ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *"

Transkript

1 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Kendelse af 17. marts 2016 (J.nr ). Revisionsvirksomhed meddelt en række påbud for manglende overholdelse af hvidvaskloven. Hvidvaskloven 1, stk. 1, nr. 15 og 17 samt 6, 7, 12, 23 og 25. (Finn L. Meyer, Sys Rovsing og Steen Mejer) Ved skrivelse af 11. august 2015 har K [revisionsvirksomhed] ApS klaget over, at Erhvervsstyrelsen ved skrivelse af 7. august 2015 har meddelt selskabet en række påbud for manglende overholdelse af hvidvaskloven. Sagens omstændigheder I Erhvervsstyrelsens afgørelse af 7. august 2015 hedder det: Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. maj 2015 et anmeldt kontrolbesøg hos K [revisionsvirksomhed] ApS. Formålet med besøget var at føre tilsyn med selskabets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 2. Afgørelse Indledningsvist gøres K ApS opmærksom på, at idet selskabet er omfattet af hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 15 og 17, er det selskabets ansvar, at kende til hvidvaskloven og efterleve de krav, der følger heraf. Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af det ved kontrolmødet konstaterede og i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at K ApS fremover skal iagttage sin opmærksomhedspligt i overensstemmelse med hvidvasklovens 6, stk. 1 og være opmærksom på kunder og kunders aktiviteter, der kan have tilknytning til hvidvask og undersøge forhold nærmere, samt notere og opbevare resultatet af undersøgelsen, jf. hvidvasklovens 6, stk. 2. K ApS fremover i overensstemmelse med hvidvasklovens 7 skal underrette Hvidvasksekretariatet ved mistanke om kunders tilknytning til hvidvask, hvor en nærmere undersøgelser ikke kan afkræfte mistanken. K ApS for alle nuværende og nye kundeforhold skal legitimere sine virksomhedskunder i overensstemmelse med hvidvasklovens 12, stk. 3 og 14, stk. 1, 2. pkt., ved CVR-nr. og adresse, klarlægge den enkelte

2 - 2 - virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur samt legitimere virksomhedskundens reelle ejer samt legitimere og identificere alle eventuelle fysiske kunder i overensstemmelse med hvidvasklovens 12, stk. 2. K ApS fremover skal opbevare identitets- og kontroloplysninger i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse, så de kan fremfindes samlet med henblik på, at kunne forevises hurtigt på anmodning, jf. hvidvasklovens 23, stk. 2. K ApS skal senest den 4. september 2015 udarbejde fyldestgørende skriftlige interne regler i overensstemmelse med hvidvasklovens 25 og indsende kopi til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen gør samtidig opmærksom på, at forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af hvidvaskloven 6, stk. 2, 7, stk. 1, 2. pkt., 12, stk. 2-3, 14, stk. 1, 23, stk. 2, 25, stk. 1-4 og 31, kan straffes med bøde, jf. lovens 37, stk. 1. og ved særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af hvidvasklovens 6, stk. 2, 7, stk. 1, 2. pkt., 12, stk. 2-3, 14, stk. 1 og 23, stk. 2 kan straffen stige til fængsel indtil 6 måneder, jf. 37, stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil aflægge selskabet et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på, at følge op på, om påbuddene og reglerne i hvidvaskloven generelt er overholdt. 3. Sagsfremstilling Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. maj 2015 anmeldt kontrolbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos K ApS, cvr-nr. på adressen, I besøget deltog A og B, der begge er ansatte på kontoret og fra Erhvervsstyrelsen deltog C, D og E. På mødet oplyste de ansatte, at der yderligere er 1 fuldtidsansat på kontoret, en revisor samt en deltids studentermedhjælp. Selskabet er startet tilbage i 1965, dog har direktøren F, der sjældent kommer på kontoret, først i februar 2015 overtaget virksomheden efter Revisor G, der døde. De ansatte oplyste videre, at selskabets kunder har været kunder i mange år og at nye kundeforhold etableres gennem anbefalinger fra de eksisterende kunder. Selskabets kunder er primært boligselskaber, hvor de står for administrationen og mindre enkeltmandsvirksomheder, hvor de forestår revision, bogføring og forefaldende administrativt arbejde. De ansatte oplyste, at de ikke var bekendte med, at selskabet er omfattet af hvidvaskloven og dermed heller ikke at selskabet er forpligtet til at opfylde en række krav bl.a. i forbindelse med etableringen samt løbende kundeforhold. Erhvervsstyrelsen spurgte ind til opmærksomheds-, oplysnings- og noteringspligten efter hvidvaskloven, hvorom de ansatte forklarede, at de var

3 - 3 - opmærksomme på specielle og atypiske transaktioner, men i øvrigt ikke vidste hvad de var forpligtet til at gøre, såfremt de blev opmærksomme eller mistænksomme. De ansatte oplyste om en episode tilbage i 1980-erne, hvor en kunde ved en fejl havde fremsendt nogle kontoudtog, der ikke stemte overens med tal de tidligere havde set. Kort tid efter hændelsen blev kontoret kontaktet af politiet, som led i politiets efterforskning, idet det viste sig, at kunden var indblandet i narkotikahandel. Erhvervsstyrelsen oplyste, at selskabet er forpligtet til at være opmærksomme på kunder og kunders aktiviteter og til at spørge ind til formålet med usædvanlige eller mistænksomme forhold og pligten til at notere resultatet af disse undersøgelser. Erhvervsstyrelsen oplyste videre om pligten til indberetning til Hvidvasksekretariatet, via linket i alle tilfælde hvor selskabet får mistanke om, at noget har tilknytning til hvidvask. Erhvervsstyrelsen oplyste om de forskellige krav til kundelegitimering og - identifikation, der følger efter hvidvaskloven, afhængig af om kunden er en fysisk person eller en virksomhed. Idet selskabet administrerer en del boliger, oplyste Erhvervsstyrelsen ligeledes om, at det for disse kunder er boligforeningens bestyrelsesmedlemmer, der skal legitimeres og identificeres. Erhvervsstyrelsen gjorde derudover opmærksom på, at selskabet er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer om de forskellige krav, der følger af hvidvaskloven, hvilket selskabet ikke havde gjort. Erhvervsstyrelsen spurgte videre ind til opbevaring af dokumentation om kunder, hvortil de ansatte oplyste, qua selskabets ukendskab til hvidvaskloven, ikke havde indhentet. Erhvervsstyrelsen kunne ikke foretage egentlig stikprøve, idet der ikke var indhentet dokumentation, og spurgte i stedet ind til selskabets kendskab til deres kunder med udgangspunkt i den forud for mødet fremsendte kundeliste. Om.ApS CVR-nr.. oplyste de ansatte, at ejeren er søn af en mangeårig kunde, en lokal optiker. Selskabet er pt. ikke aktivt, men at ideen bag selskabet var at udvikle et koncept, der gjorde briller unødvendige. Kontoret har lavet regnskab for selskabet. Identifikation og legitimation af selskabet er ikke sket. Om H Invest SA, CVR-nr. kunne de ansatte oplyse er en virksomhed, der ejer udlejningsejendomme. Virksomhedens ejer, er pensionist og bor i gaden og opholder sig også en del i Luxembourg, hvilket forklarer virksomhedsformen SA, samt i Sydafrika. Kendskabet til virksomheden ud over de danske ejendomme, hvor kontoret står for administrationen og regnskab,

4 - 4 - kendte de dog ikke til. Identifikation og legitimation af selskabet er ikke sket, men de ansatte oplyste, at de har adgang til virksomhedens nem-id. Om I ApS CVR-nr., kunne de ansatte oplyse at virksomheden laver tryk og litografier og har været kunde i omkring 10 år. Ejeren er desuden lejer i en af de ejendomme som kontoret administrerer. Kontoret laver regnskaber for virksomheden, dog er selskabet så småt er ved at lukke ned, grundet manglende efterspørgsel i trykkeribranchen. Identifikation og legitimation af virksomheden er ikke sket. 4. Begrundelse K ApS, CVR-nr. udøver erhvervsmæssig virksomhed med bogføring, regnskaber og revision og er dermed omfattet af hvidvaskloven, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 15 og nr. 17. Opmærksomheds- og underretningspligt Det fremgår af hvidvasklovens 6, stk. 1, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal være opmærksomme på kunders aktiviteter, der på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller terrorisme. Dette gælder især komplekse eller usædvanlige transaktioner og alle usædvanlige transaktionsmønstre i forhold til kunden. Af lovens 6, stk. 2, fremgår at formålet med de transaktioner, der er nævnt i stk. 1, skal undersøges og, at resultatet af undersøgelsen skal noteres og opbevares i mindst 5 år, jf. lovens 23. De ansatte oplyste under tilsynsbesøget, at de ikke har kendskab til opmærksomheds-, undersøgelses- og noteringpligten, der følger af hvidvaskloven. Det er således Erhvervsstyrelsens opfattelse, at selskabet ikke har overholdt sin opmærksomheds- og undersøgelses- og noteringspligt i henhold til hvidvasklovens 6, stk.1 og stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at selskabet ved fremtidige mistænksom aktivitet, som på grund af deres karakter menes at kunne have tilknytning til hvidvask, skal spørge ind til aktiviteten og notere disse oplysninger ned i henhold til hvidvasklovens 6, stk. 2. Styrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at selskabet ikke nødvendigvis kan nøjes med at få en mundtlig forklaring, men vil om nødvendigt også skulle indhente dokumentation, som kan afkræfte en mistanke om, at aktiviteten har tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering. Det fremgår af hvidvasklovens 7, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal undersøge en kundes transaktion eller henvendelse nærmere hvis, der opstår mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorisme og hvis denne mistanke ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet -

5 - 5 - Hvidvasksekretariatet via omgående underrettes, jf. lovens 7, stk. 1. Legitimation mv. Det fremgår af hvidvasklovens 12, stk. 1, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal have kendskab til deres kunder i overensstemmelse med hvidvasklovens 12, stk. 2-8, herunder kræve at deres kunder legitimerer sig, når der optages forretningsmæssig forbindelse med dem. For kundeforhold der er etableret før hvidvasklovens ikrafttræden, den 1. marts 2016, gælder at legitimation og identifikation af eksisterende kunder skal ske på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering, og kan således ikke undlades. På denne baggrund er selskabet forpligtet til at indhente disse oplysninger for alle eksisterende kunder. Det fremgår af 12, stk. 2, at når kunden er en fysisk person, skal legitimationen omfatte navn, adresse og CPR-nr. eller anden lignende legitimation, hvis den pågældende ikke har et CPR-nr. Efter 12, stk. 3 fremgår det at når kunden er en virksomhed, skal legitimationen omfatte navn, adresse, CVR-nr. eller anden dokumentation, hvis virksomheden ikke har et CVR-nr. Virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges, og virksomhedens reelle ejere skal legitimeres. I henhold til 12, stk. 7 kan legitimationsproceduren gennemføres ud fra en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte kunde eller forretningsforbindelse, produktet eller transaktionen, hvis selskabet kan godtgøre, at undersøgelsens omfang er tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, men denne risikovurdering kan aldrig føre til, at der ikke foretages nogen form for legitimationshandling. Erhvervsstyrelsen konstaterede ved besøget, at der ikke i nogen tilfælde var indhentet dokumentation, ligesom selskabet ved stikprøve i kunder fra selskabets kundeliste, for så vidt angik Invest SA ikke kunne redegøre for selskabets kontrolstruktur og aktivitet i udlandet. Ved ikke at have foretaget konkrete risikovurderinger eller indhentet kundelegitimation og - identifikation findes selskabet at have overtrådt hvidvasklovens 12, stk. 2, 3 og 7. Opbevaring af identitetsoplysninger m.v. Det følger af hvidvasklovens 23, stk. 1, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal opbevare identitets- og kontroloplysninger, i mindst 5 år efter at kundeforholdet er ophørt, så de kan forevises samlet og hurtigt på anmodning. I henhold til 23, stk. 2 skal dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner, skal opbevares, så de kan forevises samlet og hurtigt på anmodning i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse. Dette gælder også de i medfør af 6, stk. 2, noterede oplysninger.

6 - 6 - Idet selskabet ikke har indhentet dokumenter og registreringer eller foretaget notering på baggrund af undersøgelser finder Erhvervsstyrelsen at hvidvasklovens 23, stk. 2 er overtrådt. Interne regler og uddannelse m.v. Det følger af hvidvasklovens 25, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal udarbejde tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, opmærksomheds-, undersøgelses og noteringspligt, indberetning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring, ledelseskontrol og kommunikation samt uddannelse og instruktionsprogrammer for medarbejderne for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Derudover skal selskabet, jf. hvidvasklovens 25, stk. 2 udpege en person på ledelsesniveau, der skal sikre at selskabet overholder pligterne efter loven. Selskabet har ikke udarbejdet de nævnte interne retningslinjer og har således ikke opfyldt sin forpligtelse i henhold til hvidvasklovens 25, stk. 1. Erhvervsstyrelsen meddeler selskabet påbud om, inden den 4. september 2015, at udarbejde fyldestgørende skriftlige interne regler i overensstemmelse med hvidvasklovens 25. I klageskrivelse af 11. august 2015 har K ApS anført: Vedr. klage over afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vi er uenige i afgørelsen om manglende overholdelse af hvidvaskningsloven. Begrundelsen for vores klage er følgende: Punkt 1: For at kunne udføre vores arbejde vedr. bogføring, regnskabsassistance samt assistance med indberetninger af selvangivelse m.m. til Skat, samt andre diverse indberetninger, er det alt afgørende at vi har den pågældende kundes navn, adresse, cpr, cvr, samt bankforbindelse og kontoudtog fra bank, samt diverse oplysninger fra Skat og Erhvervsstyrelsen- Disse oplysninger har altid dannet grundlag for at vi kan udføre vores arbejde i henhold til Regnskabsloven. Dermed har kunder altid skullet legitimere og identificere sig ved hjælp af ovenstående oplysninger. Disse oplysninger bliver og er altid blevet bevaret så længe kundeforholdet opretholdes og i mindst 5 år. Oplysningerne opbevares i kundens arkivkasse. Ovenstående procedure er altid blevet udført. Denne procedure blev oplyst under kontrolbesøget til de fremmødte fra Erhvervsstyrelsen. Dermed er 12 stk.3 og 14, stk. 1 punkt 2 overholdt.

7 - 7 - Punkt 2: På side stk. 3 er der anført fejl navn på den ene ansat. Endvidere er der opgivet fejl antal ansatte samt oplysningerne vedr. selskabets dannelse er fejlbehæftet. Navnet på ansat er AA og ikke A. Dertil kan der oplyses at der ved kontrolmødets start blev bedt om legitimation af de ansatte der var tilstede i K ApS. Dette blev først senere pr. mail bedt om. ( ) Antal ansatte er: 1 Revisor (fuldtid) 1. revisorassistent (fuldtid) 1 kontorassistent (32 timer) samt en timelønnet studentermedhjælp. Oplysningerne vedr. selskabet K ApS er forkerte. De korrekte oplysninger vedr. selskabet K ApS kan ses på cvr. Registret. Punkt 3: Side Vedr. cvr. Da ejeren af virksomheden er kendt af selskabet siden barn og selskabet har kendt faderen til ejeren af virksomheden hører dette under kategorien lav risiko kunde. Der er for mange år siden indhentet navn adresse cpr. cvr. Dermed identifikation og legitimation overholdt. Endvidere eksistere selskabet ikke mere (heller ikke på kontroltidspunktet) Dette blev også oplyst under kontrolbesøget. Vedr. cvr. Denne kunde hører også til under kategorien lav risiko kunde ud fra den betragtning at K ApS har udført regnskabsmæssige assistance for ejerens ægtefælle gennem mange år da denne var selvstændig. Derfor er der for længe siden afgivet navn, adresse, cpr. Cvr. Numre samt nemid til Borger.dk og nemid til virk.dk, skattemæssige oplysninger da K ApS har bistået ejeren i diverse ydelser i forbindelse med folkepension m.m. derudover har K ApS adgang til kundens Netbank. Dermed er identifikation og legitimation overholdt. Og er løbende blevet opdateret. Hvilket blev oplyst under kontrolbesøget. Vedr. cvr. Denne kunde hører ind under kategorien lav risiko kunde. Det er en kunde som K ApS har kendt i mange år og som desuden er lejer i en af de ejendomme som selskabet administrerer. Der er også her angivet navn, cpr, cvr, bankforbindelse og skattemæssige oplysninger i forbindelse med kundeforholdet. Der er identifikation og legitimation overholdt. Og er løbende blevet opdateret. Hvilket blev oplyst under kontrolbesøget. Side stk. 4 Begrundelse for afgørelse. Der er anført forkert cvr. nummer.

8 - 8 - Side Datoen må være en fejl. Da rapporten er meget fejlbehæftet og fyldt med fejlagtige påstande som K ApS slet ikke kan genkende kan vi på ingen måde acceptere afgørelsen. Afgørelsen er så fejlbehæftet at den ikke virker seriøst. K ApS gennemgik kundeprocedurerne efter kontrolbesøget og kan der af udtrykke at 12 altid har været opfyldt. Det er udtrykkeligt anført i hvidvaskningsloven 12: Faste kundeforhold 12. De af loven omfattede virksomheder og personer skal have kendskab til deres kunder i overensstemmelse med stk. 2-8, herunder kræve, at deres kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, herunder når der åbnes en konto eller et depot. Stk. 2. Hvis kunden er en fysisk person, skal legitimationen omfatte navn, adresse og cpr-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr-nr. Stk. 3. Hvis kunden er en virksomhed, skal legitimationen omfatte navn, adresse, cvr-nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et cvr-nr. Virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges, og virksomhedens reelle ejere skal legitimeres, jf. dog 21, stk. 1, nr. 2. Stk. 4. Der skal indhentes oplysninger om hver kundes formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf. Stk. 5. Kundeforholdet skal løbende overvåges. Transaktioner, der gennemføres som led i kundeforholdet, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller andre oplysninger om kunden skal løbende ajourføres. Stk. 6. Hvis der er tvivl om, hvorvidt tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er korrekte eller tilstrækkelige, skal der kræves ny legitimation som nævnt i stk. 2 og 3. Stk. 7. De af loven omfattede virksomheder og personer kan beslutte at gennemføre legitimationsproceduren m.v. i stk. 1-5 ud fra en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte kunde eller forretningsforbindelse, produktet eller transaktionen. Virksomheden eller personen skal dog kunne godtgøre over for den myndighed, der fører tilsyn med den pågældendes overholdelse af loven, at undersøgelsens omfang er tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

9 - 9 - Stk. 8. For kundeforhold, som er etableret før denne lovs ikrafttræden, og for hvem der ikke foreligger de i stk. 1-5 nævnte oplysninger, skal der foretages legitimation og indsamling af oplysninger i henhold til stk. 1-5 på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering. I anledning af klagen har Erhvervsstyrelsen i redegørelse af 14. september 2015 udtalt: Sagens faktiske omstændigheder Den 27. maj 2015 aflagde Erhvervsstyrelsen et anmeldt kontrolbesøg hos K (herefter klager ) i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1. I besøget deltog og B, der begge er ansatte hos klager, og fra Erhvervsstyrelsen deltog C, D og E. Under mødet spurgte styrelsen ind til klagers ansatte, kunder, aktiviteter samt klagers generelle kendskab til hvidvaskloven og klagers procedurer i forbindelse med efterlevelse af hvidvaskloven. Som afslutning på mødet udtog styrelsen en række stikprøver i kunder på baggrund af en forud for mødet fremsendt kundeliste. Styrelsen bad i forbindelse hermed om at se indhentet dokumentation for legitimering og identifikation for kunder. Resultatet af kontrolbesøget førte til styrelsens afgørelse af 8. maj 2015 [7. august 2015] med en række påbud. Overordnet var styrelsens vurdering på baggrund af besøget og forklaringer fra de ansatte, at klager ikke havde kendskab til hvidvasklovens krav og ikke vidste, at selskabet var omfattet af loven. Ad klagens punkt 1 Legitimering af kunder Erhvervsstyrelsen spurgte på kontrolbesøget bl.a. ind til klagers kendskab til hvidvasklovens krav til legitimering og identificering af kunder. Som nævnt oplyste klager, at de forud for varslingen af kontrolbesøget ikke havde vidst, at de var omfattet af hvidvaskloven og at de ikke kendte til de krav, der følger af loven om bl.a. risikovurderinger, legitimering og identificering af kunder i forbindelse med etableringen af nye kundeforhold. Ligeledes kendte klager heller ikke til, at de for de kunder, hvor kundeforholdet var etableret før lovens ikrafttræden 1. marts 2006, ligeledes var forpligtede til at gennemføre en legitimerings- og identificeringsprocedure på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering. Klager oplyste, at mange af deres kundeforhold var opstået før den nuværende hvidvasklovs ikrafttræden, men at de ikke for disse kunder ikke havde foretaget efterfølgende legitimering og identificering, da de ikke havde kendskab til hvidvasklovens krav herom.

10 For god ordens skyld og for at kunne vurdere, om hvidvasklovens krav om legitimering og identificering alligevel kunne være opfyldt, bad styrelsen om, at se dokumentation for legitimering og identificering af klagers kunder. Klager oplyste, at det ikke var muligt at fremvise, fordi der ikke var sket legitimering og identificering af kunderne, men at de for mange kunder havde adgang til kundens skattemappe. Erhvervsstyrelsen vurderer, at en adgang til kunders skattemappe ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at opfylde hvidvasklovens krav til legitimering og identificering. Klager har ikke under kontrolbesøget godtgjort over for Erhvervsstyrelsen, at legitimationsproceduren blev foretaget på baggrund af en konkret risikovurdering af den enkle af kunde, herunder idet der ikke var noteret noget ned herom som godtgørelse for denne procedure. Det er således Erhvervsstyrelsen forsatte vurdering, at klager ikke har iagttaget hvidvasklovens krav om legitimering og identificering af deres kunder. Ad klagens punkt 2 oplysninger om selskabet og dets ansatte Oplysningerne omkring antallet af ansatte, samt oplysningerne vedrørende selskabets dannelse, mv. bygger alene på det af de ansatte oplyste under kontrolbesøget og fremgår derfor også af afgørelsens sagsfremstilling. Uoverensstemmelser med den fuldstændige udskrift fra CVR-registeret, fejl i gengivelse af ansattes navn og antallet af ansatte, anses ikke for relevant for afgørelsens udfald. For så vidt angår legitimering af de deltagene på kontrolmødet, så beder styrelsen altid, blot for god ordens skyld, enten i forbindelse med eller efter kontrolbesøget om, at se legitimation på de deltagene. Efterfølgende indhentelse af disse oplysninger er således ikke ualmindelig, men styrelsen har naturligvis beklaget den ekstra byrde, som eftersendelse pr. medførte for de ansatte, der deltog i mødet. Ad klagens punkt 3 stikprøver i selskabets kunder: På kontrolbesøget hos klager gjorde styrelsen opmærksom på, at i de tilfælde, hvor kundeforholdet er etableret før lovens ikrafttræden, den 1. marts 2006, er klager forpligtet til at indhente oplysningerne på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering. Klager oplyste, i forbindelse med stikprøvekontrollen i klagers kunder, at det ikke var muligt at fremvise nogen dokumentation, idet klager ikke var i besiddelse af en sådan. I forhold til klagers efterfølgende indsigelser omkring konkrete kunder, som Erhvervsstyrelsen udtog stikprøve i, har styrelsen nedenstående kommentarer. Vedrørende CVR-nr., så er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at en kunde ikke umiddelbart kan anses som lav risiko kunde alene på baggrund af, at klager også har kundens far som kunde.

11 Klager har endvidere ikke under kontrolbesøget godtgjort over for Erhvervsstyrelsen, at legitimationsproceduren blev foretaget på baggrund af en konkret risikovurdering af den enkle af kunde, herunder idet der ikke var noteret noget ned herom. Det bemærkes yderligere i klagen, at kunden er ophørt den 30.juni Dette har ingen betydning, idet det følger af loven, at dokumentation om kundeforhold skal opbevares i 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. Vedrørende Invest SA, CVR-nr., (det bemærkes at CVR-nummer er fejlanført som, i såvel afgørelse som klage), så stemmer oplysningerne i klagen om, at ejeren af kunden i klagen skulle have været gift med en anden tidligere kunde, ikke overens med det på kontrolbesøget oplyste. For det tilfælde at denne forklaring havde været givet, havde denne faktuelle omstændighed dog ikke gjort, at kunden alene af denne grund kunne anses som lav risiko kunde, idet der altid skal foretages en konkret risiko vurdering afhængig af risikoen ved den enkelte kunde. Derudover er der tale om en kunde med udenlands selskabsform, hvilket i sig selv gør, at risikoen skal anses som værende højere end normal jf. vejledning til hvidvaskloven kapitel punkt 67. Vedrørende ApS CVR-nr., så er det styrelsen vurdering, at det faktum, at kunden har boet i en ejendom administreret af klager, ikke per definition gør kunden til lav risiko kunde. Ovenstående kommentarer relaterer sig til de forhold, der fremgår af klagen. Erhvervsstyrelsen skal imidlertid bemærke, at der i forbindelse med kontrolbesøget ikke kunne fremvises dokumentation eller godtgøres for, at der var foretaget en risikovurdering. Sagens retlige omstændigheder Det følger af 1, stk. 1, nr. 17, i hvidvaskloven [Lovbekendtgørelse nr af 13. august 2013 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme med senere ændringer.], at loven finder anvendelse på virksomheder og personer, der yder samme ydelser som de i nr nævnte persongrupper, herunder skatterådgivere og eksterne bogholdere. Det følger desuden af lovens 32, stk. 1, at de persongrupper omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 17 er under tilsyn af Erhvervsstyrelsen. Det skal bemærkes, at Hvidvaskloven overordnede formål er, at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering og at et grundlæggende element til denne bekæmpelse er kend din kunde -princippet. Princippet udmønter sig i hvidvasklovens kapitel 4 i bl.a. ved krav om identifikation og legitimation af kunden, der sikrer at kunden er den person, som kunden giver sig ud fra at være, jf. vejledning til hvidvaskloven kapitel 10.1.

12 Hvidvaskloven foreskriver, at der kan og i visse tilfælde skal anvendes en risikovurdering i forbindelse med legitimationsproceduren. Således kan der foretages en såkaldt almindelig identificering og legitimering af virksomhedens kunder, der er fysisk tilstede og vurderes som lav eller normal risiko kunde, i henhold til lovens 12, stk Er der derimod tale om en høj risiko eller distance-kunde, skal virksomheden anvende en risikovurdering, jf. hvidvasklovens 19, samt vejledning til hvidvaskloven kapitel og Legitimationsproceduren skal ske i forbindelse med etableringen af kundeforholdet jf. lovens 13 og for de kundeforhold, der er etableret før lovens ikrafttræden, skal virksomheden foretage legitimation og indsamle oplysningerne på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering, jf. 12, stk. 8. Et passende tidspunkt kan eksempelvis være, når virksomheden ved udarbejdelse af årsregnskaber eller fremsendelse af fakturaer til kunden, alligevel har kontakt til kunden. Det følger af vejledning til hvidvaskloven kapitel , at virksomheden i forbindelse med en almindelig legitimationsprocedure kan foretage en konkret risikovurdering af kunden, som er en vurdering af risikoen for hvidvask eller finansiering af terrorisme og at kunden er den person, som kunden udgiver sig for at være. En konkret risikovurdering kan dog aldrig føre til, at der ikke foretages nogen form for legitimeringshandling, jf. vejledning til hvidvaskloven kapitel punkt 64. I vejledning til hvidvaskloven kapitel punkt 39 opstilles et eksempel, hvor den ansatte i virksomheden er sikker på, hvem kunden er, fx fordi kunden er pågældendes nabo eller en offentlig kendt person og i sådanne tilfælde kan legitimationshandlingen efter omstændighederne være udført ved selve konstateringen af, men kan ikke stå alene da begrundelsen for, at der ikke er indhentet legitimationsdokumenter, skal noteres på sagen. For udenlandske kunder følger det af vejledning til hvidvaskloven kapitel punkt 67, at disse normalt vil være kunder, hvor risikoen skal anses for at være højere end normalt, selvom kunden kommer fysisk til stede for at legitimere sig. Helt overordnet skal virksomheden altid være overbevist om, at kunden er den, som kunden udgiver sig for at være. Således må der ikke foreligge omstændigheder, som kan give anledning til tvivl herom, jf. vejledning til hvidvaskloven kapitel punkt 55. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at klager ikke har fremført argumenter eller forhold, der giver styrelsen anledning til at ændre sin afgørelse, hvorfor styrelsen indstiller til, at Erhvervsankenævnet tiltræder den påklagede afgørelse.

13 Klager er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: K ApS er som revisionsvirksomhed omfattet af hvidvaskloven, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 15 og 17. Det fremgår af hvidvasklovens 6, stk. 1, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal være opmærksom på kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder især komplekse eller udsædvanlig store transaktioner og alle usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til kunden. Efter 6, stk. 2, skal formålet med de transaktioner, der er nævnt i stk. 1, undersøges, og resultaterne heraf skal noteres og opbevares, jf. lovens 23. Det fremgår af lovens 7, at hvis der er mistanke om, at en kundes transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal de af loven omfattede virksomheder og personer undersøge transaktionen eller henvendelsen nærmere. Hvis mistanken vedrører lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over 1 år, og denne mistanke ikke kan afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet omgående underrettes. Det fremgår af 12, stk. 1, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal have kendskab til deres kunder i overensstemmelse med stk. 2-8, herunder kræve, at deres kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse. Efter 12, stk. 2, skal legitimationen for kunder, som er fysiske personer, omfatte navn, adresse og cpr-nr. Hvis kunden er en virksomhed, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur ifølge 12, stk. 3, klarlægges, og virksomhedens reelle ejer legitimeres. Det fremgår af 12, stk. 7, at legitimationsproceduren kan gennemføres ud fra en risikovurdering. Virksomheden eller personen skal dog kunne godtgøre over for den tilsynsførende myndighed, at undersøgelsens omfang er tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

14 Af lovens 23, stk. 2, fremgår det, at dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner skal opbevares, så de kan fremfindes samlet mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse. Dette gælder også de i medfør af 6, stk. 2, noterede oplysninger. Af lovens 25, stk. 1, fremgår det, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal udarbejde tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, opmærksomheds-, undersøgelses- og noteringspligt, indberetning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring, ledelseskontrol og kommunikation samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Der skal endvidere udarbejdes tilstrækkelige skriftlige interne regler om overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, hvor dette er relevant, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer. Erhvervsankenævnet lægger i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens sagsfremstilling til grund, at de ved styrelsens forud anmeldte kontrolbesøg den 27. maj 2015 tilstedeværende medarbejdere hos K ApS oplyste, at de ikke var bekendte med, at selskabet er omfattet af hvidvaskloven og dermed heller ikke, at selskabet er forpligtet til at opfylde en række krav i forbindelse med etableringen af et kundeforhold samt løbende under kundeforholdets beståen. Det lægges endvidere til grund, at de ansatte ved kontrolbesøget på forespørgsel om opmærksomheds-, oplysnings- og noteringspligten efter hvidvaskloven oplyste, at de var opmærksomme på specielle og atypiske transaktioner, men i øvrigt ikke vidste, hvad de var forpligtet til at gøre, såfremt de blev opmærksomme eller mistænksomme. Herefter, og da klager efter det oplyste i øvrigt ikke findes at have efterlevet de i hvidvaskloven ovenfor anførte krav, herunder om udarbejdelse af tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, opmærksomheds, - undersøgelsessamt noteringspligt, indberetning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring, ledelseskontrol og kommunikation samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne mv., tiltræder Erhvervsankenævnet, at Erhvervsstyrelsen har meddelt påbud som sket.

15 Ankenævnet stadfæster således Erhvervsstyrelsens afgørelse af 7. august 2015.

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden Viborg * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2.. 8800 Viborg * www.erhvervsankenaevnet.dk Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 7. august 2017 Erhvervsstyrelsens afgørelse om påbud til

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. maj 2010 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr. 6919-0035 kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012

Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Minivejledning om hvidvaskloven, 4. udgave, marts 2012 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. februar 2016 (J.nr. 2015-11953). Afgift som følge af

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrevet bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Sammenskrivningen er baseret på lbk. nr. 442 af 11. maj 2007 med indarbejdelse

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering

Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering Kapitalmarked og finansielle virksomheder 24. juni 2013 Fokus - Hvidvask og terrorfinansiering I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering. I den forbindelse ser vi på, hvilke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-6774). Afgift som følge af

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ANG nr 1034 af 30/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011

Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Minivejledning om hvidvaskloven, 3. udgave, januar 2011 Formålet med minivejledningen: Denne vejledning er en kort og summarisk gennemgang af de grundlæggende forpligtelser for advokater i medfør af hvidvaskloven.

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget.

FSR - danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovforslaget. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Ketil Gerd Nielsen 27. februar 2015 Pr. e-mail: KetNie@erst.dk Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme LOV nr 117 af 27/02/2006 som ændret ved lov nr. 542 af 8. juni 2006 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet BEK nr 155 af 10/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0016 Senere ændringer

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og selskabsstyrelsen i en redegørelse af 9. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og selskabsstyrelsen i en redegørelse af 9. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 6. oktober 2009 (J.nr. 2009-0018460) Pengeoverførselsvirksomheds manglende overholdelse af pligter i henhold til hvidvaskloven påtalt. Hvidvaskloven 32, stk. 1. (Finn Møller, Anders Hjulmand

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. september 2015 (J.nr. 2015-1982). Afgift som følge af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 12. september 2014 (J.nr. 2014-0036607) Afgift som følge

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 28. januar 2010 26. januar 2010. Nr. 79. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2012-0032639) Afgift som følge af

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. marts 2016 (J.nr. 2015-6306). Afgørelse om oversendelse

Læs mere