Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013"

Transkript

1 Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision Sammenfattende redegørelse Indledning og baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af hovedstrukturrevision, er der foretaget en miljøvurdering og udarbejdet en miljørapport i skemaform sammen med en tilhørende redegørelse. I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af hovedstruktur 2013, skal der efter miljøvurderingslovens 9 foreligge en sammenfattende redegørelse for: Hvordan miljøhensyn er integreret i planen Hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af rimelige alternativer, og Hvorledes kommunen vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen. Integrering af miljøhensyn i planen Hovedstrukturrevisionen er et meget overordnet og strategisk planlægningsværktøj, hvorfor miljøvurderingen ligeledes er gennemført på et meget overordnet niveau. Miljøvurderingen er gennemført sideløbende med udarbejdelsen af hovedstrukturrevisionen. Under planprocessen er der sat fokus på en bæredygtig udvikling, et højt miljøbeskyttelsesniveau og integration af miljøhensyn. Betydningen af miljørapporten og udtalelser fra offentligheden Hovedstrukturrevisionen har været i offentlig høring fra den 1. maj til den 1. juli 2013, og der er indkommet 52 bemærkninger fra bl.a. private borgere, foreninger og private virksomheder vedrørende planforslaget, men ingen af disse refererer direkte til miljøvurderingen eller redegørelsen for bæredygtighed. Indsigelserne og besvarelsen heraf kan ses i referatet fra behandlingen af Fysisk Vision 2025 på byrådsmødet den 25.november Referatet ligger på Aalborg Kommunes hjemmeside Alternativer For at synliggøre konsekvenserne af kommuneplanens gennemførelse er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag, som er 0-alternativet. 0-alternativet er et udtryk for, hvordan udviklingen vil foregå, hvis planen ikke blev gennemført. 0-alternativet er derfor gældende planer. Miljøvurderingen omfatter således alene ændringer i forhold til tidligere planer. Revision af hovedstrukturen har haft fokus på en mere bæredygtig udvikling. Det nye i forhold til tidligere hovedstrukturer er, at der er indarbejdet emner som biodiversitet, landbrug, bystruktur, vedvarende energi og vækstaksen. Såfremt planen ikke gennemføres vil Aalborg Kommune udvikle sig mindre bæredygtigt. Overvågning I henhold til Lov om Miljøvurdering skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen. Virksomhedsafdeling Stigsborg Brygge 5, Boks Nørresundby

2 Planens miljøpåvirkninger vil i høj grad afhænge af, hvordan hovedstrukturen udmøntes efterfølgende i retningslinjer, arealudlæg og i den efterfølgende detailplanlægning. Med udgangspunkt i ovenstående foreslås, at overvågningen sker ved: en løbende vurdering af de lokalplaner, der udarbejdes, for at sikre at kommuneplanens mål om styrkelse af den grøn/blå struktur tilgodeses i forbindelse med lokalplanlægningen. en vurdering af hovedstrukturens udmøntning når kommuneplanens retningslinjer og arealudlæg disse skal revurderes Konklusion på miljøvurdering af planen Samlet vurderes det, at planen er omfattet af miljøvurderingslovens bestemmelser. Der skal således foretages en miljøvurdering. Øvrige planer og forudsætninger De 4 overordnede plansamarbejder i Aalborg Kommune udmønter sig i Kommuneplanstrategien, Erhvervsplanen, Landdistriktspolitikken og Bæredygtighedsstrategien. Disse 4 strategier er sideordnede. Kommuneplanens hovedstruktur med tilhørende redegørelse, som her miljøvurderes udspringer af Kommuneplanstrategien fra Hovedstrukturen har særligt fokus på at omsætte visionerne fra Planstrategi Disse visioner udmøntes senere mere konkret i rammer og retningslinjer for kommunen. Der vil, når disse foreligger, blive lavet en miljøvurdering af ændringerne i kommuneplanens rammer og retningslinjer. For hvert kapitel til kommuneplanens hovedstruktur hører en række nedslagspunkter. Nedslagspunkterne eksemplificere, udtrykker eller tydeliggør i særlig grad, det der beskrives i det enkelte hovedstrukturkapitel. I relevant omfang er nedslagspunkterne inddraget i miljøvurderingen herunder. Miljøvurderingsloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Når en myndighed foretager ændringer af planer og programmer indenfor fysisk planlægning og arealanvendelser, så skal der udarbejdes en miljøvurdering. Revisionen af kommuneplanens hovedstruktur antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en miljøvurdering af Aalborg Kommunes revision af Hovedstruktur 2012 i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn indtænkes for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Hovedstrukturen er forinden scopet i forhold til kriterierne i den nedenstående figur. Som led i scopingen har Aalborg Kommune foretaget en høring af berørte myndigheder. Denne høring har ikke medført bemærkninger. 2/10

3 Plads til alle Sundhed og rekreation Det gode liv Stedets identitet Landskabsstrukturer Kulturarv Øget biodiversitet Naturværdier Klimatilpasning Ressource- og energioptimering Klimaforebyggelse Bedre lokalt miljø Bæredygtig transport Aalborgs livsgrundlag Mest for pengene Langtidsholdbarhed I figuren herover repræsenterer blomstens kronblade det brede miljøbegreb, og punkterne indenfor hvert kronblad udgør tilsammen en bæredygtighedsprofil for den nye hovedstruktur. Kommunens miljøvurdering af hovedstrukturen vil foregå i henhold til denne bæredygtighedsprofil, der har baggrund dels i miljøvurderingslovens miljøparametre, dels i de væsentligste temaer i kommunens øvrige strategier, herunder særligt bæredygtighedsstrategien og klimastrategien. Miljøvurderingen er således holdt på det overordnede niveau, som svarer til hovedstrukturens mere strategiske niveau, og der er derfor tale om mere overordnede vurderinger. Miljørapport Miljørapporten er udarbejdet i skemaform sammen med et scopingsdokument. Det ikke tekniske resume ses herunder. Ikke teknisk resumé Sammenfattende viser miljøvurderingen, at de udvalgte bæredygtighedstemaer understøttes at hovedstrukturrevision Se den efterfølgende blomst med scoring. 3/10

4 Social Plads til alle I hovedstrukturens afsnit om Aalborg - den attraktive storby og byerne et godt sted at bo hele livet er der fokus på blandede botilbud i alle byer og bydele. I samme afsnit er også fokus på multifunktionalitet og fleksibilitet. Hovedstrukturen sætter mål for en helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik, hvor beskæftigelse, undervisning, børnepasning, kultur, infrastruktur, bosætning, ældrepleje m.v. tænkes sammen. Der er også fokus på uformelle rum til rekreation, sociale samvær, motion og naturoplevelser. Især i hovedstrukturafsnittet Det åben land, som omfatter Grøn-blå struktur. Målet med Grøn-blå struktur er at forbedre sammenhæng og tilgængelighed for natur og friluftsliv, herunder adgang til bynær skov. Sundhed og rekreation Der er særligt fokus på, at få mere grønt i og ved byerne. Den Grøn-blå struktur skal skabe forbindelser fra det åbne land ind i byernes grønne områder. Der arbejdes med at skabe sammenhængende grønne elementer i og ved byen bl.a. ved en grøn ring om Aalborg og naturgenopretning i byens grønne områder. Målet om biologisk mangfoldighed gælder for både byerne og det åbne land. Der er mindre fokus på, at vand skal anvendes som rekreativt element i byen. Der er dog fokus på at genetablere en blå ring om Aalborg. Den Grøn-blå struktur har fokus på at forbedre sammenhæng og tilgængelighed til natur og friluftsliv. 4/10

5 Øget fokus på kollektiv trafik og cyklisme skaber rammer for mere fysisk aktivitet. Der er også særligt fokus på at skabe byrum både til fysisk aktivitet, leg og rekreation. Der forventes flere folk på cykler ved at den Grøn-blå struktur indeholder flere sammenhængende stisystemer. Endvidere forventes flere på cyklen, da strukturen i alle byerne tilrettelægges så transportbehovet mellem byerne mindskes. Og i Aalborg er der fokus på at skabe sammenhængende stier mellem større boligområder og vigtige rejsemål såsom skoler, kultur og grønne områder eller naturen. Det gode liv Hele tankegangen bag planlægning er at få politisk medejerskab. Tankerne bag bæredygtigt landbrug har fokus på landshare til dyrkning af økologiske produkter samt etablering af sociale fællesskaber omkring kredsløbstankegangen (have til mave). Det er målet at udvikle nye partnerskaber, hvor det offentlige har fokus på at skabe relationer til erhvervsliv og civilsamfund for at sikre medejerskab og fælles forpligtigelser. En fortætning af Aalborg, etablering af en højklasset kollektiv trafikforbindelse og hele mobilitetsbæltet fra øst til vest i Aalborg er at forbinde havnen i øst med lufthavnen i vest og give befolkningen letter adgang til arbejde, skole, indkøb, børneinstitutioner, bolig, fritidsaktiviteter, naturen m.v. Det er et mål at strukturen i oplandsbyerne og landsbyerne skal tilrettelægges, så transportbehovet imellem byens funktioner mindskes. Bypolitikken skal have fokus på trygge og involverende boligområder. I byerne er der fokus på at skabe velkommende, anvendelige og tilgængelige byrum både til fysisk aktivitet, leg og rekreation, men også til fredelige steder. Der skal skabes formelle og uformelle mødesteder i byens rum med aktivitetsmuligheder med en social samlende effekt. Lokale værdier Stedets identitet Der er fokus på byernes særlige byrolle og unikke byindentitet. Der skal tages afsæt i de lokale ressourcer, såvel de menneskelige som de fysiske. I Aalborg er der fokus på at understøtte bykvaliteten med individuelle karaktertræk for de enkelte bydele i Aalborg. Aalborg midtby og City Syd har forskellige roller, som skal supplere hinanden og ikke udkonkurrere hinanden. I Aalborg og i oplandsbyerne med vækstpotentiale sikres god kollektive trafikbetjening samt gode lokale forbindelser for cykellister. Der satses ikke på god kollektiv trafikbetjening i opland og øvrige byer. Afsnittet om biologisk mangfoldighed har bl.a. fokus på at beskytte og pleje de særlige naturtyper, der er karakteristiske for Aalborg f.eks. Lille Vildmose og engene langs Limfjorden. Landskabsstruktur Landskab er ikke særligt prioriteret i revision af hovedstrukturen. Gennem den Grøn-blå struktur arbejdes der med landskabsstruktur. Byudviklingsprincipperne tager afsæt i en analyse af Aalborgs landskabelige sammenhæng. Aalborg afgrænses af en blå og grøn ring, som klart defineret grænsen mellem byen og det omgivne landskab. 5/10

6 Kulturarv Kulturarv, fortidsminder og spor i landskabet m.v. er ikke prioriteret i hovedstrukturen. Der er dog mål om, at omdanne 2 nedlagte jernbanespor til rekreative ruter. Der er fokus på bevarelse af kulturarven i Aalborg midtby. I afsnittet om byidentitet for oplandsbyerne, er der mål om, at der arbejdes med særlige byroller og unik byidentitet f.eks. kulturværdi og fortidsminder. Miljø Ressource- og energioptimering Byvæksten i Aalborg er først og fremmest planlagt som fortætning. Det er et særligt mål under Bæredygtige boligformer, at byfortætning prioriteres frem for byspredning. Vækstaksen sætter særligt fokus på den multifunktionelle by, mens Bakkebyen og forstaden sætter fokus på multifunktionelle huse. Klimaforbyggelse Klimaforbyggelse er ikke særligt prioriteret i revision af hovedstrukturen. I afsnittet Grønne Byer fremgår, at grønne byrum fx kan bruges til forsinkelse, fordampning og brug af regnvand. Den blå by beskriver regnvandet anvendt rekreativt, som svar på klimaforandringer, da belastningen af naturlige vandsystemer ikke må forøges. Afsnittet om vedvarende energi indeholder mål omkring udbygningen af alternativ energiforsyning. Bedre lokalt miljø Der er mål om at øge den biologiske mangfoldighed også i byerne. Afsnittet Grønne byer har som mål, at der skal indarbejdes sammenhængende grønne elementer i og ved byerne til gavn for både mennesker, dyr og planteliv og at begrønning generelt skal prioriteres. I afsnittet om bæredygtigt landbrug lanceres det, at der skal udlægges områder til store husdyrbrug, hvor der tages størst muligt hensyn til fx befolkningen. Dette er desuden også elementer i både biogasplanlægning og vindmølleplanlægning, der har udspring i afsnittet om vedvarende energi. Men disse store anlæg kan naturligvis ikke placeres uden konsekvenser fx for befolkning, landskab og natur. Bæredygtig transport I Aalborg satses målrettet på en letbane som det bærende element, mens bil uden for storbyen fortsat vil være det væsentligste transportmiddel. Transportmulighederne vil afhænge af sted og formål. Bæredygtige transportformer fremmes ved at gøre det mere attraktivt at tage bus, tog eller cykel. Vi skal have flere borgere ud på cyklen på de korte afstande. Knudepunkter skal sikre gode muligheder for skift mellem transportformer. Fortætning i vækstaksen understøtter i høj grad til minimering af bil-afhængighed. Det samme gælder udvikling af rekreative oplevelser til fods og Cykelbyen og Letbanen. Under afsnittet Grønne byer er det et mål, at strukturen i oplandsbyer og landsbyer skal tilrettelægges, så transportbehovet imellem byens funktioner mindskes. Økonomi Aalborgs livsgrundlag 6/10

7 Der skal arbejdes for at styrke en robust erhvervsstruktur, der kan tiltrække kapital og skabe arbejdspladser. I afsnittet om fremtidens boformer er anført, at boligtilbuddene skal tilpasses de nye familietyper. Når boformerne gøres attraktive er sidegevinsten, at flere vil bosætte sig/blive og dermed være skatteydere og arbejdskraft i byen. Øget mobilitet skal øge arbejdskraftoplandet. Fokus på et godt motorvejsnet, jernbaneforbindelser og busforbindelser til alle større nordjyske byer vil øge tilgængeligheden til og fra Aalborg. Lufthavnens fortsatte udvikling skal understøttes. Bypolitikken skal understøtte et stærkt universitet med mange internationale styrkepositioner. I afsnittet om bæredygtigt landbrug er det et mål at sikre placeringsmuligheder for store landbrug, men også at arbejde med niche produktion, lokal afsætning samt branding af særlige lokale produkter, der bygger på øget bæredygtighed. I afsnittet om vedvarende energi er det et mål at udbygningen af biogasanlæg skal understøttes. Mest for pengene Det er et særligt mål under Bæredygtige boligformer, at byfortætning prioriteres frem for byspredning. Vækstaksen som byens motor priorieter fortætning koblet med højklasset kollektiv trafik. Mobilitetsafsnittet prioriterer netop arbejdet med bæredygtig transport og i særlig grad i vækstaksen. Når der i kommuneplanen fx satses på at øge den biologiske mangfoldighed og øge andelen af den vedvarende energi (i form af bl.a. biogas og vindmøller), så er det netop med et samfundsøkonomisk langt sigte. Vækstaksen rummer udviklingspotentiale langt ud over kommuneplanens 12 års sigte. Etablering af en letbane er et eksempel på en investering med et meget langt sigte. Er særligt håndteret i afsnittet om Multifunktionalitet og fleksibilitet, hvor det bl.a. fremgår, at byens fysiske ressourcer udnyttes bedre, hvis de er indrettet til at dække flere funktioner (Multifunktionalitet). Landtidsholdbarhed Sammentænkning af offentlige investeringer i infrastruktur og private investeringer som på samme tid har gavn af og gavner infrastrukturinvesteringerne er indtænkt. Udpegning af områder til store landbrug på de steder som allerede er udpeget til biogasanlæg, giver muligheder for at opnå synergieffekter disse anlæg imellem. Er særligt håndteret i afsnittet om fokus på nye boligformer, hvor det fremgår, at der i udlæg af nye boligområder skal tages højde for klimaudfordringerne ved enten at placere områderne på højtliggende arealer eller ved at tilpasse boligerne/ boligområderne til højere vandstand og ekstreme vejrsituationer. Byggeri på arealer der forventes påvirket af klimaforandringer undgås, dog er visse erhvervsarealer undtaget hensynet. Fx Østhavnen, Lufthavnen og motorvejsnære erhvervsudlæg. I afsnittet Klimaændringer. Foretages der klimasikring af byggeri under kote 2,5 og der udarbejdes en metode til identificering af de nødvendige klimatilpasningstiltag. Et af sigterne med Grøn-Blå struktur er at få multifunktionelle udbytter af de enkelte indsatser. Der lægges generelt vægt på flersidig arealanvendelse. Lancering af at der på sigt kan være store landbrug i nogle af byens industriområder. Natur Øget biodiversitet (biologisk mangfoldighed) 7/10

8 Grøn-blå struktur udpeger vigtige overordnede grønne og blå kiler, bånd og forbindelser, og bygger på eksisterende skove, parker og naturområder. Der skabes sammenhæng mellem eksisterende større naturområder med grønne kiler, samt skabes forbindelser fra det åbne land ind til byernes grønne områder. Der er mål om at byerne og omkring byerne skal være sammenhængende grønne elementer f.eks. som grønne kiler, skov på bakketoppen, grønne områder og begrønning af f.eks. tage, facader og p-pladser. Naturværdier Grøn-blå struktur, økologiske forbindelser, den grønne og blå ring om Aalborg og målet om sammenhængende grønne elementer i byen øger naturværdien. De grønne områder understøttes af naturgenopretninger. Klimatilpasning Et sigte med den Grøn-blå struktur er at klimaændringer bl.a. i form store regnmængder og hævet grundvandsspejl skal tænkes ind i det fremtidige landskab. Det er målet at arealer i den åbne land, der påvirkes af vandstandshævninger skal overlades til naturen gennem fri dynamik. Det er målet at nye boligområder sikres mod klimaforandringerne ved at boliger placere på højtliggende arealer eller tilpasses til højere vandstand eller ekstreme vejrsituationer. Det er målet, at ved byggeri under kote 2,5 skal der foretages klimasikring. Hovedstrukturafsnittene omfatter ikke specifikt bæredygtighedsmålet om håndtering af regnvand lokalt. Afbødende foranstaltninger I arbejdet med revision af hovedstrukturen er der løbende arbejdet med at minimere miljøpåvirkningerne. Bl.a. blev der tidligt i processen udarbejdet en bæredygtighedsprofil (scopingsskemaet). Alternativer/0-alternativet For at synliggøre konsekvenserne af kommuneplanens gennemførelse er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag, som er 0-alternativet. 0-alternativet er et udtryk for, hvordan udviklingen vil foregå, hvis planen ikke blev gennemført. 0-alternativet er derfor gældende planer. Miljøvurderingen omfatter således alene ændringer i forhold til tidligere planer. Revision af hovedstrukturen har haft fokus på en mere bæredygtig udvikling. Det nye i forhold til tidligere hovedstrukturer er, at der er indarbejdet emner som biodiversitet, landbrug, bystruktur, vedvarende energi og vækstaksen. Såfremt planen ikke gennemføres vil Aalborg Kommune udvikle sig mindre bæredygtigt. Overvågning I henhold til Lov om Miljøvurdering skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen. Planens miljøpåvirkninger vil i høj grad afhænge af, hvordan hovedstrukturen udmøntes efterfølgende i retningslinjer, arealudlæg og i den efterfølgende detailplanlægning. Med udgangspunkt i ovenstående foreslås, at overvågningen sker ved: en løbende vurdering af de lokalplaner, der udarbejdes, for at sikre at kommuneplanens mål om styrkelse af den grøn/blå struktur tilgodeses i forbindelse med lokalplanlægningen. en vurdering af hovedstrukturens udmøntning når kommuneplanens retningslinjer og arealudlæg disse skal revurderes Sammenfattende redegørelse 8/10

9 Udarbejdes efter den 8 ugers offentlige høring er afsluttet. Skal indeholde; hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning, hvorfor netop den vedtagne plan er valgt ud fra de behandlede alternativer samt hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges. 9/10

10 Vejledning Loven Miljøscreeninger og miljøvurderinger udarbejdes med hjemmel i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet Formålet er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven har et meget bredt miljøbegreb. Det omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv. Endvidere stilles krav om en vurdering af det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Hvilke planer og programmer er omfattet? Af lovens bilag 3 og 4 fremgår hvilke projekter, der er omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering. Det drejer sig om planer og programmer inden for følgende sektorer: Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse. Plantyper som kommune- og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering. For planer og programmer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller blot omfatter mindre ændringer i vedtagne planer eller programmer gælder, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne kategori af planer. Screening For plan- og programforslag, der obligatorisk er omfattet af kravet om miljøvurdering (dvs. bl.a. kommuneog lokalplaner) foretages en screening. Her afgøres, hvorvidt planen eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved denne afgørelse skal der tage hensyn til kriterierne, omtalt i lovens bilag 2 (forhold vedrørende planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt). Endvidere skal andre myndigheder, hvis ansvarsområde berøres af forslaget, høres. Offentliggørelse og vedtagelse af miljøvurdering Hvis der, i forbindelse med screeningen, træffes afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning og begrundelsen herfor. Der er en klagefrist på 4 uger. Hvis der derimod udarbejdes en egentlig miljøvurdering, offentliggøres denne i mindst 8 uger - samme frist som gælder for kommuneplan- eller lokalplanforslag. I forbindelse med den endelige godkendelse af miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvor der bl.a. tages stilling til eventuelle indsigelser og til overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger, som planen eller programmet kan afstedkomme. 10/10

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse Click here to enter text. Miljørapport med miljø vur deri ng af kommuneplantillæg om udpegni ng af omr åder til fælles biogasanlæg «ed ocaddressci vilcode» Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen

Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen Indledning Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering af en plan, hvis det vurderes, at den kan have en

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Miljøvurderingsdag 2011 Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Anja Wejs, PhD stud. E-mail: wejs@plan.aau.dk Lov om Miljøvurdering, Bilag 1 vedr. 7 stk 2 Den sandsynlige væsentlige indvirkning

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Forslag til: Byudviklingsplan. for. Storvorde/Sejlflod

Forslag til: Byudviklingsplan. for. Storvorde/Sejlflod Forslag til: Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod Debat om: forslag til Ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod - Kommuneplantillæg nr. 8.009 Forslaget til ny Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Planstrategi Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Planredegørelse Bilag Forslag til Hovedstruktur 2013 - en Fysisk Vision for Aalborg Kommune Aalborg Byråd godkendte den

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.012 for Nymarksminde Farm Park Aalborg Byråd godkendte den 8. september 2014

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Borgeren i centrum. Grøn udvikling

Borgeren i centrum. Grøn udvikling Plan og Agenda 21 strategi - September 2011 Borgeren i centrum Erhvervsudvikling Byudvikling Grøn udvikling Her kan du læse mere: Plan og Agenda 21 strategien får du ved at henvende dig i Borgerbutikken

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Landskaberne jordbrug, natur og rekreation Tankefuld-projektet onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Tankefuld er ved at være på plads - Kommuneplan 2009-2021 - Lokalplan 540, febr. 2011 - De første

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt Invitation til debat Kommuneplan 2009-2021 Fremtidens Odense kort fortalt Kommuneplan 2009-2021 Debatperiode Du sidder her med byrådets forslag til konkrete planer for, hvordan Odense skal udvikle sig

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30

KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30 KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30 DEBATHÆFTE Foto: Torben Meyer / Esbjerg Byhistoriske Arkiv November 2015 Forord Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol og tredje vækstcenter. Vision 2020 og Vækststrategi

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitetsstrategi 2013-2025 mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitet handler om mennesker med mere... Forord Aalborg kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplaner har i en årrække været med til at sætte

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere