Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus"

Transkript

1 Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998

2 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar Loven forpligtiger kommunerne til at udarbejde dels en overordnet kommuneplan, dels lokalplaner for den detaljerede fysiske planhegning. En lokalplan ma ikke stride mod kommuneplanen. Kommuneplanen skal larbende revideres og ajourfores. Byradet har i 1994 vedtaget en kommuneplan for perioden Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal were boliger, erhverv, centeromrader, gronne omrader, nye vejforinger osv. Kommuneplanens rammedel fastlaegger overordnede bestemmelser for indholdet af fremtidig lokalplanhegning. Kommuneplanen er udarbejdet inden for rammerne af en gocikendt regionplan, der er udarbejdet af amtet. Hvad er en lokalplan? Lokalplaner er detaljerede planer, der fastlaegger bindende bestemmelser for, hvad der kan og skal forega i de enkelte omrider i kommunen. Der er lokalplanpligt, hvis der gennemfores storre udstykninger og stern-e bygge- og anlzgsarbejder, her-under strarre nedrivninger. Vedtagne lokalplaner tinglyses og er juridisk bindende for grundejere, lejere og brugere af fast ejendom i lokalplanens omrade. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhaxg i den kommunale planlaegning, og desuden were en garanti for, at kommunens borgere fti indsigt i og f&r mulighed for indflydelse pa planlagningen, inden en lokalplan vedtages. Hvad er by- og landzone? Hele landet er i henhold til Lov om Planhegning opdelt i byzoner, sommerhusomrader og landzoner. Byzoner er omrader, der er udlagt til bymaessig bebyggelse eller offentlige formal. Purhus Kommune r&der ikke over sommerhusomrkder. Landzone er ovrige omrider, der anvendes til fx landbrug, skovbrug eller fiskeri. Kommunens arealadministration Purhus Kommune administrerer arealer i byzone og i landzonearealer, der er omfattet af en godkendt lokalplan samt arealer i landsbyer, der i kommuneplanen er entydigt afgraenset. Det betyder, at kommunen har zonekompetencen og skal give tilladelse til udstykninger og byggeri. Kommunen har ogs& zonekompetencen i det Abne land, n&r det drejer sig om etablering af smaerhverv i nedlagteloverflodiggjorte landbrugsbygninger. Lokalplanen er udarbejdet af Purhus Kommune, Teknisk Forvaltning, juni

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEG0RELSE SIDE Lokalplanens baggrund og forhold til anden planlaegning Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens retsvirkninger LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formh Lokalplanens omrade og zonestatus Dispensationer Ophaevelse af tidligere bestemmelser Tilladelser fra andre myndigheder Pitaleret... Vedtagelsespc%egninger... LOKALPLANENS BILAG: Kortbilag: OmrAdets afgraensning Lokalplanens endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort i Purhus-Tjele Ugeavis den 2. September Purhus Kommune Bakkevznget Firup. 3

4 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORHOLD TIL ANDEN PLANLkEGNING Baggrund Erhvervsomradet i Purhus, der er beliggende ved motorvejen mellem Randers og Hobro, er udlagt ved gennemforelsen af rammetill~g nr. 5 til Kommuneplan Omradets mere detaljerede planhegning er gennemferrt samtidig ved vedtagelsen af lokalplan nr. 857, der b1.a. bestemmer, at udbygningen af erhvervsomradet er etapedelt. Ved lokalplanens vedtagelse er kun omradets 1. etape overfort til byzone. Regionplanlzegning Rammebestemmelser for det samlede erhvervsomrade er fastlagt pa grundlag af regionplanhogningens retningslinier om erhvervsomrader ved motorveje for virksomheder, som har szrlige transportbehov og for virksomheder, som pb grund af virksomhedsstsj mest hensigtsmaessigt kan placeres langt fra boligomrader. Kommuneplanens ram- Rammebestemmelser for erhvervsomradet, omradenr. E.3.3, er gennemfort meomrlde ved rammetill~g nr. 5 til Kommuneplan Rammebestemmelserne er indarbejdet i kommuneplanens rammedel ved efterfolgende kommuneplanrevisioner og er opretholdt med det oprindelige formh1. Lokalplan Som en konsekvens af aktuelle onsker om gennemfarrelse af bebyggelse i den de1 af erhvervsomradet, der endnu ikke er overfort til byzone, er denne lokalplan nr. 857/l udarbejdet med det formal alene at over&we area1 fia landzone til byzone, saledes at det aktuelle projekt kan gennemferres. Lokalplan nr. 857 opretholdes wendret som grundlaget for erhvervsomradets benyttelse og indretning m.v. Zonestatus Erhvervsomradets 1. etape er overfort til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplan nr Ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 857/l overfores en de1 af erhvervsomradets 2. etape til byzone som forudsat i 5 1, stk. 4, i lokalplan nr. 857, hvor det bestemmes, at lokalplanens ovrige etaper ferrst overfores til byzone ved vedtagelse af efterfolgende lokalplantill~g vedrsrende de enkelte etapers fremtidige overforsel til byzone. Den resterende de1 af 2. etape samt 3., 4. og 5. etape er fortsat beliggende i landzone og overfores forst til byzone, n&r behovet herfor opst&r ved fiemtidige byggeonsker i erhvervsomrbdet. mndring ved planens en- Ved Byradets endelige vedtagelse af lokalplanen den 25. august 1998 er det delige vedtagelse besluttet, at omrhdet mellem motorvejsanlagget og byggelinien forbliver i Iandzone. 4

5 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens bestemmet- Lokalplanen har alene til formal, at overfore en de1 af erhvervsomradets 2. ser etape fra landzone til byzone. Det fremtidige byzoneomrade fremgar af lokalplanens kortbilag. LOKALPLANENS Forslagets retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger RETSVIRKNINGER N&r forslaget til lokalplanen er offentliggjort, ma ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes pa en made, der skaber risiko for en foregribeise af lokalplanens indhold. Efter byradets vedtagelse og offentligglarelse af lokalplanen ma ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i ovrigt anvendes efter planens bestemmelser, jf. Lov om Planlaegning $ 18. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan dog forts&e som hidtil. Dispensation Byradet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Hvor en dispensationssag bernrrer naboer, brugere eller andre, skal de pagaeldende have underretning om dispensationsansnrgningen, jf. Lov om Planlaegning $20. Inden for en frist pa mindst 2 uger er der mulighed for at komme med bemaxkninger til dispensationen. Ferrst herefter kan byradet meddele dispensation. Zonestatus Servitutter Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at dele af lokalplanomradet axdrer zonestatus. Retsvirkningerne heraf fremgk b1.a. af Lov om Planlaegning og Lov om Frigorelsesafgift. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortraenges af planen. 5

6 PURHUS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 857/l Vedrerende dele af matrikelnumrene: Anmelder: 7 b og 7 f0rrild by, F&-up Purhus Kommune Bakkevaxget FArup Lokalplan om overfwsel af area1 fra landzone til byzone - for et omride til erhvervsform61 i Purhus I henhold til Miljoministeriets Lovbekendtgrarelse om Planlagning - lovbekendtgorelse m. 388 af 30. juni 1997 med efterfolgende aendringer - fastsaettes herved folgende bestemmelser: LOKALPLANENS FORMAL 1.1 Form41 Byradets formal med lokalplanen: Lokalplanen har alene til formal, at overfore en de1 af erhvervsomradets 2. etape fra landzone til byzone LOKALPLANENS OMtiDE OG ZONESTATUS 2.1 Afgrzensning 2.2 Zonestatus Lokalplanens omrade afgraenses som vist pa vedhaeftede kortbilag og omfatter ca. 1,6 ha - dele af matrnr. 7 b og 7 f 0rrild by, FArup - samt alle parteller, der efter den 24. juni 1998 udstykkes i lokalplanomradet. Ved byradets offentliggsrelse af den vedtagne lokalplan overfores det pa vedhaeftede kortbilag viste area1 fra landzone til byzone. Se kortbilaget. 2.3 Lokalplan nr. 857 Lokalplan nr. 857 er fortsat gaeldende for det samlede erhvervsomrade 6

7 6 3 - DISPENSATIONER 3.1 Dispensationer Byradet kan i h.t. Lov om Planlaegning 6 19 dispensere fra mindre vzesentlige bestemmelser og forhold i lokalplanen, dog under forudsaetning af, at en dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Storre afvigelser fra planen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan OPH2EVELSE AF TIDLIGERE BESTEMMELSER 4.1 Servitutter Se&utter, der er uforenelige med formalet med denne lokalplan, fortraenges af planen TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 5.1 Ophzevelse af land- Uanset foranstaende ma der ikke foretages forandringer af eksisterende lovbrugspligt lige forhold, for der er opnaet tilladelse hertil fra Jordbrugskommissionen, Arhus Amt, idet det ornbandlede area1 i medfnrr af landbrugsioven er undergivet landbrugspligt. 6-PATALERET Landbrugspligten skal sages ophaevet i forbindelse med gennemforelse af udstykning i omradet. 6.1 PBtaIeret Pataleret vedrerrende overholdelse af naxvaxende lokalplan har alene Purhus Kornmune. 7

8 VEDTAGELSESPATEGNING Lokalplanforslag: Purhus By&d har vedtaget lokalplanforslaget til offentliggarrelse, F&-up, den 23. juni *../A / borgmester..lm.&&$..:..*... Lars Peter Salhoj centralforvaltningschef Lokalplanforslaget er annonceret den 24. juni Vedtaget lokalplan: I h.t i Lov om Planlaegning er lokalplanen vedtaget af Purhus By&d, F&up, den 25. august I henhold til 5 30 i Lov om Planlaegning er byradets vedtagelse af lokalplanen offentliggjort den 2. September Lokalplanens bestemmelser gaelder fra bekendtgerrelsens dato.

9

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12. Skrillinge Øst. Januar 1999

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12. Skrillinge Øst. Januar 1999 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.12 Skrillinge Øst Januar 1999 KORTBILAG: Plantegning 01: med matrikler, lokalplanomridets udstraekning, byggefelter og facadelinier. Plantegning 02: med beplantning.

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere