Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål"

Transkript

1 Studieordning for bacheloruddannelse (BSc) i erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA(it.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 33, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 19 i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen) har dekanen for Uddannelse efter forslag fra studienævnet for HA(it.) godkendt følgende studieordning for HA(it.) uddannelsen: 1

2 Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed Formål 1. Den erhvervsøkonomiske-informationsteknologiske bacheloruddannelse, HA(it.), er en integreret videregående uddannelse, der har til formål at give de studerende de nødvendige forudsætninger for at kunne deltage i funktioner vedrørende kravformulering, udvikling, indførelse, anvendelse, drift og afsætning af informationsteknologiske systemer (IT) på grundlag af kendskab til relevante erhvervsog samfundsforhold. Stk. 2. Typiske erhvervsroller vil være IT-projektleder, produkt- og systemudvikler, forandringsagent, IT-konsulent, IT-køber og -sælger, teknisk support. Stk 3. Studienævnet har udarbejdet en nærmere beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil, der kan findes på studiets hjemmeside https://www.ecampus.dk/servlet/page?_pageid=2054&_dad=portal30&_schema=portal30 Varighed 2. Den erhvervsøkonomiske-informationsteknologiske bacheloruddannelse er et fuldtidsstudium på 3 år, som er delt op i en 1. del, der omfatter 1. studieår og en 2. del, der omfatter 2. og 3. studieår, jf. 5. Stk. 2. Den anførte uddannelseslængde angiver det antal studenterårsværk, der er lagt til grund ved tilrettelæggelsen af uddannelsen. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år og svarer til en årlig arbejdsbelastning på 1800 arbejdstimer eller 60 ECTS credits (European Credit Transfer System). Arbejdsbelastningen omfatter skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, selvstudium, eksamensforberedelse og -deltagelse. Titulatur 3. Den, der har bestået den erhvervsøkonomiske-informationsteknologiske bacheloruddannelse, har ret til at kalde sig bachelor i erhvervsøkonomiinformationsteknologi, HA(it.). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Information Systems. Kapitel 2 Struktur og indhold 4. Bacheloruddannelsen omfatter følgende fagblokke og deres hjælpefag: a) Økonomi b) Organisation og IT ledelse c) Datalogi og informatik d) Integrationsfag e) Videnskabsteori og metode f) IT og Jura g) Valgfag 2

3 Ad. a. Økonomi omfatter Virksomhedens beslutningssituationer, Makroøkonomi samt Virksomhedens økonomistyring. Væsentlige elementer inden for virksomhedens beslutningssituationer er produktions- og omkostningsteori, efterspørgselsteori, konkurrenceformer, prisfastsættelse og optimeringsteori i forskellige former. Undervisningen i Makroøkonomi omfatter bl.a. nationalindkomst, penge- og finanspolitik, inflation, beskæftigelse og vækstteori set i et internationalt (globaliserings-) perspektiv. I Virksomhedens økonomistyring er de væsentligste elementer bogholderi og regnskab, investerings- og finansieringsteori, budgettering, omkostningssystemer, informationsanvendelse, produktionsplanlægning, styringssystemer, de-/centralisering, incitamenter, præstations-måling samt belønningssystemer. Desuden behandles projektøkonomi og brug af IT til bl.a. regnskab og andre erhvervs-økonomiske opgaver. Ad b. Organisation omhandler gængse organisationsteoretiske tilgange til private og offentlige virksomheders opbygning og virkemåde, ledelsesprocesser, beslutningsprocesser, gruppesociologi og organisationskultur. IT ledelsesfagene behandler IT og samspillet mellem virksomhedens strategiske muligheder og anvendelse af teknologier. Der fokuseres på overordnede forandringsprocesser og ledelsen af disse. Videnledelse i forbindelse med innovative processer, samt styring af virksomhedens IT-funktioner. Ad c. Datalogi og informatik omhandler både redskabsfaglige emner og systemudviklingsprocessen. De redskabsfaglige emner omfatter bl.a. databaser, programmering og algoritmer, brug af eksisterende komponenter, basisprogrammel og maskinarkitektur, samt distribuerede og parallelle systemer. Systemudviklingsprocessen omfatter bl.a. analyse, kravspecifikation, design, menneske-maskin kommunikation, test, vedligehold, værktøjer og udviklingsmetoder. Ad d. Integrationsfaget behandler et bredt spektrum af modeller, metoder og teorier, der alle søger at se på informationssystemer ud fra forskellige vinkler. Således undersøges i faget blandt andet forskellige typer af Informationssystemer, deres udvikling og brug, hvor systemernes formål og applikationsområde gennemgås, og hvor felter der fordrer integration af HA(it.)s øvrige fagområder understreges. Undervisningen omfatter også teknikker til undersøgelse af virksomheden og dens informationssystemer, samt metoder til projektledelse og udarbejdelse af virksomhedens informationssystems strategier. Integrationsfaget indeholder ligeledes integrationsprojekter, der har fokus på tværfaglighed og på opnåelse af praktisk erfaring med de i undervisningen præsenterede modeller og teorier. Ad e. Videnskabsteori og metode omhandler en bestemmelse og diskussion af studiets fagligheder. Herunder faglighedernes historiske udvikling og brug, hvorfor og hvordan disse er opstået, hvilken betydning de har haft for praksis, samt hvordan de kan ses i sammenhæng og integreres. På et meta-analytisk niveau omfatter faget refleksion over, hvordan viden og faglighed kan anvendes, hvordan viden kan bruges i praksis, samt hvilket forhold der eksisterer mellem læring, viden og kompetencer. På det konkrete niveau omhandler metode faget ligeledes teknikker til dataindsamling, analyse og fortolkning. Ad f. IT-kontrakter introducerer til love og andre retsregler som vedrører udvikling og anvendelse af IT-systemer, specielt erhvervsretten og IT-retten. Dette er 3

4 aftaleindgåelse, køb, erstatning og immaterialret i forhold til IT-kontrakter og andre IT og internet relaterede problemstillinger. Ad g. Studienævnet udbyder en række valgfag indenfor studiets fagområder. Valgfagene kan supplere studiets øvrige undervisning eller uddybe fagligheder, der gennemgås i andre fag. Fagblokkenes fordeling og omfang 5. De enkelte fags omfang i ECTS og placering på uddannelsen fremgår af nedenstående oversigt: Fagblokke ECTS 1. år 60,0 Økonomi 14,5 Organisation og IT ledelse 13,5 Datalogi og informatik 20,0 Integrationsfag 9,5 Videnskabsteori og metode 2,5 2. år 60,0 Økonomi 15,0 Organisation og IT ledelse 13,0 Datalogi og informatik 17,5 Integrationsfag 14,5 3. år 60,0 Datalogi og informatik 7,5 Økonomi 7,5 Videnskabsteori og metode 5,0 IT og Jura 5,0 Bachelorprojekt 20,0 Valgfag 15,0 Bacheloruddannelsen i alt 180,0 6. Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, projekt-, rapport- og seminararbejde. 7. Pensum for de enkelte fag forefindes i de pensumlister, som udgives og godkendes af studienævnet. 8. Undervisningen i de respektive fagblokke integreres i videst muligt omfang. Dette sker dels gennem Integrationsfaget, dels gennem de detaljerede målbeskrivelser, valg af eksempler, samt brug af lærere der så vidt muligt både har IT- erfaring og erhvervsøkonomisk erfaring. Valgfag 9. Valgfag udbydes af studienævnet med et omfang på 7,5 eller 15 ECTS. Fagenes omfang, censur og eksamensbestemmelser bestemmes i fagbeskrivelsen. Stk 2. Valgfag kan vælges inden for ethvert af de fagområder, der er omfattet af studiet (se 4). Stk. 3. Valgfagenes fornyes løbende og kan variere fra semester til semester. 4

5 Stk. 4. Studerende kan vælge at følge valgfag der meritoverføres på grundlag af prøve aflagt ved andre bachelorstudier på CBS eller ved andre højere læreanstalter i Danmark eller i udlandet. Stk. 5. Meritoverførsel af prøver (jf. stk. 4 og 37) skal behandles af studienævnet under hensyntagen til helheden og niveauer i uddannelsen. Studienævnet fastsætter nærmere regler om proceduren ved forhåndsgodkendelse af valgfag, der ønskes meritoverført. Undervisningssprog 10. Undervisningen foregår på dansk eller engelsk og pensum kan være på begge sprog. Stk. 2. Det forventes, at den studerende kan læse faglige tekster på engelsk. Udveksling 11 Studerende har mulighed for at tage semestre på andre universiteter med fag på bachelorniveau, hvis fagenes undervisningsmål og indhold stemmer overens med de tilsvarende, på det pågældende semester på HA(it.) Stk. 2. Fagene skal forhåndsgodkendes af studienævnet. 5

6 Kapitel 3 Bedømmelse 12 Den erhvervsøkonomiske-informationsteknologiske bacheloruddannelse omfatter nedenstående prøver. Vægten af den enkelte prøve svarer til de(t) tilsvarende kursus ECTS Fag Prøveform Bedøm melse 1. Studieår Censu r Vægt ECTS Økonomi, 1. sem: Virksomhedens beslutningssituati oner To delprøver: a. Skriftlig besvarelse af en 4-døgnscase (gruppe) 7- trinsskal a Intern 7,5 a. 50 pct. 7,5 b. 4-timers skriftlig stedprøve b. 50 pct. Økonomi, 2. sem: Makroøkonomi Individuel mundtlig prøve med kendte spørgsmål 7- trinsskal a Intern 7 7 Organisation og IT ledelse, 1. og 2. sem: Indføring i organisationers opbygning og funktion Datalogi og informatik, 1. og 2. sem: Programmering og udvikling af små systemer To delprøver: a. Individuel mundtlig prøve (forsvar) pba skriftlig grupperapport b. Mundtlig prøve i pensum To delprøver: a. Semestergrupperapport med markering af individuelle bidrag 7- trinsskal a 7- trinsskal a Ekster n 13,5 a. 50 pct. b. 50 pct. Intern 20 a. 50 pct. 13,5 20 b. 4-timers skriftlig stedprøve b. 50 pct. Integrationsfag, 1. sem: Virksomheden og informationssyste mer grupperapport Bestået/ ikke bestået Ingen 2 2 6

7 Integrationsfag, 2. sem: Projektledelse og specifikation Individuel mundtlig prøve pba skriftlig grupperapport 7- trinsskal a Intern 7,5 7,5 Videnskabsteori og metode, 2. sem: Metode 2. Studieår, 3. semester Individuel rapport Bestået/ ikke bestået Ingen 2,5 2,5 Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (1) Individuel mundtlig prøve med kendte spørgsmål 7- trinsskal a Ekster n 6,5 6,5 Organisation og IT-ledelse: Videnledelse Individuel mundtlig prøve pba. individuel synopsis 7- trinsskal a Intern 5,5 5,5 Datalogi og informatik: Udvikling af større systemer To delprøver: a. Individuel mundtlig prøve (forsvar) pba skriftlig grupperapport 7- trinsskal a Ekster n 11 a. 50 pct. 11 b. Mundtlig prøve i pensum b. 50 pct. Integrationsfag: IS-strategi og portefølje Individuel mundtlig prøve pba kendt case og pensumrelateret casespørgsmål 7- trinsskal a Intern Studieår, 4. semester Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (2) Individuel mundtlig prøve med kendte spørgsmål 7- trinsskal a Intern 8,5 8,5 Organisation og IT-ledelse: ITforandringsledels e Individuel mundtlig prøve m. forberedelse 7- trinsskal a Intern 7,5 7,5 7

8 Datalogi og informatik: Definition af IS Individuel mundtlig prøve med forberedelse 7- trinsskal a Intern 6,5 6,5 Integrationsfag: 2. årsprojekt 3. Studieår, 5. semester Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (3) Grupperapport med individuelt mundtligt forsvar 4-døgns case med individuelt mundtligt forsvar 7- trinsskal a 7- trinsskal a Ekster n 7,5 7,5 Intern 7,5 7,5 Datalogi og informatik: Distribuerede systemer To delprøver: a. Individuel mundtlig prøve (forsvar) pba skriftlig grupperapport 7- trinsskal a Intern 7,5 a. 50 pct. 7,5 b. Mundtlig prøve i pensum b. 50 pct. Valgfag 3. Studieår, 6. semester Fremgår af fagbeskrivelsen Fremgå r af fagbesk rivelsen Fremg år af fagbes krivels en 2 x 7,5 eller 1 x 15 2 x 7,5 eller 1 x 15 Videnskabsteori og metode: Videnskabsteori Individuel mundtlig prøve pba individuel synopsis 7- trinsskal a Intern 5 5 IT og Jura: IT-kontrakter Individuel mundtlig prøve pba individuel synopsis 7- trinsskal a Ekster n 5 5 Bachelorprojekt Grupperapport med individuel mundtligt forsvar 7- trinsskal a Ekster n

9 Obligatoriske opgaver 2. og 3. år Fag 2. Studieår, 3. semester Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (1) Organisation og IT-ledelse: Videnledelse Datalogi og informatik: Udvikling af større systemer Integrationsfag: IS-strategi og portefølje 2. Studieår, 4. semester Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (2) Organisation og IT-ledelse: IT-forandringsledelse Datalogi og informatik: Definition af IS Integrationsfag 3. Studieår, 5. semester Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (3) Datalogi og informatik: Distribuerede systemer 3. Studieår, 6. semester Videnskabsteori og metode: Videnskabsteori IT og Jura: IT-kontrakter Opgaver 1 individuel ugeopgave Frivillige undervisningsaktiviteter 1. år Fag 1. Studieår Økonomi, 1. sem: Virksomhedens beslutningssituationer Økonomi, 2. sem: Makroøkonomi Organisation og IT-ledelse, 1. og 2. sem: Indføring i organisationers opbygning og funktion, samt introduktion til metode Datalogi og informatik, 1. og 2. sem: Programmering og udvikling af små systemer Integrationsfag, 1. sem: Virksomheden, informationssystemer og metoder Integrationsfag, 2. sem: Projektledelse og specifikation Videnskabsteori og metode, 2. sem: Metode Opgave Én gruppeopgave 9

10 Førsteårsprøven 13. I henhold til i eksamensbekendtgørelsen gælder de i stk. 2-6 nævnte særlige bestemmelser for førsteårsprøven. Stk. 2. Inden udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen deltage i de i 12 nævnte prøver efter 1. studieår. Den studerende kan ikke framelde sig prøven, uden at det tæller som et eksamensforsøg, jf. 23, stk. 1. Resultatet af prøverne meddeles inden 1. august. Stk. 3. Såfremt prøverne ikke er bestået, kan den studerende senest i august indstille sig til nye prøver. Resultatet meddeles inden udgangen af september. Stk. 4. Studerende, der ikke ved det 2. forsøg har bestået prøverne, samt studerende, der ikke har ønsket at benytte adgangen til en ny prøve, jf. stk. 3, har adgang til at indstille sig til de ordinære prøver i det følgende studieår samt evt. til omprøverne, jf. herved 23 stk. 1. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 5, bortfalder adgangen til yderligere eksamensforsøg. Stk. 5. De i stk. 2 omhandlede prøver skal være bestået inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Kravene til at bestå prøverne fremgår af 22. Stk. 6. Studienævnet kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidsfrister, der er fastsat i stk. 2-5, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 4 Generelle eksamensbestemmelser Eksamenstilmelding 14. Er den studerende tilmeldt et fagelement m.v hvortil der er knyttet en eller flere eksaminer, er den studerende automatisk tilmeldt den/disse eksaminer. Rettidig afmelding for prøver er senest 3 uger før eksamen. Prøver på 1. studieår kan ikke afmeldes uden at det tæller som ét eksamensforsøg. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøve. Rettidig tilmelding til syge/omprøven er senest 14 dage efter karakteren fra den ordinære eksamen er offentliggjort. Stk. 2. Hvis rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes eksamen som påbegyndt og tæller derfor som et eksamensforsøg. Dette gælder dog ikke hvis den studerende bliver forhindret pga sygdom, jf. 30. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere for den i stk. 1. fastsatte frist, hvis der foreligger usædvanlige omstændigheder. Bedømmelse og censur 15. Prøverne er enten interne eller eksterne: 10

11 A. Interne prøver bedømmes enten af eksaminator(erne) alene eller af eksaminator(erne) og én censor, der er beskikket af rektor blandt underviserne ved CBS (intern censor). B. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (ekstern censor). Stk. 2. Det fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver, hvorvidt de er interne eller eksterne samt hvorvidt de bedømmes med eller uden censor, jf. appendiks til studieordningen. 16. Bedømmelsen af de obligatoriske / frivillige uge- og godkendelsesopgaver efter 20 og 21 foretages af læreren/lærerne ved den pågældende undervisning. 17. Ved bedømmelsen af prøverne efter 12 gives bedømmelse efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Stk. 2. Ved bedømmelsen af de obligatoriske godkendelsesopgaver efter 20 og 21 anvendes bedømmelsen Godkendt / ikke godkendt Prøveformer 18. Prøverne er tilrettelagt som individuelle prøver, jf. stk Stk. 2. Ved individuelle prøver forstås: 1) Eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, jf. dog stk. 4. 2) Der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer. Stk. 3. Såfremt prøven har form af en skriftlig opgavebesvarelse, der ikke skal forsvares mundtligt og som er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. Stk. 4. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse efter stk. 3, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve af den enkelte studerende og den studerendes bidrag skal således ikke kunne identificeres. Stk.5. Såfremt der er tale om en skriftlig opgavebesvarelse, der skal bedømmes særskilt samt danne grundlag for en mundtlig individuel eksamination skal den studerendes bidrag kunne konstateres, således at individuel bedømmelse kan finde sted. Stk. 6. Uanset bestemmelserne om at prøver er offentlige gælder at afholdes der forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse eller tager prøven 11

12 udgangspunkt i en opgavebesvarelse, og er besvarelsen udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. Stk. 7. Ved bedømmelsen af visse større skriftlige rapporter og projekter (jf. eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver) indgår den studerendes staveog formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, jf. dog 26, stk. 2. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, idet dog det faglige indhold vægter tungest. Stk. 8. og målbeskrivelser for de enkelte prøver fremgår af appendiks til studieordningen. 19. Såfremt en prøve eller en del af en prøve er tilrettelagt som en opgavebesvarelse, der skal udarbejdes i grupper, har den studerende ret til at aflevere en individuel opgavebesvarelse, der kan indgå i bedømmelsen. Bestemmelsen gælder kun i de tilfælde, hvor besvarelsen skal resultere i en karakter, der overføres på eksamensbeviset, jf. 12. Godkendelsesopgaver 20. Der stilles et antal frivillige godkendelsesopgaver i løbet af uddannelsens 2. del, jf. 12 og appendiks Stk. 2. Det tilstræbes, at resultatet af godkendelsesopgaven meddeles de studerende senest 14 dage efter afleveringen. Ugeopgaver 21. Der stilles et antal obligatoriske ugeopgaver i løbet af uddannelsens 2. del, jf. 12 og appendiks Stk. 2. En ugeopgave godkendes hvis der afleveres en besvarelse, som viser, at den studerende har ydet et tilfredsstillende arbejde inden for opgavens emne. Stk. 3. Der kan gives en vejledende karakter for besvarelsens faglige niveau. Den er uafhængig af godkendelseskriteriet, således at der f.eks. kan gives karakteren 00 fordi den studerende har misforstået det faglige, samtidig med at opgaven godkendes, fordi den studerende har dokumenteret en arbejdsindsats af et tilfredsstillende omfang. Stk.4. Såfremt en ugeopgave ikke godkendes ved første aflevering, har den studerende yderligere to muligheder for at udarbejde og aflevere opgaven i løbet af semesteret. Stk. 5. Omgængere behøver ikke aflevere de ugeopgaver, som allerede er godkendt. Stk. 6. Det tilstræbes, at resultatet af ugeopgaven meddeles de studerende senest 14 dage efter afleveringen. 12

13 Krav til beståede eksamener og prøver 22. Hver prøve skal bestås for sig. For at bestå en prøve kræves at den opnåede karakter er mindst 02. Hvor en prøve er opdelt i flere delprøver, skal gennemsnittet af de karakterer, der indgår, være mindst 02 efter afrunding til nærmeste karakter på 7-trinsskalaen. Karakteren for de enkelte delprøver skal være mindst 00. Stk. 2. Beregningen af det samlede karaktergennemsnit for den erhvervsøkonomiske-informationsteknologiske bacheloruddannelse HA(it.) sker på baggrund af de i 12 givne vægte. Stk. 3. Hver prøve kan tages om for sig. Dog kan beståede prøver (dvs. prøver med en karakter på 02 eller derover) samt prøver, der indgår i beståede deleksaminer, ikke tages om. Stk. 4. Er prøven opdelt i delprøver, kan hver delprøve tages om for sig. Dog kan beståede delprøver samt delprøver, der indgår i beståede prøver, ikke tages om. Stk. 5. Prøver, der er bedømt med karakteren 00, kan ikke tages om, når den samlede uddannelse er bestået, jf. stk 1. Stk. 6. Ved fornyet deltagelse i prøver eller anden form for bedømmelse er den højest opnåede karakter gældende. 23. En studerende har højst 3 eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet kan tillade indstilling en 4. og 5. gang, hvis særlige forhold begrunder dette, jfr. dog 13, stk. 4. Stk. 2. Studienævnet kan undtagelsesvis give dispensation til mere end fem eksamensforsøg, især når den studerende alene mangler at bestå en enkelt prøve for at have gennemført uddannelsen, jfr. dog 13, stk. 4. Stk. 3. Tredje og følgende gange en studerende indstiller sig til en prøve, der bedømmes alene af eksaminator kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. Eksamenssprog 24. Prøverne aflægges på dansk, jf. dog stk Der kan forekomme engelske ord og sentenser på engelsk i opgaveteksten, og opgaveteksten kan endvidere være vedlagt bilag på engelsk. Stk. 2. Hvis undervisningen i et fag har været afholdt på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Studienævnet kan fravige denne regel. Stk. 3. Studienævnet kan, hvor forholdene gør det muligt, tillade en studerende, der ønsker det, at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Aflæggelse af prøver på norsk og svensk accepteres på lige fod med danske besvarelser, og kræver således ikke forudgående tilladelse. 13

14 Stk. 4. Ansøgninger efter stk. 3 indsendes til studiesekretariatet senest 1 måned inden prøvens afholdelse. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder for såvel mundtlige som skriftlige stedprøver som for alle former for skriftlige opgavebesvarelser, der udarbejdes hjemme (seminarer, projekter m.v.) og som skal underkastes bedømmelse. Hjælpemidler 25. Hvilke hjælpemidler, der må medbringes ved skriftlige stedprøver, fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver. Stk. 2. Med mindre andet fremgår af eksamensbestemmelserne, jf. stk. 1, må der ikke medbringes hjælpemidler, hverken skriftlige eller elektroniske, bortset fra simple skrive- og tegneredskaber. Stk. 3. Hvor det af eksamensbestemmelserne, jf. stk. 1, fremgår, at der må medbringes elektroniske hjælpemidler, gælder bestemmelserne i CBS regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige stedprøver Stk. 4. Hvor studienævnet beslutter at en stedprøve skal afholdes på CBS PC er gælder bestemmelserne i CBS Retningslinier til de studerende i forbindelse med skriftlig eksamen på CBS PC er og de tilladte hjælpemidler kan tilpasses, dog således at prøvens faglige niveau ikke ændres. Såfremt studienævnet benytter sig af denne mulighed, skal de studerende oplyses om de ændrede prøvevilkår senest 2 måneder før den endelige eksamensdato. Stk. 5. For alle skriftlige stedprøver gælder Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Særlige prøvevilkår 26. Studienævnet kan fravige de fastsatte eksamensbestemmelser for de enkelte prøver med henblik på. at tillade særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når dette skønnes nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilladelsen ikke sker en sænkning af prøvens niveau. Stk. 2. Hvor det af målbeskrivelserne for en prøve fremgår, at der ved bedømmelsen af prøven også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, kan studienævnet dispensere herfra for studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, med mindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål. Stk. 3. Studerende, der ønsker tilladelse til at aflægge en prøve på særlige vilkår efter stk. 1, eller dispensation efter stk. 2, skal senest 1 måned inden prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til studiesekretariatet vedlagt nødvendig dokumentation. er og tidsfrister 14

15 27. Regler og frister i forbindelse med semester- og eksamenstil- / framelding, syge- og omprøver mv. oplyses på studiets hjemmeside i e-campus. Lydoptagelse af prøver 28. Den studerende kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. Den studerende skal i så fald senest ved prøvens begyndelse meddele bedømmerne dette. Der henvises i øvrigt til Etisk regelsæt vedrørende lydoptagelser af mundtlige eksaminationer på CBS. Afholdelse af prøver i udlandet 29. En studerende kan, når særlige forhold begrunder det, få tilladelse til at aflægge prøve på en dansk repræsentation i udlandet. Om betingelserne herfor og om de bestemmelser, der gælder for sådanne prøver, henvises til CBS retningslinjer for afholdelse af prøver i udlandet. Sygeprøve og omprøve 30. Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom eller dermed ligestillede forhold ikke har kunnet gennemføre en prøve, har adgang til at deltage i en sygeprøve, jf. dog stk. 2 og 3. Med sygdom ligestilles ulykkestilfælde samt alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie. Ved andre ekstraordinære forhold, der forhindrer den studerendes tilstedeværelse ved eksamen, kan sagen indbringes for studielederen, der kan give den studerende adgang til at deltage i en sygeprøve. Stk. 2. Adgangen til at deltage i en sygeprøve omfatter alene studerende, der har været tilmeldt en ordinær prøve. Der afholdes således ikke sygeprøve for studerende, der pga. sygdom ikke har kunnet deltage i en omprøve. Stk. 3. Sygeprøve afholdes snarest muligt efter den ordinære prøve, dvs. i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ved vintereksamensterminen senest i februar måned, ved sommereksamensterminen senest i august måned. Stk. 4. Om adgangen til sygeprøve herunder krav til dokumentation m.v. henvises i øvrigt til Regler for deltagelse i sygeprøve ved CBS. 31. Studerende, der har deltaget i en ordinær prøve og som har opnået karakteren 00 eller derunder eller bedømmelsen 'ikke bestået', har adgang til at deltage i en omprøve, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Adgangen til at deltage i en omprøve omfatter alene studerende, der har deltaget i en ordinær prøve. For prøverne efter 1. år gælder dog særlige regler, jf. 13, stk. 3. Der afholdes ikke omprøve for studerende, der har deltaget i en sygeprøve. Stk. 3. Omprøve afholdes snarest muligt efter den ordinære prøve, dvs. i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ved vintereksamensterminen senest i februar måned, ved sommereksamensterminen senest i august måned. 15

16 Stk. 4. Deltagelse i omprøve tæller som fornyet deltagelse i vedkommende prøve, jf Sygeprøve og omprøve afholdes efter samme målbeskrivelser som gælder for den ordinære prøve. Stk. 2. Sygeprøve og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som gælder for den ordinære prøve medmindre: a. der i eksamensbestemmelserne for den pågældende prøve eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende syge- og omprøve, b. der er tale om en skriftlig stedprøve, hvor antallet af eksaminander til syge- /omprøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve. Reeksamination 33. Såfremt der foranstaltes eller gives tilbud om ekstraordinær reeksamination efter eksamensbekendtgørelsens 29 (vedr. mangler ved prøver) eller gives tilbud om reeksamination efter eksamensbekendtgørelsens 39, 40 eller 48 (vedr. klager over bedømmelse) afholdes reeksamination efter samme målbeskrivelser, som gælder for den ordinære prøve. Stk. 2. Reeksamination afholdes i videst muligt omfang efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for den ordinære prøve. Hvor dette på grund af prøvens karakter ikke er muligt, kan prøven afholdes efter de fastsatte afvigende bestemmelser for syge-/omprøven, jf. herved 32, stk. 2, litra a). Klage over bedømmelse af prøver 34. En studerende har adgang til at indgive klage over en eksamination og bedømmelse, hvis vedkommende ikke mener, at bedømmelsen er korrekt, eller af andre grunde ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse. Om de nærmere regler for at indgive klage herunder muligheden for at begære klagen indbragt for et ankenævn samt de for klageadgangen fastsatte tidsfrister henvises til Kapitel 8 i eksamensbekendtgørelsen, samt til CBS Retningslinier for klager over undervisning og eksamen under Videnskabsministeriet. Eksamensbevis 35. CBS udsteder bevis for gennemført uddannelse i overensstemmelse med kravene hertil i eksamensbekendtgørelsens 34. Beviset skal være den færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Stk. 2. Studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført denne, har ret til at få dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af ECTS-point. Kapitel 5 Almindelige bestemmelser 16

17 Merit 36 Beståede uddannelseselementer i erhvervsøkonomiskeinformationsteknologiske bacheloruddannelse HA(it.) ved et andet universitet ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer omfattet af denne studieordning. 37. Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Stk. 2. Studienævnet kan ligeledes godkende, at et endnu ikke bestået uddannelseselement fra en dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning, under forudsætning af at det pågældende uddannelseselement efterfølgende bestås (forhåndsmerit). Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 og 2 træffes på grundlag af en faglig vurdering. Stk. 4. Uddannelseselementer, der ønskes overført fra andre uddannelser, overføres med udgangspunkt i den normerede studiebelastning angivet i ECTSpoint fastsat i vedkommende studieordning. Der kan, af hensyn til uddannelsens opbygning, forekomme afvigelser mellem det ækvivalerende antal ECTS-point og det reelt overførte, idet uddannelsens samlede ECTS-point skal resultere i 180 ECTS. Kun beståede studieaktiviteter kan overføres. 38. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trinsskalaen eller 13-skalaen ved den uddannelsesinstitution, hvor prøven er aflagt, og hvis det ækvivalerer eller træder i stedet for et uddannelseselement, der efter eksamensbestemmelserne i denne studieordning bedømmes efter 7-trinsskalen eller 13-skalaen, overføres karakteren, der hvis den er givet efter 13-skalaen konverteres til 7-trinsskalaen. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som Bestået. Ved overførsel som Bestået indgår den pågældende prøve ikke i beregningen af karaktergennemsnittet, jf Ansøgning om meritoverførsel (inkl. forhåndsmerit) indsendes til studiesekretariatet på særligt skema vedlagt nødvendig dokumentation. Orlov 40. En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere regler for at få orlov samt de bestemmelser, der gælder for studerende på orlov, henvises til Regler om orlov for studerende på heltidsuddannelserne på CBS. Studieordning 41. Studieordningen skal være offentligt tilgængelig på CBS hjemmeside. Meritstuderende 42. Studerende fra andre læreanstalter i ind- og udlandet kan optages som gæstestuderende på den erhvervsøkonomiskeinformationsteknologiskebacheloruddannelse og dermed få adgang til at følge undervisningen i nærmere angivne fag og aflægge prøve heri som led i deres egen uddannelse. 17

18 Stk. 2. Ansøgning om optagelse som gæstestuderende indsendes til studiesekretariatet. Det er en forudsætning for optagelsen, at ansøgningen er vedlagt dokumentation for, at vedkommende uddannelsesinstitution har forhåndsgodkendt det/de pågældende fag til meritoverførsel. Dispensation fra studieordningen 43. Studienævnet kan, når der foreligger særlige forhold, der begrunder dette, dispensere fra de bestemmelser i studieordningen, der ikke er bundet i bekendtgørelser, men alene fastsat af CBS. Stk. 2. Dispensation fra studieordningen, der forudsætter dispensation fra en bekendtgørelse, kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Klager 44. Klager over studienævnets eller studielederens afgørelser i henhold til denne studieordning indgives til Rektor for CBS. Fristen for indgivelse af klager er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Stk. 2. CBS afgørelse i henhold til stk. 1 kan af klageren indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til styrelsen men indgives til Rektor for CBS. CBS videresender klagen til styrelsen ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til inden for en frist af mindst en uge at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer medsendes til styrelsen. Stk. 3. Der henvises i øvrigt til CBS Retningslinjer vedrørende studerendes adgang til at klage over studienævns, studielederes og studieadministrationens afgørelser. 45. Klager over studienævnets afgørelser af, om allerede beståede danske uddannelseselementer kan erstatte dele af uddannelsen, i henhold til 37, stk. 1, samt klager over studienævnets afgørelser af, om planlagte danske eller udenlandske uddannelseskvalifikationer kan erstatte dele af uddannelsen (forhåndsmerit), i henhold til 37, stk. 2 kan indbringes for et Ankenævn for meritafgørelser, jf. bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit nr. 102 af 26. februar Stk. 2 Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Ankenævnet for meritafgørelser, men indgives til Rektor for CBS. CBS har mulighed for at behandle ansøgningen igen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender CBS klagen til Ankenævnet for meritafgørelser ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til nævnet. Ankenævnet for meritafgørelser træffer den endelige administrative afgørelse. 46. Klager over studienævnets afgørelser af, om allerede beståede udenlandske uddannelseselementer kan erstatte dele af uddannelsen, i henhold til 37, stk. 1 18

19 (merit) kan indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet, men indgives til Rektor for CBS. CBS har mulighed for at behandle ansøgningen igen. Såfremt afgørelsen fastholdes videresender CBS klagen til Kvalifikationsnævnet ledsaget af en udtalelse. CBS giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til nævnet. Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse. Kapitel 6 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser Ikrafttrædelse 47. Nærværende studieordning gælder for studerende, der påbegynder uddannelsen pr. 1. september 2009 eller senere. Stk. 2. Den hidtidige 2008 studieordning ophæves pr , jf. dog 48 og 49. Overgangsbestemmelser 48 Studerende, som er påbegyndt studiet i 2008 overføres til nærværende studieordning, således at denne får virkning for det 2. og 3. Studieår, jf. stk. 2. Stk. 2. For de af stk. 1 omfattede studerende erstattes 3 i 2009-studieordningen af følgende formulering: Den, der har bestået den erhvervsøkonomiske/datalogiske bacheloruddannelse, har ret til at kalde sig bachelor i Erhvervsøkonomi/datalogi, HA(dat.). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Business Computing. 49 Studerende, som er påbegyndt studiet i 2007, og som i medfør af overgangsbestemmelser i 2008-studieordningen efterfølgende er overført til studieordningen overføres til nærværende 2009-studieordning, således at denne får virkning for det 3. Studieår, jf. stk. 2. Stk. 2. For de af stk. 1 omfattede studerende erstattes 3 i 2009-studieordningen af følgende formulering: Den, der har bestået den erhvervsøkonomiske/datalogiske bacheloruddannelse, har ret til at kalde sig bachelor i Erhvervsøkonomi/datalogi, HA(dat.). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Business Computing. 19

20 Appendiks 1. år 1. Økonomi, 1. sem: Virksomhedens beslutningssituationer 2. Økonomi, 2. sem: Makroøkonomi 3. Organisation og IT-ledelse, 1. og 2. sem: Indføring i organisationers opbygning og funktion 4. Datalogi og informatik, 1. og 2. sem: Programmering og udvikling af små systemer 5. Integrationsfag, 1. sem: Virksomheden og informationssystemer 6. Integrationsfag, 2. sem: Projektledelse og -specifikation 7. Videnskabsteori og metode, 2. sem: Metode 2. år, 3. sem 8. Økonomi, Virksomhedens økonomiske styring (1) 9. Organisation og IT-ledelse: Videnledelse 10. Datalogi og informatik: Udvikling af større systemer 11. Integrationsfag: IS-Strategi og -portefølje 2. år, 4. sem 12. Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (2) 13. organisation og IT-ledelse: IT-forandringsledelse 14. Datalogi og informatik: Definition af IS 15. Integrationsfag: 2. års projekt 3. år, 5. sem 16. Økonomi: Virksomhedens økonomiske styring (2) 17. Datalogi og informatik: Distribuerede systemer 18. Valgfag 3. år, 6. sem 19. Videnskabsteori og metode: Videnskabsteori 20. IT og Jura: IT-kontrakter 21. Bachelorprojekt Uddannelsens 1. Del 1. ØKONOMI, 1. år, 1. semester, Virksomhedens Beslutningssituationer Overordnet skal de studerende trænes i at analysere virksomhedens konkrete beslutningssituationer v.h.a. økonomisk teori, kunne opbygge og anvende ideelle beregningsmodeller på grundlag heraf samt vurdere modellernes forudsætninger og anvendelighed. De konkrete læringsmål der gælder for såvel 4-døgnscasen som for den skriftlige 4-timers stedprøve er som følger: At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. marginalræssonementet At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. optimeringsteori At kunne forstå og beregne indenfor efterspørgselsteori At kunne forstå og beregne indenfor udbudsteori 20

21 At kunne forstå forskellene mellem markedsformer og betydningen heraf for valg af de modeller, der anvendes til - gennem beregninger - at optimere virksomhedens beslutninger i lyset heraf At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. pristeori At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. produktionsteori, samt At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. omkostningsteori Eksamen består af 2 delprøver: Vægt: a) 4-timers skriftlig stedprøve 50 % b) 4-døgns-case 50 % a) Prøven er en 4-timers skriftlig stedprøve. Alle skriftlige hjælpemidler samt en godkendt lommeregner må medbringes. Studienævnet udarbejder en liste over godkendte lommeregnere. Den studerende er selv ansvarlig for at den medbragte lommeregner virker, og tilsynet er berettiget til at foretage en kontrol af, om den er opført på studienævnets liste. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og bedømmelsen foretages med intern censur. b) 4-døgns-casen besvares i grupper på ca. 4. studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Gruppecasen må have et sideantal på max. 20 normalsider eksklusiv bilag. (Hvis en studerende ønsker at udarbejde casen alene, skal casen have et omfang på max. 15 normalsider eksklusiv bilag) Bilag indgår ikke i bedømmelsen. Der skal være klare angivelser af de individuelle studerende bidrag, jf. 18, stk. 3. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og bedømmelsen foretages med intern censur. Syge-/omprøven afholdes efter følgende regler: Ad. a) Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at denne mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, kan studienævnet beslutte at ændre eksamensformen til mundtlig eksamen, jf 31, stk. 2, litra b. Ad. b) Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. Her stilles en helt ny case. Hvis antallet af eksaminanter tilsiger dette, kan syge- /omprøven i stedet afholdes som en 20 min. Individuel mundtlig prøve i pensum. Ad. a) Den ordinære eksamen afholdes i december/januar. Syge-/omprøve afholdes i januar/februar. Ad. b) Den ordinære eksamen afholdes i december/januar. Syge-/omprøve afholdes i januar/februar. 2. ØKONOMI, 1. år, 2. semester, Makroøkonomi At kunne forstå, beskrive samt forklare faktorerne bag økonomisk vækst 21

22 At kunne forstå, beskrive samt forklare økonomiske konjunkturer og hvad der betinger disse At kunne forstå, beskrive samt forklare en modelramme til analyse af økonomiske stød og økonomisk stabiliseringspolitik At kunne forstå, beskrive samt redegøre for mulighederne for at føre økonomisk politik herunder betingelser herfor samt problemer herved At kunne forstå, beskrive samt forklare bestemmelsen af centrale makroøkonomiske variabler såsom: indkomst, privat og offentligt forbrug, investeringer, renteniveau og beskæftigelse At kunne forstå, beskrive samt forklare den åbne økonomi med international handel og frie kapitalbevægelser herunder makroøkonomiske variabler som valutakurs og betalingsbalance At kunne forstå, beskrive samt forklare økonomiens kort- og langsigtede sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed (Phillips-kurve) At kunne udvise kendskab til centralbankvæsen, bankvæsen og inflationsskabelse Vægt: Mundtlig eksamen med forberedelse. 100 % Den mundtlige prøve er en individuel 20 minutters prøve med forberedelse men uden hjælpemidler. En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må dog gerne tages med ind til prøven. De 15 eksamensspørgsmål vil blive offentliggjort senest 8 dage før eksamen. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og bedømmelsen foretages med intern censur. Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. De 15 eksamensspørgsmål offentliggøres samtidig med eksamensdatoen dog tidligst 2 uger inden syge-/omprøven. Den ordinære eksamen afholdes i maj/juni. Syge-/omprøve afholdes i august. 3. ORGANISATION OG IT-LEDELSE, 1. år, Indføring i organisationers opbygning og funktion Den studerende skal ved eksamen kunne: identificere formelle og uformelle karakteristika i organisationer forklare muligheder og begrænsninger i karakteristika relateret til formelle og uformelle træk analysere betydningen af organisationsadfærd og processer i organisationer 22

23 Eksamen i faget består af to delprøver: Vægt: a) Grupperapport og mundtlig prøve 50 % b) Pensumprøve 50 % Ad a) Der afholdes mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig grupperapport. Rapporten udarbejdes i grupper på ca. 4. studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Grupperappoten skal have et omfang på max. 30 normalsider (Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max. 20 sider.) Den mundtlige prøve er en individuel prøve af ca. 15 minutters varighed uden forberedelse. I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten og personlige noter. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den skriftlige rapport og den mundtlige præstation, jf. 18. stk. 4. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og bedømmelsen foretages med ekstern censur. Ad b) Der afholdes mundtlig eksamen i pensum. Den mundtlige prøve er en individuel prøve af ca. 15 minutters varighed uden forberedelse. I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten og personlige noter. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og bedømmelsen foretages med ekstern censur. Syge-/omprøven afholdes efter følgende regler: Ad. a) Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. Ved syge-/omprøven genafleveres rapporten i samme eller omarbejdet form (den studerende vælger selv). Hvis delkarakteren for rapporten og forsvaret var mindre end 02 ved den ordinære prøve, har den studerende krav på, at eksaminator giver en kortfattet skriftlig kritik, der kan bruges som udgangspunkt for genafleveringen. Ad. b) Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. Ad. a) Den ordinære eksamen afholdes i maj/juni. Syge-/omprøve afholdes i august. Ad. b) Den ordinære eksamen afholdes i maj/juni. Syge-/omprøve afholdes i august. Frivillige aktiviteter Der afholdes et frivilligt evalueringsseminar, hvor gruppeprojektets status fremlægges og diskuteres af medstuderende. 4. DATALOGI OG INFORMATIK, 1. år, Programmering og udvikling af små systemer Ved den skriftlige eksamen skal den studerende: demonstrere praktisk og teoretisk indsigt i en række metoder og teknikker, som kan anvendes til konkret udvikling af små informationssystemer. vise forankring af den teoretiske/abstrakte indsigt i løsningen af mindre programmeringsproblemer. I besvarelsen af den afsluttende skriftlige gruppeopgave skal den studerende 23

24 kunne anvende de teknikker og værktøjer, der er introduceret i faget til at analysere og løse et komplekst problem gennem udvikling (analyse, design, konstruktion, test) af et program, kunne dokumentere det udviklede program, herunder argumentere for problemafgrænsning og til-/fravalg af løsningsteknikker og værktøjer, Eksamen i faget består af to delprøver: Vægt: a) Semestergrupperapport 50 % b) 4-timers skriftlig stedprøve 50 % Ad a) Der udarbejdes en skriftlig rapport i grupper på ca. 4. studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Grupperapporten skal have et omfang på max. 50 normalsider med klar angivelse af de individuelle studerende indsats, jf. 18, stk. 3. Der kan vedlægges max. 30 normalsiders bilag. (Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max. 33 normalsider og max. 20 sider bilag) Bilag indgår ikke i bedømmelsen. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget, jf. 18, stk. 7. i studieordningen. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og bedømmelsen foretages med intern censur. Ad b) Prøven er en 4-timers skriftlig stedprøve. Alle skriftlige hjælpemidler må medbringes. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen, og bedømmelsen foretages med intern censur. Syge-/omprøven afholdes efter følgende regler: Ad. a) Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. Ved sygeprøve afleveres en ny rapport og ved omprøve afleveres rapporten i omarbejdet form. Hvis delkarakteren for rapporten samt forsvar var mindre end "02" ved den ordinære prøve har den studerende krav på en kortfattet skriftlig kritik fra eksaminator, der kan bruges som udgangspunkt for omarbejdelsen. Ad. b) Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. Den ordinære eksamen afholdes i maj/juni. Syge-/omprøve afholdes i august. Frivillige aktiviteter Der vil i løbet af første semester blive stillet en frivillig gruppeopgave. Ogaven udarbejdes i grupper på ca. 4. studerende og skal have et omfang på max. 10 sider. Opgaven vil blive rettet og kommenteret af øvelseslæreren. 5. INTEGRATIONSFAG, 1. år, 1. semester, Virksomheden og informationssystemer At klassificere forskellige typer af informationssystemer, i forhold til deres formål og applikationsdomæne i virksomheden. 24

25 At kunne opstille problemstillinger som integrerer uddannelsens tre fagområder. At reflektere over udvikling, indføring og anvendelse af IT i organisationer. Vægt: Grupperapport 100 % Grupperapporten skal have et omfang på max. 7 normalsider eksklusiv bilag. Bilag indgår ikke i bedømmelsen. Der skal være klar angivelse af de studerendes individuelle indsats. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået, og bedømmelsen foretages uden censur. Syge-/omprøven afholdes efter samme regler, som den ordinære prøve. Forud for omprøven skal rapporten genafleveres i en omarbejdet form. Den ordinære eksamen afholdes i december/januar. Syge-/omprøve afholdes i januar/februar. 6. INTEGRATIONSFAG, 1. år, 2. semester, Projektledelse og specifikation At kunne gengive og forklare projektledelsesteknikker og -værktøjer, samt identificere deres anvendelsesområder. At kunne beskrive hvilke begrænsninger og muligheder projektlederen står overfor generelt, samt specifikt i forhold til kravstyring, kvalitetssikring og konfigurationsstyring. At kunne anvende de på kurset gennemgåede redskaber til projektstyring, samt at kunne sammenligne forskellige projektstyringsværktøjer med henblik på at identificere fordele og ulemper. At kunne beskrive og evaluere anvendelsen af projektstyringsværktøjerne i et praktisk forløb. Vægt Mundtlig prøve på baggrund af grupperapport 100 % Der afholdes mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig grupperapport. Rapporten laves i grupper på ca. 4. studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Grupperapporten skal have et omfang på max. 27 normalsider. Rapporten består af 3 dele: projektbeskrivelse, kravspecifikation, projektplan (i alt max 20 sider) samt en procesevaluering (max 7 sider). (Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal de 3 dele (projektbeskrivelse, kravspecifikation, projektplan) have et et omfang på max 18 normalsider, og procesevalueringen skal have et omfag på max. 3 normalsider.) Projektbeskrivelse, kravspecifikation og projektplan kan udarbejdes i løbet af semesteret, og der er mulighed for feedback fra 25

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009

STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske-matematiske kandidatuddannelse Cand.merc.(mat.) ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 I henhold til 67, stk. 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor. Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor. Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor I henhold til 9 i bekendtgørelse nr. 898 af 7. november 2002 om den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor; 27,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

2014/2015. HD 1. del. Præambel

2014/2015. HD 1. del. Præambel 2014/2015 HD 1. del Præambel I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervs-økonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 714

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Kandidatuddannelsen i Revision (Cand.merc.aud.)

STUDIEORDNING. for. Kandidatuddannelsen i Revision (Cand.merc.aud.) STUDIEORDNING for Kandidatuddannelsen i Revision (Cand.merc.aud.) 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, cand.merc.(psyk.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, cand.merc.(psyk.) Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, cand.merc.(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning 2011 HD 2. del i Organisation og Ledelse

Studieordning 2011 HD 2. del i Organisation og Ledelse Studieordning 2011 HD 2. del i Organisation og Ledelse I henhold til 11 stk. 2 4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1 3,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.) Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

HD Organisation og Ledelse

HD Organisation og Ledelse 2014/2015 HD Organisation og Ledelse Præambel I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervs-økonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i interkulturel markedskommunikation. September 2011

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i interkulturel markedskommunikation. September 2011 STUDIEORDNING for Bacheloruddannelsen i interkulturel markedskommunikation September 2011 I henhold til 24, stk. 1 2, 4 5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for HD Organisation og ledelse

Studieordning for HD Organisation og ledelse Studieordning for HD Organisation og ledelse I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Kapitel 2 Generelle eksamensbestemmelser

Kapitel 2 Generelle eksamensbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation,

Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, cand.merc.(kom.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for HD Finansiel Rådgivning

Studieordning for HD Finansiel Rådgivning Studieordning for HD Finansiel Rådgivning I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

2015/2016. HD 1. del. Præambel

2015/2016. HD 1. del. Præambel 2015/2016 HD 1. del Præambel I henhold til 11, stk. 2-4, og 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervs-økonomiske diplomuddannelse; 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 1519

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske-filosofiske bacheloruddannelse HA(fil.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009

Studieordning for den erhvervsøkonomiske-filosofiske bacheloruddannelse HA(fil.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 Studieordning for den erhvervsøkonomiske-filosofiske bacheloruddannelse HA(fil.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

STUDIEORDNING for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Handelshøjskolen, Copenhagen Business School (CBS) 2008

STUDIEORDNING for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Handelshøjskolen, Copenhagen Business School (CBS) 2008 STUDIEORDNING for den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Handelshøjskolen, Copenhagen Business School (CBS) 2008 Præambel I henhold til 9 i bekendtgørelse nr. 898 af 7. november 2002

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns Universitet 1 2011 I henhold til 13, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse

Studieordning for HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Studieordning for HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse. (Cand.soc.) Handelshøjskolen i København. September 2009

STUDIEORDNING. for. Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse. (Cand.soc.) Handelshøjskolen i København. September 2009 STUDIEORDNING for Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (Cand.soc.) Handelshøjskolen i København September 2009 I henhold til 67 stk. 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for. den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse. Cand.merc. (jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

STUDIEORDNING. for. den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse. Cand.merc. (jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2009 I henhold til 67, stk. 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

HD Økonomistyring og Procesledelse

HD Økonomistyring og Procesledelse 2015/2016 HD Økonomistyring og Procesledelse Præambel I henhold til 11, stk. 2-4, og 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervs-økonomiske diplomuddannelse; 4, stk. 1-3,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Kapitel 2 Generelle eksamensbestemmelser

Kapitel 2 Generelle eksamensbestemmelser Studieordning for HD Finansiel Rådgivning I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

HD Økonomistyring og Procesledelse

HD Økonomistyring og Procesledelse 2016/2017 HD Økonomistyring og Procesledelse Præambel I henhold til 11, stk. 2-4, og 17, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervs-økonomiske diplomuddannelse; 4, stk. 1-3,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for Master of Management Development (MMD) 2011

Studieordning for Master of Management Development (MMD) 2011 Studieordning for Master of Management Development (MMD) 2011 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), 27, stk.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Prøveformer Kapitel 3 Afholdelse af prøver m.v. Kapitel 4 Bedømmelsen m.v. Kapitel 5 Krav til studieordningen Kapitel 6 Eksamensbevis m.v. Kapitel

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere