Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association"

Transkript

1 Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: Fax: ISHOCKEYSPILLER KONTRAKT Mellem undertegnede NN KLUB/A/S/ApS CVR-nr. [ ] [Gadenavn og nr.] [Postnr. og by] - i det følgende kaldet arbejdsgiver(en) og medundertegnede Navn CPR nr. [Gadenavn og nr.] [Postnr. og by] - i det følgende kaldet spilleren er dags dato indgået følgende ansættelseskontrakt på nedennævnte vilkår, idet bemærkes at kontrakten er betinget af, at DIU s Licensudvalg godkender kontraktens indhold, og at kontrakten indgås. 1. KONTRAKTPERIODE OG JOBTITEL 1.1. Spillerens kontraktperiode er / til /, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel, se dog 1.2. Spillerens titel er ishockeyspiller I de første 3 måneder af ansættelsesperioden kan kontrakten opsiges gensidigt med 14 dages skriftligt varsel, idet arbejdsforholdet er på prøve i denne periode. Stiftet 27. november 1949 TEAM DANMARK Topsatningsforbund Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Ice Hockey Federation, IIHF

2 2. REFERENCE OG ARBEJDSSTED 2.1. Arbejdsgiveren har til den daglige ledelse af eliteholdet ansat en eller flere trænere, ligesom der er en holdleder til at forestå en række administrative og praktiske gøremål omkring holdet. Arbejdsgiveren har udpeget denne gruppe som spillerens nærmeste foresatte, og denne gruppe kan tage stilling til ledelsesmæssige forhold og forhold i relation til det daglige arbejde for spilleren. Spørgsmål i henhold til denne kontrakt kan besvares af den sportslige leder hos arbejdsgiveren eller af arbejdsgiverens direktion Spilleren er altid velkommen til at søge råd og vejledning eller få besvaret spørgsmål af administrativ karakter hos arbejdsgiverens administration Arbejdsstedet vil som udgangspunkt være [NN Skøjtehal + adresse], men arbejdet vil i forbindelse med afvikling af udekampe, træningsophold og opvisningskampe mv. skulle udføres i andre skøjtehaller, herunder eventuelt også i udlandet. 3. SPILLERENS PLIGTER 3.1. Generelt forventer og forlanger arbejdsgiveren, at spilleren i ansættelsesperioden i alle henseender vil repræsentere arbejdsgiveren og ishockeysporten på bedste måde Arbejdet som ishockeyspiller indebærer, at spilleren møder til træning, til trænings- og turneringskampe, samt til opvisningskampe. Dette planlægges og fastlægges af trænerteamet Spilleren er forpligtet til at følge de regler, som er udstukket af eliteholdets ledelse, herunder om disciplinære foranstaltninger, fx bødekasser. Regler for indbetaling til bødekassen og dennes anvendelse aftales mellem spilleren (eller spillernes repræsentanter) og den daglige ledelse. Midlerne i bødekassen tilfalder som udgangspunkt sociale foranstaltninger for eliteholdet. Anke afgøres af direktionen Hvis spilleren har forfald til træning eller kamp, skal spilleren uopholdeligt meddele dette til klubbens ledelse eller træner Spilleren har pligt til at spille på det hold, hvortil spilleren udtages, uanset om kampen er et led i officielle turneringer, og uanset om kampen finder sted i Danmark eller i udlandet Spilleren har pligt til at overholde Danmarks Idræts-Forbunds til enhver tid gældende dopingregulativer og herunder stille sig til rådighed for dopingkontrol i overensstemmelse med dopingregulativet. Arbejdsgiver accepterer under 2

3 ingen omstændigheder nogen form for doping. Doping vil medføre bortvisning af spilleren uden nogen ret til erstatning eller opfyldelse af andre forpligtelser fra arbejdsgiverens side Spilleren må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra klubben deltage i ishockeykampe indendørs eller udendørs, hvori klubben ikke deltager, med mindre kampen er arrangeret af Danmarks Ishockey Union. Spilleren forpligter sig til at holde sig i god fysisk form, altid stille velforberedt og klar til at arbejde på alle måder for sporten, føre en nødvendig sober livsførelse og i hele sæsonen yde en sportsindsats, der svarer til den målsætning, der er fastsat af træner og ledelse Arbejdsgiver stiller trænings- og kampudstyr til rådighed for spilleren. Regnskab over det udleverede udstyr kan til enhver tid rekvireres hos materialeindkøberen. I det tilfælde en spiller måtte ophøre med at spille for arbejdsgiveren, er spilleren forpligtet til at levere det lånte udstyr tilbage. Såfremt udstyret ikke leveres tilbage, er spilleren forpligtet til at betale erstatning for det tab, som herved påføres arbejdsgiver Såfremt arbejdsgiveren tillige stiller anden beklædning til rådighed for spilleren, har spilleren pligt til at anvende beklædningen under transport til og fra kamp, ved deltagelse i pressemøder, under tv-interviews o. lign Spilleren må aldrig - selv om der ikke er udleveret anden beklædning ved de nævnte lejligheder - være iklædt beklædning, der fremtræder som fremstillet af et andet sportsbeklædningsfirma, end det firma arbejdsgiveren har truffet aftale med. 4. UGENTLIG ARBEJDSTID 4.1. Arbejdstiden varierer afhængigt af trænings- og turneringsafviklingen, hvilket er ensbetydende med, at der i perioder kan være tale om betydeligt merarbejde, som kan placeres i weekenderne og om aftenen. Der kan ikke forventes nogen fast ugentlig arbejdstid, dog forventes den ikke at overskride 48 timer i gennemsnit pr. uge. Arbejdstiden kan over året sidestilles med den gennemsnitlige arbejdstid for en lønmodtager på det generelle arbejdsmarked Som en naturlig del af indgåelsen af denne kontrakt tilbydes spilleren sommertræning efter den af arbejdsgiveren ansatte træners udarbejdede plan. Sommertræningen vil udgøre ca. 6 timer pr. uge, dog kan træningen i perioder godt overstige 6 timer pr. uge. 3

4 5. ARBEJDSGIVERENS PLIGTER 5.1. Arbejdsgiveren har pligt til at optræde loyalt ovenfor spilleren Arbejdsgiveren har pligt til uden udgift for spilleren at drage omsorg for spillerens transport og eventuelle ophold i forbindelse med udekampe Arbejdsgiveren har pligt til at give spilleren fri til deltagelse i eventuelle træningssamlinger, landskampe og lignende, hvortil spilleren udtages af Danmarks Ishockey Union. Er spilleren ikke dansk statsborger, gælder IIHF (det internationale ishockeyforbunds) til enhver tid gældende regler om frigivelse af spillere i forbindelse med landskampe Arbejdsgiveren vil under ansættelsesforholdet stille kvalificerede hjælpere til rådighed, som både kan gå til hånde omkring den daglige træning og kamp og give vejledning om ernæring og på det mentale område. 6. SYGDOM 6.1. Arbejdsgiveren fortsætter sine forpligtelser overfor spilleren i det tilfælde, at spilleren måtte komme til skade i forbindelse med sine aktiviteter for arbejdsgiver, se dog bestemmelserne nedenfor Såfremt spilleren bliver skadet/sygemeldt, har spilleren pligt til at henvende sig på arbejdsgivers administrationskontor senest 2 hverdage efter sygdommens opståen for udfyldelse af arbejdsskadeanmeldelse eller skema til sygedagpengerefusion. I modsat fald bortfalder arbejdsgiverens forpligtelser overfor spilleren. Kun lovligt forfald, så som indlæggelse på sygehus, vil fritage spilleren for denne forpligtelse I det tilfælde, hvor spilleren kommer i forbindelse med aktiviteter, der ikke vedrører ishockeysporten, i et omfang der gør, at spilleren ikke længere kan leve op til kontraktens forpligtelser, herunder det at spille på førsteholdet, bortfalder arbejdsgiverens forpligtelser. Såfremt spilleren får varig skade/sygdom eller har fortiet/skjult skader, der forårsager, at spilleren ikke længere kan opfylde sine forpligtelser som ishockeyspiller, bortfalder kontrakten og arbejdsgiverens forpligtelser I tilfælde af skade/sygdom, som medfører, at spilleren ikke kan fuldføre sin kontrakt, forbeholder arbejdsgiveren sig ret til at opsige kontrakten med 2 måneders varsel. 4

5 7. FORSIKRING 7.1. Arbejdsgiver tegner og betaler lovpligtig arbejdsskadeforsikring for spilleren. Personlige forsikringer, herunder fx karrierestopforsikring eller almindelig ulykkeforsikring tegnes af og betales af spilleren selv. Arbejdsgiver vil dog være behjælpelig gennem selskabets forsikringsmægler med at vejlede og råde spilleren bedst muligt. 8. PR- OG REKLAMEKONTRAKTER 8.1. Spilleren skal stå til rådighed for arbejdsgiver i forbindelse med PR virksomhed såsom reklamer på spillerdragt, interviews og andre aktiviteter, som af arbejdsgiver anses for at være nødvendige i forbindelse med arbejdsgivers markedsføring Spilleren kan ikke i ansættelsesperioden indgå selvstændige sponsoraftaler i sin egenskab af ishockeyspiller, uden at tilladelse hertil er givet af arbejdsgiver Arbejdsgiver har retten til at udnytte spillerens billede og autograf i forbindelse med arbejdsgiverens eget salg af merchandise, i forbindelse med arbejdsgiverens markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger og i forbindelse med arbejdsgiverens salg af sponsorater. Arbejdsgiverens udnyttelsesret forudsætter, at udnyttelsen sker i et omfang, som er rimeligt og i overensstemmelse med almindelig kutyme. Arbejdsgiver må aldrig lade spilleren eller spillerens billede anvende således, at det strider mod den loyalitetsforpligtelse, som spilleren måtte have overfor en hovedarbejdsgiver. Når spillerens ansættelsesforhold ophører, skal arbejdsgiveren loyalt ophøre med at producere effekter, hvor spillerens billede eller autograf anvendes, men skal dog ikke standse salg af serier, der knytter sig til hele holdet, hvis dette vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt. 9. VEDERLAG M.M. Aflønningen fremgår af bilag 1 vedhæftet denne kontrakt. 10. FERIE Medarbejderen oppebærer feriegodtgørelse på 12,5 % i henhold til ferielovens regler herom Feriedage optjent i ansættelsesperioden er hermed varslet til afvikling i perioden 2. maj 30. juli. Der kan ikke påregnes afvikling af ferie i sæsonen 5

6 bortset fra ganske få feriedage/helligdage. Terminen for afholdelse af ferie aftales med klubbens ledelse. 11. NHL KLAUSUL For det tilfælde, at spilleren er under 18 år ved indgåelsen af denne aftale, forpligter spilleren sig til at lade følgende klausul indskrive i sine fremtidige ansættelsesaftaler med klubber uden for NHL-området (i klausulen benævnt Ny klub ): I tilfælde af, at [spillerens] overgang til en NHL-klub udløser en overgangssum til [Ny klub] i h.t. aftale mellem NHL og IIHF, forpligter [Ny klub] sig til at afregne 50 % af overgangssummen til [arbejdsgiver]. 12. MISLIGHOLDELSE Såfremt spilleren udebliver, uden at dette sker med accept fra arbejdsgiver, ifalder spilleren en konventionalbod, der fastsættes til det højeste af følgende beløb: et beløb svarende til det transferbeløb, som spilleren modtager eller har modtaget ved at tiltræde i anden ishockeyklub i ansættelsesperioden, et beløb svarende til 3 måneders grundløn, jf. bilag 1, dog minimum kr Spillerens misligholdelse af aftalen ved enten ikke at tiltræde ansættelsen eller ved uberettiget fratræden kan sanktioneres ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, i det omfang spilleren tiltræder som spiller i en anden dansk eller udenlandsk ishockeyklub Såfremt spilleren i ansættelsesperioden ikke opfylder denne ansættelseskontrakt, herunder navnlig den standard for adfærd, som arbejdsgiveren med rimelighed kan forvente af spilleren, kan arbejdsgiveren opsige kontrakten med 2 måneders varsel. I tilfælde af misligholdelse fra arbejdsgivers side, fx manglende lønudbetaling til spilleren eller manglende mulighed for træning i henhold til denne kontrakt, kan spilleren opsige kontrakten med 1 måneds varsel. 13. RETSGRUNDLAGET Ansættelsesforholdet mellem spilleren og arbejdsgiveren er reguleret af denne ansættelsesaftale samt bilag 1. 6

7 13.2. Ansættelsesforholdet er hverken reguleret af funktionærloven eller af kollektive overenskomster Arbejdsgiveren skal foranledige, at der i overensstemmelse med Danmarks Ishockey Unions love tegnes licens for spilleren for ansættelsesperioden. Spillerlicensen til eliteholdet indebærer, at der samtidig tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for spilleren. Spillerlicensen er ensbetydende med, at spilleren er spilleberettiget for arbejdsgiveren for den sæson, som ansættelsesforholdet er gældende Transfer/overgang til en anden dansk klub følger de regler, der er beskrevet af Danmarks Ishockey Union og IIHF. Sker overgangen i ansættelsesperioden, vil transfer og præmisser for denne blive aftalt mellem de involverede parter spilleren, arbejdsgiveren og [ny klub]. Spilleren er gjort bekendt med bestemmelserne i Danmarks Ishockey Unions love om licens og transfer Denne kontrakt er betinget af, at spilleren opfylder kravene til helbred/fysik for en professionel ishockeyspiller. Dette godkendes af arbejdsgiverens læger/fysioterapeuter. Såfremt spilleren ikke opfylder kravene til helbredet/fysikken, bortfalder denne kontrakt. Kontrakten er endvidere betinget af, at DIU s Licensudvalg godkender dels kontraktens indhold, dels at kontrakten indgås. -o0o-, den, den Som arbejdsgiver: Som spiller: DIU/ REV 7

8 B I L A G 1 LØN OG EVENTUELLE ANDRE ANSÆTTELSESVILKÅR LØN Der er aftalt følgende bruttoløn for ansættelsesperioden: [ ] kr. som betales i [ ] lige store månedlige afdrag senest den sidste hverdag i måneden ved overførsel til spillerens bankkonto eller på anden måde ved aftale. BONUS Følgende bonusordning er aftalt mellem parterne: [ ] FRI BOLIG Følgende ordning er aftalt mellem parterne: [ ] FRI BIL Følgende bilordning er aftalt mellem parterne: [ ] ANDET [ ] -o0o-, den, den Som arbejdsgiver: Som spiller: DIU/ v7 8

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Stk. 5 Denne overenskomst gælder for: a) tekniske assistenter/-designere/-tegnere, b) byggeteknikere, c) møbel- og indretningsarkitekter,

Læs mere