REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College"

Transkript

1 VIA University College Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen Sted: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov, Mødelokale 2 Mødedato: 18. maj 2015 Mødetidspunkt: Deltagere Lotte Henriksen, Socialchef, Socialforvaltningen Aarhus Kommune Lisa Lærke Iversen, Udviklingskonsulent Dansk Røde Kors Birte Zielke, Socialrådgiver, Regionshuset i Viborg Runa Steenfeldt, Områdeleder, Randers Kommune Jette Lorenzen, direktør for social- og sundhedsområdet, Odder Kommune Elsebeth Dam Simonsen, Jobcenterchef Holstebro Kommune Lars Bluhme, Rektor Odder Gymnasium Mads Bilstrup, Regionsformand DS Region Nord Lena Skovgaard, Socialrådgiver, Holstebro Kommune Anne Mette Kjeldsen, Adjunkt Institut for Statskundskab, AAU Gitte Sommer Harrits, Lektor Institut for Statskundskab, AAU Medarbejderne ved Socialrådgiveruddannelsen Bente Adolphsen, underviser Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Trine Glassow, Underviser Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro REFERAT Referent: Lene Tetsche Chefsekretær J. Nr. U Dato: 12. juni /7 De studerende ved Socialrådgiveruddannelsen Ditte Dølrath Westergaard, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro Frederik Remmen, der deltog i stedet for Camilla Anholm Salomonsen, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus pga. afbud Repræsentant for VIAs ledelse Hanne Sandahl, Uddannelseschef Socialrådgiveruddannelsen i VIA Tilforordnet Bente Vibeke Lauridsen, Uddannelsesleder Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Flemming Højhus Jeppesen, Uddannelsesleder Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro Tilknyttet uddannelsesudvalget for efter- videreuddannelsesområdet Kirsten Roelsgaard, Områdechef, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Mødeleder Lotte Henriksen, formand for uddannelsesudvalget Gæster Chefkonsulent Karen Meisner Christensen Forsknings- og Udviklingschef Andreas Rasch-Christensen FoU-leder Lene Mosegaard Søbjerg Afbud Lisa Lærke Iversen, Birte Zielke, Runa Steenfeldt, Elsebeth Dam Simonsen, Lena Skovgaard, Camilla Anholm Salomonsen

2 Referent Chefsekretær Lene Tetsche Socialrådgiveruddannelsen i VIA 2/7 Dagsorden 1. Velkomst v/formand Lotte Henriksen 2. Tema 1: Institutionsakkreditering v/chefkonsulent Karen Meisner Christensen 3. Tema 2: Studentertilfredshed v/uddannelsesleder Flemming Højhus Jeppesen og Uddannelsesleder Bente Vibeke Lauridsen 4. Tema 3: FoU-centre og programmer v/ Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen og FoU-leder Lene Mosegaard Søbjerg 5. Frem mod næste møde herunder VIA Pædagogik og Samfunds strategi samt mødekalender i 2016 v/formand Lotte Henriksen og uddannelseschef Hanne Sandahl Punkt 1. Velkomst Lotte Henriksen Velkomst. Lotte Henriksen bød velkommen til uddannelsesudvalgsmødet og ser frem til spændende drøftelser af dagens temaer. Dagsordenen blev godkendt. Punkt 2. Tema 1: Institutionsakkreditering Karen Meisner Christensen 1: Notat til uddannelsesudvalg om institutionsakkreditering 2: Invitation til møde med bestyrelsen den 14. september Tema: Institutionsakkreditering og uddannelseskvalitet. Institutionsakkreditering I 2015 og 2016 skal VIA institutionsakkrediteres. Uddannelsesudvalget orienteres om processen frem mod akkrediteringen samt uddannelsesudvalgets rolle i dette forløb. Institutionsakkrediteringen er en afprøvning af, hvorvidt VIAs kvalitetssystem sikrer uddannelsernes kvalitet indhold og relevans. En central del af VIAs kvalitetssystem er den årlige afrapportering og efterfølgende udarbejdelse af kvalitetsrapporter. Uddannelsesudvalget præsenteres for resultaterne af de seneste kvalitetsrapporter.

3 Uddannelseslederne vil på baggrund af de udarbejdede kvalitetsrapporter inddrage udvalgte nedslagspunkter til drøftelse og kvalificering i uddannelsesudvalget. 3/7 Uddannelsesudvalgets rolle Medlemmer i VIAs uddannelsesudvalg kan få en direkte rolle i institutionsakkrediteringen ifm, med det første institutionsbesøg, hvor akkrediteringspanelet skal mødes med repræsentanter for aftagere. Omdrejningspunkterne for dialogen med aftagere er ikke specificeret men formodes at være samarbejdet om at sikre uddannelsernes relevans. Ud over den direkte involvering i akkrediteringen er uddannelsesudvalget et vigtigt forum for kontakt mellem uddannelsen og aftagere af uddannelsens dimittender. Udvalget er en vigtig kilde til viden om uddannelsens kvalitet og relevans og kan berige uddannelsen med viden om: aftagernes kompetencebehov sammenholdt med uddannelsens indhold, aftagernes vurdering af dimittenders faglige kvalifikationer og evne til at håndtere praksisudfordringer, aftagernes behov for kompetenceudvikling af medarbejdere Udvalget er et forum for drøftelse af uddannelsens kvalitet og relevans. Uddannelserne indhenter systematisk viden om uddannelsernes kvalitet og relevans fra studerende, dimittender og aftagere. Invitation til møde med VIAs bestyrelse VIA har oparbejdet en tradition for, at uddannelsesudvalgene, EVU-rådet og bestyrelsen med jævne mellemrum mødes for at styrke samarbejdet og drøfte aktuelle problemstillinger. VIAs bestyrelse vil gerne videreføre denne tradition og inviterer derfor til møde den 14. september kl Mødets temaer er institutionsakkreditering og uddannelseskvalitet. Mødets deltagere vil være bestyrelsens medlemmer, direktionen og tre repræsentanter fra hvert uddannelsesudvalg og EVU-rådet. Udover uddannelsesudvalgets formand udpeges yderligere to medlemmer af uddannelsesudvalget til at deltage i mødet og uddannelsesudvalgets sekretær tilmelder de tre personer efterfølgende. Uddannelseschef Hanne Sandahl rammesatte punktet og chefkonsulent Karen Meisner Christensen præsenterede VIAs institutionsakkrediteringsproces med specielt fokus på uddannelsesudvalgets rolle i forhold til aftagerperspektivet. Det fremgik af præsentationen, at uddannelsesudvalget har drøftet og behandlet flere parametre i institutionsakkrediteringen, hvilket fremgår af tidligere referater og temadrøftelser i uddannelsesudvalget. Uddannelsesudvalgets rolle er at medvirke til at sikre uddannelsens kvalitet indhold og relevans i forhold til samfundets behov. Uddannelsesudvalget er tiltænkt en meget vigtig rolle i institutionsakkrediteringen, hvor akkrediteringspanelet forventeligt skal mødes med repræsentanter for aftagerne i forhold til uddannelsens relevans og aftagernes behov for uddannelsens dimittender. Institutionsakkrediteringen er en lang og omfattende proces, inddelt i en række faser. VIA er i øjeblikket er i en forberedende fase frem til den 1. oktober 2015, hvor anmodning om institutionsakkreditering fremsendes i form af en selvevaluering.

4 Selve akkrediteringen forventes gennemført i foråret 2016 og den endelige afgørelse forventes efter sommeren /7 En central del af VIAs kvalitetssystem er uddannelsernes årlige rapportering og udarbejdelse af kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporterne 2014 er netop færdigudarbejdet og vil sammen med de udarbejdede handleplaner blive behandlet på uddannelsesudvalgets næste møde i september, hvor institutionsakkreditering sættes på dagsordenen igen til indgående drøftelse. VIAs nye kvalitetspolitik blev udleveret i udkast. Der forventes ikke ændringer i den endelige udgave, der medsendes referatet som bilag. Karen Meisners præsentation er vedlagt som bilag til referatet. Opsamling på baggrund af temadrøftelsen vedr. kvalitetsarbejdet på Socialrådgiveruddannelsen: Uddannelsesudvalget har forskellige perspektiver og muligheder i forhold til at kvalificere uddannelsen afhængig af, om udvalgets medlemmer er repræsentanter fra aftagerfeltet, forskningsområdet, faglig organisation, underviserrepræsentant eller studenterrepræsentant Uddannelsesudvalget kan medvirke til udpege nødvendige kompetencer hos de studerende på uddannelsen Uddannelsesudvalget kan medvirke til at understøtte, at uddannelsen tilrettes i forhold til ændringer af praksis Uddannelsesudvalget udgør et rum for faglige refleksioner i forhold til uddannelsen som eksempelvis: o Hvilken progression ønskes i uddannelsen og hvordan skabes denne? o Hvordan skabes sammenhæng i en modulopbygget uddannelse? o Hvilken dannelse og hvilke personlige kompetencer anbefaler aftagerfeltet og andre aktører, at uddannelsen understøtter ved de studerende? Sparring mellem uddannelsen og uddannelsesudvalget med henblik på at dele refleksioner om de problemstillinger, der findes på uddannelsen store som små/lette som svære Uddannelsens indhold og relevans, videngrundlag, studiemiljø bruge de studerende i uddannelsesudvalget til refleksion og drøftelser Invitation til møde med VIAs bestyrelse Følgende medlemmer af uddannelsesudvalget er tilmeldt og deltager i mødet med VIAs bestyrelse og EVU-rådet den 14. september2015: 1. Lotte Henriksen 2. Mads Bilstrup 3. Gitte Sommer Harrits 4. Hanne Sandahl Punkt 3. Tema 2: Studentertilfredshed Bente Vibeke Lauridsen Flemming Højhus Jeppesen 3: Handleplan studentertilfredshed, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro 4: Handleplan studentertilfredshed, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA Pædagogik og Samfund Hovedområde gennemfører studentertilfredshedsundersøgelser hvert 2. år. Seneste studentertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i efteråret 2014.

5 Socialrådgiveruddannelsen har arbejdet med resultaterne af undersøgelsen, som har været drøftet med underviserne, de studieadministrative medarbejdere, de studerende samt i det lokale samarbejdsudvalg. På baggrund af studentertilfredshedsundersøgelsens resultater og de efterfølgende drøftelser har uddannelseslederne udarbejdet handleplaner for at øge studentertilfredsheden. Uddannelsesleder Flemming Højhus Jeppesen, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro og uddannelsesleder Bente Vibeke Lauridsen, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus præsenterer de væsentligste nedslagspunkter i undersøgelsen. Der ønskes en drøftelse med uddannelsesudvalget med henblik på en kvalificering af opmærksomhedspunkter ud fra 2-3 brændende spørgsmål. Uddannelsesleder Flemming Højhus Jeppesen, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro og uddannelsesleder Bente Vibeke Lauridsen, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus præsenterede de væsentligste nedslagspunkter i undersøgelsen og de udarbejdede handleplaner. Chefgruppen i VIA Pædagogik og Samfund har besluttet, at der skal indgå tre tværgående fokusområder i uddannelsesstedernes behandling af studentertilfredshedsundersøgelsen 2014 og udarbejdelse af handleplaner. De tre tværgående fokusområder for alle udbudssteder i VIA: 1. Uddannelsernes arbejde med og udvikling af feedback til studerende 2. Uddannelsernes arbejde med og udvikling af studieintensitet 3. Ledelse og organisering bedre kommunikation om aflyste timer, og færre aflyste timer, tilgængelig information til studerende om uddannelsen, eksamen, opgaver, materialer mv. De valgte indsatsområder på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus: 1. Ledelse, planlægning og organisering 2. Studieglæde/studieintensitet og undervisning 3. Implementering af evalueringskoncept evaluering, læring og involvering 4. Kobling mellem teori og praksis 5. Udvikling af fælles it App mhp. tilgang til informationer og systemer på uddannelsen De valgte indsatsområder på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro: 1. Feedback og tilbagemelding til studerende 2. Udvikling af studievejledningen 3. Udvikling af de internationale perspektiver Uddannelsesleder Flemming Højhus Jeppesens og Uddannelsesleder Bente Vibeke Lauridsens præsentationer er vedlagt som bilag til referatet. Opsamling på temadrøftelse af, hvordan de studerendes ansvarlighed og læringsudbytte kan styrkes: Forventningsafstemning ved starten af modulet mellem underviser og studerende Feedback - til overvejelse: Kan spørgsmålet være stillet forkert? Det handler måske ikke om at få mere men snarere om opbygning af faglig identitet Kollektiv tilbagemelding suppleres evt. med tilbud om individuel tilbagemelding Forslag om etablering af logbog til belysning af aktiviteter i kvadrant 3 og 4 i studieaktivitetsmodellen Hvilke kompetencer hos de studerende er relevante for mobilitet? Udarbejdelse af oversigt over de fonde, studerende kan søge med henblik på udlandsophold 5/7

6 Punkt 4. Tema 3: FoU centre og programmer 6/7 Andreas Rasch-Christensen Lene Mosegaard Søbjerg 5: Notat om PSH Videnarkitektur 6: Notat Udkast til FoU-programmer 2016 I VIA Pædagogik og Samfund pågår der i øjeblikket et udviklingsarbejde med henblik på en revision af PSHs Vidensarkitektur, som samlet er: FoUprogrammer og FoU-centre samt organisering af FoU-området. Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen giver en introduktion til den nye Vidensarkitektur med fokus på de nye FoU-programmer. Uddannelsesudvalget får mulighed for at kommentere oplægget og stille uddybende spørgsmål. Den nye vidensarkitektur i VIA Pædagogik og Samfund forventes endeligt besluttet i august/september Forsknings- Udviklingschef Andreas Rasch-Christensen indledte med en kort præsentation af PSHs Videnarkitektur og organiseringen af FoU området i VIA og gennemgik efterfølgende kort udkast til FoU programmer Der pågår i øjeblikket en intern høringsproces inden der træffes endelig beslutning i august Formålet med dagens drøftelser er at få aftagerperspektivet på, om programmerne er de rigtige i et aftagerperspektiv. Der er forslag om 21 FoU programmer i 2016 i VIA Pædagogik og Samfund med 4-6 projekter i hvert program. Ambitionen er, at FoU miljøerne skal gå på tværs af uddannelserne i VIA Pædagogik og Samfund i VIA generelt og i samarbejde med eksterne FoU miljøer. Opsamling fra indledende temadrøftelse af udkast til FoU programmer 2016 Godt at handicapområdet er med i programudkastet. Aarhus Kommune bidrager gerne som samarbejdspartner, hvis det på nogen måde er muligt Ros for tværprofessionel tænkning i programmerne Mange spændende programmer måske for mange, hvilket kan være en udfordring. Der er meget man gerne vil Volumen er den rigtige vej at gå færre men større programmer Hvordan/hvor kan vi evt. reducere i programmerne? Der er så småt ved at blive etableret nationale indsatser inden for Børn og Unge området Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro samarbejder meget med sundhedsområdet og kunne ønske at der blev indføjet en kolonne i skemaet, der viser de eksisterende samarbejder på tværs i VIA Professionsdidaktik gælder for alle uddannelser. Kulturel udfordring. Kunne benævnes anderledes, hvis professionsdidaktik giver problemer. FoU programmerne skal blive bedre til at få det professionsdidaktiske bragt mere i spil i samarbejde med uddannelserne Beskæftigelsesområdet, Udsatte Børn og Unge er vigtige områder. Måske med udgangspunkt i tidlig indsats. Hvordan kan man understøtte med sociale metoder ind i denne kontekst. Samspil til daginstitutionsområdet

7 Pt. er der mange midler inden for området Udsatte Voksne. Der kan søges puljemidler. Det er dog sværere, når det drejer sig om handicapområdet 7/7 Generelt er det spændende og relevante tematikker, der skitseres i udkastet til FoU programmer og uddannelsesudvalget kan anbefale, at der arbejdes videre med disse. Punkt 5. Frem mod næste møde herunder VIA Pædagogik og Samfunds strategi samt mødekalender i 2016 Lotte Henriksen Hanne Sandahl 7: VIAs strategiske udfordringer (er udleveret på sidste møde) 8: Strategiske Initiativer og indsatser i VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfunds strategi v/hanne Sandahl Dokumentet udleveres og kommenteres kort og drøftes på uddannelsesudvalgets næste møde sammen med de lokale og uddannelsesspecifikke strategiske indsatser og handlinger. Mødekalender 2016 Følgende datoer for uddannelsesudvalgets mødekalender 2016 er fastlagt. Uddannelsesudvalget indkaldes via Outlook: Mandag den 25. januar 2016 kl Mandag den 23. maj 2016 kl Mandag den 26. september kl VIA Pædagogik og Samfunds strategi Hanne Sandahl kommenterede kort VIAs strategi og strategiproces. Strategien fremsendes elektronisk til uddannelsesudvalget i forbindelse med tematiseret drøftelse i uddannelsesudvalget i september Næste møde og mødekalender 2016 Næste møde er den 21. september 2015, hvor vi mødes i nye omgivelser i Campus C. De fastlagte datoer for uddannelsesudvalgets mødekalender 2016 blev tiltrådt af uddannelsesudvalget og Lene Tetsche indkalder via Outlook.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Akkrediteringsrådet har vurderet, at UCL ikke i tilstrækkelig grad opfylder de fem kriterier i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1.

Akkrediteringsrådet har vurderet, at UCL ikke i tilstrækkelig grad opfylder de fem kriterier i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1. University College Lillebælt Rektor Erik Knudsen Ulrich Storgaard Andersen Sendt pr. e mail: erkn@ucl.dk, ucl@ucl.dk, ulsa@ucl.dk Afgørelse om afslag på institutionsakkreditering af University College

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-555 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i Professionshøjskolen Metropol/Metropolitan UC Att.: Ulrich Thostrup Sendt pr. e-mail: ulth@phoe.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-536

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere