Indkaldelse af ideer og forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ideer og forslag"

Transkript

1 Indkaldelse af ideer og forslag For Inter Terminals EOT ApS Ensted Olieterminal ved Aabenraa September 2012

2 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkningen på miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af den 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVMbekendtgørelsen). Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både den offentlige debat og den endelige beslutning om projektets godkendelse. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer til det videre arbejde. Det kan f.eks. være idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt, og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkning på: mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv samspillet mellem disse faktorer. Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for dette anlæg, hvor staten er godkendende myndighed efter anden lovgivning. Indkaldelse af idéer og forslag: VVM for ændringer af Inter Terminals EOT ApS Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Miljøstyrelsen Odense Forsidefoto: Luftfoto af Inter Terminals EOT ApS og Enstedværket Udgivet september 2012 af: Miljøstyrelsen Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon Kun internetudgave

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrund Indledning Lokalisering Projektbeskrivelse Påvirkninger af omgivelserne Miljøpåvirkninger Øvrige påvirkninger Den videre proces Idéer og forslag Den videre proces...10 Ideoplæg 3

4 1. BAGGRUND 1.1 Indledning Inter Terminals Danmark A/S har pr. 11. januar 2012 overtaget DONG Energy s olieterminaler i Asnæs, Ensted, Stigsnæs og Gulfhavn. Dette idéoplæg vedrører Ensted olieterminal ved Aabenraa, benævnt Inter Terminals EOT ApS. Inter Terminals EOT ApS (EOT) anvendes til oplagring og ind- og udskibning af fuel olie og vakuum gasolie. Olieterminalen består af en oliepier med to anlægspladser samt et overjordisk tankanlæg med tilhørende overjordisk rørsystem. Olien transporteres til olieterminalen ad søvejen, hvor olien losses fra skibe til olietankene via et rørsystem. På samme måde lastes olie fra lagertankene til skibe. Tankanlægget omfatter fire overjordiske tanke, placeret i en lukket tankgård, se figur 1, med en samlet opbevaringskapacitet på m 3, der er miljøgodkendt til opbevaring af klasse III produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). En af de fire tanke anvendes frem til udgangen af 2012 af Enstedværket til opbevaring af driftsolie. Oliepier Tankanlæg Figur 1 Oliepier og de fire opbevaringstanke på EOT. Miljøstyrelsen har den 29. september 2011 meddelt en ny revurderet miljøgodkendelse for olieterminalen, som bl.a. indeholder vilkår for antal skibsanløb pr. år. Inter Terminals ønsker antal skibsanløb pr. år hævet. Derudover ønskes på længere sigt mulighed for import og oplagring af andre lettere klasse III produkter end de produkter, der er godkendt i dag (fuel olie og vakuum gasolie). EOT vil med realiseringen af det udvidede produktsortiment (lettere klasse III produkter) blive omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed og vil dermed også være omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 26: Anmeldelsespligtige virksomheder efter 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse. Dette idéoplæg redegør kort for Inter Terminals planlagte driftsændringer og udvidelse samt de miljømæssige påvirkninger. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg

5 med VVM redegørelse og sikkerhedsrapport samt udkast til miljøgodkendelse, som vil blive sendt i 8 ugers offentlig høring. 1.2 Lokalisering Inter Terminals EOT ApS er beliggende sydøst for Aabenraa på matr.nr. 385c, Stubbæk, Ensted. Adressen er Varnæsvej 9, Aabenraa. Olieterminalen er beliggende i byzone i rammeområde E, jf. Aabenraa Kommunes Kommuneplan Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv, nærmere bestemt kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Olieterminalens tankgård med nuværende tankanlæg er omfattet af lokalplan S 16 for et område omkring Enstedværket i Styrtom, 28. september 1993, der bl.a. har til formål at fastlægge rammer for et røgrensningsanlæg på Enstedværket. Aabenraa Kommune har ved brev af 10. november 2010 bekræftet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, uanset om oplaget sker til brug for Enstedværket eller som oplag for tredjemand. Derudover er olieterminalens område omfattet af lokalplan nr. S 14 for et forsøgsdambrug ved Enstedværket, 30. april 1991, der har til formål at muliggøre et forsøgsprojekt om etablering af havdambrug. 1.3 Projektbeskrivelse Inter Terminals ønsker aktivitetsbegrænsningen i antal skibsanløb til olieterminalen øget, ligesom der på længere sigt ønskes mulighed for import og oplagring af lettere klasse III produkter i tanke. Hver af disse ændringer er omtalt i det følgende: Ændring af antal skibsanløb pr. år. I den gældende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om, at der må anløbe op til 125 skibe til olieterminalen pr. år. Denne aktivitetsbegrænsning ønskes hævet, idet den begrænser Inter Terminals' kommercielle anvendelse af olieterminalen i forhold til de hidtidige forudsætninger for driften. Den revurderede miljøgodkendelse fastsætter aktivitetsbegrænsningen således, at der ikke er mulighed for flere skibsanløb end svarende til niveauet for det faktiske antal skibsanløb i de seneste år. I 2011 har der været i alt 83 skibsanløb, deraf alene 63 de første 6 måneder af året, hvilket således er meget tæt på det maksimale tilladte antal. Nødvendigheden af muligheder for øget antal skibsanløb bliver endvidere forstærket, når tank 10, som i dag benyttes af Enstedværket, overgår til olieterminalens benyttelse. Begrænsningen i antal skibsanløb ønskes derfor hævet fra nuværende godkendte 125 skibsanløb til fremtidig 730 skibsanløb pr. år. Ændringen svarer til fuld udnyttelse af de to anlægspladser og to ledninger til landanlæg, som findes til olieterminalen, idet der dagligt kan køres to simultane operationer samtidig. Det betyder, at der i dag er kapacitet til at modtage 730 skibsanløb pr. år (365 dage * 2 operationer pr. dag = 730 skibsanløb pr. år). Ændringen af antal maksimale skibsanløb indebærer ingen bygnings- eller anlægsmæssige ændringer. Der er alene tale om udnyttelse af de eksisterende kapaciteter på olieterminalen. Import og oplagring af lettere klasse III produkter I den gældende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om, at der kun må modtages og afskibes fuelolie og vakuum gasolie. Ideoplæg 5

6 Denne produktbegrænsning ønsker Inter Terminals på længere sigt ændret med henblik på tilvejebringelse af en mere fleksibel olieterminal, hvor også lettere typer klasse III produkter kan oplagres og afskibes fra olieterminalen, herunder: gasolie, mineralolie destillat og diesel. Alle de ansøgte nye klasse III produkter er i dag alene klassificeret som risikostof med hensyn til miljøfarlighed. Olieterminalen vil med realiseringen af det udvidede produktsortiment blive omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed, idet de anførte produkter vil kunne forekomme i mængder over tons. Der vil derfor som led i VVM redegørelsen også blive udarbejdet en sikkerhedsrapport, som bl.a. skal danne grundlag for risikomyndighedernes vurdering af, om planlægningen kan realiseres som ønsket, herunder om der er særlige forholdsregler, som skal tilgodeses. Det udvidede produktsortiment vil blive håndteret via de eksisterende tanke og rørforbindelser. Der er ikke planlagt anlægs- eller bygningsmæssige ændringer som grundlag for håndtering af et udvidet produktsortiment. 2. Påvirkninger af omgivelserne EOT ligger i Styrtom ved Aabenraa Fjord i et område, hvor omgivelserne er præget af kysten ved fjorden, markant industriel bebyggelse og åbent land. Olieterminalen grænser direkte op til Enstedværket. Syd for olieterminalen er der åbne marker samt enkelte boliger i et ikke planlagt område. Øst og nord for olieterminalen ligger en smal grøn bræmme, der er udlagt til rekreativt område i henhold til lokalplan S 14. Nærmeste beboelse til olieterminalen er "Laksmølle" på Varnæsvej 35. Nærmeste boligområde er Møllevænget, der ligger ca. 500 m sydøst for olieterminalen. Syd for olieterminalen findes et udpeget Natura 2000-område "Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark". Der skal ved etablering af nye virksomheder eller ændring af eksisterende virksomheder tages hensyn til Natura 2000-området, som er beliggende ca. 4,8 km syd for olieterminalen. Der skal tages hensyn til områdets udpegningsgrundlag i Natura 2000-plan og arterne på habitatdirektivets bilag IV i og udenfor området. Endvidere skal der tages hensyn til miljømålene for kystvande i vandplan for Lillebælt/Jylland (hovedvandopland 1.11). Der er ingen historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk eller værdier i området, som vil kunne blive væsentligt påvirket af de påtænkte driftsmæssige ændringer. 2.1 Miljøpåvirkninger De væsentligste miljøpåvirkninger som følge af de planlagte ændringer vurderes at være relateret til støj, jord og grundvand, risikoforhold samt det marine miljø. I VVM-redegørelsen vil påvirkningen af disse forhold blive beskrevet og vurderet, ligesom det vil blive vurderet, hvordan påvirkningerne undgås eller begrænses mest muligt. Støj Den nuværende støjbelastning fra olieterminalen er kortlagt og afrapporteret i juli 2012 af rådgivningsfirmaet Grontmij. I støjrapporten konkluderes, at olieterminalen overholder miljøgodkendelsens grænseværdier for støj ekskl bidrag fra skibe i alle referencepunkter. Ved beregningerne er det lagt til grund, at alle kilder relateret til olieterminalen kan være i drift døgnet rundt (worst case), og på den baggrund vurderes støjbelastningen i dag fra olieterminalen (ekskl. bidrag fra skibe) ikke øget som følge af flere lastninger/losninger. Ændringen af antal

7 tilladte skibsanløb pr. år vurderes dermed ikke at indebære overskridelse af de i miljøgodkendelsen fastlagte støjgrænseværdier for olieterminalen (ekskl. bidrag fra skibe). I støjrapporten er også foretaget vurderinger af støjbidrag fra skibe under lastning/losning. Støjbidraget fra skibe vil ikke blive ændret som følge af flere skibsanløb, idet det er lagt til grund, at alle kilder kan være i drift døgnet rundt, men der vil oftere ligge skibe ved kaj end i dag. Muligheden for minimering af støjgener vil blive vurderet i VVM redegørelsen. Luft- og lugtemissioner De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af EOT er emissioner fra tankene. Alle tankene på olieterminalen har fast tag, er isolerede samt udstyret med trykvakuumventil og kulfiltre på tankenes ånderør. Miljøstyrelsen har som led i revurderingen vurderet, at udsendelse af dampe ved den nuværende drift er begrænset, og at de nuværende driftskrav er tilstrækkelige til at imødegå, at den nuværende drift medfører uacceptabel luftforurening. Tilsvarende er også vurderet for luftemissioner fra skibe, der ankommer til pieren for losning og lastning, da der alene er tale om losning og lastning af klasse III produkter med lav flygtighed og begrænset udsendelse af dampe. Ændring af antal tilladte skibsanløb pr. år samt ønsket om muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at kunne medføre øgede luft- og lugtemissioner, dog formodentligt i begrænset omfang, da tankene er påmonteret kulfiltre. Omfanget heraf og muligheder for minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen. Jord og grundvand Olieterminalen er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser. Olieterminalområdet er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1. Der er pt. en forureningssag i gang vedrørende olieforurening fra en enkelt tank, og delområder omkring denne tank er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Den nuværende drift af olieterminalen indebærer begrænset risiko for forurening af jord og grundvand, da fuelolie og vakuum gasolie størkner eller bliver tyktflydende ved normale udetemperaturer. Olieprodukternes egenskaber betyder, at nedsivning vil være meget begrænset. Ønsket om muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at kunne medføre øget risiko for nedsivning og dermed for jord- og grundvandsforureninger, idet lettere klasse III produkter ikke størkner eller bliver tyktflydende ved normale udetemperaturer. Omfanget heraf og muligheder for minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen. Spildevand EOT nedsiver med den nuværende driftsform det overfladevand, som dannes på virksomhedens tankområde. Regnvand fra befæstede arealer uden for tankgård, tage mv. ledes via vejafløb til Enstedværkets regnvandssystem, hvor det gennemløber sandfang og olieudskiller forinden udledning til Aabenraa Fjord. Ønsket om muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at kunne medføre risiko for nedsivning af lettere klasse III produkter ved uheld, idet lettere klasse III produkter ikke størkner eller bliver tyktflydende ved normale udetemperaturer. Omfanget heraf og muligheder for minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen. Påvirkninger af det marine miljø ved uheld Miljøstyrelsen har for så vidt angår den nuværende drift af olieterminalen stillet krav om en nærmere redegørelse for muligheder for at afværge, at olieudslip ved brud på tanke eller rørsystemer giver varige skader for det marine miljø. Denne redegørelse er udarbejdet og fremsendt til Miljøstyrelsen 31. maj Ideoplæg 7

8 Ønsket om muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at kunne medføre øget risiko for påvirkning af det marine miljø ved uheld. Omfanget heraf og muligheder for minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen. Affald Den nuværende drift af olieterminalen medfører begrænset affaldsfrembringelse, primært i form af olieholdigt slam fra tankrensninger. Desuden er EOT forpligtet til at modtage slopolie og blandet affald fra anløbende skibe. Affaldet håndteres i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes affaldsregulativer. Ønsket om ændring af antal årlige skibsanløb og muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at give anledning til øget affaldsfrembringelse i form af øget skibsaffald og øget slopolie fra skibe, som fortsat vil blive håndteret i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes affaldsregulativer. De ansøgte ændringer indebærer ikke frembringelse af nye affaldstyper. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Inter Terminals inddrager i almindelighed relevant viden og ekspertise for at leve op til gældende regler på såvel det tekniske område som på miljøområdet. Inter Terminals har 1. maj 2012 fremsendt en opdateret BAT-tjekliste for EOT til Miljøstyrelsen. Det tværgående BREF-dokument Emissioner fra oplagring, 2006 er benyttet som vejledende BAT-princip. Virksomhedens ændring i antal årlige skibsanløb samt oplag af lettere klasse III produkter skal også godkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse). Miljøgodkendelsen vil indeholde en redegørelse for, om de valgte løsninger er udtryk for bedste tilgængelig teknik (BAT). Udkast til miljøgodkendelse vil indgå i VVM-redegørelsen. 2.2 Øvrige påvirkninger Visuelle forhold EOT er beliggende i et område, der er karakteriseret af kystnær, markant industriel bebyggelse, som i nærmiljøet mod syd omkranses af opdyrkede marker og spredte boliger. Forøgelse i antal årlige tilladte skibsanløb og udvidelse af produktsortimentet vil ikke ændre det visuelle udtryk af olieterminalen, da der ikke foretages anlægs- eller bygningsmæssige ændringer på terminalen. Naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000-område Ved den kommende miljøvurdering af de planlagte ændringer af olieterminalen skal der bl.a. tages hensyn til internationale naturbeskyttelsesområder, såkaldte Natura 2000-områder. Det konkrete område er et EF-habitatområde (H84) og EF-fuglebeskyttelsesområde (F58) "Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark", som er beliggende syd for olieterminalen. Der skal tages hensyn til områdets udpegningsgrundlag og arterne på habitatdirektivets bilag IV i og uden for området. Natura 2000-områder er vist på figur 2.

9 Figur 2 Natura 2000-områder. Derudover er der registreret beskyttede naturområder omkring olieterminalen. Nærmeste område er et beskyttet sø- og engområde, der ligger ca. 100 m sydøst for olieterminalen. Igennem dette område løber desuden et beskyttet vandløb, der har udløb til Aabenraa Fjord. De beskyttede naturtyper er vist på Figur 3. Figur 3 Beskyttede naturområder omkring olieterminalen. Ideoplæg 9

10 Ved VVM-undersøgelsen vil det blive nærmere vurderet, om de planlagte ændringer vil påvirke Natura 2000-områder, bilag IV-arter, og beskyttede naturområder, ligesom det vil blive vurderet, hvordan en eventuel påvirkning kan minimeres. Risiko Udvidelse af olieterminalens produktsortiment til også at omfatte lettere klasse III produkter er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed, da der er tale om oplagring af produkter over tons. Der skal derfor udarbejdes en risikorapport, som skal danne grundlag for plan- og risikomyndighedernes vurdering af, om planlægningen kan foretages som ønsket. Sikkerhedsrapporten vil blive udarbejdet i henhold til reglerne i risikobekendtgørelsen. De ændrede risikoforhold og muligheder for minimering af gener vil blive vurderet i VVM redegørelsen. 3. Den videre proces 3.1 Idéer og forslag Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet indkalder Miljøstyrelsen Odense idéer og forslag til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres på i VVM-redegørelsen. Miljøstyrelsen skal have dine idéer og forslag skriftligt pr. brev eller senest den Idéer og forslag skal mærkes med journalnummer MST og sendes til: Miljøstyrelsen Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Eller (Husk postadresse ved mailhenvendelser) Flere oplysninger kan fås i Miljøstyrelsen Odense tlf eller 3.2 Den videre proces Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen Odense de indkomne forslag i et notat, der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde med VVM-redegørelsen. Miljøstyrelsen Odense vil i samarbejde med Inter Terminals og Aabenraa Kommune udarbejde et kommuneplantillæg for de planlagte forhold og en VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenser af de planlagte aktivitetsændringer ved olieterminalen i Ensted. VVM-redegørelsen vil blive udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. I redegørelsen vil bl.a. støjbelastning fra øget antal skibsanløb, påvirkning af det marine miljø ved uheld, risikoforhold ved håndtering af lettere klasse III produkter samt påvirkning af jord og grundvand ved håndtering af lettere klasse III produkter blive vurderet. Ændringen i antal skibsanløb pr. år samt mulighed for oplaring af lettere klasse III podukter forudsætter desuden, at der meddeles miljøgodkendelse, som ændrer den nuværende begrænsning. Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med udkast til tillæg til miljøgodkendelsen. Herefter beslutter Miljøstyrelsen Odense om kommuneplantillæg med VVM-redegørelse kan godkendes.

11 Det forventes, at den videre proces for en VVM-undersøgelse vil foregå som illustreret i tidsplanen herunder Aktivitet VVM-og risikoanmeldelse Idéfase, offentlig høring Scoping og væsentlighedsvurdering Proces, VVM redegørelse + Kp-tillæg Proces, Miljøgodkendelse Proces, Risikodokumentation Offentlig høring af udkast til VVM og KpTillæg Behandling af høringssvar m.v. Offentliggørelse og klagefrist Ideoplæg 11

12 Ideer og forslag Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningen på miljøet indkalder Miljøstyrelsen idéer og forslag til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. Miljøstyrelsen skal have dine idéer og forslag skriftligt pr. brev eller senest den Idéer og forslag skal mærkes med journalnummer MST og indsendes sendes til: Miljøstyrelsen Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Eller (Husk postadresse ved mailhenvendelser) C.F. Tietgens Boulevard 40 DK Odense SØ Tlf.: (+45) www. mst.dk

VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS

VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS Til Kalundborg Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date juli 20133 VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS INTER TERMINALS AOT APS Revision 2 Dato 25-02-2014 Udarbejdet af Sandie Stokholm

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse.

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse. NOTAT Odense J.nr. MST-1274-00048 Ref: hecla/subjo Den 15.april 2013 Opfølgning på modtagne ideer fra idefasen og overvejelser omkring udarbejdelse af VVMredegørelse for aktivitetsudvidelsen på Inter Terminals

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Driftsændringer på Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa

Driftsændringer på Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa Virksomheder J.nr. MST-1274-00048 Ref. hecla Den 14. august 2014 Driftsændringer på Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa Sammenfattende redegørelse August 2014 Miljøstyrelsen C. F. Tietgens

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Januar 2010 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst EOT ønsker at etablere et træpillefyret varmeanlæg på virksomhedens olieterminal

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

VVM-ANMELDELSE FLERE SKIBE PÅ SOT-PIEREN INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE FLERE SKIBE PÅ SOT-PIEREN INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date juli 2014 VVM-ANMELDELSE FLERE SKIBE PÅ SOT-PIEREN INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE FLERE SKIBE PÅ SOT-PIEREN Revision 3 Dato

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag. Oktober 2015. VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

Indkaldelse af ideer og forslag. Oktober 2015. VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Oktober 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse Kolofon Titel: Indkaldelse

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Midlertidig

MILJØGODKENDELSE Midlertidig Inter terminals AOT ApS Holtengårdsvej 25 4230 Skælskør Roskilde J.nr. MST-1270-00800 Ref. kalar/subjo Den 17. december 2012 MILJØGODKENDELSE Midlertidig For: Inter Terminals AOT ApS Asnæsvej 16A, 16C

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi a/s

Anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi a/s Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-redegørelse Anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi a/s Juni 2010 Hvad er VVM Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

VVM-redegørelse. For Ensted Olie Terminal. Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse.

VVM-redegørelse. For Ensted Olie Terminal. Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse. VVM-redegørelse For Ensted Olie Terminal Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse April 2014 Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 52 2 Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

OILTANKING COPENHAGEN SYD

OILTANKING COPENHAGEN SYD OILTANKING COPENHAGEN SYD INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT 3. 24. OKTOBER 2017 1 et A-vej OILTANKING COPENHAGEN SYD BAGGRUND Oiltanking Copenhagen A/S (OTC) er beliggende i den

Læs mere

Brdr. Schøber Autoimport Aps, Østervej 16, 6430 Nordborg. Tlf: 74 45 46 79. Info@genbrug-bmw.dk

Brdr. Schøber Autoimport Aps, Østervej 16, 6430 Nordborg. Tlf: 74 45 46 79. Info@genbrug-bmw.dk Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Brdr. Schøber er et autoophug som miljøbehandler udtjente biler. Virksomheden har i dag miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn

VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn Notat Billund Kommune Natur og Miljø VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn Den 17. marts 2011 Billund Lufthavn A/S har ved brev modtaget af Billund Kommune

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag. August 2015. VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre

Indkaldelse af ideer og forslag. August 2015. VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre Indkaldelse af idéer og forslag VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre August 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse Kolofon

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West Bilag 1 VVM-screening for etablering af Heliport West Billund Kommune har den 4. november 2011 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en flyveplads - benævnt Heliport West - for gyrokoptere

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune Bilag 5 Basisoplysninger Denne anmeldelse vedrører en ny placering af en tidligere anmeldt mast ved Vejby Station. Pga. stor lokal modstand mod at opføre en mast ved stationen, er det pga. nyt beregningsgrundlag

Læs mere