Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel"

Transkript

1 Lektionsplan og fagbeskrivelse Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Efteråret 2012 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Per Nikolaj Bukh Baggrund Efter den økonomiske krise satte ind i 2008 har velstanden i Danmark fået et knæk. Der er mistet arbejdspladser, underskuddet på statsfinanserne er stigende og tilbageslaget i konkurrenceevnen ser ud til at have bidt sig fast. Samtidig er demografisk medvind vendt til modvind. Det er politisk og blandt befolkningen i stigende grad blevet erkendt, at det er en bunden opgave at sikre balance mellem indtægter og udgifter i den offentlige sektor. Samtidig er der også udbredt erkendelse af, at effekten af den offentlige sektors aktiviteter skal forbedres. Dette er også en bunden opgave, hvis der skal frigøres ressourcer til nye opgaver og forbedringer på de store velfærdsområder. Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om at gøre mere af det samme og at sætte flere ressourcer ind, men udfordringen er snarere at fremme de rigtige aktiviteter og indsatser, så vi kan løse flere opgaver med bedre resultater samtidig med at ressourceforbruget reduceres. Det er en stor opgave, som sætter fokus på, hvordan ledelsesmodeller og -systemer er indrettet, og hvordan styringen fungerer på alle niveauer. Det kan lykkes. Men det gør en forskel, hvordan vi indretter styringsmodellerne. I regionerne har der i nogle år været budgetoverholdelse samtidig med at produktiviteten er markant forøget. Ligeledes er det på overbevisende vis lykkedes kommunerne at vende flere års systematiske budgetoverskridelser til en klar budgetoverholdelse i Forud gik nogle år præget af adskillige historier om overskridelser af de kommunale budgetter, hvor stort set ingen kommuner gik fri; og sparekataloger, prioriteringsoversiger, effektiviseringsstrategier m.v. er blevet tilbagevendende fokuspunkter for både politikere og ledere. Resultatet har været, at styring er kommet på dagordenen, både som udfordring og som det centrale omdrejningspunkt for sikringen af det fremtidige velfærdssamfund. God ledelse og styring skal være med til at skabe råderum og ledelsesrum og bedre styring har været et centralt tema i regeringens reformoplæg op gennem foråret 2012 såvel som i regeringens økonomiaftaler med KL og Danske Regioner i juni

2 God og velfungerende styring er vital for ledelsesrummets afgrænsning og tilpasning til de resultater lederen står til ansvar for. Ledelse og decentralisering kræver rammer og redskaber til at opfylde de stadigt stigende krav til kvalitet, dokumentation og ikke mindst overholdelse af budgetter. Der er ikke blot tale om, at økonomistyring har fået en større betydning, men også at behovet for og anvendelsen af styringsmodeller ændrer karakter. Fra tidligere at være orienteret mod overholdelse af regnskabsregler, kontrol af bevillinger, rammestyring, overholdelse af budgetter og dokumentation af forbrug og realisering af politiske mål er der sket en bevægelse mod øgede decentrale krav til brug og forståelse for økonomistyring, mere fokus på aktivitetsbaseret økonomisk styring samt en sammenknytning af effekter og resultater med den økonomiske indsats. Dette blot for at nævne nogle af de ændringer, der kendetegner udviklingen. Det stiller krav til styringsmodellerne, og der er brug for nye måder at arbejde med økonomistyring. Formaliserede styrings- og ledelsesmodeller bliver i stigende grad integreret med alle ledelsesprocesser, og ledere på alle niveauer skal kunne bruge økonomistyring som en naturlig del af deres daglige ledelsesarbejde. Den klassiske regel- og budgetbaserede styring suppleres af nye styringselementer som for eksempel resultatstyring, effektstyring, målstyring, ratinger, evaluering, kontraktstyring, pay-for-performance, styring ved nye former for bevillingsmodeller og takstbaserede budgetmodeller. Der er ikke blot tale om et pres drevet af en række moderniseringsprogrammer og reformer. Men også uafhængigt af disse styringspres tager den offentlige sektors organisationer de nye modeller til sig. Dertil kommer, at offentlige virksomheders indtægter i langt højere grad bliver aktivitetsafhængige, ligesom en række af de opgaver, som offentlige institutioner traditionelt har varetaget, udsættes for konkurrence og opgaveomlægninger. Det er en udvikling, der bringer flere styringsredskaber i alle dele af den offentlige sektor med sig. I det lys er der et markant behov for yderligere at styrke offentlige lederes kompetencer indenfor aktivitets-, proces-, økonomi- og omkostningsstyring. De nye styringsmodeller har potentialet til at skabe fokus på de rigtige aktiviteter og sikre både omkostningsbevidsthed og gode beslutninger i et konkurrencepræget styringsmiljø. Modellerne er imidlertid kun effektive under forudsætning af, at de tilrettelægges hensigtsmæssigt og med bevidsthed om deres indbyggede logikker samt mulige fordele og faldgruber. Uhensigtsmæssigt designede modeller kan medføre væsentlige ledelsesmæssige problemer, uhensigtsmæssige organisatoriske og personlige resultater, demotiverede medarbejdere og utilfredse brugere for slet ikke at tale om de omdømmemæssige og politiske konsekvenser. De sidste 3-4 år har den markante trend været, at der er blevet sat fokus på evidens og effektbaseret styring. De knappe ressourcer i både regioner og kommuner har øget behovet for at skabe mest mulig nytte af de offentlige aktiviteter både på kort og langt sigt. Komplicerede samspil mellem mange aktørers indsats på f.eks. sundheds- og socialområderne introducerer nye styringsmekanismer og styringsbehov. Derfor sætter vi særligt fokus på styringen af de svært styrbare områder, hvor eksempelvis udviklingen på det specialiserede socialområde har betydet introduktionen af nye styringsprincipper. Det samme gør sig gældende på sundhedsområdet, hvor kommunerne i de kommende år får et stigende budgetansvar for borgernes sundhed, hvad enten det drejer sig om behandlinger udført på sygehusene eller kommunernes egne aktiviteter i form af forebyggelse, genoptræning etc. 2

3 De mange nye styrings- og ledelsesmodeller afløser ikke blot hinanden, men fungerer side om side. Det udfordrer dels offentlige lederes kompetencer til at afveje forskellige hensyn, modeller og paradigmer, dels deres evner til at indgå i styrings- og ledelsesrelationer ikke alene indenfor det klassiske hierarki men også på tværs af traditionelle organisatoriske og forvaltningsmæssige grænser. Udviklingen i den offentlige sektor nødvendiggør derfor, at der gennemføres en systematisk indsats for at tilpasse de ledelses- og styringsmæssige kompetencer til de nye krav. Dette er en afgørende forudsætning for, at vi er rustede til at løfte de opgaver, som venter i de kommende år. Undervisningens formål I dette undervisningsforløb vil vi spænde fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv styring i offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle styring har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige styringsformer har, samt af hvordan vi skal forstå styring ud fra en række forskellige perspektiver. Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye styrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grundlag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af styringsmodeller og tekniker i en moderne offentlig virksomhed. Formålet er desuden at give deltagerne forståelsesrammer, der muliggør kritisk refleksion over styringsprincipper og styringsformer, som man møder dem i sin dagligdag. Deltagerne får indsigt i de styringsmæssige rammer og vilkår i offentlige virksomheder, således at evnen til konstruktivt at oversætte og tilpasse nye modeller og teknikker udvikles, så de giver mening i egen organisation. Den studerende skal i henhold til fagbeskrivelsen gennem dette fag tilegne sig og dokumentere opnåelse af: viden om og overblik over teoridannelser om styring, færdigheder til at oversætte og udvikle styringsideer og -koncepter til forslag til konkret styringspraksis i en specifik kontekst, kompetence til kritisk at reflektere over styringsideer og konkrete styreformer. Undervisningens tilrettelæggelse Programmet er orienteret mod at give deltagerne nye kompetencer til at forstå og udvikle styringsmodeller, så styring kan anvendes som ledelsesform i alle typer offentlige og regulerede virksomheder. Deltagernes erfaringer med anvendelse af ledelses- og styringsmodeller vil løbende blive inddraget; og de praktiske erfaringer vil danne grundlag for diskussion af metoder, teknikker og teorier. Kursusprogrammet består af 3 intensive seminarer, der hver består af 1 ½ dags undervisning. Dette svarer til 32 timers undervisning. Herudover udarbejder deltagerne en skriftlig opgave med udgangspunkt i kursets litteratur og undervisning og/eller egen ledelsespraksis. Samlet set vægter dette fag 5 ECTS. Undervisningen er fleksibelt tilrettelagt og vil bestå af oplæg og præsentationer af metoder og teknikker samt teoretiske perspektiver og diskussioner. Der vil være enkelte indlæg og præsentationer fra eksperter og praktikere, ligesom mange konkrete eksempler vil blive inddraget, således at diskussionen undervejs i kurset kan bringes i anvendelse i forhold til en fælles praktisk referenceramme. 3

4 Undervisningen er tilrettelagt således, at man vil kunne varetage sit sædvanlige arbejde på fleksibel vis. Det betyder, at de fleste moduler vil være bygget op således, at det ikke forudsættes, at et stort pensum er læst på forhånd, idet det med lige så stort udbytte kan læses efterfølgende. Men man skal dog også være indstillet på, at det i forbindelse med nogle af modulerne kan være nødvendigt, at enkelte artikler eller andet materiale er læst inden undervisningen. Som et supplement til undervisningen udleveres et kompendium ( sider), som dels indeholder en række praktisk orienterede artikler mv. om de teknikker og metoder, der undervises i, og dels omfatter materialet artikler mv. af mere teoretisk karakter. Herudover vil enkelte artikler, der indgår i pensum først bliver udleveret i forbindelse med undervisningen, idet disse specifikt skal læses efter bestemte dele af undervisningen er afviklet. Som udgangspunkt vil litteraturen ikke blive gennemgået i en traditionel forstand. En del af litteraturen indeholder metoder, teknikker og eksempler, som vil danne udgangspunkt for undervisningen, mens andre dele af forventes studeret på egen hånd. Dog vil nogle få artikler blive gennemgået mere detaljeret for at sikre den bedst mulige forståelse af de perspektiver, de bidrager med Det supplerende materiale studeres efter behov i forbindelse med undervisningen eller efterfølgende i det daglige arbejde med udviklingen af nye styringsrutiner og -metoder (nærmere retningslinjer vil blive givet i forbindelse med undervisningen). Der vil inden afviklingen af de enkelte seminarer blive givet specifikke retningslinjer for, hvorledes deltagerne forventes at være forberedte. Desuden vil der blive givet vejledning i, hvordan materialet bedst studeres, herunder i hvilken rækkefølge artiklerne bedst læses. Undervisningen vil blive baseret på en fortløbende serie slides, som integrerer præsentationen af metoder og teknikker med en række konkrete praksisnære eksempler, øvelser og diskussionsspørgsmål samt uddybninger af dele af litteraturen. Disse slides gøres ikke elektronisk tilgængelige, men udleveres fortløbende i forbindelse med undervisningen. Eksamen er individuel mundtlig eksamen med afsæt i en skriftlig opgave på sider, som udvikles integreret i undervisningen. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret. Ved bedømmelsen anvendes 7-trins-skalaen ekstern censur. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering. Kursusledelse & undervisere Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af dialogbaseret gennemgang af de faglige områder, oplæg og præsentationer samt øvelser og mini-cases. Det faglige ansvar varetages af Professor Per Nikolaj Bukh, som vil være til stede i løbet af hele forløbet og sørge for koordinering og udfoldelse af et lærende fagligt forløb: Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er professor ved Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, benchmarking samt økonomistyring og strategi i både offentlige og private virksomheder. Per Nikolaj har særlig ekspertise i design af økonomistyringsmodeller og har medvirket ved udvikling af nye økonomistyrings- og ledelsesmodeller i et stort antal virksomheder. Han er redaktør af håndbogen Offentlig Ledelse (Børsen) og medlem af redaktionskomiteen for tidsskrifterne Økonomistyring & Informatik, Ledelse & Erhvervsøkonomi samt Dagens Dagsorden: Tidsskrift for Offentlige Bestyrelser. Herudover har han udgivet omkring 20 bøger og mere end 200 artikler. 4

5 Herudover vil der også være et par indlæg fra udvalgte eksperter og praktikere, idet du vil møde: Bente Bjørnholt er lektor ved institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet. Hendes forskningsinteresser omfatter blandt andet offentlig ledelse og styring, organisationsteori, samt offentlige organisationers gennemførelse og brug af kvalitetsundersøgelser og evalueringer. Henning Vestergaard (HV) er direktør ved Hospitalsenheden Vest, som består af Regionshospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Tarm og Ringkøbing. Han er uddannet i organisation, ledelse og markedsøkonomi fra Aalborg Universitet (cand.merc.) og anvender balanced scorecard som et instrument til udfyldelse af strategidelen i Region Midtjyllands virksomhedsmodel. Undervisningsprogram Undervisningen består af tre intensive seminarer, der hvert afvikles over to dage. Planen for indhold, tidsplan og litteratur til de enkelte seminarer er nedenfor beskrevet mere detaljeret. Der tages forbehold for ændringer i planen. Seminar 1: Styringens udfordringer og muligheder: Ledelsesdesign og incitamenter Det første seminar introducerer forskellige styringstilgange og -perspektiver i relation til ledelsesmæssige udfordringer. Seminaret indledes den første dag med en diskussion af de centrale udfordringer for styringsbaseret ledelse i offentlige organisationer. De senere års udvikling præsenteres, diskuteres og perspektiveres, og der sættes særligt fokus på baggrunden for sanktionsstyringen og den nye budgetlov, samt de konsekvenser denne har på kort og langt sigt for den offentlige lederrolle og indretningen af styringsmodellerne. Herefter præsenteres principper og modeller for, hvordan en integreret styringsmodel kan udvikles og forstås. Det diskuteres, hvordan forskellige teknikker komplementerer hinanden og kan være alternativer. Undervejs indkredses de relevante fagområder lige fra økonomistyring over organisationsadfærd til styringssociologi og New Public Financial Management - samt de teknikker og metoder, der knytter sig hertil. Vi vil også med et teoretisk udgangspunkt diskutere styringsparadigmer samt, hvilke problemstillinger, der, i dette lys, vil være særligt centrale i de kommende år. Vi ser på forskellige styringsforståelser som traditionel hierarkisk styring, markedsstyring og netværksstyring. Herunder diskuteres midler til styring (for eksempel gennem strukturer, viden, holdninger, processer mm), hvem, der kan karakteriseres som centrale styringsaktører, samt hvilke roller og synsvinkler de centrale styringsaktører har. Endelig afsluttes den første dag med en diskussion af incitamenter, organisationsadfærd og dysfunktionelle styringseffekter. Dette emne bliver fulgt op på dag 2, idet enhver adfærd vil kunne fortolkes ud fra en motivpsykologisk forståelsesramme. Derfor ser vi både på motivation og psykologiske mekanismer og på modeller for forståelse af, hvordan mål og målstyring fungerer som motivationsfaktor. Som optakt til undervisningen på seminar 2 vil vi til sidst se på, hvorledes performance management og målstyring kan anvendes til at konkretisere organisationers formål og strategier samt til at skabe sammenhæng fra luftige visioner og missioner til konkrete handlinger og aktiviteter i de enkelte afdelinger. 5

6 Seminar 1, første dag (torsdag den 15. november 2012) Velkomst, præsentation af programmet og deltagerne (PNB) Styringens udfordringer og muligheder i den offentlige sektor (PNB) Pause Fra værdistyring til sanktionsstyring og budgetlov (PNB) Design af en styringsmodel: Begreber og metoder (PNB) Frokost Styringsparadigmer i den offentlige sektor: Hierarki, marked og netværk (BB) Kaffepause Incitamenter og styringsdefekter (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 1, anden dag (fredag den 16. november 2012) Opsamling på gårsdagens emner (PNB) Motivation, mål og incitamentsstyring (PNB) Pause Introduktion til Performance Management og målstyring (PNB) Opgaveteknik og formelle krav til eksamensopgaven (PNB) Afslutning (PNB) Litteratur (197 sider): Andersen, M. & C. Rohde Virksomhedens økonomistyring, 3. Udgave. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. (kapitel 1, side 9-24 = 13 sider) Andersen, Lotte Bøgh, Nicolai Kristensen & Lene Holm Pedersen Kontrol kan få motivation til at visne. AKFNyt nr 4/2011, side (3 sider) Bevan, Gwyn & Christopher Hood What is measured is What Matters: Targets and Gaming in The English Public Care System. Public Administration, 84(3): (21 sider) Bregn, Kirsten Performancerelaterede lønsystemer i den offentlige sektor: Nogle dilemmaer illustreret på grundlag af eksperimentel økonomi og behavioural economics. Ledelse & Erhvervsøkonomi, 4/2011, side (11 sider) Birkinshaw, J. & J. Godddard (2009). What is your management model, MIT Sloan Management Review, Vol. 50, No. 2, pp (10 sider) Bukh, Per Nikolaj Controller i den offentlige virksomhed: Særlige udfordringer? I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (8 sider) Bukh, Per Nikolaj Design af økonomistyring: Principper og modeller. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (24 sider) Bukh, Per Nikolaj Kan god økonomistyring sikre budgetoverholdelse? Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, Vol. 89, No. 3, pp (5 sider) Bukh, Per Nikolaj, Steen Hildebrandt, Kurt Klaudi Klausen, Per Jenster & Majken Schultz Ledelse på trods: Plejehjemmet Lotte. I Danmarks 12 største ledelsesbedrifter, side København: Mandag Morgen. (2 sider) 6

7 Bukh, Per Nikolaj & Flemming Storgaard Kan budgetoverskridelser undgås? Danske Kommuner, No. 27, pp (2 sider) Bukh, Per Nikolaj & Klaus Akselsen Fremtidens økonomistyring - nutidens krav. Danske Kommuner, No. 1, pp (2 sider) Gjørup Jes; Henrik Hjortdal, Tommy Jensen, Leon Lerborg, Claus Nielsen, Niels Refslund, Jakob Suppli & Jasper Steen Winkel Tilgiv os - vi vidste ikke hvad vi gjorde. Politiken, den 29. marts (2 sider) Greve, Carsten New Public Management, den regulerende stat og strategisk offentlig ledelse. I Offentlig ledelse og styring, Carsten Greve (ed.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag (side 7-21 = 15 sider) Heckhausen, Jutta & Heinz Heckhausen Motivation and action: introduction and overview, I Heckhausen, J. and Heckhausen, H. (Eds.), Motivation and Action, Cambridge University Press, Cambridge. (side 1-8 = 8 sider) Hood, Christopher Gaming in the Target World: The Target Approach to managing British Public Services. Public Administration Review, Vol. 66, Nol. 4, pp (7 sider) Houlberg, Kurt Krisen kradser i de kommunale budgetter. AKF Nyt, nr 3, september, pp (3 sider) Houlberg, Kurt & Lene Holm Pedersen Sparekniven risikerer at skære dybt. AKF Nyt, nr 3, september, pp (2 sider) Jensen, M.C Corporate budgeting is broken let s fix it. Harvard Business Review. November, pp (7 sider) KL Udgifter til specialundervisning og udsatte børn presser folkeskoler og ældrepleje. Momentum, den 16. marts (2 sider) Kokholm, Thomas Skolelederen har fået magten over specialområdet. Danske Kommuner, nr. 21, pp (4 sider) Leon Lerborg (2011). Styringsparadigmer i den offentlige sektor, 2. Udgave. København: Jurist og Økonomforbundets forlag. Kap 2 og 9 (side & = 19 sider) [BB] Locke, Edwin & Gary P. Latham Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey. American Psychologist, Vol. 57, No. 9, (12 sider) 7

8 Supplerende litteratur: Birkinshaw, J. (2009). The Management spectrum. Business Strategy Review, Winter 2009, pp (5 sider) Birkinshaw, J. (2010). The critical need to reinvent management. Business Strategy Review, Spring 2010, pp (7 sider) Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson Omkostningsregnskabets rolle i økonomistyringen. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum Cold, Jakob Er der styr på styringen? Embedsmanden som systemudvikler. I Offentlig Økonomistyring, P. N. Bukh & S. Hildebrandt (eds). København: Børsen Forum Finansministeriet Ansvar for styring: Vejledning om styring fra koncern til institution. København: Finansministeriet Finansministeriet Aftale om kommunernes økonomi for Regeringen og KL, den 12. juni 2010 Finansministeriet Aftale om kommunernes økonomi for Regeringen og KL, den 4. Juni 2011 Finansministeriet Budgetlov, handout vedrørende budgetloven, Finansministeriet, 27. marts (12 sider) Hjortdal, Henrik & Claus Nielsen På vej mod en kvalitetsreform: hvad med styrings- og ledelsestænkningen? Økonomistyring & Informatik, 23. årgang 2007/2008 nr. 4, pp Hood, C. & Peters, G The Middle Aging of New Public Management: Into the Age of Paradox? Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 14, no. 3, p Jørgensen, A.S Ledere tilbage til styringsbunkeren. Ledelse I dag, nr. 5, maj 2012 Kaplan, Robert S. & Michael E. Porter How to solve the cost crisis in health care. Harvard Business Review, Vol 89, No. 9, pp Latham, G.P. (2007), Work motivation: history, theory, research and practice, Sage Publications, Thousand Oaks Majgaard, Klaus Livet efter NPM ledelse på kerneforvaltningens vilkår. Økonomistyring & Informatik, Vol. 23, No. 5, pp Offentlig Ledelse Ledelse i Blinde. Temanummer om økonomistyring, Offentlig Ledelse, No. 2/Juni, pp Petersen, Verner C Lad os i stedet slippe friheden løs I den offentlige sektor. Tidsskrift for Forskning og Praksis i Socialt Arbejde, Vol 10, no. 19, pp (11 sider) Porter, Michael E What is value in health care. The New England Journal of Medicine, Vol. 363, No. 26, pp Regeringen Danmark viden, vækst, velstand, velfærd. Arbejdsprogram Rieper, Olaf & Jens Blom-Hansen Kommunernes økonomiaftaler under pres. AKF Nyt, nr. 3, september, pp Sandalgaard, Niels & Per Nikolaj Bukh Budgettets rolle: Skal vi ændre vores syn på budgetter og motivation. Økonomistyring & Informatik 23:(5): Spreier, S. W.; M. H. Fontaine & R. L. Malloy. (2006). Leadership Run Amok: The Destructive Potential of Overachievers. Harvard Business Review, June, Vol. 84, No. 6, pp (10 sider) Økonomistyrelsen Mål og resultatkrav med fokus på effektivitet. Arbejdspapir, Økonomistyrelsen, marts

9 Seminar 2: Mål- og resultatstyring samt styring efter driftsøkonomiske beslutninger Performance Management og resultatbaseret styring har vundet udbredelse igennem de senere år. Der er ikke blot tale om at styre med mål og målinger eller at anvende kontraktstyring, men derimod om en systematisk orientering mod styring efter målbare effekter. Ligeledes identificeres indsatser, og der følges op på virksomhedens aktiviteter på flere niveauer og for specifikke målgrupper. Dermed knyttes den resultatbaserede ledelse og styring sammen med den væsentlige erkendelse i den moderne styringsteori: At økonomistyringens domæne nødvendigvis må udvides til at omfatte både den strategiske målstyring og den operationelle driftsstyring. Der tages udgangspunkt i data uden for den finansielle database, og en række faktorer, der har indflydelse på resultaterne på langt sigt, integreres. Det drejer sig eksempelvis om interessenternes tilfredshed, ventetider, kvalitetsmål, medarbejdernes motivation og trivsel, eller indførelsen af nye services. Temaet for den første dag på seminar 2 er, hvordan man i praksis indretter en styrings- og ledelsesmodel baseret på konkrete mål og handlinger ved hjælp af en strategikortlægning. Vi dykker derfor ned i konkrete styringsværktøjer og -instrumenter. Disse diskuteres dels som selvstændige initiativer dels i forhold til de perspektiver, der blev præsenteret på det første seminar. Der lægges særlig vægt på de styringsværktøjer, der rette fokus mod organisationers indtægter, aktiviteter og resultater således, at de anskues i sammenhæng. De faktorer, der har indflydelse på resultaterne på langt sigt, som fx. brugernes tilfredshed, ventetider, kvalitetsmål, medarbejdernes motivation og trivsel eller indførelsen af nye services, medtages ikke i den traditionelle økonomiske rapportering og opfølgning. Der vil ofte være en tendens til, at den målstyring, der supplerer den traditionelle økonomirapportering, ikke er integreret tilstrækkeligt i ledelsessystemerne, hvorfor der er brug for helhedsorienterede styringsmodeller. Vi vil i dette seminar se på nogle af de styringsteknikker, der kan anvendes til at udvikle mål- og resultatstyring samt fastlægge mål, hvad enten de skal anvendes i kontraktbaseret styring, effektbaseret programstyring eller i de offentlige virksomheders strategiarbejde. Der vil også være en præsentation af nøgleprincipperne bag udviklingen af en strategifokuseret organisation ved anvendelse af balanced scorecard og strategikort. Hermed præsenteres teknikker til at oversætte strategier til implementerbare planer og opnå overensstemmelse og integration mellem organisation og strategi. Præsentationen af metoderne vil blive suppleret med konkrete erfaringer fra Hospitalsenheden Vest, hvor man effektivt har formået at tage balanced scorecard-principperne i brug og skabe integration mellem budgetstyringen, de overordnede ledelses- og kvalitetsmodeller samt de daglige aktiviteter. Seminarets anden dag vil blive indledt med en kort gennemgang af en række centrale begreber relateret til en virksomheds økonomiske styring. Det drejer sig ikke blot om forskellen på omkostninger, udgifter og betalinger, men også om, hvordan alternativomkostninger, sambestemte og særbestemte omkostninger mv. indgår i en beslutningsmodel. Med afsæt i driftsøkonomisk betragtning ser vi desuden på principperne for det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement, idet dette kan danne grundlag for analyser og kalkulationer også i den offentlige sektor. 9

10 Seminar 2, første dag (torsdag den 29. november 2012) Velkomst og introduktion til seminar 2 (PNB) Design af en ledelses- og styringsmodel (PNB) Kaffepause Strategikortlægningens grundprincipper (PNB) Frokostpause Implementering af afdelingsbaserede strategier (PNB) Kaffepause Erfaringer fra Hospitalsenheden Vest (HV) Afslutning (PNB) Seminar 2, anden dag (fredag den 30. november 2012) Opsamling fra første dag (PNB) Omkostningsstyringens grundbegreber (PNB) Kaffepause Omkostningsmodeller og driftsøkonomiske beslutninger (PNB) Drøftelse af opgaveskrivning (PNB) Afslutning Litteratur (133 sider): Andersen, M. & C. Rohde Virksomhedens økonomistyring, 3. Udgave. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. (Uddrag af kapitel 2 og 3: side 25-39, 47-55, = 30 sider ) Bukh, Per Nikolaj Strategiske initiativer i et strategikort. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (12 sider) Bukh, Per Nikolaj Nøglen til budgetoverholdelse. Altinget.dk, den 13. oktober 2010 (1 side) Bukh, Per Nikolaj Hvordan implementeres lån til forebyggelse? Altinget, den 20. september (1 side) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen Kaskadering og operationalisering af strategikortet. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (ca. 20 sider) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen Balanced Scorecard og Strategikortlægning: Gør strategien operationel. I Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum (32 sider) Bukh, Per Nikolaj; Karina Skovvang Christensen & Steen Hildebrandt Implementering i midten. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh & Steen Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum. (10 sider) Bukh, Per Nikolaj, Karina Skovvang Christensen & Anne Kirstine Svanholt Design din strategi - og forstå den. Offentlig Ledelse, 4/2011, side (2 sider) Ejler, Nicolai & Henrik Rosenberg Seiding Performance Management: Værdiskabelse i den offentlige sektor med fokus på effekter og effektiv ressourceallokering. I Offentlig Ledelse, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (ca. 15 sider) Jung, Helle Forandring vælter os ikke omkuld. Offentlig Ledelse, 4/2011, side 19. (1 side) Kristensen, Nicolai Er tilfredse borgere lig med kvalitet. AKFNyt nr 4/2011, side (3 sider) 10

11 Vestergaard, Henning Om integreret og praktisk anvendelse af ledelsesfaglige modeller på Silkeborg Centralsygehus og Hammel Neurocenter. I Offentlig Økonomistyring, P.N. Bukh & S. Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum (ca. 15 sider) Supplerende litteratur: Bukh, Per Nikolaj & Teemu Malmi Re-examining the cause-and-effect principle of the balanced scorecard. I Northern Lights in Accounting. J. Mourtisen & S. Jönsson (eds.), Stockholm: Liber Bukh, Per Nikolaj Budgetlægningen i stormvejr: Er Beyond Budgeting et alternativ? Økonomistyring & Informatik 21(2): Israelsen, Poul & Carsten Rohde En analyse af activity based costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information, del 2. Ledelse & Erhvervsøkonomi 73(1):9-18 Israelsen, Poul & Carsten Rohde En analyse af activity based costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information, del 1. Ledelse & Erhvervsøkonomi 72(4):47-60 Jespersen, Heino; Steffen Bohni Nielsen & Mikkel Thøgersen Resultatbaseret styring og integrationspolitikken. Samfundsøkonomen, Nr 1/marts, pp Krauss, Kalle & Cecilia Lindholm Accounting in Inter-organizational relationships within the public sector. Kapitel 6 i Accounting in Networks, Håkon Håkonson, Kalle Kraus & Johny Lind (eds.). Oxon: Routledge Nielsen, Steffen Bohni; Mads Nyholm Jakobsen & Morten Pedersen Øje for effekterne: Resultatbaseret styring kan styrke offentlige indsatser. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Nr. 4/2005, pp Poulsen, Andreas Østergaard; Steffen Bohni Nielsen & Mads S. Jørgensen New Public Management under udvikling, afprøvning eller afvikling? Resultatbaseret Styring i danske kommuner. Tidsskriftet Politik, Vol 1, No. 11, pp Seminar 3: Styring af resultat og effekter ved evalueringer og incitamenter Vi indleder med benchmarking-baseret styring. Benchmarking betyder grundlæggende at sammenligne men bag dette simple princip gemmer der sig mange forskellige teknikker, metoder. Benchmarking anvendes derfor på mange forskellige områder i den offentlige sektor både som grundlag for erfaringsudveksling og identifikation af forbedringspotentiale og som en del af styringen af de decentrale enheder. Ligeledes er benchmarking ofte et element i den overordnede styring af ressourceforbrug og kvalitet i ydelser. De forskellige facetter af benchmarking vil blive illustreret med udgangspunkt i folkeskolen, hvor benchmarking af karaktergennemsnit, ungdomsuddannelsesfrekvenser og omkostningsdata er udbredte både i de enkelte kommuners diskussion af skolepolitik og struktur og i medier og folketingspolitikeres debat af folkeskolen. Vi ser desuden på principperne for, hvordan opnåede resultater kan justeres for socioøkonomiske faktorer, hvordan specialundervisningsområdet kan styres, og hvordan der kan opbygges nye bevillings- og resultatmodeller på området. 11

12 For at levere mest mulig offentlig service for de knappe ressourcer er det ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på effektiviseringer og en stram økonomisk styring. Det er ligeså vigtigt, at den indsats der vælges har den størst mulige effekt og i det hele taget at vi er sikre på at indsatserne virker. Det er én af årsagerne til at der er brug for evalueringer, og derfor sætter vi også fokus på evalueringsbaseret styring. En række af de teknikker, der er indeholdt i de øvrige emneområder, sigter mod at skabe gennemsigtighed i opgaveløsningen samt dokumentation og evidens for effekterne af den kommunale aktivitet. Disse elementer knyttes sammen i dette modul i evalueringsstyring. I forlængelse heraf diskuteres det, hvordan brugen af evalueringer kan styres. Som afslutning på den første dag, session 3, vil vi se på principperne for designet af takstbaserede finansieringsmodeller. Ofte taler man om takststyring, som et bestemt princip, hvilket er meget misvisende, da der er tale om en meget bred gruppe af modeller, der spænder fra case-baserede bevillingsmodeller (som det kendes i sundhedsvæsenets DRG-model) til kapitalbaserede bevillingsmodeller (f.eks. bloktilskuddet), hvor det specifikke design af modeller bliver afgørende for, hvordan den fungerer i praksis. Vi vil starte med at gennemgå principperne, hvorefter vi dag 2 starter med at diskutere, hvordan principperne kan anvendes i konkrete styringsmodeller, f.eks. uddannelsesområdet, ældreområdet, det specialiserede socialområde, folkeskolen eller indenfor sundhedsvæsenet. Seminar 3, første dag (torsdag den 13. december 2012) Velkomst og introduktion (PNB) Benchmarking: Principper og teknikker (PNB) Kaffepause Benchmarkingbaseret styring: Folkeskolen som eksempel (PNB) Introduktion til resultat- og effektstyring (PNB) Frokostpause Evalueringsstyring og styring af evalueringer (BB) Kaffepause Takstfinansiering: Styring, modeller og metoder (PNB) Afslutning på 1. dag (PNB) Seminar 3, første anden (fredag den 14. december 2012) Opsamling og velkomst (PNB) Finansierings- og resultatmodeller: Pay for Performance (PNB) Kaffepause Brugerbetaling som styringsmekanisme (PNB) Kaffepause Udarbejdelse af projektrapport og modulets evaluering (PNB) Afslutning 12

13 Litteratur (227 sider): Ankjær-Jensen, Anni Brug af benchmarking og økonomiske incitamenter i Kaiser Permanente med til at fremme kvalitet og service. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, april/3, pp (4 sider) Ankjær-Jensen, Anni & Louise Herbild Pay for Performance i USA. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, maj/4, pp (3 sider) Bjerre, Karsten S.; Eskil Heinesen & Christophe Kolodziejczyk Mere fair fordeling af midler til udsatte børn. Danske Kommuner, no. 13, pp (2 sider) Bukh, Per Nikolaj; Lars G. Dietrichson & Niels Sandalgaard Benchmarking i den offentlige sektor: Fra metoder og teknikker til regulering og styring. I Offentlig Økonomistyring, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (31 sider) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christesen Kan benchmarking fremme læring og videndeling? I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum. (7 sider) Bukh, Per Nikolaj & Karina Skovvang Christensen Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet. I Knowledge Management, Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (eds.). København: Børsen Forum. (4 sider) Bukh, Per Nikolaj; Niels Sandalgaard & Lars G. Dietrichson Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder. I Controlleren, Per Nikolaj Bukh (ed.). København: Børsen Forum. (12 sider) Danske regioner Hvad kan Danmark lære af Kaiser Permanente. Notat, Danske Regioner, den 4. marts (4 sider) Ejler, Nicolai; Steffen Bohni Nielsen & Daniel Schwartz Bojesen Meningsfuld dokumentation for kolde og varme hænder. Uddrag af bogen Når måling giver mening resultatbaseret styring og dansk velfærdspolitik i forvandling (DJØFs Forlag, 2009) optrykt i EvalueringsNyt, nr. 23, side (5 sider) Hansen, Hanne Foss Systemisk evalueringsstyring. Udfordringer og potentialer, i Tidsskriftet Politik Vol. 1, No. 11, pp : København. (10 sider). [BB] Hansen, Hanne Foss & Rieper, Olaf Evaluering og evidensbaseret praksis som styreformer i den offentlige sektor, i Økonomi og politik, Vol. 82. No. 1, 82, pp (6 sider) [BB] Heinesen, Eskil Midler til udsatte børn kan fordeles mere fair. AKF Nyt, nr. 1/marts 2011, side (2 sider) Kongsted, Hans Christian & Merete Konnerup At måle en effekt udfordringer og løsninger, Samfundsøkonomen, 2011/nr.1, pp (6 sider) Nielsen, Steffen Bohni; Mads Nyholm Jakobsen & Morten Pedersen Øje for effekterne: Resultatbaseret styring kan styrke offentlige indsatser. Nordisk Administrativt Tidsskrift, Nr. 4/2005, pp (19 sider). Nielsen, Vibeke Lehmann & Ulrik Hvidman Faglig målstyring og opfølgning. Kapitel 6 i Ledelse, Læring og Trivsel i Folkeskolerne, A.C Andersen & S.C. Winter (eds). SFI Rapport no , København. (side = 8 sider) Poulsen, Andreas Østergaard; Steffen Bohni Nielsen & Mads S. Jørgensen New Public Management under udvikling, afprøvning eller afvikling? Resultatbaseret Styring i danske kommuner. Tidsskriftet Politik, Vol. 1, No. 11, pp (13 sider). Smith, Peter. C Formula funding of public services. Oxon: Routledte. (kapitel 1-3, side 1-59 = 59 sider). Siva, I Using the lessons from behavioral economics to design more effective pay-for-performance programs. American Journal of Managed Care, Vol. 16, No. 7, pp

14 Rosenkranz, Birthe Lindegaard & Peter Qvist Kontaktpersonordningen fra navn til gavn. Ugeskrift for Læger, 172, no. 16. Side (4 sider) Supplerende litteratur: Andersen, Simon Calmar Skolens Autonomi. Kapitel 4 i Ledelse, Læring og Trivsel i Folkeskolerne, A.C Andersen & S.C. Winter (eds). SFI Rapport no , København. (side = 7 sider) Arendt, Jacob Nielsen Frikommuneforsøget: Hvordan opnås en brugbar effektmåling. AKF-Notat, januar (16 sider) Christensen, Simon Harwell & Søren Rud Kristensen Økonomiske incitamenter på forskellige organisationsniveauer, KREVI, april 2012 Department for Work and Pension The Work Programme, Department for Work and Pensions (9 sider) Egelund, Tina Evidens mod et nyt kvalitetsparadigme i socialt arbejde med udsatte familier og børn. Samfundsøkonomen, 2001/nr.1, pp (5 sider) Frølich, Anne (eds.) Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? En sammenligning mellem den amerikanske forsikringsorganisation Kaiser Permanente og det danske sundhedsvæsen. Odense: Syddansk Universitetsforlag Gneezy, Uri & Aldo Rutstichini A fine is a price. Journal of Legal Studies, vol xxix, side 1-17 (17 sider) Heinesen, Eskil & C. Kolodziejczyck Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov. AKF Working Paper Holm, Anders & Mads Meier Jæger Effektmåling af uddannelse. Samfundsøkonomen, 2011/nr.1, pp Konnerup, Merete Evidensbasering af de social- og velfærdspolitiske professioner. Kapitel 5 i Evidensbasert profesjonsutøvelse, Lars Inge Terum & Harald Grimen (eds.) Oslo: Abstrakt forlag Konnerup, Merete Evidensbaseret Politik, Samfundsøkonomen, 2011/nr.1, pp Konnerup, Merete At vide, hvad der virker. I Offentlig Ledelse, P.N. Bukh & S. Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum Kjærgaard, Isa Jensen & Per Nikolaj Bukh Modernisering gennem benchmarking: En analyse af tre forsyningsvirksomheder. Ledelse & Erhvervsøkonomi 71(4): (16 sider) Lester, Helen; Julie Schmittdiel, Joe Selby, Bruce Fireman, Stephen Campbell, Janell Lee, Alan Whippy & Philip Madvig The impact of removing financial incentives from clinical quality indicators: A longitudinal analysis of Kaiser Permanente indicators. BMJ, vol. 210, side 1898ff. (5 sider) Mandag Morgen Virker velfærden: Et debatoplæg om evidens og velfærd. København: Mandag Morgen Moss-Bjerre, Michael; Jakob Ibsen & Magnus Ibsen Resultatbaseret styring i kommuner. Samfundsøkonomen, nr. 6/2010 Overgaard, J. B. & K. E. Borau Økonomistyring i Danske Bank. I Økonomistyring, P.N. Bukh & S. Hildebrandt (eds.). København: Børsen Forum.Pedersen, Kjeld Møller; Mickael Bech & Mette Bork Hansen Incitamentsstyring i sundhedsvæsenet: Virkninger af øget takststyring og tilhørende incitamenter. Odense: Syddansk Universitetsforlag Rockwool Fonden Main results from the project comparing Kaiser Permanente and the Danish Health Service, paper presented at a press meeting in Copenhagen on March 3 rd with participation from the Danish Minister of the Interior and Health, Bertel Haarder, and the Social Democrats Spokesperson on Health, Sophie Hæstrup Andersen Smith, Peter C Formula Funding of Public Services. Oxon: Routledge 14

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Foråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Foråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Foråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Efter den økonomiske krise satte ind i 2008 har velstanden

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer

Session 1: marts 2010 (internat) Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 1: 11.-12. marts 2010 (internat) Modul 1 Modul 2 Økonomistyringens udfordringer og muligheder Budget-, regnskabs- og bevillingsreformer Session 2: 25.-26. marts 2010 Modul 3 Modul 4 Aktivitetsbaseret

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Når controllere benchmarker

Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker Når controllere benchmarker af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet og adjunkt Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere at være orienteret mod overholdelse af

Læs mere

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Inspiration til MED-samarbejdet Fredericia - Juni 2011 IFOS Institut for Offentlig Styring Chefkonsulent Efteruddannelse af topledere i den offentlige sektor Ejer Analyser

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER UNDERSØGELSE AF ØKONOMISTYRING I STATEN OG STYRELSER - UDVALGTE OG FORELØBIGE UNDERSØGELSESRESULTATER ET SAMARBEJDE MED HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS OG SAS INSTITUTE A/S, DANMARK STEEN NIELSEN, PALL RIKHARDSSON

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2 // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP VI VIL UDFORDRE OG OVERRASKE CPL udvikler ny viden

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg Styringsparadigmer - fortid og fremtid V. Leon Lerborg Konsulentprogrammet Konference, Middelfart 12. august 2013 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Momentum Direktør 2003-06

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Den makroøkonomiske udfordring

Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring Den makroøkonomiske udfordring af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Globaliseringen som fællesnævner Nogle gange betyder det nye

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 8. juni og fredag d. 9. juni 2017 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

DOL Organisation og styring Forår 2016 Sannie Ilona Leth. Tranbjergskolen. organisering af lærende fællesskaber. Underviser Line Schack Holtet

DOL Organisation og styring Forår 2016 Sannie Ilona Leth. Tranbjergskolen. organisering af lærende fællesskaber. Underviser Line Schack Holtet Tranbjergskolen organisering af lærende fællesskaber Underviser Line Schack Holtet Må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning s.1 Problemformulering og afgrænsning s.2 Metodeovervejelser s.2 Litteraturliste

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1.

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. RENE ANSB0L 0konomisk styring i kommunerne - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. U DG AVE Samfunds Litte ratur INDHOLD Forord 9 KAPITEL

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

kreativiteten i en tid med evaluering, tests og

kreativiteten i en tid med evaluering, tests og Hvordan bevare kreativiteten i en tid med evaluering, tests og prøver? Lilleskolernes Udviklingsforum 2. Marts 2012 Simon Calmar Andersen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Dilemmaet (I) Kontrol,

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Implementering af afdelingsbaserede strategikort

Implementering af afdelingsbaserede strategikort Karnov HR (artikel 2) / udkast, august 2013 Implementering af afdelingsbaserede strategikort Af lektor Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet & professor Per Nikolaj

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh. Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor Per Nikolaj Bukh.

Læs mere

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Flere logikker for offentlig styring Før NPM: Profession og hierarki Professioners

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING 2 // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE EN NY DAGSORDEN FOR OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING?

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs Bidragydere: Lotte Bøgh Andersen - Peter Bogetoft - Jørgen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HG Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet

Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Master of Business Administration (MBA) på Aalborg Universitet Baggrund for uddannelsen MBA-uddannelsen på AAU er udviklet på baggrund af et klart behov for erhvervsøkonomisk opkvalificering af professionelle

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX

Økonomistyring - kan vi det? - kan vi lade være? Slide 1/XX Slide 1/XX Slide 2/XX Et bud på en definition af begrebet økonomistyring De processer ledelsen iværksætter med henblik på at træffe bevidst målrettede beslutninger omkring valg af aktiviteter og udnyttelse

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Afsæt for organisationstænkning i GULDBORGSUND KOMMUNE. Kommunaldirektør Claus Thykjær

Afsæt for organisationstænkning i GULDBORGSUND KOMMUNE. Kommunaldirektør Claus Thykjær Afsæt for organisationstænkning i GULDBORGSUND KOMMUNE Kommunaldirektør Claus Thykjær Nedslag Nationale og lokale hovedudfordringer Styring Med afsæt i historien og nødvendigheden Spillebanen Stigende

Læs mere