Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer"

Transkript

1 N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/ Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan kommunalbestyrelsen godkende et konverteringsprojekt, dvs. et projekt, som ændrer et områdes forsyningsform, hvis samfundsmæssige hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen og de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold ikke forrykkes væsentlig. Hvis det sidste kriterium ikke er eller kan blive opfyldt, kan kommunalbestyrelsen efter fast praksis alligevel godkende projektet, hvis tabet bliver kompenseret. Sektoren har efterlyst mere enkle og klare regler for, hvornår der skal kompenseres og hvordan kompensationen i så fald skal beregnes. Efter de foreslåede regler vil et projekt, som ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, fremover kun kunne blive godkendt, hvis fjernvarmeforsyningsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet en kompensation. Der gælder stadig det almindelige krav om god samfundsøkonomi, jf. 6 og 25, stk. 2. Det vil ikke længere være muligt at konvertere et område fra fjernvarme til individuel naturgasforsyning. Der skal betales kompensation for hver ejendom, som inden for 3 år efter opsigelse af naturgasleverancen skifter til fjernvarme. Kompensation betales såvel for ejendomme, der er beliggende i selve området, der har ændret forsyningsform, som for ejendomme, som fjernvarmeværket kan forsyne ved at trække en stikledning fra fjernvarmenettet i det konverterede område. Der betales kun kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Fjernvarmeforsyningsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensationen ved indgåelse af fjernvarmeleverancen til den pågældende ejendom. I bekendtgørelsen er der fastsat 7 kategorier af ejendomme, fra husstande med et lavt forbrug til storforbrugere. Beløbet for de forskellige kategorier af ejendomme er for HMN Naturgas I/S, DONG Gas Distribution A/S og Naturgas Fyn Distribution A/S opgjort i selve bekendtgørelsen. Hvis det pågældende område ikke forsynes af et af disse naturgasdistributionsselskaber, fastsætter klima-, energi- og bygningsministeren efter ansøgning fra kommunen beløbet for de forskellige kategorier af ejendomme. De beløb, som er opgjort i tabel 1 i bilag 2, skal fra og med 2012 årligt først reduceres med 5 pct. og derefter reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i det forrige Side 1

2 kalenderår. Det betyder f.eks. for villakunder og større forbrugere med et gennemsnitlig årligt naturgasforbrug på m 3 og derunder, at beløbene for 2012 fås ved først at reducere beløbene i tabel 1 med 5 pct. til henholdsvis 737,20 kr., 8027,50 kr. og 6813,55 kr. for de 3 nævnte selskaber. Derefter reguleres beløbene med nettoprisindekset for 2011, som er 2,6 pct., til henholdsvis 756,37 kr., 8236,22 kr., 6344,32 kr. Det bemærkes, at der kun skal betales kompensation, hvis projektet vedrører et område med etableret naturgasdistributionsnet og naturgasdistributionsselskabet ønsker kompensation. Der skal heller ikke betales kompensation efter Energistyrelsen bemærker i øvrigt, at Energitilsynets praksis om indregning af kompensation i varmepriserne vil blive fastlagt i afskrivningsbekendtgørelsen. Det betyder, at kompensation, der er betalt efter projektbekendtgørelsen, vil kunne indregnes i fjernvarmeforbrugernes priser. Der kan være tale om samtlige fjernvarmeforbrugernes varmepriser, men det er også tilladt at prisdifferentiere således, at alene de tidligere naturgaskunder vil betale kompensationen. Sekretariatet for Energitilsynet har meddelt, at der i sidstnævnte tilfælde ikke er tale om, at fjernvarmeværket låner de konverterede forbrugere pengene til dækning af konverteringsomkostningerne, men at der vil være tale om prisdifferentiering af en indregningsberettiget omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 5. Desuden vil afskrivningsbekendtgørelsen indeholde en regel om, at fjernvarmeværker, der tilbyder naturgaskunderne i et konverteringsområde at betale (en del af) deres frakoblingsgebyr for at fremme tilslutning til fjernvarme i området, vil kunne indregne denne betaling i varmepriserne, såfremt betalingen er sket som led i opfyldning af virksomhedens energispareforpligtelse, jf. varmeforsyningslovens 28 b, eller som en aktivitet efter varmeforsyningslovens 29 og tilskuddet til frakobling ikke overstiger værdien af energibesparelsen. Indregning vil kunne ske i samtlige fjernvarmeforbrugernes varmepriser, men det er også tilladt at prisdifferentiere således, at alene de tidligere naturgaskunder vil betale udgifterne til at fremme tilslutningen. 2. Forsyningspligt i konverteringsområder (udkastets 8) Efter fast praksis har et forsyningsselskab, der via godkendelse af et projekt efter 7 har fået tildelt et forsyningsområde, pligt til at forsyne ejendommene i området. Ved konverteringsprojekter vil forsyningspligten således overgå fra naturgasdistributionsselskabet til fjernvarmeværket fra tidspunktet for projektgodkendelsen. Hvad denne forsyningspligt indebærer, bliver ved projekter med tilslutningspligt afgjort af tilslutningsbekendtgørelsen og ved projekter uden tilslutningspligt af projektbekendtgørelsen. Når et område bliver udlagt til kollektiv forsyning via et projekt efter projektbekendtgørelsens 7, og der bliver pålagt tilslutningspligt i området, indgår forsyningspligten straks. Efter tilslutningsbekendtgørelsens 6, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nemlig som udgangspunkt kun pålægge tilslutningspligt, såfremt forsyningsselskabet har forpligtet sig til at sikre ejendommen forsyningsmulighed fra anlægget. For nybebyggelse kan dette betyde, at der skal installeres et midlertidigt varmeforsyningsanlæg, hvis der ikke er forsyningsmulighed fra det kollektive anlæg endnu. Det skyldes, at nybebyggelse kan påkræves tilsluttet fra ibrugtagningstidspunktet. Hvis der på det tidspunkt ikke er forsyningsmulighed fra anlægget, kan ejeren af ejendommen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 9, stk. 1, kræve, at forsyningsselskabet installerer et midlertidigt varmeforsyningsanlæg til bebyggelsen uden ekstra udgift for ejeren. Side 2

3 Udgifterne til det midlertidige anlægs etablering dækkes, hver med halvdelen, af kommunen og forsyningsselskabet. Når et område bliver udlagt til kollektiv forsyning uden tilslutningspligt, skal spørgsmål om forsyningspligt i området afgøres af reglerne i projektbekendtgørelsen. Projektbekendtgørelsens 8 fastlægger, at et kollektivt varmeforsyningsanlæg har forsyningspligt i sit forsyningsområde, når der er forsyningsmulighed fra anlægget og senest 5 år efter kommunalbestyrelsen har godkendt udlægning af området til det pågældende anlæg. Hvis det efter 5 år viser sig, at der er for få tilslutninger til at opnå en forsvarlig (samfunds)økonomi, skal anlægget hvis det derfor ikke vil forsyne området trække sig ud af (en del af) området via et projekt til ændring af områdeafgrænsning efter 7. Når der udarbejdes projektforslag uden tilslutningspligt, skal det område, som det foreslås at forsyne med kollektiv varmeforsyning, således være af en sådan størrelse, at det kollektive varmeforsyningsanlæg kan dække området indenfor 5 år. Hvis forsyningsselskabet vil forsyne et større område, som det ikke forventes at kunne dække inden for 5 år, skal der udarbejdes flere projektforslag i takt med udvidelse af området. Det bemærkes i øvrigt, at naturgasdistributionsselskaber til enhver tid har pligt til at forsyne eksisterende naturgaskunder. Efter naturgasforsyningslovens 7, stk. 2, har naturgaskunder nemlig ret til mod betaling at blive forsynet med naturgas. Denne ret gælder såvel kunder i et område udlagt til naturgasforsyning som andre, der er tilsluttet naturgasforsyningsnettet. Det betyder, at forsyningspligten for naturgasdistributionsselskabet opretholdes overfor de eksisterende naturgaskunder, også efter et område er konverteret til fjernvarme. 3. Muligheden for udvidelse af naturgasnet (udkastets 7, stk. 7 og 8) Der gælder et eksisterende forbud mod udvidelse af individuel naturgasforsyning i mindre bysamfund uden for de kollektivt forsynede områder. Dvs. at naturgasforsyningen ikke kan udvides til byer, der ikke har individuel naturgasforsyning i forvejen. Dette forbud er videreført i i udkastets 7, stk. 7. Fra og med 1. januar 2013 vil det efter energiaftalen af den 22. marts 2012 og udmøntning heraf i lov nr. 577 af 18. juni 2012 ikke længere være muligt at installere naturgasfyr i nybebyggelse. Selve forbuddet mod installation af naturgasfyr i nybebyggelse vil blive reguleret i bygningsreglementet. Kravet om god samfundsøkonomi vil som følge heraf normalt forhindre, at kommunalbestyrelsen kan godkende projekter for etablering af naturgasnet i områder med nybebyggelse. Derfor er det fastlagt i udkastets 7, stk. 8, at kommunalbestyrelsen fra 2013 ikke kan godkende et projekt for etablering af naturgasnet i et område, når 75 % eller mere af bygningsmassen i området, dvs. opvarmede kvadratmeter, er omfattet af forbuddet mod installation af naturgasfyr i bygningsreglementet. Naturgasforsyningen vil således fremover heller ikke kunne udvides til et område i en i øvrigt naturgasforsynet by, når sådan en stor del af områdets bygningsmasse er omfattet af naturgasfyr-forbuddet. Bestemmelsens formål er at undgå, at kommuner skal behandle projekter som typisk ikke vil være samfundsøkonomisk fornuftige og at forebygge, at alle grundejere i området via byggemodningsbidraget betaler for enkelte ejendommes forsyning med naturgas. Side 3

4 Bygninger, der har dispensation fra forbuddet, vil stadig kunne få naturgasforsyning, hvis der i øvrigt er nok bygningsmasse i området, der kan danne varmegrundlaget for naturgasforsyningen. Der vil desuden stadig kunne godkendes projekter for distributionsnet, når nettet transporterer VE-gas til rumopvarmning og varmt brugsvand. Etablering af gasdistributionsnet til andre formål end rumopvarmning og forsyning med varmt brugsvand er ikke omfattet af varmeforsyningsloven og skal derfor heller ikke projektgodkendes efter projektbekendtgørelsen. Det vil sige, at der vil kunne etableres naturgasrør til virksomheder, der anvender naturgas til procesformål, også når de ligger i et område omfattet af 7, stk. 8. Dette selvfølgelig under forudsætning af, at eventuelle andre krav i anden lovgivning herfor er opfyldt. 4. Samfundsøkonomiske beregninger og vurdering (udkastets 2, nr. 7) Efter forvaltningsretligt princip (officialprincippet) skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af et projekt tage udgangspunkt i projektforslagets samfundsøkonomiske vurdering og analyse baseret på Energistyrelsens seneste samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger på godkendelsestidspunktet. Det betyder, at der skal udarbejdes en ny samfundsøkonomisk vurdering og analyse, hvis beregningsforudsætningerne efter forelæggelse af projektforslaget for kommunalbestyrelsen bliver opdateret inden projektgodkendelse, Et projekts samfundsøkonomiske vurdering og analyse er afgørende for, om kommunalbestyrelsen kan godkende projektet. Projektudarbejdelse, herunder udarbejdelse af de samfundsøkonomiske beregninger, kan være bekostelig. Udgifterne hertil påføres varmeforbrugerne via varmepriserne. Hvis behandling af projektforslaget i kommunen trækker ud, risikerer varmeforbrugerne således, at de skal betale ekstra udgifter for opdatering af den samfundsøkonomiske vurdering og analyse af projektet. Hvis projektet efter de nye beregninger ikke længere udviser god samfundsøkonomi, vil omkostningerne derudover være foretaget forgæves, idet kommunalbestyrelsen i så fald ikke vil kunne godkende projektet. Energistyrelsens opdatering af beregningsforudsætningerne sker jævnligt, men uregelmæssigt. Projektansøger har således ikke mulighed for at kunne forudse, hvornår der kommer en opdatering. Energistyrelsen mener, at det af hensyn til retssikkerheden og brugerøkonomien vil være mest hensigtsmæssigt, hvis kommunalbestyrelsen skal tage udgangspunkt i projektets samfundsøkonomiske vurdering og analyse, som er baseret på de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, der var gældende på ansøgningstidspunktet, hvor kommunalbestyrelsen modtog projektforslaget til godkendelse. Dette er reguleret i udkastets 2, nr. 7. Den umiddelbare vurdering er, at Energistyrelsen ved projektbekendtgørelse kan fravige de almindelige forvaltningsretlige principper. Der er således umiddelbart ikke noget til hinder for at fastlægge, at det er de gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger på ansøgningstidspunktet, der skal anvendes, i stedet for dem på afgørelsestidspunktet. 5. Forbud mod etablering af biomassebaserede varmeproduktionsanlæg (udkastets 16) Projektbekendtgørelsens 16, stk. 1 og stk. 5, indeholder en præcisering af forbuddet mod anvendelse af visse brændsel på varmeproduktionsanlæg, der skal levere til et fjernvarmenet, der er forsynet af et decentralt naturgasbaseret kraftvarmeanlæg. Side 4

5 For det første er bestemmelses anvendelsesområde præciseret. Bestemmelsen anvendes alene ved etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg eller udvidelse af et eksisterende anlæg. Hvis projektet således udgår på at udnytte kapacitet fra et eksisterende varmeproduktionsanlæg via en transmissionsledning, og dette anlægs kapacitet ikke udvides, skal projektet godkendes efter 9 og ikke efter 16. Præciseringen skal tydeliggøre, at bestemmelsens anvendelsesområde er begrænset til de tilfælde, hvor der skal anvendes brændsel. Dvs. de tilfælde, hvor der etableres ny kapacitet eller den eksisterende kapacitet øges. I så fald skal der nemlig også ske en forøgelse af brændselsanvendelse, som skal godkendes efter bestemmelserne for brændselsvalg. Når der udnyttes eksisterende kapacitet via en transmissionsledning og denne kapacitet ikke øges, så står 16 som udgangspunkt ikke i vejen for, at projektet godkendes, heller ikke når det eksisterende anlæg, der bliver udnyttet, anvender afgiftsbegunstigende brændsler. Det er fordi projektet ikke indebærer brændselsvalg for ny/udvidet kapacitet. I så fald vil der således godt, jf. 9, kunne trækkes en transmissionsledning fra det fjernvarmenet, der er forsynet med naturgasbaseret kraftvarme, til det pågældende biomasseanlæg. Når projektet derimod også indebærer en udvidelse af kapaciteten på det anlæg, man vil udnytte til forsyning af fjernvarmenettet, skal projektet godkendes efter både 9 og de relevante bestemmelser for brændselsanvendelse. Hvilke bestemmelser for brændselsanvendelse, der er relevante, afhænger af anlæggets produktionsform. Hvis det eksisterende anlæg, der bliver udnyttet via en transmissionsledning, er et decentralt kraftvarmeværk, skal brændselsanvendelse på anlægget godkendes efter 15 i projektbekendtgørelsen. Dvs. at alle brændsler kan godkendes, bortset fra kul og fødevarer. Hvis anlægget er et varmeproducerende anlæg, skal brændselsanvendelsen godkendes efter 16, hvorefter der som udgangspunkt kun kan godkendes naturgas og mineralsk olie. Hvis anlægget er et centralt værk, skal brændselsanvendelse ikke godkendes efter projektbekendtgørelsen, men efter elforsyningsloven. Efter elforsyningsloven kan der også anvendes kul. For det andet er kriterierne for anvendelse af undtagelsesbestemmelsen præciseret. Kommunalbestyrelsen kan efter gældende bestemmelse godkende andre brændsler end naturgas eller mineralsk olie for et varmeproduktionsanlæg omfattet af 16, når udvidelse af produktionskapaciteten er nødvendiggjort af et øget varmebehov. Undtagelsen gælder desuden kun for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov. Energiklagenævnet har i sin praksis udviklet følgende kriterier for anvendelse af bestemmelsen: 1. Der skal være tale om et efterfølgende planlagt behov. 2. Behovet skal ikke kunne dækkes af den eksisterende produktionskapacitet. 3. Anlægget er dimensioneret til alene at dække det øgede varmebehov. Det nye stk. 5 præciserer, at kommunalbestyrelsen kan godkende anvendelse af andre brændsler end naturgas eller minerals olie, hvis anlægget alene er dimensioneret til at dække et øget varmebehov, der ikke kan dækkes af den eksisterende produktionskapacitet. Derudover fremgår det nu af undtagelsesbestemmelsen, at alle brændsler nævnt i 17 kan godkendes. Dette er i overensstemmelse med hensigten bag bestemmelsen og er mere klart og fremtidssikret end den nuværende ordlyd: CO 2 -afgiftsfrit brændsel. Side 5

6 6. Forsyning af barmarksværker via eksisterende biomasseanlæg (udkastets 9, stk. 2) Den gældende 15 i projektbekendtgørelsen, som bliver videreført i 16, indeholder et forbud mod etablering af biomassebaserede varmeproduktionsanlæg, der skal levere varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt kraftvarmeanlæg. Ved lov nr. 577 af 18. juni 2012 er det besluttet, at 35 barmarksværker vil kunne omstille til biomasse af hensyn til forbrugerpriserne. Ved ændring og nyaffattelse af projektbekendtgørelsen den 12. juli 2012 er det reguleret, at der kunne etableres biomassekedler med en kapacitet på maksimalt 1 MW (som svarer til 8000 MWh årligt) til forsyning af disse barmarksværker uanset kravet om god samfundsøkonomi. Efter gældende regler gælder der således en undtagelse fra forbuddet og kravet om god samfundsøkonomi med hensyn til etablering af et nyt biomassebaserede varmeproduktionsanlæg til at forsyne et barmarksværk. Efter undtagelsesbestemmelsen (fastsat i den gældende 15, stk. 5 og 6, som i udkastet er blevet til 16, stk. 6 og 7) forpligter kommunalbestyrelsen til at godkende etablering af biomassebaseret varmeproduktion, hvis: 1. fjernvarmenettet drives af én af de 35 virksomheder nævnt i det foreslåede bilag 2, og 2. de produktionsanlæg, der leverer biomassebaseret opvarmet vand til det pågældende fjernvarmenet, sammenlagt ikke leverer mere, end et anlæg, der har en kapacitet på maksimalt 1 MW, kan levere. Af lovbemærkninger fremgår det desuden, at biomasseforsyning af barmarksværkerne ikke alene skal kunne ske via nyetablerede anlæg, men at de også kan gøre brug af eksisterende biomassebaserede anlæg. Udnyttelse af eksisterende anlæg sker via en transmissionsledning. Derfor er det i 9, stk. 2, fastlagt, at kommunalbestyrelsen kan godkende en transmissionsledning fra et biomasseforsynet net til forsyning af barmarksværket uanset kravet om god samfundsøkonomi. Der må dog ikke leveres mere end MWh biomassevarme årligt til barmarksværket. De i alt 35 virksomheder kan således efter høringsudkastet vælge selv at etablere en biomassekedel på maksimalt 1 MW eller at udnytte af et eksisterende biomassebaseret varmeproduktionsanlæg. Begge løsninger skal godkendes uanset kravet om god samfundsøkonomi. Det kan desuden godt tillades, at der er flere anlæg, der leverer biomassebaseret varme til nettet. Der er ikke noget til hinder for, at de anlæg, der leverer biomassebaseret varme til nettet, sammenlagt har en kapacitet på mere end 1 MW. Hvis et net vil aftage biomassebaseret varme fra flere eksterne produktionsanlæg eller planlægger såvel at aftage varme fra andre som at producere selv, kan den samlede mængde biomassebaseret opvarmet vand, som nettet bliver forsynet med, dog ikke overstige 8000 MWh årligt. Hvis der er tale om egenproduktion, vil kommunalbestyrelsen desuden ikke kunne godkende, at der etableres et anlæg med en kapacitet, der overstiger 1 MW, heller ikke, når anlægget ikke skal levere mere til nettet end et anlæg på 1 MW vil kunne. 7. Ligestilling af kraftvarmebaserede blokvarmecentraler med andre kraftvarmeværker (udkastets 20) En blokvarmecentral beliggende i eller i nærheden af et område forsynet med individuel naturgasforsyning skal som udgangspunkt tilsluttes naturgasforsyningen. Der er dog lavet en Side 6

7 undtagelse for blokvarmecentraler, der er indrettet som kraftvarmeanlæg. Disse kraftvarmeanlæg vil fremover, ligesom andre kraftvarmeanlæg, kunne anvende brændslerne efter udkastets 15 i projektbekendtgørelsen. Brændselsvalg er i øvrigt ikke relevant i forhold til blokvarmecentraler beliggende i eller i nærheden af et fjernvarmeforsynet område. I så fald er der tale om levering af varmt vand, dvs. at der ikke skal ske et brændselsvalg på selve blokvarmecentralen. 8. Klage indgives direkte til Energiklagenævnet (udkastets 30, stk. 2) Tilslutningsbekendtgørelsens klagebestemmelse er i 2011 ændret således, at en klage skal indgives direkte til Energiklagenævnet i stedet for via kommunalbestyrelsen. Energistyrelsen har ændret projektbekendtgørelsens klagebestemmelse tilsvarende. Formålet med det gældende krav om, at klagen skal indgives til kommunalbestyrelsen, er at give kommunerne mulighed for at revurdere deres afgørelse og evt. genoptage den afgjorte sag på baggrund af klagen som alternativ til at videresende klagen til Energiklagenævnet som rekursinstans. På den ene side er det at foretrække, at en sag løses mellem kommunen og klageren, hvis dette er muligt. På den anden side, er det vigtigt at sikre, at en klage bliver indgivet hurtigst muligt til Energiklagenævnet, når en mindelig løsning ikke er mulig. Energistyrelsen har på den baggrund ændret klagebestemmelsen således, at det både sikres, at klager bliver indgivet til Energiklagenævnet, og at kommunen har mulighed for at løse sagen direkte med klageren. Af den nye klagebestemmelse fremgår det, at en klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energiklagenævnet skal herefter orientere den pågældende kommune om klagen inden for 7 dage efter klagen er modtaget og fremsende en kopi. Dermed får kommunen mulighed for at revurdere sin afgørelse. Hvis kommunen er enig i klagen og godt vil genoptage sagen, kan kommunen meddele dette i sin udtalelse til Klagenævnet. Klagenævnet vil i dette tilfælde som regel hjemvise sagen til fornyet behandling. At kommunen bliver orienteret om klagen er desuden vigtigt af hensyn til kommunernes beføjelser til at håndhæve bekendtgørelsen. I tilfældet af, at en mindelig løsning er mulig, kan klageren også trække klagen, hvorefter kommunen kan genoptage sagen. Når sagen skal behandles af Energiklagenævnet alligevel, bliver kommunalbestyrelsen som regel bedt om at fremkomme med en udtalelse. I øvrigt er klagebestemmelsen desuden ændret således, at denne også omfatter afgørelser efter projektbekendtgørelsen fra andre myndigheder end kommunen, f.eks. Energistyrelsens afgørelser, jf. udkastets 28 og Tekniske ændringer Der er gennemført flere tekniske ændringer. F.eks. er det præciseret i 16, stk. 4, at forbuddet mod etablering af biomassebaserede varmeproduktionsanlæg efter energiaftalen af marts 2004 alene gælder områder forsynet med naturgasbaseret kraftvarme og således ikke områder forsynet med naturgasbaseret varme. For at undgå omgåelse af forbuddet, er det dog fastsat, at forbuddet tilsvarende gælder for områder, der forsynes af et naturgasbaseret varmeanlæg, der Side 7

8 har nedlagt kraftvarmeanlægget. Præciseringen vil ikke have stor praktisk betydning, idet de fleste naturgasbaserede varmeanlæg er tidligere kraftvarmeanlæg. 10. Overgangsbestemmelser (udkastets 33) Den nye projektbekendtgørelse vil ophæve bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli Ansøgninger om projektgodkendelse, dispensation m.v., som er modtaget før den nye bekendtgørelses ikrafttræden skal dog blive færdigbehandlet efter de regler, der var gældende før den nye bekendtgørelses ikrafttræden. Der gælder desuden en særlig overgangsregel for projekter vedrørende de 35 barmarksværker, der delvis må omstille til biomasse (op til 1 MW/8.000 MWh). Dvs. projekter efter 16, stk. 6 og 7. For disse projekter er høringsfrist og klagefrist efter gældende regler forkortet fra 4 til 2 uger. Denne overgangsregel er videreført i den nye bekendtgørelse. Forkortelsen af fristerne skal kun gælde for projektforslag, der er sendt eller afleveret til kommunalbestyrelsen før 1. januar Formålet hermed er at muliggøre, at barmarksværkerne kan blive forsynet med 1 MW-biomassevarme i den kommende fyringssæson (2012/13). Projekter, der alligevel først får betydning for den næste fyringssæson (2013/14) eller senere skal behandles efter de almindelige regler med en hørings- og klagefrist på 4 uger. Udkastets 9, stk. 2, vil først træde i kraft den 1. februar Derfor har det ikke været nødvendigt at fastsætte en tilsvarende særlig overgangsregel for barmarksprojekter efter 9. De eksisterende overgangsregler for biomassebaserede blokvarmecentraler fra før 14. juni 1990 er flyttet fra den gældende 18, stk. 2, og 19, stk. 2, til udkastets 33. Side 8

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Vejledning til projektbekendtgørelsen 2013

Vejledning til projektbekendtgørelsen 2013 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 197 Offentligt N O T AT 15. april 2013 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/8 Vejledning til projektbekendtgørelsen 2013 Energistyrelsen har

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Høringsnotat vedr. ny projektbekendtgørelse

Høringsnotat vedr. ny projektbekendtgørelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 197 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 11. marts 2013 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/14 Høringsnotat vedr. ny projektbekendtgørelse Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1 I medfør af 2 a, 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 2. pkt., 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Projektgodkendelse kollektive varmeforsyningsanlæg, industrianlæg og fjernkølingsanlæg. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse kollektive varmeforsyningsanlæg, industrianlæg og fjernkølingsanlæg. Renée van Naerssen Projektgodkendelse kollektive varmeforsyningsanlæg, industrianlæg og fjernkølingsanlæg Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål og anvendelsesområde 2. Lov om kommunal fjernkøling 3.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bemærkninger vedr. tilslutningspligt nybyggeri/fritagelse for lavenergibygninger

Bemærkninger vedr. tilslutningspligt nybyggeri/fritagelse for lavenergibygninger HØRINGSNOTAT 31. maj 2011 J.nr. Ref. rvn Energiforsyning Side 1/6 Høringsnotat vedr. udkast til ny tilslutningsbekendtgørelse Indledning Energistyrelsen har den 9. marts 2011 sendt et udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 3 Offentligt Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1 I medfør af 2 a, 3,

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 904 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6909

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 25. september 2015. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 25. september 2015. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 25. september 2015 23. september 2015. Nr. 1124. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energitilsynets rolle

Energitilsynets rolle Energitilsynet Energicenter Varme Energitilsynets rolle v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Disposition Rollefordeling mellem Energistyrelsen og Energitilsynet Tilkendegivelse eller afgørelse Prisdifferentiering

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby

Vedr. J.nr. 1021-264 Klage over Assens Kommunes afgørelse af 19. februar 2010 om fjernvarmeforsyningsprojekt i Ebberup og Sønderby Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Att.: Rasmus Aggersbjerg Kristensen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Notat vurdering af kapacitet og reference

Notat vurdering af kapacitet og reference Aarhus 10. marts 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0039 phe/ano/jhp Notat vurdering af kapacitet og reference Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Vedrørende Fjernvarme i Syddjurs Kommune. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymisret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. maj 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse til Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A Projektgodkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde i Ringe by og udvidelse med en biomassekedel Godkendelsen er meddelt efter

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere