SYDDANSKE MADOPLEVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSKE MADOPLEVELSER"

Transkript

1 ANSØGNING TIL DET SYDDANSKE GRØN VÆKST PROGRAM PROJEKTBESKRIVELSE SYDDANSKE MADOPLEVELSER ET INITIATIV TIL FREMME AF OPLEVELSESBASERET INNOVATION I FØDEVAREERHVERVET VÆKSTHUS SYDDANMARK 20. SEPTEMBER 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Projektansøger 3 2 Formålet med projektet 4 3 Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe 4 4 Organisering og projektøkonomi 5 5 Beskrivelse af projektets aktiviteter Hovedindsatsområde A: Nye oplevelsespakker Hovedindsatsområde B: Syddansk Oplevelsesbaseret Fødevareinnovation Hovedindsatsområde C: Lokale kooperativer Hovedindsatsområde D: Iværksætteri og forretningsudvikling Hovedindsatsområde E: Storytelling 15 6 Hvordan forventes det at projektet formidles 17 7 Forventede effekter af projektet 18 8 Tilknyttede dokumenter 18 Side 2 af 18

3 1. Projektansøger Syddansk Fødevareklynge, med Væksthus Syddanmark som operatør, ansøger hermed Region Syddanmarks Grøn Vækst program om støtte til projektet Syddanske Madoplevelser. Ansøgningen er skrevet i regi af den Syddanske Fødevareklynge (FVK), hvorunder de herunder beskrevne aktiviteter vil blive koordineret. Væksthus Syddanmark (VHS) er operatør på FVK og dermed også på denne projektansøgning. VHS er en selvstændig erhvervsdrivende fond, ejet af de 22 syddanske kommuner, og arbejder for at hjælpe Syddanske virksomheder med at skabe arbejdspladser, eksport og øget omsætning gennem professionel sparring og målrettede vækstprogrammer og projekter. VHS har via FVK opbygget en solid viden inden for fødevarebranchen og favner i dag et bredt netværk af Syddanske fødevareaktører, hvor VHS allerede varetager den koordinerende rolle på regionalt niveau. VHS vil som operatør bag Grøn Vækst projektet, Syddanske Madoplevelser, sikre sammenhængen og synergien med den Syddanske Fødevareklynge samt involveringen og den overordnede koordinering med de lokale interessenter. Væksthus Syddanmark har udarbejdet ansøgningen i samarbejde med Sønderjyske Fristelser, Småøernes Fødevarenetværk samt Smagen af Fyn og Udvikling Fyn. I processen, der har ledt frem til denne ansøgning, har der været konsultation på tværs af Region Syddanmarks virksomheder, erhvervskontorer, lokale fødevarenetværk, erhvervsråd såvel som flere andre interessenter; herunder er der koordineret med TRIN, og SVUF er informeret. Den traditionelle afsætningsbaserede værdikæde for fødevareerhvervet spænder fra jord til bord. Men konkurrencen om traditionelle landbrugsprodukter stiger, og eksperter vurderer, at fødevareerhvervet i Danmark i fremtiden delvist skal være baseret på en inverteret version af værdikæden altså en oplevelsesbaseret tilgang, fra bord til jord, som bør udnyttes og promoveres i Region Syddanmark. Den eksisterende Fødevareklynges aktiviteter tager udgangspunkt i den afsætningsbaserede værdikæde, mens Syddanske Madoplevelser tager udgangspunkt i den oplevelsesbaserede tilgang. En samlet indsats, der koordinerer disse to tilgange til værdikæden, vil sikre de rette synergier mellem aktiviteterne til gavn for innovation, vækst og øget beskæftigelse hos fødevarevirksomhederne i Regionen. Figur 1 herunder illustrerer dette forhold. Figur 1 Side 3 af 18

4 2. Formål med projektet Gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling og innovation i Region Syddanmark er formålet med dette projekt at styrke væksten i virksomheder inden for fødevare- og turismeerhvervet både med hensyn til omsætning og beskæftigelse. Projektets aktiviteter vil bidrage til at fremme innovationsniveauet og iværksætterlysten samt til at udvikle nye typer virksomheder. Gennem nytænkning af fødevareområdet generelt styrkes erhvervsudviklingen. Projektet vil skabe en innovationsplatform for udvikling af nye innovative madoplevelser, hvor små fødevareproducenter får mulighed for at udveksle erfaringer og arbejde sammen om at udvikle højkvalitets madoplevelser baseret på best-practices. Der skabes dermed synergi mellem de lokale aktører og aktiviteter. Overordnede regionale udfordringer og muligheder tages op og bearbejdes gennem vidensdeling og forening af kompetencer. I fællesskab udvikles nye innovative og alternative måder til at få flere lokale fødevarer ud til forbrugerne og i sidste ende øge indtjeningen for det syddanske fødevare- og turisme-erhverv. 3. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe En ny branche den nye madkulturbranche - baseret på gode madoplevelser, bæredygtighed og kvalitetsbevidsthed er ved at tegne sig i det danske fødevareerhverv. På tværs af brancheskel arbejder landmænd, madkulturformidlere, turistfolk, fødevareproducenter og restauranter målrettet på at skabe vækst i deres erhverv igennem madkulturoplevelser og værtskaber. Efter finanskrisen har forbrugerne fået mistillid til store selskaber og deres motiver og søger i stedet nærhed og autenticitet. De vil hellere handle med Bonderøven end med et gigantforetagende. Det lokale har fået stor værdi. Forbrugerne er interesserede i at vide, hvor produkterne kommer fra. Når der sælges kvalitetsfødevarer, gøres det ud fra en forklaring om, at der er brugt bedre råvarer, de er bedre forarbejdet evt. lavet med hånden. Dette segment ses som et marked i vækst, ikke bare i Danmark men også uden for landets grænser. I luksussupermarkedskæden Whole Foods Market i USA afholdes jævnligt arrangementer, kaldet Mød din landmand. I Tesco i England er kategorien lokalproduceret steget med 30 % i de seneste år (Flemming Birch, Retail Institute Scandinavia). Dette taler klart for projektets relevans. Projektets primære målgruppe er alle fødevarerelaterede erhverv i Region Syddanmark: Jordbrugere, husdyravlere, forarbejdningsvirksomheder, delikatessebutikker, mejeriudsalg og restauranter m.fl., hvoraf flertallet er små virksomheder med få ansatte. Målgruppen inkluderer primærproducenter. Fælles for disse virksomheder er, at de forædler fødevarer fra det syddanske område på et meget højt niveau, og at de har et stort potentiale for at arbejde med madkulturoplevelser. Projektet er også målrettet virksomheder inden for f.eks. turisme, design, kultur, der indirekte arbejder med fødevarer. Der er et stor uudnyttet potentiale, som kan realiseres ved at højne vidensniveauet i og samarbejdet mellem virksomhederne. Projektet vil opsøge 400 virksomheder i målgruppen, og det vurderes, at der heraf er 135 potentielle virksomheder, som vil deltage i projektet. Ansøgningen og de foreslåede aktiviteter bygger på konkrete ønsker og behov for udvikling og gennemførelse af tiltag fremsat af repræsentanter for de syddanske lokalområder og lokale fødevarenetværk. Disse tiltag samles og koordineres gennem dette projekt til en sammenhængende målrettet indsats til gavn for hele regionens fødevare- og oplevelseserhverv. Side 4 af 18

5 På baggrund af et stort interessentmøde afholdt i april 2012 i Væksthus Syddanmark blev projektets aktiviteter præsenteret, diskuteret og yderligere defineret. Dette møde medvirkede til at konkretisere behovene yderligere samt sikre en samlet opbakning til tiltag og aktiviteter. Dette blev gjort ud fra en overbevisning om, at man, kun ved at involvere alle interessenter, kan skabe aktiv deltagelse i projektet og som følge heraf vækst og udvikling i det syddanske fødevare- og turismeerhverv. Alle interessenter i regionen, såvel subregionale organisationer, erhvervskontorer, fødevare-netværk, turismekontorer, fødevarevirksomheder, uddannelsesinstitutioner som andre relevante organisationer har dermed været inddraget i processen for at sikre, at alles behov er blevet hørt. I idéen og konceptet, der præsenteres i ansøgningen, er der tænkt en plads til alle aktører, også TRIN og SVUF som initialt har valgt egen ansøgningsproces, såfremt disse senere skulle være interesserede i at koordinere aktiviteter under dette regionale initiativ. TRIN og SVUF har tillige indsendt interesseerklæringer i sådan en koordination; ligeså har Småøernes Fødevarenetværk (SMØ), Udvikling Fyn (UVF), Smagen af Fyn (SAF) Sønderjyske Fristelser (SF), samt en lang række andre interessenter. Det er sandsynliggjort med interesseerklæringer vedrørende medfinansiering fra de involverede kommuner. Figur 2. Organisationsdiagram 4. Organisering og projektøkonomi Projektet forankres i Væksthus Syddanmark som overordnet operatør for Syddansk Fødevareklynge og dermed også Grøn Vækst-aktiviteterne, som søges i regi heraf. Der etableres et centralt organ, som fungerer som sekretariat for både fødevareklyngen og Grøn Vækst, som bemandes med projektledelse og økonomifunktion. Sekretariatet er primus motor på alle aktiviteter og koordinerer og faciliterer processerne i projektet. Herunder står sekretariatet for administration og dokumentation af alle aktiviteter. Der tilknyttes 3 regionale projektkoordinatorer i såkaldte HUBs; dvs. i satellitter ude i lokalområderne. Optimalt ønskes der 5 HUB, således at TRIN og SVUF også kan følge samme opbygning, såfremt de Side 5 af 18

6 ønsker det. Styregruppen og projektgruppen for henholdsvis Syddansk Fødevareklynge og Grøn Vækst aktiviteterne er derfor også sammenfaldende. Organisationsdiagrammet findes i Figur 2 herover. Projektøkonomien er sammensat således, at der sikres ressourcer både i centret samt i de lokale HUBs. Desuden er der søgt midler fra både Netværksordningen og LAG ordningen, hvor det samlede ansøgte beløb beløber sig til knap 13 millioner fordelt på en toårig periode (se tabel 1; budget bilag 4). Tabel 1. Syddanske Madoplevelser Total (2013 & 2014) Opsummeret budget REGION NETVÆRKSORDNINGEN LAG-ORDNINGEN Budget Balance Omkostninger Finansiering Grøn Vækst netværksmidler Landdistriktsmidler Regionale Udviklingsmidler Kommunal medfinansiering Privat egenfinansiering (virksomheder) Kilde: Egen udarbejdelse, Væksthus Syddanmark 5. Beskrivelse af projektets aktiviteter Projektet er bygget op omkring en central innovationsplatform, en website portal, der fungerer som en overordnet koordinerende og samlende kommunikationsplatform for projektets aktiviteter og lokale aktører. Denne aktivitet er i Aktivitetsbladet (Bilag 1) og i Aktivitetsmatrix (Bilag 3) angivet som aktivitet nr. 1: Innovationsplatformen og Konkret fungerer platformen som en netværksskabende informationskanal, der samler, koordinerer og formidler al information omkring projektet til relevante interessenter. Herigennem kan der udveksles erfaringer og best-practices. Det er også her integrationen og sammenhængen til den Syddanske Fødevareklynge overordnet koordineres. Platformen understøtter desuden den overordnede projektledelse og ressourcerne i de lokale HUBs og fungerer samtidig som en vidensbank indeholdende kompetencer og overblik over de muligheder, som de enkelte virksomheder og netværk kan bruge til etablering af f.eks. nye oplevelsespakker. Der udarbejdes desuden en regional fødevareeventkalender, som etableres som et online kalendermodul, der også kan bruges som plug-in på eksisterende sites hos turistbureauer, kommuner og hos andre med kultur- og arrangementskalendere. Projektets øvrige aktiviteter kan inddeles under følgende 5 primære hovedindsatsområder, jf. figur 3: A. Nye oplevelsespakker B. Syddansk Oplevelsesbaseret Fødevareinnovation C. Lokale kooperativer D. Iværksætteri og oplevelsesbaseret forretningsudvikling E. Story-telling Side 6 af 18

7 Figur 3. Fem hovedområder i oplevelsesbaseret innovation i fødevareerhvervet Nedenstående afsnit beskriver de 5 hovedindsatsområder. Aktiviteterne er inddelt, så de overordnede regionale aktiviteter beskrives først, hvorefter de aktiviteter, der implementeres på lokalt niveau kort beskrives som områderne Fyn, småøerne og Sønderjylland. Nummereringen henviser til aktivitetsbladet, bilag 1, hvor aktiviteterne desuden uddybes yderligere. 5.1 Hovedindsatsområde A: Nye oplevelsespakker Denne aktivitet omhandler udviklingen af nye fødevarerelaterede oplevelsestilbud baseret på en kobling af smagsoplevelser, viden om fødevarer og besøg på produktionssteder, spisesteder og i naturområder i Syddanmark. Nøgleaktører er private fødevarevirksomheder, de lokale, eksisterende fødevarenetværk i tæt samarbejde med slotte, hoteller, restauranter, konferencecentre og eventudbydere. Formål Formålet er at udarbejde et overordnet regionalt koncept for oplevelsespakker, der kan implementeres lokalt samt identificere nye producenter, der med fordel kunne indgå i kataloget af syddanske oplevelsespakker. Oplevelsespakkerne skal styrke fødevareerhvervet gennem en kobling til turismen og oplevelsesøkonomien. Ved at skabe merværdi via nye spændende oplevelser, tiltrækkes flere konsumenter og turister, og omsætningen Regionens fødevareerhverv øges. Mål Udarbejdelse af en metodik for identifikation af nye oplevelsespakker, der implementeres lokalt, herunder følgende delmål: lokale aktiviteter (fødevareevents, arrangementer), heraf 3 på Fyn, 1 på Småøerne og 1 i Sønderjylland. Økonomisk bæredygtigt koncept for Strandsafari (300 deltagere). Identifikation og uddannelse af nye værtskabshavere gennem Vært Skaber Vækst-projektet. Udvikling af 1 mobilt plug-in køkken, der kan bruges lokalt. Det forventes benyttet på minimum 3 fynske arrangementer, heraf Det Fynske Fælleskue, hvor der forventes besøgende. Side 7 af 18

8 Udbytte Udviklingen af nye oplevelsespakker skal bidrage til at styrke de lokale fødevareproducenter og øge deres omsætning. Oplevelsespakker, hvor events kombineres med turistattraktioner, og der skabes nye oplevelser i forbindelse med indtagelse af fødevarer, er en oplagt mulighed for at udbrede kendskabet om den lokale madkultur til et bredt publikum, såvel lokalt, som nationalt og internationalt. Ved at udrulle de bedste lokale koncepter på et regionalt niveau kombineret med udvikling af nye tematiske fødevareevents sikres en bred dækning såvel geografisk, sæsonmæssigt og tematisk. Det er et konkret ønske og behov fra fødevareproducenterne at kunne tilbyde en endnu bredere oplevelsesmæssig pallette, som giver flere muligheder for at præsentere deres produkter. Dette vil samtidig underbygge brandingen af Syddanmark og de lokale traditionelle og særegne fødevarer, nationalt og internationalt. Regionale aktiviteter 2A. Udarbejdelse af koncept for lokale madoplevelses-events Der udarbejdes en metodik til identifikation af producenter, virksomheder, produkter, seværdigheder og andre lokale attraktioner, der har potentiale til at kunne indgå i kataloget af syddanske madoplevelsespakker. Metodikken skal tage udgangspunkt i den nye værdikæde for fødevareerhvervet fra-bord-til-jord, således at identifikationsprocessen tager udgangspunkt i lokale rammer, som kunne danne udgangspunkt for en madoplevelse. F.eks. en lokal kirke som rum, hvor udfordringen er hvordan får vi fødevarer ind i kirken. 3A. Afprøvning og implementering af Strandsafari Der udarbejdes et regionalt koncept for strandsafari. Formålet er at skabe en oplevelse, som bringer de lokale fødevareproducenters produkter i spil ved at synliggøre deres oprindelse. Det gøres ved at udvikle unikke, lokale oplevelsesprodukter med udgangspunkt de syddanske kystområders unikke flora og fauna, de lokale fødevareproducenters produkter og de gastronomiske muligheder, det giver. Rent praktisk er der tale om vandringsture i strandzonen, hvor spiselige planter, bær og skaldyr findes og demonstreres. Deltagerne indsamler samtidig planter til eget brug. Herefter tilbereder en kok et måltid over åben ild på stedet i strandzonen. Aktiviteten foregår i 2 faser: Først et for-projekt, der består i at identificere potentielle aktører i de kystnære områder i Regionen og afprøve konceptet over for enkeltpersoner og foreninger i de kystnære områder, der arbejder med turismeaktiviteter. Herefter skal konceptet implementeres som en Strandsafari over for turister og andre besøgende med interesse for lokale madoplevelser, kultur og natur lokalt i hele regionen. 4A. Udbygning af det eksisterende Vært Skaber Vækst Vært Skaber Vækst er et projekt i regi af MmmZonen for Madkultur, som skal hjælpe producenter og restauratører til at vækste via indgangsvinklen det gode værtskab. Formålet med aktiviteten er at udbygge Vært Skaber Vækst med endnu flere producenter og restauratører i Region Syddanmark med henblik på at identificere og skabe flere oplevelsespakker i Regionen. Projektet opkvalificerer producenterne til at skabe den gode oplevelse for kunden/den besøgende. Vært Skaber Vækst har allerede skabt gode resultater og skal derfor udbredes til at få endnu flere syddanske lokalproducenter i spil med det gode værtsskab. Under denne delaktivitet bygges der desuden videre på den landsdækkende App, der er under udvikling i et samarbejde mellem Side 8 af 18

9 MmmZonen for Madkultur, Visit Denmark og Madkulturen. App en opgraderes til at inkludere endnu flere Syddanske aktører og understøtter dermed udbredelsen af de syddanske kulinariske oplevelser. 5A. Fra-jord-til-bord, mobilt plug-in køkken Der udarbejdes et koncept for et mobilt plug-in køkken med tilslutning til el, vand, etc., hvorfra der kan tilberedes, præsenteres og serveres mad. Køkkenet skal nemt kunne opstilles og benyttes til præsentation af den syddanske og i særdeleshed den lokale madkultur på forskellige lokale events/arrangementer. Det færdigproducerede mobile plug-in-køkken skal kunne servicere aktiviteter og aktører i hele Regionen. Lokale aktiviteter på Fyn Fynske arrangementer og turistattraktioner som udstillingsvindue for den fynske madkultur: Her benyttes det regionale mobile plug-in køkken til en tilstedeværelse på lokale arrangementer i stedet for at udvikle et nyt dyrt køkken set-up per sted. Her gennemføres en event med tilstedeværelse på det fynske Fællesskue 2013 (11A) og gennemførsel af arrangementer i Den Fynske Landsby (12A). Andre muligheder kunne være på Egeskov, Faaborg Kunstmuseum, etc. 13A. Flere fynske madevents De lokale events implementeres ud fra det regionale overordnede koncept. Eksempler på aktiviteter er udbygning af løgfestival i Bogense og en ny æble-humle festival i Odense. Lokale events og eventuelt også madoplevelsesruter i samarbejde med fynske herregårds-miljøer, hvor oplevelsesdimensionen styrkes gennem kobling til fynsk madkultur. Oplagte kandidater er f.eks. Egeskov, Brahetrolleborg, Glorup, Valdemar Slot, m.fl. Lokale aktiviteter på småøerne 17A. Vild Festival Vild Festival er en samlet markering af projekterne omkring urter, tang og strandsafari. Vild Festival afholdes på en af destinationerne i Småøernes Fødevarenetværk. Som led i festivalen afholdes en kokkekonkurrence, hvor emnet er Vild Mad, samt en præsentation af produkter, hvori de vilde råvarer indgår. Vild Festival kan også eksporteres til nye destinationer i regionen, som bliver identificeret, afprøvet og startet op med Strandsafari-konceptet. Lokale aktiviteter i Sønderjylland 19A. Økogården & Økoruten Formålet er at udarbejde et oplevelseskoncept for regionale producenter, der dels tager udgangspunkt i deres egen produktion (virksomhed, gård el. lign.), dels udarbejder aktiviteter sammen med lignende producenter (branche, netværk, rute). Der defineres 3 segmenter med udgangspunkt i Sønderjyske Fristelser (fx økologi, pølser, ost eller lign.), og der sammensættes producentteams, som tilsammen står for at udarbejde fælles koncept. 5.2 Hovedindsatsområde B: Syddansk Oplevelsesbaseret Fødevareinnovation Syddansk Fødevareinnovation etableres som en ramme og en ressource til at understøtte den løbende udvikling og videreudvikling af lokale kvalitetsfødevareprodukter med oplevelsesmæssige perspektiver. Der er tale om en fysisk og kompetencemæssig konstruktion, som bygger på Side 9 af 18

10 eksisterende kompetencer og faciliteter, der kan støtte op om et samlet fødevare-innovationsforløb fra idé til marked. Baggrunden for etableringen af Syddansk Fødevareinnovation er, at der i Region Syddanmark allerede findes en række institutioner, som på hver deres område kan understøtte konkrete innovationsforløb (SDU Odense og Kolding, Kold College, Designskolen, Design2Innovate, Stjerneskibet under Udvikling Fyn m.fl.). Endvidere findes der i området fysiske faciliteter (laboratoriefaciliteter, køkkenfaciliteter, mv.), som kan stilles til rådighed for produktinnovationsprojekter inden for flere områder (mejeri, slagteri, konfekt, grøntsagsproduktion). I dag sker inddragelsen af disse faciliteter og kompetencer i konkrete innovationsforløb typisk ad hoc, hvilket kræver, at hvert innovationsforløb skal starte op med sin egen inddragelse og organisering af de nødvendige kompetencer og faciliteter. For de mindre producenter vil dette typisk være en nærmest uoverstigelig opstartshindring, som søges fjernet med den her foreslåede beredskabsløsning. Konkret skal der udarbejdes en plan for, hvordan de relevante institutioner kan indgå i et konkret projektsamarbejde om et givet udviklingsforløb fra idégenerering, konkretisering af produktegenskaber, test/laboratoriemæssig prototypefremstilling, afsætnings-/markedsvurdering til udarbejdelse af business cases som grundlag for realiserings-beslutning. Der skal være en tæt kobling til den Syddanske Fødevareklynge, således at innovations-sporet under dette projekt kan fungere som fødekanal til konkrete innovationsforløb inden for rammerne af Syddansk Fødevareinnovation. Formål At tilføre den lokale madkultur nye, rentable produkter og ydelser med oplevelsesmæssig værdi for såvel turister som konsumenter, gennem etablering af virtuel støttefunktion for udvikling af produktidéer, som er klar til at blive omsat til rentabel produktion. Med Syddansk Fødevareinnovation samles de kompetencer og faciliteter, der allerede findes i Syddanmark hos diverse institutioner, i et struktureret samarbejdsberedskab, som kan aktiveres i forhold til konkrete lokale innovations- og udviklingsbehov, typisk i forhold til en række mindre producenter inden for sammenfaldende produktområde. Der er således tale om etablering af en virtuel institution, som kan trække kompetencer og faciliteter ind i konkrete innovations- og udviklingsforløb på basis af fastlagte samarbejds- og styringsmodeller. Mål Udvikling af Syddansk Oplevelsesbaserede Fødevareinnovation i et struktureret samarbejdsberedskab, som etableres via en virtuel støttefunktion, hvor de rette kompetencer kan findes. Gennemførelse af ét lokalt pilotinnovationsforløb med efterfølgende dokumentation til brug for eventuel tilretning. Gennemførelse af 2 egentlige, lokale innovationsforløb. Udbytte Deltagerne får mulighed for i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, designere, kokke o.a. at få tilført viden og hjælpe til kreativ produktudvikling. Markedet for specialprodukter og luksusprægede produkter er i vækst, der er derfor et god ræsonnement i at hjælpe små producenter med at udvikle innovative produkter, for hurtigere at få disse gjort salgbare. Mindre producenter har i dag fået større opmærksomhed fra forbrugerne, da de er i stand til at levere produkter med egenskaber, som berettiger til en højere pris i forbrugernes øjne. De små lokale Side 10 af 18

11 producenter producerer i sagens natur lokale produkter. Og sporbarhed og tilknytning til noget egnsspecifikt er i høj grad noget forbrugerne vil betale mere for også fremover. Fremtidsperspektiverne for de mindre producenter ser altså yderst positive ud, og der er derfor et stort incitament til at hjælpe denne gruppe til at blive endnu bedre både til at udvikle ny produkter og skabe gode historier om deres produkter og deres egnsspecifikke særpræg. Regionale aktiviteter 6B. Innovationsforløb Der gennemføres innovationsforløb på henholdsvis Fyn, Småøerne og i Sønderjylland. Forløbene baseres på og etableres ved hjælp af en regionalt fastlagt beredskabsplan for, hvordan relevante organisationer kan indgå i konkrete innovationsforløb målrettet fødevareerhvervet i Region Syddanmark. Vejen fra start til mål i det innovations-/udviklingsforløb, som skal føre frem til de realisérbare produktidéer, skal typisk passere følgende stationer: Idégenerering Konkretisering af produktegenskaber (smag m.v.) Laboratoriemæssig fremstilling af det foreslåede produkt (prototype) Afsætningsmæssig evaluering For-projektering af fysiske produktionsproces og apparat Udarbejdelse af business case, som basis for realiseringsbeslutning Følgende delaktiviteter skal sikre realiseringen af de tidligere anførte komponenter og resultater: Udarbejdelse af operationel specifikation af, hvad hver af ovennævnte parter kan bidrage med til innovationsforløbet, samt hvordan et sådant bidrag skal rekvireres, leveres, afregnes m.v. Udarbejdelse af køreplan og guidelines for standardgennemløb af innovationsforløb, herunder angivelse af metodeapparat til anvendelse på de enkelte stationer. Aftaleindgåelse med 2 fødevaretematiske netværksgrupper om konkret innovationsforløb i henhold til ovennævnte (netværksperspektivet). Følgende parter vil kunne bidrage til en dækning af behovet for de nødvendige kompetencer i forhold til hver af disse stationer: Stjerneskibet (Udvikling Fyn): innovationskompetence og faciliteter, metoder m.v. til understøttelse af innovationsforløb Kold College: laboratoriefaciliteter på en lang række relevante fødevareområder, inkl. gartneri, smagsmæssige og fremstillingsmæssige kompetencer, kompetencer vedr. produktionsapparater, produktionsprocesser og produktionsøkonomi. Slagtermestrene: laboratoriefaciliteter, kompetencer vedrørende alle aspekter af kødforarbejdning, kendskab til oste-området. Smagsekspert/kokke: kompetencer vedrørende smagssammensætning for det enkelte produkt, og vedr. et givet produkts anvendelse i måltidssammenhænge m.v. Side 11 af 18

12 Syddansk Universitet, Marketing og Management: kompetencer vedr. branding, markedsog afsætningsvurdering, innovationsforløb (innovationsnetværk) især på fødevareområdet. Centrovice: kompetencer vedr. primærproduktion, samt vedr. driftsøkonomi m.v. Erhvervsservice: kompetencer vedr. forretningsplaner, iværksætterstøtte m.v. TekMomentum-projektet (VHS): forskningskompetencer til indsættelse i konkrete produktudviklingsforløb. IBC/FoodArchitect: Kompetencer mht. udvikling og lancering af nye, innovative og visionære forretningskoncepter og erfaringer med at gennemføre brugerdrevne innovationsprocesser. 5.3 Hovedindsatsområde C: Lokale kooperativer Dette indsatsområde fokuserer på lokale produktions- og afsætningsmæssige miljøer, som bygger på den traditionelle danske kooperationstankegang, som kan være med til at udvide kræfter og formåen for mindre fødevareproducenter, og som samtidig kan være med til at skabe nogle særlige oplevelsesmæssige miljøer. Formål At skabe synergi og stordriftsfordele for virksomheder i værdikæden gennem etablering af lokale oplevelsesorienterede produktions-, afsætnings- og show/demo-miljøer til almennyttig anvendelse, som bygger på den traditionelle danske kooperationstankegang samt på idégrundlaget for den lokale madkultur. Mål Projektet skal udarbejde en analyse af forretningsgrundlaget for lokale, almennyttige kooperativer i Region Syddanmark: På produktionsområdet På afsætnings- og distributionsområdet På show/demo-området Der skal udvikles et eller flere koncept(er) for kooperativer, som kan udbredes. Herunder modeller for juridisk opbygning, økonomimodeller for investering og drift, organisering med mere. Der sigtes efter at igangsætte minimum tre konkrete kooperativer. Udbytte Udbyttet for de syddanske virksomheder vil være: Grundlag for etablering af nye kooperativer hurtigt og med mindre ressourceforbrug. Øget indtjening i de konkrete kooperativer gennem produktionsoptimering - stordrift, bedre udstillingsvinduer og salgskanaler samt bedre produktudvikling. Flere nye produkter og oplevelser gennem udviklingssamarbejder. Side 12 af 18

13 Lokale aktiviteter på Fyn På nuværende tidspunkt er der allerede arbejdet med tre idéer til kooperativer, som relativt hurtigt kan igangsættes. Der er gennemført noget forarbejde, og der er konkrete ønsker om igangsættelse samt interesserede virksomheder. Erfaringer vil blive kortlagt fra forskellige kooperative koncepter i Danmark og udland, kortlagt potentielle kooperativer i Region Syddanmark samt analyseret forretningspotentialet. På de områder, hvor forretningsgrundlaget tegner fornuftigt, skal projektet udarbejde business cases som grundlag for beslutning om at gå videre med egentlige etableringsaktiviteter. På baggrund af kortlagte erfaringer udarbejdes grundkoncept(er) for organisering og drift af kooperativer. Dette udarbejdes sideløbende med arbejdet med de konkrete lokale projekter. De foreslåede pilotprojekter er: 14C. Malteri Formålet er at skabe grundlaget for at etablere et produktionsfællesskab mellem de fynske specialbryggerier omkring fynsk malt i form af et malteri, således at et antal fynske specialølsprodukter kan få betegnelsen fremstillet på fynsk malt, som en del af deres oprindelsesdeklaration. Malteriet skal samtidig være åbent for besøgende som en slags oplevelses-showroom for den fynske special-øl. 15C. Madhus (Svendborg) Projektet er allerede velbeskrevet og vil være velegnet til at skabe erfaringsgrundlag for andre tiltag. Baggrunden for Madhus-ønskerne i Svendborg er byens mangeårige succes med Kulinarisk Sydfynsatsningen og bekendelserne til Cittaslow/Slowfood-konceptet. Konkret er tanken at skabe et miljø/prøvekøkken, som bl.a. skal give adgang for teambuilding-arrangementer for syddanske hoteller og restauranter. Med udgangspunkt i lokale produkter skal Madhuset give mulighed for at undervise syddanske folkeskoleelever i husgerning, være et kulinarisk turistbureau, være en butik, som sælger udvalgte fødevarer fra regionen, samt være rum for en levende udstilling. 16C. Fynsk frugt- og grøntkøkken Formålet er at etablere grundlaget for at etablere et fælles køkken for de fynske frugt- og grøntproducenter til brug for eksperimenter og udvikling af nye, forarbejdede produkter på basis af producenternes eksisterende råvarer samt til produktion af færdigvarer i et mindre omfang. (marmelade, chutney, cider, eddike etc.). Et sådant køkken vil samtidig være et oplagt oplevelsesshowroom for fynsk frugt- og grøntproduktion og produkter. 5.4 Hovedindsatsområde D: Iværksætteri og oplevelsesbaseret forretningsudvikling De mindre fødevarevirksomheder og iværksættere på fødevareområdet udtrykker behov for rådgivning inden for oplevelsesbaseret forretningsudvikling, både med hensyn til at sikre den økonomiske bæredygtighed og forberede virksomhedernes videre udvikling og vækst. En sådan rådgivning leveres ikke målrettet de små fødevareproducenter i dag. Lokalt forankret ressourceperson vil løbende og systematisk - være i kontakt med de lokale virksomheder og iværksættere for at afdække de individuelle behov for rådgivning, fungere som koblingspunkt videre til projektets rådgiverteam. Side 13 af 18

14 Der afholdes lokale kursusforløb omkring iværksætteri- og forretningsudvikling, hvortil den lokale ressourceperson skal visitere virksomheder ind. Den lokale ressourceperson skal endvidere være tovholder i forhold til de øvrige projektindsatser (oplevelsespakker, innovation, udvikling af kooperativer og storytelling) og således sikre, at de lokale virksomheder i relevant omfang informeres og inddrages også i disse indsatsområder. Formål At flere virksomheder bliver parate til at skabe vækst gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Og at der gennem processen opstår flere virksomheder, der tilbyder mad-oplevelser. Mål Etablering af tiltag inden for forretningsudvikling og iværksætterstøtte, målrettet eksisterende og nye virksomheder inden for kvalitetsfødevareområdet bygget op omkring følgende elementer: Etablere HUB-organisation, som skal være udfarende lokalt og være sparringspartner med hensyn til særlige udfordringer og behov hos virksomheder lokalt. Sikre opfyldelse af del-målsætning mht. tilvejebringelse af den private/kontante medfinansiering via salg af klippekort til aktiviteter (klippekortsløsning og delmålsætninger pr. lokalområde udvikles i et samarbejde mellem sekretariatet og HUBs). Afholde netværksskabende og idé-genererende konference med ca. 60 deltagere. Målrette lokale kompetenceudviklingsforløb for særlige iværksætterhold. Der etableres 2 hold (1 på Småøerne og et 1 på Fyn), som gennemgår et længerevarende kursus- og netværksforløb med ca. 10 deltagere på Småøerne og 20 deltagere på Fyn. Udbytte Udbyttet ved etablering af HUBs er en styrkelse af kontakten til fødevare- og oplevelseserhvervet lokalt samt sikring af, at de lokale fødevareproducenter også benytter de tilbud, der findes i regionen til fulde. Herigennem og ikke mindst gennem de lokale kursusforløb får deltagerne/producenterne en meget større viden om markedsorienterede aspekter og bliver mere opmærksomme på, at fødevarer kan være meget mere end at være fødevarer. Forbrugere er motiverede for at betale en højere pris for fødevarer, der har egenskaber udover, hvad man i udgangspunktet kan forvente af en fødevare. Fødevarer, der ikke har nogen ekstra egenskaber bliver derimod primært valgt på grund af prisen 1. Det er derfor vigtigt at få trænet fødevareproducenterne i at integrere oplevelser, som kan tilføre deres produkter en merværdi ud over f.eks. kvalitet. Viden om lovgivningsmæssige forhold vil endvidere hjælpe fødevareproducenterne til, at de lever op til de krav, der stilles til fødevarer, der videresælges til foodservice, detailhandel eller direkte til en forbruger. De bliver dermed klædt på til at kunne videresælge deres produkter på professionel måde. Regionale aktiviteter 7D. Opbygning af lokalt forankrede kontaktpunkter (HUBs) i samarbejde med lokale fødevarenetværk Flere undersøgelser påpeger, at især de små fødevareproducenter har svært ved at holde sig orienteret om og udnytte de støttemuligheder, der findes bl.a. på iværksætterområdet. En opsøgende indsats fra koordinatoren i HUB vurderes at kunne spille en stor og værdifuld rolle med hensyn til at sikre, at de små fødevareproducenter bliver bekendt med de støttemuligheder, som passer til deres 1 endenser%20f%c3%b8devareerhvervet%20i%20rm_pdf.pdf, p. 27 Side 14 af 18

15 konkrete behov og udfordringer, og hjælpe dem med at komme i forbindelse med de helt rigtige dele af rådgivnings- og servicesystemet. Ud over en almindelig opsøgende informations- og formidlingsvirksomhed vil koordinatoren kunne medvirke til at visitere små fødevareproducenter til mere intensive rådgivningsforløb på lokalt niveau, som skal medvirke til at løse konkrete udviklings-/forretningsmæssige problemer og udfordringer for den enkelte producent igennem et længerevarende målrettet kursusforløb. Rent praktisk er det også via koordinatoren i HUB, som den enkelte virksomhed aftaler deltagelse i aktiviteter med. Herunder den kontante medfinansiering, som takseres via en klippekortsmodel. 8D. Netværksevent: Side-stepping og best-practice En anden måde at angribe oplevelsesbaseret forretningsudvikling på er via side-stepping og bestpractices fra andre brancher, og på den måde drage læring fra lignende innovationsforløb. Det er hensigten at gennemføre en netværksevent med fokus på denne vinkel. Denne aktivitet er inspireret af seneste økonomisk vækstlitteratur af Hidalgo, Klinger, Barabási og Hausmann (2007), The Product Space Conditions the Development of Nations, Science, vol Denne ide har givet anledning til en ny retning i økonomisk vækstlitteratur, som også fødevarevirksomheder kan lade sig inspirere af. Læring fra andre brancher i deres value-chain-processer giver anledning til innovative ændringer i produktudvikling, og det er sådanne læringsprocesser denne aktivitet har i sinde at gennemføre via workshop(s) for interesserede virksomheder. Et eksempel er, hvordan underholdningsbranchen har produktudviklet sine stand-up comedies til inden for de sidste 10 år at blive et produkt i sig selv hvordan fødevarevirksomheder kan lære af de oplevelsesøkonomiske erfaringer gjort hér ville være relevant. Det centrale sekretariat (VHS) står for planlægning og den efterfølgende opfølgning, koordinering og implementering i samarbejde med koordinatorerne i HUBs. Lokale aktiviteter på småøerne 18D. Brancheorienterede workshops for urter og alger Gennemførelse af workshops hvor potentialet for urter og alger i forskellige produkter, sammensætninger og situationer afdækkes. Workshops gennemføres med faggrupper eks. bagere, slagtere, restauratører m.fl., hvor der sættes fokus på det merpotentiale, der eksisterer i brugen af de lokale urter og alger. 5.5 Hovedindsatsområde E: Storytelling Under dette hovedindsatsområde arbejdes med udvikling af fælles markedsførings- og afsætningsmiljøer i et regionalt samarbejde mellem de lokale fødevarenetværk. Historierne om den lokale madkultur, både den historiske og den nutidige vinkel, skal overordnet skrives og markedsføres for Region Syddanmark, men med et stærkt lokalt perspektiv. Dette gælder især lokalområderne Vadehavet, Sønderjylland, Fyn og Småøerne. Kommunikationen skal være rettet imod både turisten, den interesserede forbruger og den professionelle indkøber fra ind- og udland og således indgå som væsentlige elementer i den regionale branding- og markedsføringsindsats. Den lokale kultur og natur er yderst væsentlig for udviklingen af de lokale oplevelser og særpræg. Disse individuelle særpræg skal udvikles, dyrkes og styrkes i kommunikationen og hver enkelt lokation skal have assistance til dette arbejde. Det samme gør sig gældende for den enkelte fødevareproducent, der skal have rådgivning om branding og fortælling af produktets historie. Historierne skal indarbejdes i selve produktionen og produkterne, så at forbrugeren kan spore historien helt tilbage til produktets oprindelse. Nøgleaktører under denne aktivitet er de lokale fødevareproducenter, netværkene samt turistorganisationer. Side 15 af 18

16 Formål Denne aktivitet skal medvirke til at styrke markedsføringsindsatsen på et fælles regionalt plan, så det sikres, at den lokale story-telling samt de lokale tilbud udviklet under de relevante hovedindsatsområder når ud til slutbrugerne: Turister, nationale/lokale forbrugere og indkøbere via forskellige kollektive indsatser. Formålet er at synliggøre de lokale madkulturer og de hertil knyttede produkter og oplevelser i Syddanmark som turisme-tema og dermed forsøge at øge den lokale, nationale og internationale efterspørgsel af Syddanske kvalitetsfødevarer med lokal oprindelse. Mål Udarbejdelse af et overordnet regionalt branding- og markedsføringskoncept med afsæt i den lokale madkultur og de hertil knyttede producenter, der skal optimere den lokale story-telling. 1 fælles syddansk stand på Torvehallerne i København samt på 1 fødevaremesse syd for grænsen. Afholdelse af en afsluttende konference med det formål at udbrede projektresultater. Der sigtes efter 150 deltagere. Udbytte Gennem en regional fælles markedsføringsindsats øges kendskabet til og interessen for syddanske kvalitetsfødevarer og oplevelsespakker, og det forventes, at der derved skabes en øget omsætning hos de lokale producenter. Samtidig udvikler de lokale producenter en større bevidsthed og konsekvens med hensyn til valg af afsætningskanaler og brandingindsats med henblik på effektivt at nå de udvalgte og ønskede kundegrupper, eksempelvis via storybooks og velkomstpakker. Regionale aktiviteter 9E: Fælles branding og markedsføringsstrategi Der udarbejdes en dybdegående analyse af markedet for kvalitetsfødevarer og på baggrund heraf udvikles den rette branding- og markedsføringsstrategi, som skal sikre, at storytelling formuleres og kommunikeres optimalt. Der træffes aftale med Institut for Man. og Mar. ved Syddansk Universitet om at gennemføre analyseog strategiarbejdet, med afsæt i de interesser og kompetencer instituttet allerede har på det nævnte område, idet der etableres en referencegruppe, bestående af lokale virksomheder, lokale netværk og andre lokale interessenter. Instituttet gennemfører: en kortlægning af eksisterende lokale producent- og produktportefølje samt af den aktuelle brandingprofil en analyse af markedet for kvalitetsfødevarer lokalt, centrale steder i Danmark og med udgangspunkt i et par konsummæssige tyngdepunkter i nærområdet til Syddanmark (Nordtyskland, Sydnorge og -Sverige) samt af eksisterende distributionskanaler på fødevareområdet i forhold til disse potentialer. Udvikling af en markedsførings- og afsætningsstrategi for syddanske fødevarer, som kan implementeres lokalt. Denne strategi skal effektivisere tilvejebringelsen af de gode lokale historier. Side 16 af 18

17 10E: Syddansk stand i Torvehallerne, på Bremen-messe/Hamborg-messe Aktiviteten kan deles i to potentielle underaktiviteter, men disse er eksempler, og de optimale messesteder vil kortlægges i begyndelse af projektperioden: 1. Syddansk stand på Torvehallerne Formålet er at vise et stort, kræsent og købedygtigt publikum i København, hvad de 4 lokale madkulturdestinationer i Syddanmark har at byde på af spændende produkter og fødevarerelaterede oplevelser under en fælles syddansk paraply, garneret med forskellige opmærksomhedsskabende events. Enten i form af en stand under tag i Torvehallerne, eller på friarealet imellem de permanente Torvehals pavilloner. Det mobile plug-in kan tænkes anvendt med kogesessions, hvor folk kan smage/købe mad. Alternativt opsættes boder, som præsenterer Syddanmarks madoplevelser i form af både produkter og madoplevelses-events. 2. Stand på Bremen/Hamborg messe Delaktiviteten omfatter følgende underpunkter: Udsøgning af relevante messearrangementer syd for grænsen og udvælgelse af den mest relevante. Aftaleindgåelse med producenter fra hvert af de delområder, som skal være repræsenteret på den fælles stand Design og planlægning af den fysiske udformning af standen og af de aktivitetsmæssige indhold (f.eks. optræden af skiftende kokke osv.) Planlægning og udførelse af diverse præsentations- og handoutmateriale Klargøring af de fysiske setup Opstilling og afvikling Aktiviteten bygger på et meget konkret ønske fra de lokale netværk, herunder Sønderjyske Fristelser og Smagen af Fyn på basis af medlemsvirksomhedernes ønsker. Lokale aktiviteter i Sønderjylland 20E. Udarbejdelse af Værsgo at smag velkomstpakke Udvikling af koncept for levering af velkomstpakker til nye segmenter med stort volumen, herunder efterfølgende besøg hos primærproducenter i lokalområdet. 6. Hvordan forventes det at projektet formidles? Projektet formidles til målgruppen primært gennem den fælles innovations/informations-platform, se aktivitet 1. Fra denne platform udsendes løbende nyhedsbreve, med det formål at formidle aktiviteter og tiltag i projektet. Nyhedsbrevene vil indeholde succesfulde casestories og informere om nye spændende tilbud. Alle involverede parter i projektet (Syddansk Fødevareklynge, VHS, de lokale erhvervs- og turistkontorer, fødevarenetværk, etc.) benytter desuden deres individuelle kommunikations- og markedsføringskanaler til at informere om og udbrede aktiviteter og resultater, og herigennem også involvere samt sikre rekruttering af deltagere. Målgruppen nås på den måde via forskellige kanaler. Der vil endvidere blive arbejdet intensivt på at få PR-omtale i forskellige medier for at fremme målgruppens interesse for aktiviteterne samt formidle resultater til øvrige interessenter - herunder Side 17 af 18

18 også slutbrugerne. Endelig formidles projektet også gennem de aktiviteter, der beskrives under hovedindsats-område E, storytelling. 7. Forventede effekter af projektet Forbedret omsætning og indtjening hos målgruppen Flere nye jobs hos målgruppen Nye kreative samarbejder på tværs af fødevareproducenter, restauranter, formidlingserhverv, kreative erhverv, etc. Nye produkter/serviceydelser/oplevelsespakker skabt på baggrund af målgruppens samarbejde og erfaringsudveksling med inddragelse af kunder og forbrugere. Kompetenceforbedringer gennem netværksforløb inden for salg, markedsføring, co-branding, produktudvikling, økonomistyring m.m. Større interesse fra særligt forbrugere/kunder, men også fra medier, politikere, turister, for at købe, omtale, støtte, besøge virksomhederne, også i yderområder. For effekten af de enkelte aktiviteter henvises til det supplerende ansøgningsskema for Syddansk Grøn Vækst, Effektskemaet bilag 4 samt til aktivitetsbladet bilag nr Tilknyttede dokumenter Følgebrev (Syddansk Fødevareklynge; Væksthus Syddanmark) Ansøgningsskema til Region Syddanmarks Vækstforum Ansøgningsskema til Netværksordningen Ansøgningsskema til LAG ordningen Bilag 1. Aktivitetsblad Bilag 2. Aktivitetsmatrix Bilag 3. Interesseerklæringer Bilag 4. Budget Bilag 5. Effektskema Bilag 6. Supplerende skema til Netværksordningen (vedlagt ansøgningen til Netværksordning) Bilag 7. Kommunebrev Sønderjyske kommuner Bilag 8. Kommunebrev fynske kommuner Side 18 af 18

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Jordbrug og oplevelsesøkonomi

Jordbrug og oplevelsesøkonomi Jordbrug og oplevelsesøkonomi Kompetencekrav og uddannelsesbehov knyttet til oplevelsesøkonomi i jordbrug Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013

Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Design, vilkår og proces i økologisk oplevelsesinnovation - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2013 Af Jesper Holm, Line Maria Bram Pedersen, Eva Diekmann og Runa Lund Sørensen GRØNNE REGIONALE MADOPLEVELSER

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum 03-01-2012 Ansøgning til Den Europæiske fond for

Læs mere

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune Att.: Herning Kommune Torvet 7400 Herning Herning, den 29-10-2012 Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum

Resultatkontrakt. Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum Resultatkontrakt Vedrørende Fødevarenetværksprojekt under det midtjyske program for Grøn Vækst: Smagen i Centrum Tidligere kaldet: Midt i Midt - vækst og udvikling for midtjyske fødevareproducenter Projektperiode:

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22 " # $ #$ % & & $'(()

Læs mere