Kommuneplantillæg nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T fremlægges følgende forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget indeholder: En ændring af kommuneplanens retningslinje r for vindmøller, en delvis ophævelse af det eksisterende ramme område SAE.T.04.10, en delvis ophævelse af det eksisterende rammeområde SAE.E samt rammebestemmelser for et nyt rammeområde SAE.T Retningslinje a Vindmølleområde ved Kragelund Ved ejendommen Kragelund på Østkystvejen (rammeområde SAE.T.04.13) kan der planlægges for landbaserede vindmøller i overensstemmelse med VVMredegørelse for Vindmølleprojekt ved ejendommen Kragelund. I området kan der etableres maks. 3 vindmøller. Retningslinje a Afstandskrav Afstandskravet på 4,5 km fra eksisterende områder, jf opfyldes ikke i vindmølleområdet ved Kragelund, idet der sydøst for området ligger et andet vindmølleområde bestående af 6 vindmøller. Eftersom det nye vindmølleområde erstatter et eksisterende vindmølleområde på samme sted, vurderes denne overskridelse at være af underordnet betydning. Bestemmelsen om at vindmøller og vindmølleparker ikke må placeres nærmere overordnede veje og vigtige veje end 4 x møllens totalhøjde ophæves, da afstandskravet i stedet er 1,7 x møllens totalhøjde, jf. Vejdirektoratets tekst til den statslige udmelding til kommuneplanrevisionen. Rammebestemmelser Rammeområde SAE.T etableres for at muliggøre opstilling af nye større vindmøller ved ejendommen Kragelund. Det eksisterende rammeområde SAE.T ophæves for den del som er omfattet af rammeområde SAE.T samt den del som er beliggende umiddelbart øst for rammeområde SAE.T Desuden ophæves del af rammeområde SAE.E.04.37, for den del som er omfattet af rammeområde SAE.T Rammebestemmelser for SAE.T En lokalplan skal udarbejdes efter følgende bestemmelser: Rammeområdenr. Områdenavn Overordnet anvendelse Anvendelse Nuværende status Fremtidig status SAE.T Vindmøller ved Kragelund Vindmølleområde Vindmølleområde Landzone Landzone 31

2 APPENDIKS 2 Fremtidig udbygning af vindmølleområdet 1

3 Fremtidig udbygning af vindmølleområdet Baggrund og formål Dette notat har til formål at beskrive nogle af de konsekvenser, der vil være ved en eventuel senere udbygning af vindmølleområdet ved Kragelund, jf. de muligheder en kommende vindmølletemaplan for Frederikshavn Kommune forventes at give for en udvikling af mølleområdet. Frederikshavn har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en vindmølletemaplan, der har til formål at undersøge mulighederne for opstilling af nye store vindmøller i kommunen. Efter kommunalreformen er det kommunerne, der skal planlægge for vindmøller i det åbne land med en totalhøjde på op til 150 m. Planlægningen skal muliggøre en hensigtsmæssig og afpasset opstilling af vindmøller på land, der er lokalt forankret og har lokalt ejerskab. Frederikshavn Kommune forventer at vindmølletemaplanen færdiggøres medio Allerede nu har kommunen dog lagt sig fast på at temaplanen bl.a. kommer til at indeholde et potentielt vindmølleområde ved Østkystvejen op til vindmøllerne ved Kragelund, og de 3 planlagte møller, som VVM-redegørelsen beskriver, vil således komme til at udgøre en del af den fremtidige vindudnyttelse i det pågældende vindmølleområde. Metode Da Frederikshavn Kommune endnu ikke kender den endelige udformning og de endelige krav til det fremtidige mølleområde ved Østkystvejen, er der sammen med Frederikshavn Kommune gjort en række forudsætninger: 1) En fremtidig udbygning af vindmølleområdet tager udgangspunkt i store møller med en totalhøjde på op til 150 m. Der er i beregningerne og visualiseringerne i nærværende notat konkret taget udgangspunkt i møller af typen Vestas V112-3,0 MW, der er en 3,0 MW mølle med en totalhøjde på 150 m, en rotordiameter på 112 m samt en navhøjde på 94 m. 2) I forbindelse med en fremtidig udbygning af vindmølleområderne i Frederikshavn Kommune ønskes en optimal udnyttelse af vindressourcerne, og fordi området ved Kragelund er relativt stort, er der taget udgangspunkt i opstilling af 4 stk. Vestas V112-3,0 MW. 3) Placeringen af de fremtidige møller kan varieres under behørig hensyntagen til planmæssige bindinger og krav til mølleplaceringer. Det vurderes dog umiddelbart, at det bedste samspil med de 3 stk. planlagte møller (Vestas V80-2,0 MW) som beskrevet i VVM-redegørelsen, fås ved opstilling langs en parallel linie sydvest for de tre møller, se nedenstående Kort 1. 4) En udbygning af vindmølleområdet med 4 store møller er næppe realistisk set i sammenhæng med de eksisterende mindre møller som findes i dag. Vurderingen af konsekvenserne ved udbygning af vindmølleområdet tager derfor udgangspunkt i, at alle de 2

4 eksisterende møller i området i dag vil blive fjernet. Vurderingen tager således udelukkende udgangspunkt i de 3 stk. planlagte Vestas V80 møller samt 4 stk. Vestas V112 møller. De møller der i denne vurdering forudsættes fjernet er således de 3 stk. Vestas V kw der er placeret ved Østkystvejen, de 2 stk. Vestas V kw møller der står umiddelbart vest for de tre planlagte møller samt de 6 stk. V kw møller syd for Kragelund. Placeringen af de nye møller samt af de møller der fjernes fremgår af nedenstående Kort 1. Kort 1. Kortet viser de 3 nye møller, som er behandlet i VVM-redegørelsen samt 4 nye møller længere mod sydvest. I vurderingen af det visuelle samspil mellem møllerne, forudsættes det samtidigt at alle de eksisterende møller i området fjernes. Vurdering af den landskabelige påvirkning Der er foretaget visualiseringer fra to fotostandpunkter af de i alt 7 nye møller, som vist på Kort 2, med henblik på at vurdere den landskabelige påvirkning ved en fremtidig udbygning af vindmølleområdet som beskrevet ovenfor. Derudover skal visualiseringerne vise i hvor høj grad, der kan forventes at opnås et visuelt samspil mellem de 3 stk. planlagte møller (Vestas V80-2,0 MW) og de 4 stk. mulige møller (Vestas V112-3,0 MW) sydvest for de planlagte møller. 3

5 Der er gjort brug af to af de samme fotostandpunkter, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, fotostandpunkt 4 og 10. Fotostandpunkt 4 er beliggende i nærzonen til møllerne, mens fotostandpunkt er beliggende i mellemzonen. Fotostandpunkternes placering er vist på nedenstående Kort 2. Kort 2. De valgte fotostandpunkters beliggenhed i forbindelse med vurdering af den landskabelige påvirkning ved en fremtidig udbygning af mølleområdet. 4

6 Billede 4. Nærzone - eksisterende forhold. Billedet er taget i nordlig retning fra vejen mellem Store Ørtoft og Dyrheden Skov. Billede 4. Nærzone - delvis udbygning af vindmølleområdet, dvs. efter planlægning af 3 nye møller ved Kragelund. Billede 4. Nærzone - fuld udbygning af vindmølleområdet. Billede 4. Nærzone. Af det øverste billede fremgår de 6 stk. V kw møller syd for Kragelund, de 2 stk. Vestas V kw møller (centralt i billedet, bagerst) samt de 3 stk. Vestas V kw møller, der er placeret ved Østkystvejen. 5

7 Det midterste billede viser situationen efter planlægning for 3 møller ved Kragelund På det nederste billede er de eksisterende møller erstattet af 3 stk. Vestas V80-2,0 MW møller samt 4 stk. Vestas V112-3,0 MW møller. Selvom de 3 stk. Vestas V80-2,0 MW møller er tydeligt større end de eksisterende møller, fremstår de fra dette fotostandpunkt som værende fjerne i forhold til de 4 stk. Vestas V112-3,0 MW møller. Dette på trods af at den nordligste af Vestas V112-3,0 MW møllerne (møllen længst til venstre i billedet) står længere væk end den sydligste af Vestas V80-2,0 MW møllerne (møllen længst til højre i billedet). Afstandene er henholdsvis m og m. På trods af afstandsforskellen mellem de parallelle opstillingslinier, kan en vis grad af parallelitet mellem de to mølletypers opstillingslinier erkendes fra dette fotostandpunkt. Men på grund af møllernes størrelsesforskel, vil afstanden mellem linierne (535 m) kunne opleves større end den reelt er. Selv om møllerne på det nederste billede er markant større end de eksisterende møller på det øverste billede, vurderes den viste fremtidige mølleudbygning at fremstå mere harmonisk end forholdene i dag, hvilket skyldes et dårligere visuelt samspil mellem de forskellige mølletyper, der i dag kan ses i området. Samlet set vurderes området at blive mere harmonisk og sammenhængende med færre (og større) møller. 6

8 Billede 10. Mellemzone - Eksisterende forhold. Billedet er taget umiddelbart syd for broen over motorvejen ved Løgtved i nordøstlig retning. Billede 10. Mellemzone - delvis udbygning af vindmølleområdet, dvs. efter planlægning af 3 nye møller ved Kragelund. Billede 10. Mellemzone - udbygning af vindmølleområdet. Billede 10. Mellemzone. Samtlige møller i området ved Kragelund kan ses fra dette sted, både de to møller umiddelbart vest for de 3 stk. Vestas V80-2,0 MW møller (som behandlet i VVM-redegørelsen), de 6 møller syd for Kragelund, samt de 3 ældre møller ved Østkystvejen. Landskabet er åbent, hvilket gør de eksisterende møller meget synlige. 7

9 På det nederste billede er de eksisterende møller erstattet af 3 stk. Vestas V80-2,0 MW møller samt 4 stk. Vestas V112-3,0 MW møller. Selv om møllerne på det nederste billede er markant større end de eksisterende møller på det øverste billede, og de nye møller har en tydelig landskabelig påvirkning på grund af møllernes størrelse og det åbne landskab, så vurderes den viste fremtidige mølleudbygning alligevel at fremstå mindre rodet end forholdene i dag, hvilket skyldes et dårligere visuelt samspil mellem de forskellige typer møller der i dag opleves i området. Også fra dette fotostandpunkt, vurderes området således at blive mere harmonisk og sammenhængende med færre (og større) møller. Opstillingsmønster og visuelt samspil En udbygning af vindmølleområdet ved Kragelund som vist og beskrevet ovenfor, vil medføre 7 meget synlige møller på grund af de store totalhøjder. Især de 4 stk. Vestas V112-3,0 MW møller må forventes at kunne ses på store afstande i det åbne landskab. Samspillet mellem de 3 stk. Vestas V80-2,0 MW møller mod nordøst og de 4 stk. Vestas V112-3,0 MW møller mod sydvest vurderes på baggrund af de tre ovenfor viste visualiseringer, at forbedre opfattelsen af vindmøllerne omkring Kragelund og Østkystvejen. Opstillingen er ikke optimal, men udbygningen forbedrer sammenhængen og det visuelle udtryk af området. På grund af møllernes størrelsesforskel (totalhøjder på hhv. 107 m og 150 m) vil møllerne set fra syd opleves som om de står i en større indbyrdes afstand end tilfældet faktisk er. Der er ikke foretaget visualiseringer fra nord og nordøst for denne opstilling, men det må dog modsat forventes, at møllerne fra visse nordøstlige dele af nærzonen, vil kunne opleves tilnærmelsesvist som en gruppe møller, der visuelt fylder det samme, hvilket betyder at møllerne må forventes at kunne opleves som stående tæt på hinanden. Det er samtidig vurderingen, at samspillet møllerne imellem er noget bedre end samspillet mellem de eksisterende møller i området i dag. Dette skyldes bl.a. at møllerne i dag har tre forskellige totalhøjder, ligesom møllernes opstillingsmønstre på ingen måde korresponderer med hinanden. På baggrund af visualiseringerne, vurderes opstillingsmønstret at blive mere enkelt og letopfatteligt efter opstilling af de 4 stk. V112-3,0 MW møller. Som følge af områdets karakter og gældende bindinger for opstilling af møller, er de to parallelle rækker forskudt i forhold til hinanden. Da de to møllerækker derudover står i en indbyrdes afstand på 535 m vil de formodentligt fra de fleste steder opfattes som to adskilte møllerækker, og hvor samspillet mellem dem ikke er optimalt, primært på grund af størrelsesforskellen. Visuel påvirkning af landskabet De viste fremtidige vindmøller i området ved Kragelund vil stå i et åbent og relativt fladt landskab, der skalamæssigt vurderes at kunne bære de op til 150 m høje møller. Møllerne vil teknisk set være synlige på afstande op til km, dvs. såfremt der er frit udsyn, og de nye møller ved Kragelund vil sammen med de eksisterende møller på ejendommen præge landskabet sydvest for Sæby, ligesom de vil komme til at udgøre kendte landmærker for folk som færdes i området eller som i bil nærmer sig Sæby. 8

10 Støjpåvirkning Der er beregnet støjdata for 3 vindmøller af typen V80-2,0 MW med en totalhøjde 107 m samt for Vestas V112-3,0 MW møller for de nærmeste naboer. Den beregnede støjpåvirkning i 1,5 meters højde ved de enkelte nabobeboelser er gengivet i den samlede oversigt, se Tabel 1 samt Kort 3 og Kort 4. Der er regnet på støjgrænser gældende for det åbne land og som er som følger 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. Beregningerne er udført med programmet WindPro 2.7. Af Tabel 1 fremgår det, at vindmøllerne i projektforslaget kan overholde de gældende grænseværdier for beboelser i det åbne land uden behov for støjdæmpning. Hvis det alligevel viser sig ved efterfølgende støjmåling, når møllerne er opstillet, at der er behov for støjdæmpning, er der også mulighed for dette. Tabel 1 viser støjpåvirkningerne for naboerne ved projektforslaget med de 4 store møller på 150 meter og de 3 møller på 107 meter og ved samtidig sanering af de 8 eksisterende møller i området med totalhøjder på 67,0 meter og 68,5 meter. Støjberegning Udbygning af mølleområdet db(a) Nabonummer og adresse 6,0 m/s 8,0 m/s A Østkystvejen 4 (ejer) 45,3 46,8 B Ørtoftvej 13 41,8 43,7 C Aalborgvej ,6 41,4 D Aalborgvej ,9 41,5 E Knæverhedevej 49 40,9 42,2 F Knæverhedevej 59 42,0 43,3 G Østkystvejen 9 40,6 42,2 Tabel 1. Støjpåvirkning for naboerne ved en tænkt udbygning af mølleområdet med 3 stk. V80 med en totalhøjde på 107 m samt 4 stk. V112 med en totalhøjde på 150 m. Af Tabel 1. samt af nedenstående kort ses at støjgrænserne for det nye projektforslag lige netop overholdes ved alle naboerne. Den største støjpåvirkning er på 42,0 db(a) og 43,7 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s for Nabo F ved 6 m/s og Nabo B ved 8 m/s. Støjgrænserne er dog noget højere end det tilladte for Nabo A, der er ejeren selv. Ejeren selv er dog ikke omfattet af lovgivningen (Bekendtgørelse om støj fra vindmøller). 9

11 Kort 3. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i den tænkte udbygning af mølleområdet ved Kragelund ved 6 m/s. Støjzonerne er beregnet for vindmølletype Vestas V80-2,0 MW med en totalhøjde på 107 m samt typen Vestas V120-3,0 MW med en totalhøjde på 150 m. 10

12 Kort 4. Kort over udbredelse af beregnede støjzoner i den tænkte udbygning af mølleområdet ved Kragelund ved 8 m/s. Støjzonerne er beregnet for vindmølletype Vestas V80-2,0 MW med en totalhøjde på 107 m samt typen Vestas V120-3,0 MW med en totalhøjde på 150 m. Ved opstilling af de 4 møller på op til 150 meter ligger støjgrænserne for nogle naboer lige til grænsen for hvad der er tilladt. Dette er dog uden støjdæmpende foranstaltninger, hvilket betyder, at der er god mulighed for at lave støjdæmpning af de 4 store møller, hvis en efterfølgende støjmåling viser at der er behov for dette. Opstilling af de 3 stk. V80 2,0 MW møller, som beskrevet i nærværende VVM-redegørelse er således ikke til hindring rent støjmæssigt for en senere udbygning af området med 4 møller af op til 150 meters højde dog ved samtidig fjernelse af de andre 8 eksisterende møller i området. 11

13 Konklusion Dette notat beskriver nogle af konsekvenserne ved den planlagte udbygning af vindmølleområdet ved Østkystvejen. Der er således forsøgt at lave en vurdering af konsekvenserne for de landskabelige forhold, især i forhold til det visuelle samspil mellem møllerne, ligesom der er foretaget støjberegninger for den tænkte situation. Der er foretaget visualiseringer af den planlagte udbygning af mølleområdet. På baggrund af disse, vurderes møllerne ikke at have et helt optimalt visuelt samspil med hinanden, da der er tale om forholdsvis korte rækker af møller med henholdsvis 3 og 4 møller i hver række, og hvor der desuden er tale om markante størrelsesforskelle mellem møllerne i de to rækker (totalhøjder på hhv. 107 m og 150 m). Dog vil den visuelle påvirkning samlet set være mindre med færre og større møller ved udbygning af vindmølleområdet end som forholdene er i dag. På grund af områdets karakter og gældende bindinger for opstilling af møller, må de to parallelle rækker nødvendigvis forskydes i forhold til hinanden. De to rækker står derudover i en indbyrdes afstand på ca. 535 m. Disse ting er bl.a. årsagen til at, de 7 møller på visualiseringerne ikke opfattes som stående i ét samlet let opfatteligt opstillingsmønster. Med hensyn til det visuelle samspil mellem de to møllerækker, er det dog samtidig vurderingen, at samspillet er noget bedre end samspillet mellem de eksisterende møller i området i dag. Dette skyldes bl.a. at møllerne i dag har tre forskellige totalhøjder, ligesom møllernes opstillingsmønstre på ingen måde korresponderer med hinanden. Ved opstilling af de 4 møller på op til 150 meter ligger støjgrænserne for nogle naboer lige på grænsen til det tilladte. Dette er dog uden støjdæmpende foranstaltninger, hvilket betyder, at der er god mulighed for at lave støjdæmpning af de 4 store møller, hvis en efterfølgende støjmåling viser at der er behov for dette. Støj er således ikke nogen hindring for opstilling af de 3 stk. V80-2,0 MW møller, med henblik på senere udbygning af området med 4 møller på op til 150 meters højde ved samtidig sanering af de andre 8 eksisterende møller i området. 12

14 APPENDIKS 1 - Visualiseringer

15 Fotostandpunkter nr samt naboejendommene D og E. De blå punkter illustrerer placeringen af de planlagte møller, mens de grønne punkter illustrerer eksisterende møller i nærområdet. De røde punkter er møller der vil blive fjernet. Det lille kortudsnit nederst i højre hjørne indeholder en nummerering af møllerne. Der henvises til nummereringen i nedenstående beskrivelser af billederne.

16 Billede 1. Nærzone eksisterende forhold. Billedet er taget fra Aalborgvej nord-nordvest for projektområdet. De to eksisterende V44-møller (mølle nr. 7 og 8, markeret med grønne streger) umiddelbart vest for de planlagte møller ses til højre i billedet, mens de tre ved Østkystvejen som skal fjernes, ses til venstre i billedet (mølle nr. 4-6, markeret med røde streger). Der er tale om et forholdsvis åbent landskab, hvor hegn og beplantning kun i begrænset omfang skærmer for møllerne.

17 Billede 1. Nærzone projektforslag. De planlagte møller (mølle nr. 1-3, markeret med blå streger) står i en afstand af m fra fotostandpunktet. Møllerne virker fra denne vinkel og afstand forholdsvis dominerende i det forholdsvist åbne landskab. I forhold til de to eksisterende møller (nr. 7 og 8), vurderes størrelsesforskellen at være uvæsentlig set fra dette foto-standpunkt.

18 Billede 2. Nærzone eksisterende forhold. Billedet er taget fra rundkørslen mellem ldv. 180 og ldv. 541 (Østkystvejen) nord for projektområdet. Centralt i billedet ses de to eksisterende V44-møller (mølle nr. 7 og 8, markeret med grønne streger), der står umiddelbart vest for de planlagte møller. Bag ved disse to møller kan anes de 6 stk. V47-møller som står længere mod syd (mølle nr. 9-14, markeret med grønne stiplede streger). Til venstre i billedet ses to af de tre møller ved Østkystvejen der vil blive fjernet (mølle nr. 4 og 5, markeret med røde streger)

19 Billede 2. Nærzone projektforslag. De tre planlagte møller står i en afstand af m fra fotostandpunktet (mølle nr. 1-3, markeret med blå streger). Fra dette standpunkt kan størrelsesforskellen mellem de planlagte møller og de to eksisterende møller vest for (i midten af billedet) opleves, idet afstanden til de to eksisterende møller stort set er den samme, nemlig m.

20 Billede 3. Nærzone eksisterende forhold. Billedet er taget mod nordvest fra Østkystvejen ved indkørslen til ejendommen Kragelund. De to eksisterende V44-møller (mølle nr. 7 og 8) ses i venstre halvdel af billedet, mens de to af de tre ældre møller (nr. 4 og 5), der skal fjernes, ses til højre i billedet. Landskabet er åbent uden mange hegn og træer til at bryde den visuelle påvirkning af møllerne.

21 Billede 3. Nærzone projektforslag. De planlagte møller (nr. 1-3) står i en afstand af m fra fotostandpunktet. Man fornemmer paralleliteten mellem linien gennem de tre planlagte møller og linien mellem de to eksisterende mindre møller vest for (mølle nr. 7 og 8). De planlagte møller virker forholdsvis dominerende på det ret flade plateau.

22 Billede 4. Nærzone eksisterende forhold. Billedet er taget i nordlig retning fra vejen mellem Store Ørtoft og Dyrheden Skov. Fra dette sted ses alle de eksisterende møller i området. De seks møller syd for projektområdet er de seks møller der rager højest op over horisonten (mølle nr. 9-14, markeret med grønne stiplede streger). De to møller i baggrunden i midten af billedet er de to eksisterende V44 møller (nr. 7 og 8 markeret med grønne streger) umiddelbart vest for de planlagte møller, mens de tre ældre møller der skal fjernes, ses i baggrunden i højre i halvdel af billedet (mølle nr. 4-6, markeret med røde streger). Billede 4. Nærzone projektforslag. De planlagte møller står i en afstand af m fra fotostandpunktet (mølle nr. 1-3, markeret med blå streger). Det er ikke umiddelbart muligt at erkende de to møllegruppers opstillingsmønstre fra denne position. Projektforslaget opleves mere som en samling af møller. Grønne stiplede linier markerer de seks eksisterende møller syd for projektområdet, mens de grønne fuldt optrukne linier markerer de to eksisterende V44 møller umiddelbart vest for de planlagte møller.

23 Billede 5. Nærzone eksisterende forhold. Billedet taget fra Ørtoftvej vest for projektområdet. De to eksisterende V44-møller (mølle nr. 7 og 8) fremgår tydeligt, mens de tre ældre og mindre møller ved Østkystvejen fremstår i baggrunden i den midterste del af billedet (mølle nr. 4-6). Der er intet visuelt samspil mellem de tre ældre møller og de to møller i forgrunden.

24 Billede 5. Nærzone projektforslag. De planlagte møller (nr. 1-3) står i en afstand af m fra fotostandpunktet. De tre planlagte møller fremstår her i et vist visuelt samspil mellem de to eksisterende møller vest for. Størrelsesforskellen opleves som sådan ikke, da man kan have indtrykket af at de laveste møller har samme størrelse som de tre i forgrunden, men hvor de blot står i en større afstand. I virkeligheden forholder det sig omvendt. De to små møller står foran de tre store.

25 Billede 6. Nærzone eksisterende forhold. Billedet er taget fra Volstrup Kirke godt 3 km nordvest for projektområdet. De to eksisterende V44-møller (nr. 7 og 8) umiddelbart vest for de tre planlagte møller fremstår svagt i baggrunden i den midterste del af billedet.

26 Billede 6. Nærzone projektforslag. De planlagte møller står i en afstand af m fra fotostandpunktet. Det er kun de to sydligste af de tre planlagte møller (mølle nr. 2 og 3, markeret med blå streger), der kan ses tydeligt, idet den nordligste af møllerne befinder sig bag træet ca. 1/3 inde i billedet set fra venstre. De to sydligste møller flugter næsten med de to eksisterende møller (markeret med grønne linier), og påvirkningen af landskabet virker fra dette sted af underordnet betydning.

27 Billede 7. Mellemzone eksisterende forhold. Billedet er taget fra udsigtspunktet Gedebjerg ca. 4 km nord for mølleområdet. Gedebjerg ligger 85 m.o.h. og man har fra dette sted en storslået udsigt mod syd. Samtlige møller i nærområdet til de planlagte møller kan ses fra dette sted, både de to møller umiddelbart vest for de planlagte møller (nr. 7 og 8, markeret med grønne streger), de 6 møller syd for Kragelund (nr. 9-14, markeret med grønne stiplede streger), samt de 3 ældre møller ved Østkystvejen, der skal fjernes (nr. 4-6, markeret med røde streger).

28 Billede 7. Mellemzone projektforslag. De planlagte møller står i en afstand af 3,7-4,3 km fra fotostandpunktet. De tre planlagte møller (nr. 1-3, markeret med blå streger) fremstår markant større end de øvrige møller fra dette sted, da det er de eneste møller som rigtigt rager op over horisontlinien. Samspillet med de eksisterende møller virker derfor forholdsvis uharmonisk. Fra et udsigtspunkt som dette, er der ingen vegetation eller bevoksning, der vil kunne skjule så store møller som disse.

29 Billede 8. Mellemzone eksisterende forhold. Billedet er taget fra molen på havnen i Sæby ca. 4 km nordøst for projektområdet. Ingen af de eksisterende møller i nærområdet til de planlagte møller kan ses fra dette sted, hverken helt eller delvist.

30 Billede 8. Mellemzone projektforslag. De planlagte møller står i en afstand af 3,8-4,1 km fra fotostandpunktet. Én af de tre planlagte møller (mølle nr. 1, markeret med blå streg) kan fra dette sted ses mellem den høje lyseblå skorsten og den røde bygning til venstre for den. Møllens visuelle påvirkning vurderes at være af mindre betydning, dels fremstår den kun delvist, dels fremstår den sammen med en række andre installationer (master, skorstene, flagstænger m.v.).

31 Billede 9. Mellemzone eksisterende forhold. Billedet er taget fra motorvejen i nordøstlig retning. Samtlige møller i nærområdet til de planlagte møller kan svagt anes i horisonten fra dette sted, både de to møller umiddelbart vest for de planlagte møller (nr. 7 og 8, markeret med grønne streger), 5 af de 6 møller syd for Kragelund (nr. 9-13, markeret med grønne stiplede streger), samt 2 af de 3 ældre møller ved Østkystvejen, der skal fjernes (mølle 4 og 5). Landskabet er åbent og relativt fladt, hvilket gør de eksisterende møller meget synlige om end de står på stor afstand.

32 Billede 9. Mellemzone projektforslag. De planlagte møller (nr. 1-3, markeret med blå streger) står i en afstand af 4,5-4,7 km fra fotostandpunktet. På grund af den store afstand, synes de tre planlagte møller ikke at være markant større end de eksisterende møller i området. Det er reelt ikke muligt umiddelbart at erkende hverken opstillingsmønstre eller at skelne den ene møllegruppe fra den anden. Møllerne fremstår fra dette sted som en samling af møller.

33 Billede 10. Mellemzone eksisterende forhold. Billedet er taget umiddelbart syd for broen over motorvejen ved Løgtved i nordøstlig retning. Samtlige møller i nærområdet til de planlagte møller kan ses fra dette sted, både de to møller umiddelbart vest for de planlagte møller, de 6 møller syd for Kragelund (mølle nr. 12 dækker dog for nr. 10), samt de 3 ældre møller ved Østkystvejen, der skal fjernes. Landskabet er åbent, hvilket gør de eksisterende møller meget synlige. Billede 10. Mellemzone projektforslag. De planlagte møller (markeret med blå streger) står i en afstand af 5,3-5,5 km fra fotostandpunktet. Da man på denne afstand ikke fornemmer afstande og dybdeforhold i forhold til møllernes placering i tilstrækkelig grad, kan de planlagte møller opleves som de nærmeste af møllerne, hvilket de ikke er. Møllerne fremstår fra dette sted som en samling af møller.

34 Billede 11. Fjernzone eksisterende forhold. Billedet er taget mod sydøst fra Nittens Høje (82 m.o.h.) knap en kilometer sydøst for Hørbylund Hovedgård. Afstanden til projektområdet er ca. 7,5 km, men på grund af udsigtsforholdene, er det faktisk muligt at se samtlige møller i nærområdet til de planlagte møller fra dette sted, både de to møller (markeret med grønne streger) umiddelbart vest for de planlagte møller, de 6 møller syd for Kragelund (markeret med grønne stiplede streger), samt - ganske svagt 2 af de 3 ældre møller ved Østkystvejen, der skal fjernes (markeret med røde streger).

35 Billede 11. Fjernzone projektforslag. De planlagte møller (markeret med blå streger) står i en afstand af 7,5-7,9 km fra fotostandpunktet. På grund af udsigtsforholdene fra dette højdepunkt, fremstår de planlagte møller på trods af afstanden, ganske tydeligt. De planlagte møller ser noget større ud end de to eksisterende V44-møller umiddelbart vest for. I modsætning til andre foto-standpunkter, er der fra dette sted intet samspil med de seks møller syd for projektområdet (til højre i billedet).

36 Nabo D. Nærzone eksisterende forhold. Billedet er taget mod sydøst fra naboejendommen Allborgvej 109. I billedet kan ses 3 eksisterende møller. Til venstre ses én af de tre små møller (mølle nr. 5), der vil blive fjernet, såfremt projektet gennemføres. I højre halvdel af billedet ses de to eksisterende V44-møller (mølle nr. 7 og 8).

37 Nabo D. Nærzone projektforslag. Alle de tre planlagte møller (mølle nr. 1-3) ses tydeligt fra denne position. Møllerne virker fra denne vinkel og afstand forholdsvis dominerende i det ret åbne landskab. I forhold til de to eksisterende møller (mølle nr. 7 og 8), vurderes størrelsesforskellen at være uvæsentlig set fra dette foto-standpunkt.

38 Nabo E. Nærzone eksisterende forhold. Billedet er taget mod vest-sydvest fra naboejendommen Knæverhedevej 49. I billedet kan ses 2 eksisterende møller. Til venstre (nede mellem grenene) ses én af de to eksisterende V44-møller (mølle nr. 7). Desuden ses én af de tre små møller (mølle nr. 4), der vil blive fjernet, såfremt projektet gennemføres.

39 Nabo E. Nærzone projektforslag. Fra denne vinkel kan ses én af de tre planlagte møller (mølle nr. 1). Den fremstår tydeligt fra denne position. Møllens højde i forhold til horisontlinien svarer nogenlunde til højden på den eksisterende mølle (mølle nr. 4) der bliver fjernet i projektforslaget. Den visuelle påvirkning er således betragtelig, selv om den omtrent svarer til mølle nr. 4 s visuelle påvirkning i dag.

40 Forslag til Lokalplan kommuneplantillæg SAE.T Kommuneplantillæg Bebyggelsesprocent Ingen bestemmelser Etageantal og bygningshøjde Totalhøjde maks. 107 m Bygningsforhold iøvrigt Grundstørrelse Opholdsarealer/ubebyggede arealer Parkering Andre forhold Der må inden for området opstilles 3 vindmøller Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Det skal kunne dokumenteres, at det samlede støjbidrag fra den fuldt udbyggede park kan overholde de støjkrav, der er fastlagt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Der udlægges konsekvensområder omkring vindmøllerne, se kort 2: Zone A: Indenfor støjkonsekvenszone A må der ikke etableres ny støjfølsom anvendelse eller enkeltstående boliger i det åbne land. Zone B: Indenfor støjkonsekvenszone B må der ikke etableres ny støjfølsom anvendelse. Støjkonsekvenszonernes udbredelse, der er fastsat efter de gældende støjgrænser for støj fra vindmøller, fremgår nedenfor. Kort 2: De udlagte støjkonsekvenszoner og det nye rammeområde 32

41 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg nr vedtages til fremlæggelse i perioden fra den til den Frederikshavn Byråd, den 28. februar 2011 Lars Møller / Jane Wiis Borgmester Kommunaldirektør 33

42 Forslag til Lokalplan kommuneplantillæg SAE.T Kommuneplantillæg 34

43 APPENDIKS 3 Undersøgte alternativer

44 LANDINSPEKTØRFIRMAET Nellemann & Bjørnkjær INTERESSENTSKAB NIELS JUELS VEJ 108 DK-9900 FREDERIKSHAVN TLF FAX CVR v. afdelingsleder: ANDERS BRØNNUM Indehavere: Mads Hvolby, adm. indehaver Poul Dollerup Frank E. Kristensen Morten Ørtved Arne Kjærsgaard Stefan Overby Erik Dam Knud E. Klausen Morten Andersen sag nr /11 Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Thisted Dronninglund Lemvig dato Vedr.: Placering af vindmøller på ejendommen matr.nr. 19a Grønhede, Volstrup Der har gennem længere tid været korrespondance mellem Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær på vegne af Jens Peter Gadensgaard, der ejer ovennævnte ejendom, og Nordjyllands Amt - efterfølgende Frederikshavn Kommune. Korrespondancen har omhandlet muligheden for opstilling af nye vindmøller på ejendommen matr.nr. 19a Grønhede. Volstrup beliggende Østkystvejen 4, Sæby. Den 14. marts 2008 afholdtes møde med Lars Enevoldsen fra Frederikshavn Kommune. Mødet omhandlede netop muligheden for opstilling af vindmøller på ejendommen. På mødet aftaltes det at udarbejde alternativer for placering af vindmøller inden for eksisterende lokalplangrænse på ejendommen. Ejendommen er omfattet af lokalplan SAE.LP Lokalplanen er opdelt i to områder, der tilsammen giver mulighed for opstilling af otte vindmøller fordelt med to i det nordlige område (vindmølleklynge A) og seks i det sydlige (vindmølleklynge B og C). På oversigtskortet nedenfor ses de tre mølleklynger. Der står tre vindmøller af ældre dato placeret tæt op ad Østkystvejen. Disse tre vindmøller ønskes nedtaget samtidig med en udbygning af vindmølleklynge A. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

45 Nedenfor redegøres for alternativer til udbygning af det nordlige vindmølleområde. Der opstilles et 0-alternativ, det vil sig en beskrivelse af forholdene i dag. herudover beskrives 4 alternativer for placering af vindmøller inden for lokalplanområdet. 0-alternativ Der findes i dag to vindmøller inden for vindmølleklynge A. Vindmøllerne er af typen V kw og fremgår af nedenstående billede. Vindmøllerne har en tårnhøjde på 45 m og en rotordiameter på 44 m. Billede med de to eksisterende vindmøller inden for lokalplanområde vindmølleklynge A. Umiddelbart uden for lokalplanområdet står der desuden tre vindmøller alle 200 kw. Disse vindmøller ønskes nedtaget og erstattet med bedre vindmøllemodeller inden for lokalplanområdet, hvilket vil fremgå af de efterfølgende alternativer. Nedtagningen er dog kun en realitet såfremt en udbygning af lokalplanområdet med vindmølleklynge A udbygges. Billede af to af de tre vindmøller der ønskes nedtaget. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

46 1. alternativ De tre vindmøller uden for lokalplanområdet nedtages, jf. 0-alternativet. De to eksisterende vindmøller i vindmølleklynge A erstattes af større og bedre vindmøller, således at den producerede energimængde som minimum svarer til produktionen før nedtagelsen af de tre vindmøller. Der nedtages ved dette alternativ vindmøller med en samlet effekt på 1,8 MW. For som minimum at dække denne energimængde skal der opstilles to vindmøller af typen V82-1,65 MW. Vindmøllerne har en tårnhøjde på 78 m og en rotordiameter på 82 m. Bindinger Forholdet til regionplanens retningslinjer fremgår af nedenstående tabel. Retningslinje Indbyrdes afstand - maks. 7 x rotordiameter Afstand til beboelse min. 4 x totalhøjde, inden for 500 m kræves redegørelse for placering Afstand til overordnet vejnet - min. 2,5 x totalhøjde, dog min. 250 m Afstand til deklarationsareal for højspændingsledninger min. totalhøjde Svar Største afstand er 3,4 x rotordiameter. Der er beboelse inden for 4 x totalhøjde. Den eneste beboelsesbygning, der berøres af både bufferzone svarende til 4 x totalhøjde (476 m) og bufferzone svarende til 500 m, er den ejendom ansøger ejer og bebor.bufferzonerne er tilsvarende bufferzone for E1 og E2 i alternativ 4, jf. derfor bufferzonekort for alternativ 4. Afstanden til det overordnede vejnet overholdes. Afstanden til deklarationsarealet overholdes. Af ovenstående tabel fremgår det, at den eneste regionplanretningslinje, hvor der er uoverensstemmelse, vedrørende afstand til beboelsesbygninger. Den beboelsesbygning, der ligger inden for mindsteafstanden er den bygning, hvor ansøger selv bor og ejer. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

47 2. alternativ Opsætning/nedtagning De tre vindmøller uden for lokalplanområdet nedtages, jf. 0-alternativet. De to eksisterende vindmøller (E1 og E2) inden for lokalplanområdet nedtages. Der opsættes i stedet tre vindmøller (O1, O2 og O3) i offset fra vindmølleklyngerne B og C. Der opsættes tre vindmøller af typen V MW med en tårnhøjde på 78 m og en rotordiameter på 82 m. Det vil sige en totalhøjde på ca 119 m. Den indbyrdes afstand fremgår af nedstående oversigtskort. Oversigtskort med placering af vindmøller i ht. alternativ 2. Bindinger Vindmølle O1 er placeret op til et overdrev beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven 3. Den viste placering ligger uden for det beskyttede område. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

48 Forholdet til regionplanens retningslinjer fremgår af nedenstående tabel. Retningslinje Indbyrdes afstand - maks. 7 x rotordiameter Afstand til beboelse min. 4 x totalhøjde, inden for 500 m kræves redegørelse for placering Afstand til overordnet vejnet - min. 2,5 x totalhøjde, dog min. 250 m Afstand til deklarationsareal for højspændingsledninger min. totalhøjde Svar Største afstand er 3,4 x rotordiameter. Der er beboelse inden for 4 x totalhøjde, jf. Bufferzonekort for alternativ 2. Afstanden bør være minimum ca. 298 m. Vindmølle O3 overholder som den eneste ikke mindsteafstanden. Afstanden er ca. 264 m til Østkystvejen. Afstanden til deklarationsarealet er ved placering som vist på oversigtskortet ca. 87 m. Af ovenstående oversigtskort fremgår det, at en V MW med en ca. totalhøjde på 119 m ikke kan overholde regionplanens retningslinjer om afstand til deklarationsarealet for højspændingsledninger samt for afstand til beboelse. Bufferzonekortet viser således at B1, B2 og B4 ligger inden for både mindsteafstanden på 4 x totalhøjden (476 m) og de 500 m, der udløser krav om redegørelse for placering. Ejendommen B1 ejer og bebor ansøger selv. Ejendommen B2 tilhører Bent Haldrup, der ejer en af de tre vindmøller uden for lokalplanområdet, der nedtages. Beboelsesbygningerne er desuden afskærmet af beplantning ud mod Østkystvejen og dermed også i retningen af O3. På Bufferzonekortet fremgår det desuden at boligerne i B3 ligger lige på grænsen til 500 m's zonen, men ligger dog udenfor. Kravet om afstand til højspændingsledning kan afhjælpes enten ved at fravige regionplanens retningslinjer eller ved at nedlægge højspændingsledningen i jorden. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

49 3. alternativ Opsætning/nedtagning De tre vindmøller uden for lokalplanområdet nedtages, jf. 0-alternativet. De to eksisterende vindmøller inden for lokalplanområdet bibeholdes. Der opsættes to nye vindmøller (K1 og K2) i offset fra de to eksisterende vindmøller i vindmølleklynge A (E1 og E2). Der opstilles to vindmøller af typen V kw, hvilket er den type på markedet i dag, der i størrelse og udseende minder mest om de eksisterende møller E1 og E2. Der findes ikke noget på markedet i dag, der præcist svarer til møllerne E1 og E2. V kw har en rotordiameter på 52 m og en tårnhøjde på 55 m,hvilket giver et tilsvarende forhold mellem rotordiameter og tårnhøjde som de eksisterende E1 og E2. K1 og K2 opnår herved en totalhøjde på ca. 81 m. De indbyrdes afstande mellem møllerne fremgår af nedenstående oversigtskort. Oversigtskort med placering af vindmøller i ht. alternativ 3. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

50 Bindinger Forholdet til regionplanens retningslinjer fremgår af nedenstående tabel. Retningslinje Indbyrdes afstand - maks. 7 x rotordiameter Afstand til beboelse min. 4 x totalhøjde, inden for 500 m kræves redegørelse for placering Afstand til overordnet vejnet - min. 2,5 x totalhøjde, dog min. 250 m Afstand til deklarationsareal for højspændingsledninger min. totalhøjde Svar Største afstand er 5,4 x rotordiameter. Ingen beboelse ligger inden for 4 x totalhøjde, men der er dog beboelse inden for 500 m. Afstanden til det overordnede vejnet overholdes. Afstanden til det deklarationsarealet overholdes. Placering af K1 og K2 som vist på ovenstående oversigtskort overholder regionplanens retningslinjer på alle punkter. Af bufferzonekortet for alternativ 3 fremgår det at ingen beboelsesbygninger ligger inden for 4 x møllens totalhøjde (324 m). Bufferzonekortet viser at der inden for 500 m's zonen ligger beboelsesbygninger. På kortet er disse markeret med B1, B2 og B3. Ejendommen B1 ejes og bebos af ansøger. Ejendommen B2 ejes af Bent Haldrup, der ejer en af de tre vindmøller uden for lokalplanområdet, som nedtages. Beboelsesbygningerne er desuden afskærmet af beplantning ud mod Østkystvejen og dermed også i retningen af K1 og K2. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

51 4. alternativ Opsætning/nedtagning De tre vindmøller uden for lokalplanområdet nedtages, jf. 0-alternativet. De to eksisterende vindmøller E1 og E2 erstattes med større og mere fremtidssikrede møller, dog med samme placering som de eksisterende, herudover opsættes to nye vindmøller (M1 og M2) i offset fra E1 og E2. Der opstilles fire vindmøller af typen V82 1,65 MW med en tårnhøjde på 78 m og en rotordiameter på 82 m. Det vil sige en totalhøjde på ca 119 m. Herved opnås et ensartet udseende med fire ens vindmøller, der er tidsvarende. Den indbyrdes afstand mellem møllerne på 276 m ligger i intervallet 3-4 x rotordiameteren, som i henhold til Skov- og Naturstyrelsen virker mest harmonisk, jf. publikationen Store vindmøller i det åbne land - en vurdering af de landskabelige konsekvenser. Oversigtskort med placering af vindmøller i ht. alternativ 4. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

52 Bindinger Forholdet til regionplanens retningslinjer fremgår af nedenstående tabel. Retningslinje Indbyrdes afstand - maks. 7 x rotordiameter Afstand til beboelse min. 4 x totalhøjde, inden for 500 m kræves redegørelse for placering Afstand til overordnet vejnet - min. 2,5 x totalhøjde, dog min. 250 m Afstand til deklarationsareal for højspændingsledninger min. totalhøjde Svar Største afstand er 3,4 x rotordiameter. Der er beboelse inden for 4 x totalhøjde. Afstanden bør være minimum ca. 298 m. Vindmølle M2 overholder som den eneste ikke mindsteafstanden. M2 ligger ca. 236 m fra Østkystvejen. Afstanden bør være minimum ca. 119 m.afstanden til deklarationsarealet er ved placering som vist på oversigtskortet ca. 88 m for M1 og ca. 50 m for M2. Placering af M1 og M2 som vist på ovenstående oversigtskort er ikke i overensstemmelse med regionplanens retningslinjer. Eneste punkt hvor der er overensstemmelse er vedrørende den indbyrdes afstand. Gennemførelsen af alternativ nr. 4 kræver derfor dispensation fra regionplanretningslinjerne. I forhold til retningslingen om afstand til højspændingsledning kan højspændingsledningen alternativt føres i jorden. Bufferzonekortet viser at uanset om der er tale om 4 x møllens totalhøjde (476 m) eller 500 m's zonen så berøres beboelsesbygningerne B1, B2 og B3. Ejendommen B1 ejes og bebos af ansøger. Ejendommen B2 ejes af Bent Haldrup, der ejer en af de tre vindmøller uden for lokalplanområdet, som nedtages. Beboelsesbygningerne er desuden afskærmet af beplantning ud mod Østkystvejen og dermed også i retningen af M1 og M2. PARTNER I DANSK TOTAL OPMÅLING (DTO)

53 APPENDIKS 4 WindPro-rapporter for støj- og skyggeberegninger

54 Projekt: Kragelund_v2 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Støj_ Alt. 3, 3 x V80 + eksisterende WindPRO version nov 2010 Udskrevet/Side :51 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Per Nielsen / Beregnet: :51/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1: Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner Oktavdata nominel af vindhastighed vindhastighed ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,4 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 67,0... Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 67,0 USER Level 4 - oct - Mode 4-10/2010 6,0 100,1 8,0 100,9 Nej Ja ,2 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 67,0... Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 67,0 USER Level 4 - oct - Mode 4-10/2010 6,0 100,1 8,0 100,9 Nej Ja ,2 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 67,0... Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 67,0 USER Level 4 - oct - Mode 4-10/2010 6,0 100,1 8,0 100,9 Nej Ja , : 600 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V ,0 45,0 EMD 8m/s Man ,0 99,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) , : 600 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V ,0 45,0 EMD 8m/s Man ,0 99,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) , : 660 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level ,0 98,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) , : 660 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level ,0 98,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) , : 660 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level ,0 98,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) , : 660 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level ,0 98,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) , : 660 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level ,0 98,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) , : 660 kw VESTAS - Vo... Nej VESTAS V47-660/ ,0 45,0 EMD Level ,0 98,0 8,0 100,0 Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Kragelund (ejer) ,5 1,5 6,0 42, ,6 Nej Ja Nej A 8,0 44, ,8 Nej Nej B Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (9) ,9 1,5 6,0 42, ,9 Ja Ja Ja B 8,0 44, ,7 Ja Ja C Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (10) ,0 1,5 6,0 42, ,1 Ja Ja Ja C 8,0 44, ,4 Ja Ja D Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (11) ,1 1,5 6,0 42, ,2 Ja Ja Ja D 8,0 44, ,4 Ja Ja E Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (12) ,6 1,5 6,0 42, ,7 Ja Ja Ja E 8,0 44, ,7 Ja Ja F Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (13) ,0 1,5 6,0 42, ,8 Ja Ja Ja F 8,0 44, ,9 Ja Ja G Noise sensitive point: Dansk Dansk 2007, åbent land (14) ,0 1,5 6,0 42, ,5 Ja Ja Ja G 8,0 44, ,9 Ja Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

55 Projekt: Kragelund_v2 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Støj_ Alt. 3, 3 x V80 + eksisterende WindPRO version nov 2010 Udskrevet/Side :51 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Per Nielsen / Beregnet: :51/ fortsat fra sidste side Vindmølle A B C D E F G WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

56 Projekt: Kragelund_v2 DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: Støj_ Alt. 3, 3 x V80 + eksisterende WindPRO version nov 2010 Udskrevet/Side :51 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Per Nielsen / Beregnet: :51/ m Kort: Kort _6360_ _580, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 32,0 db(a) 37,0 db(a) 42,0 db(a) 47,0 db(a) 52,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

57 Projekt: Kragelund_v2 DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: Støj_ Alt. 3, 3 x V80 + eksisterende WindPRO version nov 2010 Udskrevet/Side :51 / 4 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Per Nielsen / Beregnet: :51/ m Kort: Kort _6360_ _580, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 34,0 db(a) 39,0 db(a) 44,0 db(a) 49,0 db(a) 54,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen No-Bygade 16B, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede- Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Hovedvejen 105, St. Røttinge, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere