Senest opdateret Sag nr. 07/2377 Dok.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Senest opdateret Sag nr. 07/2377 Dok.nr"

Transkript

1 Senest opdateret Sag nr. 07/2377 Dok.nr Oversigt over trepartsinitiativer og status Nummereringen angiver initiativernes placering i regeringens udspil til kvalitetsreform Bedre velfærd og større arbejdsglæde Initiativ & Essens Forankring/inddragelse * Status aftaleparter LO/AC /FTF Opfølgning på trepartsaftalerne Det er aftalt, aftaleparterne årligt drøfter status for udmøntning af trepartsaftalerne med hensyn til bl.a. de opnåede resultater. Det første statusmøde afholdes i efteråret Statusmøderne forberedes af en forberedelsesgruppe m. deltagelse af FM, BM, KL, Danske Regioner samt LO, AC og FTF på baggrund af input fra nedenstående processer Første statusmøde i treparts-kredsen ventes afholdt ultimo november Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling II 2 LO/AC Der nedsættes en "task-force" med deltagelse af KL, Danske Regioner, udvalgte organisationer samt Velfærdsministeriet, SuM, UVM og FM, som skal udarbejde en strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre og sundhedsområdet, herunder undersøge, hvordan medarbejdernes kompetencer anvendes bedst muligt, foretage overvejelser om autorisation, belyse tilstrækkeligt specialiseringsniveau samt belyse fleksibel opgavedeling i teams. Dette sker inden udgangen af Herfor nedsættes et særligt sekretariat med medarbejdere fra KL og Danske Regioner samt VM og SuM, som har formandskabet på hver deres områder. Sundhedsdirektør-kredsen følger området og iværksætter initiativer i samarbejde med Danske Regioner Task-forcen har indledt sit arbejde i efteråret Der er afsat 3 mio. kr. til analyser i taskforcen. Det er afholdt to møder i task-forcen. * Forankring/inddragelse er vedtaget på regionsdirektørmøde den

2 II 3 LO/AC ikke-faglærte skal i perioden have mulighed for at få opkvalificering på erhvervsfagligt niveau gennem enten grunduddannelsessystemet eller via voksen- og efteruddannelsessystemet på voksenelev-vilkår Sundhedsdirektør-kredsen følger området. Der henvises i øvrigt til forslaget om at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe vedr. efter- og videreuddannelse generelt, jf. punkt II. nedenfor II 4 a=lo/ac b=ftf Rammer for voksen- og efteruddannelse styrkes Der er afsat i alt 700 mio. kr. til at understøtte evt. overenskomstaftaler om styrkelse af kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelses indsatsen på det offentlige område (hhv. 450 og 250 mio. kr. på LO/AC- og FTF-området). Den regionale andel heraf udgør 118 mio. kr. Der kan evt. nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af flere direktørkredse, som får til opgave at indsamle status i regionerne og fremkomme med anbefalinger vedrørende tiltag i relation til efter- og videreuddannelse generelt, dvs. alle trepartsinitiativer, der vedr. efteruddannelse og kompetenceudvikling (II.3, II.4, II.6, II.7, II.10, II.11, II.12). Alternativt kan opfølgningen vedr. efterog videreuddannelse organiseres emnespecifikt. Er implementeret ved OK-08 ved indgåelse af protokollat med KTO hhv. SHK vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling. Protokollatet indsættes som bilag til aftale om kompetenceudvikling. De centrale overenskomstparter udarbejder snarest en fælles vejledning med inspirationsmateriale vedr. etablering af beslutningsfora, styringsmodeller samt eksempler på kompetenceudviklingsaktiviteter. II 5 LO/AC Ret til voksenelevløn under erhvervsrettede uddannelse til elever over 25 år, som har haft mere end ét års relevant beskæftigelse Er implementeret ved aftaler mellem overenskomstparterne på det regionale område for sosu- og pædagogområderne

3 II 6 a=lo/ac b=ftf Ekstra midler til kompetenceudvikling Der er afsat i alt 500 mio. kr. i til at reducere deltagerbetalingen og finansiere øget aktivitet på en række nærmere bestemte korte og mellemlange videregående uddannelser samt til lange videregående uddannelse, der gennemføres som åbne uddannelse. Midlerne udmøntes til uddannelsesinstitutionerne via forhøjede taxametertakster Der henvises til forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. efter- og videreuddannelse generelt, jf. punkt II.4 Der er skabt rammer for en højere aktivitet lokalt. Regionerne kompenseres desuden via bloktilskuddet. II 7 a=lo/ac b=ftf Flere skal tage kortvarige fagspecifikke kurser Der afsættes i alt 275 mio. kr. til bl.a. øget aktivitet på fagspecifikke kurser som tages af medarbejdere som led i efteruddannelsen i perioden Der henvises til forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. efter- og videreuddannelse generelt, jf. punkt II.4 Der er skabt rammer for en højere aktivitet lokalt. Regionerne kompenseres desuden via bloktilskuddet. Derudover åbnes indføres i perioden mulighed for delvis løntabsgodtgørelse ved deltagelse i korte kurser, svarende til 90 pct. maksimale dagpengesats. II 8 LO/AC Årlig MUS og jobbytte projekter Alle medarbejdere i den offentlige sektor skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale. Der er afsat 5 mio. kr. i til iværksættelse af jobbytteprojekter, f.eks. som led i talent- og karriereudvikling. Krav om årlig medarbejderudviklingssamtale er implementeret ved OK-08 med KTO og SHK og udmøntes i Aftale om kompetenceudvikling. Kravet udmøntes lokalt i den enkelte region. Vedr. projekter om jobbytte er det pt. uvist, hvordan de 5 mio. udmøntes.

4 II 9 LO/AC Evaluering af MUS Samarbejdsudvalgs- og MED-systemet evaluerer regelmæssigt anvendelse af MUS II 10 FTF Lærerne skal efteruddannes i liniefag Der er afsat en pulje på 50 mio. kr. i dels til at reduceret deltagerbetalingen på en række pædagogiske diplomuddannelser inden for liniefag i grundskolen og dels finansiering af øget aktivitet på uddannelsesstederne. Midlerne udmøntes til uddannelsesinstitutionerne via taxametertakstforhøjelser. II 11 FTF Sygeplejersker skal efteruddannes Der er afsat en pulje på 50 mio. kr. i dels til at reduceret deltagerbetalingen på de sundhedsfaglige diplomuddannelser og øvrige sundhedsuddannelser under åben uddannelse og dels finansiering af øget aktivitet på uddannelsesstederne. Midlerne udmøntes til uddannelsesinstitutionerne via taxametertakstforhøjelser. Kræver ikke regional opfølgning Sundhedsdirektørkredsen følger området Der henvises til forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. efter- og videreuddannelse generelt, jf. punkt II.4 Krav om evaluering af MUS er implementeret ved OK-08 med KTO og SHK og udmøntes i Aftale om kompetenceudvikling samt Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Der er skabt rammer for en højere aktivitet lokalt. Regionerne kompenseres desuden via bloktilskuddet.

5 II 12 FTF Specialuddannelse for sygeplejersker inden for kræft Der afsættes i alt 25 mio. kr. i til opstart af en national specialuddannelse i kræftsygepleje. Herudover foreslås det i en overgangsperiode på to år at oprette et særligt opkvalificeringsforløb for sygeplejersker, der allerede har taget de eksisterende sygeplejerskefaglige kræftefteruddannelser, som vil kunne fungere som kliniske vejledere på den nye uddannelse. II 15 FTF Vurdering af behov for efteruddannelse af sygeplejersker Regeringen vil i 2008 fremlægge en samlet vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet II 16 LO/AC Trivselsmålinger minimum hvert tredje år. Alle offentlige arbejdspladser skal fra 2008 mindst hvert tredje år foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, f.eks. i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Der skal i SU/MED-systemet aftales retningslinier for indhold og opfølgning på trivselsmålingerne, jf. II.19 Personalestyrelsen vil med parterne i stat, kommuner og regioner drøfte muligheden for at tilvejebringe et værkstøj, der kan anvendes v. trivselsmålinger, hvis den enkelte institution ønsker det. Sundhedsdirektørkredsen følger området Der henvises til forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. efter- og videreuddannelse generelt, jf. punkt II.4 Opfølgning forankres Danske Regioner Der er skabt rammer for en højere aktivitet lokalt. Regionerne kompenseres desuden via bloktilskuddet. Regionerne er blevet bedt om at indmelde repræsentanter til første møde i et landsdækkende uddannelsesråd, der skal etablerer uddannelsen. Det forventes, at Ministeriet for Sundhed og forebyggelse indkalder parterne til drøftelser i løbet af efteråret Bestemmelsen er implementeret i aftale om trivsel og sundhed på både KTO og SHK området/ OK 08. Projekt med henblik på udarbejdelse af værktøj er indledt i foråret 08 med deltagelse af Danske Regioner, KL og Personalestyrelsen og i dialog med de faglige organisationer. Der er etableret en regional gruppe med repræsentanter fra alle regioner. Udbudsmaterialet om udarbejdelse af værktøj til måling af medarbejdertrivsel er udarbejdet og sendt ud medio september II 17 LO/AC Systematisk opfølgning på arbejdspladsvurderinger Der skal i SU/MED-systemet aftales retningslinier udarbejdelse af handleplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen. Punktet er implementeret i aftale om trivsel og sundhed ved OK 08 med KTO og SHK.

6 II 18 LO/AC Arbejdet med at nedbringe sygefraværet skal styrkes Der tilvejebringes en sammenlignelig sygefraværsstatistik på institutionsniveau med udgangspunkt i de registreringer, der allerede finder sted på de enkelte institutioner. II 19 LO/AC Medarbejderne skal inddrages i indsatsen i forhold til medarbejdertilfredshed, sygefravær mv. SU/MED-systemet skal aftale retningslinier for: -indhold og opfølgning på trivselsmålinger -udarbejdelse af handleplaner som flg. af APV -opgørelse af og opfølgning på sygefravær Danske Regioner og regionale repræsentanter mødtes 1. gang december 07. Her samledes overblik over anvendte registreringssystemer og muligheder for samkørsler drøftedes. April 08 møde ml. regioner og FLD mhb. på datakørsler, mulighed og erfarede problemer i regionerne. Regionerne og FLD fortsætter drøftelser bilateralt med henblik på samme. Er implementeret ved OK-08 via indarbejdelse i Aftale om trivsel og sundhed og MEDrammeaftalen. Ovennævnte implementeres i samarbejds-/medaftaler ved OK-08 II 20 LO/AC Aktiv dialog om sygefravær Medarbejdere med længerevarende sygefravær får ret til en sygefraværssamtale, hvis de ønsker det I 2008 iværksættes en fælles kampagne, der bl.a. skal oplyse om de muligheder, der er for en aktiv dialog om sygefravær i flg.. Helbredsoplysningsloven. 1. møde er afholdt i juni. Mødet omfattede drøftelse af indholdet af aftaleteksten og der var enighed mellem parterne (FTF var dog ikke mødt op) om, at der gennemføres en fælles kampagneindsats og de afsatte 5 mio. anvendes hertil. Drøftelser vedr. målgruppe, kampagneindhold og metoder fortsættes ved næste møde i august, hvor også vægtning i kampagneindsatsen mellem lovgivning, værdien af mindre formelle indsatser mv. vil blive drøftet yderligere. BM er inviteret til deltagelse på møderne, særlig af hensyn til deres udspil om at udarbejde en vejledning om mulighederne indenfor Helbredsoplysnings-loven i relation til sygefraværssamtaler og fastholdelsestiltag. Vedr. tidsplan er målsætning af kampagneforløbet skal være aftalt og tentativt iværksat november I forløbet forventes 4-5 møder mellem parterne.

7 II 21 LO/AC Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere Der er afsat 10 mio.kr. i til en ordning, hvor offentlige institution kan opnå 50 pct. refusion for udgifter til rådgivningsbistand v. autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer. II 22 LO/AC Videnscenter for Arbejdsmiljø skal styrkes Der er afsat en pulje på i alt 100 mio. kr. i til ansættelse af ekstra medarbejdere ved Videnscenter for Arbejdsmiljø, hvor der skal tilrettelægges en sektorspecifik formidlingsvirksomhed om best practice for håndtering af arbejdsmiljøproblemer samt etableres et "rejsehold", der udbreder budskaberne ved bl.a. arbejdspladsbesøg. Kræver ikke regional opfølgning Arbejdstilsynet har ved pressemeddelelse primo maj 08 orienteret om adgangen til at ansøge om tilskud, herunder muligheden for at opnå forhåndstilsagn. Kontaktgruppen på arbejdsmiljøområdet er orienteret. Møde mellem repræsentanter fra Danske Regioner og Videnscenteret i marts 08, konkrete drøftelser direkte mellem center og regionale repræsentanter, møde med arbejdsmiljøkontaktgruppen og videnscenteret aftalt til den 19. september Sag 08/868. II 24 LO/AC Resultatkontrakter i staten N/A II LO/AC Medarbejdere skal anerkendes for en god indsats Arbejdsgiverne skal i den daglige ledelse udnytte de eksisterende muligheder for anvendelse af resultatløn og personalegoder? Regeringen, KL og Danske Regioner vil i 2008 udarbejde et inspirationskatalog til offentlige ledere, som beskriver nogle af de mulighed for anerkendelse der er i stat, regioner og kommuner, herunder personalegoder, jf. pkt. II.28 Ledelsesreform

8 III 3 LO/AC /FTF Reform af lederuddannelser Der etableres en ramme for nye modulopbyggede lederuddannelser på diplomniveau, der sikrer en relevant, generelt ledelsesfaglig og praksisnær lederuddannelse på højt niveau. Hertil er nedsat en styregruppe med deltagelse af FM, KL og Danske regioner, der skal udarbejde kravspecifikation, organisationsmodel samt model for sammenhæng til det formelle uddannelsessystem. For nye institutionsledere og afdelingsledere på sygehusene er det målet, at lederuddannelsen skal være påbegyndt senest tre år efter udnævnelsen. Alle nuværende ledere i målgruppen, som ikke allerede har tilsvarende uddannelsesniveau, skal have ret til senest i 2015 at have gennemført lederuddannelsen på diplomniveau. III 5 LO/AC Ny fleksibel Masteruddannelse i offentlig ledelse Der etableres en ny fleksibel Masteruddannelse i offentlig ledelse, der udbydes fra Der afsættes en pulje på i alt 75 mio. kr. i til at understøtte udviklingsarbejdet samt aktivitet via tilskud til deltagerbetalingen på uddannelsen Kræver ikke regional opfølgning Partnerne har udarbejdet udkast til ramme, kravspecifikation samt organisationsmodel. Afholdelse af minikonference for aftagergruppen den 25. juni 08 EVA er i gang med at udarbejde certificeringskriterier styregr. 16. sep. Medio nov. første frist for certificeringsansøgning Ultimo dec. første moduler certificeret Er i dialog med UVM, EVA og Professionshøjskoler vedr. merit til det formelle uddannelsessystem Samlet kommunikationsplan styregr. 16. sep. Hjemmeside lanceres primo sep. Foldere til udbydere, sep. Kommunikation til ledere drøftes først i Advisoryboard Partnerne har fastsat krav til den fleksible master. 2 konsortier har budt ind: CBS og KU med Aalborg som associeret Syddansk og Århus De forventes begge at blive certificeret i løbet af efteråret hold deltagere forventes at starte efteråret 2009 Afsat 5 mio. til udviklingsarbejde og 70 mio. til tilskud til deltagerbetaling Fordelingsnøgle samt model for administration af tilskud udestår

9 III 6 LO/AC Etablering af ledelsesnetværk Alle ledere, der ønsker det, skal kunne indgå i et netværk med henblik på viden- og erfaringsspredning og sparring. Regeringen, KL og Danske Regioner vil således i 2008 etablere en "bank" af erfarne ledere, som kan tilbyde sparring for nye ledere. Herudover vil KL, Danske Regioner og FM kortlægge behovet for etablering af evt. yderligere ledelsesnetværk ud over den række af netværk, der allerede eksisterer i den offentlige sektor. III 8 LO/AC Dialogforum for offentlig ledelse Der nedsættes et tværgående dialogforum for offentlig ledelse, bestående af parterne og repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer. Foraet mødes ca. 4 gange om året og skal følge, inspirere og evaluere ledelsesinitiativerne, der er iværksat i tilknytning til trepartsaftalerne. Herfor nedsættes et sekretariat bestående af medarbejderne for aftaleparterne, der ledes af FM Indkaldt til 1. møde på konsulentniveau juli 08 Rev. tidsplan: Projektplan udarbejdes og drøftes partnerne imellem aug Lancering af værktøjskasse primo 2009 Der er udarbejdet konceptpapir for dialogforum samt afholdt 1. arrangement den 4. juni 08. Datoer for Dialogforum-arrangementer det næste år: Torsdag den 11. september, kl Ledelsesrum fokus på afbureaukratisering Tirsdag den 25. november, kl Torsdag den 26. februar, kl Onsdag den 27. maj, kl Medlemmerne fra regionerne er: Signe Friberg, Forhandlingsdirektør Lars Hansson, HR-direktør, Region Midtjylland Lars Mathiesen, HR-direktør, Region Nordjylland Kjeld Zacho Jørgensen, Regionsdirektør, Region Syddanmark Helle Ulrichsen, Regionsdirektør, Region Hovedstaden

10 III 9 LO/AC Ledere bør evalueres af medarbejdere og ledere minimum hvert 3. år Alle offentlige ledere bør have evalueres deres ledelsespraksis mindst hvert tredje år og have en årlige lederudviklingssamtale. De offentlige arbejdsgivere drøfter, hvorvidt der er behov for konkrete initiativer, der kan understøtte disse mål. Udbredelsen af rutinemæssig lederevaluering, herunder fokus på medarbejderinddragelse, måles/evalueres ultimo 2010 i regi af Dialogforum for offentlig ledelse III 11 LO/AC Øget deltagelse på anerkendt praksisnær lederuddannelse Indkaldt til 1. møde på konsulentniveau juli 08 Rev. tidsplan: Projektplan udarbejdes og drøftes partnerne imellem aug Evt. lancering af værktøjskasse primo 2009 Arbejdet er endnu ikke igangsat. Der er afsat en pulje på i alt 30 mio. kr. i til medfinansiering af deltagerbetaling på praksisorienterede lederuddannelser i regi af en videregående voksen uddannelse (VVU) eller arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Nytænkning og kvalitetsudvikling IV 7 LO/AC Fremme af brugerdreven innovation Det foreslås, at der inden for rammerne af program for brugerdreven innovation under Økonomi- og Erhvervsministeriet igangsættes 2-4 større pilotprojekter om brugerdreven innovation inden for f.eks. børne-, ældre-, sundheds- og handicapområdet. Kræver ikke regional opfølgning. Det er dog aftalt, at regionerne sikrer relevant information til de regionale institutioner

11 IV 8 LO/AC Pulje til forsøg vedrørende medarbejderdreven innovation. Der er afsat en pulje på i alt 20 mio. kr. i til en særskilt indsats under program for brugerdreven innovation med henblik på at offentlige institutioner kan ansøge om tilskud til forsøg mv. hermed på de store serviceområder. Der nedsættes en ekspertgruppe, som skal vurdere ansøgninger forud for forelæggelse for programbestyrelserne for brugerdreven innovation, der indstiller projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kræver ikke regional opfølgning. Der skal dog udpeges en repræsentant til ekspertgruppe vedrørende de konkrete projekter. Det er endvidere aftalt, at regionerne sikrer relevant information til de regionale institutioner. Første ansøgningsfrist er den IV 9 LO/AC Indsatsen for videnspredning og innovation i erhvervslivet skal udbredes til det offentlige Rådet for Teknologi og Innovation u. Videnskabsministeriet udarbejder i 2008 en strategi for, at de eksisterende virkemidler i højere grad kan udbredes til også at omfatte den offentlige sektor. IV 14 FTF Styrket forskningstilknytning Der er afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i til et mindre antal strategiske forsknings- og udviklingsprojekter inden for det sociale- og sundhedsfaglige område med fokus på nye måder at yde service på inden for behandling genoptræning og rehabilitering. Puljen fordeles af Det strategiske Forskningsråd efter ansøgning Danske Regioner følger op i forhold til ministeriet Kræver ikke regional opfølgning Danske Regioner deltager i arbejdsgruppe, der skriver på strategien. Flere hænder til nærhed og omsorg

12 VII 1+ 2 LO/AC I løbet af 2008 og herefter årligt drøfter parterne status for rekrutteringssituationen i den offentlige sektor og den forventede udvikling. Til forberedelse heraf nedsættes en teknikergruppe, med deltagelse af aftaleparterne, relevante ministerier samt decentrale aktører på ad hoc basis. Teknikergruppen skal også komme med forslag til en mere systematisk indsats i forhold til at fastsætte behovet for uddannet arbejdskraft på baggrund af en afdækning af nuværende regler/procedure og faktiske dækning. Danske Regioner følger op i forhold til teknikergruppen. Evt. en bredere kreds m. deltagelse af f.eks. HR-, sundheds-, social/psykiatrisamt udviklings-direktørkredsen følger området Første møde har været afholdt i Finansministeriet den 22. september 2008 med en indledende drøftelse af det nærmere indhold i teknikergruppens arbejde VII 3 LO/AC Mål om frit optag og praktiskplads til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og - assistent Dimensioneringen på sosu-uddannelserne øges med elever årligt i Kommunalbestyrelser og regionsråd skal efter gældende regler stille praktikpladser til rådighed for uddannelserne i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede i regionen. Sundheds- samt Social- og Psykiatridirektørkredsen følger området Der er skabt rammer for en højere aktivitet lokalt. Regionerne kompenseres desuden via bloktilskuddet.

13 VII 4 LO/AC Mål for øget dimensionering på den pædagogiske grunduddannelse (PGU) Dimensioneringen på PGU øges med elever årligt i Kommunalbestyrelser og regionsråd skal efter gældende regler stille praktikpladser til rådighed for uddannelserne i overensstemmelse med behovet for færdiguddannede i regionen. Sundheds- samt Social- og Psykiatridirektørkredsen følger området Der er skabt rammer for en højere aktivitet lokalt. Regionerne kompenseres desuden via bloktilskuddet. VII 5 LO/AC Flere skal gennemføre sosu- og pædagoguddannelsen Der er afsat i alt 50 mio. kr. i til uddannelsesinstitutionernes indsats for at øge optaget og reducere frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og pædagoguddannelsen. Midlerne fordeles til de 20 udbydere af sosuuddannelserne afhængigt af disses aktivitetsniveau samt til de 8 nye professionshøjskoler. Der er i efteråret nedsat en arbejdsgruppe u. UVM, som skal undersøge muligheden for etablering af en ny meritsygeplejerskeuddannelse under åben uddannelse, hvor f.eks. sosu-assistenter kan videreuddanne sig til sygeplejersker Kræver ikke regional opfølgning Sundheds- og Social- og Psykiatridirektørkredsen følger evt. området Sundhedsdirektør-kredsen følger området Undervisningsministeriet har endnu ikke udmøntet aftalen. Det forventes, at Danske Regioner inddrages i udmøntningen.

14 VII 6 FTF Praktikperioder på pædagoguddannelsen skal finansieres af SU Der nedsættes et udvalg med deltagelse af FM, UVM KL, Danske Regioner, FTF og LO, der skal fastlægge de nærmere kriterier for omlægningen af praktikken på pædagoguddannelsen. Der er afsat en økonomisk ramme på 200 mio.kr. i med henblik på at muliggøre ansættelse af medarbejdere til erstatning i praktikperioder VII 7 FTF Styrkelse af lærernes grunduddannelse VII 8 FTF Flere sygeplejersker Der er afsat en pulje på i alt 100 mio. kr. i til uddannelsesinstitutionernes indsats for at forbedre rekruttering og gennemførelse af læreruddannelsen. Midlernes udmøntes til uddannelsesinstitutionerne og fordeles efter antallet af årsværk. Der er afsat en pulje på i alt 15 mio. kr. i til uddannelsesinstitutionernes indsats for at reducere frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen, herunder udbredelse af best practice. Midlerne forankres i rektorkollegiet for de kommende professionshøjskoler og udmøntes i samarbejde ml. DSR, KL, Danske Regioner og UVM. VII 9 FTF Styrket praktikvejledning (sygeplejerske-, lærer- og mellemlange videregående sundhedsuddannelser) Der er afsat en pulje på i alt 35 mio. kr. i til uddannelse af flere praktikvejledere, der udmøntes til uddannelsesinstitutionerne via forhøjelse af driftstaxametrene Kræver ikke regional opfølgning Social- og Psykiatri-direktørkredsen følger evt. området Sundheds-direktørkredsen følger området Sundheds- samt social- og psykiatridirektørkredsen følger området og iværksætter evt. initiativer Danske Regioner afventer udspil fra Undervisningsministeriet. Der er skabt rammer for en højere aktivitet lokalt. Regionerne kompenseres desuden via bloktilskuddet.

15 VII 10 FTF Øget optag på de mellemlange videregående uddannelser Der er afsat i alt 100 mio. kr. i til meroptag i to år på socialrådgiver-, ergo/fysioterapeut samt jordmoderuddannelsen. Midlerne udmøntes til uddannelsesinstitutionerne i 2009 via driftstaxametrene. Sundheds- samt social- og psykiatridirektørkredsen følger området og iværksætter evt. initiativer VII 11 LO/AC Bedre adgang til fuldtidsbeskæftigelse Deltidsansatte, som ønsker det, får mulighed for at arbejde flere timer eller på fuld tid Implementering på det regionale område er sket ved identiske aftaler mellem RLTN og hhv. KTO og SHK. Aftalerne er trådt i kraft pr. 1. januar Endvidere indgået aftaler med FOA og SHK ved ret til fuld tid. Træder i kraft 1. oktober VII 13 LO/AC Indsats for personer med længerevarende ledighed Der er afsat i alt 200 mio. kr. i , der foreslås udmøntet ligeligt til den eksisterende voksenlærlingeordning samt flaskehalsbevilling VII 14 LO/AC Oplysningskampagner skal fremme rekruttering Der gennemføres i 2008 og 2009 en række sektorspecifikke oplysnings- og rekrutteringskampagner rettet mod elever og studerende på uddannelsesinstitutioner Danske Regioner følger op i forhold til Personalestyrelsen Som pkt. VII. 1+2 Første møde afholdes d. 26. august i Personalestyrelsen. VII 15 a=lo/ac B=FTF Nye virkemidler i seniorpolitikken Der er afsat i alt 900 mio. kr. til at understøtte evt. overenskomstaftaler om seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer (hhv. 600 og 300 mio. kr. på LO/AC- og FTF-området). Regionernes andel heraf udgør 140 mio. kr. Er implementeret ved OK-08 ved indgåelse af protokollat med KTO hhv. SHK vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til initiativer til fastholdelse af seniorer. Protokollatet indsættes som bilag til Rammeaftale om seniorpolitik.

16 VII 16 LO/AC Seniorsamtale som led i MUS VII 17 LO/AC Skriftlig seniorpolitik Ældre medarbejdere skal have tilbud om en særlig seniorsamtale i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen Indsatsen for at fastholde seniorerne skal klart fremgå af arbejdspladsens skriftlige personalepolitik VII 18 LO/AC Bedre kønsmæssig balance Ungdommens uddannelsesvejledere, studievalgscentrene samt specialfunktionen for ligestilling opfordres til at have særlig opmærksomhed på en bedre kønsmæssig balance. Endvidere igangsættes i 2008 en kampagne, der skal gøre mænd opmærksomme på jobmulighederne på det offentlige arbejdsmarked, jf. pkt. VII.14 Som pkt. VII.1+2 og VII.14 Tilbud om seniorsamtale i forbindelse med MUS er implementeret ved OK-08 med KTO og SHK og vil blive udmøntet i Rammeaftale om seniorpolitik. Tilbudspligten udmøntes lokalt i den enkelte region. Efter drøftelse i hovedudvalget fastlægges, fra hvilken alder tilbudspligten indtræder, ligesom der efter drøftelse i hovedudvalget kan fastlægges retningslinjer for indholdet i en seniorsamtale. Kravet om, at seniorpolitik skal fremgå som en del af regionens personalepolitik er implementeret ved OK-08 med KTO og SHK og vil blive udmøntet i Rammeaftale om seniorpolitik. Kravet om seniorpolitik udmøntes lokalt i den enkelte region efter drøftelser i hovedudvalget.

17 VII 19 LO/AC Måltal for andel af etniske medarbejdere Der skal i alle kommuner og regioner opstilles måltal for andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund. Punktet er udskudt til efter økonomiforhandlingerne. Sag 08/1245. Måltallene indgår i aftalerne om kommuner og regioners økonomi for 2009

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

17. juni 2007. Aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Indledning

17. juni 2007. Aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC. Indledning 17. juni 2007 Aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse,

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

Mere gang i uddannelse

Mere gang i uddannelse - trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

TREPARTSINITIATIVER. Status september 2010

TREPARTSINITIATIVER. Status september 2010 TREPARTSINITIATIVER Status september 2010 Aftaletekster: http://www.kvalitetsreform.dk/page.dsp?area=88 Aftalepunkt(-er) Indhold Økonomi Proces- og tidsplan Ansvarligt kontor i KL FTF 1 Se LO/AC 17 Kompetenceudvikling

Læs mere

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 1 ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ Finansministeriet og CFU er enige om, at attraktive arbejdspladser,

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 28-11-2008 OK-Nyt Løn nr. 034-08 Sag.nr.: 07/3583 Vejledning om udmøntning af

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på kvalitets- reformen. Dine muligheder i den kommunale forvaltning

Gå efter kvaliteten! tæt på kvalitets- reformen. Dine muligheder i den kommunale forvaltning tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne

Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne Initiativer i regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service (kvalitetsreform) med relevans for regionerne I. Brugerne i centrum I.1 Lovgivningen skal sætte klare mål for servicen Formålsparagraffer

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2009 2010 2011 2012 Randers Kommune Lederudviklingsprogram Ledelse i Randers Kommune Der stilles i dag større krav end nogensinde til ledere i den offentlige sektor. Som leder skal man ikke

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område aftale om Kompetenceudvikling 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om kompetenceudvikling 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer indholdsfortegnelse

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

HR puljer Budget 2010 Disponeret

HR puljer Budget 2010 Disponeret Oversigt over HR-puljerne 2010 Senest opdateret: 23.november 2009 HR puljer Budget 2010 Disponeret A Personalepolitiske initiativer 2.500.000 Danske Regioner - partssamarbejde 2.500.000 B Mangfoldighed

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på børneområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på børneområdet tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på ældreområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på ældreområdet tæt på ige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides. Fast

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen

Status på trepartsinitiativerne om ledelse. v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Status på trepartsinitiativerne om ledelse v/ afdelingschef Søren Thorup, KL og v/direktør Lisbeth Lollike, Personalestyrelsen Program Mål med ledelsesreformen Ledernetværk Lederevaluering LUS Den ny fleksibel

Læs mere

Indstilling. Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016.

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Holdning I Nyborg kommune er der behov for at uddanne færre hjælpere (SSH) men stigende behov for assistenter (SSA). Udover

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

MED-årsplan for opgaver i kommunerne

MED-årsplan for opgaver i kommunerne MED-årsplan for opgaver i kommunerne Ansvarlig(e): Aftale om Trivsel og Sundhed Trivselsmålinger Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme Sammenhæng mellem ressourcer og arbejds/personaleforhold Sygefraværsstatistik

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

God arbejdskraft. i et stærkt sundhedsvæsen

God arbejdskraft. i et stærkt sundhedsvæsen God arbejdskraft i et stærkt sundhedsvæsen God arbejdskraft i et stærkt sundhedsvæsen Layout og tryk: Danske Regioner Forord Sundhedsvæsenet står i disse år over for en stor og grundlæggende udfordring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem

Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem Borgmesterforvaltningen Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem I rammeudmeldingen for budget 2017 blev det besluttet frem mod budgetforslag 2017 at se nærmere

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere