SYDDANSKE MADOPLEVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSKE MADOPLEVELSER"

Transkript

1 ANSØGNING TIL DET SYDDANSKE GRØN VÆKST PROGRAM PROJEKTBESKRIVELSE SYDDANSKE MADOPLEVELSER ET INITIATIV TIL FREMME AF OPLEVELSESBASERET INNOVATION I FØDEVAREERHVERVET VÆKSTHUS SYDDANMARK 20. SEPTEMBER 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Projektansøger 3 2 Formålet med projektet 4 3 Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe 4 4 Organisering og projektøkonomi 5 5 Beskrivelse af projektets aktiviteter Hovedindsatsområde A: Nye oplevelsespakker Hovedindsatsområde B: Syddansk Oplevelsesbaseret Fødevareinnovation Hovedindsatsområde C: Lokale kooperativer Hovedindsatsområde D: Iværksætteri og forretningsudvikling Hovedindsatsområde E: Storytelling 15 6 Hvordan forventes det at projektet formidles 17 7 Forventede effekter af projektet 18 8 Tilknyttede dokumenter 18 Side 2 af 18

3 1. Projektansøger Syddansk Fødevareklynge, med Væksthus Syddanmark som operatør, ansøger hermed Region Syddanmarks Grøn Vækst program om støtte til projektet Syddanske Madoplevelser. Ansøgningen er skrevet i regi af den Syddanske Fødevareklynge (FVK), hvorunder de herunder beskrevne aktiviteter vil blive koordineret. Væksthus Syddanmark (VHS) er operatør på FVK og dermed også på denne projektansøgning. VHS er en selvstændig erhvervsdrivende fond, ejet af de 22 syddanske kommuner, og arbejder for at hjælpe Syddanske virksomheder med at skabe arbejdspladser, eksport og øget omsætning gennem professionel sparring og målrettede vækstprogrammer og projekter. VHS har via FVK opbygget en solid viden inden for fødevarebranchen og favner i dag et bredt netværk af Syddanske fødevareaktører, hvor VHS allerede varetager den koordinerende rolle på regionalt niveau. VHS vil som operatør bag Grøn Vækst projektet, Syddanske Madoplevelser, sikre sammenhængen og synergien med den Syddanske Fødevareklynge samt involveringen og den overordnede koordinering med de lokale interessenter. Væksthus Syddanmark har udarbejdet ansøgningen i samarbejde med Sønderjyske Fristelser, Småøernes Fødevarenetværk samt Smagen af Fyn og Udvikling Fyn. I processen, der har ledt frem til denne ansøgning, har der været konsultation på tværs af Region Syddanmarks virksomheder, erhvervskontorer, lokale fødevarenetværk, erhvervsråd såvel som flere andre interessenter; herunder er der koordineret med TRIN, og SVUF er informeret. Den traditionelle afsætningsbaserede værdikæde for fødevareerhvervet spænder fra jord til bord. Men konkurrencen om traditionelle landbrugsprodukter stiger, og eksperter vurderer, at fødevareerhvervet i Danmark i fremtiden delvist skal være baseret på en inverteret version af værdikæden altså en oplevelsesbaseret tilgang, fra bord til jord, som bør udnyttes og promoveres i Region Syddanmark. Den eksisterende Fødevareklynges aktiviteter tager udgangspunkt i den afsætningsbaserede værdikæde, mens Syddanske Madoplevelser tager udgangspunkt i den oplevelsesbaserede tilgang. En samlet indsats, der koordinerer disse to tilgange til værdikæden, vil sikre de rette synergier mellem aktiviteterne til gavn for innovation, vækst og øget beskæftigelse hos fødevarevirksomhederne i Regionen. Figur 1 herunder illustrerer dette forhold. Figur 1 Side 3 af 18

4 2. Formål med projektet Gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling og innovation i Region Syddanmark er formålet med dette projekt at styrke væksten i virksomheder inden for fødevare- og turismeerhvervet både med hensyn til omsætning og beskæftigelse. Projektets aktiviteter vil bidrage til at fremme innovationsniveauet og iværksætterlysten samt til at udvikle nye typer virksomheder. Gennem nytænkning af fødevareområdet generelt styrkes erhvervsudviklingen. Projektet vil skabe en innovationsplatform for udvikling af nye innovative madoplevelser, hvor små fødevareproducenter får mulighed for at udveksle erfaringer og arbejde sammen om at udvikle højkvalitets madoplevelser baseret på best-practices. Der skabes dermed synergi mellem de lokale aktører og aktiviteter. Overordnede regionale udfordringer og muligheder tages op og bearbejdes gennem vidensdeling og forening af kompetencer. I fællesskab udvikles nye innovative og alternative måder til at få flere lokale fødevarer ud til forbrugerne og i sidste ende øge indtjeningen for det syddanske fødevare- og turisme-erhverv. 3. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe En ny branche den nye madkulturbranche - baseret på gode madoplevelser, bæredygtighed og kvalitetsbevidsthed er ved at tegne sig i det danske fødevareerhverv. På tværs af brancheskel arbejder landmænd, madkulturformidlere, turistfolk, fødevareproducenter og restauranter målrettet på at skabe vækst i deres erhverv igennem madkulturoplevelser og værtskaber. Efter finanskrisen har forbrugerne fået mistillid til store selskaber og deres motiver og søger i stedet nærhed og autenticitet. De vil hellere handle med Bonderøven end med et gigantforetagende. Det lokale har fået stor værdi. Forbrugerne er interesserede i at vide, hvor produkterne kommer fra. Når der sælges kvalitetsfødevarer, gøres det ud fra en forklaring om, at der er brugt bedre råvarer, de er bedre forarbejdet evt. lavet med hånden. Dette segment ses som et marked i vækst, ikke bare i Danmark men også uden for landets grænser. I luksussupermarkedskæden Whole Foods Market i USA afholdes jævnligt arrangementer, kaldet Mød din landmand. I Tesco i England er kategorien lokalproduceret steget med 30 % i de seneste år (Flemming Birch, Retail Institute Scandinavia). Dette taler klart for projektets relevans. Projektets primære målgruppe er alle fødevarerelaterede erhverv i Region Syddanmark: Jordbrugere, husdyravlere, forarbejdningsvirksomheder, delikatessebutikker, mejeriudsalg og restauranter m.fl., hvoraf flertallet er små virksomheder med få ansatte. Målgruppen inkluderer primærproducenter. Fælles for disse virksomheder er, at de forædler fødevarer fra det syddanske område på et meget højt niveau, og at de har et stort potentiale for at arbejde med madkulturoplevelser. Projektet er også målrettet virksomheder inden for f.eks. turisme, design, kultur, der indirekte arbejder med fødevarer. Der er et stor uudnyttet potentiale, som kan realiseres ved at højne vidensniveauet i og samarbejdet mellem virksomhederne. Projektet vil opsøge 400 virksomheder i målgruppen, og det vurderes, at der heraf er 135 potentielle virksomheder, som vil deltage i projektet. Ansøgningen og de foreslåede aktiviteter bygger på konkrete ønsker og behov for udvikling og gennemførelse af tiltag fremsat af repræsentanter for de syddanske lokalområder og lokale fødevarenetværk. Disse tiltag samles og koordineres gennem dette projekt til en sammenhængende målrettet indsats til gavn for hele regionens fødevare- og oplevelseserhverv. Side 4 af 18

5 På baggrund af et stort interessentmøde afholdt i april 2012 i Væksthus Syddanmark blev projektets aktiviteter præsenteret, diskuteret og yderligere defineret. Dette møde medvirkede til at konkretisere behovene yderligere samt sikre en samlet opbakning til tiltag og aktiviteter. Dette blev gjort ud fra en overbevisning om, at man, kun ved at involvere alle interessenter, kan skabe aktiv deltagelse i projektet og som følge heraf vækst og udvikling i det syddanske fødevare- og turismeerhverv. Alle interessenter i regionen, såvel subregionale organisationer, erhvervskontorer, fødevare-netværk, turismekontorer, fødevarevirksomheder, uddannelsesinstitutioner som andre relevante organisationer har dermed været inddraget i processen for at sikre, at alles behov er blevet hørt. I idéen og konceptet, der præsenteres i ansøgningen, er der tænkt en plads til alle aktører, også TRIN og SVUF som initialt har valgt egen ansøgningsproces, såfremt disse senere skulle være interesserede i at koordinere aktiviteter under dette regionale initiativ. TRIN og SVUF har tillige indsendt interesseerklæringer i sådan en koordination; ligeså har Småøernes Fødevarenetværk (SMØ), Udvikling Fyn (UVF), Smagen af Fyn (SAF) Sønderjyske Fristelser (SF), samt en lang række andre interessenter. Det er sandsynliggjort med interesseerklæringer vedrørende medfinansiering fra de involverede kommuner. Figur 2. Organisationsdiagram 4. Organisering og projektøkonomi Projektet forankres i Væksthus Syddanmark som overordnet operatør for Syddansk Fødevareklynge og dermed også Grøn Vækst-aktiviteterne, som søges i regi heraf. Der etableres et centralt organ, som fungerer som sekretariat for både fødevareklyngen og Grøn Vækst, som bemandes med projektledelse og økonomifunktion. Sekretariatet er primus motor på alle aktiviteter og koordinerer og faciliterer processerne i projektet. Herunder står sekretariatet for administration og dokumentation af alle aktiviteter. Der tilknyttes 3 regionale projektkoordinatorer i såkaldte HUBs; dvs. i satellitter ude i lokalområderne. Optimalt ønskes der 5 HUB, således at TRIN og SVUF også kan følge samme opbygning, såfremt de Side 5 af 18

6 ønsker det. Styregruppen og projektgruppen for henholdsvis Syddansk Fødevareklynge og Grøn Vækst aktiviteterne er derfor også sammenfaldende. Organisationsdiagrammet findes i Figur 2 herover. Projektøkonomien er sammensat således, at der sikres ressourcer både i centret samt i de lokale HUBs. Desuden er der søgt midler fra både Netværksordningen og LAG ordningen, hvor det samlede ansøgte beløb beløber sig til knap 13 millioner fordelt på en toårig periode (se tabel 1; budget bilag 4). Tabel 1. Syddanske Madoplevelser Total (2013 & 2014) Opsummeret budget REGION NETVÆRKSORDNINGEN LAG-ORDNINGEN Budget Balance Omkostninger Finansiering Grøn Vækst netværksmidler Landdistriktsmidler Regionale Udviklingsmidler Kommunal medfinansiering Privat egenfinansiering (virksomheder) Kilde: Egen udarbejdelse, Væksthus Syddanmark 5. Beskrivelse af projektets aktiviteter Projektet er bygget op omkring en central innovationsplatform, en website portal, der fungerer som en overordnet koordinerende og samlende kommunikationsplatform for projektets aktiviteter og lokale aktører. Denne aktivitet er i Aktivitetsbladet (Bilag 1) og i Aktivitetsmatrix (Bilag 3) angivet som aktivitet nr. 1: Innovationsplatformen og Konkret fungerer platformen som en netværksskabende informationskanal, der samler, koordinerer og formidler al information omkring projektet til relevante interessenter. Herigennem kan der udveksles erfaringer og best-practices. Det er også her integrationen og sammenhængen til den Syddanske Fødevareklynge overordnet koordineres. Platformen understøtter desuden den overordnede projektledelse og ressourcerne i de lokale HUBs og fungerer samtidig som en vidensbank indeholdende kompetencer og overblik over de muligheder, som de enkelte virksomheder og netværk kan bruge til etablering af f.eks. nye oplevelsespakker. Der udarbejdes desuden en regional fødevareeventkalender, som etableres som et online kalendermodul, der også kan bruges som plug-in på eksisterende sites hos turistbureauer, kommuner og hos andre med kultur- og arrangementskalendere. Projektets øvrige aktiviteter kan inddeles under følgende 5 primære hovedindsatsområder, jf. figur 3: A. Nye oplevelsespakker B. Syddansk Oplevelsesbaseret Fødevareinnovation C. Lokale kooperativer D. Iværksætteri og oplevelsesbaseret forretningsudvikling E. Story-telling Side 6 af 18

7 Figur 3. Fem hovedområder i oplevelsesbaseret innovation i fødevareerhvervet Nedenstående afsnit beskriver de 5 hovedindsatsområder. Aktiviteterne er inddelt, så de overordnede regionale aktiviteter beskrives først, hvorefter de aktiviteter, der implementeres på lokalt niveau kort beskrives som områderne Fyn, småøerne og Sønderjylland. Nummereringen henviser til aktivitetsbladet, bilag 1, hvor aktiviteterne desuden uddybes yderligere. 5.1 Hovedindsatsområde A: Nye oplevelsespakker Denne aktivitet omhandler udviklingen af nye fødevarerelaterede oplevelsestilbud baseret på en kobling af smagsoplevelser, viden om fødevarer og besøg på produktionssteder, spisesteder og i naturområder i Syddanmark. Nøgleaktører er private fødevarevirksomheder, de lokale, eksisterende fødevarenetværk i tæt samarbejde med slotte, hoteller, restauranter, konferencecentre og eventudbydere. Formål Formålet er at udarbejde et overordnet regionalt koncept for oplevelsespakker, der kan implementeres lokalt samt identificere nye producenter, der med fordel kunne indgå i kataloget af syddanske oplevelsespakker. Oplevelsespakkerne skal styrke fødevareerhvervet gennem en kobling til turismen og oplevelsesøkonomien. Ved at skabe merværdi via nye spændende oplevelser, tiltrækkes flere konsumenter og turister, og omsætningen Regionens fødevareerhverv øges. Mål Udarbejdelse af en metodik for identifikation af nye oplevelsespakker, der implementeres lokalt, herunder følgende delmål: lokale aktiviteter (fødevareevents, arrangementer), heraf 3 på Fyn, 1 på Småøerne og 1 i Sønderjylland. Økonomisk bæredygtigt koncept for Strandsafari (300 deltagere). Identifikation og uddannelse af nye værtskabshavere gennem Vært Skaber Vækst-projektet. Udvikling af 1 mobilt plug-in køkken, der kan bruges lokalt. Det forventes benyttet på minimum 3 fynske arrangementer, heraf Det Fynske Fælleskue, hvor der forventes besøgende. Side 7 af 18

8 Udbytte Udviklingen af nye oplevelsespakker skal bidrage til at styrke de lokale fødevareproducenter og øge deres omsætning. Oplevelsespakker, hvor events kombineres med turistattraktioner, og der skabes nye oplevelser i forbindelse med indtagelse af fødevarer, er en oplagt mulighed for at udbrede kendskabet om den lokale madkultur til et bredt publikum, såvel lokalt, som nationalt og internationalt. Ved at udrulle de bedste lokale koncepter på et regionalt niveau kombineret med udvikling af nye tematiske fødevareevents sikres en bred dækning såvel geografisk, sæsonmæssigt og tematisk. Det er et konkret ønske og behov fra fødevareproducenterne at kunne tilbyde en endnu bredere oplevelsesmæssig pallette, som giver flere muligheder for at præsentere deres produkter. Dette vil samtidig underbygge brandingen af Syddanmark og de lokale traditionelle og særegne fødevarer, nationalt og internationalt. Regionale aktiviteter 2A. Udarbejdelse af koncept for lokale madoplevelses-events Der udarbejdes en metodik til identifikation af producenter, virksomheder, produkter, seværdigheder og andre lokale attraktioner, der har potentiale til at kunne indgå i kataloget af syddanske madoplevelsespakker. Metodikken skal tage udgangspunkt i den nye værdikæde for fødevareerhvervet fra-bord-til-jord, således at identifikationsprocessen tager udgangspunkt i lokale rammer, som kunne danne udgangspunkt for en madoplevelse. F.eks. en lokal kirke som rum, hvor udfordringen er hvordan får vi fødevarer ind i kirken. 3A. Afprøvning og implementering af Strandsafari Der udarbejdes et regionalt koncept for strandsafari. Formålet er at skabe en oplevelse, som bringer de lokale fødevareproducenters produkter i spil ved at synliggøre deres oprindelse. Det gøres ved at udvikle unikke, lokale oplevelsesprodukter med udgangspunkt de syddanske kystområders unikke flora og fauna, de lokale fødevareproducenters produkter og de gastronomiske muligheder, det giver. Rent praktisk er der tale om vandringsture i strandzonen, hvor spiselige planter, bær og skaldyr findes og demonstreres. Deltagerne indsamler samtidig planter til eget brug. Herefter tilbereder en kok et måltid over åben ild på stedet i strandzonen. Aktiviteten foregår i 2 faser: Først et for-projekt, der består i at identificere potentielle aktører i de kystnære områder i Regionen og afprøve konceptet over for enkeltpersoner og foreninger i de kystnære områder, der arbejder med turismeaktiviteter. Herefter skal konceptet implementeres som en Strandsafari over for turister og andre besøgende med interesse for lokale madoplevelser, kultur og natur lokalt i hele regionen. 4A. Udbygning af det eksisterende Vært Skaber Vækst Vært Skaber Vækst er et projekt i regi af MmmZonen for Madkultur, som skal hjælpe producenter og restauratører til at vækste via indgangsvinklen det gode værtskab. Formålet med aktiviteten er at udbygge Vært Skaber Vækst med endnu flere producenter og restauratører i Region Syddanmark med henblik på at identificere og skabe flere oplevelsespakker i Regionen. Projektet opkvalificerer producenterne til at skabe den gode oplevelse for kunden/den besøgende. Vært Skaber Vækst har allerede skabt gode resultater og skal derfor udbredes til at få endnu flere syddanske lokalproducenter i spil med det gode værtsskab. Under denne delaktivitet bygges der desuden videre på den landsdækkende App, der er under udvikling i et samarbejde mellem Side 8 af 18

9 MmmZonen for Madkultur, Visit Denmark og Madkulturen. App en opgraderes til at inkludere endnu flere Syddanske aktører og understøtter dermed udbredelsen af de syddanske kulinariske oplevelser. 5A. Fra-jord-til-bord, mobilt plug-in køkken Der udarbejdes et koncept for et mobilt plug-in køkken med tilslutning til el, vand, etc., hvorfra der kan tilberedes, præsenteres og serveres mad. Køkkenet skal nemt kunne opstilles og benyttes til præsentation af den syddanske og i særdeleshed den lokale madkultur på forskellige lokale events/arrangementer. Det færdigproducerede mobile plug-in-køkken skal kunne servicere aktiviteter og aktører i hele Regionen. Lokale aktiviteter på Fyn Fynske arrangementer og turistattraktioner som udstillingsvindue for den fynske madkultur: Her benyttes det regionale mobile plug-in køkken til en tilstedeværelse på lokale arrangementer i stedet for at udvikle et nyt dyrt køkken set-up per sted. Her gennemføres en event med tilstedeværelse på det fynske Fællesskue 2013 (11A) og gennemførsel af arrangementer i Den Fynske Landsby (12A). Andre muligheder kunne være på Egeskov, Faaborg Kunstmuseum, etc. 13A. Flere fynske madevents De lokale events implementeres ud fra det regionale overordnede koncept. Eksempler på aktiviteter er udbygning af løgfestival i Bogense og en ny æble-humle festival i Odense. Lokale events og eventuelt også madoplevelsesruter i samarbejde med fynske herregårds-miljøer, hvor oplevelsesdimensionen styrkes gennem kobling til fynsk madkultur. Oplagte kandidater er f.eks. Egeskov, Brahetrolleborg, Glorup, Valdemar Slot, m.fl. Lokale aktiviteter på småøerne 17A. Vild Festival Vild Festival er en samlet markering af projekterne omkring urter, tang og strandsafari. Vild Festival afholdes på en af destinationerne i Småøernes Fødevarenetværk. Som led i festivalen afholdes en kokkekonkurrence, hvor emnet er Vild Mad, samt en præsentation af produkter, hvori de vilde råvarer indgår. Vild Festival kan også eksporteres til nye destinationer i regionen, som bliver identificeret, afprøvet og startet op med Strandsafari-konceptet. Lokale aktiviteter i Sønderjylland 19A. Økogården & Økoruten Formålet er at udarbejde et oplevelseskoncept for regionale producenter, der dels tager udgangspunkt i deres egen produktion (virksomhed, gård el. lign.), dels udarbejder aktiviteter sammen med lignende producenter (branche, netværk, rute). Der defineres 3 segmenter med udgangspunkt i Sønderjyske Fristelser (fx økologi, pølser, ost eller lign.), og der sammensættes producentteams, som tilsammen står for at udarbejde fælles koncept. 5.2 Hovedindsatsområde B: Syddansk Oplevelsesbaseret Fødevareinnovation Syddansk Fødevareinnovation etableres som en ramme og en ressource til at understøtte den løbende udvikling og videreudvikling af lokale kvalitetsfødevareprodukter med oplevelsesmæssige perspektiver. Der er tale om en fysisk og kompetencemæssig konstruktion, som bygger på Side 9 af 18

10 eksisterende kompetencer og faciliteter, der kan støtte op om et samlet fødevare-innovationsforløb fra idé til marked. Baggrunden for etableringen af Syddansk Fødevareinnovation er, at der i Region Syddanmark allerede findes en række institutioner, som på hver deres område kan understøtte konkrete innovationsforløb (SDU Odense og Kolding, Kold College, Designskolen, Design2Innovate, Stjerneskibet under Udvikling Fyn m.fl.). Endvidere findes der i området fysiske faciliteter (laboratoriefaciliteter, køkkenfaciliteter, mv.), som kan stilles til rådighed for produktinnovationsprojekter inden for flere områder (mejeri, slagteri, konfekt, grøntsagsproduktion). I dag sker inddragelsen af disse faciliteter og kompetencer i konkrete innovationsforløb typisk ad hoc, hvilket kræver, at hvert innovationsforløb skal starte op med sin egen inddragelse og organisering af de nødvendige kompetencer og faciliteter. For de mindre producenter vil dette typisk være en nærmest uoverstigelig opstartshindring, som søges fjernet med den her foreslåede beredskabsløsning. Konkret skal der udarbejdes en plan for, hvordan de relevante institutioner kan indgå i et konkret projektsamarbejde om et givet udviklingsforløb fra idégenerering, konkretisering af produktegenskaber, test/laboratoriemæssig prototypefremstilling, afsætnings-/markedsvurdering til udarbejdelse af business cases som grundlag for realiserings-beslutning. Der skal være en tæt kobling til den Syddanske Fødevareklynge, således at innovations-sporet under dette projekt kan fungere som fødekanal til konkrete innovationsforløb inden for rammerne af Syddansk Fødevareinnovation. Formål At tilføre den lokale madkultur nye, rentable produkter og ydelser med oplevelsesmæssig værdi for såvel turister som konsumenter, gennem etablering af virtuel støttefunktion for udvikling af produktidéer, som er klar til at blive omsat til rentabel produktion. Med Syddansk Fødevareinnovation samles de kompetencer og faciliteter, der allerede findes i Syddanmark hos diverse institutioner, i et struktureret samarbejdsberedskab, som kan aktiveres i forhold til konkrete lokale innovations- og udviklingsbehov, typisk i forhold til en række mindre producenter inden for sammenfaldende produktområde. Der er således tale om etablering af en virtuel institution, som kan trække kompetencer og faciliteter ind i konkrete innovations- og udviklingsforløb på basis af fastlagte samarbejds- og styringsmodeller. Mål Udvikling af Syddansk Oplevelsesbaserede Fødevareinnovation i et struktureret samarbejdsberedskab, som etableres via en virtuel støttefunktion, hvor de rette kompetencer kan findes. Gennemførelse af ét lokalt pilotinnovationsforløb med efterfølgende dokumentation til brug for eventuel tilretning. Gennemførelse af 2 egentlige, lokale innovationsforløb. Udbytte Deltagerne får mulighed for i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, designere, kokke o.a. at få tilført viden og hjælpe til kreativ produktudvikling. Markedet for specialprodukter og luksusprægede produkter er i vækst, der er derfor et god ræsonnement i at hjælpe små producenter med at udvikle innovative produkter, for hurtigere at få disse gjort salgbare. Mindre producenter har i dag fået større opmærksomhed fra forbrugerne, da de er i stand til at levere produkter med egenskaber, som berettiger til en højere pris i forbrugernes øjne. De små lokale Side 10 af 18

11 producenter producerer i sagens natur lokale produkter. Og sporbarhed og tilknytning til noget egnsspecifikt er i høj grad noget forbrugerne vil betale mere for også fremover. Fremtidsperspektiverne for de mindre producenter ser altså yderst positive ud, og der er derfor et stort incitament til at hjælpe denne gruppe til at blive endnu bedre både til at udvikle ny produkter og skabe gode historier om deres produkter og deres egnsspecifikke særpræg. Regionale aktiviteter 6B. Innovationsforløb Der gennemføres innovationsforløb på henholdsvis Fyn, Småøerne og i Sønderjylland. Forløbene baseres på og etableres ved hjælp af en regionalt fastlagt beredskabsplan for, hvordan relevante organisationer kan indgå i konkrete innovationsforløb målrettet fødevareerhvervet i Region Syddanmark. Vejen fra start til mål i det innovations-/udviklingsforløb, som skal føre frem til de realisérbare produktidéer, skal typisk passere følgende stationer: Idégenerering Konkretisering af produktegenskaber (smag m.v.) Laboratoriemæssig fremstilling af det foreslåede produkt (prototype) Afsætningsmæssig evaluering For-projektering af fysiske produktionsproces og apparat Udarbejdelse af business case, som basis for realiseringsbeslutning Følgende delaktiviteter skal sikre realiseringen af de tidligere anførte komponenter og resultater: Udarbejdelse af operationel specifikation af, hvad hver af ovennævnte parter kan bidrage med til innovationsforløbet, samt hvordan et sådant bidrag skal rekvireres, leveres, afregnes m.v. Udarbejdelse af køreplan og guidelines for standardgennemløb af innovationsforløb, herunder angivelse af metodeapparat til anvendelse på de enkelte stationer. Aftaleindgåelse med 2 fødevaretematiske netværksgrupper om konkret innovationsforløb i henhold til ovennævnte (netværksperspektivet). Følgende parter vil kunne bidrage til en dækning af behovet for de nødvendige kompetencer i forhold til hver af disse stationer: Stjerneskibet (Udvikling Fyn): innovationskompetence og faciliteter, metoder m.v. til understøttelse af innovationsforløb Kold College: laboratoriefaciliteter på en lang række relevante fødevareområder, inkl. gartneri, smagsmæssige og fremstillingsmæssige kompetencer, kompetencer vedr. produktionsapparater, produktionsprocesser og produktionsøkonomi. Slagtermestrene: laboratoriefaciliteter, kompetencer vedrørende alle aspekter af kødforarbejdning, kendskab til oste-området. Smagsekspert/kokke: kompetencer vedrørende smagssammensætning for det enkelte produkt, og vedr. et givet produkts anvendelse i måltidssammenhænge m.v. Side 11 af 18

12 Syddansk Universitet, Marketing og Management: kompetencer vedr. branding, markedsog afsætningsvurdering, innovationsforløb (innovationsnetværk) især på fødevareområdet. Centrovice: kompetencer vedr. primærproduktion, samt vedr. driftsøkonomi m.v. Erhvervsservice: kompetencer vedr. forretningsplaner, iværksætterstøtte m.v. TekMomentum-projektet (VHS): forskningskompetencer til indsættelse i konkrete produktudviklingsforløb. IBC/FoodArchitect: Kompetencer mht. udvikling og lancering af nye, innovative og visionære forretningskoncepter og erfaringer med at gennemføre brugerdrevne innovationsprocesser. 5.3 Hovedindsatsområde C: Lokale kooperativer Dette indsatsområde fokuserer på lokale produktions- og afsætningsmæssige miljøer, som bygger på den traditionelle danske kooperationstankegang, som kan være med til at udvide kræfter og formåen for mindre fødevareproducenter, og som samtidig kan være med til at skabe nogle særlige oplevelsesmæssige miljøer. Formål At skabe synergi og stordriftsfordele for virksomheder i værdikæden gennem etablering af lokale oplevelsesorienterede produktions-, afsætnings- og show/demo-miljøer til almennyttig anvendelse, som bygger på den traditionelle danske kooperationstankegang samt på idégrundlaget for den lokale madkultur. Mål Projektet skal udarbejde en analyse af forretningsgrundlaget for lokale, almennyttige kooperativer i Region Syddanmark: På produktionsområdet På afsætnings- og distributionsområdet På show/demo-området Der skal udvikles et eller flere koncept(er) for kooperativer, som kan udbredes. Herunder modeller for juridisk opbygning, økonomimodeller for investering og drift, organisering med mere. Der sigtes efter at igangsætte minimum tre konkrete kooperativer. Udbytte Udbyttet for de syddanske virksomheder vil være: Grundlag for etablering af nye kooperativer hurtigt og med mindre ressourceforbrug. Øget indtjening i de konkrete kooperativer gennem produktionsoptimering - stordrift, bedre udstillingsvinduer og salgskanaler samt bedre produktudvikling. Flere nye produkter og oplevelser gennem udviklingssamarbejder. Side 12 af 18

13 Lokale aktiviteter på Fyn På nuværende tidspunkt er der allerede arbejdet med tre idéer til kooperativer, som relativt hurtigt kan igangsættes. Der er gennemført noget forarbejde, og der er konkrete ønsker om igangsættelse samt interesserede virksomheder. Erfaringer vil blive kortlagt fra forskellige kooperative koncepter i Danmark og udland, kortlagt potentielle kooperativer i Region Syddanmark samt analyseret forretningspotentialet. På de områder, hvor forretningsgrundlaget tegner fornuftigt, skal projektet udarbejde business cases som grundlag for beslutning om at gå videre med egentlige etableringsaktiviteter. På baggrund af kortlagte erfaringer udarbejdes grundkoncept(er) for organisering og drift af kooperativer. Dette udarbejdes sideløbende med arbejdet med de konkrete lokale projekter. De foreslåede pilotprojekter er: 14C. Malteri Formålet er at skabe grundlaget for at etablere et produktionsfællesskab mellem de fynske specialbryggerier omkring fynsk malt i form af et malteri, således at et antal fynske specialølsprodukter kan få betegnelsen fremstillet på fynsk malt, som en del af deres oprindelsesdeklaration. Malteriet skal samtidig være åbent for besøgende som en slags oplevelses-showroom for den fynske special-øl. 15C. Madhus (Svendborg) Projektet er allerede velbeskrevet og vil være velegnet til at skabe erfaringsgrundlag for andre tiltag. Baggrunden for Madhus-ønskerne i Svendborg er byens mangeårige succes med Kulinarisk Sydfynsatsningen og bekendelserne til Cittaslow/Slowfood-konceptet. Konkret er tanken at skabe et miljø/prøvekøkken, som bl.a. skal give adgang for teambuilding-arrangementer for syddanske hoteller og restauranter. Med udgangspunkt i lokale produkter skal Madhuset give mulighed for at undervise syddanske folkeskoleelever i husgerning, være et kulinarisk turistbureau, være en butik, som sælger udvalgte fødevarer fra regionen, samt være rum for en levende udstilling. 16C. Fynsk frugt- og grøntkøkken Formålet er at etablere grundlaget for at etablere et fælles køkken for de fynske frugt- og grøntproducenter til brug for eksperimenter og udvikling af nye, forarbejdede produkter på basis af producenternes eksisterende råvarer samt til produktion af færdigvarer i et mindre omfang. (marmelade, chutney, cider, eddike etc.). Et sådant køkken vil samtidig være et oplagt oplevelsesshowroom for fynsk frugt- og grøntproduktion og produkter. 5.4 Hovedindsatsområde D: Iværksætteri og oplevelsesbaseret forretningsudvikling De mindre fødevarevirksomheder og iværksættere på fødevareområdet udtrykker behov for rådgivning inden for oplevelsesbaseret forretningsudvikling, både med hensyn til at sikre den økonomiske bæredygtighed og forberede virksomhedernes videre udvikling og vækst. En sådan rådgivning leveres ikke målrettet de små fødevareproducenter i dag. Lokalt forankret ressourceperson vil løbende og systematisk - være i kontakt med de lokale virksomheder og iværksættere for at afdække de individuelle behov for rådgivning, fungere som koblingspunkt videre til projektets rådgiverteam. Side 13 af 18

14 Der afholdes lokale kursusforløb omkring iværksætteri- og forretningsudvikling, hvortil den lokale ressourceperson skal visitere virksomheder ind. Den lokale ressourceperson skal endvidere være tovholder i forhold til de øvrige projektindsatser (oplevelsespakker, innovation, udvikling af kooperativer og storytelling) og således sikre, at de lokale virksomheder i relevant omfang informeres og inddrages også i disse indsatsområder. Formål At flere virksomheder bliver parate til at skabe vækst gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Og at der gennem processen opstår flere virksomheder, der tilbyder mad-oplevelser. Mål Etablering af tiltag inden for forretningsudvikling og iværksætterstøtte, målrettet eksisterende og nye virksomheder inden for kvalitetsfødevareområdet bygget op omkring følgende elementer: Etablere HUB-organisation, som skal være udfarende lokalt og være sparringspartner med hensyn til særlige udfordringer og behov hos virksomheder lokalt. Sikre opfyldelse af del-målsætning mht. tilvejebringelse af den private/kontante medfinansiering via salg af klippekort til aktiviteter (klippekortsløsning og delmålsætninger pr. lokalområde udvikles i et samarbejde mellem sekretariatet og HUBs). Afholde netværksskabende og idé-genererende konference med ca. 60 deltagere. Målrette lokale kompetenceudviklingsforløb for særlige iværksætterhold. Der etableres 2 hold (1 på Småøerne og et 1 på Fyn), som gennemgår et længerevarende kursus- og netværksforløb med ca. 10 deltagere på Småøerne og 20 deltagere på Fyn. Udbytte Udbyttet ved etablering af HUBs er en styrkelse af kontakten til fødevare- og oplevelseserhvervet lokalt samt sikring af, at de lokale fødevareproducenter også benytter de tilbud, der findes i regionen til fulde. Herigennem og ikke mindst gennem de lokale kursusforløb får deltagerne/producenterne en meget større viden om markedsorienterede aspekter og bliver mere opmærksomme på, at fødevarer kan være meget mere end at være fødevarer. Forbrugere er motiverede for at betale en højere pris for fødevarer, der har egenskaber udover, hvad man i udgangspunktet kan forvente af en fødevare. Fødevarer, der ikke har nogen ekstra egenskaber bliver derimod primært valgt på grund af prisen 1. Det er derfor vigtigt at få trænet fødevareproducenterne i at integrere oplevelser, som kan tilføre deres produkter en merværdi ud over f.eks. kvalitet. Viden om lovgivningsmæssige forhold vil endvidere hjælpe fødevareproducenterne til, at de lever op til de krav, der stilles til fødevarer, der videresælges til foodservice, detailhandel eller direkte til en forbruger. De bliver dermed klædt på til at kunne videresælge deres produkter på professionel måde. Regionale aktiviteter 7D. Opbygning af lokalt forankrede kontaktpunkter (HUBs) i samarbejde med lokale fødevarenetværk Flere undersøgelser påpeger, at især de små fødevareproducenter har svært ved at holde sig orienteret om og udnytte de støttemuligheder, der findes bl.a. på iværksætterområdet. En opsøgende indsats fra koordinatoren i HUB vurderes at kunne spille en stor og værdifuld rolle med hensyn til at sikre, at de små fødevareproducenter bliver bekendt med de støttemuligheder, som passer til deres 1 endenser%20f%c3%b8devareerhvervet%20i%20rm_pdf.pdf, p. 27 Side 14 af 18

15 konkrete behov og udfordringer, og hjælpe dem med at komme i forbindelse med de helt rigtige dele af rådgivnings- og servicesystemet. Ud over en almindelig opsøgende informations- og formidlingsvirksomhed vil koordinatoren kunne medvirke til at visitere små fødevareproducenter til mere intensive rådgivningsforløb på lokalt niveau, som skal medvirke til at løse konkrete udviklings-/forretningsmæssige problemer og udfordringer for den enkelte producent igennem et længerevarende målrettet kursusforløb. Rent praktisk er det også via koordinatoren i HUB, som den enkelte virksomhed aftaler deltagelse i aktiviteter med. Herunder den kontante medfinansiering, som takseres via en klippekortsmodel. 8D. Netværksevent: Side-stepping og best-practice En anden måde at angribe oplevelsesbaseret forretningsudvikling på er via side-stepping og bestpractices fra andre brancher, og på den måde drage læring fra lignende innovationsforløb. Det er hensigten at gennemføre en netværksevent med fokus på denne vinkel. Denne aktivitet er inspireret af seneste økonomisk vækstlitteratur af Hidalgo, Klinger, Barabási og Hausmann (2007), The Product Space Conditions the Development of Nations, Science, vol Denne ide har givet anledning til en ny retning i økonomisk vækstlitteratur, som også fødevarevirksomheder kan lade sig inspirere af. Læring fra andre brancher i deres value-chain-processer giver anledning til innovative ændringer i produktudvikling, og det er sådanne læringsprocesser denne aktivitet har i sinde at gennemføre via workshop(s) for interesserede virksomheder. Et eksempel er, hvordan underholdningsbranchen har produktudviklet sine stand-up comedies til inden for de sidste 10 år at blive et produkt i sig selv hvordan fødevarevirksomheder kan lære af de oplevelsesøkonomiske erfaringer gjort hér ville være relevant. Det centrale sekretariat (VHS) står for planlægning og den efterfølgende opfølgning, koordinering og implementering i samarbejde med koordinatorerne i HUBs. Lokale aktiviteter på småøerne 18D. Brancheorienterede workshops for urter og alger Gennemførelse af workshops hvor potentialet for urter og alger i forskellige produkter, sammensætninger og situationer afdækkes. Workshops gennemføres med faggrupper eks. bagere, slagtere, restauratører m.fl., hvor der sættes fokus på det merpotentiale, der eksisterer i brugen af de lokale urter og alger. 5.5 Hovedindsatsområde E: Storytelling Under dette hovedindsatsområde arbejdes med udvikling af fælles markedsførings- og afsætningsmiljøer i et regionalt samarbejde mellem de lokale fødevarenetværk. Historierne om den lokale madkultur, både den historiske og den nutidige vinkel, skal overordnet skrives og markedsføres for Region Syddanmark, men med et stærkt lokalt perspektiv. Dette gælder især lokalområderne Vadehavet, Sønderjylland, Fyn og Småøerne. Kommunikationen skal være rettet imod både turisten, den interesserede forbruger og den professionelle indkøber fra ind- og udland og således indgå som væsentlige elementer i den regionale branding- og markedsføringsindsats. Den lokale kultur og natur er yderst væsentlig for udviklingen af de lokale oplevelser og særpræg. Disse individuelle særpræg skal udvikles, dyrkes og styrkes i kommunikationen og hver enkelt lokation skal have assistance til dette arbejde. Det samme gør sig gældende for den enkelte fødevareproducent, der skal have rådgivning om branding og fortælling af produktets historie. Historierne skal indarbejdes i selve produktionen og produkterne, så at forbrugeren kan spore historien helt tilbage til produktets oprindelse. Nøgleaktører under denne aktivitet er de lokale fødevareproducenter, netværkene samt turistorganisationer. Side 15 af 18

16 Formål Denne aktivitet skal medvirke til at styrke markedsføringsindsatsen på et fælles regionalt plan, så det sikres, at den lokale story-telling samt de lokale tilbud udviklet under de relevante hovedindsatsområder når ud til slutbrugerne: Turister, nationale/lokale forbrugere og indkøbere via forskellige kollektive indsatser. Formålet er at synliggøre de lokale madkulturer og de hertil knyttede produkter og oplevelser i Syddanmark som turisme-tema og dermed forsøge at øge den lokale, nationale og internationale efterspørgsel af Syddanske kvalitetsfødevarer med lokal oprindelse. Mål Udarbejdelse af et overordnet regionalt branding- og markedsføringskoncept med afsæt i den lokale madkultur og de hertil knyttede producenter, der skal optimere den lokale story-telling. 1 fælles syddansk stand på Torvehallerne i København samt på 1 fødevaremesse syd for grænsen. Afholdelse af en afsluttende konference med det formål at udbrede projektresultater. Der sigtes efter 150 deltagere. Udbytte Gennem en regional fælles markedsføringsindsats øges kendskabet til og interessen for syddanske kvalitetsfødevarer og oplevelsespakker, og det forventes, at der derved skabes en øget omsætning hos de lokale producenter. Samtidig udvikler de lokale producenter en større bevidsthed og konsekvens med hensyn til valg af afsætningskanaler og brandingindsats med henblik på effektivt at nå de udvalgte og ønskede kundegrupper, eksempelvis via storybooks og velkomstpakker. Regionale aktiviteter 9E: Fælles branding og markedsføringsstrategi Der udarbejdes en dybdegående analyse af markedet for kvalitetsfødevarer og på baggrund heraf udvikles den rette branding- og markedsføringsstrategi, som skal sikre, at storytelling formuleres og kommunikeres optimalt. Der træffes aftale med Institut for Man. og Mar. ved Syddansk Universitet om at gennemføre analyseog strategiarbejdet, med afsæt i de interesser og kompetencer instituttet allerede har på det nævnte område, idet der etableres en referencegruppe, bestående af lokale virksomheder, lokale netværk og andre lokale interessenter. Instituttet gennemfører: en kortlægning af eksisterende lokale producent- og produktportefølje samt af den aktuelle brandingprofil en analyse af markedet for kvalitetsfødevarer lokalt, centrale steder i Danmark og med udgangspunkt i et par konsummæssige tyngdepunkter i nærområdet til Syddanmark (Nordtyskland, Sydnorge og -Sverige) samt af eksisterende distributionskanaler på fødevareområdet i forhold til disse potentialer. Udvikling af en markedsførings- og afsætningsstrategi for syddanske fødevarer, som kan implementeres lokalt. Denne strategi skal effektivisere tilvejebringelsen af de gode lokale historier. Side 16 af 18

17 10E: Syddansk stand i Torvehallerne, på Bremen-messe/Hamborg-messe Aktiviteten kan deles i to potentielle underaktiviteter, men disse er eksempler, og de optimale messesteder vil kortlægges i begyndelse af projektperioden: 1. Syddansk stand på Torvehallerne Formålet er at vise et stort, kræsent og købedygtigt publikum i København, hvad de 4 lokale madkulturdestinationer i Syddanmark har at byde på af spændende produkter og fødevarerelaterede oplevelser under en fælles syddansk paraply, garneret med forskellige opmærksomhedsskabende events. Enten i form af en stand under tag i Torvehallerne, eller på friarealet imellem de permanente Torvehals pavilloner. Det mobile plug-in kan tænkes anvendt med kogesessions, hvor folk kan smage/købe mad. Alternativt opsættes boder, som præsenterer Syddanmarks madoplevelser i form af både produkter og madoplevelses-events. 2. Stand på Bremen/Hamborg messe Delaktiviteten omfatter følgende underpunkter: Udsøgning af relevante messearrangementer syd for grænsen og udvælgelse af den mest relevante. Aftaleindgåelse med producenter fra hvert af de delområder, som skal være repræsenteret på den fælles stand Design og planlægning af den fysiske udformning af standen og af de aktivitetsmæssige indhold (f.eks. optræden af skiftende kokke osv.) Planlægning og udførelse af diverse præsentations- og handoutmateriale Klargøring af de fysiske setup Opstilling og afvikling Aktiviteten bygger på et meget konkret ønske fra de lokale netværk, herunder Sønderjyske Fristelser og Smagen af Fyn på basis af medlemsvirksomhedernes ønsker. Lokale aktiviteter i Sønderjylland 20E. Udarbejdelse af Værsgo at smag velkomstpakke Udvikling af koncept for levering af velkomstpakker til nye segmenter med stort volumen, herunder efterfølgende besøg hos primærproducenter i lokalområdet. 6. Hvordan forventes det at projektet formidles? Projektet formidles til målgruppen primært gennem den fælles innovations/informations-platform, se aktivitet 1. Fra denne platform udsendes løbende nyhedsbreve, med det formål at formidle aktiviteter og tiltag i projektet. Nyhedsbrevene vil indeholde succesfulde casestories og informere om nye spændende tilbud. Alle involverede parter i projektet (Syddansk Fødevareklynge, VHS, de lokale erhvervs- og turistkontorer, fødevarenetværk, etc.) benytter desuden deres individuelle kommunikations- og markedsføringskanaler til at informere om og udbrede aktiviteter og resultater, og herigennem også involvere samt sikre rekruttering af deltagere. Målgruppen nås på den måde via forskellige kanaler. Der vil endvidere blive arbejdet intensivt på at få PR-omtale i forskellige medier for at fremme målgruppens interesse for aktiviteterne samt formidle resultater til øvrige interessenter - herunder Side 17 af 18

18 også slutbrugerne. Endelig formidles projektet også gennem de aktiviteter, der beskrives under hovedindsats-område E, storytelling. 7. Forventede effekter af projektet Forbedret omsætning og indtjening hos målgruppen Flere nye jobs hos målgruppen Nye kreative samarbejder på tværs af fødevareproducenter, restauranter, formidlingserhverv, kreative erhverv, etc. Nye produkter/serviceydelser/oplevelsespakker skabt på baggrund af målgruppens samarbejde og erfaringsudveksling med inddragelse af kunder og forbrugere. Kompetenceforbedringer gennem netværksforløb inden for salg, markedsføring, co-branding, produktudvikling, økonomistyring m.m. Større interesse fra særligt forbrugere/kunder, men også fra medier, politikere, turister, for at købe, omtale, støtte, besøge virksomhederne, også i yderområder. For effekten af de enkelte aktiviteter henvises til det supplerende ansøgningsskema for Syddansk Grøn Vækst, Effektskemaet bilag 4 samt til aktivitetsbladet bilag nr Tilknyttede dokumenter Følgebrev (Syddansk Fødevareklynge; Væksthus Syddanmark) Ansøgningsskema til Region Syddanmarks Vækstforum Ansøgningsskema til Netværksordningen Ansøgningsskema til LAG ordningen Bilag 1. Aktivitetsblad Bilag 2. Aktivitetsmatrix Bilag 3. Interesseerklæringer Bilag 4. Budget Bilag 5. Effektskema Bilag 6. Supplerende skema til Netværksordningen (vedlagt ansøgningen til Netværksordning) Bilag 7. Kommunebrev Sønderjyske kommuner Bilag 8. Kommunebrev fynske kommuner Side 18 af 18

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Udviklingsdelen Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 1. Titel Projektets titel er Østjyllands Spisekammer udvikling 2. Hvilke nye og forbedrede produkter,

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN Gældende fra 2015 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Spirende fødevareoplevelser. 1. Indstilling:

Indstillingsskema til Vækstforum. Projektet Spirende fødevareoplevelser. 1. Indstilling: Indstillingsskema til Vækstforum Projektet Spirende fødevareoplevelser 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Regionalfond 14.721.090,00 14.721.090,00 Regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL EVENTBOOST Lær hvordan Roskildegruppen formår at hæve et måltid op til en madoplevelse, som samtidig styrker og brander Food Festival. Fødevarerne, maden og måltiderne bliver brugt som et strategisk virkemiddel

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

J.nr.: Satsning på fødevareklynge i den syddanske region. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Ansøger:

J.nr.: Satsning på fødevareklynge i den syddanske region. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Ansøger: Bilag 20 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 5.874.010 kr. 5.874.010 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Kort beskrivelse af projekter, der blev behandlet på Vækstforums møde den 4. april 2013, hvor der søges om regionale erhvervsudviklingsmidler

Kort beskrivelse af projekter, der blev behandlet på Vækstforums møde den 4. april 2013, hvor der søges om regionale erhvervsudviklingsmidler Kort beskrivelse af projekter, der blev behandlet på Vækstforums møde den 4. april 2013, hvor der søges om regionale erhvervsudviklingsmidler Nordic Public-Private Innovation Net (Nordic PPI Net) Ansøger:

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.136.620 kr. 1.136.620 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.136.620 kr. 1.136.620 kr. Bilag 23a Indstillingsskema til Vækstforum Grøn Vækst Ansøgt beløb Indstillet beløb Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.136.620 kr. 1.136.620 kr. J.nr.: 12/920 Projektnavn: Ansøger: Adresse: Kontaktperson:

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

INDHOLD SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 24 SIDE 26 SIDE 28 SIDE 30 SIDE 32

INDHOLD SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 22 SIDE 24 SIDE 26 SIDE 28 SIDE 30 SIDE 32 Region Midtjylland har et vækstlag af småproducenter og iværksættere, der fremstiller fødevarer med vægt på håndværk, økologi, lokalt tilhørsforhold og en kobling mellem fødevarer og oplevelser. Dét er

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. maj 2016 Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Etablering af en lokal udviklingsplatform for forretningsudvikling

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer

Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer Torvholder: Stefan Birkebjerg Andersen Bestyrelsesrepræsentant Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Resumé: Projektet er et forprojekt som skal

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For at ansøgningen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere