Samfundsfag og almen studieforberedelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsfag og almen studieforberedelse"

Transkript

1 Samfundsfag og almen studieforberedelse 3 Reformerne af ungdomsuddannelserne er nu så langt, at de mere tekniske detaljer og dermed forbundne problemer begynder at dukke op. Udkastene til læreplaner har nu været kendt et stykke tid, og der har da også været en mindre debat om indholdet; men i det store og hele er man rundt om i landet ganske godt tilfreds med det, der er kommet til at stå i læreplanerne for samfundsfag. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke bliver nok at tage fat på; ikke mindst det nye C-niveau i gymnasiet og Kultur- og samfundsfaggruppe i HF skal nok kræve meget af samfundsfagslærerne. Men der er et andet sted, hvor vi for alvor bliver sat på prøve, nemlig i almen studieforberedelse. Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Almen studie forberedelse er altså ikke et fag, men en ramme for et samarbejde mellem fag, som med reformen får en meget fremtrædende placering: der skal anvendes 20% af uddannelsestiden i grundforløbet, 10% af uddannelsestiden i studieretningsforløbet, og der skal aflægges en intern prøve efter grundforløbet, en synopsis under eksamenslignende forhold i fjerde semester, en synopsis eksamen i 3.g og endelig skal der undervejs (løbende) laves studierapport om arbejdet med almen studieforberedelse. Det kommer til at fylde rigtig meget i vores hverdag fremover, og der er nogle ganske særlige forhold, det gør sig gældende for samfundsfag. Det hedder i udkastet til læreplan for almen studieforberedelse om det samlede forløb: For den enkelte elev skal summen af emneforløbene ved ligelig inddragelse af alle tre faglige hovedområder bidrage til at give sammenhæng og overblik. Det samlede forløb skal skabe forudsætninger for at vurdere skiftende tiders tankemønstre, centrale forestillinger, samfundsmæssige problemstillinger, videnskabelige, teknologiske og kunstneriske gennembrud. D.v.s. at det samfundsvidenskabelige hovedområde skal bidrage med ca. en tredjedel i almen studieforberedelse! Og hvilke af gymnasiets fag hører hjemme i det samfundsvidenskabelige hovedområde? Samfundsfag, psykologi og erhvervsøkonomi. Det bliver en meget tung opgave at løfte for faget. Andre fag vil kunne bidrage med beskrivelser af samfundsfaglige elementer; men når det kommer til selve kernen i det samfundsfaglige område teorierne og metoderne -, så må der nødvendigvis en samfundsvidenskabelig kompetence til. Det er sådan set også beskrevet i bilaget til læreplanen, hvor det samfundsvidenskabelige hovedområde beskrives på følgende måde: De samfundsvidenskabelige fags empiri består af de elementer og strukturer, der opbygger og udtrykker menneskeskabte fællesskabers organisation, funktion og relationer til det enkelte individ og til andre fællesskaber eller samfund, i samarbejde eller konflikt. Det drejer sig om overordnede og formelle fællesskaber som stater og internationale fællesskaber eller mere afgrænsede fællesskaber af privat, offentlig og halvoffentlig art som virksomheder og institutioner, og om uformelle fællesskaber som aldersgrupper eller interessebestemte netværk og halvformelle fællesskaber som familier. De samfundsvidenskabelige fags teorier består af generaliseringer herom. De samfundsvidenskabelige fags metoder består af kvalitative og kvantitative metoder, som sikrer en empirisk forankring af teorier om sociale, økonomiske og politiske forhold og sammenhænge. De kvalitative knytter sig til interviews, deltagerstyrede undersøgelser og observationer, mens de kvantitative knytter sig til statistiske og beskrivende undersøgelser. Begge grupper af metoder kan sigte både på samtidsanalyse og prognoser. Vi er glade for, at det samfundsvidenskabelige hovedområde er blevet placeret på linje med det humanistiske og det naturvidenskabelige; men det kommer til at stille voldsomme krav til os selv, om hele tiden at holde fokus på vores fag og på samarbejdet med de andre fag både i studieretningerne og i almen studieforberedelse, ellers kan det samfundsvidenskabelige hovedområde meget let gå hen og blive det, som alle mener, at de kan og så er vi tilbage hvor vi var lige før. Steffen Christensen

2 NYT FRA FAGKONSULENTEN - fagkonsulentens hjørne Fagkonsulentens hjørne Per Henriksen Hvad sker der? Læreplanerne går i officiel høring ca. medio oktober 2004, ligesom arbejdet med vejledninger til læreplanerne så småt er ved at starte. En af de helt store udfordringer for arbejdet med vejledninger bliver at beskrive valgfagsforløb (C B, B A) i samfundsfag. Dette gælder også for hf, hvor det vil blive normalt med såkaldte parallelle forløb, idet undervisning i tilvalg (C B) skal tilrettelægges parallelt med undervisningen i kultur-samfundsfaggruppen. Det vil blive en pædagogisk og didaktisk udfordring. Jeg vil gerne her takke for de kommentarer der på Skolekom har været fremsat vedrørende læreplanerne for samfundsfag. Fremmødet til regionalmøderne i samfundsfag vidner også om en stigende interesse for reformen. Udkast til Eksamensbekendtgørelse, Kvalitetsbekendtgørelse og Bekendtgørelse vedrørende studie- og ordensregler kan forventes offentliggjort snarest. Desuden kommer der mange lovændringer som følge af strukturreformen. En universitetsreform er også sat på skinner en reform som får betydning for indholdet i og varigheden af uddannelsen for fremtidens gymnasielærere. Fra a priori til hvad? Der er mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med reformerne. Flere vil helt sikkert dukke op i takt med indholdet i læreplaner og uddannelsesbekendtgørelser skal konkretiseres ude på skolerne. Især er der på regionalmøder mange spørgsmål vedrørende elevtid til skriftligt arbejde og uddannelsestid, herunder timerammen til almen studieforberedelse. Spørgsmål jeg ikke altid har kunnet svare på. En ting er dog sikker:at man som lærer går fra en situation hvor forholdene (tid til undervisning og antal skriftlige opga- 4 ver) i et skoleår var givet på forhånd til en situation hvor man som lærer og som medlem af et team i langt større grad fagligt og pædagogisk i større udstrækning skal argumentere for andel i dele af uddannelsestiden (fx almen studieforberedelse) og elevtiden. Det er en helt ny situation. Og den indebærer at gamle rutiner langt fra vil være tilstrækkelige også i samfundsfag. Også efteruddannelse er under forandring. Tidligere fik fagligt udvalg i samfundsfag del i den samlede efteruddannelsespulje, som blev fordelt ud på centrale kurser og regionalkurser. Fagligt udvalg for samfundsfag får ikke længere denne automatiske bevilling fra Undervisningsministeriet udvalget eller FALS skal indgå i konsortier med andre fag og/eller andre uddannelsesinstitutioner. Derfor kan det ikke forventes at den eksisterende efteruddannelsesaktivitet i form af regionalkurser m.v. kan opretholdes. Erstatningen vil bl.a. være tværfaglige kurser, fx matematik-samfundsfag, kultur-samfundfaggruppen, filosofi-samfundsfag, men også efteruddannelsesaktiviteter omkring evaluering, studieplaner m.v. Der kører allerede nu forskellige aktiviteter, hvis resultater i form af kursusmateriale vil blive lagt på En forsmag vedrørende samfundsfag og matematik kan findes på Almen studieforberedelse fylder meget i reformen af stx. Bl.a. Aarhus Universitet er med i et større pilotprojekt. I projektet deltager også en række gymnasier. Som resultat af arbejdet kan der forventes en række efteruddannelsestilbud med eksempler på konkrete forløb til almen studieforberedelse. Også Undervisningsministeriet vil i vejledningen til almen studieforberedelse komme med eksempler på tværfaglige forløb. På de fleste skoler er der desuden nedsat lokale arbejdsgrupper med det formål at udarbejde undervisningsforløb. Samfundsfaglærere bør være

3 NYT FRA FAGKONSULENTEN - fagkonsulentens hjørne med i disse lokale grupper, da den samfundsvidenskabelige dimension i læreplanen for almen studieforberedelse er ligestillet med den humanistiske og naturvidenskabelige dimension. Ikke fordi samfundsfag som fag har monopol på den samfundsvidenskabelige dimension i almen studieforberedelse, men modsat må samfundsfag være den naturlige samarbejdspartner i en lang række af tværfaglige forløb, hvor den samfundsvidenskabelige dimension indgår. Forudsætningen for dette er dog, at faggruppens lærer agerer aktivt i arbejdet med den lokale toning af almen studieforberedelse. Skriftlig samfundsfag Frem til sommeren 2007 vil prøven i skriftlig samfundsfag blive afviklet efter de gældende bestemmelser. Link til Råd og vink vedrørende skriftlig samfundsfag 2004 blev mailet til alle skoler i september Adressen er: dk/gymnasie/almen/nyheder/2004/gymnyt85.htm?m enuid= Indeholdt heri er en evaluering af sommerens prøve, ligesom skriftet indeholder en række konkrete råd og vink især omkring gruppeforberedelse. Budskabet heri er bl.a. at eleverne skal trænes i gruppeforberedelse, hvis de er tilmeldt standardforsøget. En træning som helst skal startes tidligt i 2.g. set identiske med standardforsøget, dvs. 1 time sparring plus 5 timer individuel besvarelse. De nye målbeskrivelser for samfundsfag på A-niveau giver flere muligheder, således at opgavekommissionen efter reformen har et fundament for forskellige typer af opgaver. Her kan arbejdet fra de grupper der i 1999 fremlagde eksempler på andre typer skriftlige opgaver være til stor nytte. Den eksisterende opgavetype fungerer godt og bl.a. inspireret af arbejdet i skriftlighedsgrupperne er spørgsmålsformuleringer blevet mere præcise. Omvendt må en reform være en naturlig anledning til at revurdere også de skriftlige opgaver. Som tidligere meddelt har Danmarks Evalueringsinstitut evalueret skriftlig samfundsfag, dansk og biologi. Rapporten offentliggøres 6.oktober Intern evaluering og kvalitetsudvikling I samtlige læreplaner og uddannelsesbekendtgørelser har evaluering en fremtrædende placering. I Nyt om Gymnasiet og HF nr. 86 var der et notat vedrørende Evaluering og kvalitetsudvikling som sikkert kan inspirere i det videre arbejde ude på skolerne med evaluering. Notatet kan hentes på adressen: Den eksisterende opgavetype med fællesdel og valgfrie delopgaver fungerer godt. Også standardforsøget med gruppeforberedelse får gode evalueringer. For opgavekommissionen kan formen (1 fællesdel med et spørgsmål plus 3 valgfrie delopgaver med hver 2 spørgsmål) på opgavesættet som helhed virke som en ikke altid hensigtsmæssig skabelon. Det lykkes eksempelvis ikke altid tematisk at skabe en klar sammenhæng mellem alle delopgaverne og fællesdelen. For opgavekommissionen har det også været en udfordring parallelt at skulle lave forskellige opgaveformuleringer til de samme temaer til hhv. prøven med gruppeforberedelse og prøven uden gruppeforberedelse. Rammerne for den skriftlige prøve efter reformen (første gang sommeren 2008) bliver stort 5 Den store skriftlige opgave Tiden nærmer sig! Husk at den store skriftlige opgave skal indeholde en samfundsfaglig problemstilling og skal besvares med inddragelse af samfundsfaglige teorier og metoder. Opgaveideer med en problemstilling på grænsen til andre fag (eksempelvis erhvervsøkonomi, psyskologi, biologi, filosofi) kan skrives som tværfaglige opgaver, jf. forsøgshæftet (hæfte 55). Hæftet kan hentes på adressen: tp://us.uvm.dk/gymnasie/udvikling/haefte- 55/omslag.htm?menuid= Husk også at det er en god ide at lade en anden lærer i samfundsfag gennemse udkast til opgaveformuleringer. Afsluttet Per Henriksen

4 BESTYRELSENS BERETNING - Samfundsfag Bestyrelsens beretning Samfundsfag Året er som stilheden før stormen i 2005 skal reformerne af ungdomsuddannelserne implementeres, og så kommer der til at ske en masse på alle niveauer i vores sektor fra ministeriets top med den centrale overordnede planlægning til den konkrete virkelighed ude på skolerne; men stilhed er en noget misvisende beskrivelse af det forløbne år Det startede med en lang og kedsommelig og lidt frustrerende ventetid Lovforslaget blev fremsat i sommerperioden. Første behandlingen af lovforslaget fandt sted den 31.oktober; og vi ventede stadig på en afklaring af hvem, der skulle deltage i udarbejdelsen af læreplanerne. Denne afklaring kom ikke heller ikke efter den aldeles u- problematiske første behandling i Folketinget. Først i slutningen af januar blev arbejdet sat i gang med en offentliggørelse af læreplansgrupperne og alle papirer i forbindelse med arbejdet blev ligeledes offentliggjort på UVM s hjemmeside. Det var sent, men det, at man offentliggjorde alt materiale, var forbilledligt. Bestyrelsen var repræsenteret i læreplansgrupperne: Jytte Knudsen i STX (sammen med Claus Just Andersen fra Marselisborg Gymnasium, Karen Hilmer Pedersen fra Aarhus Universitet og Per Henriksen) og Steffen Christensen i HF (sammen med Mette Jespersen fra VUC Århus og Per Henriksen) alle de bange anelser om en meget lukket og styret proces udenom de faglige foreninger blev gjort til skamme. Arbejdsprocessen i læreplansgrupperne har været den, at man i gruppen har diskuteret indholdet generelt, hvorefter der blev lavet udspil af fagkonsulenten. Dette udspil blev så genstand for en lang række tilføjelser, revisioner og omformuleringer o.s.v. Grupperne har været samlet femseks gange og ellers benyttet sig af elektronisk 6 kommunikation. Tiden var knap vi skulle være færdige den 15. maj og havde altså ca. 3 måneder; alligevel vil vi fra bestyrelsens side sige, at det har været en meget tilfredsstillende proces. Hele bestyrelsen er blevet inddraget i diskussionerne, idet vi kunne melde tilbage på bestyrelsesmøder, og her er der kommet meget input til de endelige udkast. Det eneste beklagelige i denne proces er, at det ikke var muligt (læs tilladt) at brede diskussionen ud i et større forum fx via vores hjemmeside; men det bliver der så rådet bod på i dette efterår, hvor udkastene er offentliggjort, og hvor der er en officiel høringsfase. Indholdet i læreplanerne er nu velkendt, men skal alligevel have en kort kommentar I gymnasiet er det mest spændende vores nye obligatoriske C-niveau. Samfundsfag er placeret i 1.g og skal dermed være en del af det omdiskuterede grundforløb, hvor alle deltagende fag skal af med 20% af uddannelsestiden til almen studieforberedelse. Det bliver en meget stor udfordring til lærere og fag; men vi har meget at byde på i forbindelse med de studieforberedende aktiviteter fx er der skrevet et krav om mindst et projektarbejde med anvendelse af fagets metoder ind på C-niveau, og det vil være oplagte i et samarbejde med andre fag i almen studieforberedelse. Kernestoffet på C-niveau er ellers sociologi med identitetsdannelse og levevilkår, politik med ideologier, beslutningsprocesser, demokrati og menneskerettigheder samt økonomi med velfærd og fordeling. Det er et spændende udgangspunkt i noget vi kender det eneste nye er kravet om behandling af menneskerettighederne men anvendt i en for os ny sammenhæng. På B-niveau er der meget mere med indenfor sociologi, politik og økonomi; men det nye er meget præcise metode krav: komparativ metode og kvantitativ og kvali-

5 BESTYRELSENS BERETNING - Samfundsfag tativ metode, står der eksplicit som en understregning af det studieforberedende aspekt, som er overordnet i hele STX bekendtgørelsen.videre er der krav om mindst to projekter på B-niveau, og hvor samfundsfag er studieretningsfag skal disse være tværfaglige, hvor samfundsfag er valgfag skal mindst et tage afsæt i elevernes studieretningsfag det kan kræve en del kreativitet, hvis man har elever fra 4-5 studieretninger. Endelig er der A-niveau vores høje niveau, som har det hele: sociologi, politik, økonomi, international politik og metode. En nyskabelse er her, at eleverne skal læse et originalt samfundsvidenskabeligt skrift. D.v.s. at de skal snuse til det rigtige samfundsfag, og det er igen en understregning af det studieforberedende i uddannelsen. Det virker umiddelbart som meget anvendelige læreplaner, de skal selvfølgelig stå deres prøve i det konkrete arbejde og i samarbejdet med andre fag. I HF er der også tale om noget nyt i og med, at fællesfaget indgår i en faggruppe med religion og historie vi ophører altså som selvstændigt fællesfag, men eleverne kan stadig vælge samfundsfag som tilvalgsfag. I faggruppen bliver der dels tale om at arbejde med nogle fælles mål for faggruppen og med kernefaglige mål for de tre fag. For samfundsfags vedkommende kan man sige, at de kernefaglige mål, er nogenlunde dem, som vi kender fra det nuværende fællesfag - d.v.s. politik med ideologi, demokrati og beslutninger, sociologi med identitetsdannelse, socialisation og sociale forskelle samt økonomi med sammenhænge og styringsmuligheder. Den store udfordring bliver samarbejdet og der er i læreplanen udpeget nogle områder, som der skal arbejdes flerfagligt med nemlig: - Globalisering og kulturmødet - Områdestudium - Identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund - Værdier og livsformer - Religiøse og politiske brud i dansk og europæisk perspektiv - Det gode samfund. Disse er så tilpas brede, at de ikke kan genere nogen; men det bliver alligevel en udfordring at få 7 samarbejdet tænkt igennem og implementeret på en sådan måde, at eleverne får et større udbytte end de i dag får af de tre fag hver for sig. En af de store knaster er eksamen. Det er således, at der skal være en eksamen, og det betyder en eksaminator og en censor. Det eneste vi er blevet lovet i den sammenhæng er, at alle tre kompetencer skal være til stede under eksaminationen; men det bliver jo så med en helt ny rolle for censor i forhold til hvad vi er vante til (og de af os der har to af de tre fag kan vel se frem til i al fremtid at være censorer i faggruppen). Offentliggørelsen af læreplanerne forløb ikke helt, som den skulle Planen var, at læreplanerne skulle offentliggøres på UVM s hjemmeside ved sommerferiens start. Det blev de fleste også, men nogle bl.a. samfundsfag manglede. Læreplanen var afleveret rettidigt, og referencegruppen havde to mindre præciseringer: det skulle understreges, at det var danske beslutningsprocesser og ideologierne (liberalisme, konservatisme og socialisme) skulle nævnes med navn. Efter ferien var der stadig ingen læreplan den kom 11. august; mens de øvrige manglende fag dansk, historie og religion ikke nåede at blive offentliggjort i august. En sådan usamtidighed giver plads til alle slags rygter, som fx at læreplanerne behandles i regeringens koordinationsudvalg. Om det er tilfældet vides ikke, men alene det at rygtet vedholdende cirkulerer blandt de personer, som må formodes at være rimeligt tæt på, er et problem. En del af problemet kan være den nedsatte referencegruppe med såkaldt uafhængige eksperter. De har ved flere lejligheder ytret sig offentligt om læreplanerne mens de som har skrevet dem ikke må sige noget som fx den 20. august, hvor Jørgen Granum-Jensen i Politiken rettede et fuldstændig malplaceret angreb på samfundsfag, hvor læreplanen blev beskyldt for at være en tynd kop te, som var blevet forkastet af referencegruppen. Det er lodret forkert! Referencegruppen havde alene ovennævnte præciseringer samt et ønske om at det retlige system blev skrevet ind i læreplanen, hvilket det uden problemer blev allerede inden sommerferien. Man kan kun gisne om motiverne; men mon ikke de hænger sam-

6 BESTYRELSENS BERETNING - Samfundsfag men med Jørgen Granum-Jensens ønske om promovere egne (og historiefagets) interesser. Det er fuldstændig urimeligt, at en person fra referencegruppen optræder i medierne med en kritik som ingen kan forsvare sig imod; men heldigvis er den rette sammenhæng blevet præciseret af politikerne fra uddannelsesudvalget som har set udkastet både før og efter det var i referencegruppen (jvf. Gymnasieskolens Netnyheder 20. september) mere præcist kan det vist ikke sættes på plads! Efteruddannelsen bliver ændret totalt i den nærmeste fremtid. Vi kender en efteruddannelse, hvor fagligt udvalg laver efteruddannelse i meget tæt kontakt med aktive lærere i faget. Finansieringen kommer dels fra undervisningsministeriet og dels fra deltagerbetaling; ministeriets tildeling til fagligt udvalg ophører nu, og det betyder, at fagligt udvalg ikke har penge at arbejde med. I stedet skal / kan fagligt udvalg på linie med alle andre aktører udbyde kurser og søge støtte til disse i ministeriet. Det lyder umiddelbart som om processen blot er vendt på hovedet, men det er ikke helt tilfældet, for fagligt udvalg er frivillig arbejdskraft, der laver kurser fordi de kan lide det, og set i det perspektiv bliver det ikke særligt attraktivt at udvikle kurser, som kan ende med ikke at blive til noget. Indtil videre er det gået fint for samfundsfag, fordi vi er med i meget af det nye studieretninger, almen studieforberedelse og kultursamfundsfaggruppen som har ministeriets bevågenhed lige nu. På lidt længere sigt bliver efteruddannelsen nok varetaget af andre og meget større aktører (DIG som et oplagt eksempel) og det vil af udenforstående blive opfattet som en professionalisering af efteruddannelsen, men det betyder, at den bliver fjernet fra dem, der ved hvor skoen trykker. tåler gentagelse. Det er imponerende at så travle mennesker er i stand til at engagere sig i den faglige forening og lave et stort stykke arbejde uden at diskutere timer og aflønning, men blot tage de ekstra arbejdsbyrder, der ligger og venter, når man vender tilbage fra aktiviteter i bestyrelsens regi. Men vi mærker, at det bliver sværere og sværere at få fri. Bindingerne på skemaer og klasser på skolerne tillader ikke mange udenoms aktiviteter, og det går naturligvis også ud over bestyrelses arbejde. Det må være et krav ved de kommende overenskomstforhandlinger, at der afsættes tid til arbejdet i de faglige foreninger fx i form af en amtslig pulje.alligevel bliver vi nødt til at tænke på alternative måder at organisere arbejdet i bestyrelsen på. Vi sagde sidste år farvel til Vibeke Due, som valgte at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet efter en lang periode. Vi er glade for, at Vibeke stadig er aktiv i den faglige forening som repræsentant for København i det regionale samarbejde og en stor arbejdskraft i forhold til AEEE. Marianne Nordentoft er ny i bestyrelsen. Mariannes daglige arbejdsplads er HTX og hendes indtræden i bestyrelsen er forhåbentlig en lille begyndelse på et tættere samarbejde med de andre gymnasiale uddannelser. Hun har kastet sig ud i arbejdet med et stort engagement og påtaget sig meget centrale opgaver i bestyresesarbejdet bl.a. internationalt udvalg og deltagelse i AEEE konferencen i København. Vi glæder os over et allerede godt og udbytterigt samarbejde og ser frem til, at det kan fortsætte i mange år. Samarbejdet med fagkonsulenten og med forlaget er stadig tæt og godt. Der er direkte kontakt og en let adgang til de to helt centrale medspillere i arbejdet.vi ser frem til et tæt samarbejde om udfyldningen af rammerne for det nye samfundsfag, som kommer til at kræve nye lærebøger. Samarbejdet i bestyrelsen.vi har afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder samt et møde med Columbus. Samarbejdet i bestyrelsen har som sædvanlig været rigtig godt. Bestyrelsesmedlemmerne udfører hver især og sammen et meget stort stykke arbejde, og jeg givet udtryk for det før, men det 8 PS Pædagogisk samarbejdsudvalg er GL s udvalg med repræsentanter fra de faglige foreninger og fra de andre ungdomsuddannelser. Der er afholdt to ordinære møder: Oktobermødet i 2003 handlede meget om diskussionen om

7 BESTYRELSENS BERETNING - Samfundsfag vores deltagelse i læreplansgrupperne. Martsmødet 2004 handlede om og forholdt sig til status for arbejdet med læreplanerne og med bekendtgørelsen for STX og HF. Endelig blev der den 10.august afholdt et ekstraordinært møde, hvor GL fremlagde et udkast til sit høringssvar til hovedbekendtgørelsen (STX). Så arbejdet i PS har ligesom bestyrelsesarbejdet været tæt knyttet til arbejdet med reformen. Fagligt udvalg Fagligt udvalg har i år afholdt følgende centrale kurser: Regionsrepræsentantskabskurset i Nyborg, hvor temaet var Gymnasiereformen Generalforsamlingskursus også i reformens tegn (Nyborg i november) Der har været følgende regionale kurser i 2004: Samfundsfag efter reformen - Åbenrå Samfundsfag efter reformen - Odsherred Samfundsfag efter reformen - Nykøbing F Studieretninger og samspil - Nyborg Studieretninger og det tværfaglige samarbejde - Århus Samfundsfag efter reformen -Tarm Samfundsfag efter reformen - Frederiksborg Samfundsfag efter reformen - Ribe Samfundsfag i reformen: C-niveau, grundforløb/ AS og studieretning - Storkøbenhavn Samfundsfag efter reformen - Ålborg Samfundsfag efter reformen - Roskilde Samfundsfag efter reformen - Kolding 9 De samlede efteruddannelsesbevillinger var på kr., ikke så forfærdelig mange penge, og der var da også visse kurser, som vi ikke kunne bevilge penge til, nemlig AEEE-konferencen, samarbejde med filosofi og psykologi, som alle blev henvist til at søge midler andre steder. Det er sidste år, vi har den slags bevillinger at gøre godt med, for fremtiden skal vi søge udviklingsmidler, måske i de såkaldte konsortier, måske alene i uvm s puljer, og derudover satse på brugerbetalte kurser og møder. Det betyder selvsagt, at vi skal overveje nøje, hvordan vores kursusaktivitet skal se ud og i den forbindelse også hvilken fremtid FALS skal have. Men de næste år vil i høj grad stå i reformens tegn. Udover ovennævnte aktiviteter har der været udviklingskurser sammen med matematik og dansk, som er mundet i forslag til samarbejdsforløb, som kan ses på foreningens hjemmeside til dette er der bevilget penge fra uvm s udviklingspulje. På trods af travlhed med reformefteruddannelseskurser på alle skoler og besvær med at få tilladelse til at deltage i møderne var der mange regionsrepræsentanter, som deltog i regionsrepræsentantskabsmødet i Nyborg d , dog manglede 5 regioner, og det bliver interessant at se, hvordan det regionale arbejde vil udvikle sig i fremtiden.vi mener fortsat, at det er vigtigt, at vi både mødes regionalt og nationalt, så vi kan inspirere hinanden og sikre en vis geografisk sammenhæng i fagets udvikling. Fondsbestyrelsen Forlaget Columbus Fond blev oprettet i 1984 og driver et forlag, som udgiver bøger til studiebrug ved ungdoms- og voksenuddannelserne (og efterhånden også ved de videregående uddannelser). Året har været præget af et godt samarbejde mellem FALS og Columbus, hvor diskussionerne om forlagets fremtidige udgivelser både set i lyset af behov for mere elevvenlige udgivelser og gymnasiereformens krav til samfundsfag har været dominerende. Fonden uddeler også Columbus-prisen, som blev indstiftet i 1992, og bliver uddelt, når der er en god anledning til det, dvs. når der er en aktuel person/gruppe af personer, som har gjort sig bemærket på en sådan måde, at vi mener det kan sikre en vis positiv opmærksomhed om samfundsfag, således at kendskabet til og interessen for faget styrkes. Senest (november 2002)blev prisen givet til sociologen Henrik Dahl. Det er i skrivende stund ikke afgjort, om der skal uddeles en pris i 2004.

8 BESTYRELSENS BERETNING - Samfundsfag Internationalt udvalg: FALS er medlem af to internationale foreninger Civitas og AEEE. Civitas arbejder især på at fremme den demokratiske udvikling i Østeuropa bl.a. ved forskelligt lærersamarbejde. FALS støtter foreningen, men er ellers passivt medlem. Thøger (frivillig) og Marianne Dideriksen (frivillig) betød at den kunne gennemføre, da der samtidig blev bevilget tilskud fra Columbus fond, Tipsmidlerne og Erhvervs- og boligministeriet og FALS stillede en underskudsgaranti. Den næste konference finder sted i 2006 i Gent i Belgien. AEEE er en forening for europæiske økonomilærere. Formanden er for tiden dansk: Susanne Vogelius fra Gammel Hellerup gymnasium. Foreningen bliver holdt oppe af nogle ildsjæle og har altid pengemangel. FALS er medlem ligesom FLE. Der bliver afholdt en konference med et økonomisk/samfundsfagligt tema hvert andet år i en by i et af medlemslandene, værtskabet går på tur. Der har senest været afholdt en konference i København/Frederiksberg d august (tidspunktet er bestemt af de sydeuropæiske medlemmers ferietidspunkt), hvor FALS og FLE (Foreningen af lærere i erhvervsøkonomi) står for arrangementet. Temaet var How can we integrate our students as active participants in an enlarged Europe in the perspective of a global economy? Det var en meget vellykket konference med ca. 65 deltagere fra 11 forskellige lande. Konferencen var en blanding af oplæg fra danske og udenlandske lærere, der var modtagelse på Frederiksberg Rådhus og arrangeret besøg på NOVO i Hillerød, og om aftenen var der arrangeret spisning i Bjælkehuset i Valby (et traditionelt dansk spisested i Søndermarken på Frederiksberg) og i Tivoli med rundvisning, idet det også er en del af AEEE-idéen at præsentere karakteristiske sider af den kultur, som præger det land konferencen foregår i. Det var meget svært at få midler til afholdelse af konferencen, gruppen var for sent ude i forhold til EU og samtidig var den form for association ikke umiddelbart nem at presse ned i EU-ansøgningsskemaer, og på et tidspunkt var der udsigt til, at konferencen måtte aflyses, men en utrolig indsats fra arrangørgruppens side (Susanne Vogelius (formand for AEEE), Gitte Lyager (FLE), Orla Duedahl (FLE), Marianne Nordentoft (FALS), Lone Bentzen (FALS),Vibeke Due (frivillig), Anne 10 Samfundsfagsnyt Samfundsfagsnyt er udkommet med 5 numre pr. år. Vi tilstræber at bladet bringer en blanding af samfundsfaglige artikler, gerne på videnskabeligt niveau, og af pædagogiske og didaktiske artikler, fordi vi gerne vil yde vores bidrag til en fortsat fagdidaktisk debat blandt samfundsfagslærerne.vi håber således at der i det kommende år vil være mange, der har lyst til at skrive om de mange nye elementer i gymnasiereformen, der udfordrer os. Steffen Bruun Christensen.

9 MODERNE FORESTILLINGER Moderne forestilinger om magt og og demokrati Af Niels Nørgård Kristensen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning,Aalborg Universitet. Indledning Vi bærer alle rundt på nogle bestemte forestillinger om samfundet: om høj og lav, lighed og forskellighed, position og status, grader af magtdistance, osv. Sådanne opfattelser kan antydes af et lille, konkret eksempel fra min egen virkelighed: På en dejlig forårsdag er jeg ude at gøre mine indkøb.ved parkeringspladsen uden for Fakta står der en dame på ca. 60 år og nyder solen. Hun har tydeligvis ikke travlt.vi smiler til hinanden, da jeg stiger ud af bilen. I det samme kører en mand forbi i en rød, åben sportsvogn. Han parkerer bilen et stykke fra os. Sig mig, var det ikke en MG?, spørger damen. Jeg tror det, svarer jeg - men jeg er ikke nogen ekspert på området. Mit kendskab til biler, og især sportsbiler, er afgjort ikke det største. Hm. Der er altså noget, der ikke passer, siger hun så. Hvilket? Ja, altså Fakta og så en MG!. Eksemplet ovenfor viser, hvordan vi har ganske særlige forventninger om bestemte sammenhænge, når vi konstruerer forståelser og billeder af, hvordan verden ser ud. Det påfaldende - og fascinerende - er naturligvis, at selvom vi lever i det samme samfund og deler den samme objektive virkelighed, så tolker vi den på vidt forskellige måder. Man kan måske ligefrem tale om, at vi konstruerer forskellige matricer til at anskue verden ud fra. Spørgsmålet er så bare, hvordan sådanne forståelser af samfundet og magten dannes? Hvad er f.eks. den nærmere sammenhæng mellem egne erfaringer og oplevelsen af samfundet? Vi har alle nogle stereotype bestemmelser af, hvordan verden er indrettet. Sådanne stereotyper kan være særdeles informative, både hvad angår de manifeste magtforståelser, og de mere latente og skjulte opfattelser og måder at strukturere virkeligheden på. Hermed tematiseres sammenhængen mellem faktiske vilkår og den subjektive oplevelse heraf. Centrale spørgsmål er, hvordan vi forstår og oplever magten i samfundet, samt hvorfra vi henter de elementer, som påvirker eller bestemmer udformningen af den enkeltes kognitive kort eller politiske samfundsbillede: Hvordan bestemmes magten? Hvor ses magten fra, og hvordan håndteres den? Hvordan opleves egen rolle i demokratiet - opleves det fx., at man selv har noget at skulle have sagt? I en af undersøgelserne under Magtudredningen, Billeder af magten portrætter til forståelse af magt og demokrati (Kristensen, 2003), sættes der netop fokus på, hvordan forskellige danskere i dag oplever magten i samfundet og deres egen rolle i demokratiet. Artiklen bygger på resultaterne af denne undersøgelse. 11 Magtforståelser Mange vil sikkert huske, dengang John Mogensen i starten af 1970 erne bragede igennem med Der er noget galt i Danmark. Sangen blev en stor succes, især fordi den gav den lille mand en stemme og udtrykte en forargelse over forholdene. Mogensen udtrykte den lille mands afmagt over for systemet banditterne, det er dem i habitterne. Den tematiserede nogle modsætninger, oplevelser af ulighed og billeder af magten, som mange sikkert vil hævde, stadig er fremtrædende den dag i dag: Nemlig billeder af et hierarkisk samfund, som tilgodeser de i forvejen økonomisk velstillede, og en forståelse af det politiske system som inkarneret af magteliter, der kører deres

10 MODERNE FORESTILLINGER egen agenda og lader hånt om folkets tarv. Der er her tale om et system af aktører, som tænker og taler næsten ens - uanset om det gælder direktører, politikere, bureaukrater eller eksperter. Systemet udgøres af såvel offentlige myndigheder som autoriteter i bred forstand. Der er her tale om en af de mest klassiske magtdikotomier, nemlig systemet versus manden på gulvet. I dette scenarie er afmagten udtalt, og selvforståelsen domineres af (livs)verdensopfattelser, som er i skarp kontrast til den (system)verden, hvor magtens mennesker findes. Her kan der i høj grad tales om opfattelser af et os og et dem. Med eksempelvis Dansk Folkepartis succes med at slå på modsætningsparret over-danmark over for under-danmark kunne man måske forvente, at stereotype magtbilleder som dem fra Mogensen s sang stadig er fremherskende - og at mange ser et hierarkisk samfund, hvor de i forvejen økonomisk velstillede rager til sig, og hvor bureaukratiet og magteliten dominerer. Billeder af magten er baseret på dybdegående interviews med udvalgte danskere, hvor vi får blotlagt forskellige forestillinger om samfundets virkemåde og magtforhold. Portrætterne fungerer som tidstypiske beskrivelser af borgere i det moderne samfund; vi møder manden og kvinden på gaden, fx. Susser, som er journalist og bor i whiskeybæltet, gaffeltruckføreren Jørgen fra Viborg, Klaus fra Nørrebro, som er formand for en afdeling under SiD, taxachaufføren Finn fra Amager, Per fra Hinnerup ved Århus, som er førtidspensionist, landmanden Mogens fra Mejrup uden for Holstebro og Jesper, der er edb-systemudvikler i et firma i Vejle. Hensigten er at beskrive variationen i de mere grundlæggende forestillinger om magten i det aktuelle, danske samfund. Dette gøres på baggrund af 29 kvalitative forskningsinterview, hvoraf de 11 er udvalgt til personportrætter og dybere analyse i bogen. I Erik Damgaard s store, kvantitative spørgeskemaundersøgelse fra 1980, som er rapporteret i Folkets veje i dansk politik, ses der lidt tilsvarende på danskernes oplevelse af magtforholdene mellem politiske institutioner. I Damgaards klassiske undersøgelse er opfattelserne forholdsvis differentierede. Et fællestræk er dog, at den 12 sociale afstand er væsentlig for oplevelsen af magtforholdene: Man henviser så at sige til andre, når magten skal placeres - og disse andre er tydeligt adskilt fra, og på afstand af, ens egen samfundsmæssige placering. Politikeren peger på embedsmanden, arbejderen peger på direktøren, og direktøren peger fagforeningen, osv. Damgaard tolker resultaterne således, at respondenterne i undersøgelsen typisk tillægger fjernere placerede aktører særlig indflydelse. Dvs., at magten har de andre (Damgaard 1980:202-3). I de sociologiske undersøgelser af samfundsbilleder blandt arbejderklassen, som blev foretaget i Storbritannien fra 1950'erne og frem til midten af 1970'erne, afdækkes gennemgående en klassebaseret forståelse af samfund og magtrelationer, og arbejdernes oplevelse af samfundet tegnes som et dikotomt billede opdelt i os og dem - repræsenterende hhv. de magtesløse og de magtfulde. Denne oplevelse står over for middelklassens typiske status- eller hierarkibaserede forståelse af samfundet og billedet heraf som en social rangstige, som man gradvist kan klatre op ad. I David Lockwood s klassiske studie, Sources of Variation in Working-Class Images of Society (1966), tages der udgangspunkt i, at sociale relationer og placeringen i samfundsstrukturen via arbejdslivet sætter bestemte magt- og samfundsopfattelser. Der er her typisk en dikotom os/- dem - forståelse af samfundet, eller hvad Lockwood også benævner som en klassebaseret power-model. Dem, der ikke er os er lig med de andre, som fx. udgøres af chefer, overordnede, funktionærer og myndigheder. Der er forholdsvis stor politisk afmagt i denne forestilling. Der er stærke bånd til ligesindede, stor intern solidaritet i gruppen - og samtidig også en pæn portion stolthed omkring arbejdet og den faglige tradition. Et centralt analytisk afsæt for Lockwood (og generelt Cultural Studies- traditionen) var - med inspiration i Marx s skelnen mellem Klasse an sich og Klasse für sich - netop sammenhængen mellem den objektive klassesituation og bevidstheden, dvs. den subjektive forståelse af denne situation. I de britiske undersøgelser peges der altså på, at det er magten i forhold til de umiddel-

11 MODERNE FORESTILLINGER bare omgivelser og arbejdssituationen, som strukturerer opfattelsen af de samfundsmæssige magtforhold. Samfundet er så at sige at forstå som en aggregeret og forstørret enhed af arbejdslivets hierarki, dvs. som virksomheden i forstørret udgave - med de samme autoritære forhold og den samme afmagt. Hvad angår sondringen mellem de nære/fjerne magtrelationer, så har traditionen udelukkende blik for de førstnævnte. Spørgsmålet er om - eller i hvilken grad - man kan forvente at finde noget, der ligner Lockwood s dikotome klasseforståelse i dag. Dels, naturligvis, fordi der næppe nogensinde har været mange af Lockwood s klassiske arbejdere i Danmark, men primært fordi der grundlæggende må sættes spørgsmålstegn ved, om det er det nære - og her især arbejdssituationen, der fundamentalt strukturerer identiteten eller magtforståelsen. Dette er, hvad der blev forudsat i Cultural Studies -litteraturen, hvor individers sociale bevidsthed i høj grad ses som påvirket af den nære sociale kontekst. Dele af sociologiens tilbøjelighed til at tage udgangspunkt i de nære og erfaringsbaserede forhold går også igen i en dansk sammenhæng i Thomas Højrups etnologisk inspirerede livsformsanalyse (Højrup, 1983), hvor livsformerne essentielt struktureres af arbejdslivet, og hvor identiteten grundlæggende dannes via arbejdslivet og den livsform, som er knyttet hertil. Identiteter og hverdagskulturer inkarnerer centrale træk og karakteristika hos aktører og angiver ikke alene værdier, men tilkendegiver også en individuel erkendelsesdimension. Fra sociologien er det i den forbindelse en velkendt antagelse, at hvis mennesker ikke er i stand til at kontrollere eller overskue verden, så reducerer de simpelt hen denne til de nære omgivelsers dimensioner (Castells, 1983). Hermeneutikere ser derfor ofte de livsnære erfaringer som en del af det filter og den værktøjskasse, som man bearbejder og fortolker de mere fjerne ting (herunder det politiske system) med. Dannelsen af politiske holdninger og bevidsthed kan imidlertid næppe forstås snævert i forlængelse af arbejdssfæren, som hos Lockwood m. fl., hvor næsten al socialitet afledes af arbejdslivet. Faktorer som fx. medier og offentlighed, kulturel 13 pluralisering eller globalisering, mv. har ingen plads i denne sociologiske tradition. Man kan i dag næppe a priori tage udgangspunkt i, at arbejdslivet strukturerer hele livsformen grundlæggende. Der findes en række struktureringsformer, som må antages at være fælles for alle, uanset erhverv. Moderne samfund er præget af en udpræget rumlig, tidsmæssig og institutionel differentiering (Mortensen, 1987:15). Man kan derfor ikke gå ud fra, at arbejdslivet er selve kilden til identiteten. Hvor man tidligere (og i den hermeneutiske tradition) ledte efter identiteternes udspring i de nære omgivelser, må man altså i dag afsøge påvirkninger fra fjernere relationer, herunder medier og globaliseringsprocesser. Det meste af tænkningen i relation til politik og magt er konstrueret og bygget op omkring traditionelle (og logiske) modsætningspar, som eksempelvis lønarbejdere versus arbejdsgivere og kapitalejere, hvilket også er en modsætning, der har været centralt for etableringen af det politiske partisystem, som vi kender i dag (Andersen, 1984). Den sociale struktur er dog øjensynligt mere differentieret i nutidens netværks - eller informationssamfund, end tilfældet var i det klassiske industrisamfund. De klassebaserede modsætninger og os/dem-dikotomier baseret på indtægt eller ejendom over produktionsapperatet er derfor forventeligt afløst eller suppleret af andre, mere individuelle og selvidentitetsbaserede orienteringer, som eksempelvis etniske, vidensbaserede, livsstilsbaserede, generationsbaserede, kønsbaserede, eller helt andre typer af kløfter og modsætninger. Der er, som anført, andre ting, end arbejdssituationen, som skaber identitet, og det afgørende er derfor, hvor betydningsskabende arbejdet overhovedet er. Derudover er der andre typer af opbrud i forhold til de vante forestillinger om identitet og samfundsopfattelse. Fra modernitetsanalysen er det således kendt, at postmaterielle værdier har fået en central placering ved siden af de traditionelle, materielle værdier. Ofte hævdes det, at de autoritære opfattelser og materielle værdier, som kendetegnede industrisamfundet, i stort omfang er afløst af individualitet, selvudfoldelse og frihed til at vælge personlig livsstil. En velkendt, generel forståelses-

12 MODERNE FORESTILLINGER ramme i det senmoderne samfund er, at der er sket et skifte bort fra traditionel interessebaseret og ideologisk politik mod en mere individuelt orienteret og begrundet politikforståelse (Inglehart, 1997; Beck, 1992). Selvet bliver mere og mere organiseret som et refleksivt projekt, hvor den enkelte indarbejder medieret materiale i en sammenhængende biografisk fortælling under stadig revision (Giddens, 1991;Thomp-son, 2001). Folk orienterer sig i forhold til det politiske billede generelt i mindre udstrækning efter deres arbejdssituation og klassetilhørsforhold - de personlige værdier spiller en større rolle. Dvs. snarere end økonomiske interesser og klassestrukturer er det, i samfund af denne type, subjektivt meningsskabende, kulturelle faktorer, der fungerer som input til identitetsarbejdet - og som virker handlingsmotiverende for individer (Kaare Nielsen, 2001). Der sker mao. en spredning af (identitetsdannelses-)feltet, hvilket også gør det vanskeligere at teoretisere over det. Moderne livsformer udfoldes på et væld af forskellige måder. Diskussion og analyse Med afsæt i de magtoplevelser og magtkategorier, som responterne udfolder og henviser til, skal der i det følgende gives et indblik i nutidige magtforståelser. Her gives først et kort indblik i samfundssynet og de mere grundlæggende måde at strukturere forståelser på hos interviewpersonen Jørgen, som er truckfører og i den forbindelse repræsenterer en nutidig arbejderidentitet. Jørgen er 43 år og bor i Viborg. Han er fraskilt og bor alene i en lejlighed. Efter skolen blev han arbejdsdreng, indtil han kom ind til militæret. Ovenpå militæruddannelsen startede han som lastbilchauffør ved et nedbrydningsfirma. Siden begyndte han som vognmand sammen med sin lillebror, da de startede en flytteforretning. Broderen sprang senere fra, men Jørgen fortsatte efterfølgende som selvstændig eksportvognmand i 15 år, hvor han primært kørte mellem Danmark og Sydtyskland. I dag arbejder han i varemodtagelsen på pumpefabrikken Grundfoss i Bjerringbro, hvor han kører gaffeltruck i firmaets godsterminal. Det med at være langturschauffør var en livsstil, og ikke kun et arbejde, forklarer Jørgen. Det, som 14 tiltalte ham ved arbejdet, var drømmen om at være den frie fugl på landevejen. Han kørte som regel med møbler til Tyskland. Når Jørgen var hjemmefra, boede han i lastbilen, som var indrettet med køje, kaffemaskine, køleskab, komfur og det hele. Der manglede ikke noget, bedyrer han: Der var el, fjernsyn og video. Når han var færdig med at arbejde om eftermiddagen, så kunne han sidde og kukkelure for sig selv, eller han kunne møde nogle af de andre chauffører og drikke en masse bajere, forklarer Jørgen. Jeg har altid sådan været min egen, siger han: Der er fandeme ikke nogen, der skal bestemme over mig, og det har man sådan ligesom mulighed for som chauffør. Jørgen har en stærk trang til autonomi. Han vil helst være sin egen. Derfor anskaffede han sig en lastbil og startede sit eget firma. Lastbilen bliver her i Jørgens verden nærmest til en metafor for et sneglehus. Lastbilen er et helt mini-hjem, som han har med sig overalt, hvor han kommer frem. Heri findes alverdens (elektrifiserede) bekvemmeligheder. Jørgen er et godt eksempel på en nutidig identitet, som i høj grad strukturerer sin forståelse af politik, demokrati og magt ud fra sin livsverden og det nære - eksempelvis relationen mellem politikere og lægmænd, og spørgsmålet om styring og regulering, hvilket Jørgen tematiserer ud fra trafikområdet: Jørgen: Noget af det, der gør mig tosset, altså politikerne de har fået at vide af en ekspert, at når man forøger hastigheden med ti kilometer i timen, så dør der x-antal mennesker. Det er jo løgn ikke, altså et eller andet sted, hvorfor dør de mennesker? Det er jo klart, altså hvis det går galt for dem, så er hastigheden en medvirkende årsag til, at det går mere galt. Hvis vi kører nul kilometer i timen, så slår vi ingen folk ihjel. Det må da være et godt udgangspunkt, men til sidst så bliver folk jo tossede. Det kan jo ikke passe, at når vi kommer på en firesporet motorvej, der er fuldt oplyst og alting er i orden og vores bil er den sidste nye med ABS, og jeg skal komme efter dig, med alt det, man kan få. Så ligger man og kører 80, fordi det har politikerne fundet ud af, det er mest forsvarligt. Det er det, vi kan styre. Og nede på

13 MODERNE FORESTILLINGER den anden side af stregen der [Tyskland, red.], der kører vi 180 i stedet for, fordi der siger de, der kan man godt finde ud af det. Det er tydeligt, at Jørgen ikke (uden sværdslag) underlægger sig regulering og styring oppefra. Jeg kører med den hastighed på motorvejen, som jeg selv bestemmer, siger Jørgen. Politikerne er nemlig ikke kompetente. De har ganske vist eksperterne i ryggen, men Jørgen anerkender ikke deres viden og ekspertise. De har således ingen føling med det konkrete og med virkeligheden på motorvejen. Omkring politikernes indblanding via lovgivning inciteres han af dikotomien mellem de styrende og de styrede, dvs. den vertikale dimension imellem myndigheder og borger. Som individuel billist opererer han i trafikken i spændingsfeltet mellem kollektive regler og individuel frihed; mellem fællesskab og autonomi. Køretøjet er i Jørgens udlægning et frihedssymbol og et billede på autonomi - et frirum, hvor man kan være sig selv. Politik og statslig (trafik- )regulering bliver heroverfor til det samme som formynderi og retshaverisk bedreviden udfoldet af politikere og tekniske eksperter. Bilen bliver således her til en metafor for selve friheden. Her lukker man omverdenen og systemet ude og bliver helt sin egen. I bilen er det legitimt at tænke på sig selv, kræve sin ret, eller forfølge private udlægninger af forsvarlig kørsel ( jeg betaler bare bøden ). Trafik er, som det vil fremgå, et nøgleord, når man søger indgangen til Jørgens samfunds- og magtforståelse: Jørgen: Nu her den anden dag - vi kørte på arbejde, vi har en firesporet vej ned mod Århus, så kommer jeg kørende op i røven af en, så trækker han ud i spor to. Jeg ved godt, der er sporriller ikke, at det er bedre at køre i spor to, men når han kan se jeg kommer og vil til at overhale ham, så har man jo pligt til at blive inde i spor et, uanset hvordan vejen er. Men så kan han mærke mig, så sætter han bare farten op, fordi så kan han jo i hvert fald accelerere sig fra mig. Men så bliver jeg sur på ham, og så siger jeg, jamen han skal ikke [slippe] fra mig, fordi min vogn var åbenbart lidt stærkere, så 15 jeg trækker op i røven af ham, men han bliver ude i spor to. Så tænkte jeg, jamen det gider jeg ikke diskutere med ham, så jeg tager den da bare indenom, og så er den ikke længere. Jørgen udfolder, som det fremgår, et vist mål af egenrådighed bag rattet. Hvis nogen kører i sin bil og vil lave magtdemonstration, som han formulerer det, så holder Jørgen på sin ret: Jeg skal ikke holde tilbage for ham, hvorfor fanden skulle jeg så gøre det? Dels vedrører trafikken Jørgens egen, konkrete mægtiggørelse, men den fungerer også i mere overført betydning som metafor for samfundsmæssig interaktion i almindelighed og magt i særdeleshed. Den er således afgørende for Jørgens samfundsforståelse, samt måden hvorpå han konstruerer forståelser af omverden. Dette vedrører altså Jørgens blik, dvs. evnen til at se forskel, og de elementer, som hans verden centrerer sig omkring. Det trafikale billede er generelt velegnet til at beskrive grundlæggende mekanismer i samfundet og i demokratiet. Køretøjer er på den ene side et godt magtmiddel. De er samtidig via færdselsloven også et symbol på det absolutte demokrati og den komplette magtlighed. I trafikken er vi alle lige: direktøren har ikke mere ret, end meningmand har. Og ham, der tjener mest, har heller ikke mere ret i trafikken. Status og indkomst gør ingen forskel. Jørgen: Handicappede, de bliver også lige, når de kommer susende der. Så når de stiger ud af bilen, så kan de ingenting. Men altså, når de sidder i bilen, så kan de jo få lige vilkår med andre, der kører bil. Så det er nok der, vi er mest lige som borgere.vi er født lige, og vi er lige, når vi kører bil. Mere præcist kan det vel næppe siges. Trafikken bliver i denne metafor tilmed til et billede på mægtiggørelse: her kan alle, selv de handicappede, begå sig. Samtidig er det et billede på et vigtigt demokratisk princip om lighed og retfærdighed:vi er i trafikken så at sige lige i formel forstand, lige såvel som vi også er lige for loven i samfundet i øvrigt. På den anden side er vi reelt set ikke lige: Der findes en overklasse i dette univers: Det er

BILLEDER AF MAGTEN. kapitel 1

BILLEDER AF MAGTEN. kapitel 1 kapitel 1 BILLEDER AF MAGTEN INDLEDNING Nogle vil sikkert huske dengang, da John Mogensen i starten af 70 erne bragede igennem på Dansktoppen med Der er noget galt i Danmark. En sand landeplage blev her

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag 176» december 2009 samfundsfagsnyt Columbus-prisen 2009 Aktionslæring og medborgerskab Bestyrelsens beretning foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 177: 15. februar 2010 Indhold Redaktion:

Læs mere

samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 171» september 2008

samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 171» september 2008 171» september 2008 samfundsfagsnyt Interview med DI Retsstat og retssamfund den blinde plet i samfundsvidenskaberne Skriftlig eksamen 2008 foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 172: 15.

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Tema: Reformerne og matematikken

Tema: Reformerne og matematikken M A T I L D E Tema: Reformerne og matematikken Universitet Gymnasium Foto: Københavns Universitet Foto: Viborg Katedralskole NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING NR. 18 OKTOBER 2003 18/03 1 Leder Af:

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Vejledning til faget samfundsfag

Vejledning til faget samfundsfag Vejledning til faget samfundsfag almen voksenuddannelse Samfundsfag 2 Indhold Indledning... 4 1. Identitet og formål... 5 1.1 Identitet... 5 1.2 Formål... 5 2. Faglige mål og fagligt indhold... 7 Niveau

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18 FORORD 3 1 INDLEDNING 4 UNDERSØGELSENS BAGGRUND 4 DE GODE HISTORIER OM UNDERSØGELSEN 5 RAPPORTEN: INDHOLD OG SYNSVINKLER 5 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 SELVFØLGELIG

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 185: 15.02.2012 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Nr. 25 Marts 2004 7. årgang

Nr. 25 Marts 2004 7. årgang Nr. 25 Marts 2004 7. årgang Et magasin for undervisningssektoren Undervisnings- og Kulturforvaltningen T EMA: FAG, FAGLIGHED OG PÆDAGOGISK UDVIKLING Viden og verden og fag i skolen Vi skal organisere og

Læs mere

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Et casestudie under Region Nordjyllands projekter om mønsterbrydning Annette Rasmussen Forskningsrapport 24 2011 Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

samfundsfagsnyt Istanbul en storby mellem tradition og modernitet Stemningsrapport fra generalforsamlingskurset Adidasmanden

samfundsfagsnyt Istanbul en storby mellem tradition og modernitet Stemningsrapport fra generalforsamlingskurset Adidasmanden 172» december 2008 samfundsfagsnyt Istanbul en storby mellem tradition og modernitet Stemningsrapport fra generalforsamlingskurset Adidasmanden Historielærere debatterer samfundsfag C foreningen af lærere

Læs mere