Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013"

Transkript

1 Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision Sammenfattende redegørelse Indledning og baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af hovedstrukturrevision, er der foretaget en miljøvurdering og udarbejdet en miljørapport i skemaform sammen med en tilhørende redegørelse. I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af hovedstruktur 2013, skal der efter miljøvurderingslovens 9 foreligge en sammenfattende redegørelse for: Hvordan miljøhensyn er integreret i planen Hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer, og Hvorledes kommunen vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen. Integrering af miljøhensyn i planen Hovedstrukturrevisionen er et meget overordnet og strategisk planlægningsværktøj, hvorfor miljøvurderingen ligeledes er gennemført på et meget overordnet niveau. Miljøvurderingen er gennemført sideløbende med udarbejdelsen af hovedstrukturrevisionen. Under planprocessen er der sat fokus på en bæredygtig udvikling, et højt miljøbeskyttelsesniveau og integration af miljøhensyn. Betydningen af miljørapporten og udtalelser fra offentligheden Hovedstrukturrevisionen har været i offentlig høring fra den 1. maj til den 1. juli 2013, og der er indkommet 52 bemærkninger fra bl.a. private borgere, foreninger og private virksomheder vedrørende planforslaget, men ingen af disse refererer direkte til miljøvurderingen eller redegørelsen for bæredygtighed. Indsigelserne og besvarelsen heraf kan ses i referatet fra behandlingen af Fysisk Vision 2025 på byrådsmødet den 25.november Referatet ligger på Aalborg Kommunes hjemmeside Alternativer For at synliggøre konsekvenserne af kommuneplanens gennemførelse er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag, som er 0-alternativet. 0-alternativet er et udtryk for, hvordan udviklingen vil foregå, hvis planen ikke blev gennemført. 0-alternativet er derfor gældende planer. Miljøvurderingen omfatter således alene ændringer i forhold til tidligere planer. Revision af hovedstrukturen har haft fokus på en mere bæredygtig udvikling. Det nye i forhold til tidligere hovedstrukturer er, at der er indarbejdet emner som biodiversitet, landbrug, bystruktur, vedvarende energi og vækstaksen. Såfremt planen ikke gennemføres vil Aalborg Kommune udvikle sig mindre bæredygtigt. Overvågning I henhold til Lov om Miljøvurdering skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen. Virksomhedsafdeling Stigsborg Brygge 5, Boks Nørresundby

2 Planens miljøpåvirkninger vil i høj grad afhænge af, hvordan hovedstrukturen udmøntes efterfølgende i retningslinjer, arealudlæg og i den efterfølgende detailplanlægning. Med udgangspunkt i ovenstående foreslås, at overvågningen sker ved: en løbende vurdering af de lokalplaner, der udarbejdes, for at sikre at kommuneplanens mål om styrkelse af den grøn/blå struktur tilgodeses i forbindelse med lokalplanlægningen. en vurdering af hovedstrukturens udmøntning når kommuneplanens retningslinjer og arealudlæg disse skal revurderes Konklusion på miljøvurdering af planen Samlet vurderes det, at planen er omfattet af miljøvurderingslovens bestemmelser. Der skal således foretages en miljøvurdering. Øvrige planer og forudsætninger De 4 overordnede plansamarbejder i Aalborg Kommune udmønter sig i Kommuneplanstrategien, Erhvervsplanen, Landdistriktspolitikken og Bæredygtighedsstrategien. Disse 4 strategier er sideordnede. Kommuneplanens hovedstruktur med tilhørende redegørelse, som her miljøvurderes udspringer af Kommuneplanstrategien fra Hovedstrukturen har særligt fokus på at omsætte visionerne fra Planstrategi Disse visioner udmøntes senere mere konkret i rammer og retningslinjer for kommunen. Der vil, når disse foreligger, blive lavet en miljøvurdering af ændringerne i kommuneplanens rammer og retningslinjer. For hvert kapitel til kommuneplanens hovedstruktur hører en række nedslagspunkter. Nedslagspunkterne eksemplificere, udtrykker eller tydeliggør i særlig grad, det der beskrives i det enkelte hovedstrukturkapitel. I relevant omfang er nedslagspunkterne inddraget i miljøvurderingen herunder. Miljøvurderingsloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Når en myndighed foretager ændringer af planer og programmer indenfor fysisk planlægning og arealanvendelser, så skal der udarbejdes en miljøvurdering. Revisionen af kommuneplanens hovedstruktur antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en miljøvurdering af Aalborg Kommunes revision af Hovedstruktur 2012 i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn indtænkes for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Hovedstrukturen er forinden scopet i forhold til kriterierne i den nedenstående figur. Som led i scopingen har Aalborg Kommune foretaget en høring af berørte myndigheder. Denne høring har ikke medført bemærkninger. 2/10

3 Plads til alle Sundhed og rekreation Det gode liv Stedets identitet Landskabsstrukturer Kulturarv Øget biodiversitet Naturværdier Klimatilpasning Ressource- og energioptimering Klimaforebyggelse Bedre lokalt miljø Bæredygtig transport Aalborgs livsgrundlag Mest for pengene Langtidsholdbarhed I figuren herover repræsenterer blomstens kronblade det brede miljøbegreb, og punkterne indenfor hvert kronblad udgør tilsammen en bæredygtighedsprofil for den nye hovedstruktur. Kommunens miljøvurdering af hovedstrukturen vil foregå i henhold til denne bæredygtighedsprofil, der har baggrund dels i miljøvurderingslovens miljøparametre, dels i de væsentligste temaer i kommunens øvrige strategier, herunder særligt bæredygtighedsstrategien og klimastrategien. Miljøvurderingen er således holdt på det overordnede niveau, som svarer til hovedstrukturens mere strategiske niveau, og der er derfor tale om mere overordnede vurderinger. Miljørapport Miljørapporten er udarbejdet i skemaform sammen med et scopingsdokument. Det ikke tekniske resume ses herunder. Ikke teknisk resumé Sammenfattende viser miljøvurderingen, at de udvalgte bæredygtighedstemaer understøttes at hovedstrukturrevision Se den efterfølgende blomst med scoring. 3/10

4 Social Plads til alle I hovedstrukturens afsnit om Aalborg - den attraktive storby og byerne et godt sted at bo hele livet er der fokus på blandede botilbud i alle byer og bydele. I samme afsnit er også fokus på multifunktionalitet og fleksibilitet. Hovedstrukturen sætter mål for en helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik, hvor beskæftigelse, undervisning, børnepasning, kultur, infrastruktur, bosætning, ældrepleje m.v. tænkes sammen. Der er også fokus på uformelle rum til rekreation, sociale samvær, motion og naturoplevelser. Især i hovedstrukturafsnittet Det åben land, som omfatter Grøn-blå struktur. Målet med Grøn-blå struktur er at forbedre sammenhæng og tilgængelighed for natur og friluftsliv, herunder adgang til bynær skov. Sundhed og rekreation Der er særligt fokus på, at få mere grønt i og ved byerne. Den Grøn-blå struktur skal skabe forbindelser fra det åbne land ind i byernes grønne områder. Der arbejdes med at skabe sammenhængende grønne elementer i og ved byen bl.a. ved en grøn ring om Aalborg og naturgenopretning i byens grønne områder. Målet om biologisk mangfoldighed gælder for både byerne og det åbne land. Der er mindre fokus på, at vand skal anvendes som rekreativt element i byen. Der er dog fokus på at genetablere en blå ring om Aalborg. Den Grøn-blå struktur har fokus på at forbedre sammenhæng og tilgængelighed til natur og friluftsliv. 4/10

5 Øget fokus på kollektiv trafik og cyklisme skaber rammer for mere fysisk aktivitet. Der er også særligt fokus på at skabe byrum både til fysisk aktivitet, leg og rekreation. Der forventes flere folk på cykler ved at den Grøn-blå struktur indeholder flere sammenhængende stisystemer. Endvidere forventes flere på cyklen, da strukturen i alle byerne tilrettelægges så transportbehovet mellem byerne mindskes. Og i Aalborg er der fokus på at skabe sammenhængende stier mellem større boligområder og vigtige rejsemål såsom skoler, kultur og grønne områder eller naturen. Det gode liv Hele tankegangen bag planlægning er at få politisk medejerskab. Tankerne bag bæredygtigt landbrug har fokus på landshare til dyrkning af økologiske produkter samt etablering af sociale fællesskaber omkring kredsløbstankegangen (have til mave). Det er målet at udvikle nye partnerskaber, hvor det offentlige har fokus på at skabe relationer til erhvervsliv og civilsamfund for at sikre medejerskab og fælles forpligtigelser. En fortætning af Aalborg, etablering af en højklasset kollektiv trafikforbindelse og hele mobilitetsbæltet fra øst til vest i Aalborg er at forbinde havnen i øst med lufthavnen i vest og give befolkningen letter adgang til arbejde, skole, indkøb, børneinstitutioner, bolig, fritidsaktiviteter, naturen m.v. Det er et mål at strukturen i oplandsbyerne og landsbyerne skal tilrettelægges, så transportbehovet imellem byens funktioner mindskes. Bypolitikken skal have fokus på trygge og involverende boligområder. I byerne er der fokus på at skabe velkommende, anvendelige og tilgængelige byrum både til fysisk aktivitet, leg og rekreation, men også til fredelige steder. Der skal skabes formelle og uformelle mødesteder i byens rum med aktivitetsmuligheder med en social samlende effekt. Lokale værdier Stedets identitet Der er fokus på byernes særlige byrolle og unikke byindentitet. Der skal tages afsæt i de lokale ressourcer, såvel de menneskelige som de fysiske. I Aalborg er der fokus på at understøtte bykvaliteten med individuelle karaktertræk for de enkelte bydele i Aalborg. Aalborg midtby og City Syd har forskellige roller, som skal supplere hinanden og ikke udkonkurrere hinanden. I Aalborg og i oplandsbyerne med vækstpotentiale sikres god kollektive trafikbetjening samt gode lokale forbindelser for cykellister. Der satses ikke på god kollektiv trafikbetjening i opland og øvrige byer. Afsnittet om biologisk mangfoldighed har bl.a. fokus på at beskytte og pleje de særlige naturtyper, der er karakteristiske for Aalborg f.eks. Lille Vildmose og engene langs Limfjorden. Landskabsstruktur Landskab er ikke særligt prioriteret i revision af hovedstrukturen. Gennem den Grøn-blå struktur arbejdes der med landskabsstruktur. Byudviklingsprincipperne tager afsæt i en analyse af Aalborgs landskabelige sammenhæng. Aalborg afgrænses af en blå og grøn ring, som klart defineret grænsen mellem byen og det omgivne landskab. 5/10

6 Kulturarv Kulturarv, fortidsminder og spor i landskabet m.v. er ikke prioriteret i hovedstrukturen. Der er dog mål om, at omdanne 2 nedlagte jernbanespor til rekreative ruter. Der er fokus på bevarelse af kulturarven i Aalborg midtby. I afsnittet om byidentitet for oplandsbyerne, er der mål om, at der arbejdes med særlige byroller og unik byidentitet f.eks. kulturværdi og fortidsminder. Miljø Ressource- og energioptimering Byvæksten i Aalborg er først og fremmest planlagt som fortætning. Det er et særligt mål under Bæredygtige boligformer, at byfortætning prioriteres frem for byspredning. Vækstaksen sætter særligt fokus på den multifunktionelle by, mens Bakkebyen og forstaden sætter fokus på multifunktionelle huse. Klimaforbyggelse Klimaforbyggelse er ikke særligt prioriteret i revision af hovedstrukturen. I afsnittet Grønne Byer fremgår, at grønne byrum fx kan bruges til forsinkelse, fordampning og brug af regnvand. Den blå by beskriver regnvandet anvendt rekreativt, som svar på klimaforandringer, da belastningen af naturlige vandsystemer ikke må forøges. Afsnittet om vedvarende energi indeholder mål omkring udbygningen af alternativ energiforsyning. Bedre lokalt miljø Der er mål om at øge den biologiske mangfoldighed også i byerne. Afsnittet Grønne byer har som mål, at der skal indarbejdes sammenhængende grønne elementer i og ved byerne til gavn for både mennesker, dyr og planteliv og at begrønning generelt skal prioriteres. I afsnittet om bæredygtigt landbrug lanceres det, at der skal udlægges områder til store husdyrbrug, hvor der tages størst muligt hensyn til fx befolkningen. Dette er desuden også elementer i både biogasplanlægning og vindmølleplanlægning, der har udspring i afsnittet om vedvarende energi. Men disse store anlæg kan naturligvis ikke placeres uden konsekvenser fx for befolkning, landskab og natur. Bæredygtig transport I Aalborg satses målrettet på en letbane som det bærende element, mens bil uden for storbyen fortsat vil være det væsentligste transportmiddel. Transportmulighederne vil afhænge af sted og formål. Bæredygtige transportformer fremmes ved at gøre det mere attraktivt at tage bus, tog eller cykel. Vi skal have flere borgere ud på cyklen på de korte afstande. Knudepunkter skal sikre gode muligheder for skift mellem transportformer. Fortætning i vækstaksen understøtter i høj grad til minimering af bil-afhængighed. Det samme gælder udvikling af rekreative oplevelser til fods og Cykelbyen og Letbanen. Under afsnittet Grønne byer er det et mål, at strukturen i oplandsbyer og landsbyer skal tilrettelægges, så transportbehovet imellem byens funktioner mindskes. Økonomi Aalborgs livsgrundlag 6/10

7 Der skal arbejdes for at styrke en robust erhvervsstruktur, der kan tiltrække kapital og skabe arbejdspladser. I afsnittet om fremtidens boformer er anført, at boligtilbuddene skal tilpasses de nye familietyper. Når boformerne gøres attraktive er sidegevinsten, at flere vil bosætte sig/blive og dermed være skatteydere og arbejdskraft i byen. Øget mobilitet skal øge arbejdskraftoplandet. Fokus på et godt motorvejsnet, jernbaneforbindelser og busforbindelser til alle større nordjyske byer vil øge tilgængeligheden til og fra Aalborg. Lufthavnens fortsatte udvikling skal understøttes. Bypolitikken skal understøtte et stærkt universitet med mange internationale styrkepositioner. I afsnittet om bæredygtigt landbrug er det et mål at sikre placeringsmuligheder for store landbrug, men også at arbejde med niche produktion, lokal afsætning samt branding af særlige lokale produkter, der bygger på øget bæredygtighed. I afsnittet om vedvarende energi er det et mål at udbygningen af biogasanlæg skal understøttes. Mest for pengene Det er et særligt mål under Bæredygtige boligformer, at byfortætning prioriteres frem for byspredning. Vækstaksen som byens motor priorieter fortætning koblet med højklasset kollektiv trafik. Mobilitetsafsnittet prioriterer netop arbejdet med bæredygtig transport og i særlig grad i vækstaksen. Når der i kommuneplanen fx satses på at øge den biologiske mangfoldighed og øge andelen af den vedvarende energi (i form af bl.a. biogas og vindmøller), så er det netop med et samfundsøkonomisk langt sigte. Vækstaksen rummer udviklingspotentiale langt ud over kommuneplanens 12 års sigte. Etablering af en letbane er et eksempel på en investering med et meget langt sigte. Er særligt håndteret i afsnittet om Multifunktionalitet og fleksibilitet, hvor det bl.a. fremgår, at byens fysiske ressourcer udnyttes bedre, hvis de er indrettet til at dække flere funktioner (Multifunktionalitet). Landtidsholdbarhed Sammentænkning af offentlige investeringer i infrastruktur og private investeringer som på samme tid har gavn af og gavner infrastrukturinvesteringerne er indtænkt. Udpegning af områder til store landbrug på de steder som allerede er udpeget til biogasanlæg, giver muligheder for at opnå synergieffekter disse anlæg imellem. Er særligt håndteret i afsnittet om fokus på nye boligformer, hvor det fremgår, at der i udlæg af nye boligområder skal tages højde for klimaudfordringerne ved enten at placere områderne på højtliggende arealer eller ved at tilpasse boligerne/ boligområderne til højere vandstand og ekstreme vejrsituationer. Byggeri på arealer der forventes påvirket af klimaforandringer undgås, dog er visse erhvervsarealer undtaget hensynet. Fx Østhavnen, Lufthavnen og motorvejsnære erhvervsudlæg. I afsnittet Klimaændringer. Foretages der klimasikring af byggeri under kote 2,5 og der udarbejdes en metode til identificering af de nødvendige klimatilpasningstiltag. Et af sigterne med Grøn-Blå struktur er at få multifunktionelle udbytter af de enkelte indsatser. Der lægges generelt vægt på flersidig arealanvendelse. Lancering af at der på sigt kan være store landbrug i nogle af byens industriområder. Natur Øget biodiversitet (biologisk mangfoldighed) 7/10

8 Grøn-blå struktur udpeger vigtige overordnede grønne og blå kiler, bånd og forbindelser, og bygger på eksisterende skove, parker og naturområder. Der skabes sammenhæng mellem eksisterende større naturområder med grønne kiler, samt skabes forbindelser fra det åbne land ind til byernes grønne områder. Der er mål om at byerne og omkring byerne skal være sammenhængende grønne elementer f.eks. som grønne kiler, skov på bakketoppen, grønne områder og begrønning af f.eks. tage, facader og p-pladser. Naturværdier Grøn-blå struktur, økologiske forbindelser, den grønne og blå ring om Aalborg og målet om sammenhængende grønne elementer i byen øger naturværdien. De grønne områder understøttes af naturgenopretninger. Klimatilpasning Et sigte med den Grøn-blå struktur er at klimaændringer bl.a. i form store regnmængder og hævet grundvandsspejl skal tænkes ind i det fremtidige landskab. Det er målet at arealer i den åbne land, der påvirkes af vandstandshævninger skal overlades til naturen gennem fri dynamik. Det er målet at nye boligområder sikres mod klimaforandringerne ved at boliger placere på højtliggende arealer eller tilpasses til højere vandstand eller ekstreme vejrsituationer. Det er målet, at ved byggeri under kote 2,5 skal der foretages klimasikring. Hovedstrukturafsnittene omfatter ikke specifikt bæredygtighedsmålet om håndtering af regnvand lokalt. Afbødende foranstaltninger I arbejdet med revision af hovedstrukturen er der løbende arbejdet med at minimere miljøpåvirkningerne. Bl.a. blev der tidligt i processen udarbejdet en bæredygtighedsprofil (scopingsskemaet). Alternativer/0-alternativet For at synliggøre konsekvenserne af kommuneplanens gennemførelse er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag, som er 0-alternativet. 0-alternativet er et udtryk for, hvordan udviklingen vil foregå, hvis planen ikke blev gennemført. 0-alternativet er derfor gældende planer. Miljøvurderingen omfatter således alene ændringer i forhold til tidligere planer. Revision af hovedstrukturen har haft fokus på en mere bæredygtig udvikling. Det nye i forhold til tidligere hovedstrukturer er, at der er indarbejdet emner som biodiversitet, landbrug, bystruktur, vedvarende energi og vækstaksen. Såfremt planen ikke gennemføres vil Aalborg Kommune udvikle sig mindre bæredygtigt. Overvågning I henhold til Lov om Miljøvurdering skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen. Planens miljøpåvirkninger vil i høj grad afhænge af, hvordan hovedstrukturen udmøntes efterfølgende i retningslinjer, arealudlæg og i den efterfølgende detailplanlægning. Med udgangspunkt i ovenstående foreslås, at overvågningen sker ved: en løbende vurdering af de lokalplaner, der udarbejdes, for at sikre at kommuneplanens mål om styrkelse af den grøn/blå struktur tilgodeses i forbindelse med lokalplanlægningen. en vurdering af hovedstrukturens udmøntning når kommuneplanens retningslinjer og arealudlæg disse skal revurderes Sammenfattende redegørelse 8/10

9 Udarbejdes efter den 8 ugers offentlige høring er afsluttet. Skal indeholde; hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning, hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer samt hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges. 9/10

10 Vejledning Loven Miljøscreeninger og miljøvurderinger udarbejdes med hjemmel i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet Formålet er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven har et meget bredt miljøbegreb. Det omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv. Endvidere stilles krav om en vurdering af det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Hvilke planer og programmer er omfattet? Af lovens bilag 3 og 4 fremgår hvilke projekter, der er omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering. Det drejer sig om planer og programmer inden for følgende sektorer: Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse. Plantyper som kommune- og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering. For planer og programmer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller blot omfatter mindre ændringer i vedtagne planer eller programmer gælder, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne kategori af planer. Screening For plan- og programforslag, der obligatorisk er omfattet af kravet om miljøvurdering (dvs. bl.a. kommuneog lokalplaner) foretages en screening. Her afgøres, hvorvidt planen eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved denne afgørelse skal der tage hensyn til kriterierne, omtalt i lovens bilag 2 (forhold vedrørende planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt). Endvidere skal andre myndigheder, hvis ansvarsområde berøres af forslaget, høres. Offentliggørelse og vedtagelse af miljøvurdering Hvis der, i forbindelse med screeningen, træffes afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning og begrundelsen herfor. Der er en klagefrist på 4 uger. Hvis der derimod udarbejdes en egentlig miljøvurdering, offentliggøres denne i mindst 8 uger - samme frist som gælder for kommuneplan- eller lokalplanforslag. I forbindelse med den endelige godkendelse af miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvor der bl.a. tages stilling til eventuelle indsigelser og til overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger, som planen eller programmet kan afstedkomme. 10/10

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Nationale mål Nyheder og prioriteringer Nationale planmål 1. Landsplanredegørelsen 1997 "Danmark og europæisk planpolitik

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Byrådets fokusområder

Byrådets fokusområder Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Kommuneplanforslaget består af følgende: Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev

Læs mere

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE

MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE MILJØVURDERING VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE Dato 2011/01/27 VARMEPLAN FOR SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Resume af miljørapport 2 3. Planens

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 HOVEDSTRUKTUR med bilag: A Detailhandelsstruktur B 100 kulturmiljøer C Landsbyafgrænsninger D Prioterede områder offentlig bekendtgørelse af næstved kommuneplan 2013-25 Næstved Byråd

Læs mere