Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals Adresse: Museumsgade 3 Postnummer/By: 9800 Hjørring Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Formålet er at udvide og forny natur- og kulturformidlingen i området omkring Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg, samt andre steder i Hjørring Kommune og ved museets afdelinger i Rubjerg og Hirtshals. Projektet skal tiltrække flere besøgende og nye målgrupper gennem involvering af frivillige formidlere, nye interaktive formidlingsformer, udvikling af helårsturisme og samarbejde med Hjørring kommunes Skoletjeneste. Frivillige Naturvejlederens arbejde på Vendsyssel Historiske Museum har i år været koncentreret om udviklingsarbejde ved afdelingen på Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg. Her har det især været arbejdet med at inddrage de mange frivillige i formidlingen som har været udfordringen. På et landbrugsmuseum er det oplagt at lave Jord til Bord formidling og disse tiltag er beskrevet nærmere under delmål 1. Med mad. Det er dog også oplagt at bringe alle aspekter omkring selve måltidet med ind i formidlingen. Med inspiration fra det populære Nordiske Køkken er der startet en serie måltider med historisk indhold. Projekt titlen er Måltidets Spor i Landskabet. Det er nærmere beskrevet under delmål 5. Moderne formidling Der har været arbejdet en del med at tilpasse nye moderne formidlingsformer i naturvejledningen. Især de muligheder der er med smartphone og med QR- koder er blevet afprøvet. Dette arbejde er nærmere beskrevet under delmål 1 og 6. Naturformidling At færdes i naturen sammen med andre mennesker er centralt i de fleste naturvejlederes aktiviteter. At gøre det med et meningsfuldt indhold og på en struktureret måde er til gengæld en udfordring. Specielt er der i årets løb været afholdt en del ture for specielle grupper som ellers ikke ville bruge naturen. Dette er beskrevet under delmål 2,3 og 4. 1

2 Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Styrke og opkvalificere borgerinddragelsen i Mosbjerg gennem inddragelse af museets frivillige laug. Naturvejlederen skal styrke og opkvalificere de frivillige laug til at kunne formidle direkte og afholde aktiviteter om samspillet mellem natur og kultur i landskabet. Uddannelsen af de frivillige natur og kulturformidlere skal være med til at øge antallet af formidlingstilbud. Der har i årets løb været afholdt møder med de forskellige laug. Dette har resulteret i at laugene har organiseret sig mere struktureret og målrettet. Mark-lauget har afholdt offentligt annoncerede arrangementer som pløjedag, hødag, høstdag og kartoffeldag. Især hødagen i juni måned havde et fint program hvor alle kunne prøve at slå med le. Der var slået hø i forvejen, hvilket gav mulighed for at vende hø med hørive samt lave en høstak. Desuden havde de frivillige i lauget arrangeret demonstration af gamle maskiner såsom slåmaskine og høvender. Det regnede desværre på dagen med et sløjt fremmøde til følge. Det er et generelt problem med annoncerede arrangementer, hvor de frivillige arbejder i marken med de gamle maskiner, hvis der bliver dårligt vejr. De frivillige i mark-lauget vil hellere kunne rykke ud når vejret er godt og jorden tjenlig. En mulig løsning på dette problem kan være hjemmesiden hvor ændringer kan meddeles med kort varsel. Denne type arrangement er en fin praktisk og festlig kommentar til hvordan man kan naturpleje 3 beskyttede enge i fremtiden. Bi-lauget har samlet nye interesserede biavlere og afholdt et kursus med 14 deltagere. Efterfølgende har der været åben bigård en gang om ugen gennem hele foråret. Dette for at oplære nye biavlere. Det har resulteret i 6 nye medlemmer af lauget. Desuden har der været et offentligt arrangement, hvor et besøg i bigården indgik som et element i vandreturen. Lauget har også dyrket det historiske perspektiv ved at have en bifamilie i en halmkube. Det er min oplevelse at der er en stor og bred interesse for denne praktiske tilgang til naturen. Have-lauget har dyrket køkkenhaven og markhaven gennem hele sæsonen. De har haft fast mødedag tirsdag aften hver anden uge, hvor interesserede kunne møde op. Husmandslauget har været aktivt på høstdagen og kartoffeldagen. Desuden har lauget deltaget i tilblivelsen af de film som viser hvordan de daglige gøremål var i husmandsstedet. (projektet er beskrevet senere) Delmål 2: Udvikling af nye natur og kulturformidlingstiltag. Herunder afholde 40 offentlige ture året rundt i Mosbjerg med forskellige temaer. Turene skal være målrettet specifikke målgrupper, som børn, handicappede og overvægtige. Udvikling af en smartphone applikation til formidling i landskabet i samarbejde med Nordjyllands Kystmuseum, Skagens Museum og KUNSTEN i Ålborg. Opbygningen af en Gateway i Mosbjerg, hvor besøgende kan få information om området. Offentlige arrangementer Der har i år været 20 offentlige ture i Mosbjerg med forskellige temaer. Der har i år været 24 offentlige ture i Rubjerg. Der har i år været 6 offentlige ture i Hirtshals Museum. Der har i år været 4 offentlige ture andre steder i kommunen. (Der har i år været 41 bestilte/private ture) 2

3 Specielle grupper Der har i år været afholdt 5 arrangementer sammen med patientforeninger. 4 ture sammen med Diabetes foreningen og en med Kræftens Bekæmpelse. Målet med disse ture har været at vise at man kan få god motion i naturen samtidig med at man får gode naturoplevelser. Det viser sig at være et godt tilbud til dem som ikke bryder sig om at komme i motionscentre og gymnastiksale. Det bærende princip på disse ture er fokus på naturen og ikke på kroppens dårligdomme. Børn og bedsteforældre arrangement er gennemført. Ældre borgere på et aktivitetscenter skulle, som led i et motions forløb, invitere børnebørn med på tur sammen med naturvejlederen. Det blev en travetur i stejle sandklitter hvor børnebørn og bedsteforældre skulle støtte hinanden. Arrangementet sluttede med at bedsteforældrene arrangerede gamle lege for børnebørnene. Dette blev et vellykket arrangement og arrangementer til samme målgruppe kan anbefales til andre. Natur og Sundheds kursus. I foråret 2012 afsluttedes en kursusrække med temaet Natur og Sundhed for plejepersonale i Hjørring kommune. Initiativet til kurset kom fra Friluftsrådet gennem sundhedskoordinatoren. Jeg har som naturvejleder været med til at tilrettelægge og gennemføre dette kursus. Jeg er kommet med oplæg om forskellige naturemner som f.eks. Hvor må man færdes og Tilgængelighed i naturen også for bevægelseshæmmede. Desuden er der arrangeret forskellige aktiviteter og natur ture. Det har været meget givende og til stor inspiration at opleve hvordan man som naturvejleder kan være med til at præge udviklingen på sundhedsområdet i en stor kommune (bilag 2). Desuden er projektet formidlet videre til andre kommuner gennem konferencer arrangeret af sundhedsnetværkets koordinator. Læs mere her: i_naturen_for_kommuner_12_juni_2012.pdf Børnefamiliegrupper henvender sig i stigende grad til naturvejlederen og efterspørger aktiviteter i naturen. Sådanne ture arrangeres typisk i forbindelse med familie weekender, hvor der er et ønske om at de forskellige generationer kan være aktive sammen i naturen. Der har i årets løb været 5 sådanne arrangementer. Der har været afholdt en tur med en specialgruppe bestående af unge med ADHD diagnose. Smartphone applikation Der er blevet lavet en del forberedelse til denne app. Det største og meget tidskrævende arbejde har været optagelse af 19 små film om livet i Husmandsstedt, et liv med tæt tilknytning til natur, afgrøder og husdyr. Disse film kan man allerede nu mobil-scanne v.h.a. QR-koder når man besøger Landskabs og Landbrugsmuseet. Der arbejdes videre med at lave en egentlig smartphone applikation. Der er allerede lavet to apps i projektet. (den model der er udviklet kan ses ved at søge på ordet KUNSTEN i app-store) De 19 film om husmandsliv kan ses ved at scanne her: (eller ses på Rubjerg Knude App. 3

4 Der er lavet en App som guider og formidler området ved Rubjerg Knude. Den er fremstillet i et samarbejde med Hjørring Kommune, som var tovholder i et projekt under Rekreative Ruter. Naturvejlederen har stået for indholdet og aftaler omkring den tekniske udformning. (Denne APP er speciel på den måde at man downloader hele indholdet gratis på et wifi-hotspot på P-pladsen inden man vandrer ind i området, og man kan således bruge den ude i naturen uden dataforbindelse. Det wifi-hotspot som er er etableret i naturen er en prototype som kan laves meget billigt. (For yderligere oplysninger kontakt naturvejlederen på ) Du kan prøve app.en her.(både til Androide og Iphone) Bycykler i naturen (Gateway) Gateway Mosbjerg. Der er i Mosbjerg lavet et projekt hvor man kan låne såkaldte bycykler og tage en tur i museumsområdet. Desuden kan man cykle til købmanden og til Uggerby å med kano landingspladsen. Gateway Rubjerg. Et lignende projekt er etableret ved Rubjerg Knude. Her er der 20 Sand-Cykler til rådighed samt 3 trækvogne. Billedet stammer fra indvielsen af projekt Sand Cykler ved Rubjerg Knude. Delmål 3: Etablering af nye ruter i Mosbjerg. Herunder etablering af rideruter og tilbud til de ridende som eksempelvis et høhotel. Etablering af en vandresti til den gamle kystlinje mellem fastlandet og Skagens Odde. Markedsføring og synliggørelse af alle sti muligheder. Ridesti. Der er flere forslag til forløb af ridesti gennem museumsområdet. Det endelige forløb kan først fastlægges når forhandlingerne med omkringboende lodsejere er afsluttet. Vandrestierne på landskabsmuseet er i år udvidet med en ny stump gammel hulvej, hvilket giver mulighed for at lave flere genveje og sløjfer på det eksisterende stinet. Desuden er der opsat nye låger flere steder hvor stierne fører gennem de hegnede og naturplejede områder. Der er også blevet opsat flere teksttavler. Målet er at det skal være nemt og trygt at finde vej gennem området, således at flere besøgende vil bevæge sig ud på egen hånd. Specielt dem som ikke føler sig trygge ved at færdes i naturen. Derfor arbejdes der med at markere stierne bedre, bl.a. der at opsætte markerings pæle. Desuden er der udarbejdet en ny folder som beskriver området. Her indvies en ny stump af Hulvejen. 4

5 Delmål 4: Fokus på Spor i landskabet gennem formidling på de to eksisterende stier der er i Hjørring Kommune ved Tollestrup Mose og Børglum Kloster, samt etablering af et nyt spor i nærheden af Mosbjerg. Derudover markedsføring og synliggørelse af de to eksisterende spor, samt opsætning af audio guides eller tilsvarende på et eller flere af sporene. Der har været afholdt to ture på sporene. Turen på Sporet i Tollestrup Mose blev gennemført som en Nattergaletur hvor 40 deltagere fik lejlighed til høre den smukke sang. Desuden var der fokus på tilgroning af mosen og behovet for naturpleje. Den anden tur blev afholdt på Sporet ved Børglum Kloster. Her var der 26 deltagere. På turen fortalte lokalhistoriker Gert Jensen om den gamle kongsgård og bispegård og naturvejlederen fortalte om naturpleje på Fristrup Hede. På heden blev der fundet en ny vedplante, nemlig en Fjeld-Ene som ikke før er fundet i Danmark. (Du kan evt. læse om den her: Sporet ved Odden: Der er, i samarbejde med en lokal stigruppe, lavet et forslag til et nyt spor. Sporet fører gennem Odden Skov, en oprindelig skov, og hele ruten bevæger sig på gamle kystskrænter og engdrag. Sporet starter ved et nyetableret madpakkerum ved den spændende gamle herregård, Odden. ( ) Delmål 5: Udvikling og afholdelse af temature med fokus på Måltidets Spor i Landskabet. Det indebærer bl.a. samarbejde med kokke, restauranter og bageriet Aurion fra det nordjyske område. Der er under temaet Måltidets spor i landskabet allerede afholdt et arrangement. Her var der fokus på jægerstenalderen. Der blev serveret østers, fiskesuppe, rensdyrkød med havtorn og hasselnødder. Hertil kildevand, som deltagerne selv havde hentet fra en kilde i området. Måltidet blev udviklet i samarbejde med kokken Uffe Nielsen. Arrangementet startede med to korte foredrag om hvordan man skaffede sig mad i jægerstenalderen. Naturvejlederen fortalte om plante og dyrelivet på den tid og om hvordan jæger/samler-kulturen var afhængig af det naturgivne grundlag. Desuden fortalte en arkæolog om de spor, man har fra området samt fremviste en samling af de genstande som er fundet fra perioden i Vendsyssel. Herefter var der en times travetur med fokus på de spor, som jægerstenalderens mennesker satte i det landskab, hvor de levede. Det var med stor spænding, at afviklingen af dette arrangement fandt sted. Ville der være nok interesserede deltagere til et arrangement med fokus på det historiske måltid og fortællingen herom? Ville de betale 225 kr. for at være med? Det viste sig at konceptet holdt og at der var 27 gæster som således kunne smage sig klogere på hvad man spiste for år siden! En succes der giver et godt afsæt til de næste måltider som er bondestenalder og bronzealder. 5

6 Delmål 6: Samarbejde med Hjørring Kommunes skoletjeneste om udvikling af bl.a. nye undervisningstilbud og formidling til skoleklasser. Undervisningstilbud Der er udarbejdet et aktivt undervisningstilbud baseret på QR koder til 6-9. klasse. Titlen er: Hjørring i gamle dage - hvad rager det mig? Desuden arbejdes der på et lignende projekt som foregår i naturen på Bunkermuseet i Hirtshals. Eksempel på tekst som kan scannes af elever uden at bruge datatrafik. Kursus Planlægge et kursus sammen med skoletjenesten, med titlen: Kystkultur og Cooperativ Learning. Kurset afholdes for lærere og andre undervisere i januar 2013 Hjørring Live Har været med i projekt Hjørring Live, som retter sig mod nye studerende i Hjørring. Her lavede naturvejlederen en aktivitet for de store skoleelever, gymnasieelever og lærer/pædagog studerende. Aktiviteten bestod i at man skulle kærne smør. (Der er lavet en app. som kan hentes på Aap-Store ved at taste: Hjørring live) Billede fra smør kærning Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Deltagelse i sundhedsnetværk. Bidrag til afholdelse af kursus er omtalt i teksten under delmål 2. Deltagelse i kulturhistorisk netværks møder. Desuden bidraget med kursus forslag. Andet: Medvirket i naturprogram på tysk tv. Medvirket i naturprogram på Tv2 Nord. Off - Road Nordjylland Medvirket i naturprogram på Nordjyllands Radio. Medvirket i en film om Rubjerg Knude (DVD-film) Medvirket i program på Tv2 Nord. Guld fra gemmerne. Har deltaget i møder i Det Grønne Råd for Hjørring 6

7 Statistik over formidlingsaktiviteter: (Indsæt de 5 diagrammer fra indberetningssystemet her) 7

8 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration eller med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen) Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Bilag 1: Natur og Sundhed Rapporten er udfærdiget af: Navn: Jakob Kofoed Dato:

9 BILAG 1: 9

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20664 Naturvejleder: Jakob Konnerup Arbejdssted: Lille Vildmosecentret Adresse: Birkesøvej 16 Postnummer/By: 9280 Storvorde Partnerskab og naturgenopretning

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20648 Navn naturvejleder: René B. Kreutz Navn arbejdsgiver: OK-Centret Enghaven Arbejdssted: OK-Centret Enghaven Adresse: Søvangen 1, Søvind Postnummer/By:

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39) Naturpark Tolne (se større kort s. 39) Forprojekt om Naturpark Tolne Udarbejdet af: Jakob Kofoed På vegne af: Initiativgruppen December 2013 Initiativgruppe: Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, (Kontakt

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ 2012... vi har den gode historie

VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ 2012... vi har den gode historie VHMnyt MAJ 2012... vi har den gode historie NR. 25 Alle kender Mammutten En ø ved verdens ende Museumsforeningen: Bestyrelsens beretning for 2011 Indhold Forord... s. 3 Bevaring er ikke bare opbevaring

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere