Screeningsskema til Miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsskema til Miljøvurdering"

Transkript

1 Screeningsskema til Miljøvurdering Lokalplan Boligområde ved Bredhøjvej i Silkeborg (Teknisk Skole) samt Kommuneplantillæg nr. 13 Sag nr. 13/62003 Sagsbehandler dfm Eksisterende forhold Lokalplanen omfatter Kejlstrupvej 87, del af matr.nr. 1336av, Silkeborg Markjorde og ejes af Teknisk Skole. Området afgrænses mod nord af et ældre, kuperet skovområde, som i sammenhæng med skovområderne øst og vest herfor, udgør et centralt element i Silkeborg bys overordnede struktur. Skovskrænten adskiller således de lave områder ved Alderslyst og de højt beliggende byområder ved Balle og Høje Kejlstrup mv. Mod syd grænser området om til erhvervsområdet ved Bredhøjvej. Mod øst ligger faciliteter tilhørende Teknisk Skole. Et eksisterende højhus i 8 etager indeholdende elevboliger til Teknisk Skolen elever, ligger indenfor lokalplanområdet. I den nordlige del af området ligger tre villaer, som pt. anvendes til elevboliger. Planen er, at disse skal nedrives. Terrænet falder mod øst og vest og danner derved en mindre slugt med elletræer, som gennemskærer området. I den sydvestlige del af området ligger boldbaner på et plateau. Området er i dag omfattet af lokalplan Silkeborg Tekniske Skole (Område syd). Skema-skabelon udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen den 3. juli 2009 Revideret den 30. juli 2013

2 Anvendelsen er fastsat til offentlige formål (udvidelse af Teknisk Skole). Projektet Indenfor lokalplanområdet ønskes opført 120 boliger fordelt på 4 højhuse i 10 etager. Desuden ønskes det eksisterende elevhus øges fra 8 til 10 etager, således at det kan omdannes til 30 boliger. I alt opføres der således 150 boliger indenfor området. Områder skal vejbetjenes via en ny adgangsvej over matrikel 1336r med forbindelse til Bredhøjvej, syd for området. Placering af højhuse i området strider imod Højhusstrategien. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at give mulighed for at skabe et attraktivt boligområde, hvor bebyggelsen er tilpasset terrænet. e landskabstræk i området skal styrkes og bevares. Bæredygtighed skal indarbejdes i bebyggelsen.

3 Hvilken i loven 1 er planen omfattet af? 3, stk. 1 nr. 3 SKAL PLANEN MILJØVURDERES? Begrundelse/bemærkninger Ja Nej Tekst der overføres til lokalplanen På baggrund af screeningen vurderes det, at realiseringen af lokalplanens indhold ikke vil få e konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal derfor ikke miljøvurderes. Dato Screening igangsat den: Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009

4 1) Er der miljøpåvirkninger? 2) Er miljøpåvirkningerne e? Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer): Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. Påvirkningens kumulative karakter Er påvirkningen grænseoverskridende? Er der fare for menneskers sundhed og miljøet? Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive berørt) Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af: - Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier - Intensiv arealudnyttelse Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan. Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne e? og / Projektleder for planen: Arealanvendelse Området ændrer anvendelse fra overvejende ubebygget område (boldbaner, ellesump og elevboliger) til tæt bebygget område med i alt 150 boliger. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets natur og terrænforhold. Bl.a. skal bebyggelsen tilpasses slugten med elletræer, som gennemskærer området. Den nye bebyggelse ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og kan således ses som en udvidelse af byen mod nord. DFM

5 Er miljøpåvirkningerne e? og / Lysgener og refleksioner Boligområdet vil være beliggende i et område, som i overvejende grad omkranses af skov. Bebyggelsen vil således ikke give anledning til e lysgener og refleksioner. DFM Skygger og vind Bebyggelsen afgrænses mod nord og vest af skrænter DFM med skov, som kan give læ for bebyggelsen. Bebyggelsen orienteres således, at skygge og vindturbulens begrænses mest muligt. Der er udarbejdet skyggediagram for bebyggelsen. Menneskers velfærd 2 Boligområdet ligger tæt på Teknisk Skoles studiemiljø, DFM som er med til at skabe liv i området. Boligområdet er omkranset af skov, hvor man kan løbe, gå og dyrke anden form for motion. Rekreative interesser for DFM mennesker Grønne områder og parker Boligområdet ligger umiddelbart op af Kejlstrup Plantage. Der er således let adgang til skov med gode stisystemer. DFM Kulturhistorie/kulturarv DFM Arkitektonisk arv DFM Arkæologisk arv DFM Bymiljø Bebyggelsen kommer til at ligge tæt på Teknisk Skoles DFM studiemiljø. Afstand til større tekniske anlæg 3 (En regnvandsledning gennemskærer området) DFM Åben Land Team: 2 Se side 40 i notat om Strategisk miljøvurdering i regionplanlægning. Ligger i sag 11/ F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

6 Er miljøpåvirkningerne e? og / Landskabelig værdi Geologiske særpræg Højhusene opføres tæt på den gennemgående skovskrænt som adskiller den lavtliggende del af Silkeborg fra den højliggende del. Skovskrænten er et markant landskabeligt kendetegn for Silkeborg og markerer en stor nordlig afgrænsning af den lavtliggende del af Silkeborg. Dette kendetegn står tydeligst frem når byens profil afspejler de overordnede linjer i det underliggende terræn og høje bygninger placeres et stykke det bratte terrænspring. De store bygninger (som bliver omtrent så høje som skovskrænten) vil mindske den visuelle kvalitet af skovbåndet. Mindskelsen af kvaliteten vurderes dog ikke at være så omfangsrig, er der er behov for en miljøvurdering af emnet. Der er ingen særegne geologiske landskaber på stedet, ud over den ovenfor nævnte dalskrænt, som definerer det lave Silkeborgs afgrænsning terrænmæssigt. TSC TSC Team Vandløb og Søer: Vandløb og søer, vandkvalitet og lignende Vandløb og søer, fysiske forhold (hydraulik, biotop, regulering) Overfladevand, afledning af Der er ikke vandløb og søer inden for lokalplanområdet ish Der er ikke vandløb og søer inden for lokalplanområdet ish En del af området er omfattet af Silkeborg Kommunes spildevandsplan , og er separatkloakeret. ish For den del af området der ikke er omfattet af spildevandsplanen vil det være nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen. Der kan i den forbindelse blive stillet krav om at en del af regnvandet fra området skal håndteres lokalt, såfremt jordbundsforholdene

7 Er miljøpåvirkningerne e? og / tillader det. Bygherre skal udføre jordbundsanalyser i området for at finde ud af om nedsivning af regnvand er muligt. Når vand fra veje håndteres lokalt, må det som udgangspunkt ikke ske som direkte nedsivning i faskine. Vandet skal inden nedsivning passere en iltet rodzone, som for eksempel et regnvand eller en græsbevokset overflade. Naturteamet: Fredskov, herunder tilgrænsende fredskov Teknisk Skole grænser på flere sider op til fredskov. Skoven er af varierende alder, men selv i de yngre dele står der flere store løvtræer, som gør at skoven fremstår som gammel skov. I dele af skovområdet har der jf. historiske kort været lyngbakker og der kan stadig findes spor af disse lyngbakker i lysninger i skovbunden. Store dele af fredskovsområdet har aldrig været dyrket intensivt og området indeholder forventeligt et højt naturindhold. X KJ Bebyggelsen berører ikke fredskoven og en byggelinie på 10 meter fra lokalplangrænsen sikrer at trærenes rødder og kroner bevares. En udbygning af området med mange nye boliger vil uundgåeligt medføre øget brug af skoven og flere forstyrrelser. I skoven er der imidlertid i dag mange stier på kryds og tværs, som allerede anvendes af de lokale, samt elever på teknisk skole, dagplejemødre m.v.

8 Er miljøpåvirkningerne e? og / Skoven er således ikke fri for forstyrrelser i dag og udbygningen af området vil ikke medføre e e konsekvenser for skovens flora og fauna. Øvrig skov/træer Det nordligste punkthus, bygning nr. 4 på bebyggelsesplanen, placeres delvist i et skov- og kratområde mellem ellemosen og fredskoven. Træer og krat ryddes her og naturindholdet reduceres tilsvarende. Det berørte kratområde er imidlertid hverken fredskov eller ellemose (beskyttet natur). X KJ Sø- og åbeskyttelseslinje X KJ Skovbyggelinje Skovbyggelinien er ophævet i området jf. eksisterende lokalplan X KJ For at tage hensyn til fredskoven og de flagermus som søger føde langs skovbrynet er der udlagt en 10 meter byggelinie, hvor lokalplanområdet grænser op til skoven. Dette sikrer ligeledes indsynet til skoven fra nærområdet en anelse. Placeringen af fire 10 etagers punkthuse, samt udbygning af det eksisterende højhus med 2 etager vil uundgåeligt reducere indsynet til skoven. Indsynet til skoven er imidlertid allerede påvirket meget af den eksisterende bebyggelse i området mellem skoven og ringvejen og jf. illustrationerne i bebyggelsesplanen vil de nye huse ikke påvirke indsynet t. Fortidsmindebeskyttelseslinje X KJ Kirkebyggelinje X KJ Natura 2000 områder Nærmeste Natura2000 område er habitatområde Gudenå X KJ og Gjern Bakker, som ligger 3,5 km mod sydøst. På grund af afstanden vil lokalplanen ikke kunne medføre

9 Er miljøpåvirkningerne e? og / Beskyttede naturtyper ( 3) e konsekvenser for naturtyperne eller arter i habitatområdet. På matr. nr. 1336av Silkeborg Markjorder findes en fugtig lavning domineret af elletræer en ellemose. Ellemosen fremgår af samtlige luftfotos fra Den har før været stævnet. I mosen vokser der rødel, birk, mosebunke, hindbær, hvidtjørn, lysesiv, skovangelik, hyld m.m. Ellekrattet vurderes at være mose omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Ellemosen er en del af et større sammenhængende skovbevokset moseområde, som strækker sig videre mod NV på matr. nr. 1336bu Silkeborg Markjorder. X KJ Mosen er afgrænset i felten og indtegnet på bebyggelsesplanen. Af hensyn til mosen er der udlagt en 5 meter byggelinie omkring det beskyttede område, som nogenlunde svarer til det skovbevoksede areal der er omkring mosen i dag. Mosen er omgivet af en boldbane og bebyggelse og udbygningen af området udenfor byggelinien vil ikke påvirke mosen t. Mulige naturområder X KJ Fredning X KJ Beskyttede sten- og jorddiger X KJ Fredede fortidsminder X KJ Bilag IV-arter Flagermus: X KJ I forbindelse med motorvejsundersøgelserne er der fundet brunflagermus, dværgflagermus og damflagermus i dyrehaven tæt ved Teknisk Skole.

10 Er miljøpåvirkningerne e? og / Skoven ved Teknisk Skole rummer sandsynligvis brunflagermus og muligvis også andre flagermusarter. De flagermus, som lever i Danmark, lever stort set kun af flyvende insekter. Skovlysninger, skovbryn og parker er eksempler på vigtige fødesøgningsområder for flagermus, da disse områder ofte er rige på flyvende insekter. Det er således vigtigt, at sikre gode fødesøgningsmuligheder for flagermus langs skovområdet. Dette kan bl.a. gøres ved at undgå bebyggelse klods op og ned ad skoven. Der friholdes en 10 meter byggelinie mellem bebyggelsen og fredskoven af hensyn til bl.a. flagermus. Placeringen af 4 nye punkthuse kan muligvis påvirke flagermusenes flyvemønstre, men det vil ikke skade deres yngle- og rasteområder i skoven ved siden af. Silkeborg Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV arter i området og området udgør ikke et oplagt levested for andre bilag IV arter. Rødlistearter (truede/fredede) Vi har ikke kendskab til forekomsten af rødlistede arter X KJ indenfor området og området udgør ikke umiddelbart et levested for sjældne eller sårbare plante- eller dyrearter. Lavbundsarealer X KJ Spredningskorridorer X KJ

11 Er miljøpåvirkningerne e? og / Team Virksomheder og Jord: Luftforurening Der etableres ikke erhverv i området, som kan give anledning til luftforurening LW Jordforurening Ingen registreringer LW Skal området udtages fra Det forventes at området undtages fra X LW /medtages i områdeklassificering? områdeklassificering. Spildevand, afledning af Der afledes kun sanitært spildevand fra området. LW Lugt Der etableres ikke anlæg i området, som kan give X LW anledning til lugt Støj Der etableres ikke anlæg i området, som kan give LW anledning til støj Vibrationer Der etableres ikke erhverv i området, som kan give X LW anledning til vibrationer Støvgener Der etableres ikke anlæg i området, som kan give X LW anledning til støvgener Afstand til virksomhed Lokalplanområdet grænser op til erhvervsområde. Umiddelbart syd for området ligger erhvervsområde (Silkeborg markjorde matrikel nr: 1336 e, 1336 r og 1336 bk). Når der lokalplanlægges for støjfølsomarealanvendelse i støjbelastede områder, skal området sikres, på en måde så det ikke er belastet af støj fra virksomhederne i området medmindre der er tale om et byomdannelsesområde. LW Kommunen vurderer, at der ikke er e støjgener fra de virksomhedsaktiviteter, der er i området i dag. I området ligger et mindre salgskontor, undervisningslokaler til handelsskolen, teknisk skoles bygninger til Design og Håndværk (murer og tømrerfag), en mindre lagerbygning samt Brand og Redning. X

12 Er miljøpåvirkningerne e? og / Støj fra området forekommer primært på hverdage i dagtimerne, og omfatter støj fra parkeringsoperationer og støj fra ventilationsanlæg. Spånudsug fra teknisk skole Design og Håndværk er placeret øst for bygningen skærmet af denne. Nord for Brand og Redning forekommer tankning samt manuel vask af biler. Brand og Redning samt teknisk skole Design og Håndværk er i øvrigt placeret i kort afstand til en eksisterende boligblok, Kejlstrupvej 89. Etablering af de nye boligblokke vil ikke resultere i, at støjkravene skærpes for disse to virksomheder. Heller ikke ved realisering af lokalplan for området vurderer kommunen, at der vil være e støjgener fra området. Her vil virksomhedsaktiviteterne fremover omfatte den eksisterende handelsskole samt undervisningslokaler til teknisk skole. Støj fra området vil forekomme på hverdage i dagtimerne og hovedsageligt omfatte støj fra ventilationsanlæg samt parkeringsoperationer. Team Energi og Ressourcer Klima Boligerne placeres i tilknytning til den eksisterende by. Der er adgang til etableret infrastruktur og med mulighed for at benytte kollektiv trafik og cykel/gå-ben til arbejdspladser/institutioner/indkøb. På den e KH

13 Er miljøpåvirkningerne e? og / side tæller, at der indddrages jomfruelig jord til byvækst. På den e side tæller, at der bygges højt og tæt, hvilket begrænser arealforbruget. Samlet set vurderes det ikke at være en påvirkning. Da der kan forventes stigende nedbørsmængder i fremtiden, herunder ekstrem regn, bør det tilstræbes at friholde lavninger i landskabet for byggeri. Bebyggelsesplanen bør screenes ift. oversvømmelseskortet i forslag til Klimatilpasningsplan. Klimahensyn kan indtænkes i lokalplanen. Disse hensyn kunne f.eks. være: bygningers placering på grunden så passiv solvarme udnyttes grønne tage fælles tørrepladser gode stiforbindelser til indkøb, arbejdspladser og institutioner lokal håndtering af regnvand mv. Bæredygtighedsværktøjet skal benyttes i planlægningen. Energiforbrug og varmeforsyning Området ligger lige op af det eksisterende fjernvarmeområde i Silkeborg by. Området kan med fordel forsynes med fjernvarme. (Silkeborg Varme er spurgt om de vil levere fjernvarme til området, afventer ) KH Der skal stilles krav om tilslutningspligt til kollektiv

14 Er miljøpåvirkningerne e? og / varmeforsyning i lokalplanen. Som følge heraf stilles der ikke krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Der bør gives mulighed for etablering af solcelleanlæg. Ressourcer Ressourceforbruget til anlæg og drift forventes at være tilsvarende andre boligbyggerier. Bæredygtighedsværktøjet skal benyttes i planlægningen. KH Affaldsbortskaffelse Affald i anlæg- og driftsfase skal bortskaffes efter Silkeborg Kommunes regulativer KH Grundvandsteam: Grundvandspåvirkning Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Grundvandet strømme i sydøstlig retning ned mod Silkeborg Langsø og Gudenå. Der ligger ingen drikkevandsindvindinger til almene vandværker eller til ejendomme med egen drikkevandsforsyning i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Vandforsyning fra: Silkeborg Vand X san Landbrugsteam: Afstand til landbrug med dyrehold 1000m PF Vej og Trafik: San

15 Er miljøpåvirkningerne e? og / Trafik/trafiksikkerhed (øget, mindsket) 150 boliger forventes at generere ca. 375 ture pr. døgn. Bredhøjvej er i dag en typisk vej i et erhvervsområde med et vejudlæg på ca. 10,0m, en kørebanebredde på ca. 6,2m og ubefæstede gangarealer i hver side af vejen. Tilladelse til en vejadgang fra Bredhøjvej til lokalplan må forventes at blive betinget af, at ansøger skal bekoste etablering af kanalisering med en venstresvingsbane på Bredhøjvej ved vejadgangen. Hermed vil kørebanebredden skulle udvides til minimum 9,50m. Vejadgangen til lokalplanområdet via ejendommen matr. nr. 1336r skal placeres, så der hensigtsmæssigt kan placeres venstresvingsbaner ved vejadgange til ejendomme nord for Bredhøjvej og til vejadgange til ejendomme syd for Bredhøjvej uden at der opstår firebenede kryds på Bredhøjvej. Da sammensætningen af trafikken på Bredhøjvej med blandt andet denne lokalplan ændrer karakter og bliver mere blandet med flere lette trafikanter, må det forventes, at der skal anlægges areal til færdselsarealer for de lette trafikanter på Bredhøjvej enten som en fællessti med en bredde på 3,00m i hver side af vejen eller et fortov og cykelsti på i alt 3,75m i hver side af vejen. Det betyder, at Bredhøjvej må forventes at blive udvidet til en udlægsbredde på minimum 15,50m eller minimum 17,00m. Trafikstøj Der er ingen e støjgener fra trafik. LW CM

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på plan(erne) Sag nr. EMN-201404480 Tillæg 6 til Spildevandsplan 2011 2021 for Silkeborg Kommune Sagsbehandler LS Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Kommuneplantillæg og lokalplan 25-006 Feriekoloni mellem Gudenåvej og Århusvej Sag nr.emn- 2013-72037 Sagsbehandler GBH Beskrivelse af planen,

Læs mere

Screening af planer formål

Screening af planer formål Screening af planer formål Navn og nummer på plan Lokalplan 14-011 for et boligområde ved Fårdalen i Funder Sag nr. EMN-2016-02236 Projektleder Julie W Friis Beskrivelse af planen, formål og omfang evt.

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer Sag nr. 13-015 for et erhvervsbyggeri på Randersvej Sagsbehandler DRJ Sagsbeskrivelse Laban arkitekter søger på baggrund af grundejer, om igangsætning

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planerne Lokalplan 12-011 for et område til offentligt formål ved Bredhøjvej og tilknyttet kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Sag nr.

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 10-014 for et parkeringsanlæg under Torvet i Silkeborg 11/74583 Sagsbehandler JWF Beskrivelse af planen, formål og omfang (medtag

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 42-009 Østervang øst ved Bryrup Langsø EMN 2014-00683 Sagsbehandler GBH Beskrivelse af planen, formål og omfang (medtag kort

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering

Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering Navn og nummer på plan 11-008 Lokalplan for et centerområde ved Søhaven samt kommuneplantillæg nr. 36 Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 35-002 for et erhvervsområde i Hårup 12/4944 Sagsbehandler DRJ Beskrivelse af planen, formål og omfang (medtag kort med områdets

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for rammeområde B 1.29 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: 01.02.03-P16-3-16

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune Nyt opland, hvor regnvand håndteres ved nedsivning, Østervang, Bryrup

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune Nyt opland, hvor regnvand håndteres ved nedsivning, Østervang, Bryrup Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune Nyt opland, hvor regnvand håndteres ved nedsivning, Østervang, Bryrup Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45)

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Beslutning om igangsætning af lokalplan for et boligområde ved Fårdalen i Funder, Silkeborg

Beslutning om igangsætning af lokalplan for et boligområde ved Fårdalen i Funder, Silkeborg Dagsordenpunkt Beslutning om igangsætning af lokalplan 14-011 for et boligområde ved Fårdalen i Funder, Silkeborg Sagsbehandler: Dr14120 Sags-ID: EMN-2016-01938 Resume Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema J. nr. NST-130-00215 juni 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere