummen på det tidspunkt, hvor forsikringen ophører eller ændres, skal krav om udbetaling heraf fremsættes inden 6 måneder efter forsikringens ophør. 15. Udtrædelse af gruppen Når et gruppemedlem udtræder af sin gruppe, enten ved fratrædelse fra den virksomhed, der er forsikringstager, eller ved udmeldelse af den forening / organisation, der er forsikringstager, eller fordi den pågældende i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af gruppen, ophører dækningen den sidste dag i den måned, hvori udtrædelsen sker. 16. Opsigelse Gruppelivsaftalen kan opsiges såvel af forsikringstageren som af AP Pension med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Såfremt AP Pension får godkendt nyt beregningsgrundlag som medfører højere præmie for ordningen, er forsikringstageren berettiget til at opsige gruppelivsaftalen med 30 dages varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om forhøjelsen.

10 Fortrydelsesret: Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (f.eks. på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. i en måned med 31 dage og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette AP Pension om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt f.eks. pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: AP Pension Østbanegade København Ø CVR nr

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere