Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld"

Transkript

1 ENERGITILSYNET 1. maj 2013 Sagsnr. 12/15635 /LBA Dong Gas Distribution A/S ændring af løbetid på afvikling af nettogæld Resume 1. Denne sag drejer sig om en forkortelse af Dong Gas Distributions A/S (herefter DGD) gældsafviklingsperiode. DGD har d. 14. november 2012 fremsendt ansøgning om, at gælden skal være fuldt afviklet i 2020 i stedet for I følge reglerne, må en af ændring af gældsafviklingsperioden imidlertid ikke føre til en stigning i det generelle tarifniveau. Der opstår i den forbindelse det principielle spørgsmål om, hvad der skal forstås ved det generelle tarifniveau, og derfor forelægges sagen for Energitilsynet. 2. Bestemmelser om gældsafviklingsperiodens længde findes i Indtægtsrammebekendtgørelsen. Af den fremgår, at Energitilsynet skal godkende en ændring af gældsafviklingsperioden, hvis ændringen ikke fører til en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau. Det afgørende er altså, hvordan det generelle tarifniveau skal forstås. En forkortelse af gældsafviklingsperioden vil nemlig uundgåeligt indebære en forøgelse af de nominelle tariffer. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 3. Hvis reglerne skal tolkes således, at det nominelle tarifniveau ikke må stige, så vil det ikke være muligt at forkorte gældsafviklingsperioden. I Indtægtsrammebekendtgørelsen står der imidlertid, at ændringer i afviklingsperioden ikke må medføre en stigning i det generelle tarifniveau. Derfor må det også være muligt at forkorte gældsafviklingsperioden. Forarbejderne til Indtægtsrammebekendtgørelsen giver grundlag for den tolkning, at regeludsteder har lagt til grund, at en forkortelse af gældsafviklingsperioden kan finde sted under forudsætning af, at der ikke sker en stigning i det reale tarifniveau set over en periode. 4. Baggrunden for DGDs ønske om en reduceret gældsafviklingsperiode bunder i en observeret faldende afsætning af naturgas. I perioden er afsætningen i gennemsnit faldet med 2,3 pct. om året i DGDs forsyningsområde, hvilket forstærkes af de indgåede energipolitiske aftaler, der pålægger selskaberne at foranledige energibesparelser. Det er derfor DGDs vurdering, at afsætningen af naturgas vil falde markant i de kommende år, hvilket i sig selv vil medføre forhøjede tariffer for de tilbageværende kunder.

2 2/17 5. En reduktion af gældsafviklingsperioden til 2020 vil medføre en umiddelbar nominel forhøjelse af indtægtsrammen og dermed tarifferne for 2012 med ca. 27 pct. Til gengæld vil indtægtsrammen og dermed tarifferne falde til et lavere niveau på et tidligere tidspunkt som følge af en hurtigere afvikling af gælden. I hele perioden frem til det nye gældsafviklingstidspunkt vil der være tale om en real stigning i indtægtsrammen, og dermed tarifferne, i forhold til Sekretariatet for Energitilsynet finder imidlertid, at en fremskrivning af afsætningen 14 år frem i tiden i sagens natur vil være forbundet med usikkerhed. Hertil vurderer sekretariatet, at en umiddelbar stigning i tarifferne på 27 pct. ikke er i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelse om, at en ændring af gældsafviklingsperioden ikke må føre til stigning i det generelle tarifniveau, idet en sådan stigning vil føre til reale tarifstigninger i en relativt lang periode. 7. Derimod vurderer sekretariatet, at en reduktion af gældsafviklingsperioden med 2 år, dvs. til 2024 vil være i overensstemmelse med bestemmelsen om, at der ikke må opstå generelle tarifstigninger, idet en sådan ændring af gældsafviklingsperioden vil betyde, at indtægtsrammen og dermed tarifferne vil være uændret i reale termer indenfor en 4-årig periode set i forhold til En sådan reduktion vil umiddelbart øge indtægtsrammerne og dermed tarifferne nominelt med ca. 6 pct. Afgørelse 8. Energitilsynets formand har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering og med hjemmel i energitilsynets forretningsordens 13 truffet afgørelse om følgende: at perioden for afviklingen af Dong Gas Distribution A/S nettogæld med virkning fra d. 1. januar 2012 kan ændres fra at være 2026 til at være 2024 i medfør af 10, stk. 3 i Indtægtsrammebekendtgørelsen nr af 14. december 2009.

3 3/17 Sagsfremstilling 9. DGD har ved anmeldelse af 14. november 2012 ansøgt Energitilsynet om en ændring af løbetiden for annuiteten til afvikling af selskabets resterende nettogæld mv. fra 2026 til 2020 (subsidiært 2022) med virkning fra 1. januar Naturgasdistributionsselskabernes nettogæld og indskudskapital pr. 31. december 2004 skal i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens 10 afvikles som en annuitet (BEK nr af 14. december 2009). Selskaberne anmeldte primo 2005 til Energitilsynet den ønskede løbetid for denne annuitet. DGD anmeldte på daværende tidspunkt en løbetid indtil 2025, som efter ansøgning blev forlænget til 2026 ved afgørelse af 9. januar Den oprindelige løbetid frem til 2025, som på daværende tidspunkt var længere end løbetiden for de øvrige naturgasdistributionsselskaber, jf. tabel 1, blev ifølge DGD valgt i forventning om dermed at kunne holde samme tarifniveau som de øvrige gasdistributionsselskaber. Denne forventning har imidlertid vist sig ikke at kunne holde stik. DGDs distributionstariffer ligger primo 2013 på niveau med tarifferne i Naturgas Fyn distribution, mens tarifferne for de lave forbrugsniveauer er mere end dobbelt så høje som HMNs. Både HMN og Naturgas Fyn opkræver dog modsat DGD et administrationstillæg/abonnement, og begge opkræver DSM-omkostninger særskilt. 1 Tabel 1. Afviklingstidspunkter for nettogæld for naturgasdistributionsselskaberne. DGD Naturgas Fyn HMN Oprindeligt valgt gældsafviklingstidspunkt Nuværende gældsafviklingstidspunkt Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 12. Som det indirekte fremgår af tabel 1, har Sekretariatet for Energitilsynet tidligere behandlet sager, hvor selskaberne har fået forlænget løbetiden på annuiteten. 13. Naturgas Fyn Distribution A/S fik forlænget løbetiden fra 2020 til 2025 ved afgørelse af 25. april 2006, og DONG Gas Distribution A/S fik forlænget annuiteten fra 2025 til 2026 ved afgørelse af 6. januar Derudover har HMN Gasdistribution af 2 omgange fået forlænget sin gældsafviklingsperiode med i alt 6 år først fra 2014 til 2016 ved afgørelse fra Energitilsynet af 31. januar 2011 og senest til 2020 ved sekretariatsafgørelse af 21. december HMNs forlængelse af gældsafviklingsperioden fra 2016 til 2020 har umiddelbart reduceret deres tariffer med 22 pct. 1 DSM-omkostninger er omkostninger til opfyldelse af energisparekrav.

4 / I alle ovennævnte sager har der imidlertid været tale om en forlængelse af annuitetens løbetid, hvilket alt andet lige medfører en umiddelbar reduktion i den årlige ydelse på gældsannuiteten. Dette modsvares dog af en længere afdragsperiode og dermed en større rentebetaling (i løbende priser) set over hele annuiteten, men et umiddelbart fald i det generelle tarifniveau. DGDs anmeldelse 16. DGD ønsker at ændre afviklingstidspunktet for sin nettogæld til indregning i indtægtsrammen fra 2026 til Hvis Energitilsynet ikke kan godkende dette, ønsker DGD subsidiært en ændring af afviklingstidspunktet til Baggrunden for ønsket om en reduktion af gældsafviklingsperioden er ifølge DGD, at dette vil sikre det lavest mulige langsigtede tarifniveau. DGD anfører, at dette skal ses i lyset af, at afsætningen i selskabets distributionsnet er faldet i perioden er afsætningen i gennemsnit faldet med 2,3 pct. om året. Denne udvikling forventer DGD vil fortsætte og forstærkes, bl.a. med henvisning til de øgede energispareforpligtelser i Energiforliget af 22. marts DGD har lavet en fremskrivning, der indeholder det årlige fald i afsætningen, som de har oplevet indtil nu, og derudover inddrager de øgede energispareforpligtelser i energiaftalerne samt forventninger til fremtidige energiaftaler. Fremskrivningen tager højde for at en andel af biogas vil blive distribueret via naturgasnettet. Fremskrivningen resulterer i en reduktion af afsætningen frem mod 2030 med i omegnen af 2/3 i forhold til i dag. Fremskrivningen fremgår af figur 1. Figur 1. Realiseret afsætning i DGDs net og fremskrivning mcm Realiseret 800 Prognose Prognose Danmarks Energifremskrivning 2012 Kilde: Dong Gas Distribution

5 5/ Fald i afsætningen vil betyde, at der på længere sigt er en mindre distribueret mængde naturgas at fordele indtægtsrammen på, og at tariffen pr. distribueret m 3 derfor vil stige. Faldet i afsætningen vil derfor gradvist øge omkostningerne pr. distribueret m 3, hvilket især vil være til ugunst for de kunder, der fortsat er tilsluttet nettet på lang sigt. 20. DGD anfører, at en reduktion af gældsafviklingsperioden vil øge tarifferne på kort sigt i starten af den reducerede gældsafviklingsperiode, mens der fortsat er et relativt stort antal gasforbrugere tilsluttet nettet og en relativ stor omsætning af naturgas. Der er dermed flere til at betale gælden på kort sigt. Dette modsvares så af en tidligere og større reduktion af tarifferne i perioden efter det nye gældsafviklingstidspunkt, hvor afsætningen også forventes at være mindre. DGD vurderer, at dette vil være i forbrugernes interesse, da det meget høje tarifniveau på lang sigt (frem mod det nuværende gældsafviklingstidspunkt i 2026) vil blive afværget. 21. DGD har med udgangspunkt i ovennævnte fremskrivning beregnet, at tarifferne for en almindelig villakunde vil ca. fordobles frem mod 2026, hvis gældsafviklingsperioden ikke ændres. Hvis gældsafviklingsperioden ændres, vil tarifferne alene stige med ca. 2/3 frem mod 2020/2022, hvorefter tarifferne med et vil falde til et lavere niveau. Ændringen vil ifølge DGD især tilgodese de kunder, der fortsat er på naturgasnettet på lang sigt, hvorimod kunder, der skifter til anden forsyningsform inden det kollektive gasdistributionsnet er afskrevet og betalt, vil komme til at betale en større andel af restgælden, hvilket efter DGDs opfattelse giver en mere rimelig fordeling. 22. En ændring af løbetiden til 2020 (subsidiært 2022) vil ifølge DGD medføre en umiddelbar stigning i deres indtægtsramme på 28 pct. (subsidiært 15 pct.), i forhold til det absolutte tarifniveau, hvis ændringen som ønsket får effekt fra Konsekvenserne for tarifferne for en villakunde fremgår af nedenstående tabel 2. Baggrunden for ønsket om, at ændringen får virkning fra 2012 er, at DGD dermed får bredt opkrævningen ud over en længere periode, med lavere stigninger i tarifferne til følge, og derudover vil det være muligt at anvende den aktuelle overdækning i DGD til gældsafvikling. Tabel 2. Konsekvenser for indtægtsramme samt tariffer ved fremrykning Gældsafviklingsår Indtægtsramme 2012 (mio. kr.) 555,5 635,8 703,6 Tarif villakunde (kr./m3) 1,34 1,54 1,71 Kilde: Dong Gas Distribution 23. DGD finder ikke, at reduktionen af gældsafviklingsperioden medfører en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau, da dette efter DGDs opfattelse bør betragtes over den samlede periode i hvilken ændringen påvirker tarifferne, dvs. helt frem til Dermed betyder ændringen i stedet samlet set en reduktion af tarifniveauet.

6 6/ DGD finder, at deres ansøgning understøttes af, at grundlaget for den økonomiske regulering er fastsat ud fra et mål om en robust gældsafvikling, hvilket DGD finder, at en forkortelse af gældsafviklingsperioden i højere grad vil sikre. DGD anfører endvidere, at selskaberne tilbage i 2005 havde frie rammer til at fastsætte løbetiden på deres gæld til et tidspunkt efter DGD finder, at naturgassens konkurrenceevne pt. er relativt god i forhold til det alternative brændsel, der traditionelt har været for naturgas, nemlig olie. Det betyder, at konkurrenceevnen derfor ikke i væsentlig grad vil blive påvirket af de forhøjede tariffer, som den ønskede ændring af gældsafviklingstidspunktet vil medføre. Der vil dermed efter DGDs opfattelse ikke blive skabt en selvforstærkende effekt i reduktion i afsætningen som følge af, at kunderne skifter over på de alternative brændsler. Dette understreger ifølge DGD, at tidspunktet for øget afvikling af gælden er gunstig. 26. Endeligt anfører DGD, at en ændret løbetid vil forbedre grundlaget for en fremtidig strukturudvikling i branchen, når løbetiden på restgælden i selskaberne vil være mere ensartet, idet restgælden i selskaberne forventes at være en væsentlig udfordring i relation til en eventuel fusion mellem gasdistributionsselskaberne. Høring 27. Et udkast til afgørelse blev sendt i høring hos DGD den 18. marts 2013, og DGD fremsendte høringssvar d. 21. marts DGD anfører, at deres anmodning generelt er dækkende beskrevet i høringsudkastet, men at DGD på trods af indstillingen fastholder ønsket om en fremrykning af gældsafviklingen til 2020, subsidiært DGD understreger, at en fremrykning af gældsafviklingen er baseret på et ønske om at sikre lave og stabile tariffer på længere sigt via en robust gældsafvikling og herved imødegåelse af en faldende afsætning. 29. DGD er enig med Sekretariatets betragtninger om, at usikkerheden på en langsigtet afsætningsprognose, men er ikke i tvivl om, at der på sigt vil ske markante reduktioner i selskabets distribuerede mængder. DGD bemærker derudover, at en trinvis fremrykning af gældsafviklingstidspunktet, som de finder ligger i Sekretariatets tilkendegivelse af muligheden for en yderligere fremrykning på et senere tidspunkt, i takt med afsætningstilbagegang vil medføre et højere tarifniveau på sigt. Det laveste tarifniveau nås efter DGDs opfattelse ved allerede fra starten, hvor aftaget er størst, at indregne det endelige slutår i tarifferne. 30. DGD forstår punkt 72 (nu punkt 77) således, at det igen senere vil være muligt med yderligere en fremrykning, der forudsættes neutraliseret i reale priser indenfor en ny maksimalt fire årig periode. DGD antager, at dette kan

7 7/17 ske, hvis der i den mellemliggende periode er konstateret afsætningsfald som forventet af selskabet i overensstemmelse med Regeringens fremskrivninger og politiske målsætning. 31. Sekretariatet bemærker hertil, at en sådan fremrykning stadig vil skulle være i overensstemmelse med lovgivningen, og vil dermed fortsat være under begrænsning af ordlyden i indtægtsrammebekendtgørelsens 10, stk DGD foreslår i forlængelse af pkt. 30, at der allerede nu tillades en større fremrykning af gældsafviklingen, således at selskabets indtægtsramme ikke stiger realt set over en længere horisont end blot én reguleringsperiode som forudsat i høringsudkastet. Med en fremrykning til f.eks eller 2023 vil indtægtsrammestigningen være neutraliseret af prisudviklingen, hvis der i stedet ses over to eller tre reguleringsperioder. 33. Sekretariatet bemærker, at DGDs forslag om en neutralisering af indtægtrammestigningen dermed vil tage 8-12 år, hvilket sekretariatet ikke finder i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens 10, stk. 3.

8 8/17 Lovgrundlag 34. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvist. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 35. Naturgasdistributionsselskabernes indtægtsrammer er reguleret af bekendtgørelse nr af 14. december 2009 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 209 af 8. marts 2010 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 36. Indtægtsrammebekendtgørelsen har hjemmel i naturgasforsyningslovens 2 37, stk. 3, 37 a, stk. 2 og 5, 50, stk. 1 og 54, hvoraf det fremgår, at ministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer for distributionsselskaberne. 37. Lovgrundlaget for DGDs ansøgning findes i indtægtsrammebekendtgørelsens 10, der omhandler indregning af nettogæld i indtægtsrammen. 10. Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf. 6, stk. 1, nr. 2, beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance med start den 1. januar I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de ønsker at anvende på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden strækker sig som minimum fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte en anden løbetid, end selskabet har anmeldt efter stk. 2, skal denne anmeldes til Energitilsynets godkendelse. En ændret løbetid godkendes, såfremt selskabet kan dokumentere, at det ikke fører til en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau. 2 Lovbekendtgørelse nr. 996 af 13/10/2011 med senere ændringer.

9 9/ Indtægtsrammebekendtgørelsens 10, stk. 3 fremgik af indtægtsrammebekendtgørelse nr. 38 af 14.januar 2005, som senere blev erstattet af den nugældende indtægtsrammebekendtgørelse. Af energistyrelsens høringsnotat af 13. januar 2005, s. 4 fremgår bl.a. vedrørende 10, stk. 3: Når der er valgt et annuitetsprincip for gældsafviklingen hænger det sammen med, at det er et forholdsvis enkelt og velkendt princip. En model med lavere betalinger i starten af gældsafviklingsperioden vurderes i øvrigt ikke at være i overensstemmelse med Skt. Hans-aftalens forudsætninger om, at gælden skal kunne afvikles efter et robust program. Det er korrekt, at der sker en real udhuling af renter og afdrag, men det kan ikke konkluderes, at der også sker en real udhuling af tarifferne, da afskrivningerne på nyinvesteringer, der også indregnes i tarifferne, samtidig vil være stigende. Det skal endvidere bemærkes, at hvis reguleringen ser ud til at medvirke til en faldende tendens for tarifferne over tid, har selskaberne mulighed for at korrigere herfor ved at ændre gældsafviklingsperioden samt i et vist omfang via underdækning, der udlignes efterfølgende.

10 10/17 Begrundelse 39. I nedenstående vurderes DGDs ansøgning om, hvorvidt annuitetens løbetid kan reduceres og i givet fald hvor meget. 40. Først ses der på de umiddelbare konsekvenser for indtægtsrammen og dermed tarifferne ved en reduktion af gældsafviklingsperioden til 2020 subsidiært Dernæst foretages der en juridisk vurdering af muligheden for at forkorte gældsafviklingsperioden, inden Sekretariatet for Energitilsynet afslutningsvis vurderer ansøgningen ud fra DGDs argumentation, konsekvenserne for indtægtsrammen (og tarifniveauet) og dermed forbrugerne i forhold til lovgrundlaget. Konsekvenser for indtægtsrammen 41. Indtægtsrammerne lægger loft over distributionsselskabernes indtægter, og regulerer dermed indirekte selskabernes tariffer. Ændringer i indtægtsrammerne vil dermed komme til udtryk i ved ændrede tariffer. Indtægtsrammerne består af fire delelementer (plus omkostninger til energispareaktiviteter) samt anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster: a) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger og afskrivning af aktiver anskaffet efter den 1. januar 2005 b) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld mv. c) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat efter den 1. januar 2005 d) Et beløb til dækning af såkaldte 13-omkostninger, der vedrører omkostninger til myndighedsbetjening og nettab mv. 42. Reduktion af annuitetens løbetid vil direkte påvirke (b), da en reduktion alt andet lige vil medføre en øget årlig ydelse. Forlængelsen vil også indirekte påvirke fastsættelsen af en nødvendig nettoomsætningsformue, der udgør 1/6 af indtægtsrammen, hvilket er et element i (c). 43. For at vurdere effekten af en eventuel reduktion af annuitetens løbetid er det nødvendigt at betragte indtægtsrammernes udvikling i perioden i situationer både med og uden reduktion af løbetiden. 44. Energitilsynet fastsatte ved afgørelse af 28. september 2009 foreløbige indtægtsrammer for perioden for DGD, og der er ved afgørelser af 11. oktober 2011 fastlagt korrigerede indtægtsrammer for Der er endnu ikke fastsat indtægtsrammer for næste reguleringsperiode ( ), hvilket planmæssigt vil ske i efteråret I vurderingen af DGDs ansøgning tages der udgangspunkt i en korrigeret indtægtsramme for 2011 beregnet med de krævede korrektioner vedr. pris- og lønudvikling, faktiske pålagte omkostninger (kaldet 13- omkostninger), afskrivninger og forrentning i forhold til den foreløbige ind-

11 11/17 tægtsramme fra afgørelsen af 28. september 2009 og med antagelse om, at DGD skal betragtes som skattepligtig 3. I beregningen er omkostninger til energispareaktiviteter udeladt, idet omkostningerne hertil, selvom de indgår i indtægtsrammen, skal holdes adskilt og fremgå som en selvstændig post. Den beregnede indtægtsramme for 2011 fremskrives med antagelser om reviderede rentesatser, forrentningsgrundlag og pris-/lønkorrektion, hvormed indtægtsrammerne for kan estimeres. Forudsætningerne for denne fremskrivning er beskrevet i boks 1. Boks 1: Forudsætninger for estimerede indtægtsrammer : Omkostningsramme: Annuitet: Gennemsnitlige driftsomkostninger (der udgør grundlaget for de korrigerede indtægtsrammer i ), pris- og lønkorrigeret. Det antages, at de årlige pris- og lønændringerne i 2012 til 2027 svarer til ændringen fra Forventede afskrivninger fastholdes på 2011-niveauet. Effektiviseringskravet for reguleringsperioden fastholdes for Den opdaterede rentesats for 2013 (2,77 % plus kreditrisiko) forventes at stige og fastsættes til 3 % + kreditrisiko, i alt 4,70 % for Nyinvesteringer: Forrentningsgrundlag fastholdes på 2011-niveau. Pålagte omkostninger (såkaldte 13-omkostninger): 2011-omkostninger pris- og lønkorrigeres årligt i På baggrund af ovenstående forudsætninger har Sekretariatet for Energitilsynet estimeret nedenstående indtægtsrammer for perioden , jf. nedenstående tabel 3. Udover den af DGD ønskede reduktion af gældsafviklingsperioden til 2020 subsidiært 2022, er indtægtsrammerne estimeret med en ændring af gældsafviklingsperioden til hhv. 2023, 2024 og På baggrund af et udestående vedr. spørgsmålet om skattepligt foreligger endnu ikke en endelig afgørelse om korrigeret indtægtsramme for 2011, men alle øvrige oplysninger til beregning af den korrigerede indtægtsramme foreligger. Spørgsmålet om skattepligt betyder en forskel i indtægtsrammen på knap 3 mio. kr. afhængigt af, hvorvidt DGD betragtes som skattepligtig.

12 12/17 Tabel 3: Estimerede indtægtsrammer udvalgte år Mio. kr Uden ændr., dvs Med ændring til 2020 Med ændring til 2022 Med ændring til 2023 Med ændring til 2024 Med ændring til Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet Note: Indtægtsrammer i 2012 afviger en smule fra DGDs beregninger jf. tabel 1, hvilket kan bunde i mindre forskelle i forudsætningerne. 47. Af tabel 3 fremgår de estimerede indtægtsrammer i med forskellige gældsafviklingstidspunkter. I tabellen er indtægtsrammerne markeret med fed i de år, hvor der sker en ændring fra det ene år til det andet, dvs. dels ændringen fra 2011 til 2012, hvorfra en ændring af gældsafviklingsperioden vil få virkning, og dels det sidste år, hvor der afdrages på gælden og det første år efter gælden er afviklet. 48. Udviklingen i de estimerede indtægtsrammer viser, hvorledes en reduktion af annuitetens løbetid medfører en stigning i indtægtsrammerne fra 2012 og frem til det nye gældsafviklingstidspunkt. Til gengæld sænkes indtægtsrammerne på et tidligere tidspunkt end det ville have været tilfældet uden afkortelsen af annuiteten, jf. figur 1, som fremgår ovenfor under sagsfremstillingen. 49. Reduktionen af gældsafviklingsperioden betyder, at de nominelle indtægtsrammer efter Sekretariatet for Energitilsynets beregninger forøges med omtrent 27 hhv. 15 pct. fra 2012, ved reduktion af indtægtsrammerne til 2020 hhv ca. 10 pct. ved reduktion af gældsafviklingsperioden til 2023, ca. 6 pct. ved reduktion til 2024 og ca. 3 pct. ved reduktion til Forhøjede indtægtsrammer vil give udslag i tilsvarende forhøjelse af tarifferne. Af tabel 4 fremgår tarifferne for en villakunde under antagelse af samme forhold mellem indtægtsramme og tarif, som i DGDs beregninger til tabel 1. Tabel 4. Konsekvenser for tarifferne ved ændring af gældsafviklingstidspunkt Gældsafviklingsår Tarif villakunde (kr./m3) 1,34 1,38 1,42 1,46 1,54 1,71 Nominel tarifændring i pct Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

13 13/ Indtægtsrammerne forbliver herefter på det forhøjede niveau i 2012 og frem til det nye gældsafviklingstidspunkt, men falder så til det nye fremtidige niveau (som udgør ca. halvdelen af den nuværende ramme) på et tidligere tidspunkt i forhold til tilfældet uden reduktion af gældsafviklingsperioden. Dette vil dermed give sig udslag i lavere tariffer på tidligere tidspunkter end såfremt gælden først blev afviklet i Juridisk vurdering af lovgivningen 51. Af indtægtsrammebekendtgørelsens 10, stk. 3 følger det, at en ændret gældsafviklingsperiode kan godkendes, såfremt selskabet kan dokumentere, at en ændring af gældsperioden ikke fører til en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau. 52. En indskrænkende tolkning af det generelle tarifniveau vil betyde, at gældsafviklingsperioden på ingen måde vil kunne afkortes, idet indtægtsrammen og dermed tarifferne, som det fremgår ovenfor, altid vil stige ved en afkortning af gældsafviklingsperioden. En sådan indskrænkende fortolkning vil betyde, at gældsafviklingsperioden aldrig vil kunne forkortes, men kun forlænges. Selskaberne vil dermed være bundet af en eventuel forlængelse af gældsafviklingsperioden uden mulighed for nogensinde at kunne gå tilbage igen. 53. Såfremt det ikke skulle være muligt at reducere løbetiden, med deraf følgende umiddelbare forhøjelser i ydelsen og dermed i selskabets tarifniveau, så må det formodes at have været eksplicit nævnt i bekendtgørelsen. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en sådan indskrænkede tolkning ikke har været hensigten med bestemmelsen. Det må derfor lægges til grund, at selskaberne har en reel mulighed for at få godkendt en forkortelse af gældsafviklingsperioden, selvom det fører til en umiddelbar forhøjelse af tarifferne. 54. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at bestemmelsen må give mulighed for en udvidende fortolkning, således at der må være et vist spillerum for at tarifniveauet kan øges, men at stigningen ikke må føre til en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau, set over en periode. 55. Det er ikke i bestemmelsen angivet, hvornår en konkret stigning i tarifferne udgør en forhøjelse af det generelle tarifniveau. 56. Til en præciserende tolkning af i det generelle tarifniveau kan forarbejderne til bekendtgørelsen (høringsnotatet) som beskrevet i lovafsnittet anvendes som bidrag hertil. Af høringsnotatet fremgår det, at hvis reguleringen fører til, at tarifferne udhules realt set, vil der kunne korrigeres for dette ved at gældsafviklingen øges. Med andre ord kan en real udhuling af indtægtsrammerne (og dermed tarifferne) så at sige fyldes op med en øget gældsafvikling, indenfor den eksisterende indtægtsramme. Herudover frem-

14 14/17 går det af notatet, at en øget gældsafvikling initialt set vil kunne finansieres via underdækning, der så skal føres tilbage, når indtægtsramme og prisudvikling igen balancerer. Deri lægger Sekretariatet for Energitilsynet, at tarifferne kan stige i absolutte termer, så længe der ikke sker en stigning i tarifferne realt set over en periode. 57. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at tarifferne godt i en kortere periode, lige efter en afkortning af gældsafviklingsperioden kan stige i absolutte termer, så længe denne stigning er indhentet realt set indenfor en kortere periode. 58. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en rimelig periode, indenfor hvilken en tarifstigning skal være indhentet realt set, må være en periode, der ikke overstiger reguleringsperioden, dvs. maksimalt 4 år. SET begrunder dette med, at reguleringsperioden anvendes som referenceperiode i andre sammenhænge i reguleringen. 59. Dette betyder, at en absolut stigning i indtægtsrammen og dermed tariffen ved en reduktion af gældsafviklingsperioden med virkning fra 2012, skal være indhentet realt set senest i Vurdering af reduktion af gældsafviklingsperioden 60. I det følgende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, hvorvidt en reduktion af gældsafviklingsperioden kan ske, uden at der sker en stigning i det generelle tarifniveau, og i givet fald med hvor meget. Det generelle tarifniveau 61. Som nævnt i den juridiske vurdering finder Sekretariatet for Energitilsynet, at fortolkningen af det generelle tarifniveau efterlader rum til, at tarifferne (målt i form af indtægtsrammerne) kan stige, så længe de over en periode ikke stiger i reale priser. 62. For at vurdere om indtægtsrammerne og dermed tarifferne stiger i reale priser efter en reduktion af gældsafviklingsperioden, fremskrives den samlede indtægtsramme for 2011 med pris- og løn-udviklingen fra 2011 til 2012, hvor det antages, at denne pris- og lønudvikling er gældende i hele fremskrivningsperioden. Sådanne antagelser vil dog altid betyde, at beregningerne vil være forbundet med en vis usikkerhed. 63. Af nedenstående tabel 5 fremgår fremskrivningen af indtægtsrammen for 2011 frem til Fremskrivningen sammenholdes med indtægtsrammerne ved forskellige gældsafviklingstidspunkter.

15 15/17 Tabel 5. Fremskrivning af indtægtsrammen for 2011 sammenholdt med indtægtsrammen ved forskellige gældsafviklingstidspunkter Mio. kr IR 2011 fremskrevet IR m gældred. 1 år (2025) IR m gældred. 2 år (2024) IR m gældred. 3 år (2023) IR m gældred. 4 år (2022) IR m gældred. 6 år (2020) Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 64. De grønne felter i tabellen indikerer, hvornår den fremskrevne indtægtsramme for 2011 så at sige har indhentet indtægtsrammerne, som de vil se ud ved forskellige reduktioner af gældsafviklingsperioden. Det vil sige, hvornår det kan siges at de reale tariffer ved en gældsreduktion er uændret i forhold til Det ses således, at inden dette tidspunkt vil der ske en real stigning i indtægtsrammen fra 2012 og dermed tarifferne i forhold til 2011 (røde felter), men derefter vil indtægtsrammerne og dermed tarifferne falde igen målt i reale priser. 65. Det ses af tabel 5, at selv en reduktion af gældsafviklingsperioden med bare et enkelt år, vil medføre en real stigning i indtægtsrammen og dermed i tarifferne i 2012, men fra 2013 ses det, at den reale udvikling (den fremskrevne indtægtsramme for 2011) vil betyde en højere indtægtsramme end indtægtsrammen ved reduktion af gældsafviklingsperioden med et år, og tarifferne vil herefter igen falde realt set. 66. Ved en reduktion på 2 år, vil den fremskrevne indtægtsramme have indhentet den gældsreducerede ramme i løbet af mens man ved en reduktion på 3 år, skal frem i 2018 inden den reale prisstigning ved gældsreduktionen vil være indhentet af pris- og lønudviklingen, og endnu senere ved større reduktioner af gældsafviklingsperioden. Tidspunktet for, hvornår den fremskrevne indtægtsramme har indhentet den gældsreducerede indtægtsramme angives som et interval, da der dels som nævnt er usikkerhed i beregningerne, og dels er der en forholdsvis lille forskel mellem den fremskrevne indtægtsramme og den ændrede indtægtsramme som følge af ændret gældsafviklingsperiode,

16 16/ Som det fremgår i den juridiske vurdering finder Sekretariatet for Energitilsynet, at reale stigninger i indtægtsrammerne som følge af en reduceret gældsafviklingsperiode skal være indhentet af prisudviklingen indenfor en maksimalt 4-årig periode. Da der ved reduktioner af gældsafviklingsperioden med mere end 2 år må forventes at gå betydeligt mere end en 4-årig periode inden den ændrede indtægtsramme er indhentet af prisudviklingen, jf. tabel 5, kan der ikke godkendes reduktioner af gældsafviklingsperioden med mere end 2 år. Sekretariatet for Energitilsynet finder dermed, at reduktioner af gældsafviklingsperioden på maksimalt 2 år vil være forenelig med 10, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse. 68. Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund, at afsætningen af naturgas, som DGD, anfører har været faldende, og at et fortsat fald ikke kan afvises, hvormed der vil være færre m 3 at fordele indtægtsrammen på, og tarifferne dermed vil kunne stige alene på det grundlag. Sekretariatet finder derfor, at det kan være hensigtsmæssigt at overveje at gøre gældsafviklingen mere robust via en reduceret gældsafviklingsperiode, som også kan imødekomme store tarifstigninger sidst i den nuværende gældsafviklingsperiode. 69. Sekretariatet for Energitilsynet finder dog ikke, at det historiske fald i afsætningen kan anvendes som en mekanisk fremskrivning over en så lang periode som frem til 2026, dvs. 14 år, som det gøres i DGDs beregninger. En sådan fremskrivning over en så lang periode efterlader ikke plads til at tage tiltag i betragtning, som kan bidrage til øget afsætning, eller reducere faldet frem mod Udover biogas synes anvendelse af gas til transport eller anvendelse af gas til lagring af elektricitet ikke urealistiske. Sekretariatet finder derfor, at en fremskrivning så langt ud i fremtiden i sagens natur er forbundet med usikkerhed. Sammenfatning 70. Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at DGD har dokumenteret, at en ændret løbetid til 2020 ikke fører til en forhøjelse af selskabets generelle tarifniveau som forudsat i 10, stk. 3 i indtægtsramme-bekendtgørelsen. 71. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor ikke, at de af DGD anmeldte reduktioner af gældsafviklingsperioden, hverken til 2020 eller 2022, bør godkendes. 72. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derimod, at en reduktion af gældsafviklingsperioden med 2 år til 2024 vil kunne rummes inden for bekendtgørelsens 10, stk. 3. DGDs øvrige anbringender giver ikke sekretariatet anledning til at ændre synspunkt. 73. Sekretariatet for Energitilsynet lægger som nævnt til grund, at afsætningen af naturgas har været faldende, og at et fortsat fald ikke kan afvises. Se-

17 17/17 kretariatet for Energitilsynet finder det dog usikkert, at afsætningsnedgangen er så markant, som DGD anfører. 74. Sekretariatet for Energitilsynet finder videre, at den reduktion af gældsafviklingsperioden med 2 år, som efter sekretariatets vurdering kan rummes inden for lovgivningen, vil kunne give et bidrag til at imødegå de problemer, som DGD har peget på. 75. Sekretariatet for Energitilsynet finder afslutningsvis, at en yderligere fremrykning af gældsafviklingstidspunktet vil kunne tages op til overvejelse på et senere tidspunkt, hvis der vurderes at være et behov. En yderligere fremrykning af gældsafviklingstidspunktet vil dog fortsat skulle ligge indenfor rammerne af indtægtsrammebekendtgørelsens 10, stk. 3. Afgørelse 76. Energitilsynets formand har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering og med hjemmel i energitilsynets forretningsordens 13 truffet afgørelse om følgende: at perioden for afviklingen af Dong Gas Distribution A/S nettogæld med virkning fra d. 1. januar 2012 kan ændres fra at være 2026 til at være 2024 i medfør af 10, stk. 3 i Indtægtsrammebekendtgørelsen nr af 14. december 2009.

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen. Reguleringsregnskab 2015 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Bjarke Elling Jørgensen 13. juni 2016 Sagsnr.: 2016050103 doa/bud Reguleringsregnskab HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav.

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav. Referat Energitilsynsmøde den 28. september 2009 Dagsorden 1. Inhabilitet på møde nr. 105. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance 17. maj 2013 Sag 12/17849 Deres ref. Ja/th Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance Næstved Varmeværk A.m.b.A har den 20. december 2012 klaget

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S

Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank. Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby Att.: Louise Bank 11. juni 2014 Sagsnr.: 2014050034 Reguleringsregnskab 2013 HMN Naturgas I/S Hermed sendes HMN Naturgas I/S reguleringsmæssige

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder Dato: 11. september 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Sag: 13/07091 Afd.: Detail Sagsbehandler: /LBA Sekretariatet for Energitilsynet Naturgasdistributionsselskabernes ændring af

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Varpelev Tomater A/S over Energitilsynet af 3. november 2006 HNG's generelle distributionstariffer og et konkret stiketableringstillæg

Varpelev Tomater A/S over Energitilsynet af 3. november 2006 HNG's generelle distributionstariffer og et konkret stiketableringstillæg (Nurgasforsyning) Varpelev Tomer A/S over Energitilsynet af 3. november 2006 HNG's generelle distributionstariffer og et konkret stiketableringstillæg fra 1989-1994 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017 (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM DONG Gas Distribution

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere