Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr."

Transkript

1

2 Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: Dokumentnr.: Titel: Status for ressource- og energispareindsats 2014 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 Historik... 5 Bæredygtig Forsyning...6 Aftalemæssig baggrund...6 Lovgivningsmæssig baggrund... 7 Ressource- og energispareindsats i Status for ressource- og energispareindsats i Aalborg Forsyning, Gas Aalborg Forsyning, Varme Aalborg Forsyning, Renovation Resumé 12 Aalborg Forsyning, Gas 12 Aalborg Forsyning Varme 12 Aalborg Forsyning, Renovation 13 Miljøforbedringer 13 3

4 4

5 1. Indledning Miljø- og Energiforvaltningen har som målsætning, at de ydelser, der leveres til kunderne, skal have det mindst mulige energi- og ressourceforbrug inden for de mulige økonomiske rammer. Derfor gennemfører Miljø- og Energiforvaltningen systematisk en række energi- og ressourcebesparende aktiviteter, såvel på egne produktions- og distributionsanlæg som hos kunderne. Denne rapport indeholder en samlet status for ressource- og energispareindsats i 2014 for Aalborg Forsyning, Gas, Varme og Renovation. Som følge af, at energidistributionsvirksomhedernes energispareindsats sker i konkurrence med andre aktører på markedet, er denne status en intern rapport, der skal behandles fortroligt. Ressource- og energispareindsatsen er opgjort for Aalborg Forsyning, Gas, Varme og Renovation i forhold til de aktiviteter, Aalborg Byråd godkendte i plan for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats i perioden Historik Aalborg Byråd godkendte i 1992 Brundtland-planen for Aalborg Kommune. Planen skitserede en række muligheder for at nedbringe kommunens energi- og ressourceforbrug. Et af planens resultater var, at der blev etableret et Energicenter i Aalborg. Energicenter Aalborg udgør i dag et fast tilbud til Aalborg Forsynings kunder om helhedsrådgivning inden for gas, el, fjernvarme og renovation, hvilket er enestående både i Danmark og i international sammenhæng. I 1994 blev der indført nye bestemmelser i elforsyningsloven med krav om, at eldistributionsselskaberne skulle lave IRP og DSM. Med baggrund heri udarbejdede daværende Forsyningsvirksomhederne den første DSM-plan i marts Denne plan omhandlede alene energispareaktiviteter rettet mod den daværende elforsynings kunder. IRP, der er en forkortelse af Integrated Ressource Planning, er en planlægningsmetode, der kom til Danmark i begyndelsen af 1990 erne. IRP omhandler energi- og ressourcebesparelser såvel internt i energiforsyningsselskaberne som hos selskabernes kunder. Metoden var et brud med tidligere planlægning og udbygning på energiområdet, der næsten udelukkende havde fokus på produktionsapparatet. DSM, der indgår som en del af IRP, er en forkortelse af Demand Side Management, hvilket frit oversat betyder styring af efterspørgselssiden. Hensigten med DSM var og er kort sagt at påvirke forbrugerne til at gennemføre energibesparelser. Med ovennævnte planlægningsmetode blev der således sat fokus på, om det bedre kunne betale sig at investere i energibesparelser hos kunderne frem for at investere i ny produktionskapacitet på kraftværkerne. I december 1997 godkendte Aalborg Byråd den første DSM-plan, der ud over besparelsesmål og DSM-aktiviteter for Elforsyningen AKE Net, indeholdt en række planlagte DSMaktiviteter hos de øvrige forsyningsvirksomheder. Aalborg Kommune blev, med udarbej- 5

6 delsen af DSM-planer for alle forsyningsvirksomhederne, dermed en foregangskommune på området. Som følge af energireformen i 2001 blev de lovmæssige krav om elselskabernes energispareaktiviteter udvidet til også at omfatte fjernvarme- og naturgasselskaberne. I 2002 blev Kloakforsyningen en del af Forsyningsvirksomhederne og blev som følge heraf også omfattet af ressource- og energispareaktiviteterne. I 2010 blev Aalborg Forsyning, Vand A/S og Aalborg Forsyning, Kloak A/S udskilt i særlige selskaber i henhold til vandsektorloven, og i 2011 blev AKE El-Net solgt til HEF A.m.b.a. og var dermed ikke længere en del af Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats. I forbindelse med ændringer af Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur blev Forsyningsvirksomhederne i 2014 en del af Miljø- og Energiforvaltningen. Bæredygtig Forsyning Aalborg Kommunes vision for Bæredygtig Forsyning er, at al forsyning med gas, el, varme, vand og bortskaffelse af spildevand og affald skal ske med det mindst mulig energi- og ressourceforbrug og den mest bæredygtige teknologi for at reducere det økologiske fodaftryk på det globale klima og miljø. Miljø- og Energiforvaltningen og tidligere Forsyningsvirksomhederne har i de seneste 20 år arbejdet med ressource- og energispareindsats og på at gøre forsyning med vand og energi og håndtering af spildevand og affald mere bæredygtig. Principperne for bæredygtighed er således i de seneste år løbende indarbejdet i relevante fag- og myndighedsplaner for Aalborg Kommune og i Miljø- og Energiforvaltningens strategiplaner. Endvidere har Aalborg Forsyning siden 1995 via Energicenter Aalborg ydet et unikt tilbud, nemlig helhedsrådgivning til alle kunder såvel private husholdninger som erhvervskunder. Et af de centrale mål på klima- og energiområdet både nationalt og lokalt er målet om at være fossilfri senest i En grundlæggende forudsætning herfor er, at energiforbruget skal reduceres med % i perioden frem mod 2050 som følge af omfattende energibesparelser og energieffektiviseringer, kombineret med en omlægning til vedvarende energi. Miljø- og Energiforvaltningen og tidligere Forsyningsvirksomhederne har i de sidste 20 år arbejdet målrettet for at reducere udledningen af CO 2 fra energiforsyningen, blandt andet ved: øget udbygning og tilslutning til fjernvarme, øget udnyttelse af overskudsvarme, øget anvendelse af vedvarende energi, effektivisering af energianlæg og øget energispareindsats, som følge af helhedsrådgivning af kunderne. Aftalemæssig baggrund Energibesparelser er som nævnt en fundamental forudsætning for, at Danmark kan indfri sine internationale forpligtigelser på klimaområdet og opnå forsyningssikkerhed og nå målet om en fossilfri energiforsyning i 2035 og et fossilfrit Danmark i

7 I forlængelse af de energipolitiske aftaler af henholdsvis 10. juni 2005 og 21. februar 2008 blev der den 22. marts 2012 indgået en politisk aftale om den danske energipolitik Den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 forudsætter en øget energieffektivisering, der minimerer energispildet og energiforbruget i alle sektorer. I forhold til energiselskabernes energispareindsats fastsætter den energipolitiske aftale af 22. marts 2012: at energiselskabernes besparelsesforpligtelser i forhold til indsatsen i øges med 75 % svarende til i alt 10,7 PJ per år i perioden og med 100 % svarende til i alt 12,2 PJ årligt i perioden , at selskabernes indsats i forbindelse med de øgede forpligtelser målrettes eksisterende bygninger og erhverv, og at der stiles mod indgåelse af en omkostningseffektiv aftale med energiselskaberne, som styrker konkurrenceudsættelsen af indsatsen Herudover omhandler den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 bl.a. følgende forhold, som har betydning for rammerne for energiselskabernes energispareindsats: at der afsættes en pulje, som skal fremme effektiv anvendelse af vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser, på 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt fra 2014 til at der skal udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Strategien skal præsenteres for forligskredsen inden udgangen af at kampagneaktiviteterne i Go Energi afvikles, og at de resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen. På denne baggrund blev Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum indgået for perioden Den seneste energipolitiske aftale medfører, som tidligere nævnt, at net- og distributionsselskabernes energisparemål set under et øges med 75 % i og med 100 % i For naturgasselskaberne øges energisparemålet med 82 % i og med 109 % i 2015, og for fjernvarmeselskaber øges energisparemålet med 95 % i og med 126 % i Lovgivningsmæssig baggrund De lovgivningsmæssige rammer for den fremtidige energispareindsats er fastlagt i lov nr af 12. november 2012 om fremme af besparelser i energiforbruget, samt i lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning samt i bekendtgørelse nr om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 16. december Ressource- og energispareindsats i 2014 Det overordnede mål med Aalborg Forsynings ressource- og energispareindsats er at reducere energi- og ressourceforbruget til gavn for miljøet og energiforsyningssikkerheden både lokalt og globalt. Hovedvægten i Aalborg Forsynings ressource- og energispareindsats har i alle årene været lagt på rådgivning til erhverv, handel og service, boligselskaber og den offentlige sektor. Resultaterne af denne rådgivning er registreret og dokumenteret, idet Energicenter Aalborg løbende følger op på den helhedsrådgivning, der er givet til kunderne. I mange tilfælde er 7

8 der anvendt specifik opgørelse af energibesparelserne og i andre tilfælde er opgørelserne baseret på standardværdier udmeldt af Energistyrelsen. I status for Aalborg Forsynings ressource- og energispareindsats i 2014 sammenlignes de gennemførte aktiviteter for Gas, Varme og Renovation med de målsætninger for aktiviteter, der er opstillet i plan for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats for perioden Miljø- og Energiforvaltningen prioriterer som udgangspunkt energispareindsatsen, så der opnås flest mulige besparelser for færrest mulige omkostninger. En stor del af ressourceog energispareindsatsen omfatter regulære effektiviseringer og besparelser i forbruget af gas, el, fjernvarme m.v. De dokumenterbare realiserede besparelser tilfalder som udgangspunkt den aktør, der gennem aftaler har sikret sig disse. Det er kun første års realiserede energibesparelser, der kan medregnes til dækning af de årlige energisparemål. Ressource- og energispareindsatsen medfører imidlertid også besparelser i de efterfølgende år. Besparelseseffekten af en del af de gennemførte aktiviteter vil erfaringsmæssigt aftage i løbet af 5 15 år. For nogle aktiviteter er det derfor nødvendigt med regelmæssig opfølgning. For energiselskaberne gælder, at dokumentation for de realiserede energibesparelser hvert år skal indrapporteres til Energistyrelsen via de respektive samarbejdsorganer. I forbindelse med ressource- og energispareindsatsen har Miljø- og Energiforvaltningen desuden valgt at opgøre miljøeffekten af de forskellige aktiviteter i form af kuldioxid (CO 2 ), kvælstofilter (NO X ) og svovldioxid (SO 2 ). Beregningerne heraf er baseret på miljødeklarationerne for de enkelte år. 8

9 2 Status for ressource- og energispareindsats i 2014 I det følgende er der gjort status for den ressource- og energispareindsats, der i 2014 er gennemført for Aalborg Forsyning, Gas, Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Renovation. I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats skal der foreligge dokumentation for de realiserede besparelser, enten som specifikke opgørelser eller opgjort efter standardværdier. Fælles for Aalborg Forsynings energispareindsats er, at indsatsen som udgangspunkt er udført som helhedsrådgivning af Energicenter Aalborg i samarbejde med de respektive forsyningsvirksomheder, og at indsatsen primært har været rettet mod erhverv, boligselskaber og offentlige kunder og mod aktiviteter, der enten kan opgøres specifikt eller som standardværdier. Ud over de realiserede energibesparelser, der kan dokumenteres på den ene eller anden måde, er der også gennemført relaterede aktiviteter i form af information, kundeservice mv., hvor der ikke kan dokumenteres realiserede besparelser, men hvor der på længere sigt forventes en effekt på energi- og ressourceforbruget. 2.1 Aalborg Forsyning, Gas Hovedparten af den gas, Aalborg Forsyning, Gas leverer til kunderne, leveres til erhvervsvirksomheder, og det er derfor inden for erhverv det største energisparepotentiale findes. Ifølge plan for ressource- og energispareindsats for omfatter Aalborg Forsyning, Gas energispareindsats udelukkende naturgas leveret til erhvervsformål. Aalborg Forsyning, Gas har herudover haft forskellige informations-, udstillings- og rådgivningsaktiviteter rettet mod bygaskunder. Energispareindsats Aalborg Forsyning, Gas ressource- og energispareindsats omfattede i 2014 primært individuel rådgivning til virksomheder, der aftager naturgas. Gas B 2014 R 2014 MWh kr. MWh kr. Planlagte og realiserede energibesparelser Energisparemål Akkumuleret overskud ultimo Tabel 1: Budget og regnskab for realiserede besparelser og omkostninger som følge af ressource- og energispareindsatsen i Det planlagte mål for Aalborg Forsyning, Gas ressource- og energispareindsats i 2014 var på 222 MWh, svarende til 799 GJ. I 2014 blev der ikke dokumenteret realiserede besparelser i forbindelse med Aalborg Forsyning, Gas energispareindsats. 9

10 Aalborg Forsyning, Gas havde ved udgangen af 2014 et akkumuleret overskud af dokumenterede realiserede energibesparelser på 758 MWh, svarende til GJ. Aalborg Forsyning, Gas omkostninger til ressource- og energispareindsats hos erhvervsvirksomheder var i 2014 på kr. Herudover havde Aalborg Forsyning, Gas i 2014 desuden omkostninger til informations-, udstillings- og rådgivningsaktiviteter mv. på kr. Miljøforbedringer Aalborg Forsyning, Gas ressource- og energispareindsats medførte ikke besparelser i gasforbruget i 2014 og som følge heraf heller ingen reduktion af CO 2 -, SO 2 - og NO x -emission. 2.2 Aalborg Forsyning, Varme Ifølge plan for ressource- og energispareindsats for omfatter Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats både kunder inden for erhverv, offentlig og bolig. Aalborg Forsyning, Varme har herudover også haft tilbud om forskellige informations-, udstillings- og rådgivningsaktiviteter til kunderne. Energispareindsats Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats har i 2014 omfattet individuel rådgivning til kunder inden for erhverv, offentlige og bolig, herunder besparelser blandt andet fra konverteringer fra el og olie til fjernvarme. Varme B 2014 R 2014 MWh kr. MWh kr. Planlagte og realiserede energibesparelser Pålagt energisparemål Akkumuleret overskud ultimo Tabel 5: Budget og regnskab for realiserede besparelser og omkostninger som følge af Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats i 2014 Det planlagte mål for Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats i 2014 var på MWh, svarende til GJ. I 2014 blev der i forbindelse med Aalborg Forsyning, Varmes og Energicenter Aalborgs energispareindsats dokumenteret realiserede besparelser på i alt MWh, svarende til GJ, hvilket er 62 % mindre end planlagt. Aalborg Forsyning, Varme havde ved udgangen af 2014 et akkumuleret underskud af dokumenterede realiserede energibesparelser på MWh, svarende til GJ. Aalborg Forsyning, Varmes omkostninger til ressource- og energispareindsats hos kunderne var i 2014 på kr., hvilket er 71 % mindre end planlagt. Aalborg Forsyning, Varme havde i 2014 herudover omkostninger til informations-, udstillings- og rådgivningsaktiviteter m.v. på kr. 10

11 Miljøforbedringer Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats medførte i 2014 besparelser i kundernes fjernvarmeforbrug på i alt MWh, svarende til m 3, hvilket medførte følgende reduktion af CO 2 -, SO 2 - og NO x -emission. R2011 R2012 R2013 R2014 Varmebesparelse i m CO 2 i kg SO 2 i kg NO x i kg CH 4 i kg Tabel 6: Reduktion af CO 2 -, SO 2 - NO x og CH 4 -emission som følge af Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats. Beregning af Aalborg Forsyning, Varmes miljøforbedringer er baseret på miljødeklaration for det centrale kraftvarmeområde de respektive år. 2.3 Aalborg Forsyning, Renovation Ifølge plan for ressource- og energispareindsats omfatter Aalborg Forsyning, Renovations ressource- og energispareindsats både kunder inden for erhverv, offentlig og bolig. Aalborg Forsyning, Renovation har herudover haft tilbud om forskellige informations-, udstillings- og rådgivningsaktiviteter til kunder inden for erhverv, offentlig, og bolig. Ressourcespareindsats Aalborg Forsyning, Renovations ressource- og energispareindsats har i 2014 omfattet individuel rådgivning til kunder inden for erhverv, offentlige og bolig. Renovation B 2014 R 2014 ton kr. ton kr. Planlagt og realiseret rådgivning Tabel 11: Budget og regnskab for rådgivning om affaldshåndtering og omkostninger som følge heraf i Aalborg Forsyning, Renovations omkostninger til rådgivning om ressource- og energispareindsats var i 2014 på kr. Herudover havde Aalborg Forsyning, Renovation i 2014 omkostninger til informations-, undervisnings- og markedsføringsaktiviteter på kr. 11

12 3. Resumé Ressource- og energispareindsats i 2014 for Aalborg Forsyning, Gas, Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Renovation er sammenfattet i det følgende. Aalborg Forsyning, Varme har i 2013 i samarbejde med Energicenter Aalborg opnået dokumentation for realiserede energibesparelser på i alt MWh. Aalborg Forsyning, Gas og Aalborg Forsyning, Varme havde ved udgangen af 2014 et akkumuleret underskud af dokumentation for realiserede energibesparelser på i alt MWh. Aalborg Forsyning, Gas Aalborg Forsyning, Gas ressource- og energispareindsats omfattede i 2014 primært individuel rådgivning til virksomheder, der aftager naturgas. Gas B 2014 R 2014 MWh kr. MWh kr. Planlagte og realiserede energibesparelser Energisparemål Akkumuleret overskud ultimo Tabel 12: Budget og regnskab for realiserede besparelser og omkostninger som følge af Aalborg Forsyning, ressource- og energispareindsatsen i I 2014 blev der ikke dokumenteret realiserede energibesparelser i forbindelse med Aalborg Forsyning, Gas energispareindsats. Aalborg Forsyning, Gas havde ved udgangen af 2014 et akkumuleret overskud af dokumenterede realiserede energibesparelser på 758 MWh, svarende til GJ. Aalborg Forsyning, Gas omkostninger til ressource- og energispareindsats hos erhvervsvirksomheder var i 2014 på kr. Aalborg Forsyning, Varme I forbindelse med Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats blev der i 2014 opnået besparelser på i alt MWh, svarende til GJ, hvilket er 62 % mindre end planlagt. Aalborg Forsyning, Varme havde ved udgangen af 2014 et akkumuleret underskud af dokumenterede realiserede energibesparelser på MWh, svarende til GJ. Varme B 2014 R 2014 MWh kr. MWh kr. Planlagte og realiserede energibesparelser Pålagt energisparemål Akkumuleret overskud ultimo Tabel 13: Budget og regnskab for realiserede besparelser og omkostninger som følge af Aalborg Forsyning, Varmes ressource- og energispareindsats i

13 Aalborg Forsyning, Varmes omkostninger til ressource- og energispareindsats hos kunderne var i 2014 på kr., hvilket er 71 % mindre end planlagt. Aalborg Forsyning, Renovation Aalborg Forsyning, Renovations omkostninger til rådgivning om ressource- og energispareindsats var i 2014 på kr. Renovation B 2014 R 2014 Ton kr. ton kr. Planlagt og realiseret rådgivning Tabel 14: Budget og regnskab for rådgivning om affaldshåndtering og omkostninger som følge heraf i Miljøforbedringer Miljø- og Energiforvaltningens ressource- og energispareindsats medførte i 2014 besparelser på såvel el-, olie-, kul-, biomasse-, naturgas- og fjernvarmeforbruget. Det sparede energiforbrug i forbindelse hermed medførte en reduktion af CO 2 -, SO 2 - og NO x -emission, som angivet nedenfor. CO 2 i ton SO 2 i kg NO x i kg CH 4 i kg Aalborg Forsyning, Gas Aalborg Forsyning, Varme I alt Tabel 15: Reduktion af CO 2 -, SO 2 - NO x og CH 4 -emission, som følge af Miljø- og Energiforvaltningens ressource- og energispareindsats i

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Status på øget energispareindsats

Status på øget energispareindsats Status på øget energispareindsats Per Jensen Funktionschef HMN Naturgas I/S 19-05-2010 1 Disposition Tilbageblik Den nye indsats i perioden 2010 2020 Hvad er der sket? Hvem har hvilke udfordringer? Spørgsmål

Læs mere

BILAG 1 - Lovgrundlag

BILAG 1 - Lovgrundlag BILAG 1 - Lovgrundlag 1. I henhold til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder pålægges net- og distributionsvirksomheder at

Læs mere

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo Aktuelt Energiselskabernes Energispareindsats 25. april 2017 Maria Rizzo Det vil jeg fortælle om Kort intro Energispareindsatsen gennem tiden Den nye aftale Ændringer i forhold til aftalen af 2012 Omfattet

Læs mere

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december 2011 19-12-2011 Varme/Detail & Distribution 4/0906-0300-0024 /JMC/MLD/KHA Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen hos

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning v/ Bent Stubkjær, DONG Formand for Gasselskabernes DSM-udvalg Vejen frem mod den nye aftale 29. december 2004 10. juni 2005 22. september 2005???? 2005????

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631 Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Varme 13/03631 /PNV/JBS Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Energisparebenchmark for 2013

Energisparebenchmark for 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 (reviderede tal) 19. november 2014 Varme 14/05337 /PNV Energisparebenchmark for 2013 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse?

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Disposition Hvor bruges energien?

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen.

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Disposition Loven/Bekendtgørelsen. Energiselskabernes krav. Energiselskabernes muligheder. Energiselskabernes tilbud (indsatsen).

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S Opmandsafgørelse Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: HBJ/JGH Sekretær: JLO Sagsnr: 09/161 Doknr: 9 09-07-2009

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K 23. oktober 2015 ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREFORPLIGTELSE

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kontraktbilag A Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af indberetningsberettigede energibesparelser (herefter benævnt

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber NOTAT 23. april 2007 J.nr. Ref. JL Side 1/7 Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber Baggrund Som led i udmøntningen af Energispareaftalen

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 26. marts 2010. Nr. 308. Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 5, og 88 og 92 i lov om elforsyning,

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Notat Dok. ansvarlig: AJE Sekretær: Sagsnr: s2014-348 Doknr: d2015-3245-1.0 09-03-2015 Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Indledning Under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen Præsentation for Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 Præsenteres af Konstitueret administrationschef Jan Brandsen AK Indkøb AK Indkøb Administration Hvordan arbejder vi Vores nuværende mission Vi

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 4 og 8, 70, stk. 2, 88, 90, nr. 1 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012,

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv.

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Fynsvej 5, 54 Bogense, 6481161 22-3-217 1 Periode: 1-1-216-31-12-216 Indberetningsskema 1: 779.97,22 kwh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Biomasse Øvrigt Husholdninger Specifik opgørelse Standardværdier

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 70, stk. 2, 88 og 90,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Energiselskabernes energispareindsats Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Lars Aagaard, administrerende direktør Svar på udsagn fra De Frie Energiselskaber om

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Strategiplan 2016-2019

Strategiplan 2016-2019 UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Energicenter Aalborg Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-006626 Dok.nr.:

Læs mere

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre?

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse Ea Energianalyse a/s 1 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400 Kul Naturgas VE 200 0 Olie 1960 1970

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1394 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-6443

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER Louise Overvad Jensen OVERORDNET VIL VI ARBEJDE FOR Stabile rammer! Den aftale, der forhandles, løber perioden ud, dvs. til og med 2020, så vi sikrer

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1452 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2598/1244-0030

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere