Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010"

Transkript

1 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 4 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Laboratorierekvisition fra lægepraksis til patologi og cervixcytologi... 8 Sundhedsfaglige anbefalinger... 8 Sundhedsfaglige partnere... 8 Generelle rekvisitionsoplysninger... 8 Ønsket undersøgelse Patienten Prøven Afsnit B: Facitliste Facitliste Dataliste Kvalifikatorliste Koder der anvendes i patologirekvisitionerne Eksempler Afsnit C: Stregkoder til klinisk mikrobiologi og patologirekvirering Modulus check Afsnit D: Eksempel på grænseflader til brugere

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser : Testeksempler fjernet fra dette dokument og lagt på Medcoms hjemmeside : I forbindelse med WebReq er der indført et fritekstfelt med ny kvalifikator til angivelse af evt. kopimodtager. Dette fritekstfelt er placeret i SG02 med en ny kvalifikator for kopimodtager (KOP). Eks.: FTX+KOP+P00++Kopimodtager' LABORATORIEREKVISITIONEN (Segmentgruppe 2). Max 1 gang. Anvendes til generelle oplysninger om rekvisitionen FCA BETKOD 4471 an..3. Kode for betaler som flg.: "PPI" sygesikring gr.1 (amtskode i SG01) "PPO" sygesikring gr.2 (amtskode i SG01) "NSP" anden betaler - alle andre (navn i SG01). Anbefales medsendt RFF AproevenrRekvir C DTM RekvTid C FTX RekvKomm C an..15 n..12 an..70 M AproevenrRekvir er det af rekvirenten tildelte rekvisitionsnummer, som for indsendte prøver altid er det nummer som prøverne er mærket med. Indsendes kun rekvisition, indlæses der et stregkodenummer her alligevel. M RekvTid er det tidspunkt, hvor rekvisitionen er udstedt. Altid samme tidspunkt som i SG01 BrevDannetTid. RekvKomm anvendes til at angive årsag til rekvisitionen eller en generel kommentar til den samlede rekvisition med kvalifikatoren "RRO" FTX Kopimodtager C an..70 Kopimodtager er en angivelse af kopimodtageren i en fri tekst PAC Antalglas 7224 n..8. Antallet af glas i denne rekvisition. Altid 1. Men sendes der kun en rekvisition uden prøve, da er der 0 glas. Endvidere en rettelse i SG05, hvor der er tilføjet et COM-segment efter ADR-segmentet. Her kan man skrive det telefonnummer som patienten kan kontaktes på. Eks.: COM+PatKontaktTlf:HTE' PATIENTEN (Segmentgruppe 5 og 6). Max 1 gang hver. SG05 bruges til adresseoplysninger m.m. SG06 til øvrige patientoplysninger ADR PatAdr C an..35 Patientens postadresse, gade, fra lægesystemet ADR PatStedNavn C an..35 PatStedNavner navnet på patientens sogn, flække o.l ADR PatBy 3164 an..35 Patientens postadresse, by, fra lægesystemet ADR PatPost 3251 n4 Patientens postnr. fra lægesystemet COM PatKontaktTlf 3148 an..25 Patientens kontakttelefonnummer. Kan også være et mobilnummer. Der skelnes ikke mellem forskellige typer telefonnumre : I forbindelse med indførelse af MEDBIN indføres en ny kvalifikator. Den hedder BIN. Applikationerne skal kunne vise denne information i en separat linie eller tilsvarende med angivelse af at det er et binært element der henvises til. BIN elementet kan sendes i SG9 umiddelbart efter klinisk information. 3

4 Applikationer skal kunne sende og modtage denne information i separat FTX segment. Desuden kan der til hvert prøvemateriale tilsvarende sendes et binært element der relaterer til det enkelte materiale i SG15. Der må sendes max. 10 binære elementer i alt i en rekvisition. Således: SG9 (efter Kliniske oplysninger) / SG15 efter FTX+MAT FTX+BIN+F00++Objektfilnavn:Objektrefnr:OBJEKTTYPE:OBJEKTEXTENSION: Objektstoerrelse : Side 6 under pkt 1.Årsag til rekvisitionen. Her kan anvendes de koder og tekster der står I PA4 tabellen side 26. Side 7, midtpå. Der anvendes I dag tre muligheder: Histologi, Non vaginal cytologi og Cervixcytologi. Side 26. PA4 anvendes I SG02 ved cervixcytologi. Her er fejlagtig anført SG : Side 13 i Facitlisten. I formateringen af FTX-segmenterne har vi glemt P00. Der står FTX+MAT+++AproeveMat', der skal stå FTX+MAT+P00++AproeveMat'. Dette gælder også de øvrige prøvematerialer B-E. Baggrund Rekvirering af undersøgelser på klinisk kemiske, immunologiske, mikrobiologiske og patologiske laboratorier sker i dag typisk på fortrykte blanketter, som produceres af laboratorierne og distribueres til rekvirenterne. De udfyldte rekvisitioner sendes derefter med prøverne eller patienterne til laboratoriet, hvilket bl.a. indebærer at mangelfulde rekvisitioner først kan behandles, når prøverne hhv. patienterne befinder sig på laboratoriet. Hertil kommer at rekvirenten som oftest ikke opbevarer en kopi af rekvisitionen og derfor ikke har et overblik over, hvad der er rekvireret til de enkelte patienter. Ved at registrere rekvisitionsoplysningerne i rekvirentens journalsystem og lade dette automatisk overføre oplysningerne til laboratoriets edbsystem, så snart de er registreret, undgås de nævnte problemer, forudsat at: Overførslen sker på en standardiseret måde Afsendesystemet sikrer, at rekvisitionen indeholder de nødvendige oplysninger. Til formålet har MedCom udviklet en meddelelsesstandard, MEDREQ, som er blevet testet i flere pilotprojekter, og som i nogen tid har været brugt til rutinemæssig rekvirering af patologi undersøgelser. I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af patologi- og cervixcytologiundersøgelser, for at sikre at meddelelsen anvendes på samme måde uanset hvor i landet den anvendes. Formålet med notatet her er også at vejlede brugere og systemudviklere i implementeringen af meddelelsen, så der sikres en ensartet anvendelse i Danmark. Notatet fokuserer på rekvisitionsprocessen fra den praktiserende læge til en patologiafdeling, men anvendelsen af MEDREQ, som beskrevet i det følgende, vil også kunne finde anvendelse på overførsel af rekvisitioner fra sygehusafdelinger til patologiafdelingerne. Notatet indeholder 4 afsnit: Afsnit A: Afsnit B: Afsnit C: Afsnit D: Sundhedsfaglige anbefalinger, som vedrører funktionelle forhold. Facitliste, som er en teknisk gennemgang af MEDREQ meddelelsen. Stregkoder til laboratorierekvisition og beskrivelse af moduluscheck. Eksempel på grænseflade til brugere. 4

5 I Afsnit A er udarbejdet sundhedsfaglige anbefalinger og kort gennemgået formålet med den pågældende kommunikation. Hensigten med denne beskrivelse er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. Dernæst er der anbefalinger til det informationsindhold, der bør sendes og anbefalinger til lægesystemet om medsendte oplysninger i form af koder, kodebetydning, materialebeskrivelser, og kommentarer. Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs MEDREQ standard, er udarbejdet et forslag til Facitliste for en fremtidig benyttelse af MEDREQ. Facitlisten har til formål at sikre en harmonisering af benyttelsen af MedComs MEDREQ standard således, at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. 5

6 I de tilfælde hvor afsendersystemerne allerede i dag anvender standarden ens, er denne mapning opretholdt uændret. Kun i de tilfælde hvor afsendersystemerne anvender en forskellig mapning, indeholder Facitlisten et forslag til en ny, fælles mapning. I disse tilfælde er forslaget til Facitliste udarbejdet med størst mulig hensyntagen til modtagersystemerne, og det er MedComs opfattelse, at Facitlisten vil kunne modtages med mindre ændringer i de fleste modtagersystemer. Dette vil blive afprøvet inden ibrugtagning af den nye mapning og inden den sættes i daglig drift. Afsnit B Indeholder den tekniske dokumentation af MEDREQ standarden der forklarer hvorledes Facitlisten benyttes, selve Facitlisten for MEDREQ version 3.0 samt den tilhørende Dataliste og Kvalifikatorliste. Afslutningsvis er gengivet EDIFACT-koden for et eksempel. Afsnit C Stregkoder til laboratorierekvisition og beskrivelse af moduluscheck. Indeholder beskrivelse af den til patologi og cervixcytologi anvendte stregkode for mærkning af prøveglas og beholdere med tilhørende beskrivelse af det anvendte moduluscheck. Afsnit D Eksempel på grænseflade til brugere. For at give en ide om hvordan en brugergrænseflade til rekvirering af patologi og cervixcytologi kan være, er der vist et eksempel fra et lægesystem. Det er således formålet, at dette notat skal indeholde alle nødvendige og tilstrækkelige oplysninger for implementering af MEDREQ i patologi og cervixcytologi, for både superbrugere, projektdeltagere, leverandører og programmører. Facitlisten erstatter den tidligere benyttede konsensusdataliste version 2.3 for de nævnte brevtyper og tidligere beskrevne kvalifikatorer m.v. i MedComs MIG. PATSUF Den sundhedsfaglige gruppe, der har været nedsat omkring kvalitetssikringen af svar fra patologiafdelinger til lægepraksis og rekvisitioner den modsatte vej, havde følgende deltagere: Overlæge Mogens Vyberg, Patologisk Institut, Aalborg sygehus. Formand for DSPACs informatikudvalg Overlæge Søren Høyer, Patologisk Institut, Holstebro Sygehus Overlæge Jan Rasmussen, Patologisk Institut, Vejle sygehus Overlæge Martin Bak, Patologisk Institut, Odense Universitetshospital Overlæge Jess Pilgaard, Patologisk Institut, Næstved Sygehus Praktiserende læge Jens Parker, PLO Praktiserende læge Finn Klamer, DSAM Systemudvikler Michael Johansen, B-Data Direktør Erik Jacobsen, Datagruppen MultiMed Programmør Paul Samsig, A-Data Projektmedarbejder Gitte Henriksen, MedCom Souschef Ib Johansen, MedCom 6

7 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for rekvisition til patologi og cervixcytologi MEDREQ03 7

8 1. Laboratorierekvisition fra lægepraksis til patologi og cervixcytologi Sundhedsfaglige anbefalinger Den gamle rekvisitionsprocedure baseret på fortrykte blanketter er igennem årene blevet udviklet til en høj grad af brugervenlighed, men med de nævnte skavanker. Hvis den elektroniske rekvisition skal opnå accept, stiller det nogle krav til lægesystemet med hensyn til brugervenlighed og sikkerhed. Disse krav er beskrevet i det følgende, dels som ufravigelige krav, dels som anbefalinger. Generelt gælder det, at lægesystemet skal sikre at de oplysninger, som iht. MEDREQ standarden er obligatoriske, er indeholdt i meddelelsen, men i øvrigt er kravene, relateret til de objekter som indgår i rekvisitionen, som flg.: Sundhedsfaglige partnere Rekvirenten er principielt svarmodtager, men det skal være muligt på rekvisitionen at angive en modtager af kopisvar. I en lægepraksis med flere læger skal der være mulighed for i rekvisitionen at specificere hvilken læge der er rekvirent, og derfor skal have svaret fra laboratoriet. Generelle rekvisitionsoplysninger Rekvisitionsnummeret er et løbenummer som tildeles af lægesystemet, og som kan returneres med svaret fra laboratoriet. Der medsendes altid det af patologisk institut anvendte interne undersøgelsesnummer som prøvenummer/rekvisitionsnummer i svaret. Patologirekvisitioner bruges til rekvirering af forskellige typer af undersøgelser: histologi/cytologi, cervixcytologi, hæmatologi og sektion. Proceduren er ret forskellig, så lægesystemet bør indeholde separate skærmbilleder for de 4 forskellige typer. For cervixcytologi er der en række oplysninger som bør medsendes, men som ikke er absolut obligatoriske. Det anbefales dog stærkt at der i opbygning af rekvisitionsbilledet tydeligt angives hvilke oplysninger der bør sendes. Kodede oplysninger sendes både som kode og med tilhørende kodetekst. Oplysninger der kan sendes med er: 1. Årsag til rekvisitionen Her kan anvendes de koder og tekster, der står i PA4 tabellen på side 28, sættes i SG02 og er obligatorisk 2. Anamnese (fra PA8 tabellen på side 28 og sættes i SG10) opgives i kodeform som afkrydsningsoplysninger: Kondylomer (ADP101) IUD/spiral (ADP102) Patienten er gravid (ADP103) 3. Andre oplysninger (fra PA8 tabellen på side 28 og sættes i SG10) som Ja/nej oplysninger, afkrydsningsoplysninger eller datoangivelse: 8

9 Menstruation (ADP201), besvares med en dato Hormonbehandling (ADP202), besvares med 1 = ja, 0 =nej, hvis Ja, da angiv dato Kryobehandling (ADP203), besvares med 1 = ja, 0 =nej, hvis Ja, da angiv dato Laser (ADP204), besvares med 1 = ja, 0 =nej, hvis Ja, da angiv dato Konisation (ADP205), besvares med 1 = ja, 0 =nej, hvis Ja, da angiv dato Hysterektomi (ADP206), besvares med 1 = ja, 0 =nej, hvis Ja, da angiv dato Stråleterapi (ADP213), besvares med 1 = ja, 0 =nej, hvis Ja, da angiv dato Kemoterapi (ADP214), besvares med 1 = ja, 0 =nej, hvis Ja, da angiv dato Kun ja-svar sendes. Hvis nej skal/bør der ikke sendes noget. Der anvendes i dag tre muligheder: Histologi, non vaginal cytologi og cervixcytologi. For Histologi og non vaginal cytologi, også benævnt generelt som patologi, udfyldes der ikke: grund til rekvisitionen i SG02 og der udfyldes ikke kodede oplysninger i form af anamnese og andre oplysninger i SG10 som ved cervixcytologi. Der oplyses til gengæld altid kliniske oplysninger i fri tekst i SG09. Disse oplysninger returneres af patologiafdelingen sammen med svaret. Er prøven fikseret før afsendelse angives dette i SG15. Der sendes intet hvis prøven ikke er fikseret. Er prøven et frysesnit angives ligeledes i SG15. Der sendes intet hvis prøven ikke er et frysesnit. For alle typer rekvisitioner til patologiafdelingerne skal der for den enkelte prøve/materiale angives typen af undersøgelse i SG17: Histologi (S100) fra PA1 Non-vaginal cytologi (S300) fra PA1 Autopsi (S200) fra PA1 Hæmatologi (S101) fra PA2 Vaginal (cervix)cytologi (S301) fra PA2 SG17 nævnes kun en gang i rekvisitionen, selv om der er flere prøver/materialer. Der må ikke sendes forskellige typer materialer på samme rekvisition. OBS: Koderne er oplistede efter afsnittet: Kvalifikatorer i afsnit B, men kan også findes på under tabeller. Detaljerne omkring rekvirering af hæmatologiundersøgelser er endnu ikke afklaret, og er derfor ikke indeholdt i dette notat, men vil blive beskrevet i en senere version. Lægesystemet skal sikre, at et rekvisitionsnummer kun kan bruges en gang indenfor en 2-årig periode, og at en rekvisition kun kan sendes en gang. Det anbefales at systemet ved forsøg på genafsendelse af en rekvisition, giver en meddelelse om at rekvisitionen er sendt med dato og klokkeslæt for afsendelsen. Der må ikke kunne afsendes en rekvisition uden at prøvenummeret er indlæst i den elektroniske rekvisition ud for hvert materiale. 9

10 Det anbefales at der er en overskuelig sammenhæng mellem prøvenummeret og den enkelte prøvebeskrivelse. Ønsket undersøgelse Patologiske undersøgelser er identificeret ved koder og fri tekst, som beskriver: Årsag til rekvisitionen (koder PA4 i SG2), (kun i cervixcytologi) Kliniske oplysninger (fri tekst i SG09), (i histologi, cytologi, hæmatologi og sektion) Tillægsoplysninger (koder PA8 i SG10), (kun i cervixcytologi) Undersøgelsestypen (koder PA 1,2,3 i SG 17), (ved alle undersøgelser) Den enkelte prøves oprindelse og prøveid i (fri tekst i SG15), (ved alle undersøgelser) Kodetabellerne distribueres og vedligeholdes af Sundhedsstyrelsen. OBS: Koderne er oplistede efter kvalifikatorerne i afsnit B, men kan også findes på under tabeller. Patienten Lægesystemet skal kunne skelne mellem patienter med CPR-nr. som identifikation, patienter uden CPR-nr., som tildeles et erstatningsnummer som identifikation, og patienter der ønsker at være anonyme, som ligeledes tildeles et erstatningsnummer som identifikation. Patientens telefonnummer skal anføres. Hvis nummeret ikke kendes anføres ikke kendt. Hvis patienten nægter samtykke til videregivelse af oplysninger, skal dette markeres i rekvisitionen. Prøven En rekvisition fra lægepraksis skal kunne rumme op til 5 prøver eller materialer, der hver forsynes med stregkodenummer fra den nummerserie, der bruges til patologi og mikrobiologi (afsnit C). For rekvisitioner fra sygehusafdelinger er maksimum 12 prøver. Alle prøver omnummereres ved modtagelse på patologiafdelingen med et undersøgelsesnummer. Alle prøver på samme rekvisition får samme undersøgelsesnummer men suppleret med sekventielle undernumre. Det tildelte undersøgelsesnummer medsendes i svaret. En elektronisk rekvisition af sektion skal efterfølges af en skriftlig rekvisition, og da prøvenummeret er obligatorisk i MEDREQ anbefales, at der også her bruges et nummer fra nummerserien, og at den skriftlige rekvisition påføres den etiket fra nummerserien, der er brugt som prøvenummer. 10

11 Afsnit B Facitliste Rekvirering til patologi og cervixcytologi REQ03 11

12 Facitliste MEDREQ laboratorierekvisition fra lægepraksis m.v. til patologi og cervixcytologi. 1. marts 2001 I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ikke understreget men anvendelsen er angivet i datalisten. Der er ikke segmenttriggere i meddelelsen for segmentgruppe SG 17. Ikke obligatoriske segmenter er ikke understreget. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser som enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. Facitliste for REQ03 patologi og cervixcytologi rekvirering 12

13 TEKNISKE DATA Afsender Evt. adresse Lægens telefonnr. Modtager Kopisvarmodtager Rekv læge Betalernavn Rekvisitionen Betalertype RekvID RekvTid Svarhastighed Årsag cervcyt. Årsag fritekst Kopimodtager Antal glas PERSON PATADR Patientens kontakttlf. PATIENTEN PATIENTID PATIENTID SAMTYKKE PÅRØRENDE Far/mor KLIN.OPLYSNING Binær reference Cervixcytologi UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUV KVIT' UNH+BrevNr+MEDREQ:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+LRE++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+PO+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' COM+AfsTlf:WTE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+SLA+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' SEQ++2' S01+01' NAD+CCR+KopiModtID:KODE:KODEORG++KopiModtOrg:KopiModtAfdTitel:KopiModt AfsNavn:::US' SEQ++Sekvnr' S01+01' NAD+BV+++LaegeIDModt:::::US' RFF+AHL:1' SEQ++Sekvnr' S01+01' NAD+PAY+BetID:KODE:KODEORG++BetNavn:::::US' SEQ++Sekvnr' S02+02' FCA+BETKOD' GIS+N' RFF+ROI:AproevenrRekvir' DTM+4:RekvTid:203' PTY+REP+RUTINE' CIN+RRO+Grundkode:PA4:SST:Patekst' FTX+RRO+P00++RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm:RekvKomm' FTX+KOP+P00++Kopimodtager' PAC+Antalglas' S05+05' ADR+PO+US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost' COM+PatKontaktTlf:HTE' S06+06' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' HAN+SAMTYKKENAEGT' S06+06' PNA+PER+PerCPR:::CPR:IM+++SU:PerEnavn+FO:PerFnavn' REL+PER+MORFAR' S09+09' FTX+CO+P00++KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform' FTX+CO+P00++KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform' FTX+CO+P00++KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform:KlinInform' Ved CERVIXCYTOLOGI bør disse oplyses. Hvis svaret er nej sendes ikke noget. Hvis svaret er ja, sendes som vist. Ved PATOLOGI sendes ikke noget i SG10. FTX+BIN+F00++Objektfilnavn:Objektrefnr:OBJEKTTYPE:OBJEKTEXTENSION:Objektstoerrelse S10+10' 13

14 Kondylomer = ja Spiral = Ja Gravid = Ja Menstruation Hormonbeh. = Ja Kryobeh. = Ja Laser = Ja Konisation = Ja Hysterektomi = Ja Stråleterapi = Ja Kemoterapi = Ja PRØVE, max. 5 PRØVETAGET Prøven fikseret = Ja Frysesnit = Ja PRØVEID MATERIALE Prøven fikseret = Ja Frysesnit = Ja Prøven fikseret = Ja Frysesnit = Ja Prøven fikseret = Ja Frysesnit = Ja INV+IN+ADP101:PA8:SST:Kondylomer' S10+10' INV+IN+ADP102:PA8:SST:Spiral' S10+10' INV+IN+ADP103:PA8:SST:Patienten er gravid' S10+10' INV+IN+ADP201:PA8:SST:Menstruation' DTM+LMC:SidsteMdato:102' S10+10' INV+IN+ADP202:PA8:SST:Hormonbehandling' RSL+AV+:::::Østrogen' S10+10' INV+IN+ADP203:PA8:SST:Kryobehandling' RSL+CV+::1' DTM+AIC:Behdato:102' S10+10' INV+IN+ADP204:PA8:SST:Laser' RSL+CV+::1' DTM+AIC:Behdato:102' S10+10' INV+IN+ADP205:PA8:SST:Konisation' RSL+CV+::1' DTM+AIC:Behdato:102' S10+10' INV+IN+ADP206:PA8:SST:Hysterektomi' RSL+CV+::1' DTM+AIC:Behdato:102' S10+10' INV+IN+ADP213:PA8:SST:Stråleterapi' RSL+CV+::1' DTM+AIC:Behdato:102' S10+10' INV+IN+ADP214:PA8:SST:Kemoterapi' RSL+CV+::1' DTM+AIC:Behdato:102' S15+15' SPC+SCI+ATT' SPC+PRM+T998:PA3:SST:Fikseret' SPC+PRM+T100:PA3:SST:Frysesnit' RFF+RTI:AproevenrRekvir' FTX+MAT+P00++AproeveMat' S15+15' SPC+SCI+ATT' SPC+PRM+T998:PA3:SST:Fikseret' SPC+PRM+T100:PA3:SST:Frysesnit' RFF+RTI:BproevenrRekvir' FTX+MAT+P00++BproeveMat' S15+15' SPC+SCI+ATT' SPC+PRM+T998:PA3:SST:Fikseret' SPC+PRM+T100:PA3:SST:Frysesnit' RFF+RTI:CproevenrRekvir' FTX+MAT+P00++CproeveMat' S15+15' SPC+SCI+ATT' SPC+PRM+T998:PA3:SST:Fikseret' SPC+PRM+T100:PA3:SST:Frysesnit' RFF+RTI:DproevenrRekvir' FTX+MAT+P00++DproeveMat' 14

15 Prøven fikseret = Ja Frysesnit = Ja UNDERSØGELSE KODE, max 1 AFSLUTNING S15+15' SPC+SCI+ATT' SPC+PRM+T998:PA3:SST:Fikseret' SPC+PRM+T100:PA3:SST:Frysesnit' RFF+RTI:EproevenrRekvir' FTX+MAT+P00++EproeveMat' GIS+N' INV+OP+PA123Kode:PAnummer:SST:Patekst' UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' 15

16 Dataliste MEDREQ laboratorierekvisition fra lægepraksis m.v. til patologi og cervixcytologi. 1. marts 2001 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDREQ MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDREQ. Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender, hvis segmentet medsendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. Dataliste for REQ03 rekvisition af patologi og cervixcytologi undersøgelser PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef TEKNISKE DATA UNB UNOC S UNB AfsLok S UNB ModtLok S UNB KuvSendtDato S UNB KuvSendtKl S DATALISTE a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. CONTRL kvittering sendes tilbage til dette nummer. an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Opmærksomheden henledes på at ikke alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse. n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det tidspunkt, hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset" til VANS. n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. 16

17 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer skal sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange fra samme afsender UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver af om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender. Mere end et 6-cifret tal er svært læsbart UNH MEDREQ 0065 an..6 M MEDREQ angiver at EDI-brevet er et subset af den europæiske prestandard MEDREQ. I Danmark anvendes MIG ver. 2.0 EDIFACT direktoratet D93A fra december 1996 (bortset fra kvalifikatorværdier) UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. I dag anvendes versionsnummeret M95230 for alle EDIbreve, men der skal fremover benyttes "Q0330P" for MEDREQ-breve version 3, release 0 for lægepraksis, der overholder denne Facitliste. Fremtidige releasenumre vil være bagudkompatible og brevene overholder derfor denne Facitliste når versionsnummeret har formen "Q033?P". Det er vigtigt at VERSION udfyldes rigtigt da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre om der benyttes "gammel" eller "ny" standard UNH BrvStat 0068 an..35. BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Der benyttes indtil videre "REQ03" - men feltet må ikke bruges af modtagersystemer DTM BrevDannetTid C n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor rekvisitionen er færdig til afsendelse. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. AFSENDER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator altid PO. Afsender sendes altid i SG01, første repetition NAD AfsID C082+ an..17 M AfsID er 3039 sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehuslaboratorium, lokationsnummer hvis afsender er et privat laboratorium og ydernummer hvis afsender er praktiserende læge.. Hvis afsender ikke har sygehusklassifikationsnummer anvendes lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage begge typer. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis sygehusafdelings- eller lokationsnumre NAD KODE C an..3 ændres. KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, Intet (:) hvis der sendes lokationsnummer, "YNR" for ydernummer. 17

18 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD KODEORG C082+ an..3 M KODEORG er kvalifikator for den 3055 organisation, der opdaterer kodetabellen "SST" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, 9 hvis der sendes lokationsnummer, "SFU" for NAD AfsOrg C NAD AfsAfdTitel C NAD AfsAfsnitNavn C ydernummer an..35. AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, privatlaboratorium eller lægepraksis. Det anbefales at Sygehusnavn, Privatlaboratorium hhv. lægepraksis altid udfyldes i AfsOrg gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital", eller KPLL Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". an..35 an..35 AfsAfdTitel er navnet på laboratoriet hvis afsender er et sygehuslaboratorium, Ex. Patologisk afd. Det anbefales at AfsOrg navn og AfsAfdTitel altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt. Indsat "_" skal ikke vises for modtageren. AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person o.l ADR AfsAdr C090+ an..35 AfsAdr er afsenderens postadresse på 3794 ustruktureret form. Anvendes sjældent ADR AfsStedNavn C090+ an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn (sogn, 3794 flække o.l.). Anvendes sjældent ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er er bynavn. Anvendes sjældent ADR AfsPost 3251 n4 AfsPost er postnummer. Anvendes sjældent COM AfsTlf C076+ an..25 AfsTlf er rekvirentens telefonnummer 3148 indenfor normal arbejdstid SPR AFSSPEC C844+ an..8 M Afsenders lægelige speciale. Se 3829 kvalifikatorliste SPR KODE C844+ an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode eller klassifikationssystem. Her SKS SPR KODEORG C844+ an..3 M KODEORG er kvalifikator for den 3055 organisation der opdaterer kodesystemet SPR BRVTYPE C Her SST an..8 M BRVTYPE er kvalifikator for brevets type Her "REQ03". BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt. Se kvalifikatorliste. MODTAGER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator altid SLA. Modtager sendes altid i SG01, anden repetition NAD ModtID C082+ an..17 M ModtID er modtagers 3039 sygehusafdelingsnummer eller lokationsnummer. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes NAD KODE C082+ an..3 KODE er kvalifikator for den anvendte 1131 kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" hvis modtager er en sygehusafdeling og intet NAD KODEORG C (":") hvis ModtID er et lokationsnummer an..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen - "SST" hvis sygehusafdeling og "9" for lokationsnummer. 18

19 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD ModtOrg C080+ an..35 ModtOrg er navnet i tekst på modtagende 3036 sygehus eller lægehus. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren NAD ModtAfdTitel C080+ an..35 ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling NAD ModtAfsNavn C an..35 eller privatlaboratorium. ModtAfsNavn er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender. KOPIMODTAGER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator CCR. Benyttes til oplysninger om modtager af kopisvar NAD KopiModtID C082+ an..17 Kopimodtagerens ID-nummer: 3039 sygehusafdelingsnummer, lokationsnummer eller ydernummer. Skal udfyldes hvis kendt, NAD KODE C NAD KODEORG C an..3 an NAD KopiModtOrg C080+ an NAD KopiModtAfdTitel C080+ an NAD KopiModtAfsNavn C SEQ Sekvnr C an..35 n..3 ellers anføres "ikke kendt" KODE er kvalifikator for den anvendte kodetabel el. klassifikationssystem - "SKS" for sygehusklassifikationsnummer, Intet (:) hvis der sendes lokationsnummer, "YNR" for ydernummer. KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen "SST" ved alle afsendere der bruger sygehusklassifikationsnummer, 9 hvis der sendes lokationsnummer, "SFU" for ydernummer Her anføres navn på kopimodtager. Skal anføres hvis KopiModtID er "ikke kendt" KopiModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under afsender. KopiModtAfsNavn er Kopimodtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender. Sekvensnummer fortløbende REKVIRERENDE PERSON (Segmentgruppe 1). Kvalifikator BV. Angiver den læge i klinikken, der har rekvireret prøverne og som ønsker svaret tilbage NAD LaegeIDModt C080+ An..17 LaegeIDModt er initialer, nummer eller lign anvendt af afsenderen til at identificere den enkelte læge i en flermandspraksis eller til at identificere underafdelinger eller f.eks SEQ Sekvnr C n..3 overlæger på sygehusafdelinger. Sekvensnummer fortløbende BETALER (Segmentgruppe 1). Kvalifikator PAY. Benyttes til oplysninger om betaler. Er ikke obligatorisk i patologi og cervixcytologi NAD BetID C082+ An..17 BetID er amtskoden for patientens 3039 bopælsamt. Er obligatorisk hvis sygesikring er betaler jf. SG2 FCA NAD KODE C082+ an..3 KODE er kvalifikator for den anvendte NAD KODEORG C an..3 kodetabel - her "AMT" KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodetabellen - her "IM" 19

20 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD BetNavn C080+ an..35. BetNavn er navnet på betaler i fri tekst. Hvis 3036 Amt kan navnet findes på under tabeller. Ved andre angives blot SEQ Sekvnr C n..3 navnet i fri tekst ex. Baltica Sekvensnummer fortløbende LABORATORIEREKVISITIONEN (Segmentgruppe 2). Anvendes til generelle oplysninger om rekvisitionen FCA BETKOD 4471 an..3. Kode for betaler som flg.: "PPI" sygesikring gr.1 (patientens amtskode i SG01) "PPO" sygesikring gr.2 (amtskode i SG01) "NSP" anden betaler - alle andre - (navn i SG01). Anbefales medsendt RFF AproevenrRekvir C DTM RekvTid C PTY RUTINE C537+ an CIN Grundkode C836+ an CIN Patekst C836+ an FTX RekvKomm C108+ an an..15 M AproevenrRekvir er det stregkodenummer som lægen sætter på præparatet. Ved flere præparater på samme rekvisition anvendes det første materiales nummer. Kan returneres med svaret fra laboratoriet. n..12 M RekvTid er det tidspunkt, hvor rekvisitionen er udstedt. Altid samme tidspunkt som i SG01 BrevDannetTid. Kvalifikator for angivelse af svarhastighed. Default er rutine: (NO)., Akut er (HI). Kode for årsag/grund til rekvisitionen. Obligatorisk ved cervixcytologi som flg.: Profylakse med invitation: I100 Profylakse uden invitation: I101 Kontrol: I200 Tidligere uegnet: I300 Andet: I400 Den til Grundkode svarende kodebetydning i tekst. Se Grundkode ovenfor. RekvKomm anvendes til at angive en generel kommentar til den samlede rekvisition med kvalifikatoren "RRO" FTX KOP C108+ an..3 Kvalifikator for angivelse af kopimodtager FTX Kopimodtager C108+ an..70 Kopimodtager er en angivelse af 4440 kopimodtageren i en fri tekst PAC Antalglas 7224 n..8 Antallet af glas i denne rekvisition. Altid 1. Men sendes der kun en rekvisition uden prøve, da er der 0 glas. PATIENTEN (Segmentgruppe 5 og 6). SG05 bruges til adresseoplysninger m.m. SG06 til øvrige patientoplysninger ADR PatAdr C090+ an..35 Patientens postadresse på ustruktureret form ADR PatStedNavn C090+ an..35 PatStedNavn er navnet på patientens sogn, 3794 flække o.l ADR PatBy 3164 an..35 Patientens postadresse, by, fra lægesystemet ADR PatPost 3251 n4 Patientens postnr. fra lægesystemet COM PatKontaktTlf 3148 an..25 Patientens kontakttelefonnummer. Kan også være et mobilnummer. Der skelnes ikke mellem forskellige typer telefonnumre PNA PatCPR C206+ an..10 Patientens CPR-nr PNA PatEnavn C816+ an..70 M PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn C816+ an..70 M PatFnavn er patientens for og mellemnavne

21 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef RFF PatErstatCPR C506+ an..10 PatErstatCPR er et erstatningscpr-nummer 1154 eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet skal medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt. Her angives også identifikationen på en HAN SAMTYKKENAEGT C an PNA PerCPR C206+ an PNA PerEnavn C816+ an PNA PerFnavn C816+ an REL MORFAR C941+ an anonym patient. Kvalifikator for angivelse af om samtykke er nægtet. Hvis samtykke gives sendes der IKKE noget. Pårørendes CPR-nr. angives ved børn. PerEnavn er pårørendes efternavn, angives ved børn. PerFnavn er pårørendes for og mellemnavne, angives ved børn. MORFAR er en kvalifikator, der angiver om det er far (FA) eller mor (MO) til patienten (normalt et barn) KLINISK OPLYSNING (Segmentgruppe 9). Max 1. SG09 bruges til kliniske oplysninger, som kan anføres om patienten FTX KlinInform C108+ an..70 Kliniske oplysninger om patienten i fri tekst FTX BIN C108+ an..3 M Kvalifikator for MEDBIN. Kun mandatory, når 4440 der sendes en tilhørende MEDBIN FTX Objektfilnavn 0820 an..70 M Objektfilnavn er det navn som afsenderen giver hovedmeddelelsen så man kan sammenholde hovedmeddelelsen og den tilhørende MEDBIN. Anvendes til at sikre at de korrekte filer matcher. Kun mandatory, når der sendes en tilhørende MEDBIN FTX Objektrefnr 0802 an..35 M Objektrefnr er objektets referencenummer evt. fra hovedmeddelelsen. Genereres af afsendersystemet. Kun mandatory, når der sendes en tilhørende MEDBIN FTX OBJEKTTYPE 0809 an..3 M OBJEKTTYPE er en kvalifikator for typen af objekt f.eks. Billed-, Tekst-, Zipfil m.m. Kun mandatory, når der sendes en FTX OBJEKTEXTENSIO N tilhørende MEDBIN an..3 M OBJEKTEXTENSION er kvalifikator for filtypen. Ved Zipfiler er typen afgørende for videre behandling i modtagersystemet. Kun mandatory, når der sendes en tilhørende MEDBIN FTX Objektstoerrelse 0810 n..18 M Objektstoerrelse er objektets størrelse (antal bytes) Kun mandatory, når der sendes en tilhørende MEDBIN. SUPPLERENDE OPLYSNINGER (Segmentgruppe 10). max. 11 gange. Tillægsoplysninger i kodet form til klinisk information. Ved cervixcytologi bør disse oplyses. Hvis svaret på en oplysning er: Nej, da sendes ikke noget. Hvis Ja, da sendes som vist. Segmentgruppen repeteres en gang for hver oplysning INV ADP101 C847+ an..17 ADP101 er kode for kondylomer INV Kondylomer C847+ an..35 Kondylomer er kodebetydning for ADP INV ADP102 C847+ an..17 ADP102 er kode for spiral INV Spiral C847+ an..35 Spiral er kodebetydning for ADP

22 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef INV ADP103 C847+ an..17 ADP103 er kode for om patienten er gravid INV Patienten er gravid C847+ an..35 Patienten er gravid er kodebetydning for 9930 ADP INV ADP201 C847+ an..17 ADP201 er kode for menstruation INV Menstruation C847+ an..35 Menstruation er kodebetydning for ADP DTM SidsteMdato C507+ an..10 Dato for sidste menstruation. Ved ophør 2380 angives d CCYY for året for ophør INV ADP202 C847+ an..17 ADP202 er kode for hormonbehandling INV Hormonbehandling C847+ an..35 Hormonbehandling er kodebetydning for 9930 ADP RSL Østrogen C830+ an..70 Hormonpræparatets navn angives INV ADP203 C847+ an..17 ADP203 er kode for Kryobehandling INV Kryobehandling C847+ an..35 Kryobehandling er kodebetydning for 9930 ADP DTM Behdato C507+ an..10 Dato for behandlingen nævnt i INV ovenfor INV ADP204 C847+ an..17 ADP204 er kode for Laser INV Laser C847+ an..35 Laser er kodebetydning for ADP DTM Behdato C507+ an..10 Dato for behandlingen nævnt i INV ovenfor INV ADP205 C847+ an..17 ADP205 er kode for Konisation INV Konisation C847+ an..35 Konisation er kodebetydning for ADP DTM Behdato C507+ an..10 Dato for behandlingen nævnt i INV ovenfor INV ADP206 C847+ an..17 ADP206 er kode for Hysterektomi INV Hysterektomi C847+ an..35 Hysterektomi er kodebetydning for ADP DTM Behdato C507+ an..10 Dato for behandlingen nævnt i INV ovenfor INV ADP213 C847+ an..17 ADP213 er kode for Stråleterapi INV Stråleterapi C847+ an..35 Stråleterapi er kodebetydning for ADP DTM Behdato C507+ an..10 Dato for behandlingen nævnt i INV ovenfor INV ADP214 C847+ an..17 ADP214 er kode for Kemoterapi INV Kemoterapi C847+ an..35 Kemoterapi er kodebetydning for ADP DTM Behdato C507+ an..10 Dato for behandlingen nævnt i INV ovenfor PRØVEN (Segmentgruppe 15). Max 5. Her anføres oplysninger om prøver: prøvetagning og prøvenummer SPC T998 C832+ an..17 T998 er kode for Fikseret SPC Fikseret C832+ an..17 Fikseret er kodebetydning for T SPC T100 C832+ an..17 T100 er kode for Frysesnit

23 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef SPC Frysesnit C832+ an..17 Frysesnit er kodebetydning for T RFF AproevenrRekvir C506+ an..15 M AproevenrRekvir er rekvirentens 1154 registrerede nummer på prøven (glasnummeret). RTI er kvalifikatoren for prøvenummeret glasnummeret - hos FTX AproeveMat C SPC T998 C832+ an SPC Fikseret C832+ an SPC T100 C832+ an SPC Frysesnit C832+ an RFF BproevenrRekvir C506+ an FTX BproeveMat C rekvirenten. Samme nr. som i SG02 RFF. an..70 M Her anføres prøvemateriale som tekst med kvalifikatoren "MAT". Segmentgruppen repeteres en gang for hvert materiale, maks. fem gange. (12 gange hvis rekvisitionen er fra en sygehusafdeling) an SPC T998 C832+ an SPC Fikseret C832+ an SPC T100 C832+ an SPC Frysesnit C832+ an RFF CproevenrRekvir C506+ an FTX CproeveMat C an SPC T998 C832+ an SPC Fikseret C832+ an SPC T100 C832+ an SPC Frysesnit C832+ an RFF DproevenrRekvir C506+ an T998 er kode for Fikseret Fikseret er kodebetydning for T998 T100 er kode for Frysesnit Frysesnit er kodebetydning for T100 BproevenrRekvir er rekvirentens registrerede nummer på prøven (glasnummeret). RTI er kvalifikatoren for prøvenummeret glasnummeret - hos rekvirenten. Her anføres prøvemateriale som tekst med kvalifikatoren "MAT". Segmentgruppen repeteres en gang for hvert materiale, maks. fem gange. (12 gange hvis rekvisitionen er fra en sygehusafdeling) T998 er kode for Fikseret Fikseret er kodebetydning for T998 T100 er kode for Frysesnit Frysesnit er kodebetydning for T100 CproevenrRekvir er rekvirentens registrerede nummer på prøven (glasnummeret). RTI er kvalifikatoren for prøvenummeret glasnummeret - hos rekvirenten. Her anføres prøvemateriale som tekst med kvalifikatoren "MAT". Segmentgruppen repeteres en gang for hvert materiale, maks. fem gange. (12 gange hvis rekvisitionen er fra en sygehusafdeling) T998 er kode for Fikseret Fikseret er kodebetydning for T998 T100 er kode for Frysesnit Frysesnit er kodebetydning for T100 DproevenrRekvir er rekvirentens registrerede nummer på prøven (glasnummeret). RTI er kvalifikatoren for prøvenummeret glasnummeret - hos rekvirenten. 23

24 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef FTX DproeveMat C108+ an..70 Her anføres prøvemateriale som tekst med 4440 kvalifikatoren "MAT". Segmentgruppen repeteres en gang for hvert materiale, maks. fem gange. (12 gange hvis rekvisitionen er fra en sygehusafdeling) SPC T998 C832+ an..17 T998 er kode for Fikseret SPC Fikseret C832+ an..17 Fikseret er kodebetydning for T SPC T100 C832+ an..17 T100 er kode for Frysesnit SPC Frysesnit C832+ an..17 Frysesnit er kodebetydning for T RFF EproevenrRekvir C FTX EproeveMat C an..15 an..70 EproevenrRekvir er rekvirentens registrerede nummer på prøven (glasnummeret). RTI er kvalifikatoren for prøvenummeret glasnummeret - hos rekvirenten. Her anføres prøvemateriale som tekst med kvalifikatoren "MAT". Segmentgruppen repeteres en gang for hvert materiale, maks. fem gange. (12 gange hvis rekvisitionen er fra en sygehusafdeling) UNDERSØGELSEN (Segmentgruppe 17). Max 1. Her specificeres den ønskede undersøgelse i kodeform. Der bruges PA koder fra PA1, PA2, PA3 kodetabellerne. SG17 nævnes kun en gang, da der kun kan rekvireres en type undersøgelse på hver rekvisition INV PA123Kode C an INV PAnummer C847+ an INV Patekst C847+ an Kode for den ønskede undersøgelse iht. PA 1-3. Mulige undersøgelser for nuværende er: S100 = Histologi S300 = Non vaginal cytologi S301= Cervix cytologi S101 = hæmatologi S200 = Autopsi (sektion) PAnummer er "PA1 for S100, S200, S300 PA2 for S101, S301 PA3 for T101 Teksten til PA123Kode ovenfor = ønsket analyse. BREVAFSLUTNING UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl.. UNH og UNT). Dan Net og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNHsegmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Dan Net og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen. ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet. 24

25 Kvalifikatorliste I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Modtages en ugyldig kvalifikator skal modtagersystemet behandle denne som om der var blevet anvendt som default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste, MIG og Standardringbind. Kvalifikatorliste for REQ03 rekvisition af patologi-undersøgelser KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier ADP101 ADP101 Default ADP101 er kode for kondylomer ADP102 ADP102 Default ADP102 er kode for spiral ADP103 ADP103 Default ADP103 er kode for om patienten er gravid ADP201 ADP201 Default ADP201 er kode for menstruation ADP202 ADP202 Default ADP202 er kode for hormonbehandling ADP203 ADP203 Default ADP203 er kode for kryobehandling ADP204 ADP204 Default ADP204 er kode for laser ADP205 ADP205 Default ADP205 er kode for konisation ADP206 ADP206 Default ADP206 er kode for hysterektomi ADP213 ADP213 Default ADP213 er kode stråleterapi ADP214 ADP214 Default ADP214 er kode for kemoterapi AFSSPEC 99 Default "99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale. AFSSPEC 1 Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 2 Geriatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 3 Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 4 Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 5 Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 6 Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 7 Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 8 Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 9 Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 10 Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 11 Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 12 Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 18 Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 20 Neurologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 22 Onkologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 30 Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 31 Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 32 Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 33 Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 34 Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). 25

26 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier AFSSPEC 35 Urologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 38 Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 40 Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 42 Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 44 Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 46 Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 48 Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 50 Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 52 Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 60 Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 61 Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 62 Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 63 Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 64 Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 65 Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 66 Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 67 Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 68 Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 84 Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 86 Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 90 Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 91 Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 580 Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 1519 Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2021 Øre-, Næse-, halslæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2501 Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2503 Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2504 Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2505 Røntgen. (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2506 Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2507 Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2508 Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2509 Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2511 Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2518 Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2520 Ortopædisk kirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2522 Patologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2523 Plastikkirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2524 Psykiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2525 Pædiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2526 Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2528 Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 4050 Tandlæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 4551 Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 5053 Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 5552 Briller (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 6054 Fodterapi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 6055 Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 7045 Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 7046 Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 9463 Psykolog (Afsenders praksisspeciale). BETKOD NSP Alle andre betalere BETKOD PPI Sygesikring gruppe 1 BETKOD PPO Sygesikring gruppe 2 26

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport 16.01.2015 Revideret 29.04.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

EdiDKgas Implementeringsguide

EdiDKgas Implementeringsguide EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 3. udgave af Rapport nr. 5, 2002 ISBN: 87-90365-36-4

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / 2. UDGAVE OKTOBER 2013 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata.

Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLO format version

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere